You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 4, 2019 - 16:30
Sted: Idrætsbiblioteket, Æblehaven 136, Roskilde
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 47

  Punkt 49 drøftes som det sidste punkt.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 48 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 48

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 48

  Fraværende: Bent Jørgensen (V), Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 49 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Anbefalinger_fra_temaanalysen_paa_voksensocialomraadet.pdf

  Pkt. 49

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 6,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel heraf udgør 6,6 mio. kr.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Beskæftigelses- og Socialudvalget havde den første drøftelse af budget 2020-2023 den 7. marts 2019. I forlængelse af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat om mulige besparelsesområder inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget. Disse er:
  - Sygedagpenge: Forslaget vedrører en intensiveret virksomhedsrettet indsats med udgangspunkt i investering i en ekstra virksomhedskonsulent
  - Jobrotation: Forslaget vedrører ophør med en aktiv opsøgende indsats vedrørende jobrotationsmuligheder.
  - Nednormering på integrationsområdet: Forslaget vedrører nednormering i Integrationsafdelingen gennem en reduktion af serviceniveauet.
  Der pågår endvidere et arbejde med også at finde forslag, der kan udmønte produktivitetsbesparelsen på 6,6 mio. kr.
  Det fremgår ligeledes af vedlagte notat, at voksensocialområdet ikke indgår med besparelsesforslag på grund af den økonomiske situation på området. På socialområdet er der udarbejdet en temaanalyse med fokus på at undersøge, om ressourcerne på området kan anvendes bedre eller anderledes og dermed dæmpe udgiftsvæksten. Et notat, der foreløbig sammenfatter den udarbejdede temaanalyse eftersendes til udvalget. Sideløbende er der udarbejdet temaanalyser på det specialiserede område for børn og specialundervisning.
  Forvaltningen vil nærmere præsentere besparelsesforslagene, temaanalyse og status på budgetprocessen på mødet.
  Der har været afholdt møde med Forvaltnings-MEDudvalget (FMU) på Social, Job og Sundhedsområdet med en drøftelse af mulige besparelser. Fra FMU peges der på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område blandt andet på:
  - Et større fokus på faglige vurderinger ved rekvirering af lægeerklæringer med henblik på evt. at nedbringe antallet af rekvirerede lægeerklæringer og dermed udgifter forbundet hermed
  - Et større fokus på permanent boligplacering på flygtningeområdet med henblik på at nedbringe udgifterne til midlertidig boligplacering
  - Investering i beskæftigelsesindsatser med henblik på at nedbringe udgifter til overførselsindkomster
  - Sammenhæng mellem ledelse og personaleomsætning

  Drøftelserne i FMU fortsættes i de kommende måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 49

  Drøftet.
  Udvalget ønsker en uddybning af konsekvenserne af den foreslåede nednormering på integrationsområdet inden byrådets forårsseminar.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde flertallets beslutning og stemmer imod, at forvaltningen skal arbejde videre med de forslag i det forelagte sparekatalog, der betyder serviceforringelser eller forringelse af medarbejdernes arbejdsvilkår. Der er i stedet brug for en investeringsstrategi, der har mere fokus på forebyggelse og kompetenceløft, hvilket kan begrænse fremtidige omkostninger på området. I forhold til det overordnede budget foreslår Enhedslisten, at budgetbalancen opnås gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet.

 • Pkt. 50 Valg mellem midlertidig indkvartering eller anvisning af permanent bolig tll nye flygtninge

