You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 3, 2017 - 16:30
Sted: Kurhus, Kurhusvænge 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 135 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 135

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 135

 • Pkt. 136 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 136

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 136

 • Pkt. 137 Dialogmøde med Integrationsrådet

  Pkt. 137

  Dialogmøde med Integrationsrådet

  Sagsnr. 295842 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget holder sit årlige dialogmøde med Integrationsrådet, tirsdag den 3. oktober 2017. Mødet holdes kl. 16.30 i Kurhuset, Sct. Hans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget er følgende punkter aftalt:
  - Gensidig introduktion: Rådet har fået to nye medlemmer siden sidst
  - En drøftelse af hidtidige resultater af Integrationspolitikken
  - Erfaringer fra Integrationsdag den 16. september 2017
  - Evt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 137

  Drøftet.

 • Pkt. 138 Samarbejde med Socialstyrelsen på hjemløseområdet

  Hjemloesetaelling_2017_-_Region_Sjaelland.pdf

  Pkt. 138

  Samarbejde med Socialstyrelsen på hjemløseområdet

  Sagsnr. 207397 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om et eventuelt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Socialstyrelsen om at styrke indsatsen til hjemløse borgere i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indgås et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Socialstyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Hvert andet år gennemfører Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd på vegne af Børne- og Socialministeriet en national hjemløsetælling. Tællingen er senest foretaget i uge 6 dette år. Resultatet viser en stigning i hjemløsheden i omegnskommunerne omkring København, herunder i Roskilde Kommune.
  I Roskilde Kommune er registreret en stigning i antal hjemløse fra 52 i 2015 til 138 i 2017. Ministeriet fremhæver selv, at noget af stigningen kan skyldes ændret registreringspraksis, men uagtet dette så er der tale om en stigning. Den altovervejende del udgøres af 102 hjemløse, der overnatter hos familie og venner. Herudover er anført 22 som overnatter på hotel/vandrehjem/campinghytte el.lign., 9 som bor på herberg, 2 som bor på gaden, 1 som er på natvarmestue, 1 i udslusningsbolig og 1 uoplyst.
  Registreringen af de 22 på hotel/vandrehjem/campinghytte el.lign. dækker alene brugen af kommunens husvildeboliger (som i indberetningen er forstået som ”el.lign.”). På årsplan benyttes hotel/ vandrehjem/cam­pinghytte kun få gange til helt særlige situationer og kun til få dages ophold. I den sammenhæng betaler borgeren, hvad der svarer til huslejeniveauet i området.
  Den nationale hjemløsetælling indeholder ikke mange detailoplysninger på enkeltkommuner. En generel tendens fra tællingen er, at der er en stigning i hjemløshed blandt unge i alderen 18-30 år samt, at hjemløseperioden er under to år for mere end 80 % af denne gruppe. Der er også en stigning i hjemløshed blandt 50+-årige, og her ses et øget brug af herberg.
  Roskilde Kommune har modtaget et tilbud fra Socialstyrelsen om et fremtidigt samarbejde, der omfatter en nærmere analyse af den seneste hjemløsetælling for Roskilde Kommune med henblik på at afdække, hvor mange der reelt har komplekse problemstillinger.
  På baggrund af afdækningen udarbejder Socialstyrelsen en række anbefalinger til, hvordan Roskilde kan styrke indsatsen til borgere, der er hjemløse. Anbefalingerne tager udgangspunkt i metoden Housing First. Housing First tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

  Socialstyrelsen tilbyder følgende i et samarbejde med Roskilde Kommune:
  - Et Housing first-seminar for alle interne og eksterne samarbejdsparter, som Roskilde Kommune ønsker skal have viden om Housing First og styrkelse af hjemløseindsatsen
  - Kompetenceudvikling af medarbejdere i relevante bostøttemetoder
  - Telefonisk rådgivning og sparring
  - Netværksmøder på tværs af kommuner med vidensdeling og erfaringsudveksling for øje

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 138

  Godkendt.

