You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 4, 2020 - 16:30
Sted: 2A
 • Pkt. 63 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 63

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 63

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkt 72 før dagsordenspunkt 70.

 • Pkt. 64 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 64

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 64

  -

 • Pkt. 65 Dialogmøde med FMU Social, Job og Sundhed 2020

  Pkt. 65

  Dialogmøde med FMU Social, Job og Sundhed 2020

  Sagsnr. 335420 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes mindst én gang om året et møde mellem fagudvalg og forvaltningens MED-udvalg. I 2020 er der planlagt et møde den 4. juni i forbindelse med udvalgsmødet. Fællesmødet begynder kl. 16.30 og varer ca. en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der drøftes de emner, som FMU og Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” aftaler forvaltningens MED-udvalg (FMU) og det relevante politiske udvalg tilrettelæggelsen af regelmæssige møder 1-2 gange årligt. I 2020 er der planlagt et møde til den 4. juni 2020 i forbindelse med udvalgsmødet.
  Mødet mellem udvalget og FMU begynder kl.16.30, og der er afsat ca. en halv time til mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 65

  Drøftet.
  Udvalget opfordrer til, at FMU Social, Job og Sundhed sender skriftlige bemærkninger til udvalget, hvis FMU ønsker det.

 • Pkt. 66 Oplæg om økonomiske udfordringer og muligheder på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 2020

  Pkt. 66

  Oplæg om økonomiske udfordringer og muligheder på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 2020

  Sagsnr. 323816 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om et oplæg om økonomiske udfordringer og handlemuligheder på udvalgets området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om et oplæg om økonomiske udfordringer og handlemuligheder inden for udvalgets område i 2020 med henblik på budgetoverholdelse.
  Forvaltningen vil komme med et mundtlig oplæg til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 66

  Udvalget tager forvaltningens gennemgang til efterretning. Der forberedes en sag om effekterne af handlemulighederne på socialområdet, som drøftes på et ekstraordinært udvalgsmøde, torsdag den 2. juli.
  Der er enighed om, at udvalget modtager en månedligt budgetopfølgning i forbindelse med udvalgsmøderne resten af 2020.
  Til udvalgets møde i august forberedes en sag, hvor økonomiske udfordringer og muligheder på beskæftigelses- og integrationsområdet drøftes (herunder konsekvenserne af Corona samt økonomiaftalen 2021)

 • Pkt. 67 Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf Takstbilag_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Blokliste_BSU.pdf Bloktekster_BSU.pdf

  Pkt. 67

  Budget 2021-2024 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 334833 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes, samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2021 indgår to fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.450 mio. kr., mens der indgår anlæg for 0,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På grund af COVID-19 er forårsseminaret i år erstattet af drøftelser af budget 2021- 2024 på ØU- og Byrådsmøde i maj samt et minisommerseminar den 18. juni.

  Særlige forhold på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Socialområdet

  Prognosen i Roskilde er, at der også fremadrettet vil være et betydeligt budgetpres.
  I 2019 gennemførte Voksensocialområdet en temaanalyse af området i samarbejde med BDO. Analysen førte til en række udgiftsdæmpende tiltag, som er ved at blive implementeret.
  I 2020 er budgettet tilført 35 mio. kr. og flere af de udgiftsdæmpende tiltag forventes at bidrage til budgetoverholdelse. I budgetopfølgningen pr. 31. marts forventes budgettet overholdt - men med en række risikofaktorer, der kan medføre en budgetoverskridelse.
  For at sikre balance er der behov for at handle, og forvaltningen forbereder forskellige mulige scenarier i den forbindelse.
  I det tekniske budget for 2021-2024 sænkes korrektionen for tilgang fra 35 mio. kr. til 30 mio. kr. fra 2021 og frem. Desuden er forlods indregnet produktivitetsforbedringer i budget 2021 svarende til 6,6 mio kr på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme.

  Der er derfor overvejet en række strukturelle tiltag med henblik på at styre den økonomiske udvikling i sammenhæng med den faglige strategi på socialområdet i Roskilde Kommune om rehabilitering og recovery.
  For det første skal der arbejdes med serviceadgang og serviceniveau. Derudover skal der være fokus på tilstrækkelig ledelsesinformation til at sikre et kvalificeret grundlag for styring, ligesom den økonomiske styringskæde skal være tydelig for alle.

  Beskæftigelsesområdet

  Området er primært omfattet af konjunkturvurdering på overførselsudgifterne, som danner grundlag for budgetlægningen. Denne vil på et senere tidspunkt blive indarbejdet i budgettet som teknisk korrektion, når vurderingerne er foretaget. Den budgetramme, som fremgår af tabellen i andet bilag ved denne budgetbehandling, er derfor ikke det endelige tekniske budget.
  Der er i år på nuværende tidspunkt ikke større lovmæssige ændringer på vej på beskæftigelsesområdet. Det kan dog nævnes, at finansieringen af seniorpensionen endnu ikke er færdigforhandlet mellem KL og staten, men at kommunerne forventer at blive fuldt ud kompenseret.
  I Roskilde Kommune og resten af landet har tilpasningen af kriterier for tildeling af førtidspension haft som effekt, at der er sket en stigning i antallet af tilkendelser, og at der til gengæld har været et fald i tilkendelser af ressourceforløb samt alt andet lige et fald i udgift på de ydelser, borgerne ellers ville have fået.
  COVID-19 betyder i øjeblikket en væsentlig højere ledighed og en større andel borgere på sygedagpenge. Men effekten rammer alle ydelsesområder i væsentligt omfang.

