You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 5, 2020 - 16:30
Sted: 2A
 • Pkt. 27 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 27

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 27

  Godkendt.

 • Pkt. 28 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 28

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 28

  -

 • Pkt. 29 Godkendelse af Beskæftigelsespolitik

  Hoeringssvar_Udsatteraadet.pdf Hoeringssvar_DH.pdf Hoeringssvar_Sjaellands_Universitets_Hospital.pdf Hoeringssvar_LO.pdf Hoeringssvar_Erhvervsforum.pdf Kommenteret_hoeringssvar.pdf Endelig_udkast_til_Beskaeftigelsespolitik_2020-2023_pr._5._marts_2020.pdf

  Pkt. 29

  Godkendelse af Beskæftigelsespolitik

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til beskæftigelsespolitik forelægges på ny for Beskæftigelses- og Socialudvalget med forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af de modtagne høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at beskæftigelsespolitikken for Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et endeligt udkast til beskæftigelsespolitik, som blev behandlet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 6. februar 2020. Udvalget blev enige om at udskyde punktet til indeværende udvalgsmøde. I den sammenhæng bad udvalget om, at forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene blev indarbejdet i beskæftigelsespolitikken med ændringsmarkeringer.
  Vedhæftet findes udkast til beskæftigelsespolitikken med forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene.
  Når beskæftigelsespolitikken er godkendt i Beskæftigelses- og Socialudvalget behandles den i byrådet med henblik på endelig godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 29

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) har stillet fem skriftlige ændringsforslag. Med mindre ændringer er udvalget enige om at støtte forslagene. Ændringerne indarbejdes forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

 • Pkt. 30 Idrætsbegivenhed på Socialområdet

  Pkt. 30

  Idrætsbegivenhed på Socialområdet

  Sagsnr. 315501 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt forvaltningen om forslag til afvikling af en årlig idrætsbegivenhed på tværs af målgrupper på socialområdet.

  Indstilling

  Det indstilles:
  - at forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser kvalificerer forslaget om en idrætsbegivenhed, og
  - at forslaget indgår som forslag til budgetlægningen for 2021-24

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om et oplæg til en årlig idrætsbegivenhed for udsatte borgere i Roskilde Kommune. Idræt skaber relationer, socialt samvær og fællesskaber. Derudover bidrager motion og idræt til bedre sundhed og højere livskvalitet. En god oplevelse i et idrætsfællesskab kan være et første skridt på vejen mod nye netværk og en ny og bedre tilværelse. Derfor foreslås det at afvikle en idrætsbegivenhed i efteråret 2020.
  Idrætsbegivenheden skal henvende sig til udsatte borgere i Roskilde Kommune med særlige behov, som bl.a. borgere med en sindslidelse, et fysisk eller psykisk handicap eller et misbrug – herunder borgere i eget hjem, på botilbud, på væresteder eller andet.
  Inspirationen til begivenheden kommer bl.a. fra andre kommuner. Køge Kommune afholder fx årligt et lignende arrangement, hvor der - ud over deltagelse fra de forskellige målgrupper - også er deltagelse fra byrådet, heriblandt borgmesteren, Handilejr, frivillige foreninger fra det sociale og det kulturelle område, som i fællesskab skaber en dag med fokus på idræt og fællesskaber for byens udsatte borgere.
  Begivenheden vil kunne afholdes på et atletikstadion, et idrætsanlæg eller på nogle boldbaner. Det kunne fx være ved Roskilde Atletikstadion, Kildegården eller lign. Det er tanken, at Roskilde Kommunes forskellige tilbud på socialområdet skal inviteres ind til at deltage med en aktivitet til idrætsbegivenheden. Det kan enten være i form af en fysisk aktivitet (fx et boldspil eller dans), et musikevent, en mad-/drikkebod eller andet. Sundhedscentret kan med fordel tænkes ind i begivenheden og vil kunne bidrage med et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv, samt Kultur og Idræt, som i forvejen er med til at skabe rammerne for idrætten i kommunen. Dertil kan man invitere en række frivillige foreninger og en socioøkonomisk virksomhed. Det er desuden relevant at invitere Udsatterådet og Handicaprådet til at tage del i planlægningen og/eller afviklingen af begivenheden.
  På baggrund af Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftelser vil forvaltningen kvalificere forslaget om en idrætsbegivenhed. Der kan ikke anvises budget til en idrætsbegivenhed i 2020. Forslaget kan indgå som budgetforslag til budgetlægningen 2021-24

