You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 4, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, HR´s kursuslokale
 • Pkt. 127 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 127

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 127

  Godkendt.

 • Pkt. 128 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 128

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 128

 • Pkt. 129 Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. hjemsendelsesstrategi

  Pkt. 129

  Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. hjemsendelsesstrategi

  Sagsnr. 311550 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gitte Simoni (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om at få optaget en sag om hjemsendelsesstrategi på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om, at følgende sag optages på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden:
  ”Dansk Folkeparti foreslår, at vi udarbejder en personlig hjemsendelsesstrategi for at nedbringe antallet af mennesker med ikke vestlig baggrund gennem frivillig repatriering.
  En personlig hjemsendelsesstrategi skal tage udgangspunkt i flygtninge og migranter, der kommer til Roskilde Kommune, der skal hjem og hjælpe deres hjemland med at blive genopbygget efter fx krig. Dette skal ske gennem frivillig repatriering.
  Tanken med hjemsendelsesstrategien er at, der for hver enkelt flygtning eller migrant, skal udarbejdes en personlig strategi for hjemrejsen, så dette kan skabe de bedste rammer for en hurtig og sikker hjemrejse for den enkelte flygtning eller migrant
  Hjemsendelsesstrategien skal som minimum gennemgås med den enkelte hvert halve år, så man dels kan følge fremskridt med den enkelte lands situation og den enkelte flygtning eller migrants personlige udvikling.
  I samme omgang foreslår vi, at der skal udarbejdes beskæftigelsesrettede tiltag, der tager udgangspunkt i den enkelte flygtnings eller migrants kompetencer og erfaringer, der efterfølgende kan benyttes i det enkeltes hjemland.
  Som led i strategien bør ligeledes den enkelte flygtnings vilje til at deltage i danskundervisning og tage imod tilbud om beskæftigelse være en del af den samlede vurdering af, hvorvidt en hjemsendelse vil være til større gavn for flygtningen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 129

  Udvalget beder forvaltningen om en uddybende sag, hvor lovgrundlaget for området uddybes, herunder hhv. kommunalt og statsligt ansvar. Sagen skal tage udgangspunkt i sag fra januar måned med forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes.

 • Pkt. 130 Godkendelse af Rammeaftale 2018-2020 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Uddybende_sagsfremstilling_om_forlaengelse_af_rammeaftalen_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade_2019-2020.pdf Rammeaftale_2018-19.pdf Allonge_2019_til_rammeaftale_2018-2019_august-september_2018.pdf

  Pkt. 130

  Godkendelse af Rammeaftale 2018-2020 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2019-20.
  Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende forhold for voksne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forlængelse af Rammeaftalen for 2018-19 med allonge for 2019 godkendes, så rammeaftalen er gældende for 2018-2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, at Roskilde Kommune tiltrådte Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Sjælland ønskede, at der som noget nyt blev indgået en to-årig rammeaftale.
  Socialministeriet har imidlertid meddelt, at Rammeaftalen skal være gældende for 2019-20, således som ny bestemmelse i Serviceloven siger fra 1. januar 2018. KKR Sjælland anbefaler derfor, at den nuværende Rammeaftale forlænges med ét år, således der bliver tale om Rammeaftale 2018-20.
  Eneste ændring til Rammeaftalen er allonge med opdaterede oplysninger om 2019, således at de formelle krav til indholdet overholdes. Den nuværende Rammeaftale 2018-19, en uddybende sagsfremstilling og allonge er vedhæftet som bilag.
  På børne- og undervisningsområdet beskriver allongen, at der opleves generelt stor sammenhæng mellem behov for tilbud og det aktuelle udbud. Dog med lavest opfyldelsesgrad vedr. tilbud til børn med psykiske vanskeligheder og sindslidelser. Kommunerne oplever derudover lav opfyldelsesgrad og behov for tilbud ift. børn med hjerneskade, sjældent forekommende funktionsnedsættelser, multiple funktionsnedsættelser samt udviklingshæmning. Endelig oplever enkelte kommuner opfyldelsesgraden lav ift. misbrug og fysisk funktionsnedsættelse. Roskilde Kommune har oplyst, at man planlægger at varetage rådgivning af synshandicappede børn og børn med andre handicap fra 2019.
  På voksenområder beskriver allongen bl.a., at på voksenområdet opleves vækst blandt borgere med psykiske udfordringer, hjemløshed og misbrug, dobbeltdiagnoser og unge med sociale problemer. Generelt opleves stor sammenhæng mellem behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud, dog med lavest opfyldelse vedr. tilbud til hjemløse og til borgere med psykiske problemer og udadreagerende adfærd.
  Opmærksomhedspunkterne indtænkes i arbejdet med fokusområderne i 2018-2019.
  Sammenfattende giver tilbagemeldingerne ikke anledning til konkrete udvidelser eller indskrænkninger i kapacitet i 2019.
  Der vil blive udarbejdet en ny allonge for 2020 til behandling i KKR juni 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 130