 • Pkt. 139 Godkendelse af projekt 'Byg til vækst'

  Byg_til_Vaekst_-_Organisering_Kompatibilitetstilstand.pdf Byg_til_Vaekst_-_Mulig_samarbejdsmodel_paa_Sjaelland.pdf

  Pkt. 139

  Godkendelse af projekt 'Byg til Vækst'

  Sagsnr. 291048 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at indgå i et netværkssamarbejde med Køge og Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedets parter med udgangspunkt i byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsmodellen ’Byg til Vækst’ godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet på Sjælland er i vækst, og byggebranchen har i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft. Et styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan bidrage til at skabe adgang til denne arbejdskraft lokalt.
  I Roskilde, Køge og Holbæk Kommuner er der et ønske om at skabe vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling via uddannelse og byggeri. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle parter.
  Nedenfor beskrives forslag til samarbejdsmodel for et samarbejde ml. Roskilde, Køge, Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt de lokale arbejdsmarkedsparter. Samarbejdsmodellen er inspireret af netværkssamarbejdet ’Byg til Vækst’ på Fyn, hvor relevante parter har indgået et samarbejde, som understøtter et velfungerende regionalt arbejdsmarked og herigennem en bedre forudsætning for varig vækst i de enkelte kommuner.

  Formål med samarbejdet

  Samarbejdet har fire hovedformål, der omfatter erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet:
  ¾ At sikre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kvalificeret arbejdskraft igennem vejledning og opkvalificering af nuværende og kommende medarbejdere
  ¾ At formidle et positivt fokus på erhvervsuddannelserne blandt unge og dermed øge antallet af unge, der søger ind på - og gennemfører en erhvervsuddannelse
  ¾ At øge antallet af lærepladser i byggebranchen
  ¾ At skabe ordinære jobåbninger på private og offentlige byggepladser og derigennem få flere ledige i ordinært job

  Metode

  Hensigten er at strukturere et tre-benet netværk mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og byggeriet. Udgangspunktet for netværket er byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.
  Ved at samarbejde i et struktureret netværk, får de tre parter en unik viden om hinandens behov, og ikke mindst muligheden for at imødekomme og hjælpe hinanden med.
  For bygherrer og entreprenører gælder det behovet for at få kvalificeret arbejdskraft, både her og nu, men også i et langsigtet perspektiv at være konkurrencedygtige.
  For kommunerne gælder det, at jobcentrene kan levere arbejdskraft i form af vikariater i jobrotation, løntilskud eller ordinære ansættelser og eventuelt opkvalificere via uddannelsesinstitutionerne.
  De erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner kan gå i dialog med entreprenørerne om oprettelse af lærepladser og opkvalificering af arbejdskraften.
  På den måde sikres det, at entreprenørerne ikke mangler muligheder for kvalificeret arbejdskraft, byggeprojekter færdiggøres til tiden, jobcentrene hjælper ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og de unge i erhvervsuddannelse har øgede chancer for at få en læreplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 139

  Anbefales.

 • Pkt. 140 Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 140

  Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Sagsnr. 293096 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen eller forslag 2 med nuværende kadance fordelt på 3 hverdage godkendes
  2. der på de konstituerende møder i fagudvalgene i december besluttes dato for januar møderne i hvert enkelt udvalg, og
  3. forslag til mødeplan for resten af 2018 forelægges på udvalgenes møder i januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til kadance for mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018.
  Det er ikke fastlagt, hvornår hvilke udvalg holder møder, da det afventer konstituteringen og de nye udvalgs stillingtagen, men det er lagt ind i hvilke ”mødekadancer”, det kan passe ind i forhold til, at alle udvalgssager kan behandles i byrådet samme måned.
  Der fremlægges forslag til byrådets møder for hele 2018 med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten. Der er udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Det kan oplyses, at sag om mødeplan for 2018 for byrådets møde forelægges byrådet, da byrådets møder jf. Styrelseslovens § 8, skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 140

  Ad 1.: sendes videre til det nye byråd.
  Ad 2. og 3.: godkendt.