  Integrationsområdet

  Der er fortsat et fald i antallet af asylansøgere i Danmark og dermed et mindre antal, som skal fordeles til kommunerne. Der foretages på baggrund af disse fald en teknisk korrektion af budgettet på integrationsområdet.
  Denne omfatter nedregulering af grundtilskud og tilskud til uledsagede flygtninge. Desuden foretages en nedregulering af huslejeindtægter fra den midlertidige boligplacering samt udgifter til disse boliger.
  Desuden fremlægges der særskilt sag omkring reduktion i personaleressourcer til forebyggende familiebehandling i regi af projekt VIA og familiekonsulenterne på integrationsområdet. Den resterende indsats foreslås overført til Børne- og Familieområdet, så denne indsats bliver ensartet for alle familier i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen vedrører budgettet for 2021, som besluttes i byrådet i oktober 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 67

  Udvalget ønsker en budgetblok vedr. byrådsbeslutning omkring støtte til Team Tvilling, jf. Byrådet, 27-05-2020, pkt. 124

 • Pkt. 68 Forslag til udkast for social profil

  Udkast_til_noegletal_paa_udsatteomraadet_i_Roskilde_Kommune_2018-2019.pdf

  Pkt. 68

  Forslag til udkast til social profil/nøgletal på udsatteområdet

  Sagsnr. 311870 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udsatterådet har henvendt sig med et ønske om udarbejdelse af en social profil, der beskriver væsentlige nøgletal på socialområdet. Forvaltningen har udarbejdet et første udkast til en social profil for Roskilde Kommune, som Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte på dialogmødet med Udsatterådet i september 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at foreløbigt udkast til ’Nøgletal på udsatteområdet’ drøftes med henblik på, at forvaltningen arbejder videre med en færdiggørelse af den sociale profil frem mod dialogmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udsatterådet i september 2020.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udsatterådet har henvendt sig til Beskæftigelses- og Socialudvalget med et ønske om udarbejdelse af en social profil, der beskriver væsentlige nøgletal på socialområdet. Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et udkast til en social profil.
  I forbindelse med Udsatterådets forespørgsel om hjælp til at udarbejde en social profil, har Udsatterådet hentet inspiration fra Rådet for Socialt Udsatte, som i deres udgivelse ”Kommunale budgetter og regnskaber – sådan!” fra 2014 fremlægger en oversigt med nøgletal på udsatteområdet fra Vejle Kommune https://www.udsatte.dk/dyn/resources/BoxLinks/download/8/38/1542710325/g.... Oversigten opgør antal modtagere af tilbud og ydelser inden for socialområdet fordelt på lovparagraffer og budgetlinjer i kommunens regnskaber over en kortere årrække.
  Forvaltningen har med inspiration herfra udarbejdet et udkast til social profil for Roskilde Kommune: ’Nøgletal på socialområdet’. Den færdige sociale profil skal drøftes på BSU’s dialogmøde med Udsatterådet i september 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 68

  Drøftet.

 • Pkt. 69 Anlægsbevilling til renovering af Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

  Pkt. 69

  Anlægsbevilling til renovering af Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

  Sagsnr. 332508 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af aftale indgået den 26. marts 2020 mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 0,555 mio. kr. til renovering af Københavnsvej 266.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2020 til renovering af Københavnsvej 266 finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 samt forøgelse af de kommunale lånemuligheder som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført.
  Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra. Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193, om muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.
  I denne sag ansøges om anlægsbevilling til renovering af Københavnsvej 266. Administrationsbygningen er i rigtig dårlig stand generelt og trænger til udskiftning af døre/vinduer og reparation af tag og kviste. Der har tidligere været istandsat indvendigt, og kælderen har været renoveret for at forbedre et meget dårligt indeklima.

  Økonomi

  Sagen medfører udgifter på 0,555 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 0,555 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.
  Økonomiske konsekvenser af anlægssager i 2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -555
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -555
  Finansiering:
  Lån -555

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 69

  Anbefales.

 • Pkt. 70 Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere

  Pkt. 70

  Indtægts- og udgiftsbevilling til døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere

  Sagsnr. 283655 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til ’Styrkelse af den kommunale døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere’. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 777.484 kr. fra 2020-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på hhv. 408.450 kr. i 2020 og 369.034 kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det kommende finansår.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) har fået puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for borgere med behov for døgnbehandling på grund af deres alkoholmisbrug og psykiske problemer.
  Puljetilskuddet er en fortsættelse af et hidtidigt tilskud til samme målgruppe i 2016 -2019, hvor 8 borgere har været i døgnbehandling. I perioden 2020 - 2021 forventes 6 borgere at gennemgå et behandlingsforløb (3 borgere pr. år). Der er reelt en langt større gruppe, der er dobbeltbelastede, men det er erfaringen, at en væsentlig del af denne gruppe kan profitere af et ambulant forløb med en høj intensitet. Derfor er indsatsen fokuseret på de dobbeltbelastede borgere, der har de største udfordringer og dermed det største behov.
  Roskilde Kommune vil i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter i Tåstrup sikre, at borgere med behov for dobbeltfokuseret alkoholbehandling modtager behandling. Blå Kors har en mangeårig erfaring med netop denne målgruppe.
  Der skal årligt fremsendes en årsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet, og efter endt projektperiode skal der afleveres en samlet slutevaluering.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 408.450 kr. i 2020 og 369.034 kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for 2021.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 70

  Anbefales.