  Anbefales.

 • Pkt. 131 Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Udkast_til_maal_i_Resultater_i_Roskilde_vedr._sagsbehandlingstider_paa_voksensocialomraadet.pdf

  Pkt. 131

  Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Sagsnr. 309816 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for udkast til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet, særligt i forhold til servicelovens § 82 og § 85.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelser på udvalgets møde i juni, har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet.
  På Roskilde Kommunes hjemmeside fremgår en række sagsbehandlingsfrister på voksensocialområdet samt ældre- og sundhedsområdet i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, træning, botilbud, hjælpemidler og forbrugsgoder samt alkohol og stoffer. Sagsbehandlingsfristerne kan ses her: http://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/frister-sagsbehandling-personlig-hjaelp-omsorg-mv-til-voksne
  Forvaltningen foreslår, at et nyt mål for sagsbehandlingstider på voksensocialområdet tager udgangspunkt i de områder, som særligt påvirkes af implementeringen af en rehabiliteringsmodel på socialområdet. Det drejer sig om servicelovens § 82 a-d, som vedrører tilbud om gruppestøtte, tidsbegrænset individuel støtte, sociale akuttilbud og mulighed for at yde støtte til samarbejde med frivillige foreninger samt servicelovens § 85, som vedrører hjemmevejledning. Forvaltningen foreslår et nyt mål med følgende ordlyd:
  Roskilde Kommunes borgere skal have en afgørelse på ansøgning om forebyggende tilbud, eller om støtte, vejledning eller optræning af færdigheder på socialområdet inden for 2 uger.

  Til målet foreslås følgende resultatkrav:

  - 100 % af borgere, der ansøger om forebyggende tilbud, eller om støtte efter § 82 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning.
  - 95 % af borgere, der ansøger om støtte, vejledning eller optræning af færdigheder efter § 85 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning.
  Forslaget til nyt mål vedr. sagsbehandlingstider fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 118

  Udskydes.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 131

  Anbefales.
  Udvalget ønsker en løbende orientering om sagsbehandlingstider på udvalgets område.

 • Pkt. 132 Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Udkast_til_maal_i_Resultater_i_Roskilde_vedr._nedbringelse_af_fravaer_paa_danskundervisning_for_integrationsborgere.pdf

  Pkt. 132

  Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Sagsnr. 309869 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Gitte Simoni (O) bad udvalget på møde den 7. juni 2018 forvaltningen om at udarbejde et forslag til mål i Resultater i Roskilde om fremmødeprocenten på danskundervisning for integrationsborgere.
  Fraværsprocenten på danskundervisningen for integrationsborgere ligger gennemsnitligt på 37,3 % for kursister henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse, som modtager integrationsydelse og 42,2 % for kursister henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse, og som ikke er berettiget til at modtage integrationsydelse.
  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde med følgende ordlyd:
  Fraværet på Roskilde Kommunes lovpligtige danskuddannelse til integrationsborgere på integrationsprogram skal sænkes.
  Til målet foreslås følgende resultatkrav:
  Fraværsprocenten på danskundervisning for integrationsborgere i integrationsprogram skal for gruppen, der modtager integrationsydelse, falde fra 37,6 % til 33,3 % og for gruppen, der ikke modtager integrationsydelse, fra 41,9 % til 33,3 % inden afslutningen af 2019.
  Forslaget til nyt mål vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 119

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 132

  Udvalget beder om, at sagen kommer på igen til udvalgets møde i december. Mødet ønskes afholdt på sprogcenter Clavis. Dialogmøde med integrationsrådet afholdes på samme møde.

