You are here

Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon

Startdato for høring: 
9. Marts 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
7. Maj 2018 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 28. februar 2018 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 660 for Indfaldet, Musicon til offentlig høring.

Høring

Grundet en teknisk fejl, er lokalplanen først uploaded på hjemmesiden 12. marts, hvorfor høringen forlænges til at vare til og med 7. maj 2018.

Formålet med lokalplanen er at sikre rammerne for et nyt kvarter på Musicon, der skal bidrage aktivt til en levende bydel. Lokalplanen vil blandt andet muliggøre, at der kan opføres blandede boligtyper, kontorerhverv og publikumsorienterede funktioner samt et parkeringshus.

Enhedslisten (Ø) har afgivet mindretalsudtalelse, der medsendes høringen i henhold til planloven. Udtalelsen er en del af Forslag til lokalplan 660

Materiale

Forslag til lokalplan 660 (med mindretalsudtalelse)

Borgermøde og høringssvar 

Der har været afholdt borgermøde torsdag, den 22. marts 2018. Du kan se resume fra borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 7. maj 2018. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 660, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Klagevejledning - miljøvurdering

 • Ønsker du at klage over denne afgørelse?

  Kommunens afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Planlagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

  Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ninkie BendtsenVirksomhed07.05.2018Vis
AB Vestermarken v/Niels JohannessenForening04.05.2018Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5

Senest opdateret

30.04.2018