 • Pkt. 71 Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Forslag_til_fremtidig_organisering_af_STU_-_BSU.pdf Udtalelse_MED_SCR_Kommunikation_og_Ungdom_-_BSU.pdf Udtalelse_LMU_Voksen-Social_-_BSU.pdf Udtalelse_Bestyrelsen_SCR_Kommunikation_og_Ungdom_-_BSU.pdf Kommentarer_til_forslag_om_STU-sammenlaegning_-_BSU.pdf Svar_paa_spoergsmaal_fra_LMU_Voksen-Social_-_BSU.pdf

  Pkt. 71

  Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Sagsnr. 328786 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume
  Der er aktuelt to kommunale tilbud med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Roskilde Kommune, som er placeret i organisationen, der hører under hver sit politiske udvalg. Derfor skal både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvorunder de to tilbud hører, behandle denne sag, hvor det indstilles, at de to tilbud sammenlægges til et tilbud. Byrådet har beslutningskompetencen, da forslaget vedrører en sammenlægning af tilbud på tværs af to udvalgs ressortområder.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
  2. der tages stilling til, om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget, og
  3. forvaltningen vil senere fremlægge en sag med forslag til den fysiske placering af det sammenlagte STU-tilbud.

  Beslutningskompetence
  Byrådet
  Sagsfremstilling
  STU er et tilbud til unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke med specialpædagogisk støtte. De unge har et retskrav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), og uddannelsen skal være tilpasset den enkelte unges særlige forudsætninger og behov.
  Roskilde Kommune har i dag to kommunale STU-tilbud, hvor det ene er en del af Specialcenter Roskilde (SCR) i Gundsømagle, som hører under Skole- og Børneudvalget og det andet er en del af Center for Dagtilbud på Københavnsvej, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  I 2019 var der i alt 110 elever fra Roskilde Kommune, der var indskrevet i et STU-tilbud. De 50 elever var indmeldt i et af kommunens to egne tilbud, mens de øvrige var indskrevet i et privat STU-tilbud eller drevet af en anden aktør end Roskilde Kommune.
  Som det fremgår af bilag, indstiller forvaltningen, at der sker en sammenlægning af de to eksisterende tilbud. Med forslaget lægges der vægt på, at et kommende tilbud skal have en større ungegruppe end tilfældet er i dag. Derved kan der skabes et godt ungemiljø med en stor volumen, hvor det vil være lettere at skabe en høj faglighed og stærke sociale fællesskaber blandt de unge.
  Forvaltningen vurderer, at af de 60 elever, der var indskrevet i et ikke-kommunalt tilbud i 2019, kunne 35 elever have været indskrevet i et samlet kommunalt tilbud, hvis det havde eksisteret. Det vurderes, at et samlet kommunalt tilbud skal have plads til 85 unge for at have den tilstrækkelige volumen til at sikre den nødvendige bredde i de faglige tilbud til de forskellige målgrupper, der har betydning for at den enkelte STU-elev får et målrettet STU-forløb, som hjælper den unge videre i forhold til beskæftigelse og livsmestring. Der vil fortsat være elever, der har så særlige behov, at de vil skulle visiteres til ikke-kommunalt tilbud.
  De nuværende tilbud er sårbare over for elevnedgang, som medfører, at det er nødvendigt at afskedige medarbejdere. Ved en større volumen i et samlet tilbud vil der også være en større robusthed over for udsvinget i elevtallet i forhold til behovet for afskedigelser og ansættelser.
  Forslaget om at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er STU samt i bestyrelsen for SCR Ungdom og Kommunikation. Udtalelser derfra fremgår af bilag.
  Såfremt det besluttes at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud til et tilbud, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra både SCR og Center for Dagtilbud vil blive involveret.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Budgettet til STU er i 2020 på 23.3 mio. kr. Der har de senere år været et merforbrug i udgifter til STU i 2017 på 4,2 mio. kr., i 2018 på 3,7 mio. kr. og i 2019 på 0,6 mio. kr. Ved en sammenlægning af de to tilbud forventes det, at der efter en treårig periode kan hentes en samlet årlig besparelse på 3 mio. kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 22