 • Pkt. 133 Proces for beskæftigelsespolitik

  Oplaeg_til_fokuspunkter_for_beskaeftigelsespolitikken.pdf

  Pkt. 133

  Proces for beskæftigelsespolitik

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter fokusområder og proces for en revision af beskæftigelsespolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at;

  1. Udvalget drøfter fokusområder for beskæftigelsespolitikken
  2. Godkender proces for revision af beskæftigelsespolitik

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Sagsfremstilling

  Udvalget drøftede på møde i september proces for politikudvikling på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Udvalget blev særligt præsenteret for forslag til fokus og proces for en kommende beskæftigelsespolitik. Udvalget bad om et uddybende oplæg til fokuspunkter på beskæftigelsesområdet. Disse er uddybet i vedlagte bilag.
  Forvaltningen foreslår, at der gennemføres følgende proces:
  - Indledende drøftelse af fokusområder, herunder den nationale dagsorden og særlige opmærksomhedspunkter for Roskilde Kommune i Beskæftigelses- og Socialudvalget på dagens møde.
  - Indsamling af input til politisk drøftelse fra medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet
  - Præsentation af input fra medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet for Beskæftigelses- og Socialudvalget
  - Politisk temadrøftelse med interessenter på baggrund af oplæg og spørgsmål til debat på beskæftigelsesområdet
  Den politiske temadrøftelse kan gennemføres i form af et aftenarrangement, hvor der inviteres eksterne oplægsholdere, der belyser et eller flere aktuelle emner inden for beskæftigelsesområdet, som herefter sættes til debat mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og interessenter på området. På baggrund af udvalgets drøftelse på dagens møde, vil forvaltningen udarbejde program og forslag til interessenter til et kommende temadrøftelse på udvalgets næste møde.
  På baggrund af temadrøftelsen udarbejdes udkast til Roskilde Kommunes beskæftigelsespolitik, som behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget og efterfølgende sendes i høring blandt interessenter inden endelig godkendelse i Byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 133

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 134 Indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere

  Jobcenter_Roskildes_indsats_over_for_jobklare_kontanthjaelpsmodtagere.pdf

  Pkt. 134

  Indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere

  Sagsnr. 311100 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for Roskilde Kommunes indsats over for de jobparate kontanthjælpsmodtagere med særligt fokus på aktiveringen af denne målgruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere varetages i Roskilde Kommune af tilbuddet Job & Nytte, som har til formål at være et straksaktiveringstilbud. Aktiveringstilbuddet består dels af et jobfokuseret vejlednings- og virksomhedsrettet forløb, dels en evt. efterfølgende nytteindsats.
  Den samlede indsats er beskrevet i vedlagte bilag. Bilaget uddyber hvordan den nuværende indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere er struktureret, herunder det samlede tidsperspektiv for indsatsen. Endvidere sammenlignes Roskildes indsats og resultater på området med sammenlignelige kommuner.
  Der er aktuelt 240 jobklare kontanthjælpsmodtagere i Roskilde kommune (pr. 21. september 2018).
  Indsatsen i Job & Nytte er hen over det seneste år undergået en stor forandring fra et traditionelt nytteindsatstilbud til i højere grad at være et virksomhedsfokuseret tilbud. Det er forvaltningens vurdering, at det har højnet kvaliteten betragteligt og forbedret indsatsens resultater. Omlægningen har bl.a. resulteret i, at mens der i 2017 var 136 gentilmeldte forløb, har der i 2018 år til dato været 35 gentilmeldte forløb.
  Forvaltningen vurderer imidlertid, at der med fordel kan arbejdes videre med at skabe et hurtigere flow inden for den nuværende ramme for indsatsen. Et hurtigere flow kan sikres ved nedenstående indsatser:

  Fortsat fokus på hurtigere visitation til Job & Nytte fra myndighedsafsnittet

  Med en mere stabil medarbejdsgruppe og en øgning af medarbejderressourcerne på myndighedssiden fra årsskiftet, vil alle visitationssamtalerne i udgangspunktet blive afholdt på henvendelsesdatoen og dermed skabe en hurtigere visitation af borgerne til Job & Nytte.