  Pkt. 50

  Valg mellem midlertidig eller permanent boliganvisning til nye flygtninge

  Sagsnr. 318102 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny lovgivning har medført, at kommunen kan vælge mellem ikke at anvise permanent bolig til nye flygtninge, eller blot tilbyde placering i midlertidig bolig. Udvalget skal derfor beslutte, om Roskilde Kommune skal ændre på den hidtidige praksis i forhold til boliganvisning til flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nuværende praksis for boliganvisning fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog d. 21. februar 2019 en række lovændringer på integrationsområdet, som bl.a. har medført, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at tilbyde nye flygtninge en permanent bolig, men i stedet kan vælge at tilbyde flygtninge midlertidig bolig.
  I 2018 anviste kommunen 68 boliger til flygtninge. Det ekstraordinært høje antal skyldes, at kommunen sidste år fik 16 etværelses boliger til unge flygtninge i KAB’s nye byggeprojekt Tunet. Desuden blev der anvist flere boliger til flygtningefamilier og til flygtninge, som var i job, fordi boligerne var for dyre til, at de var mulige at anvise til de øvrige på boliganvisningens liste, som overvejende var enlige på overførselsindkomst.
  Hvis kommunen ikke havde anvist de dyre boliger til flygtninge, ville det have medført, at kommunen ikke kunne udnytte anvisningsretten til disse boliger. Forvaltningen vurderer, at kommunen ved uændret praksis vil kunne anvise ca. 35 boliger til flygtninge i 2019. Årsagen er, at de tilbageværende flygtninge på ventelisten også er enlige, og der er kun få ledige billige et-to værelses boliger. Aktuelt huses 95 flygtninge i midlertidig bolig, heraf har de 34 ventet på permanent bolig i mere end 3 år, og tallet stiger med yderligere 18 personer i 2019. Erfaringerne viser, at forvaltningen må bruge ekstra ressourcer på at håndtere mistrivsel og konflikter i indkvarteringsstederne ift. de, der venter særligt længe på permanent bolig. Endvidere at det kan indvirke på flygtningenes mentale overskud, og derfor være en barriere fx for at hjælpe dem i job og uddannelse.
  Uanset valg af løsning vil der være en tilgang til midlertidig boligplacering af de nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune. Hvis nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge opretholdes, vil der uændret være et pres på boliganvisningens venteliste, særligt til de små billige boliger.
  Forvaltningen vurderer at ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge vil medføre merudgifter både til etablering og drift af midlertidige boliger. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at kommunen ophører med anvisning af permanent bolig til nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  I 2019 skønnes ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge at medføre en kommunal merudgift til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio. kr. I årene fremover vil der være merudgifter til drift og etablering. Udgifternes størrelse vil afhænge af, hvor mange nye flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune.
  I 2019 er Roskilde Kommunes samlede driftsbudget til midlertidige boliger 8,1 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 59.000 kr. på de aktuelt 137 pladser. Hvis kommunen fastholder nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten og forventet afgang til permanente boliger 35 personer.14 færre pladser reducerer driftsudgifterne med 0,8 mio. kr. årligt. Ændrer Roskilde Kommune praksis, og ikke længere anviser flygtninge til permanent bolig, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten. 21 pladser øger driftsudgifterne med 1,2 mio. kr. årligt. Dermed vil ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge medføre en samlet merudgift i 2019 til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio.kr. Merudgifterne i årene fremover vil afhænge af antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage.
  I vurderingen af kapacitetsbehovet i de midlertidige boliger har forvaltningen hidtil forudsat, at der var en løbende afgang til permanent bolig. I 2019 er der overskydende pladser, indtil leje af Kurhuset ophører, og antallet reduceres fra 137 til 90 pladser. Hvis afgang fra de midlertidige boliger ophører i 2019, vil antallet af flygtninge i midlertidig bolig stige fra 95 til 116 personer. Det vil medføre, at der allerede i starten af 2020 mangler 26 pladser, og behovet stiger med antallet af flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune i 2020 og fremover.
  I 2016 beregnede forvaltningen, at gennemsnitsudgiften til etablering af midlertidige boliger var ca. 48.000 kr. pr. plads med ombygning, indretning, lovpligtige brandhensyn mv. Forvaltningen anslår derfor udgiften til etablering af 26 pladser til ca. 1,2 mio. kr. Hvis den årlige tilgang er 20 nye flygtninge til kommunen, vil behovet være at udvide med 20 pladser. Det medfører en årlig etableringsudgift på ca. 1 mio. kr.
  Bygninger, der anvendes til midlertidig boligplacering, har alle en 5 årig dispensation fra Planlovens bestemmelser til anvendelsesformålet, som ikke kan forlænges. Hidtil har forvaltningen kunnet afhænde de bygninger, hvor dispensationen udløb først, i takt med pladsreduktion. Hvis alle de resterende 90 pladser (efter ophør af kurhuset) skal opretholdes, anslår forvaltningen, at udskiftning af bygningerne med en etableringsudgift på ca. 48.000 kr. pr. plads, vil beløbe sig til ca. 4,3 mio. kr. frem til 2022, hvor den sidste dispensation udløber.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 50

