You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 4, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 3B, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 43 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 43

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 43

  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 44 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 44

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 44

  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 45 Tilgængelighed på Sundhedsklinikker

  Pkt. 45

  Anmodning om optagelse af sag fra Susanne Lysholm Jensen om tilgængelighed på Sundhedsklinikker

  Sagsnr. 290575 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Susanne Lysholm Jensen har anmodet om optagelse af sag med henblik på vedtagelse i byrådet om, at Roskilde Kommune henvender sig til Region Sjælland og til speciallægerne i Roskilde Kommune om adgangsforhold for handicappede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Susanne Lysholm Jensen har anmodet om at få følgende optaget på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden til beslutning:
  ”Forslag til BSU møde om bedre tilgængelighed på sundhedsklinikker
  1: Byrådet i Roskilde Kommune tager initiativ til et borgmesterbrev fra borgmestrene i Region Sjælland til Regionsrådet med henblik på at skabe bedre adgangsbetingelser for handicappede til speciallægerne i Regionen.
  2: Byrådet i Roskilde retter henvendelse til specialelægerne i Roskilde Kommune med henblik på at skabe bedre adgangsforhold for mennesker med handicap.
  Motivation for forslagene:
  Som et led i at fremme lighed i sundhed driver Danske Handicaporganisationer mærkningsordningen God Adgang, der ud fra forskellige kriterier vurderer tilgængeligheden på og i sundhedsklinikkerne. I den forbindelse har Region Hovedstaden givet tilbud til alle regionens sundhedsklinikker om, at de kan tilmelde sig gratis til God Adgang i 2015-17. Herefter skal klinikken selv betale.
  Mange sundhedsklinikker i Roskilde og i regionen er ikke handicaptilgængelige, hvilket man har drøftet på Handicaprådet. På sidste møde d. 02-03-2017, blev følgende besluttet i forbindelse med pkt. 7: ’Mærkning af tilgængelighed på sundhedsklinikker’:
  Handicaprådet anbefaler, at der fra politisk niveau sendes en henvendelse til Region Sjælland med opfølgning til at følge Region Hovedstadens eksempel om tilbud til sundhedsklinikker med mærkning efter God Adgang.
  Enhedslisten mener, at Byrådet bør følge Handicaprådets anbefaling.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet beslutningstemaet alene omhandler en mulig henvendelse fra Roskilde Kommune til henholdsvis Region Sjælland og speciallæger i Roskilde Kommune.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 45

  Forslag fra Susanne Lysholm Jensen (Ø) blev tiltrådt med henstilling om, at borgmester og udvalgsformand retter henvendelse til regionsrådsformanden om sagen.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 46 Rehabilitering i Roskilde Kommune

  Pkt. 46

  Rehabilitering i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 290614 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rehabilitering er et nøglebegreb i indsatsen på Social- og Sundhedsområdet. Chef for Social- og Sundhed, Mette Olander giver en introduktion til Rehabilitering – udfordringer og muligheder - herunder udviklingen i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Rehabilitering er et nøglebegreb i indsatsen på Social- og Sundhedsområdet. Chef for Social- og Sundhed, Mette Olander giver en introduktion til Rehabilitering. Begrebet har i de senere år spillet en afgørende rolle på landsplan. Både udfordringer og muligheder vil blive omtalt, ligesom den lokale anvendelse af konceptet i Roskilde Kommune vil blive belyst – herunder hvilke nye roller, det giver både sagsbehandlere og udførere af indsatsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 46

  Det blev besluttet, at sagen skal forelægges igen på udvalgets møde i juni.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 47 Virksomhedsrettet event, 2. halvår 2017