  Etablere hyppigere optag i Job & Nytte

  Der arbejdes på at omprioritere ressourcer med henblik på, at der hyppigere end i dag optages nye borgere i forløb hos Job & Nytte uden at det har en negativ indflydelse på kvaliteten og flowet i indsatsen.

  Etablere nyttejob direkte på kommunale arbejdspladser

  Forvaltningen er aktuelt i dialog med flere kommunale arbejdspladser om at etablere nytteindsatspladser direkte hos dem. Dette vil kunne bidrage til at højne kvaliteten af nytteindsatsen og fokusere Job & Nyttes jobrettede indsats yderligere. Barrieren ligger i, om arbejdsgiverne vil investere ressourcer i oplæring, herunder risikoen for, at den ledige kun er på arbejdspladsen i meget kort tid, inden vedkommende har fundet sig et ordinært job et andet sted.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 134

  Udvalget tager redegørelsen til efterretning og ønsker fortsat et stærkt fokus på gruppen af jobklare kontanthjælpsmodtagere og ønsker fremadrettet forslag til yderligere tiltag, der kan fremme beskæftigelse og uddannelse for målgruppen. Sagen tages op igen på udvalgets møde i januar 2019.

 • Pkt. 135 Indstilling om nedlæggelse af CSR-pris

  Pkt. 135

  Indstilling om nedlæggelse af CSR-pris

  Sagsnr. 277366 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at CSR prisen i Roskilde Kommune nedlægges. Forslaget kommer på baggrund af nedlæggelsen af puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd samt oprettelsen af en ny erhvervspris i regi af Danske Bank og Erhvervsafdelingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at CSR-prisen i regi af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd nedlægges.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2016 godkendte udvalget oprettelsen af en CSR-pris, der havde til formål at fejre en lokal virksomhed, der havde gjort en ekstra indsats for det rummelige arbejdsmarked.
  Vinderen af prisen udpeges af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd og overrækkes af borgmesteren.
  Prisen er sidenhen blevet uddelt to gange på Erhvervslivets nytårskur for årene 2016 og 2017.
  På baggrund af erfaringerne med uddelingen af CSR-prisen foreslår forvaltningen, at prisen nedlægges på baggrund af følgende:
  - Lav interesse blandt virksomheder
  På trods af reklame for prisen i lokalaviserne, hjemmeside, nyhedsbreve og på erhvervslivets sommerkur, modtog forvaltningen i både 2016 og 2017 meget få nomineringer.
  - Nedlæggelse af puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd
  Vinderen af CSR-prisen udpeges af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd foreslås nedlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.
  - Oprettelsen af "Roskilde Erhvervspris"
  Danske Bank har i 2018 oprettet ’Roskilde Erhvervspris’, der bl.a. sætter fokus på lokale virksomheders CSR. Derudover er det planlagt, at prisen skal overrækkes på Erhvervsafdelingens nytårskur.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 135

  Udvalget beslutter, at sagen sendes i høring i erhvervsudvalget den 26. oktober og beder om input. Sagen sættes på udvalgets møde igen i november.

 • Pkt. 136 Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

  Ansoegning_Din_Tro-_Min_Tro_Roskilde.pdf Tilbagemelding_og_evaluering_paa_Din_Tro-Min_Tro_Roskilde.pdf