 • Pkt. 141 Udmøntning af pulje til socialøkonomiske initiativer 2017

  Pkt. 141

  Udmøntning af pulje til socialøkonomiske initiativer

  Sagsnr. 251463 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter de indkomne ansøgninger til puljen for socialøkonomiske initiativer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget:

  1. Udvider puljen til socialøkonomiske initiativer fra 100.000 kr. til 122.500 kr. Udvidelsen finansieres af den udisponerede ramme under den socialøkonomiske strategi
  2. Imødekommer ansøgning 4 og 5
  3. Meddeler afslag til ansøgning 3

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget disponerede den 4. april 2017 525.000 kr. til konkrete initiativer under strategi for socialøkonomi på baggrund af anbefalinger fra Advisory Board for Socialøkonomi. Heraf 100.000 kr. til en pulje til socialøkonomiske initiativer.
  Puljen skal understøtte socialøkonomiske virksomheder eller initiativer, der kan skabe konkret og varig socialøkonomisk effekt i Roskilde Kommune. Projekterne skal have en lokal forankring og skal gennemføres med afsæt i initiativtagernes egen indsats.
  Der er modtaget i alt fem ansøgninger, der vedlægges sagen som bilag. De fem ansøgere er ganske kort opsummeret nedenfor:

  Ansøger Resumé Ansøgt beløb (kr.)
  1 - Gyvelparken Der søges om støtte til en udflugt for beboerne i Gyvelparken 5.000
  2 - Pensionistforeningen Der søges om tilskud til istandsættelse af lokaler i Gundsømagle 7.000
  3 - Preus & Paludan Der søges om tilskud til 4 arrangementer i efteråret 2017 for frivilligforeningen Club T-Rex bl.a. med det formål at skabe fokus på elektronisk musik, bredere rammer for Roskildes musikalske scene samt et inkluderende og uformelt fællesskab der undersøger og viser det elektroniske spillested som politisk og kulturelt rum. 35.000
  4 - Genskab Der søges om tilskud til at skabe et rum, et værksted, et mødested, hvor lokale kan sætte møbler i stand og købe up-cyclede møbler og inventar gennem deltagelse i fx up-cycling-workshops, der sætter fokus på bæredygtighed, miljøaspekter og genbrug, og som hermed kan bidrag til ændret adfærd i forhold til at genbruge. 75.000
  5 - Affaldsimperiet Der søges om tilskud til etablering af SØV-pop-up-butikskoncept /mobil enhed, der i fællesskab med frivillige og kunderne udvikler, producerer og sælger bæredygtige, lokalt producerede varer med fokus på upcycling og en særlig grøn profil. 47.500

  Forvaltningens vurdering af de indkomne ansøgninger

  Forvaltningen anbefaler at imødekomme ansøgning 4 og 5, da ansøgningerne opfylder kriterierne for puljens formål. Dette gør sig særligt gældende i forhold til at ville skabe en varig socialøkonomisk værdi samt i forhold til det beskæftigelsesrettede perspektiv, hvor begge ansøgninger opererer med at inkludere og skabe jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
  Ansøgningerne 4 og 5 omhandler i høj grad mange af de samme tanker omkring genbrug, upcycling og andre miljømæssige aspekter. Initiativerne deler i stor udstrækning samarbejdspartnere og henvender sig til det samme private marked. Derfor er forvaltningen i dialog med ansøgerne om en mulig koordination og samordning af projekterne, så projekterne kan give hinanden gensidige fordele.
  Ansøgning 3 vurderes også at kunne tiltrædes, men da ansøgningen har karakter af enkeltstående events og derved i ringere grad opfylder kriterierne end ansøgning 4 og 5, da, anbefaler forvaltningen, at der afgives et afslag til ansøgning 3.
  Ansøgningerne 1 og 2 vurderes ikke at være konditionsmæssige, da de i meget ringe grad opfylder kriterierne for puljens formål og anvendelse. Disse ansøgere har modtaget et administrativt afslag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udvidelsen af rammen til initiativet ”køb af ydelser mv. hos socialøkonomiske virksomheder” fra 100.000 kr. til 122.500 kr. finansieres af den udisponerede ramme under den socialøkonomiske strategi. Det udisponerede beløb reduceres således fra 89.203 kr. til 67.500 kr.
  Ramme for socialøkonomisk strategi 2017 614.203 kr.
  Disponeret af BSU 4. april 525.000 kr.
  Udisponeret 89.203 kr.
  Udvidelse af ramme til ”køb af ydelser mv. hos
  socialøkonomisk virksomhed” 22.500 kr.
  Ny disponibel ramme 66.703 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 141

  Godkendt.