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 51 Ceremoni på Rådhuset i forbindelse med tildeling af statsborgerskab

  Pkt. 51

  Ceremoni på Rådhuset i forlængelse af tildeling af statsborgerskab

  Sagsnr. 318128 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fremover bliver tildeling af statsborgerskab betinget af deltagelse i en ceremoni på Rådhuset, hvor nye statsborgere skal give hånd til en politiker eller en embedsmand fra kommunen og skal underskrive en erklæring. Udvalget skal tage stilling til hvilken politiker eller embedsmand, der skal medvirke i ceremonien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget peger på en embedsmand til at medvirke i de lovpligtige to årlige ceremonier, hvor nye statsborgere i Roskilde Kommune skal give håndtryk og underskrive en erklæring.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det indgår blandt andet i den nye indfødsretsaftale, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni.
  Det betyder, at Roskilde Kommune forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan ceremoni mindst to gange årligt. Loven giver kommunen mulighed for at vælge, om et medlem af kommunalbestyrelse eller en embedsmand skal gennemføre ceremonien. Roskilde Kommune har også mulighed for at indgå aftale med nabokommunerne om at gennemføre en fælles ceremoni i forlængelse af tildeling af statsborgerskab og dermed begrænse ressourceforbrug. Kommunen skal anvise borgeren muligheden for deltagelse i ceremonien tidligst en måned efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest 4 måneder efter. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside.
  Den første ceremoni blev afholdt af Udlændinge- og Integrationsministeriet i januar 2019 for i alt 9 nye danske statsborgere, som kom fra hele landet. Forventningen er derfor, at denne ceremoni vil være relevant for ganske få personer ad gangen, og derfor forslår forvaltningen, at der ikke bruges mange ressourcer på ceremonien. Forvaltningen foreslår, at en embedsmand fra kommunens Integrationsafdeling kan stå for ceremonien to gange om året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 51

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke støtte forslaget, da Enhedslisten bakker op om en fejring af, at en ny borger får tildelt statsborgerskab, men tager afstand fra kravet om det tvungne håndtryk.

  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 52 Integration gennem rap, gadeidræt og ture

  Ansoegning_om_forlaengelse_af_projektet_Integration_gennem_rap_gadeidraet_og_ture.pdf Evaluering_af_projektet_Integration_gennem_rap_gadeidraet_og_ture.pdf

  Pkt. 52

  Integration gennem rap, gadeidræt og ture

  Sagsnr. 302462 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dina Lindgreen fra Be Free ansøger om 40.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til forlængelse af projektet ”Integration gennem rap og beatbox”, som skal afholdes i perioden fra maj til november 2019. Formålet med projektet er at fastholde det gode fællesskab gennem beatbox mellem indvandrere og etniske danskere i Be Free.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 40.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Be Free har i starten af 2018 fået bevilget 40.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til projekt ”Integration gennem rap og beatbox”. Formålet med projektet var at skabe tættere fællesskab gennem beatbox mellem indvandrere og etniske danskere i Be Free.
  Projektet er nu afsluttet, og det fremgår af evalueringen, at målene for projektet, såsom større dialog, inklusion og kulturforståelse på tværs, er blevet indfriet. ”Hvor de etniske unge i starten kom i en gruppe, kommer de nu på lige fod med andre unge, både hver for sig og sammen, mixer sig, og både leder og medarbejdere har gode tætte snakke med dem. Vi oplever mange fortrolige snakke, og også snakke, hvor vi pga vores relation og tillid, kan skubbe til måder at tænke på” Derudover oplever medarbejderne i Be Free, at projektet også har været med til bryde fordomme ned om de unge indvandrere hos de etniske danskere, som kommer i Be Free.
  Be Free vil gerne bygge videre på det gode fundament, som blev lagt med projektet. Der er forsat behov for at have kontinuerlig kontakt til begge målgrupper, flere gange om ugen, for at fastholde de gode resultater. Derfor søger Be Free midler fra Kultur- og Integrationspuljen til forlængelse af projektet. Midler fra projektet vil gå til fælles event omkring rap i samarbejde med Ragnarock, afholdelsen af workshops, finansiering af ture samt facilitering af gadeidræt.
  Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart 205.600 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 52