  Pkt. 136

  Ansøgning om midler til Din Tro-Min Tro- Roskilde

  Sagsnr. 260669 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Suzette Munksgaard, efterskolelærer fra Midtsjællands Efterskole, ansøger om 50.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til afvikling af skolebesøg i 6.-10. klassetrin på kommunens folkeskoler. Projektet skal fremme integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune ved at opbygge en gensidig forståelse og respekt for diversitet og mangfoldighed blandt skoleeleverne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 50.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Projektet DinTro-MinTro arbejder aktivt på at forbedre dialogen mellem forskellige kulturer ved konkret at tage fat på spørgsmål om forholdet mellem danskere med forskellig kulturel baggrund. Aktiviteten er et gæstelærerbesøg i skolernes 8.-9. klasser. Besøget varer ca. 90 minutter, en dobbeltlektion, hvor en jøde, en muslim og en kristen sammen fortæller om det, de har tilfælles og det, der er forskelligt. Med en konkret, komparativ tilgang til religionsfaget, sætter gæstelærerne ansigt og ord på religionernes forskelle og ligheder, hvilket er en del af religionfagets faglige mål. Gæstelærerne er trænede i at formidle viden og indgå i dialog om forskellige religiøse baggrunde og traditioner i respekt for skolens kundskabsformidlende rum. Gæstelærerteamet er rollemodeller for en respektfuld dialog, og på denne måde bidrager Dintro-Mintro til elevers dannelse både i forhold til medborgerskab og i forhold til at opbygge et religiøst og etisk grundlag for gensidig forståelse og respekt, hvilket er med til at modvirke radikaliseringstendenser.
  Efterspørgslen på gæstelærerbesøg er stor, og det forventes, at der søges om midler fra puljen til afholdelsen af hele 17 skolebesøg i efteråret 2018. De første 10 skolebesøg er allerede forudbestilt. Det er gratis for skolerne at få gæstelærerbesøg, men projektets honorar til 3 gæstelærere og administration er ca. kr. 3.000 kr. pr. skolebesøg, som vil blive dækket af midler af puljen. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling.
  DinTro-MinTro har tidligere fået bevilget midler fra Kultur- og Integrationspuljen i årene 2014, 2015 og 2017. Tilbagemelding fra forskellige lærere efter skolebesøg i 2017 og regnskab er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart kr. 135.902

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 136

  Et flertal bestående af V, A og Ø godkender sagen. O kan ikke godkende og begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 137 Studietur i Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Pkt. 137

  Studietur i Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsnr. 311028 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter mulige emner for studietur i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mulige emner for studietur i 2019 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Udvalget besluttede på sidste møde, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets studietur afholdes i perioden 13.-15. november 2019 med afrejse den 12. november.
  På dagens møde drøfter udvalget mulige emner for en studietur. På baggrund af de indledende drøftelser udarbejder forvaltningen nærmere forslag til indhold og program for studieturen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 137

  Drøftet.

 • Pkt. 138 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 138

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Fagudvalgsmøderne for januar måned starter grundet juleferien op i uge 3.
  Derfor er møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget lagt på en mandag, da der ligeledes er seminar for ØU og Direktionen torsdag-fredag samme uge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 120

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 138

  Godkendt.

 • Pkt. 139 Orientering om overgang fra ung til voksen

  Pkt. 139

  Orientering om overgang fra ung til voksen

  Sagsnr. 295813 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har gennemført en undersøgelse af konkrete sager, som vedrører overgangen fra ung til voksen. Lovgivningen ændrer sig, når den unge fylder 18 år, og der sker et skift i sagsbehandling for den unge og dennes pårørende. Forvaltningen har undersøgt konkrete sager for at identificere forbedringspotentialer før, under og efter sagsforløbet. Beskæftigelses- og Socialudvalget får forelagt undersøgelsens resultater.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen gennemførte i efteråret 2017 en kvalitativ undersøgelse af fem forældres oplevelser af samarbejdet med Roskilde Kommune i forbindelse med, at deres barn var fyldt 18 år og overgået fra ungeområdet til voksenområdet. Forældrenes svar samlede sig om fem centrale temaer; barnet bliver myndigt, det gode forløb, information, samarbejde med kommunen, forældrenes råd til kommunen.
  Forvaltningen har efterfølgende gennemført en undersøgelse af konkrete sager, som vedrører overgangen fra ung til voksen, med henblik på at identificere forbedringspotentialer før, under og efter sagsforløbet.
  På baggrund af de identificerede udfordringer vil forvaltningen foretage følgende justeringer af det eksisterende arbejde i sager vedrørende overgangen fra ung til voksen:
  Kommunikation og information
  Styrket information til forældrene om voksenområdets tilbud, der skal medvirke til at skabe tryghed om overgangen fra ung til voksen. Forældreusikkerhed omkring overgangen til det 18. år er uundgåeligt, den styrkede kommunikation og information skal bidrage til at mindske denne usikkerhed. Informationsmaterialet skal være målrettet og kan fx bestå af animationsfilm om botilbud og øvrige tilbud til den unge efter det fyldte 18. år.
  Overgang fra ungeområdet til voksenområdet
  I det kommende år afprøves et nyt koncept, hvor en sagsbehandler fra voksenområdet følger relevante sager på ungeområdet, hvor den unge efter det fyldte 18. år skal samarbejde med voksenområdet. Det betyder i praksis, at der ved møder med familien, er både en sagsbehandler fra unge og voksenområdet til stede. Formålet er at mindske usikkerheden i familien omkring overgangen fra ungeområdet til voksenområdet.
  Forenkling af arbejdsgangen
  Forvaltningen vil samtidig foretage nogle administrative justeringer i forbindelse med indstilling af sager, som betyder nogle mere enkle arbejdsgange.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt.139

