You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 2, 2017 - 16:30
Sted: UU Roskilde- Lejre, Astersvej 15, Roskilde
 • Pkt. 58 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 58

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 58

  Godkendt.

 • Pkt. 59 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 59

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 59

  Der orienteredes om KL's indspil til regelforenkling på beskæftigelsesområdet samt om satspuljeprojektet "Flere skal med".
  Der orienteredes ligeledes om, at Rigsrevisionen har henvendt sig i forbindelse med deres undersøgelse af ministeriernes tilsyn med refusionsordningerne. Roskilde Kommune er udvalgt som 1 ud af 5 kommuner, hvor Rigsrevisionen vil foretage en stikprøve af sager på social-, beskæftigelses- og integrationsområderne.
  Der orienteredes desuden om, at der er kommet ny flygtningeprognose for 2018, mens prognosen for 2017 nedjusteres. Der orienteredes om Roskilde Kommune og BC Hospitality Groups rekrutterings- og integrationsprojekt.

 • Pkt. 60 Drøftelse af Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde

  Beskrivelse_af_UU-Roskilde_Lejres_aktiviteter.pdf UU-Ydelseskatalog_2016_2017.pdf

  Pkt. 60

  Drøftelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejres arbejde

  Sagsnr. 277811 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget besøger Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre (UU-Roskilde/Lejre) for at drøfte UU-Roskilde/Lejres arbejde.Leder af UU, Søren Myrup, vil indledningsvist orientere om UU-Roskilde/Lejres arbejde.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at drøfte Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejres arbejde. I den sammenhæng har udvalget ønsket at besøge UU og få en orientering om UUs indsatser, herunder særligt om mulighederne for at vejlede unge til uddannelser rettet mod brancher, der efterspørger arbejdskraft. Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre Søren Myrup vil foreslå orienteringen om indsatser og i øvrigt deltage i den efterfølgende drøftelse.

  Forslag til dagsorden for besøget ved UU-Roskilde/lejre

  Oplæg ved Søren Myrup om UU-Roskilde/Lejres indsatser
  Drøftelse af UU-Roskilde/Lejres indsatser og perspektiver på fremtiden, herunder Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 60

  Drøftet.

 • Pkt. 61 Drøftelse af nøgletal for integrationsindsatsen

  Integrationsnoegletal_April_2017.pdf

  Pkt. 61

  Drøftelse af nøgletal for integrationsindsatsen

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres kvartalsvis om status og resultater på integrationsområdet i form af en række illustrerede nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil kvartalsvis få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne.
  Integrationschef Maria Tvarnø deltager på mødet og vil fremlægge tallene samt status for integrationsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 61

  Drøftet.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 62 Midler til flygtningefrivilligkoordinator i 2017 og 2018

