You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 2, 2020 - 16:30
Sted: Skypemøde
 • Pkt. 40 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 40

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 40

  Godkendt.

 • Pkt. 41 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 41

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 41

  Orientering om beslutning i Økonomiudvalget om at rette henvendelse til Regeringen og Folketinget med opfordring til, at 225-timers reglen suspenderes i samme periode som rådighedsforpligtelsen for andre grupper er sat ud af kraft.

 • Pkt. 42 Muligheder for etablering af særlige småjob

  Alternative_muligheder_for_etablering_af_saerlige_smaajob.pdf

  Pkt. 42

  Muligheder for etablering af særlige småjob

  Sagsnr. 302248 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Etablering af særlige småjobs på Materielgården for borgere omfattet af 225 timers reglen er fortsat i gang, men der er uforbrugte midler i projektet. Udvalgene præsenteres for alternative muligheder for etablering af særlige småjobs i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. målgruppen for de særlige småjobs udvides fra alene at omfatte borgere omfattet af 225-timers-reglen til at rumme alle ledige borgere, der vil have gavn af de særlige småjobs, som deres vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet.
  2. der tages stilling til, om et af de fire nedenfor oplistede scenarier kan godkendes.

  · Scenarie 1: Puljemidler anvendes til særlige småjobs ved boligerne i Nygade/Vestergade
  · Scenarie 2: Puljemidler fortsætter øremærket til Materielgården frem til 2023
  · Scenarie 3: Dele af puljemidlerne bredes ud til flere områder via en tværgående pulje for særlige småjobs (ordinære løntimer) mens resten af puljemidlerne fortsætter øremærket til Materielgården
  · Scenarie 4: Indsatsen afsluttes og kassebeholdningen forbedres med de resterende midler i puljen (efter udgifter forbundet med de igangværende ansættelser er afholdt)

  1. Der foretages de bevillingsmæssige omplaceringer tilhørende det godkendte scenarie (se økonomiafsnittet).

  Beslutningskompetence

  Ad 1 og 2: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget
  Ad 3: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2018 afsatte budgetforligspartierne 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs på Materielgården. I 2019 blev ordningen videreført med yderligere 1 mio. kr. til afholdelse af særlige småjobs i 2019 svarende til op til 25 borgere i småjobs pr. år.
  Etableringen af særlige småjobs har primært været rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde 225 timers kravet, og indebærer, at småjobbene oprettes på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.
  Det har været udfordrende at matche tilbuddet med borgere omfattet af målgruppen, og der er således overskydende midler i projektet fra 2019 på 659.213 kr. samt overskydende midler fra 2018 på 689.068 kr. I alt 1.348.281 kr.
  Forvaltningen anbefaler, at formålet med de særlige småjobs er ”at øge de lediges sandsynlighed for at komme i job”, og at målgruppen for de særlige småjobs udvides til ikke alene at omfatte borgere omfattet af 225-timers-reglen, men alle ledige borgere, der vil have gavn af de særlige småjobs, som deres vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet.
  Forvaltningens anbefaling er scenarie 3, da det vil give flest muligheder for at etablere forskellige typer af småjobs og dermed kunne omfatte flere forskellige funktioner. Dette scenarie indebærer, at:
  - projektet på Materielgården under Plan og Teknikudvalget videreføres i 2020 med en ramme på 350.000 kr.
  - der etableres en tværgående pulje for særlige småjobs på de resterende 998.281 kr. administreret af Social, Job og Sundhed (Overførsel af 998.281 kr. fra Plan- og Teknikvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget)
  Forvaltningen fremlægger i vedlagte bilag alternative scenarier for etablering af særlige småjob i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser i 2020, afhængig af hvilket scenarie der vælges. I Scenarie 1-3 har sagen ingen kassepåvirkning, idet scenarierne blot medfører omplaceringer af det samlede beløb på 1.348.281 kr. mellem udvalg. Ved scenarie 4 forbedres kassebeholdningen med de resterende midler i puljen.
  Ved valg af scenarie 1 vil sagen have bevillingsmæssige konsekvenser, idet de samlede midler omplaceres fra Plan og Teknikvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til etablering af de i scenarie 1 konkrete småjobs.
  Ved valg af scenarie 2 vil sagen ikke have bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, idet de samlede midler forbliver under Plan og Teknikudvalget og den nuværende indsats omkring småjobs i 2020 vil forblive uændret, og løbe frem til 2023.
  Ved valg af scenarie 3 vil sagen have bevillingsmæssige konsekvenser, idet der omplaceres 998.281 kr. fra Plan og Teknikvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til etablering af en tværgående pulje til etablering af småjobs i hele kommunen. De resterende 350.000 kr. forbliver under Plan- og Teknikudvalget med henblik på at fortsætte indsatsen omkring småjobs på Materielgården.