  Ad 1.: Stillingtagen udsættes idet mulighederne for eventuel sammenlægning undersøges videre. Endelig stillingtagen afventer blandt andet et skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering.
  Ad 2.: Udvalget ønsker at afvente senere sag før stillingtagen.
  Ad 3.: Anbefales, dog således at det fremgår af sagen, hvilke overvejelser der har ført til den endelige indstilling om fremtidig placering.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i februar 2020 at udsætte stillingtagen til sammenlægning af de to eksisterende STU-tilbud til ét tilbud. Udvalget ønskede blandt andet at afvente skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering. Med denne supplerende sagsfremstilling fremsættes forslag om placering af et sammenlagt STU-tilbud på Københavnsvej 266.
  Det er forvaltningens vurdering, at Københavnsvej 266 har den rette størrelse og indretning til at danne rammen om et samlet STU-tilbud. Blandt andet giver rækken af bygninger og pavilloner gode muligheder for at kunne opdele STU-eleverne i mindre hold alt efter funktionsniveau, herunder at kunne adskille de normaltbegavede unge fra de unge med kognitiv funktionsnedsættelse.
  Samtidig er der på Københavnsvej 266 i forvejen en række tilbud og faciliteter til voksne borgere med særlige behov, som et samlet STU vil kunne benytte. Dette omfatter blandt andet værksteder som montage & pakkeri og metalværksted. Endvidere vil de unge komme i kontakt med de voksne brugere af de andre tilbud på Københavnsvej, og dermed give dem en forsmag på voksenlivet.
  Samtidig er Københavnsvej placeret relativt tæt på Roskilde by med gode offentlige busforbindelser. Dette vil give de unge, som har brug for det, gode muligheder for at komme i praktik og erhvervsafklaring andre steder, eksempelvis på bibliotekets café.
  Det bemærkes, at placeringen af et samlet STU-tilbud på Københavnsvej forudsætter, at Børneaflastning Margrethehøj, som i dag har lokaler på Københavnsvej 266, fraflytter. Med budgetforlig 2020 er det besluttet at Margrethehøj Børneaflastning lukker. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget behandler med anden sag på dagsorden fremtidig aflastningstilbud i juni 2020
  Af bilag fremgår svar på det lokale MED-udvalgs spørgsmål til sammenlægningen og forslaget om placering af et samlet STU-tilbud på Københavnsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
  2. der tages stilling til om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget,
  3. det sammenlagte STU-tilbud placeres på Københavnsvej 266, og
  4. der udarbejdes en blok til budget 2021 til de nødvendige anlægsudgifter ved at etablere et samlet STU-tilbud på Københavnsvej 266.

  Økonomi

  Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, som blev behandlet på de politiske møder i maj 2020 fremgår, at der er øgede udgifter til STU. Disse øgede udgifter skyldes en stigning i antallet af unge, der visiteres til STU.
  Såfremt det besluttes, at der skal udarbejdes en blok til budget 2021 vil den indeholde en vurdering af de nødvendige anlægsudgifter som følge af den foreslåede indfasning af det sammenlagte tilbud. Blokken vil blive udarbejdet ud fra en forudsætning om, at de eksisterende bygninger og pavilloner så vidt muligt ombygges og tilpasses til formålet, som det udvikler sig over indfasningsperioden på fire år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 71

  Ad 1.: Anbefales.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde, idet det dels findes at et sammenlagt tilbud vil medføre en forringelse af tilbuddenes faglige kvalitet, og dels findes at det er vigtigt at opretholde den fremtids-robusthed der er med de nuværende tilbud
  Ad 2.: Udvalget er enigt om, at placering i ressortudvalg afventer endelig beslutning.
  Ad 3.: Udvalget er enigt om, at forvaltningens indstilling tiltrædes, dog således at det godtgøres, hvordan det kan lade sig gøre pladsmæssigt. Som en alternativ model ønskes en vurdering af muligheden for at lade de to tilbud fortsætte, samtidig med at der bliver plads til en samlet volumen på 85 elever, inklusive de ca. 35 pladser, der på nuværende tidspunkt købes hos eksterne leverandører.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde at et (evt.) sammenlagt tilbud placeres på Kbh'svej 266, idet bygninger og lokaler ikke findes at være egnet, hverken kvalitetsmæssigt eller kapacitetsmæssigt. - Undersøgelsen af det af flertallet skitserede alternativ kan tiltrædes.
  Ad 4.: Anbefales.

 • Pkt. 72 Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

  Belysning_af_muligheder_for_at_etablere_et_aflastningstilbud_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 72

  Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 289158 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budgetforlig 2020 blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud om aflastning for de 6-17 årige i Roskilde Kommune, eventuelt i samarbejde med andre kommuner. Med denne sag giver forvaltningen et status på dette arbejde.
  Der er i strategisk anlægsplan for 2021-24 afsat i alt 8 mio. kr. til etablering af et aflastningstilbud.
  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har kompetence i forhold til visitation til aflastning for de 0-17 årige samt drift af specialbørnehaven Bjerget, der i dag har aflastning for de 0-6 årige, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for drift af Margrethehøj aflastning for de 6-17 årige.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der tages stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med Model A, som er en udvidelse af antallet af aflastningspladser ved Specialbørnehaven Bjerget med en mindre tilbygning, eller der skal arbejdes videre med Model B, som er en separat bygning til aflastning ved Specialbørnehaven Bjerget, hvor begge modeller skal sikre en driftsøkonomi i balance
  2. der tages stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for en midlertidig aflastning til afløsning af Margrethehøj aflastning frem til en permanent løsning med samlet aflastning er etableret,
  3. der ved etablering af et samlet aflastningstilbud overflyttes budget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget og
  4. sagen oversendes til budgetforhandlinger for budget 2021.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag er der aflastning på både Bjerget og Margrethehøj, som tilbyder aflastning til børn inden for den samme målgruppe, dog i forskellige aldre. Bjerget tilbyder aflastning for de 0-6 årige mens Margrethehøj tilbyder aflastning for 7-17 årige.
  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede i marts 2019 sag om etablering af samlet aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune. Begge udvalg besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne, og Beskæftigelses- og Socialudvalget beder om en yderligere belysning af den fremtidige driftsøkonomi, samt om en belysning af muligheden for at udvide antallet af pladser på Bjerget med 1-2 pladser inden for eksisterende rammer.
  Med budgetforlig 2020 har byrådet i Roskilde Kommune besluttet, at der skal igangsættes et arbejde med at undersøge forskellige muligheder for at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud om aflastning for børn og unge fra 6 år og op til 18 år i Roskilde Kommune, eventuelt i samarbejde med andre kommuner.
  På den baggrund har forvaltningen belyst mulighederne for at etablere et samlet aflastningstilbud yderligere. De muligheder, som forvaltningen har undersøgt nærmere fremgår af bilag.
  På baggrund af de muligheder, der er undersøgt nærmere foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med et samlet aflastningstilbud ved Bjerget for de 0-17 årige med en kapacitet på 6 pladser, hvor alle børn/unge i aflastning har egne soverum. Et tilbud med en kapacitet på 6 pladser og åbent alle weekender, vil forventeligt kunne dække to tredjedele af behovet for aflastningsdøgn til Roskilde-børn og unge i denne målgruppe. Det bemærkes, at der med et tilbud af denne størrelse vil være behov for årligt at købe cirka 300 aflastningsdøgn til Roskilde-borgere i tilbud uden for Roskilde Kommune.
  Forvaltningen præsenterer i notatet to modeller for et samlet aflastningstilbud på Bjerget. I den ene model etableres et aflastningstilbud ved Specialbørnehaven Bjergets rammer ved at anvende de nuværende lokaler på anden vis med en mindre tilbygning (model A). I den anden model etableres et aflastningstilbud i en separat bygning forbeholdt aflastning ved Bjerget (model B). Begge modeller har 6 pladser, hvor model A alene har åbent i weekender, mens der ved model B kan være åbent i både weekender og hverdage.
  Model A forudsætter, at der alene tilbydes aflastning på weekender, da Specialbørnehaven Bjerget og aflastningstilbuddet efter forslaget deler lokaler og faciliteter. Model A forudsætter endvidere, at der afsættes anlægsmidler til en mindre udvidelse af Bjerget.
  Med model B kan aflastning tilbydes både på hverdage og i weekender. Da efterspørgslen efter aflastningspladser primært er på weekender, er det forvaltningens vurdering, at aflastningsbygningen kun i begrænset omfang vil blive benyttet på hverdage. Model B forudsætter, at der afsættes anlægsmidler til opførelse af en separat bygning til aflastning ved Bjerget.
  Begge modeller lever op til de faglige krav for aflastningstilbud. Forvaltningen bemærker, at ved model A er anlægsudgifterne lavere og driftsøkonomien vil være mere robust end ved model B.
  Forvaltningen har undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere et midlertidigt tilbud. Et midlertidigt tilbud kan blive relevant i en overgangsperiode mellem Margrethehøjs lukning og frem til et nyt samlet aflastningstilbud på Bjerget er etableret og kan tages i anvendelse. Det er forvaltningens vurdering, at det som minimum drejer sig om et år, afhængig af, hvilken model for et samlet aflastningstilbud, der vælges.
  Forvaltningen vil frem til vedtagelse af budgettet for 2021 arbejde videre med det som besluttes med denne sag, således at der kan ske en relativ hurtig udmøntning, når det er besluttet, hvad der afsættes til anlæg til en samlet aflastning.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Det kan oplyses, at Margrethehøj aflastning har et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2020 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Ved etablering af et samlet aflastningstilbud skal driftsbudgettet vedrørende Margrethehøj aflastning flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, og der skal i det videre arbejde udarbejdes beregning af driftsøkonomi ved den valgte fremtidige model, der sikrer et budget i balance.

  Der er i den strategiske anlægsplan for 2021 afsat midler til etablering af aflastningstilbud med 2 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio.kr. i 2023.
  Det anslås at anlægsudgifter for Model A beløber sig i op til 5,5 mio. kr. og at anlægsudgifter for Model B beløber sig i op til 9,3 mio. kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 72

  Ad 1.: Godkendt.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde forslagene til fysisk løsning, men foreslår i stedet en 'Model C', i form af et selvstændigt tilbud i en separat bygning på helt anden matrikel, og begærer dette punkt i byrådet.
  Ad 2.: Det godkendes, at der arbejdes videre med mulighederne for midlertidig aflastning inden for mulighederne af en driftsøkonomi i balance.
  Ad 3.: Tiltrådt af Bent Jørgensen (V). Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A),Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Louise Simoni (O) godkender, dog således at det oparbejdede merforbrug ikke overføres.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde, men finder at beslutning om udvalgsplacering skal afvente endelig beslutning.
  Ad 4.: Godkendt.

 • Pkt. 73 Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2021-2024

  Pkt. 73

  Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2021-2024

  Sagsnr. 330036 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial hel-hedsplan i en række almene boligområder i Roskilde. Den igangværende boligsociale helhedsplan gælder for perioden 2017 til 2020 og er medfinansieret af Landsbyggefon-den. Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2020. Besty-relsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at udarbejde en ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af en ny boligsocial helhedsplan for en fireårig periode fra 2021 til 2024. Den kommunale anbefaling af ansøgningen er givet under forbehold for politisk beslutning om medfinansiering fra Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune medfinansierer 545.000 kr. i hvert af årene 2021-2024 til den boligsociale helhedsplan.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at ansøge Landsbyggefonden om midler til en fortsat boligsocial indsats for perioden 2021 til 2024. Bestyrelsen består af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune.
  Ansøgningen blev indsendt til Landsbyggefonden den 20. maj 2020. Efter krav fra landsbyggefonden er en kommunal anbefaling vedlagt prækvalifikationsansøgningen. Anbefalingen er givet under forbehold for politisk beslutning om midler til den kommunale medfinansiering.
  Den boligsociale indsats målrettes mod at bryde parallelsamfund, at sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår og at give beboerne gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Ansøgningen bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er opnået med eksempelvis fritidsjobs og brobygning til foreningslivet, men adresserer også de fortsatte boligsociale udfordringer, der er i boligområderne, blandt andet med de udsatte og sårbare grupper.
  Hvis Landsbyggefonden giver tilsagn til prækvalifikationsansøgningen, og det politisk besluttes at medfinansiere en fortsat helhedsplan, skal der udarbejdes en endelig ansøgning til Landsbyggefonden med en formulering af indsatser og aktiviteter inden for fire temaer:
  - Uddannelse og livschancer
  - Beskæftigelse
  - Kriminalitetsforebyggelse
  - Sammenhængskraft og medborgerskab