  Pkt. 47

  Virksomhedsrettet event, 2. halvår 2017

  Sagsnr. 290368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at der afholdes et virksomhedsrettet arrangement kombineret med en jobmesse i oktober 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tiltræder planlægningen af en virksomhedsrettet event /jobmesse i samarbejde med erhvervsafdelingen i 2. halvår 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at der - både som led i udmøntningen af virksomhedsstrategien og som fremstød for at matche ledige og virksomheder - afholdes et virksomhedsrettet arrangement i 2. halvår 2017.
  Arrangementet har til formål at synliggøre Jobcenter Roskildes virksomhedsindsats og de muligheder, virksomhederne har for at samarbejde med jobcentret om deres rekrutteringsbehov.
  Målgruppen vil både være virksomheder og ledige borgere. De ledige borgere, der deltager i arrangementet, får således mulighed for at tale direkte med virksomhederne og derved højne chancen for at komme i ordinært job, løntilskud eller virksomhedspraktik.
  Forvaltningen foreslår et arrangement til afvikling i oktober 2017. Programmet skal planlægges nærmere, men for nuværende lægges der op til at programmet sammensættes, så der både vil være virksomhedsrettede elementer, f.eks. oplæg om rekruttering herunder mulighederne for at samarbejde med Jobcenter Roskilde og elementer rettet mod de ledige, f.eks. i form af en jobmesse med stande for virksomheder med jobs.
  Mellem disse indslag vil deltagerne blive budt på en sandwich og lettere forplejning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet udgiften vil kunne rummes indenfor forvaltningens ramme. Udgifterne forventes at være i størrelsesordenen max.100.000 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 47

  Godkendt med følgende bemærkninger:
  - Udvalget ønsker, at få program for arrangementet forelagt til godkendelse
  - Arbejdsmarkedets parter bør inviteres til deltagelse
  - Uddannelsesinstitutioner og større offentlige arbejdspladser på området bør inviteres til deltagelse
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 48 Status på Politik for sociale indsatser

  Statusnotat.pdf

  Pkt. 48

  Status på Politik for sociale indsatser

  Sagsnr. 261253 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på mål og handlinger i ”Politik for sociale indsatser på voksenområdet 2014-17”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at statusopgørelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved byrådsperiodens start blev ønsket et færre antal politikker, og ”Politik for sociale indsatser på voksenområdet” samler derfor tidligere del-politikker på handicap-, psy­kiatri- og misbrugsområdet. Politikken bygger på byrådets overordnede vision 2018, og målene for styrkelse af de sociale indsatser er formuleret således:

  1. Kerneopgaven i fokus: Borgeren skal være tryg ved, at der er fokus på borgerens samlede livssituation med sammenhæng og kvalitet i støtten, hvad enten denne ydes rehabiliterende eller kompenserende af kommunens egne medarbejdere, andre fagpersoner, pårørende eller frivillige.
  2. Borgeren skal tilbydes en (re-)habiliteringsorienteret indsats, som understøtter udvikling eller fastholdelse af borgerens egenmestring og et mere selvstændigt liv.
  3. Som led i den enkeltes (re-)habilitering skal flere unge med handicap og/eller psykisk sårbarhed støttes til at være i uddannelse eller have praktik/arbejde på almindelige arbejdspladser.
  4. Der skal være flere civilsamfundstilbud i samskabelse med kommunen, der inkluderer borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed.
  5. Som førende kommune søger vi aktivt nye veje og muligheder i nytænkningen af kernevelfærden og i samskabelse med lokalsamfundet.

  Der vedhæftes notat som beskriver status pr. marts 2017 på mål og handlinger i ”Politik for sociale indsatser på voksenområdet”. De konkrete handlinger justeres løbende i sammenhæng med nye muligheder og initiativer, som opstår ad forskellige kanaler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 48

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.
  '

 • Pkt. 49 Konkrete initiativer under strategi for socialøkonomi

  Pkt. 49

  Konkrete initiativer under strategi for socialøkonomi

  Sagsnr. 251463 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) beslutter konkrete initiativer under strategi for socialøkonomi på baggrund af anbefalinger fra Advisory Board for Socialøkonomi (ABS).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget tiltræder de konkrete initiativer anbefalet af Advisory Board for Socialøkonomi.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Indsatsen for socialøkonomi sker på baggrund af den politisk vedtagne vision, strategi og plan for konkrete indsatser og aktiviteter. Indsatsen udvikles løbende i et samarbejde mellem BSU, der har den politiske beslutningskompetence, og ABS, der rådgiver om og kvalificerer udvalgets beslutningsgrundlag. ABS og BSU drøftede på dialogmøde den 31. januar 2017 den socialøkonomiske indsats. Udvalgsformanden meddelte efterfølgende ABS det samlede udvalgs ønske om at modtage konkrete forslag fra ABS, som udvalget vil tage politisk stilling til, så de relevante initiativer kan sættes i gang.
  ABS har på møde den 23. marts 2017 drøftet konkrete initiativer, og anbefaler BSU at igangsætte følgende initiativer:

  Initiativ Budget
  Engagement i international konference, RUC 50.000 kr.
  Udvikling af socialøkonomisk ’showcase’ 150.000 kr.
  Køb af ydelser hos socialøkonomiske virksomheder til projekter, arr. mv. 100.000 kr.
  Facilitering af privat afknopning 150.000 kr.
  Prisforløb mv. - Årets Socialøkonomiske Iværksætter 50.000 kr.
  Facilitering af netværk mv. 25.000 kr.
  I alt 525.000 kr.

  Økonomi

  Budgetrammen for konkrete initiativer under den socialøkonomiske strategi er i 2017 375.000 kr. Der er derudover uforbrugte midler fra 2016, 239.203 kr., som kan overføres til anvendelse i 2017. Dermed har den socialøkonomiske strategi en samlet disponibel ramme i 2017 på 614.203 kr., hvoraf 525.000 kr. med denne sag disponeres.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 49

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 50 Proces for formulering af en pårørendepolitik

  Pkt. 50

  Proces for formulering af en pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tidsplanen for formulering af en pårørendepolitik foreslås ændret som følge af ønske fra de frivillige foreninger om en længere høringsperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til en pårørendepolitik behandles på møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget i juni, hvorefter de to udvalg sender forslaget videre til byrådets behandling.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev aftalt i budgetforliget for 2017, at der udarbejdes en pårørendepolitik for Roskilde Kommune. Som følge heraf blev der den 14. november 2016 afholdt et indledende temamøde med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet, som fremlagde deres forventninger til pårørendesamarbejdet i Roskilde Kommune.
  Endvidere blev der den 20. marts 2017 holdt et dialogmøde i Byens Hus med deltagelse af repræsentanter fra en række relevante lokale pårørende- og patientforeninger, bruger- pårørenderåd m.fl.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i januar 2017, at forvaltningen efter mødet i Byens Hus skulle udarbejde forslag til en pårørendepolitik, som skulle sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter skulle forslaget behandles i april/maj på møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, der herefter skulle sende forslaget videre til byrådets behandling.
  På Dialogmødet i Byens Hus den 20. marts 2017 blev der fra flere sider fremført ønske om en længere høringsperiode, cirka fire uger, herunder inddragelse af medarbejderne. Med en sådan høringsfrist kan det ikke nås at forelægge udkast til politikken for udvalgene på møderne i maj.
  På den baggrund foreslås det, at de to udvalg får forelagt forslag til en pårørendepolitik med indarbejdede bemærkninger fra høringen, på møderne i juni 2017. Med denne plan vil en høring på fire uger være mulig.
  Politikken vil efterfølgende blive forelagt byrådet på mødet den 14. juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 50

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.
  n

 • Pkt. 51 Roskilde Kommunes prioriteter for rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning, 2018

  Pkt. 51

  Roskilde Kommunes prioriteter for rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning, 2018

  Sagsnr. 290083 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne i Region Sjælland er i øjeblikket i gang med at forberede rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2018. Forvaltningen forelægger hermed forslag til, hvad der kan være Roskilde Kommunes prioriteter for det videre arbejde. Sagen behandles i både Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fire skitserede prioriteter for rammeaftalesamarbejdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som definerer samarbejdet mellem de 17 sjællandske kommuner og regionen på social- og undervisningsområde og sikrer et samlet overblik over de tilbud, som kommunerne og regionen samarbejder om. Formålet med rammeaftalen er på den ene side at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisning og på den anden side at anvise nogle fokusområder, som skal være retningsanvisende for den faglige udvikling af området.
  Processen for rammeaftalen 2018 blev igangsat med et seminar for politikere den 25. november 2016. Siden har der været gennemført en workshop med repræsentanter fra handicapråd og handicaporganisationer samt en workshop med ledere på såvel udfører- som myndighedsområdet. Den 7. april 2017 er der igen en workshop med politikere. Herefter begynder udfærdigelsen af selve aftalen, som skal behandles i KKR den 12. juni 2017
  På baggrund af de afholdte workshops indstiller forvaltningen følgende fire indsatsområder, som Roskilde Kommunes prioriteter for det videre arbejde med en ny rammeaftale:

  1. Styrket fokus på bruger/pårørendeinddragelse: Flere kommuner på Sjælland arbejder systematisk med bruger/pårørendeinddragelse på socialområdet. I Roskilde Kommune er en ny pårørendepolitik under udarbejdelse. Bruger/pårørendeinddragelse er endvidere en vigtig prioritet for handicaprådene.
  2. Styrket fokus på rehabilitering: Flere undersøgelser viser, at især borgere med psykiske lidelser har potentiale for at leve gode og aktive liv, hvis den kommunale og regionale indsats tilrettelægges efter et rehabiliterende sigte, hvor fokus hele tiden er på at forbedre borgernes funktionsevne. I socialpsykiatrien i Roskilde Kommune er de første skridt allerede taget af den rehabiliterende vej.
  3. Styrket fokus på samarbejde mellem tilbud og myndighed: Et centralt element i rehabiliteringsarbejdet er samarbejdet mellem tilbud og myndighed. Rehabilitering forudsætter, at indsatsen over for borgeren tilrettelægges i et tæt samspil mellem borger, myndighed og udfører, og at indsatsen løbende justeres, så den passer til borgerens funktionsniveau.
  4. Fortsat fokus på effektiv drift: Det specialiserede social- og undervisningsområde er i alle sjællandske under stigende udgiftspres. Traditionelt har der i rammeaftalesamarbejdet været fokus på udgiftsstyringen. Med henvisning til det stigende udgiftspres er det forvaltningens vurdering, at dette fokus bør bibeholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 51

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 52 Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

  Ansoegning_Din_Tro-Min_Tro-_Roskilde.pdf Tilbagemeldinger_fra_forskellige_laerere_efter_gaestelaerere_besoeg_i_2016.pdf

  Pkt. 52

  Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

  Sagsnr. 260669 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Verena Irming-Pedersen, sognepræst i Karlslunde og Karlstrup ansøger om 50.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til afvikling af skolebesøg i 8.-9. klassetrin på kommunens folkeskoler. Heraf er 25.000 kr. ansøgt under Integrationsrådets ramme. Projektet skal fremme integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune ved at opbygge en gensidig forståelse og respekt for diversitet og mangfoldighed blandt skoleeleverne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 25.000 kr.
  Hvis udvalget godkender ansøgningen, medfører det, at projektet bevilges yderligere 25.000 kr. under Integrationsrådets ramme af Kultur- og Integrationspuljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Projektet DinTro-MinTro arbejder aktivt på at forbedre dialogen mellem forskellige kulturer ved konkret at tage fat på spørgsmål om forholdet mellem danskere med forskellig kulturel baggrund.
  På den ene side understøtter projektet den dannelsesproces, der er nødvendig for at aflæse, forstå og have respekt for forskellige religiøse symboler og traditioner. Samtidig lever projektet op til religionsfagets faglige komparative mål, jfr. læseplanerne for folkeskolens ældste klassetrin. At skabe dialog om forskellene i kulturelle udtryk modvirker fordomme, ekstremistiske ytringer og radikaliseringstendenser.
  Aktiviteten er et gæstelærerbesøg i skolernes 8.-9. klasser. Besøget varer ca. 90 minutter, en dobbeltlektion, hvor en jøde, en muslim og en kristen sammen fortæller om det, de har tilfælles og det, der er forskelligt. Gæstelærernes oplæg understøtter de faglige mål for faget og inddrager desuden eleverne i dialog om forskellighed og ligeværd. Gæstelærerne fremstår som rollemodeller, der viser forståelse og respekt for multikulturel diversitet og for religioners forskelle og ligheder. Gæstelærerne har frivilligt deltaget i dialog- og træningssessioner, men aflønnes for gæstelærerbesøget.
  DinTro-MinTro er et stående tilbud til kommunens skoler især i forbindelse med religions/kristendoms/samfundsfagsundervisning i foråret 2017. Midler fra puljen vil blive anvendt til honorar til gæstelærere og administration. Et gæstelærerbesøg er gratis for skolen, men projektets honorar til 3 gæstelærere og administration er ca. kr. 3.000 kr. pr. skolebesøg. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling.
  DinTro-MinTro har tidligere fået bevilget midler fra Kultur- og Integrationspuljen. Første gang i opstartsfasen i 2014, anden gang i 2015. Tilbagemelding fra forskellige lærere efter skolebesøg i 2016 og regnskab er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart kr. 128.258 kr. Herunder kommer der en mindre overførsel fra 2016 til 2017, som vil være på 26.700 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 52