 • Pkt. 140 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_forsoergelsesydelsesmodtagere_aug_2018.pdf

  Pkt. 140

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er uændret både i Roskilde Kommune og blandt klyngekommunerne.
  - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser har været svagt faldende, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere ligger nu over gennemsnittet for klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er faldet svagt de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger lidt under det gennemsnitlige niveau i klyngen.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er steget svagt både i Roskilde Kommune og i klyngen.

  Som supplement kan det oplyses, at aktiveringsgraden for de jobparate kontanthjælpsmodtagere (dvs. hvor stor en andel af måneden kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering) fra januar til juni 2018 har ligget mellem 25 og 29 %. Dette svarer til gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 121

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 140

 • Pkt. 141 Orientering om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

  Pkt. 141

  Orientering om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

  Sagsnr. 310225 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, som er indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har den 23. august 2018 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Den overordnede intention med aftalen er en forenkling af lovgivningen på området, en mere individuel tilrettelæggelse af den enkelte borgers forløb samt et stærkere virksomhedsrettet fokus.
  Aftalen bygger på fire overordnede elementer, som kort er uddybet herunder. Den fulde aftaletekst kan ses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: https://www.bm.dk/media/7787/aftaletekst_lab.pdf

  Færre og mere enkle proceskrav

  Der sker en ensretning af kontakt- og samtaleforløbet på tværs af målgrupper, både i forhold til antal og indhold. Desuden forenkles og harmoniseres reglerne om ret- og pligttilbud.

  Ens regler på tværs af målgrupper

  Der sker en forenkling af varighedsbegrænsningerne på løntilskudsjobs og virksomhedspraktik. Antallet af målgrupper for ordningerne reduceres til to, som er borgere tæt på arbejdsmarkedet og borgere længere fra arbejdsmarkedet.
  Der sker desuden en forenkling af uddannelsestilbud på tværs af målgrupper samt af voksenlærlingeordningen.

  Flere digitale løsninger

  Der sker en forenkling og automatisering af arbejdsgange ved bl.a. virksomheders digitale ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Muligheden for digital ansøgning om øvrige virksomhedsrettede tilbud udvides. Fremover skal alle ledige udarbejde et CV på Jobnet og alle, der modtager en indsats i jobcentret skal kommunikere digitalt via Min Plan på Jobnet. Dette gælder ikke borgere, der er fritaget digital post, eller digital selvbetjening.

  Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking

  Som opfølgning på aftalen udvikles en udvidet benchmarkrapport, der løbende skal give indsigt i kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet. Rapporterne skal dels danne grundlag for drøftelser af kommunernes resultater med KL, men også danne grundlag for opfølgning over for de kommuner, der ikke har tilfredsstillende resultater. Som en del af aftalen indføres muligheden for skærpet tilsyn med kommuner, der ikke har tilfredsstillende resultater på udvalgte parametre.
  Aftalen udmøntes via lovgivning i det nye folketingsår med henblik på, at langt de fleste initiativer kan træde i kraft 1. juli 2019.
  Aftalepartierne mødes et år efter loven er trådt i kraft for at følge kommunernes indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 122