 • Pkt. 142 Beslutning om udmøntning af pulje til den socialøkonomiske strategi

  Pkt. 142

  Beslutning om udmøntning af pulje til den socialøkonomiske strategi

  Sagsnr. 251463 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutter, hvordan den permanente pulje til udmøntning af den socialøkonomiske strategi skal administreres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den permanente pulje på 750.000 kr. til socialøkonomi hvert år udmøntes med 50 % til en kommunalt forankret socialøkonomisk strategi-, rådgivnings- og medudviklingsfunktion, som har til formål at styrke den socialøkonomiske indsats i Roskilde samt 50 % til udmøntning af konkrete initiativer, der løbende forelægges udvalget til godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 blev forligspartierne enige om at ”gøre de sidste års socialøkonomiske pulje permanent med 750.000 kr. årligt. Puljen udmøntes i BSU”. Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på møde 1. november 2016 at udmønte bevillingen for 2017 med 375.000 kr. til forvaltningens centraladministrative arbejde med den socialøkonomiske strategi og 375.000 kr. til konkrete initiativer. Der er nu indgået budgetforlig for 2018, uden at der heraf fremgår ændringer i forhold til den socialøkonomiske pulje.
  Det er af stor betydning for kontinuiteten af arbejdet med den socialøkonomiske strategi, at der træffes en varig beslutning om udmøntningen af puljen.
  Advisory Board for Socialøkonomi skal evalueres ultimo 2017 med oplæg til Beskæftigelses- og Socialudvalget om videreførelsen i den kommende byrådsperiode. Udvalget forelægges således en sag herom ved udvalgsmødet i november.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 142

  Godkendt.
  Udvalget er enigt om, at hele det socialøkonomiske område, herunder kriterier for tildeling af midler, skal evalueres i forbindelse med den vedtagne evaluering af Advisory Board for Socialøkonomi. Evalueringen foretages og forelægges udvalget i foråret 2018.

 • Pkt. 143 Overgangen fra ung til voksen

  Notat_til_sag_vedroerende_undersoegelse_af_foraeldre_til_boern_med_autismes_oplevelse_ved_barnets_overgang_fra_17_til_18_aar.pdf

  Pkt. 143

  Overgangen fra ung til voksen

  Sagsnr. 294001 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig. Det har betydning for alle unge med sociale vanskeligheder eller handicap og deres forældre. Med henblik på at afdække den oplevelse forældre har i forbindelse med denne overgang, har forvaltningen gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt forældre til 5 unge med autisme. Forældrene er blevet spurgt til deres oplevelse af forløbet i forhold til, at den unge bliver 18 år. Da sagen vedrører overgangen fra ung til voksen behandles den i både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennemført en kvalitativ undersøgelse, hvor forældre til 5 unge med autisme er blevet interviewet om deres oplevelse omkring overgangen fra barn til myndig. Forældrenes svar samler sig om 5 centrale temaer: 1) Barnet bliver myndigt 2) Det gode forløb 3) Information 4) Samarbejde med kommunen 5) Forældrenes råd til kommunen.
  Når en ung fylder 18 år ændrer lovgivningen sig på flere punkter, som kan betyde at vurdering og bevilling af støtte til den unge på en række områder sker efter andre regler. Samtidig vil den unges forældre ikke længere blive automatisk involveret i den unges sag og samarbejde med kommunen, med mindre den unge giver tilladelse til dette.
  Forvaltningen har fokus på, at overgangen fra barn til voksen kan være svær. Der arbejdes med at koordinere sagsbehandlingen mellem afdelingerne fra den unge er 16/17 år for at skabe de bedste muligheder for en god overgang. Undersøgelsen blandt forældre til 5 unge autister viser dog, at der fortsat er grundlag for at forbedre denne koordinering og sikre en bedre information til forældre i forbindelse med overgangen.
  Byrådet har igangsat arbejdet med ”En styrket ungeindsats”, som har til hensigt at styrke sammenhængen i indsatser målrettet unges uddannelse og beskæftigelse. I dette arbejde vil også indgå anbefalinger til en bedre overgang fra ung til voksen.
  Byrådet har desuden vedtaget en pårørendepolitik målrettet pårørende til borgere over 18 år, som blandt andet sigter på, at forældrene anerkendes og respekteres, som personer der: 1) har indgående kendskab til borgeren og borgerens livshistorie 2) kan være den røde tråd i borgerens liv og 3) selv kan være berørt og belastet af situationen. Når den unge er under 18 år er det skrevet ind i lovgivningen, at forældre automatisk informeres og involveres i sagsbehandlingen.
  Undersøgelsen blandt forældre til 5 autister, som fremgår af bilag, tegner følgende udfordringer for en sammenhængende og helhedsorienteret overgang:
  - at sikre, at kommunen bedst muligt tager højde for den unges sene modning, og samtidig drager nytte af den viden, forældrene har – selvom den unge er myndig
  - at sikre kontinuitet i den unges forløb på tværs af det 18. år
  - at sikre en aktiv og systematisk information fra kommune til forældre
  - at sikre, at samarbejdet med forældrene lever op til målsætningerne for Roskilde Kommunes pårørendepolitik