  Økonomi

  Det vurderes, at en idrætsbegivenhed vil koste omkring 50.000 -100.000 kr. Der vil være udgifter til bl.a. leje af borde, bænke, telte, højtalere og evt. en scene. Dertil kommer udgifter til mad og drikke. Der kan ikke anvises finansiering til projektet på udvalgets område i 2020 og forslaget kan indgå som et budgetforslag til budgetlægningen 2021-2024.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 30

  Ad 1.: Godkendt. Der er enighed om, at begivenheden skal udvikles og afholdes i et tæt samarbejde med en eller flere frivillige foreninger.
  Ad 2.: Forslaget indgår som en del af udvalgets budget for 2021.

 • Pkt. 31 Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang

  Ansoegning_til_Socialstyrelsen.pdf

  Pkt. 31

  Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang

  Sagsnr. 323471 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en del af SATS19-initiativet Styrket kvalitet i Socialpsykiatrien har Roskilde Kommune fået tildelt 3.500.000 kr. fra puljen ”Recovery og rehabilitering - Partnerskab om strategisk omlægning”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på hhv. 985.308 kr. i 2020, 1.715.175 kr. i 2021 og 799.516 kr. i 2022 samt en tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på socialområdet for 2019 – 2022 afsat 100 mio. kr. til initiativet ”En styrket kvalitet i Socialpsykiatrien”. Under initiativet ligger puljen ”Recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning”. Fra puljen har Roskilde Kommune fået tilsagn om 3.500.000 kr. til partnerskabsprojektet ”Metode og systematik i rehabilitering i Roskildes Socialpsykiatri”. Midlerne er givet for perioden 1. januar 2020 til 30. september 2022.
  Formålet med partnerskabet er at bidrage til at udvikle og afprøve et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering. Partnerskabet indgås med Socialstyrelsen og tre øvrige partnerskabskommuner: Herning, Randers og Rudersdal samt ekstern leverandører. Der tages afsæt i allerede eksisterende erfaringer med at arbejde recovery-orienteret og rehabiliterende i dele af Roskilde Kommunes socialpsykiatri.
  Med forbehold for justeringer forbundet med fastlæggelse af det samlede koncept, er der ansøgt om midler til tre primære elementer:

  1. Styrkelse af det tværgående samarbejde mellem jobcenter og Socialpsykiatri ved udarbejdelse af en fælles samarbejdsmodel
  2. Udvikling af VIRK med fokus på udvidelse af recovery-skolen i GRO og et udvidet §85-tilbud til borgere der gerne vil bo i eget hjem, men har brug for mere støtte end det nuværende VIRK kan tilbyde
  3. Kompetenceudvikling af omkring 100 medarbejdere i socialpsykiatrien og ca. 20 medarbejdere på jobområdet så deres kompetencer styrkes ift. at støtte borgere i at arbejde med egne mål og drømme. Dertil uddannes 15-20 nøglepersoner, der fortløbende skal støtte deres kollegaer i at arbejde rehabiliterende. Denne støtte skal foregå i dagligdagen på det konkrete tilbud.

  Hvert år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2021 og 2022, fremsendes en statusrapport til Socialstyrelsen. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om statusrapporterne.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået tilsagn om 3.500.000 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på hhv. 985.308 kr. i 2020, 1.715.175 kr. i 2021 og 799.516 kr. i 2022 samt en tilsvarende indtægtsbevilling. Der er ingen egenfinansiering i projektet.
  Ansøgning vedlagt sagen som bilag.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 31

  Anbefales.