  Ved valg af scenarie 4 vil sagen have bevillingsmæssige konsekvenser, idet den resterende pulje - efter udgifter forbundet med de igangværende ansættelser er afsluttet - vil tilgå kassebeholdningen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 42

  Ad 1.: Godkendt
  Ad 2.: Udvalget godkender scenarie 3, som også indbefatter beboerne i Nygade og Vestergade
  Gitte Louise Simoni (O) tager forbehold og begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 43 Ophør af projekt Alternativ Til Vold

  Pkt. 43

  Ophør af projekt Alternativ Til Vold

  Sagsnr. 264499 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Projekt Alternativ Til Vold (ATV) har siden 2007 været et tilbud i Roskilde Kommune, der henvender sig til voldelige mænd. ATV er finansieret af statslige midler. ATV er midlertidigt lukket fra 1. marts 2020, da der ikke længere er faglige kompetencer eller tilstrækkelige ressourcer til at drive tilbuddet I Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. projekt Alternativ Til Vold ophører i Roskilde pr. 1 marts 2020 på grund af manglende faglige kompetencer og ressourcer til at fortsætte tilbuddet. Samtidig bortfalder statstilskuddet.
  2. Indtægts- og udgiftsbevillingerne til projekt Alternativ Til Vold i resten af 2020 og frem sænkes derfor med hhv. 667.000 kr. i 2020 og 800.000 kr. fra 2021 og frem, både på indtægts- og udgiftssiden, så budgetvirkningen er neutral.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der har siden 2007 være afsat midler til projekt Alternativ til Vold (ATV) i finansloven. Projektet finansieres af et årligt statstilskud på 0,8 mio. kr. og har fra 2013 til 2016 været suppleret med en satspuljebevilling på 0,47 mio.kr. årligt.
  Projekt ATV har i en årrække været en del af tilbudsviften i Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS). Tilbuddet er oprindeligt oprettet i Roskilde Amt i regi af ”Det ambulante Team”. Alternativ Til Vold er en norsk organisation, som har stået bag dette eneste tilbud i Danmark.
  Situationen er nu sådan, at CAS mangler kompetencer til at fortsætte tilbuddet, som midlertidigt har været lukket siden 1. marts 2020, da den erfarne, primære psykolog ophørte i sin stilling.
  CAS har kontaktet ATV-Norge, som står for uddannelse og certificering i den faglige metode. Tilbagemeldingen fra ATV-Norge, som Roskilde Kommune har kontrakt med, er, at ATV ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med Roskilde Kommune. Dette med baggrund i, at den nuværende økonomiske ramme medfører en uholdbar og kritisk lav bemanding. Det vil sige, at en fortsættelse af ATV i Roskilde kræver, at der tilføres yderligere ressourcer ud over den statslige bevilling.
  Der findes i dag et alternativt tilbud i form af det statsfinansierede Dialog mod Vold, der bl.a. holder til i København og retter sig mod samme målgruppe, nemlig voldelige
  mænd.
  I gennemsnit har der de seneste år været i alt 35 voldsudøvende mænd i terapi. Heraf har i gennemsnit 9 mænd været Roskilde-borgere. Aktiviteten og antallet af behandlingspladser har siden 2017, da satspuljebevillingen ophørte, været væsentligt nedsat på grund af de ændrede økonomiske vilkår.
  Tilbuddet indeholder psykologisk rådgivning af voldelige mænd og alkoholbehandling. Statstilskuddene har været anvendt til lønudgifter til specialudannede psykologer, til videreuddannelse og certificering i Norge, samt til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning.

  Økonomi

  Sagen medfører en sænkning af både indtægts- og udgiftsbevillingen på hhv. 667.000 kr. i 2020 og 800.000 kr. fra 2021 og frem på Voksenhandicapområdet.
  Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde behandling af voldsudøvere. Borgere i målgruppen kan i stedet anvende tilbuddet i Dialog mod Vold, som er statsfinansieret. ATV kan ophøre uden at det forventes at medføre udgifter for kommunen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 43

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 44 Støtte til Team Tvilling

  Oplaeg_vedr._Team_Tvilling_-_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 44

  Støtte til Team Tvilling

  Sagsnr. 330994 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Team Tvilling har henvendt sig til udvalgsformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen om støtte til opstart af Team Tvilling i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget støtter etablering af Team Tvilling i Roskilde Kommune med 130.000 kr. i 2020 i etableringsudgifter og minimum 40.000 kr. til drift mv. i 2021 og frem.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Team Tvilling har henvendt sig til udvalgsformand Bent Jørgensen om støtte til opstarten af Team Tvilling i Roskilde.

