You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 3, 2019 - 16:30
Sted: HR's Kursuslokale
 • Pkt. 111 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 111

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 111

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 112 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 112

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 112

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har modtaget en henvendelse fra Udsatterådet om at udarbejde en social profil af Roskilde Kommune. Udvalget finder henvendelsen relevant og det foreslås, at den kan bringes ind til budgetforhandlingerne, hvis partierne finder det relevant.
  Orientering om status på investeringsbehov i forbindelse med udgiftsdæmpende tiltag til budgettet 2020 – højskole til unge, skæve boliger og områdelejligheder.
  Drøftelse af ønsker og perspektiver på studieturen til Göteborg i november 2019.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 113 Anmodning om optagelse af sag vedr. forslag om undersøgelse af børnefattigdom i Roskilde

  Pkt. 113

  Anmodning om optagelse af sag vedr. forslag om undersøgelse af børnefattigdom i Roskilde

  Sagsnr. 324143 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om optagelse af sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om optagelse af følgende sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden:

  ”Herunder et forslag der ønskes optaget på dagordenen for BSU den 3.10.2019.

  Forslag om undersøgelse af børnefattigdom i Roskilde
  Det foreslås, at udvalget beslutter:
  1) at forvaltningen gives til opgave at undersøge omfanget af børnefattigdom i Roskilde Kommune. Resultatet af undersøgelsen skal forelægges BSU senest på udvalgets møde i december 2019.
  2) at resultatet af undersøgelsen skal udgøre grundlaget for et proces-beslutningspunkt om, hvilke konkrete initiativer, der fremadrettet skal iværksættes lokalt i Roskilde kommune, for at ingen børn skal opleve en barndom i fattigdom.
  Baggrund for forslaget:
  Ifølge en nylig analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er der i dag knapt 65.000 børn i DK, der vokser op i fattigdom - heraf er de 20.000 under 5 år. (https://ae.dk/analyser/i-danmark-er-der-20000-fattige-boern-under-5-aar).
  Definitionen af fattigdom udspringer af FNs bæredygtighedsmål. Den siger, at man er under fattigdomsgrænsen, når man i tre år i træk har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten og ikke har en formue på mere end halvdelen af medianindkomsten. (Husstanden regnes dog ikke med i gruppen af fattige, hvis hovedforsørgeren er studerende.)
  Antallet af fattige børn er steget i alle kommuner i det seneste år (AE 15.12.18). Konsekvenserne af en barndom i fattigdom følger med op i voksenlivet. Alene rent økonomisk betyder bare et år i fattigdom øget risiko for lavere løn og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet.
  For at vi lokalt kan sætte bedst muligt ind mod børnefattigdom, skal vi have et mere præcist og dækkende overblik. Det skal undersøgelsen tilvejebringe.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 113

  Der stemmes om forslaget. Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) stemmer i mod. Susanne Lysholm Jensen (Ø) stemte for.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 114 Oplæg om de økonomiske udfordringer på voksensocialområdet

  Socialomraadet_stigende_merforbrug.pdf

  Pkt. 114

  Oplæg om økonomiske udfordringer på voksensocialområdet

  Sagsnr. 323816 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om de økonomiske udfordringer på socialområdet, herunder på nationalt plan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 har Beskæftigelse og Socialudvalget bedt om en orientering om de økonomiske udfordringer på socialområdet, herunder på nationalt plan. Udvalget modtager en mundtlig orientering ved forvaltningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 114

  Drøftet.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 115 Proces for udarbejdelse og vedtagelse af integrationspolitikken