  Pkt. 62

  Midler til frivillighedskoordinator 2017 og 2018

  Sagsnr. 287435 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget er afsat 300.000 kr. i årene 2017 og 2018 til en flygtningefrivilligkoordinator. Midlerne er overført fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget, og udvalget skal derfor træffe beslutning om udmøntning af midlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgettet på 300.000 kr. i 2017 og i 2018 udmøntes således:
  I 2017 anvendes 150.000 kr. til lønsum til ansættelse af en frivilligkoordinator. De øvrige 150.000 kr. anvendes til lønsum eller øvrige udgifter til netværksfremmende aktiviteter i overensstemmelse med frivillighedens ønsker, fx etablering af et frivilligkontaktråd, udvikling af en internetplatform til koordinering af de frivillige aktiviteter og lignende.
  I 2018 anvendes 250.000 kr. til lønsum til frivilligkoordinatoren, mens 50.000 kr. anvendes til netværksfremmende aktiviteter.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I det vedtagne budget er der i årene 2017 og 2018 afsat 300.000 kr. årligt til en flygtningefrivilligkoordinator til støtte til koordinering af frivilligheden på flygtningeområdet. Interessen for den frivillige indsats for flygtninge er steget markant i de senere år og engagerer flere hundrede personer i Roskilde Kommune. Aktiviteterne i de forskellige danske og etniske foreninger og private netværk har en stor værdi for kommunens integrationsindsats. Blandt andet fremmer de flygtningenes danskindlæring og kendskab til mulighederne i deres nye lokalsamfund. Aktiviteterne medvirker til bedre trivsel hos både børn og voksne, som får hurtigere fodfæste og bliver aktive medborgere, og nogle kommer lettere i job eller uddannelse.
  Frivilligheden i Roskilde antager vidt forskellige grader af formalisering og organisering. Det største private netværk, med over 400 medlemmer, er Roskilde Flygtningevenner, som efter lukning af Asylcenter Roskilde i november 2016 valgte at rette deres aktiviteter mod kommunens flygtninge. Frivilligheden er foranderlig, fordi der er en løbende tilgang og afgang af aktører, og udbuddet af aktiviteter ændres konstant. I øvrigt er frivilligheden på flygtningeområdet særligt fragmenteret, fordi der ikke eksisterer nogen paraply over så forskellige aktørgrupper. Flere opfylder ikke betingelserne for støtte efter servicelovens § 18, og de er ikke optaget i kommunens Frivilligcenter. Aktørerne har generelt efterspurgt et bedre kendskab til de øvrige frivillige aktører i flygtningeområdet og hjælp til koordinering af deres aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at hvis de frivillige aktører fik øget kendskab til hinanden, og deres aktiviteter blev koordineret, ville effekten af den frivillige indsats for kommunens flygtninge blive endnu større, end den er i dag.
  Forvaltningen anbefaler, at midlerne bruges til at ansætte en flygtningefrivilligkoordinator og til netværksfremmende aktiviteter, som skal styrke både de små og store frivillige aktører med øje for deres store forskellighed og individuelle interesser.

  Økonomi

  Der er afsat 300.000 kr. i 2017 og 2018 til udgifterne til en flygtningefrivilligkoordinator.
  I 2017 anvendes 150.000 kr. til lønsum til ansættelse af en frivilligkoordinator. De øvrige 150.000 kr. anvendes til lønsum eller øvrige udgifter til netværksfremmende aktiviteter i overensstemmelse med frivillighedens ønsker.
  I 2018 anvendes 250.000 kr. til lønsum til frivilligkoordinatoren, mens 50.000 kr. anvendes til netværksfremmende aktiviteter.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 62

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) stillede følgende ændringsforslag: At de afsatte midler udmøntes i dialog med Frivilligcenter Roskilde
  For stemte Susanne Lysholm Jensen (Ø), imod stemte Poul Lindor Nielsen (A), Tuncay Yilmaz (A) Jakob Bojsen (A) og Bent Jørgensen. Gitte Simoni (O) undlod at stemme.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.
  Poul Lindor Nielsen (A), Tuncay Yilmaz (A) Jakob Bojsen (A) og Bent Jørgensen. Imod stemte Gitte Simonu (O), og Susanne Lysholm Jensen (Ø) undlod at stemme.
  Dermed blev forvaltningens indstilling tiltrådt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 63 Borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 63

  Borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.
  Afsluttede sager inden for beskæftigelse, social og integration i 2016
  Borgerrådgiveren har afsluttet 93 sager inden beskæftigelse, social og integration, hvoraf 66 var klagesager. Resten består af henvendelser, hvor borgerne har ønsket vejledning eller har ønsket at orientere kommunen eller borgerrådgiveren om et forhold.
  Der er tale om større andel af de afsluttede sager, som svarer til ca. 43 pct. af det samlede antal behandlede sager og ca. 44 pct. af det samlede antal behandlede klager.
  Borgerrådgiveren bemærker, at tendensen til flest klager inden for bl.a. beskæftigelse, social og integration formentlig afspejler antallet og karakteren af de sager, som områderne beskæftiger sig med.
  Sagerne falder hovedsageligt i to grupper: klager over ”hjemmelsspørgsmål” hvilket i al væsentlighed betyder afgørelsens udfald og klager over det, borgerrådgiveren kalder ”forvaltningsskik”, dvs. om kommunikationen med forvaltningen har været tilfredsstillende, om borgeren føler sig inddraget i tilstrækkelig grad, om sagsbehandlingstiden er tilfredsstillende mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 63