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 141

 • Pkt. 142 Orientering om status for pårørendepolitikken

  Pkt. 142

  Orientering om status for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de initiativer, der er igangsat for at gennemføre pårørendepolitikken.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Endvidere skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen har Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttet en række konkrete initiativer, der skal føre til, at de politiske mål i pårørendepolitikken opfyldes. Nedenfor er en kort status for initiativerne.
  På baggrund af en række møder med Handicaprådet, Ældrerådet samt en række patientforeninger er der udarbejdet en pjece med relevante informationer til alle typer pårørende. Pjecen beskriver pårørendepolitikken og henviser til kommunens og de frivillige foreningernes hjemmesider. Pjecen skal fordeles til biblioteker, bosteder, plejecentre, praktiserende læger m.fl.
  Endvidere blev det på møderne drøftet, hvordan en ny hjemmeside til pårørende på roskilde.dk kan udformes, så der bliver taget hensyn til, at pårørende er meget forskellige. Ideen er, at man med få klik kan finde frem til de oplysninger, der er relevante for den enkelte pårørende, herunder oplysninger om tilbud som henholdsvis frivillige foreninger og kommunen tilbyder. Hjemmesiden er under udvikling og forventes i drift i løbet af efteråret.
  Foruden pjecen findes information om pårørendeinddragelse på de enkelte plejecentre, botilbud, dagtilbud m.v. findes på de enkelte tilbud og de hjemmesider, som institutionerne selv vedligeholder.
  I overensstemmelse med pårørendepolitikken er der også iværksat en række andre initiativer, herunder ”Åben telefon” til en repræsentant for ledelsen i Social, Job og Sundhed, decentrale aktiviteter på plejecentre, bosteder m.v. med det formål at inddrage og informere de pårørende. Muligheden for denne direkte adgang til dialog suppleres med en mail-postkasse, som pårørende kan bruge til kommentarer, forslag m.v.
  Endelig planlægges afholdelse af et pårørende-arrangement i efteråret form af et fyraftensmøde med deltagelse af politikere, Handicaprådet og Ældrerådet samt andre relevante aktører, herunder pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 123

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 142

 • Pkt. 143 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 143

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Økonomi

  På integrationsområdet forventes i alt mindreudgifter på 17,9, mio.kr. Disse mindreudgifter er sammensat af merudgifter på 1,8 mio. kr. på servicerammen, der skyldes tilpasning af den midlertidige boligkapacitet og faldende huslejeindtægter. Herudover forventes der et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. på overførselsrammen, der skyldes, at området har færre ydelsesmodtagere end forventet ved budgetlægningen. Mindreforbruget under overførselsrammen er sammensat af hhv. 7,6 mio. kr. på indsatser og 12,1 mio. kr. på ydelser.
  Budgettet på Voksen og Handicap på servicerammen forventes overholdt ved opfølgningen pr. 30. juni. Der har imidlertid været en udvikling de seneste måneder, der indikerer et øget pres på især botilbudspladser og borgerstyret personlig assistance (BPA efter § 96). Til næste budgetopfølgning vil forvaltningen derfor forvente et merforbrug i størrelsen 3 til 5 mio. kr. på voksenhandicapområdet.

  På voksenhandicapområdet forventes desuden mindreindtægter på 2,0 mio. kr., fra refusion for særligt dyre enkeltsager (ikke serviceudgift). Der har været mindreindtægter i forhold til det budgetlagte niveau de to foregående år.
  På beskæftigelsesområdet ventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.
  Mindreforbruget er sammensat af:
  ̵ Merudgift til dagpenge på 2,0 mio. kr.
  ̵ Mindreudgift på sygedagpenge, fleksjob mv. på 4,5 mio. kr. sammensat af merudgift til sygedagpenge på 1,0 mio. kr. og mindreudgift til ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse på 5,5 mio. kr. – en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.
  ̵ Mindreudgift på 5,0 mio. kr. til kontanthjælp og revalidering – en forbedring på 1,5 mio.kr. siden sidste opfølgning.
  ̵ På beskæftigelsesindsatser forventes en mindreudgift på 4,9 mio. kr., der primært skyldes mindreudgift til seniorjobs på 2,5 mio. kr., mindreudgift til jobrotation på 0,9 mio. kr. og forventet afvikling på gæld fra BOMI på 0,7 mio.kr.
  En række af de områder, hvor der er mindreforbrug på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, er omfattet af budgetgarantien. Der er derfor til behandlingen af sag om midtvejsregulering for 2018 i Økonomiudvalget og Byrådet i august foretaget enkelte reguleringer af de skøn, som er indgået i denne budgetopfølgning pr. 30.juni. Disse reguleringer vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31.august, som forelægges for udvalget i oktober.
  Der er foretaget ændringer i skønnene på følgende områder:
  ̵ Integrationsområdet; fra mindreudgift på 17,9 mio.kr. til mindreudgift på 17,4 som skyldes merudgifter på boligerne.
  ̵ Førtidspension; fra merudgift på 4,5 mio.kr. til merudgift på 5,0 mio.kr. på grund af ny vurdering af antallet af førtidspensionister bevilget 1. juli 2014 eller senere.
  ̵ Kontanthjælp og revalidering; fra mindreudgift på 5,0 mio.kr. til mindreudgift på 10,0 mio.kr. som primært skyldes et større fald i ydelsesmodtagere end tidligere vurderet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 124