  Forslag_-_Integrationspolitik.pdf

  Pkt. 115

  Proces for udarbejdelse og godkendelse af ny integrationspolitik

  Sagsnr. 323534 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har besluttet at udarbejde en ny integrationspolitik. Proces for udarbejdelse og vedtagelse af politikken forelægges udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny integrationspolitik.
  Integrationspolitikken skal udarbejdes med input fra bl.a. Integrationsrådet og fra dialogmødet på Roskilde Katedralskole med deltagelse af borgere, foreninger, medlemmer af Integrationsrådet samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, ligesom de relevante afdelinger i forvaltningen skal involveres.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget er inviteret til Integrationsrådets møde den 24. oktober kl. 17 for at drøfte ny integrationspolitik.
  Udvalget forelægges udkast til politikken ved udvalgsmødet den 12. november 2019. Efter udvalgets drøftelse af politikken, lægges den på høringsportalen Høringer, Borgermøder og Afgørelser, på Roskilde Kommunes hjemmeside ligesom den sættes i Roskilde Avis. Politikken sendes ligeledes til deltagerne ved temamødet samt relevante interessenter.
  Herefter justeres Integrationspolitikken med udgangspunkt i høringssvarene. Politikken forventes behandlet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 16 januar, med henblik på endelig godkendelse i byrådet den 29. januar 2020.
  Integrationsrådets forslag til politikken er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 115

  Drøftet.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 116 Videreførelse af indsatsen fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebarparken

  Resultater_af_fremskudt_beskaeftigelsesindsats_i_Aeblehaven_Roennebaerparken.pdf Viderefoerelse_og_videreudvikling_af_den_fremskudte_beskaeftigelsesindsats.pdf

  Pkt. 116

  Videreførelse af indsatsen fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven /Rønnebærparken

  Sagsnr. 323636 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Finansiering af den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken udløber ved udgangen af februar 2020. De foreløbige resultater af indsatsen forelægges udvalget med henblik på at drøfte en fortsættelse og videreudvikling af indsatsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. Udvalget drøfter resultaterne og godkender forslag om videreførelse og videreudvikling af den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken
  2. Udvalget godkender, at finansiering af indsatsen for 2020-21 (2,2 mio. kr.) søges i puljen til boligpolitikken.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken er at skabe en effektiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i boligområdet gennem øget vidensdeling mellem jobcentret og Boligselskabet Sjælland og gennem øget tilgængelighed til jobcentret i området. Den nuværende finansiering af indsatsen udløber, og der skal således findes ny finansiering, hvis indsatsen skal fortsætte.
  Indsatsen er etableret som en fremskudt myndighedsindsats, hvor jobrådgiverne og virksomhedskonsulent sidder lokalt i boligområdet. Der er en åben rådgivning i boligområdet, hvor beboere kan møde op uden aftale for at få råd og vejledning til alt vedrørende uddannelse og beskæftigelse. Der er desuden etableret samarbejde med Boligselskabet Sjællands sociale vicevært og økonomiske rådgiver med henblik på at give råd og vejledning om bolig og økonomi ved behov. Indsatsmodellen tager udgangspunkt i en tæt, virksomhedsrettet og tillidsbaseret tilgang til borgerne. Jobrådgiverne har et lavere sagsantal (ca. 50 sager pr. rådgiver) og hyppigere samtaler.
  Den nuværende fremskudte beskæftigelsesindsats vurderes at have positive resultater. Indtil videre har der været tilknyttet 136 borgere til projektet, og til og med august 2019 har 21% heraf opnået tilknytning til arbejdsmarkedet (jf. bilag).
  Forvaltningen indstiller, at indsatsen fortsætter, og målgruppen for indsatsen justeres til at omfatte:
  - Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (pt. 65 borgere)
  - Jobparate kontanthjælpsmodtagere (pt. 29 borgere)
  Indsatsen udvides således med målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere, og samtidig reduceres målgruppen ved at visitere de unge (under 30 år) til UngeGuiden, hvor den sammenhængende kommunale ungeindsats er forankret.
  Til at fortsætte og udvikle indsatsen i 2020-2021 søges finansiering (2,2 mio. kr.) fra puljen til boligpolitikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Finansiering af indsatsen for 2020-21 søges i puljen til boligpolitikken.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 116