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.349.000 kr. for den fireårige periode fra 2021 til 2024. Landsbyggefonden ansøges om at medfinansiere 9.224.000 kr.
  Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplan udgør i alt 6.390.000 kr. Hvis den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2024 imødekommes af Landsbyggefonden, er Roskilde Kommune forpligtet på at levere en kontant medfinansiering på 2.180.000 kr. over fire år, svarende til 545.000 kr. om året. De 545.000 kr. om året finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde.
  Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et beløb på årligt 1.052.500 kr. svarende til 4.210.000 kr. over fire år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 73

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold.

 • Pkt. 74 Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  Kvalitetsstandard_SS101_-_april_2020.pdf Udsatteraadets_Kommentarer_til_kvalitets_standarder_paa_CAS.pdf

  Pkt. 74

  Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  Sagsnr. 262645 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal mindst hvert andet år godkende en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugs- behandlingen, har kommunerne hvert andet år skullet udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.
  Kvalitetsstandarden skal bl.a. indeholde oplysninger om de overordnede målsætninger, værdier og normer for indsatsen, sikring af borgerinddragelse, udvikling af personalets faglige kvalifikationer og kompetencer og den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, så det er tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Kvalitetsstandarden skal også omfatte en beskrivel­se af, hvordan kommunen følger op på borgerens behandlingsplan efter senest 1 måned og efter senest 6 måneder efter afsluttet behandling.

  Kvalitetsstandarden har primært redaktionelle ændringer i dispositionen samt opdatering af faktuelle oplysninger. De indholdsmæssige ændringer i stofmisbrugsbehandlingen er:
  - Tilføjelse af afsnit som afspejler den eksisterende praksis: ”Det er afgørende for et vellykket behandlingsforløb, at borgeren (selv) har et ønske om at arbejde med en forandring af sin afhængighed. Derfor lægger vi op til, vi borgeren deltager aktivt fra start til slut og indgår som en ansvarlig partner i samarbejdet med behandler.”
  - Omtale af behandlingsmetoden MOVE og brug af gavekort til unge 15-25 år (behandlet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 5. marts 2020, pkt. 35)
  - Brug af urinprøver som et støttende tilbud, og ikke et standardkrav i behandling.

  Opdatering af måltal og fokusområder i de kommende år:
  - Ventetiden (i f.t. behandlingsgarantien på 14 dage) var i 2019 på 7,7 dage
  - Andelen af borgere, der bliver stoffri eller opnår en reduktion: Roskilde Kommunes mål er mindst 50%, i 2019 var resultatet 68% (og i 2017 54%)
  - Andelen af gengangere var i 2019 42%, på landsplan er gennemsnittet ca. 70%
  - Fokus vil være på at implementere MOVE-metoden, på den samlede indsats til de der får døgnbehandling samt fastholde stabiliteten i efterbehandlingen inkl. overgangen til stoffrit liv og selvforsørgelse efter behandlingens ophør (samarbejde med Hyrdehøj 60 og hjemmevejledningens nye Team 24/7).
  Forslaget til kvalitetsstandard har været til høring i Udsatterådet, og høringssvaret er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 74

  Anbefales.

 • Pkt. 75 Målsætninger for den tværgående ungestrategi

  Pkt. 75

  Målsætninger for den tværgående ungestrategi

  Sagsnr. 330086 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i marts 2020 en proces for formulering af en tværgående ungestrategi, der skal understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den justerede procesplan for den tværgående ungestrategi godkendes, og
  2. forslag til målsætninger for ungestrategien godkendes

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I marts 2020 blev der besluttet en proces for den tværgående ungestrategi, som blandt andet indeholder, at der i maj / juni skulle inviteres til åben høring. På grund af corona-situationen kan procesplanen ikke gennemføres, som ellers besluttet. Forvaltningen foreslår i stedet følgende proces:
  August 2020: Input til fokusområder fra unge i målgruppen
  September 2020: Åben høring med unge fra målgruppen, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige foreninger m.fl. og medarbejdere i Roskilde Kommune
  Oktober 2020: Politisk vedtagelse af den tværgående ungestrategi
  Ungebyrådet involveres i arbejdet med realisering af indsatser og forslag i strategien.
  Formålet med ungestrategien er at skabe fælles engagement og tiltag på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger i Roskilde Kommune i forhold til at støtte unge i uddannelse og beskæftigelse. I det videre arbejde med formulering af ungestrategien foreslår forvaltningen, at følgende målsætninger godkendes og indgår i den proces, der sættes i gang med denne sag:
  - at støtte de unge i at trives og udvikle livsduelighed, så de unge kan mestre livet. At de udvikler sig i fællesskaber, så de positivt kan møde udfordringer
  - skabe uddannelses og beskæftigelsessigte for alle unge
  - fastholde og støtte unge over 15 år til at indgå i almene fællesskaber, i skolerne og i fritidslivet, herunder kommunale og frivillige fritidstilbud
  - skabe nye tværgående samarbejder, der kan støtte de unges overgange i livet, hvor de har særligt behov
  På baggrund heraf samt med henvisning til de nationale målsætninger foreslås, at der følges op på følgende indikatorer for de unges aktiviteter i den tværgående ungestrategi:
  - I 2021 er målet, at 89 % af de 25 årige har gennemført en ungdomsuddannelse.
  Den nationale målsætning er 90 % af de unge i 2030
  - I 2021 er målet, at andelen af 15 – 24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er på højest 4,9 %.
  Den nationale målsætning svarer til 3,25% af unge i Roskilde Kommune i 2030