  Godkendt af et flertal af udvalget.
  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 53 Invitation til friinstitutionsforsøg

  Invitation_til_friinstitutionsforsoeg.pdf

  Pkt. 53

  Invitation til friinstitutionsforsøg

  Sagsnr. 318140 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget invitation til friinstitutionsforsøg fra Finansministeriet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Finansministeriet har den 18. februar 2019 udsendt invitation til friinstitutionsforsøg på dagtilbuds-, botilbuds—og ældreområdet til alle landets kommuner. Muligheden for at deltage i friinstitutionsforsøg er en del af regeringens afbureaukratiseringsreform Færre regler og mindre bureaukrati.
  Med friinstitutionsforsøget får kommunale og selvejende institutioner på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå ny viden og praktiske erfaringer med, hvordan offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk.
  Kommuner og institutioner kan indgå i forsøg på et eller flere områder. I forbindelse med evt. ansøgning skal kommunen indgå aftale om deltagelse med en til to institutioner pr. område. Der vil blive oprettet partnerskaber med deltagelse af et antal kommuner og de dertilhørende institutioner inden for områderne, bl.a. med henblik på gensidig sparring mellem deltagere og relevante ministerier.
  Roskilde Kommune har tidligere gjort erfaringer med frikommuneforsøg, der også har fokus på afbureaukratisering. Det er erfaringen herfra, at Roskilde Kommunes udbytte af deltagelse i frikommuneforsøget ikke har stået mål med de betragtelige ressourcer, forvaltningen har lagt i arbejdet. Deltagelse i frikommuneforsøg har været en bureaukratisk proces med et omfattende skrivearbejde, megen koordination kommunerne imellem og flere møder med ministerierne. Oplevelsen har været, at ressortministerierne har været modvillige til at forstå de problemer, kommunerne oplever med eksisterende lovgivning, samt at koordinering ministerierne imellem har været vanskelig.

  Forsøgsperioden vil løbe fra oktober 2019 til juni 2022.
  Ansøgningsfrist er 10. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der kan ikke ansøges om statsligt afsatte midler til gennemførelsen af friinstitutionsforsøg.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 53

  Udvalget ønsker ikke at igangsætte friinstitutionsforsøg.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 54 Orientering om tilsyn på socialområdet ved Socialtilsyn Øst i 2018

  Pkt. 54

  Orientering om tilsyn på socialområdet ved Socialtilsyn Øst i 2018

  Sagsnr. 296442 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sociale tilbud i Roskilde Kommune får én gang årligt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst. Udvalget orienteres hermed om socialtilsyn i 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er gennemført sociale tilsyn i 2018 på alle botilbud og opgangsfællesskaber i Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri samt socialtilsyn i Roskilde Kvindekrisecenter og Center for Alkohol- og Stofbehandling. Alle de pågældende tilbud er godkendt.
  Socialtilsyn Øst gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud. Formålet er at bidrage til at sikre, at borgeren modtager en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Socialtilsyn Øst har blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og føre driftsorienterede tilsyn med disse tilbud.
  Socialt tilsyn gennemføres minimum en gang årligt. Socialtilsynet baseres på indhentede oplysninger fra bostedet. Socialtilsynet henter en del af materialet på Tilbudsportalen. Herudover indhentes handleplaner, pædagogiske planer, statusrapport og journalnotater for to borgere. Ved tilsynet er der samtaler med borgere, medarbejdere og ledelsen.
  Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet. Der er fastlagt syv temaer, som tilbuddenes kvalitet vurderes ud fra. Disse er: 1) uddannelse og beskæftigelse 2) selvstændighed og relationer 3) målgruppe, metoder og resultater 4) sundhed og trivsel 5) organisation og ledelse 6) kompetencer og 7) fysiske rammer.
  Alle botilbud og opgangsfællesskaber på socialområdet blev godkendt.
  Der var forslag til mulige forbedringspunkter eksempelvis: Arbejde med at skabe en ensartet dokumentationspraksis, fokus understøttelse og fuld implementering af fælles metoder-understøttelse, strategi til understøttelse af metode, øget inddragelse af borgere, fokus på borgeres deltagelse og mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, fokus på hjemlige og velindrettede fællesarealer samt forslag om at nedbringe personaleomsætning samt sygefravær hos personale.
  En del af forbedringspunkterne bliver der allerede arbejdet med. KMD Nexus er implementeret, og der er lavet en plan for at sikre fuld og hel implementering på socialområdet. Der skal udarbejdes en ny politik for socialområdet, heri vil også indgå fælles metodevalg samt plan for udrulning og implementering. I øvrigt arbejder de enkelte tilbud videre med de specifikke anbefalinger, de hver især har fået. Tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 54