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 53 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_apr_2017.pdf

  Pkt. 53

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.
  Set over det seneste år er det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser og antallet af forsikrede ledigei Roskilde Kommune stort set uændret.
  Bilaget indeholder også en oversigt over antallet af borgere på integrationsydelse.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der, såfremt der foreligger nye tal, blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 53

  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 54 Orientering om udmøntning Beskæftigelsesrådets pulje til fremme af et velfungrende arbejdsmarked

  Gode_raad_fra_Roskilde_Kommunes_Beskaeftigelsesraad.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om udmøntning af Beskæftigelsesrådets pulje til fremme af et velfungerende lokalt arbejdsmarked

  Sagsnr. 273225 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelsesrådet har bevilget 200.000 kr. til projektet: Integration af nytilkomne flygtninge på kommunale arbejdspladser gennem IGU-forløb, samt reserveret 50.000 kr. til evt. brug i forbindelse med et projekt, som fremmer produktivitet, opkvalificering og beskæftigelse i tilknytning til store anlægsprojekter.
  Derudover har Rådet udarbejdet råd til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende virksomhedspanelet, minijobs og CSR-prisen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd har det formål, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab kan give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet.
  På mødet den 2. marts besluttede Beskæftigelsesrådet også at bevilge 200.000 kr. til projektet: "Integration af nytilkomne flygtninge på kommunale arbejdspladser gennem IGU-forløb”. Projektet havde ansøgt om 250.000 kr. og søger derfor evt. senere kommunens Integrationspulje om de resterende 50.000 kr.
  Rådet reserverede desuden 50.000 kr. til brug i forbindelse med konkretisering af et projekt eller - evt. et pilotprojekt, der kan skabe grundlag for en indsats på baggrund af erfaringerne fra det fynske "Byg til vækst"-projekt, med henblik på beskæftigelse og uddannelse.
  Rådet har på møde den 2. marts 2017 udarbejdet råd til BSU vedrørende 3 punkter. Den komplette liste over rådene er vedlagt som bilag:
  Brugen af Roskilde Kommunes nye virksomhedspanel
  Gode råd:
  - Kontakten til de små firmaer skabes bedst ved fysiske besøg.
  - Jobcentrets drøftelser med virksomhederne om mangel på arbejdskraft bør følges af opkvalificerende kurser til ledige. Til næste møde i Rådet får 3F og FOA udarbejdet en oversigt over de lediges ønsker om særlige typer af kurser, og hvorvidt der i A-kasserne er en oplevelse af, at Jobcentret giver en del afslag.
  Minijob som hjælp til borgere ramt af kontanthjælpsreformen
  Gode råd:
  - Minijobs skal også være et led i en mere langsigtet strategi for at få den ledige i varig beskæftigelse.
  - Virksomhedskonsulenterne kan også give de ledige gode råd angående personlig optræden.
  - Fra arbejdsgiversiden opfordres kommunen til at gå videre ad denne vej, hvor minijobs aktivt fremhæves overfor de ledige. Initiativerne omkring minijobs til de ledige virker relevante og lovende.
  Uddelingen af Roskilde Kommunes CSR-pris 2017
  Gode råd:
  - Vinderen skal præsenteres ved en større event som nytårskuren og sikres opmærksomhed.
  - Rådets medlemmer tilbyder at gå mere aktivt ind i dette års nomineringer og fungere som ambassadører

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da Beskæftigelsesrådets pulje på 250.000 kr. er afsat på årets budget.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 54

  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 55 Orientering om kontrol af sociale ydelser 2016

  Kontrolteamets_opgaveloesning.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om kontrol af sociale ydelser 2016