  Målsætningen om gennemført ungdomsuddannelse opgøres som en fremskrivning for de nuværende årgange af 9. klasser. For de unge, der gik ud af 9. klasse i 2018 forventes det, at 88,4 % gennemfører en ungdomsuddannelse.
  I oktober 2018 var der 5,8 % af de unge i Roskilde Kommune uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.
  Målgruppen for ungestrategien er de unge i Roskilde Kommune, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, fra udskoling til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Der er i budgettet afsat i alt 52,6 mio. kr. til den kommunale ungeindsats ved UngeGuiden. Heraf udgør eksterne tilbud (ungdomsuddannelse – FGU, EGU mm.) 18 mio. kr. og interne tilbud (NExTWORK og Sociale mentorer) udgør 6 mio. kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 75

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 76 Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

  Soegetal_til_erhvervsuddannelser_og_andre_ungdomsuddannelser.pdf

  Pkt. 76

  Orientering om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

  Sagsnr. 329986 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne og udarbejde måltal for næste års søgning for at følge op på det nationale mål fra erhvervsuddannelsesreformen i 2014 om, at 25 % af eleverne fra grundskolen skal vælge en erhvervsuddannelse. Der er sket en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser i Roskilde Kommune fra 2019 til 2020.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om sagen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2021 for elever bosiddende i Roskilde Kommune, så måltal for erhvervsuddannelser er 15%, for gymnasiale uddannelser er 80%, for FGU 2,5% og for øvrige 2,5%.

  Beslutningskompetence

  Skole og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har budget og ansvar for uddannelsesvejledning. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om sagen.
  I forlængelse af Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 skal kommunerne årligt opgøre samt sætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse for: Erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Kommunen skal sammenholde og offentliggøre søgetal og måltal på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj. Hvis kommunens søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 % skal der udarbejdes en handleplan. Det er ikke tilfældet for Roskilde Kommune.
  Tabellen nedenfor viser søgetal til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse bosat i Roskilde Kommune og på landsplan fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik i årene 2017 – 2020, og forvaltningens indstilling til måltal i 2021.

  Mål 2021 2020 2019 2018 2017
  Roskilde Kommune Roskilde Kommune Landstal Roskilde Kommune Landstal Roskilde
  Kommune
  Landstal Roskilde Kommune Landstal
  Eud 15 % 14,8 % 19,9 % 12,9 % 20,1 % 13,4 % 19,4% 14,2 % 18,5 %
  Gym. 80 % 80,1 % 72 % 80,9 % 72 % 82,1 % 73,1% 81,6 % 74 %
  FGU 2,5 % 2,3 % 3,1 % 1,7 % 3,2 % 2,3 % 2,5 % 1,2 % 2,3 %
  Øvrige 2,5 % 2,8 % 5 % 4,4 % 4,7 % 2,3 % 5 % 3,1 % 5,2 %

  Der foreslås et mål for søgning til erhvervsuddannelser i Roskilde Kommune på 15 % i 2021. På landsplan har søgningen til erhvervsuddannelserne været stigende fra 18,5 % i 2017 til 19,9 % i 2020, dog med et mindre fald i søgningen fra på landsplan fra 2019 til 2020. I Roskilde Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser været faldende fra 2017 til 2019, men haft en stigning fra 2019 til 2020. Med et mål om at 15 % af eleverne i 2021 søger erhvervsuddannelser, fastholdes denne tendens.
  Det vurderes, at stigningen i søgningen til erhvervsuddannelser i 2020 skyldes det øgede fokus, der er på at introducere eleverne til erhvervsuddannelser. I Roskilde Kommune er der, ud over de lovpligtige brobygningsaktiviteter, en række samarbejder mellem folkeskoler og erhvervsuddannelser, der formidles samlet til alle folkeskolerne, herunder Boss Ladies.
  Forslaget om måltal på 80 % for de gymnasiale uddannelser svarer til niveauet i 2020. Måltal for FGU og øvrige uddannelser ønskes fastholdt med en lille stigning i andelen af elever på FGU. I kravene til opgørelser lægges FGU og øvrige sammen, men forvaltningen foreslår separate tal for de to grupper. FGU blev oprettet i 2019, så tallene fra 2017 – 2018 dækker de tidligere forberedende tilbud, herunder produktionsskoler og EGU.
  Søgetal for elever i henholdsvis 9. og 10. klasse og for elever fra skoler beliggende i Roskilde Kommune fremgår af bilag. Der er flere elever fra 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse end elever fra 9. klasse. 13,9 % af eleverne fra 9. klasse søgte i 2020 en erhvervsuddannelse og 15,7 % af eleverne i 10. klasse, for elever bosat i Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 76