  Udvalget drøftede, at tilsynsrapporterne understøtter tidligere drøftelser i udvalget omkring utidssvarende boliger og behov for forbedrede udearealer på socialområdet. Udvalget har tidligere gjort den boligpolitiske følgegruppe opmærksom på denne problematik.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 55 Orientering om tilsyn på socialområdet ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018

  Pkt. 55

  Orientering om tilsyn på socialområdet ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018

  Sagsnr. 296442 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2018 gennemført risikobaseret planlagt tilsyn på Center for Alkohol- og Stofbehandling i Roskilde Kommune. Udvalget orienteres her om tilsynet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På socialområdet i Roskilde Kommune fik Center for Alkohol- og Stofbehandling risikobaseret planlagt tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018. I 2018 var temaerne medicinering og overgange i patientforløb.
  Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn med en samlet vurdering af behandlingsstedet i følgende kategorier:
  0. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
  1. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
  2. Større problemer af betydning for patientsikkerheden
  3. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden

  Tilsynene begynder med en indledende samtale med stedets leder. Her drøftes blandt andet det materiale (instrukser mv.), som bostedet har indsendt forud for tilsynsbesøget. Efter samtalen gennemføres selve tilsynet som en blanding af observation, interview med personale og gennemgang af materialer f.eks. dokumentation.
  Center for Alkohol- og Stofbehandling blev godkendt ved det risikobaserede tilsyn med kommentaren ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Styrelsen lagde ved vurderingen vægt på at: ”behandlingsstedet virkede velorganiseret med gode procedurer og en høj grad af systematik, som understøtter patientsikkerheden”. Styrelsen skrev endvidere: ”Personalet fremstod rutineret med fokus på patientsikkerheden”. Til orientering har medarbejderne i medicinudleveringen i Center for Alkohol- og Stofbehandling alle en sundhedsfaglig uddannelse.
  På baggrund af tilsynet henstillede Styrelsen til følgende: 1) der skal foreligge en skriftlig instruks for sundhedsfaglig dokumentation 2) Der skal foreligge en instruks for modtagelse, visitation og observation af patienter til afrusning og abstinensbehandling og 3) det skal sikres, at dispenseret medicin mærkes mere specifikt.
  Center for Alkohol- og Stofbehandling er i gang med at udarbejde de to specifikke procedurer, som Styrelsen påtalte. Herudover arbejdes der med en generel gennemgang af procedurerne for at sikre, at de overholder gældende regler. Der arbejdes endvidere med, at etiketterne tilpasses, så de indeholder alle nødvendige oplysninger. Center for Alkohol- og Stofbehandling påpeger, at det var en positiv oplevelse at have besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.
  I 2019 har Styrelsen for Patientsikkerhed fokus på temaerne: Diagnostik og behandling med fokus på dels det kirurgiske område og dels sårbare patienter. Tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 55

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 56 Orientering om integrationsnøgletal januar 2019

  Noegletal_paa_integrationsomraadet_-_januar_2019.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om integrationsnøgletal januar 2019