 • Pkt. 32 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implemetering af regelforenklingsreformen på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 32

  Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implementering af regelforenklingsreformen på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 329138 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn på 303.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til implementering af regelforenklingsreformen. Tilsagnet er givet fra ”Pulje til implementering af LAB – FL § 17.46.42.10” og skal anvendes til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere ift. implementering af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelse (LAB).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet giver tilsagn om en udgiftsbevilling på 303.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget 303.000 kr. fra en pulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at understøtte implementeringen af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (regelforenklingsreformen) ved kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i Jobcentret.
  I alt forventes jobcentrets teamledere/faglige koordinatorer, 9 personer på chef/afdelingslederniveau samt 300 medarbejdere at deltage i projektets aktiviteter.
  Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af udviklings- og træningsworkshops, der differentieres, så de målrettes medarbejdergrupperne, hhv. medarbejdere, der arbejder med borgere tæt på arbejdsmarkedet, hhv. medarbejdere, der arbejder med borgere længere fra arbejdsmarkedet, samt medarbejdere der arbejder med virksomhedsindsatser.
  Projektets formål er at bygge videre på, nuancere og handlingsomsætte den kompetence- og styringsramme som Jobcentret udarbejdede i projektet ”Forenkling i Jobcenter Roskilde”, der var en forløber til dette projekt.
  Projektet indledes med en udviklingsworkshop for ledere, der har fokus på at udvikle og fastlægge ny praksis, standarder for faglighed, konkrete metoder, værktøjer og arbejdsgange, som sikrer en optimal implementering af regelforenklingsreformen.
  Medarbejderforløbende tager afsæt i konkrete arbejdsopgaver og –situationer, som kobles med teoretiske vinkler og metoder. Træningen bringes så tæt på deltagernes hverdag som muligt, så den via aktionslæring kan integreres i den daglige praksis og kobles direkte til medarbejdernes egne opgaver og erfaringer. Undervisningen afholdes af Mploy.
  Projektet løber i perioden 20. december 2019 – 31. december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 303.000 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 32

  Anbefales.