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 143

 • Pkt. 144 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2018.pdf

  Pkt. 144

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Sagsnr. 301070 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På integrationsområdet forventes i alt mindreudgifter på 17,4 mio. kr., som er indarbejdet i korrigeret budget i forbindelse med midtvejsreguleringen af udgifter omfattet af budgetgarantien. Disse mindreudgifter er sammensat af merudgifter på 2,3 mio. kr. på servicerammen, der skyldes tilpasning af den midlertidige boligkapacitet og faldende huslejeindtægter. Herudover forventes der et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. på overførselsrammen, der skyldes, at området har færre ydelsesmodtagere end forventet ved budgetlægningen.
  På voksenhandicapområdet har der siden sidste budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 været en udvikling, der viser et øget udgiftspres på især botilbudspladser og borgerstyret personlig assistance efter § 96 (BPA). Forvaltningen forventer derfor et merforbrug på omkring 4 mio. kr. (serviceudgift) på voksenhandicapområdet pr. 31. august 2018. Merforbruget søges fortsat nedbragt ved tæt opfølgning, driftseffektiviseringer og kontraktforhandling samt øvrige økonomistyringstiltag.
  På voksenhandicapområdet forventes mindreindtægter på 2,0 mio. kr., fra refusion for særligt dyre enkeltsager (ikke serviceudgift). Der har været mindreindtægter i forhold til det budgetlagte niveau de to foregående år.
  Desuden forventes merforbrug på førtidspension (overførselsudgift) på 5,0 mio. kr., på grund af en stigning i antallet af førtidspensionister efter den nye ordning, der ligger ud over det budgetlagte. Udgiften er omfattet af budgetgarantien og midtvejsregulering. Merudgiften er derfor nu indarbejdet i det korrigerede budget.
  På øvrige overførsler forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som hovedsageligt består af mindreforbrug på personlige tillæg og boligstøtte.
  På beskæftigelsesområdet ventes et samlet mindreforbrug på 17,4 mio. kr., hvoraf størstedelen er omfattet af budgetgarantien. Der er derfor i behandlingen af sag om midtvejsregulering for 2018 i Økonomiudvalget og Byrådet i august taget højde for mindreforbruget, som nu er indarbejdet i det korrigerede budget.

  Mindreforbruget er sammensat af:
  ̵ Merudgift til dagpenge på 2,0 mio. kr., som er omfattet af midtvejsreguleringen.
  ̵ Mindreudgift på sygedagpenge, fleksjob mv. på 4,5 mio. kr., som er omfattet af midtvejsreguleringen.
  ̵ Mindreudgift på 10,0 mio. kr. til kontanthjælp og revalidering, som er omfattet af midtvejsreguleringen. De 10 mio. kr. er en forbedring på 5 mio. kr. siden sidste opfølgning, da antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fortsat er væsentligt faldende.
  ̵ På beskæftigelsesindsatser forventes en mindreudgift på 4,9 mio. kr. Heraf er mindreudgift til seniorjobs på 2,5 mio. kr. og mindreudgift til jobrotation på 0,9 mio. kr. omfattet af midtvejsreguleringen. Hertil kommer forventet afvikling på gæld fra BOMI på 0,7 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 144

 • Pkt. 145 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 145

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Brugerinddragelse på beskæftigelsesområdet
  2. Politikudvikling på udvalgets område
  3. Dialogmøde med Integrationsrådet
  4. Drøftelse af hjemtagningsstrategi

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Tilsyn på socialområdet
  2. Evaluering af Makers Corner
  3. Status på visitationskriterier for akutventelisten
  4. Temadrøftelse af handicapområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 125

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 145

 • Pkt. 146 Orientering om befordringsudbud(Lukket)

 • Pkt. 147 Eventuelt

  Pkt. 147

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 147