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 117 Status på den kommunale ungeindsats og forslag om tværgående ungestrategi

  Pkt. 117

  Status på den kommunale ungeindsats og forslag om tværgående ungestrategi

  Sagsnr. 290007 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Loven om den kommunale ungeindsats er trådt i kraft den 1. august 2019. UU Center Roskilde / Lejre virksomhedsoverdrages til Roskilde og Lejre kommuner den 1. januar 2020. Der er startet 98 unge fra Roskilde Kommune på den nye forberedende Grunduddannelse (FGU) den 1. august. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en tværgående ungestrategi for at støtte op om, at alle unge kommer i uddannelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. status på den kommunale ungeindsats tages til efterretning
  2. der udarbejdes en tværgående ungestrategi

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Lov om kommunal ungeindsats er trådt i kraft den 1. august 2019 i forlængelse af reformaftalen Bedre veje til uddannelse og job. Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal sikre, at alle unge under 25 år støttes til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er startet den 1. august 2019. FGU samler de forberedende tilbud til uddannelse eller beskæftigelse. FGU-Skolen Øst er en statsligt selvejende institution, hvor Roskilde Kommune pt. har formandsposten i bestyrelsen og samarbejder med Lejre, Høje Taastrup, Greve og Solrød kommuner.
  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en tværgående Ungestrategi, der skal understøtte, at unge kan mestre deres eget liv, herunder opnå uddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med en tværgående ungestrategi er at sikre et fælles fokus og understøtte det tværgående samarbejde. Medarbejdere på ungeområdet kan inddrages på fælles temadag i november 2019. De elementer, der hidtil har indgået i ungepolitikken, vil blive indarbejdet i ungestrategien. Ungepolitikken blev i sidste byrådsperiode udarbejdet i samarbejde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget, med inddragelse af Ungeudvalget, og fokuserede på demokrati, fællesskaber og liv i byen. En tværgående ungestrategi skal godkendes politisk.
  Organiseringen af den kommunale ungeindsats, hjemtagelse af UU’s opgaver og at budgettet til UU’s opgaver flyttes til Skole- og Børneudvalget, blev besluttet af byrådet den 30. januar 2019. Roskilde og Lejre kommuner har opsagt aftalen om UU Center Roskilde / Lejre med henblik på virksomhedsoverdragelse til de to kommuner pr. 1. januar 2020.
  Opgaverne i den nye kommunale ungeindsats er trådt i kraft fra den 1. august 2019. Medarbejderne fra UU og Ungeguiden er flyttet sammen i lokaler på Handelsskolen. Tværfaglige udvalg har udarbejdet procedurer for de nye opgaver i ungeindsatsen. Roskilde Kommune har vurderet 98 unge til målgruppen for FGU, som er startet 1. august 2019, og derudover er 36 unge fortsat fra den tidligere erhvervsgrunduddannelse (EGU). FGU har løbende optag af nye elever, og der vurderes at blive i alt 172 årselever i 2019 fra Roskilde Kommune. Fra 2020 er der estimeret 198 årselever fra Roskilde Kommune til FGU.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 117

  Sagen udsættes.
  Udvalget ønsker, at der holdes et fællesmøde mellem de tre udvalg med en grundig temadrøftelse om status på ungeindsatsen, inden sagen behandles i hvert udvalg.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 118 Drøftelse af muligheder for videreførelse af Traktørstedet