  -
  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 77 Orientering om evaluering af Job og Udvikling - Fønix

  Evaluering_af_Job_og_Udvikling_-_Foenix.pdf

  Pkt. 77

  Orientering om evaluering af Job og Udvikling – Fønix

  Sagsnr. 327630 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har med henblik på vidensopsamling gennemført en evaluering af beskæftigelsestilbuddet ”Job og Udvikling – Fønix” (herefter Fønix), som præsenteres for udvalget.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennemført en intern evaluering af Fønix, som er Jobcentrets beskæftigelsesrettede tværfaglige tilbud til sygemeldte borgere eller borgere i jobafklaringsforløb, der har til formål at nedbringe sygemeldtes langvarige sygefravær og sikre arbejdsfastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Fønix skal endvidere forebygge tab af arbejdsevne, således at færre ender på førtidspension eller i fleksjob.

  Fønix er særligt kendetegnende ved sit; 1) tidlige beskæftigelsesrettede fokus i indsatsen fra første dag borgerne starter i forløbet på trods af sygdom, 2) tværfaglige og dialogbaserede samarbejde med myndighedsafsnittet i jobcentret ’Job og Fastholdelse’, som f.eks. viser sig ved de ugentlige konferencer i Fønix, hvor borgernes forløb drøftes med de forskellige fagligheder, herunder psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, virksomhedskonsulenter, arbejdsmediciner og psykiater, og 3) koordinerede samarbejde med relevante aktører som f.eks. arbejdsgivere, praktiserende læger, psykologer, distriktspsykiatrien, CAS, A-kasser og fagforeninger. Kombinationen af disse elementer gør tilbuddet unikt, og sikrer borgerne en hurtig og vedvarende arbejdsfastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derved adskiller det sig fra andre lignende tilbud til målgruppen, og Fønix oplever ofte, at andre kommuner søger inspiration på baggrund heraf.
  Evalueringen er gennemført med det formål at belyse borgeres, virksomheders og interne samarbejdspartneres oplevelser af udbyttet og samarbejdet med Fønix.
  Evalueringen er baseret på kvalitative interviews med personer, der alle har haft erfaringer med beskæftigelsestilbuddet. Evalueringen er suppleret af en opgørelse over resultater og effekter ud fra Roskilde Kommunes placering på sygedagpenge– og jobafklaringsområdet på landsplan og ud fra målopfyldelsen af tilbuddets resultatkrav i 2017-2019.
  Den kvalitative undersøgelse viser med tydelighed, at både borgere, virksomheder og samarbejdspartnere har oplevet et stort udbytte af forløb og samarbejde med Fønix:
  - Borgerne oplever, at de får den hjælp og støtte, de har brug for til at blive fastholdt i arbejde eller vende tilbage til arbejdsmarkedet og opfordrer til at udbrede tilbuddet til andre kommuner.
  - Samarbejdspartnerne oplever, at det tætte samarbejde med Fønix skaber gode muligheder for at sikre borgernes arbejdsfastholdelse eller hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Særligt adgang til lægefaglig sparring og råd og vejledning fremhæves som et særligt gode i Roskilde.
  - Virksomhederne oplever, at Fønix er professionel i samarbejdet og er overordnet set meget tilfredse med den tætte og løbende kontakt med Fønix.
  Opgørelsen over Fønix’ resultater og effekter viser, at Roskilde ligger nr. 15 i landet ift. at nedbringe sygefraværet varigt på sygedagpenge og jobafklaring. Herudover udmærker Roskilde Kommune sig ved en tidlig virksomhedsrettet indsats, hvor Roskilde placerer sig som nr. 6 på landsplan og ved en tidlig opfølgning i borgernes forløb i form af samtaler, hvor Roskilde placerer sig som nr. 13 på landsplan.
  Fønix har overordnet set opfyldt sine resultatkrav i perioden 2017-2019 ift. raskmeldinger og afklaringer til hhv. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sagsvarigheden har dog været længere end forventet, hvilket formodentlig skyldes den mere restriktive linje i 2018 ift. tilkendelse af fleksjob og førtidspension, som har betydet flere og længerevarende praktikker. Endelig har der samlet set været 18% flere helårspersoner i forløbet end forventet, herunder 2% færre helårspersoner i ’Tidlige indsats’ (borgere visiteret inden 12 ugers sygemelding) end forventet, men 97% flere helårspersoner i ’Sen indsats’ (borgere visiteret efter 12 ugers sygemelding).
  Fønix har pr. 1. januar 2020 overtaget sundhedsordningen (som Falck hidtil har varetaget) for kommunens egne medarbejdere, der giver mulighed for at få støttende samtaler med en psykolog i tilfælde af stress eller mistrivsel i forbindelse med eget arbejde. Samarbejdet omkring sundhedsordningen er indtægtsdækket virksomhed. Denne nye opgavevaretagelse indgår ikke i evalueringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 77

  -
  Fraværende: Gitte Kronbak (A)

 • Pkt. 78 Eventuelt

  Pkt. 78

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 78

  -
  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 79 Fremtidig organisering af den forebyggende indsats for særligt udsatte flygtningefamilier(Lukket)

 • Pkt. 80 Orientering om udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.(Lukket)