  Sagen blev drøftet.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 64 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udviklling_i_ledigheden_maj_2017.pdf

  Pkt. 64

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.
  Set over det seneste år er det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser og antallet af forsikrede ledigei Roskilde Kommune stort set uændret.
  Bilaget indeholder også en oversigt over antallet af borgere på integrationsydelse.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der, såfremt der foreligger nye tal, blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 64

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 65 Orientering om pårørendepolitik

  Bilag_Hoeringsversion_af_udkast_til_paaroerendepolitik.pdf

  Pkt. 65

  Orientering om pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om udarbejdelsen af en pårørendepolitik, hvor der i øjeblikket foregår en høring af alle relevante parter.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev aftalt i budgetforliget for 2017, at der udarbejdes en pårørendepolitik for Roskilde Kommune. Som følge heraf blev der den 14. november 2016 afholdt et indledende temamøde med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet, som fremlagde deres forventninger til pårørendesamarbejdet i Roskilde Kommune.
  Endvidere blev der den 20. marts 2017 holdt et dialogmøde i Byens Hus med deltagelse af repræsentanter fra en række relevante lokale pårørende- og patientforeninger, bruger- og pårørenderåd m.fl.
  På baggrund af beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget i april 2017 har forvaltningen i samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet udarbejdet et udkast til pårørendepolitik.
  I overensstemmelse med de to udvalgs beslutning om en høringsperiode på fire uger er udkastet til pårørendepolitik sendt i høring hos alle relevante patient- og pårørendeforeninger med høringsfrist den 22. maj 2017.
  På baggrund af høringen forelægges forslag til pårørendepolitik for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget på møderne primo juni med efterfølgende behandling i byrådet den 14. juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 65

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 66 Orientering om resultatet af Mploy's analyse af beskæftigelsesstatus efter afsluttet forløb II

  Dream-opgoerelser_for_personer_med_afsluttede_uddannelses-_og_kontanthjaelpsforloeb_marts_2017.pdf

  Pkt. 66

  Orientering om resultatet af Mploy's analyse af beskæftigelsesstatus efter afsluttet forløb II