  Pkt. 118

  Drøftelse af muligheder for videreførelse af Traktørstedet

  Sagsnr. 317692 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Traktørstedet skal ikke længere fungere som beskæftigelsestilbud og derfor undersøges og drøftes muligheder og ønsker for den fremtidige drift.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter ønsker til den fremtidige drift af Traktørstedet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Traktørstedet på Boserupgård drives i dag af ITC, Center for Handicap som et tilbud om beskyttet beskæftigelse under servicelovens § 103 med køkkenaktiviteter eksempelvis indkøb, madproduktion og rengøring.
  Udvalget besluttede på møde d. 6. juni 2019, at Traktørstedet ikke længere skal fungere som et beskæftigelsestilbud og udvalget bad forvaltningen indbyde private og frivillige aktører til at foreslå muligheder for en videreførelse af Traktørstedet.
  I uge 37 blev der udsendt en pressemeddelelse om lukningen og muligheden for at byde ind med ideer. Forvaltningen har efterfølgende modtaget 10 henvendelser fra interesserede aktører.
  På mødet giver forvaltningen en status på dialogen med de interesserede og Naturstyrelsen, der ejer Boserupgård.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 118

  Udvalget er enigt om, at Traktørstedet skal fortsætte. Forvaltningen bemyndiges til at udvælge en relevant aktør til at drive stedet ud fra følgende kriterier
  ̵ Krav omkring åbningstider, således at der også er åbent i weekender
  ̵ Krav om samarbejde med lokale kræfter og frivillige foreninger i at drive stedet
  ̵ Det vil være en fordel, men ikke et decideret krav, hvis man indtænker sårbare borgere i en beskæftigelsesrettet indsats

 • Pkt. 119 Orientering om status for brug af de nye kriterier til den boligsociale akutliste

  Pkt. 119

  Orientering om status for brug af de nye kriterier til den boligsociale akutliste

  Sagsnr. 303982 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en årlig status for udviklingen på den boligsociale akutliste efter de nye kriterier.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. august 2018 (pkt. 304), at de nye kriterier for den boligsociale akutventeliste skulle være:
  ”Et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse, og
  - en sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/familiens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det kan fx være, hvis du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold ifm. efterværn, krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne, og
  - kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste (eller har søgt om at blive det) i mindst ét almennyttigt boligselskab.”

  De nye kriterier for akutventelisten trådte i kraft 1. september 2018. Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om en årlig status på udviklingen på akutlisten.
  Pr. september 2018 var der 186 ”boligsociale borgere” og 117 flygtninge.
  Pr. september 2019 er der 89 ”boligsociale borgere” og 66 flygtninge.
  Der er således sket næsten en halvering af borgere på ventelisten. Der er ikke sket en modsvarende stigning i antal husvilde.
  Det er forvaltningens opfattelse, at faldet skyldes de nye kriterier, hvor borgere vælger nye veje i deres boligløsning frem for primært den boligsociale akutliste.
  Der er således også sket i fald i ventetiden på en akutbolig. For et år siden var den 1- 1½ år. I dag er ventetiden til en familiebolig på ca. 6 måneder, og hvis en familie kan betale mere end 7.000 kr. i husleje, er ventetiden ofte nede på 1-3 måneder. For borgere, der kun kan betale en lav husleje, kan ventetiden være 9-12 måneder, da der er relativt færre billige boliger til anvisning i forhold til behovet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 119

 • Pkt. 120 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 120

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august

  Sagsnr. 313425 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Samlet set forventes et merforbrug på 34,5 mio.kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område i forhold til oprindeligt budget, fordelt med hhv. et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på integrationsområdet, et merforbrug på 34,9 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 1,8 mio. kr.
  Dette er en samlet forværring på 7,1 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning.

  Integration

  På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. hvilket er en forbedring på 1,1 mio. kr. siden sidste opfølgning. Forbedringen skyldes dels, at der indregnet refusion for tomgang ved midlertidige integrationsboliger, som gør, at der samlet forventes en mindreudgift til integrationsområdets boliger på 0,25 mio. kr., dels et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til indsatser, bl.a. grundet forbrugsopbremsning. Samtidigt forventes den refusionsberettigede andel af VIA udgifter at falde, hvilket øger den forventede udgift med 0,47 mio.kr. Endelig nedjusteres forventet forbrug under Kultur- og Integrationspuljen med 0,12 mio.kr.