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres halvårligt om status og resultater på integrationsområdet i form af en række nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil halvårligt få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Seneste orientering blev forelagt udvalget på møde i december 2018.
  Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne. Nøgletallene fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 56

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 57 Orientering om igangværende puljer og andre midlertidige indsatser på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet

  Oversigt_over_projekter_og_midlertidige_indsatser_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 57

  Orientering om igangværende puljer og andre midlertidige indsatser på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet

  Sagsnr. 308321 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om puljeprojekter og midlertidige indsatser på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har bedt forvaltningen om en halvårlig status for projekter og indsatser af midlertidig varighed. Det gælder indsatser og projekter med ekstern såvel som intern finansiering på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet.
  Formålet med oversigten er at give Beskæftigelses- og Socialudvalget et overblik over i gangsatte indsatser og projekter under udvalget, deres aktuelle status og tidsperioden for indsatserne/projekterne.
  Indsatserne og projekterne er beskrevet ift. navn, formål, målgruppe, projektperiode, økonomisk grundlag, medfinansiering, evt. tilskudsgiver samt projektet eller indsatsens aktuelle status.
  Forvaltningen præsenterer status i vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 57

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 58 Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 58

  Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at handleplanen for 2019-2022 godkendes.
  2. at handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Henrik Stougaard.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 58

  Godkendt.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 59 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken

  Pkt. 59

  Fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken

  Sagsnr. 299689 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for status på den fremskudte beskæftigelsesindsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har enkelte boligområder, hvor beboersammensætningen er præget af høj ledighed og lavt uddannelsesniveau. Dette gør sig gældende for Æblehaven/ Rønnebærparken, hvor der er en ledighed på 41,3 %, og hvor grundskolen er højeste uddannelsesniveau for 54,4 % af beboerne i den arbejdsdygtige alder. For at øge selvforsørgelsesgraden og uddannelsesniveauet i boligområdet er der derfor iværksat en fremskudt beskæftigelsesindsats, der har afsæt i en partnerskabsaftale med Boligselskabet Sjælland.
  Formålet med den fremskudte beskæftigelsesindsats er at skabe en effektiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere gennem øget vidensdeling mellem jobcentret og Boligselskabet Sjælland og gennem øget tilgængelighed af jobcentret i området.
  Den fremskudte beskæftigelsesindsats består af en projektleder, to jobrådgivere og en virksomhedskonsulent.
  Projektets indsatsmodel læner sig op ad indsatsmodellen i ”Flere skal med”, hvor der er en tæt, virksomhedsrettet og tillidsbaseret tilgang til borgerne. I projektet er der desuden et lavere antal borgere (ca. 50) pr. jobrådgiver, og samtaler foregår hyppigere.
  Der er etableret åben rådgivning dagligt, hvor beboere i området har mulighed for at møde op uden en forudgående aftale for at få råd og vejledning til alt, hvad der drejer sig om uddannelse og beskæftigelse. Der er desuden etableret et samarbejde med boligselskabets sociale vicevært og økonomiske rådgiver med henblik på at give borgerne råd og vejledning om bolig og økonomi ved behov.
  Projektet er påbegyndt den 1. januar 2018 og afsluttes den 31.marts 2020.
  Projektets resultater indtil videre er:
  - 133 borgere har været berørt af projektet indtil nu. 45 heraf er afsluttet (34%).
  - 16% ud af de 133 borgere er enten i minijobs (10 borgere) eller afsluttet til enten ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse (11 borgere) - (det svarer til i alt 21 borgere ud af 133 i alt)
  - På nuværende tidspunkt er 88 borgere aktive i projektet.
  Forvaltningen præsenterer på mødet et oplæg om projektet.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland fået tilsagn om puljemidler på 1.998.070 kr. i december 2017 fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen til at lave den fremskudte beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken. Projektets projektleder og virksomhedskonsulent finansieres af projektmidlerne, mens to jobrådgivere samt diverse driftsudgifter finansieres af jobcentret.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 59

  Drøftet.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 60 Eventuelt

  Pkt. 60

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 60