  Sagsnr. 287236 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Konsulentfirmaet Mploy har udarbejdet en ny opgørelse over kontant- og uddannelseshjælpsmodtagernes beskæftigelsesstatus i de første 3 måneder efter, at borgeren har afsluttet et ydelsesforløb.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget fik i januar 2017 den første orientering om, hvilke veje kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere følger, når de ophører med at modtage forsørgelsesydelsen. Orienteringen var baseret på en opgørelse fra konsulentfirmaet Mploy, der nu har udarbejdet en ny opgørelse, der omfatter alle de 509 uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der har afsluttet et ydelsesforløb i perioden 1. april til 30. september 2016. Dvs. i den periode hvor borgerne blev orienteret om, hvorvidt de er omfattet af loft og 225-timersregel, men ikke om, og i givet fald med hvor meget, de vil blive reduceret i ydelse og/eller boligstøtte fra den 1. oktober 2016.
  Det er således kun borgere, der afsluttede et ydelsesforløb i september 2016, der er ”nye” i denne opgørelse, men det er nu muligt at følge alle borgerne i en periode på 3 måneder efter det afsluttede forløb. På udvalgets møde i august forelægges en opgørelse over de samme borgeres beskæftigelsesstatus 6 måneder efter afsluttet forløb.
  Undersøgelsen er vedlagt i bilag og viser bl.a.:
  14 % er tilbage på ydelse 3 måneder efter afsluttet forløb, mens 73 % fortsat er i job/uddannelse, 13 % er selvforsørgende på anden måde. Andelen af borgere der hverken er i uddannelse, har job eller får forsørgelsesydelse er således faldet fra 22 % til 13 % i løbet af 2 måneder.
  Varigheden af det forudgående forsørgelsesforløb ser ud til at have indflydelse på mulighederne for at fastholde job/uddannelse. Efter 3 måneder er andelen af borgere i job/uddannelse faldet med 11 % -point, hvis det forudgående forløb er på over 2 år. For borgere med kortere forløb er andelen kun faldet med 2,5 % -point.
  Borgere i aldersgruppen 25 – 30 år har den højeste andel i uddannelse/job den første måned, 86 % mod 70 til 77 % for de øvrige aldersgrupper. Efter 3 måneder er denne forskel dog delvist udlignet og undersøgelsen viser at andelen af unge under 30 år der er i job/uddannelse (76 %), er større end andelen af borgere over 30 år i job/uddannelse (68 %).
  Flere borgere med dansk baggrund er i uddannelse/job efter afsluttet forløb. Til gengæld har næsten alle borgere, der ikke er af dansk herkomst, fastholdt job/uddannelse efter de 3 måneder. For borgere med dansk herkomst er andelen faldet med 5 % -point.
  Endelig viser en sammenligning med klyngen og Østdanmark, at andelen af afsluttede borgere, der går i job eller uddannelse, også i den nye undersøgelse er højere i Roskilde Kommune og at der også er flere Roskilde borgere, der fastholder deres job/uddannelse efter 3 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 66

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 67 Orientering om status for effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune

  Beroert_af_225_timers_reglen_-_april_2017.pdf Beroert_af_kontanthjaelpsloft_-_april_2017.pdf

  Pkt. 67

  Orientering om status for effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 280068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Forvaltningen orienterer om antal berørte borgere og den økonomiske effekt for den enkelte borger.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  En opgørelse pr. 1. april 2017 viser, at kontanthjælpsloftet har betydning for 485 borgere i april 2017, mens 309 borgere har fået reduceret økonomisk støtte som følge af kravet om 225 timers ustøttet arbejde i april 2017. Derudover har 422 integrationsydelsesmodtagere ikke opholdt sig i Danmark i mindst 7 af de seneste 8 år pr. 1. april 2017. I alt 1821 borgere var omfattet af reglerne pr. 1. april 2017.

  I perioden 1.oktober 2016 – 1. april 2017 har i alt 389 borgere fået reduceret kontant-/uddannelseshjælp som følge af 225-timersreglen.

  Aktuelt har 309 borgere fået reduceret kontanthjælpen i april 2017. Af de i alt 389 ramte borgere har de fleste fået nedsat kontant- eller uddannelseshjælpen med 500 eller 1000 kr. pr. måned. Efter 1. januar 2017 er der ikke nye par, der har mistet den ene ægtefælles ydelse helt pga. de særlige regler for ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 18 af de 389 borgeres forløb er afsluttet til ordinært arbejde, og 15 af de 389 er gået i ordinær uddannelse. En karakteristik af de 389 borgeres fordeling på fx alder, køn og herkomst er vedlagt som bilag.

  485 borgere har fået nedsat boligstøtten (og evt. særlig støtte) som følge af kontanthjælpsloftet i april 2017.

  Ifølge data fra Udbetaling Danmark vedrørende borgere ramt af kontanthjælpsloftet pr. 1. april 2017 har 485 borgere fået reduceret støtten med 1149 kr. i gennemsnit. For 56 % er reduktionen på under 1000 kr., og for 13 % (63 personer) er reduktionen på over 2500 kr.
  75 % af de ramte modtager kontanthjælp, 17 % modtager integrationsydelse og 8 % modtager uddannelseshjælp. Et sammendrag af data er vedlagt som bilag.