  Socialområdet

  På voksenhandicapområdet forventes et merforbrug på 35,8 mio. kr. Desuden ventes et merforbrug på øvrige overførsler og førtidspensioner på samlet 0,9 mio. kr. Da der forventes en merindtægt på refusion for særligt dyre sager på 1,8 mio. kr., er det samlede resultat på socialområdet en forventet merudgift på 34,9 mio. kr.
  Heraf er de 35,8 mio. kr. på voksenhandicapområdet serviceudgifter, hvor der er sket en forværring på 10,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. De 0,8 mio. kr. af merforbruget er finansieret af tillægsbevilling (BY19.06.2019, pkt. 169) til dækning af opstartsudgifter til nyt botilbud på Hyrdehøj 60.
  Udviklingen i merforbruget skyldes en fortsat tilgang til botilbud på området, samt at der i årets første budgetopfølgninger har været foretaget en forsigtig vurdering af udviklingen for ikke at overvurdere et merforbrug. Hertil kommer nedjusterede forventninger til effekten i 2019 af nye forslag til udgiftsdæmpende tiltag. Budgetvurderingen, der fremlægges i denne opfølgning, er udtryk for en revurdering af den aktuelle situation på socialområdet.
  Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget under Beskæftigelses- og Socialudvalget kan ikke finansieres inden for udvalgets område. Byrådet vil blive forelagt en bevillingssag, der indstiller et forslag til finansiering.

  Beskæftigelsesområdet

  På beskæftigelsesområdet forventes en forbedring af det tidligere vurderede merbrug med 0,6 mio.kr., således at der samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio.kr.
  Der er ved budgetopfølgningen på beskæftigelsesområdet lavet en vurdering af antal
  og gennemsnitspriser, som er foretaget med en væsentlig større usikkerhed end sædvanligt i forhold til, om det holder ved det endelige regnskab - men stadig inden for en ikke urealistisk ramme.
  Den samlede afvigelse skyldes:
  - Mindre udgifter på dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige på 0,6 mio.kr., som er en forværring på 0,2 mio.kr. siden sidste opfølgning. Dette skyldes merudgifter til A-dagpenge og mindre udgifter til personlig assistance.
  - Merudgifter på sygedagpenge, fleksjob mv. på 10,5 mio.kr, som er en forværring på 1,0 mio.kr. siden sidste opfølgning. Denne består både af forbedringer på jobafklaring og ressourceforløb og forværringer på sygedagpenge og fleksjob/ledighedsydelse.
  - Mindre udgifter på kontanthjælp og revalidering på 5,5 mio.kr., som er en forbedring på 0,9 mio.kr. siden sidste opfølgning. Dette skyldes dels forbedringer på kontant- og uddannelseshjælp samt forværring på særlig støtte.
  - Mindre udgifter på Beskæftigelsesindsatsen på 2,6 mio.kr., som er en forbedring på 0,9 mio.kr. siden sidste opfølgning. Denne består af merudgifter på mentorordningerne og mindre udgifter på aktiveringsgodtgørelse, seniorjob og mindre forbrug af overførselsmidlerne på de kommunale aktiveringsprojekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 120

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 121 Orientering om afvikling af flygtningeboliger