  Team Tvilling er et sports- og inklusionsprojekt, hvor motionister uden et handicap sættes sammen med motionister med et handicap. Formålet er at komme uvidenhed og berøringsangst omkring borgere med handicap til livs – og aktiviteter omkring motion og sport er et godt fælles udgangspunkt til at imødegå uvidenheden og berøringsangsten.

  Målet i Roskilde er, at der etableres en afdeling bestående af løbere/atleter, som træner sammen minimum 1 gang om ugen. Team Tvilling skyder projektet i gang, skaber interesse blandt borgere i Roskilde og identificerer en tovholder, som skal hverve løbere og medlemmer til Team Tvilling. Derefter skal organisationen være selvkørende.

  Støtten fra kommunens side vil både bestå af økonomisk og praktisk støtte.
  Der er etableringsomkostninger for 130.000 kr. til bl.a. rettighederne, sparring og undervisning, pressemateriale og merchandise mv. og derefter løbende årlige udgifter på 40.000 kr. ved 5 vogne (stiger med 2000 kr. i drift pr. ekstra vogn) til løbende support og sparring, vedligeholdelsespakke til vogne, uniformer mv.

  Desuden skal kommunen stå for trykning af informationsmateriale, indkøb af løbevogne, stille lokaler til rådighed til opstartsarrangement, forestå invitationer til relevante kommunale institutioner og borgere og andre interessenter samt sikre kommunikationen omkring projektet.
  Med etablering af Team Tvilling deltager kommunen i et 3-årigt forskningsprojekt ved Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, hvor forskere vil sætte fokus på både fysiologiske, mentale og sociale effekter ved Team Tvilling (samt projektet Cykling uden alder).

  Økonomi

  Etablering af Team Tvilling i Roskilde vil medføre en merudgift til etablering på 130.000 kr. i 2020. Fra 2021 vil udgiften til løbende drift være 40.000 kr. (stiger med 2000 kr. pr. ekstra cykel efter de første 5 cykler) til maksimalt 50.000 kr. om året. Merudgiften finansieres inden for socialområdets ramme til køb af ydelser og tilbud på myndighedsområdet og vil blive afholdt af budgettet til aktivitets- og samværsydelser efter § 104 i Serviceloven.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 44

  Udskydes til næste møde.

 • Pkt. 45 Forslag til fokusområder i Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Overordnet_proces_for_formulering_af_Rammeaftale_2021-2022_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade.pdf Notat_om_forpligtende_samarbejde.pdf

  Pkt. 45

  Forslag til fokusområder i Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal i september 2020 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2021-22. Som led i processen efterspørges forslag til fokusområder i Rammeaftalen. Sagen forelægges af hensyn til at overholde den i KKR vedtagne procesplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fem forslag til fokusområder samt det supplerende fokus vedrørende forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper, især sårbare unge og særligt dyre enkeltsager anbefales til at indgå i rammeaftalen for 2021-22.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende voksensocialområdet.
  Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne høringsperiode drøfte, om der er yderligere forhold end de nævnte fokusområder og samarbejdsfelter nedenfor, som er vigtige at bringe videre i processen. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.
  Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.
  Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer med flere inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil der efter planen blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.
  Det foreslås, at rammeaftalen for 2021-22 indeholder følgende fokusområder:

  1. Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende
  2. Styrkede vilkår for mellemkommunalt samarbejde
  3. Sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
  4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
  5. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

  I forhold til den nuværende rammeaftale er der desuden forslag til supplerende fokus vedrørende forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper, især sårbare unge og særligt dyre enkeltsager. Der er tale om indsatser som er så specialiserede, at målgruppen for dem skal findes på et regionalt niveau eller landsdelsniveau.
  I bilag 2 vedlægges en beskrivelse af det forpligtende samarbejde, som rammeaftalen rummer.
  Udvalget drøfter, om der er yderligere forhold end de allerede nævnte fokusområder og samarbejdsfelter, som er vigtige at bringe videre i processen. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 45

  Udvalget tilslutter sig de foreslåede fokusområder til rammeaftalen 2021-22. Desuden foreslås, at der i rammeaftalen også er et særligt fokus på tværkommunal etablering og drift af specialiserede tilbud til særlige målgrupper.

 • Pkt. 46 Eventuelt

  Pkt. 46

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 46

  -