 • Pkt. 33 Proces for udarbejdelse af tværgående ungestrategi

  Pkt. 33

  Proces for udarbejdelse af tværgående ungestrategi

  Sagsnr. 330086 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget havde et fællesmøde den 4. december 2019, hvor udvalgene fik en status på ungeindsatsen og drøftede forslag om at udarbejde en tværgående ungestrategi i Roskilde Kommune. På baggrund af disse drøftelser har forvaltningen udarbejdet forslag til en proces, der skal føre frem til formulering af en tværgående ungestrategi, der har fokus på at understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Processen vil involvere alle de tre fagudvalg, hvorfor sagen skal behandles i alle de tre udvalg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til proces for ungestrategien godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De kommunale opgaver, der vedrører unge mennesker fra 15 til 30 år er i overvejende grad placeret i de politiske fagudvalg Skole og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur og Idrætsudvalget. For at sikre sammenhæng og sætte retningen for de opgaver, der løses med og for de unge mennesker, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en tværgående ungestrategi. Denne strategi vil også sætte retningen for det fortsatte arbejde med den kommunale ungeindsats.
  Målgruppen for ungestrategien er særligt de unge, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Der skal være fokus på, at disse unge inkluderes i almene fællesskaber for at støtte de unge i at blive livsduelige unge borgere, der er i stand til at mestre deres eget liv. Målgruppen er unge fra udskolingen og indtil de unge har opnået uddannelse eller varig beskæftigelse.
  På baggrund af udvalgenes drøftelser på fællesmødet foreslår forvaltningen, at det indgår i arbejdet, at formålet med en tværgående ungestrategi er, at den skal:
  - Sætte fokus på tværgående samarbejder, der kan støtte de unges overgange i livet, hvor der er særligt behov – det er fx overgang til voksenområdet for de unge, der har behov for støtte fra kommunen fx på autisme området, og overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om fastholdelse i uddannelse.
  - Sætte generel fokus på fastholdelse og støtte til unge over 15 år i almene fællesskaber, i skolerne og i fritidslivet, herunder kommunale og frivillige fritidstilbud.
  Forslaget til den videre proces for en tværgående ungestrategi er;
  Udvalgsmøder i april 2020: Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget behandler forslag til hvilke målsætninger, der skal indgå i en tværgående ungestrategi.
  Maj/Juni 2020: De tre udvalg inviterer til en åben høring/inddragende workshop, hvor repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, RUC, Professionshøjskolen Absalon, virksomheder, frivillige foreninger og unge samt medarbejdere deltager for at bidrage med ideer og forslag til konkrete indsatser i strategien.
  August 2020: De tre fagudvalg behandler forslag til den endelige ungestrategi, som også behandles i byrådet.
  Det foreslås, at den tværgående ungestrategi forankres på tværs af Skole og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, og at Kultur og Idrætsudvalget inddrages i forhold til elementer, der kan understøtte unge ind i almene fællesskaber på det frivillige foreningsområde. Det betyder, at nye elementer i ungestrategien skal vedtages i alle tre udvalg, og at udvalgene vil få en fælles årlig status på indsatser og resultater som følge af den tværgående ungestrategi på de ordinære møder i efteråret. Ved behov vil der blive aftalt fællesmøder mellem udvalgene.
  I forhold til de tiltag, der særligt vedrører uddannelse og de unges gennemførelse heraf, vil den tværgående ungestrategi også indgå i det samarbejde Roskilde Kommune har med alle uddannelsesinstitutionerne i Roskilde Campus. For det beskæftigelsesrettede vil ungestrategien indgå i kommunens samarbejde med virksomheder mv.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 33

  Godkendt.

 • Pkt. 34 Orientering om status på styrket forebyggelses- og sundhedsindsats på bosteder

  Pkt. 34

  Orientering om status på styrket forebyggelses- og sundhedsindsats på bosteder

  Sagsnr. 315501 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en status på udmøntning af ”styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud” jf. budgetaftalen for 2019 på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til en styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 7. februar 2019 ansættelse af tre medarbejdere til at understøtte det sundhedsfaglige arbejde på botilbuddene på socialområdet.
  Den styrkede sundhedsfaglige indsats på bostederne understøtter et generelt fokus på hele socialområdet om at skabe en stærkere kobling mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige arbejde. Omdrejningspunktet er udvikling af en rehabiliteringsmodel for hele socialområdet.
  Der arbejdes med implementering af kontinuerlige helbredssamtaler for alle beboere på de socialpsykiatriske bosteder. Det giver personalet mulighed for at følge borgernes sundhedstilstand, og borgeren får mulighed for at sætte mål for egen sundhed. Der udarbejdes en arbejdsgang for tidlig opsporing i hverdagen af nedsat funktionsevne, hvortil relevante indikatorer identificeres ved gennemgang af borger-journaler i NEXUS. Dertil skal der udarbejdes arbejdsgange for en tværfaglig indsats så fagprofessionelle rundt om borgeren involveres, når det er relevant. Det kan dreje sig om misbrugsbehandlere, sygeplejesker, pædagoger eller andre faggrupper. Det indebærer bl.a. at kompetenceprofiler for de forskellige faggrupper på området skal beskrives. Dette understøttes af kvalitetssikrede instrukser i medicinhåndtering og sundhedsfaglig procedure og dokumentation. De tre sundhedsfaglige medarbejdere, som beskrives nedenfor, bidrager til dette arbejde:

  Styrket fokus på kost og fysisk aktivitet på Mariehusene

  På Mariehusene sker to indsatser: 1) Fokus på sund kost og motion skal motivere beboerne til at indgå i planlægning og tilberedning af maden. Der arbejdes med materiale og kompetenceopbygning ved ansættelse af kostfaglig medarbejder og gennemgang af kostplaner i de to huse hvor der allerede kan tilberedes mad. P.t. vurderes tilbud vedr. ombygning af køkken for øvrig del af matrikel 2) Det er igangsat, at alle beboere får tilbud om et struktureret sundhedstjek, som forventes gennemført på alle beboere inden udgangen af 2020. Denne indsats bygger videre på erfaringer fra projekt sundhedstjek, og supplerer sundhedscenterets fremskudte funktion i sundhedscaféen på Københavnsvej 266 og i GRO.