  Pkt. 121

  Orientering om afvikling af flygtningeboliger

  Sagsnr. 306359 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  I budgetforliget 2019 – 2022 er det besluttet, at Roskilde Kommune, ved afvikling af midlertidige indkvarteringspladser til flygtninge, skal samle restende indkvarteringspladser på færre matrikler. Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager løbende orientering om processen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved indgåelse af budgetforliget 2019 – 2022 havde Roskilde Kommune en overkapacitet af midlertidige indkvarteringspladser til flygtninge, der bl.a. skyldtes høj afgang til permanent bolig. Overkapaciteten omfatter bl.a. Kurhusets 54 indkvarteringspladser, som skal afvikles som midlertidig indkvartering af flygtninge pr. 1. januar 2020, da lejemålet udløber og ikke kan forlænges.
  Kapaciteten er desuden reduceret i 2019 ved Ågerupvej 41A og Osvej vest 107, som er hhv. en kommunal bygning og en opkøbt privatadresse.
  Afviklingen af Kurhuset til indkvartering af flygtninge pr. 1. januar 2020 betyder, at Roskilde Kommune, hvis den ikke havde beholdt boliger svarende til overkapaciteten, allerede i slutningen 2019 ville mangle kapacitet og ville være nødsaget til at indkvartere flygtninge på hoteller eller erhverve sig nye bygninger til brug for midlertidig indkvartering. Forvaltningen vurderer, at begge løsninger på sigt ville have været dyrere, end udgiften som kommunen har afholdt i forbindelse med tomgangen på de nuværende matrikler.
  Foruden Kurhusets 54 indkvarteringspladser, som opsiges ved årsskiftet, har kommunen på nuværende tidspunkt 84 værelser og 72 beboere. Det betyder en overkapacitet på 12 værelser. Forvaltningen vurderer løbende, hvorvidt der skal foretages yderligere reduktioner, med hensyntagen til, at det er nødvendigt at have en boligkapacitetsbuffer, hvis forvaltningen fortsat skal kunne:
  ̵ Håndtere og forebygge konflikter imellem beboere ved at adskille de stridende parter.
  ̵ Huse store familier i kommunes egne bygninger. Eksempelvis ved familiesammenføringer.
  Ligesom Kurhuset er en række andre boliger underlagt dispensation fra planloven. I 2020 udløber dispensationen på Gulddyssevej 5, Veddelev Bygade 29, samt parcelgårdsvej 4 & 6, hvilket samlet udgør 20 indkvarteringspladser. I 2021 udløber dispensationen på Korvetvej 4 og Grantoften 3 & 5, hvilket er yderligere 19 pladser.
  Udløbet af dispensationer bringer det samlede antal midlertidige boliger ned på 45 boliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 121

  Udskydes.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 122 Orientering om VIVEs Hjemløsetælling 2019

  2019-09-09_Roskilde-tal_i_VIVE-rapporten.pdf

  Pkt. 122

  Orientering om VIVEs Hjemløsetælling 2019

  Sagsnr. 207397 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget får en orientering om VIVEs 2019-tælling, som indeholder tal for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  VIVE gennemfører hvert 2. år en landsdækkende hjemløsetælling. 2019-tællingen blev offentliggjort den 9. september med følgende fokuspunkter i presseomtalen fra VIVE:
  - Der er på landsplan registreret 6.431 personer i hjemløshed-situation, hvilket er et lille fald fra 6.635 i 2017
  - Det er især antallet af unge hjemløse 18-24 årige, der er faldet til 1.023 mod 1.278 i 2017. Antallet af 25-29-årige er også faldet til 905 fra 1.014 i 2017. Det er især antallet af unge sofasovere, der er faldet.
  - Modsat er antallet 50-59 årige steget til 1.131 fra 1.057 i 2017, og antal 60+ årige steget til 414 fra 347 i 2017.

  Den samme tendens som på landsplan ses også i udviklingen i tallene for Roskilde Kommune. Roskildes antal hjemløse i forhold til indbyggertallet ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland, jf. bilag. Konkret viser VIVEs Roskilde-tal for 2019:

  ≤ 17 år 18-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år ≥ 60 år I alt
  Roskilde 3 10 15 13 13 9 6 69
  Hjem­kommune Gaden Nat-varme­-stue Her-berg Hotel Familie/
  venner
  Udslus-nings-bolig Krimi-nal­forsorg Hospi-tal Andet Uop-lyst I alt 2019 I alt 2017
  Roskilde 14 1 9 0 31 0 2 0 3 10 70 138