  Yderligere løbende opfølgning

  Opgørelser fra Boligselskab Sjælland viser, at 2 kontanthjælpsmodtagere er sat ud af boligen i marts 2017.
  Antallet af ansøgninger om enkeltydelser svinger generelt fra måned til måned. Der har kun været få ansøgninger om enkeltydelser efter Aktivlovens §§ 81/81a, husleje m.v. i marts 2017. Antallet af ansøgninger efter Aktivlovens § 82, sygebehandling og medicin, stiger derimod fortsat. Ydelsescentret modtog 28 ansøgninger efter denne paragraf i marts 2017 mod 18 i sep. 2016 (før kontanthjælpsreformen havde effekt). Antallet af ansøgninger om enkeltydelser efter Integrationsloven set under et, er fortsat stort set uændret fra september 2016 til marts 2017
  Muligheden for at søge hjælp til at finde job direkte hos Jobcentrets virksomhedskonsulenter hver tirsdag og torsdag morgen benyttes nu af 5-10 ledige fra alle målgrupper hver gang.

  Økonomi

  Sagen er en orienteringssag og har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 67

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 68 Orientering om status for udlejning af Sct. Peders Stræde 7

  Pkt. 68

  Orientering om status for udlejning af Sct. Peders Stræde 7

  Sagsnr. 273323 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en orientering om, hvor mange boliger i det forhenværende sociale botilbud på Sct. Peders Stræde 7, der nu er istandsat og udlejet til borgere på akutboliglisten, som ikke er flygtninge. Boligerne er midlertidige, da Boligselskabet Sjælland overtager ejendommen 1. juni 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Et flertal i byrådet besluttede på decembermødet (BY 21. december 2016 pkt. 325), at Sct. Peders Stræde 7 skal anvendes til midlertidig boligplacering af borgere på kommunens akutliste, som ikke er flygtninge, samt at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til erhvervelse af en ejendom til permanente boliger til borgere på akutventelisten, som ikke er flygtninge.
  Status på udlejning af boliger i Sct. Peders Stræde 7 er, at 19 ud af 20 boliger er udlejet pr. 21. april 2017. Det vil sige, at 95 % af de klargjorte boliger nu er udlejet.
  Boligerne er lejet ud til både enlige uden børn, enlige med samkvem, enlige med børn og familier med børn.
  Derudover er 9 boliger på 1. sal ved at blive istandsat og klargjort. Boligerne her vil kunne tages i brug fra 1. maj 2017 og frem. Omkostningerne til istandsættelsen finansieres af huslejen.
  Boligerne er mellem 29 og 36 m2, samt to større boliger på hhv. 60 og 120 m2. Huslejen ligger mellem på 3.140 kr. og 7.232 kr. om måneden inkl. forbrug. Borgerne betaler også et indskud på 9.425 kr. som i mange tilfælde finansieres af et kommunalt lån givet efter reglerne om tilskud til enkeltydelser.
  Borgere, der får tilbudt en bolig i Sct. Peders Stræde 7, bliver stående på akutventelisten, da der er tale om midlertidige boliger, og forvaltningen vurderer, at boligerne ellers ikke kunne lejes ud.
  Der vil blive gjort en særlig indsats for at informere borgerne på Sct. Peders Stræde 7 om, at lejemålene ophører ved udgangen af maj 2018, og at de forventes selv at finde permanent bolig inden. Det betyder også at boliger, der fraflyttes sidst i perioden, ikke vil blive genudlejet, med mindre der er særlige forhold, der taler for det.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da udgifterne til istandsættelse forventes afholdt af lejeindtægter

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 68

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 69 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2017_-_til_udvalg.pdf

  Pkt. 69

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Sagsnr. 290868 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  Der forventes generelt balance på udvalgets område. Dog er der i forhold til regnskabsresultatet for 2016 på Voksen Handicap, iværksat budgetanalyser og administrative initiativer, der skal medvirke til at opnå balance på området i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 69

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 70 Eventuelt

  Pkt. 70

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-05-2017, pkt. 70

  Fraværende: Evan Lynneryp (V) og Tuncay Yilmaz (A).