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 143

  Drøftet.

 • Pkt. 144 Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Bilag_1_-_Oversigt_over_interviews_som_led_i_kortlaegningsarbejdet.pdf

  Pkt. 144

  Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume
  Byrådet godkendte den 14. juni 2017 at igangsætte et projekt, der sigter mod at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og mindske ledigheden blandt unge. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afdække, hvordan ungeindsatsen kan styrkes. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, inden sagen behandles i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 14. juni 2017 godkendte byrådet en projektbeskrivelse om en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune. I den forbindelse blev der anmodet om en foreløbig status for arbejdet i oktober 2017.
  Arbejdet følger den godkendte tidsplan og siden juni 2017 har forvaltningen arbejdet på at indsamle viden og erfaringer fra en række af de mange aktører, der i dag er involveret i unge menneskers uddannelse og beskæftigelse i Roskilde kommune. Der er blandt andet gennemført ca. 35 interviews med en række unge i målgruppen, institutionsledere og medarbejdere tæt på de unge samt eksterne samarbejdspartnere i form af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Af bilag fremgår en oversigt over interviews som led i kortlægningsarbejdet.
  På baggrund af det hidtidige arbejde kan der overordnet nu peges på tre temaer, der blandt andet vil indgå i det videre analysearbejde:
  - Klarere ansvar hos folkeskolerne for unges progression og valg af ungdomsuddannelse
  - Tidligere hjælp til frafaldstruede unge
  - Overgange og organisering med den unges behov i centrum
  Frem mod årsskiftet gennemføres nærmere analyser af centrale områder og problemstillinger inden for unges uddannelse og beskæftigelse, herunder vedrørende organiseringen af de kommunale ungeindsatser og overgange mellem blandt andet grundskole og ungdomsuddannelse. Analyserne vil bygge på det gennemførte kortlægningsarbejde og vil trække på eksisterende forskning og rapporter fra vidensinstitutioner samt på erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Den 6. november 2017 afholdes et fagligt seminar for medarbejdere og ledere på området. Seminaret har til formål at udbrede viden om og udveksle erfaringer fra eksisterende indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i relevante fagudvalg og i byrådet i starten af 2018.
  Parallelt med forvaltningens arbejde forhandles der nationalt om en reform af de forberedende tilbud til unge, der ikke går direkte fra grundskolen eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men tager udgangspunkt i regeringens reformudspil fra maj 2017. Der tages hensyn til resultaterne af de igangværende forhandlinger i forvaltningens videre arbejde.
  I august 2017 har uddannelsesaktører i Roskilde og Lejre Kommuner indgået et uddannelsessamarbejde, der har som mål at skabe bedre veje for de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsessamarbejdet spiller positivt sammen med og tænkes ind i det videre arbejde frem mod en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 144

 • Pkt. 145 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2017.pdf

  Pkt. 145

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Sagsnr. 290870 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 145

 • Pkt. 146 Orientering om status for effekt af kon-tanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune

  Borgere_beroert_af_225_timersreglen_-_sep_2017.pdf Borgere_beroert_af_kontanthjaelpsloft_-_sep_2017.pdf

  Pkt. 146

  Orientering om status for effekt af kon-tanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune.