  Noget af faldet skyldes, at der i 2017-tællingen var fejl i Roskilde-tallene, hvorfor antallet fremstod for højt. Forvaltningen vil analysere VIVE-tallene nærmere, bl.a. er det ikke genkendeligt, at der er 14 personer, der overnatter på gaden. Et generelt fald ses også i antal borgere på den boligsociale akutliste uden, der er registreret stigning i antal husvildeboliger, ligesom antallet af sofasovere er faldet fra 54 i 2017 til 31 i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 122

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 123 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_modtagere_af_forsoergelsesydelser_sep_2019.pdf

  Pkt. 123

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodta-gere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er svagt faldende i Roskilde Kommune og gennemsnittet i klyngekommunerne svagt stigende.
  - Antallet af langtidsledige forsikrede ledige er stadig højere end i klyngen, men forskellen er mindsket.
  - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser er uændret, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere har i de sidste måneder ligget lidt over gennemsnittet for klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er faldet svagt de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger på det gennemsnitlige niveau i klyngen.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere Roskilde Kommune er igen under det gennemsnitlige niveau i klyngen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 123

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 124 Orientering om integrationsnøgletal juli 2019

  Noegletal_-_Integration.pdf

  Pkt. 124

  Orientering om integrationsnøgletal juli 2019

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres halvårligt om status og resultater på integrationsområdet i form af en række nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil halvårligt få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Seneste orientering blev forelagt udvalget på møde i april 2019.
  Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne.
  Nøgletallene viser følgende udvikling de seneste 6 måneder:
  - Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der endnu ikke er fyldt 18 eller befinder sig inden for de første tre år af deres integrationsprogram, er faldende.
  - Børn og unge mellem 0-17 år, udgør ca. 60% og er således fortsat en stor andel af den samlede population.
  - I forhold til job- og aktivitetsparathed er fordelingen uændret i forhold til orientering i januar. Dette indikerer, at det ikke, eller kun i mindre grad, er lykkedes at flytte integrationsborgere fra aktivitetsparathed til jobparathed det seneste halve år.
  - Andelen af borgere i populationen med kort eller ingen uddannelse er fortsat høj i den tilbageværende population. Hele 59 % har ingen uddannelse ud over grundskolen. I modsætning hertil har kun 11 % en kompetencegivende uddannelse.

  Nøgletallene fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 124

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 125 Orientering om indsats for renholdelse af gader og pladser

  Pkt. 125

  Orientering om indsats for renholdelse af gader og pladser

  Sagsnr. 314519 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om sag, som forelægges i Plan- og Teknikudvalget den 3. oktober 2019.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En sag med nedenstående indhold er på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden:

  ” Resume

  Forvaltningen foreslår anvendelse af budgetblok fra budget 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de afsatte midler i budget 2019 til en socialøkonomisk indsats til renholdelse af gader og pladser overføres til vejbudgettet til en ekstraordinær indsats for renholdelse af byen, herunder graffitibekæmpelse.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er afsat 100.000 kr. årligt til socialøkonomisk indsats til bymæssig vedligeholdelse. Midlerne følges af denne bloktekst: ”Socialøkonomisk indsats i forbindelse med renholdelse af gader og pladser. Sag om udmøntning forelægges Plan- og Teknikudvalget”.
  Forvaltningen har ikke kunnet finde en måde at etablere en meningsfuld socialøkonomisk indsats for 0,1 mio. kr. årligt relateret til det foreslåede indsatsområde.
  I stedet foreslår forvaltningen, at beløbet fastholdes på budgettet til veje og grønne områder, hvor det er placeret i dag, med henblik på, at Materielgården kan fastholde såkaldte ”sommerfugle” (sæsonarbejdere på det grønne område) i en længere periode af året til renholdelsesopgaver på byens gader og pladser, herunder graffitibekæmpelse.
  Alternativt til det foreslåede vil beløbet kunne tilgå kassen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den handler om udmøntning af en driftsblok på 0,1 mio. kr. årligt startende i 2019.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 125

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 126 Eventuelt

  Pkt. 126

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2019, pkt. 126

  Fraværende: Poul Andersen (A).