Langebjerg 1

Roskilde Kommune udbyder en del af matrikel 52a St. Hede, Roskilde Jorder. Det drejer sig om et endnu ikke udstykket areal beliggende ved Langebjerg i Roskilde øst ud til Københavnsvej på 7.729 m2 (se nedenstående kort).

Grunden har tidligere kostet 650 kr. /m2 + moms, men udbydes nu til en nedsat pris på 375 kr./m2 + moms. Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter. Ejendommen sælges med vilkår om byggepligt inden for et år, og med forbud mod videresalg i ubebygget stand. Ejendommen sælges som den er og forefindes og sælger påtager sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til jordbundsforhold, bæreevne, miljøforhold, forurening, arkæologi, ledninger, mv..  Tilbudsgiver opfordres til selv at undersøge ejendommen.

Grunden er diffust forurenet og forureningen er nøje kortlagt (se rapport). Herudover løber der henover den vestligste del af grunden en højspændingsledning. I forbindelse med denne ledning er der tinglyst et deklarationsareal på i alt 20 meter – fordelt med 10 meter på hver side af ledningens midtlinje. Da der er begrænsninger på brugen af arealet under højspændingsledningen sælges dette for 250 kr./m2

Grunden udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Roskilde Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19

Da ejendommen udbydes til en fast pris er Roskilde Kommune ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Tilbudsgiver er omvendt heller ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.  

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Spørgsmål til udbudsvilkårene kan rettes til juridisk chefkonsulent Sofie Svarre Müller på tlf: 46 31 80 14 eller på Sofiesm@roskilde.dk ligesom købstilbud skal mailes på Sofiesm@roskilde.dk