  Sagsnr. 280068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Forvaltningen orienterer om antal berørte borgere og den økonomiske effekt for den enkelte borger.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  En opgørelse pr. 1. september 2017 viser, at kontanthjælpsloftet har betydning for 447 borgere i september 2017, mens 299 borgere har fået reduceret økonomisk støtte som følge af kravet om 225 timers ustøttet arbejde i september 2017. Derudover har 393 integrationsydelsesmodtagere ikke opholdt sig i Danmark i mindst 7 af de seneste 8 år pr. 1. september 2017. I alt 1690 borgere var omfattet af reglerne pr. 1. september 2017.

  I perioden 1.oktober 2016 – 1. september 2017 har i alt 463 borgere fået reduceret kontant-/uddannelseshjælp som følge af 225-timersreglen.

  Aktuelt har 299 borgere fået reduceret kontanthjælpen i september 2017. Af de i alt 463 ramte borgere har de fleste fået nedsat kontant- eller uddannelseshjælpen med 500 eller 1000 kr. pr. måned. Efter 1. januar 2017 er der ikke nye par, der har mistet den ene ægtefælles ydelse helt pga. de særlige regler for ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 45 af de 463 borgeres forløb er afsluttet til ordinært arbejde, og 42 af de 463 er gået i ordinær uddannelse. En karakteristik af de 463 borgeres fordeling på fx alder, køn og herkomst er vedlagt som bilag.

  447 borgere har fået nedsat boligstøtten (og evt. særlig støtte) som følge af kontanthjælpsloftet i september 2017.

  Ifølge data fra Udbetaling Danmark vedrørende borgere ramt af kontanthjælpsloftet pr. 1. september 2017 har 447 borgere fået reduceret støtten med 1188 kr. i gennemsnit. For 54 % er reduktionen på under 1000 kr., og for 14 % (64 personer) er reduktionen på over 2500 kr.
  74 % af de ramte modtager kontanthjælp, 17 % modtager integrationsydelse og 9 % modtager uddannelseshjælp. Et sammendrag af data er vedlagt som bilag.

  Yderligere løbende opfølgning

  Opgørelser fra Boligselskab Sjælland viser, at 1 integrationsydelsesmodtager er sat ud af boligen i perioden juni – august 2017.
  Antallet af ansøgninger om enkeltydelser har ligget højt de seneste måneder. I august 2017 søgte 23 borgere om enkeltydelser efter Aktivlovens §§ 81/81a, husleje m.v. og 23 borgere søgte efter Aktivlovens § 82, sygebehandling og medicin. Ingen borgere søgte efter begge paragraffer. Antallet af ansøgninger om enkeltydelser efter Integrationsloven set under et, er fortsat stort set uændret fra september 2016 til august 2017, men det samlede antal ansøgninger (58) er det højeste siden indførelsen af kontanthjælpsloft/225-timersreglen.
  Muligheden for at søge hjælp til at finde job direkte hos Jobcentrets virksomhedskonsulenter hver tirsdag og torsdag morgen benyttes stadig af 5-10 ledige fra alle målgrupper hver gang. Dog er flere forsikrede ledige og færre er kontanthjælpsmodtagere end det var tilfældet i begyndelsen af året.

  Økonomi

  Sagen er en orienteringssag og har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 146

 • Pkt. 147 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_sep_2017.pdf

  Pkt. 147

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder hver måned en oversigt over udviklingen i antallet af ydel-sesmodtagere i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og udviklingen på landsplan. Oversigten er udvidet med to figurer (figur 3 og 4) i forhold til den oversigt, der blev forelagt udvalget i september 2017. Figurerne viser udviklingen i det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser.
  Vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er steget marginalt. Stigningen er mindre end den gennemsnitlige stigning blandt klyngekommunerne.
  - Antallet af de langtidsledige forsikrede ledige er steget svagt, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet.
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser er stort set uændret, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere er faldet relativt mere i Roskilde Kommune end i klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er derimod steget i Roskilde Kommune, mens der ses et lille fald i klyngen.
  - Antallet af Integrationsydelsesmodtagere er svagt faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere har været svagt stigende både i Roskilde Kommune og i klyngen.
  Der vil være mulighed for at spørge ind til bilaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 147