  Sagsnr. 279573 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  186 borgere fik i 2016 stoppet sociale ydelser for ca. 16,1 mio. kr., som de pågældende borgere ikke var berettiget til. Det er en stigning i antal sager på 18,8 %. Den kommunale andel af besparelsen er ca. 13 mio. kroner. Den samlede besparelse er faldet totalt set, men den kommunale besparelse er steget som følge af ændring i refusionsreformen fra 2016.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2016 har kommunens Kontrolteam i samarbejde med sagsbehandlere opdaget snyd med sociale ydelser i 186 sager for et beløb på godt 16,1 mio. kr. omregnet til en årlig besparelse. Den kommunale andel heraf er ca. 13 mio. kr. Disse sager er stoppet. Der er derudover sendt regninger til borgerne på 1,7 mio. kroner i 2016; det er det faktiske krav, bevisbyrden har kunnet løfte.
  Opgørelsesmetoden følger den landsdækkende vejledning fra Temarevisionen 2009 med hensyn til omregning af stop og regulering til 12 måneder.
  I 2016 modtog kontrolteamet 353 anmeldelser fra borgere, kollegaer og samarbejdspartnere (telefonisk, personligt og anonymt via kommunens hjemmeside). Det er en stigning på godt 17 % i forhold til 2015.
  På enkelte områder har kommunen fået vanskeligere ved at løfte bevisbyrden i sager. Det gælder eksempelvis i sager, hvor der kan rejses tvivl om en borgers status som reelt enlig. Bevisbyrden er tung at løfte som følge af Ankestyrelsens praksis. Lovgivning og praksis har ikke en definition på, hvad ægteskabslignende forhold er, men peger på, hvilke forhold der navnlig kan lægges vægt på i vurderingen af, om en person er reelt enlig, eller om der er tale om et ægteskabslignende forhold. Forholdene, der kan lægges vægt på, er karakteren af de involverede personers indbyrdes forhold som fælles folkeregisteradresse, bolig, økonomi, husholdning og fælles biologiske børn, boligforhold hos den person, som menes at leve sammen med modtageren af ydelser og parternes egen forklaring om indbyrdes forhold. Det er ud fra en samlet vurdering af de opnåede fordele, at det må afgøres, om det kan sidestille med fordelene ved at være gift eller samlevende.
  Det interne samarbejde i kommunen er en væsentlig del af effektiv kontrolindsats.
  Udover at kontrollere konkrete sager, fungerer kontrolmedarbejderne også som konsulenter for sagsbehandlerne i kommunen i forhold til kontrolopgaver og opmærksomhedspunkter. Det skærper organisationens fokus på, at borgere og virksomheder får den ydelse, de er berettiget til – hverken mere eller mindre.
  Kontrolteamet samarbejder med Udbetaling Danmark, og bidrager dermed til begge myndigheders arbejde med kontrol, social snyd og indsats mod fejludbetalinger. Andre samarbejdspartnere er i mindre omfang Skat, Politi og andre offentlige myndigheder, og Kontrolteamet har i løbet af året deltaget i kontrolaktioner på forskellige virksomheder.
  Kontrolteamets tilstedeværelse i Beskæftigelsesområdet betyder, at flere sager bliver stoppet allerede som ansøgningssager, og disse sager indgår ikke i registreringen af stoppede sager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører kontrol af sociale ydelser i 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 55

  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 56 Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2016

  Aarsrapport_2016.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2016

  Sagsnr. 278262 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handicaprådets Årsrapport 2016 beskriver rådets mødeaktiviteter, høringssvar og uddeling af Handicapprisen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Årsrapporten giver overblik over, hvilke emner der har været behandlet på Handicaprådets møder i 2016 samt uddrag af afgivne høringssvar. Derudover har Handicaprådet haft fællesmøder med politiske udvalg, arrangeret ”Tilgængelighedstur i Roskildes bymidte” for Plan- og Teknikudvalget samt embedsmænd, og deltaget på Sundhedsdagen.
  Handicaprådet stod for at arrangere uddelingen af Handicapprisen 2016. Prisen gik til Jesper Holck, som ikke alene selv er meget aktiv trods sit handicap, men også er initiativtager til flere aktiviteter for andre med handicap.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 56

  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 57 Eventuelt

  Pkt. 57

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2017, pkt. 57

  Oplæg om beskæftigelsesområdet drøftes på et kommende udvalgsmøde.
  Fraværende: Jakob Bojsen og Poul Lindor Nielsen.