You are here

Nyt boligområde på Skousbo i Viby Sjælland

Startdato for høring: 
8. September 2016 - 0:00
Slutdato for høring: 
4. November 2016 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 31. august 2016 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 637 for Boliger på Skousbo til offentlig høring.

Høring

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der på Skousbo kan udvikles et varieret boligområde med et bredt spænd af boligtyper og størrelser. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen nærmest Viby station og langs Syvmose Allé opføres med en tæt, høj og bymæssig karakter mens bebyggelsen længere væk opføres som lavere og mere åbne bebyggelser, hvor det omgivende landskab fletter sig ind mellem bebyggelsen. Syvmose Allé udformes som bystrøg med plads til aktiviteter og med et bytorv som kobling til Viby bymidte og stationsområdet. Boliger med facade mod Syvmose Alle skal have adgang fra Syvmose Allé. Landskabet rundt om bebyggelsen udformes som et naturpræget, rekreativt landskab med våde områder og engarealer. Et netværk af stier skal forbinde lokalplanområdet direkte til Viby bymidte, skolen og det omgivende landskab.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Byrådet tage stilling til forslaget.

Materiale

Borgermøde

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 3. oktober i ’tutten’ på Peder Syv Skole i Viby fra kl. 19 – 21. Du kan se mere om borgermødet her.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 637, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet tager udelukkende stilling til retlige forhold. Klage vil ikke have opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter andet.

Klage over afgørelsen om miljøscreeningen skal sendes via den digitale klageportal på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Kommunen sender derefter en udtalelse samt materialet, der har indgået i afgørelsen. Kommunen sender kopi af sin udtalelse til involverede parter, som herefter kan komme med bemærkninger til klagenævnet.

Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendels indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
John ChristensenPrivat borger11.11.2016Vis
Fors A/SVirksomhed07.11.2016Vis
Midt- og Vestsjællands politi, Vejteknisk kontorMyndighed07.11.2016Vis
ROMUVirksomhed07.11.2016Vis
Venstre Roskilde Syd v/ Jette TjørnelundInteresseorganisation04.11.2016Vis
DSBMyndighed14.10.2016Vis
Kjeld BornePrivat borger14.10.2016Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.11.2016