 • Pkt. 148 Orientering om voldsforebyggende indsatser på psykiatriområdet

  Pkt. 148

  Orientering om voldsforebyggende indsatser på psykiatriområdet

  Sagsnr. 293199 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om de nuværende voldsforebyggende indsatser på psykiatriområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ovenpå en række tragiske hændelser på bosteder og forsorgshjem i Danmark har der, på nationalt plan, været fokus på at sikre et godt miljø for beboere og medarbejdere på bostederne. Der er indgået en ”Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud”, som betyder, at der i alle regioner er oprettet en Taskforce. Botilbuddene kan få hjælp fra denne Taskforce i deres arbejde med at forebygge vold. I Roskilde Kommune har Kvalitetsrådet på psykiatriområdet drøftet voldsforebyggende indsatser på de tre bosteder ved Center for Socialpsykiatri. Kvalitetsrådet har lagt sig fast på tre metoder, der skal understøtte, og i så høj grad som muligt, sikre voldsfri bosteder.
  Der arbejdes nu på implementering af følgende tre metoder:
  - Brøset Violence Checklist (BVC)
  BVC er et redskab til at forudsige voldelig adfærd blandt borgere med psykiske lidelser. Checklisten skal hjælpe fagprofessionelle til at forudse voldelig og aggressiv adfærd i løbet af det kommende døgn. BVC er et redskab, hvor den fagprofessionelle observerer borgeren.
  - Low arousal
  Metoden er en ikke-konfronterende tilgang til voldelig adfærd, der forsøger at fokusere på at søge fredelige løsninger med borgeren i centrum. Low arousal er en metode, som inddrager borgeren i den voldsforebyggende indsats.
  - Nænsom nødværge
  Nænsom nødværge er en metode, som klæder medarbejderne på i forhold til at undgå et angreb eller gøre sig fri, hvis man bliver holdt fast. Metodens hovedprincip er at bruge sine kræfter optimalt frem for maksimalt og derved mindske konfliktniveauet og skadevirkningerne under en voldsom hændelse.
  Der kompetenceudvikles i Nænsom Nødværge og Low arousal for personalet i kommunen. Disse kurser kan også tilbydes til eksterne samarbejdspartnere, der arbejder med sociale indsatser i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 148

 • Pkt. 149 Orientering om voksenlærlingeordningen

  Pkt. 149

  Orientering om voksenlærlingeordningen

  Sagsnr. 296350 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om betingelser for og anvendelse af voksenlærlingeordningen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Voksenlærlingeordningen er en attraktiv ordning, der giver primært ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse mulighed for at erhverve sig en (ny) erhvervskompetencegivende uddannelse.
  Ordningen indebærer, at ledige og allerede ansatte over 25 år kan erhverve sig en erhvervskompetencegivende uddannelse, samtidig med at arbejdsgiveren modtager tilskud til lønnen.

  Målgruppe og tilskud

  Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og personer med forældet uddannelse med mere end to måneders ledighed samt faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Alle erhvervsuddannelser er omfattet af ordningen.
  Der gives et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsens praktikperiode. Faglærte med mere end 6 måneders ledighed, såfremt erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft (voksenlærlingelisten). Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsens praktikperiode.
  Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i praktikperioder i op til de første to år af uddannelsesperioden. Uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten).
  Der har på det seneste været et større fokus på ordningen, hvilket har betydet en stigende tilgang. Antallet af påbegyndte forløb er således steget fra hhv. 9 og 11 i 2015 og 2016 til foreløbigt 22 i 2017. Antallet af berørte cpr-numre i ordningen var henholdsvis 44 og 33 i 2015 og 2016 stigende til foreløbigt 44 i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 149

 • Pkt. 150 Eventuelt

  Pkt. 150

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 150