  Ansættelse af sundhedsfaglig medarbejder på Toftebakken

  På Toftebakken er der ansat en medarbejder, som både er uddannet pædagog og social- og sundhedsassi­stent. Der er foretaget en gennemgang af samtlige borgeres helbredstilstand herunder oprettet tilstande i NEXUS og alle beboere tilbydes nu helbredssamtaler. Begge dele understøtter et fokus på god dokumentationspraksis på alle sundhedslovsindsatser. Ansættelse af en sundhedsfaglig medarbejder, har bidraget til større sundhedsfagligt fokus for alle medarbejdere på Toftebakken.

  Koordinerende sygeplejerske

  Den koordinerende sygeplejeske arbejder for sammenhæng på tværs af afdelinger, faggrupper og forskellige kulturer, og har bidraget til udvikling af et fælles fagligt overblik i dokumentationssystemet NEXUS. Nu kan medarbejdere på socialområdets bosteder tilgå sundhedsmæssige oplysninger om borgeren. Dertil arbejdes fokuseret med udvikling af den rehabiliterende tilgang samt den sundhedsfaglige dokumentation. Grundet nyt job er stillingen pt vakant og forventes besat pr. 1. april 2020.
  For allerede nu at udfolde tiltag med stærkere kobling mellem social- og sundhedsfaglighed til flere bosteder, har bostederne på socialområdet indgået et samarbejde med uddannelsesinstitutionen Metropol om at etablere praktikpladser til elever på uddannelseslinjen Ernæring og Sundhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022, hvor der blev afsat 1,5 mio. kr. årligt til en styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 34

  -

 • Pkt. 35 Orientering om brug af metoden MOVE i stofmisbrugsbehandling

  Pkt. 35

  Orientering om brug af metoden MOVE i stofmisbrugsbehandling

  Sagsnr. 326244 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Center for Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling (CAS) er nu i gang med metoden MOVE til ambulant stofmisbrugsbehandling. Metoden er dokumenteret som en god investeringsmodel i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen anbefaler brug af MOVE og yder i 2020 og 2021 støtte til at indføre MOVE i den ambulante sociale stofmisbrugsbehandling. MOVE er en struktureret og fremmødeforstærkende rusmiddelbehandling til unge i alderen 15 – 25 år.
  Metoden er udviklet af Center for Rusmiddelforskning og er afprøvet i en stor randomiseret og kontrolleret undersøgelse med et solidt evalueringsdesign. 460 unge indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at MOVE er mere effektiv end den traditionelle rusmiddelbehandling, fordi MOVE fastholder de unge i behandling, og en højere andel af de unge bliver og forbliver stoffrie. I undersøgelsen er der lavet opfølgningsinterview med de unge i alt 4 gange efter endt behandling. Her viser resultaterne, at 50% af de unge er stoffrie 9 måneder efter endt behandling.
  I MOVE bruges bl.a. gavekort til at forstærke behandlingseffekten. Den unge modtager ved hvert andet fremmøde et gavekort på 200 kr., og gavekortet kan alene udløses ved fremmøde. Der bliver således ikke stillet krav om stoffrihed eller foretaget urinprøver. Fremmøder den unge til alle aftaler i forløbet kan den unge maksimalt optjene 1.600 kr. Det er en væsentlig del af metoden, at der hver gang er en dialog med den unge om, hvad han/hun kunne tænke sig at bruge gavekortet til. På den måde bliver gavekortet personligt og sammenhængende med den behandlingsplan, der er lavet med den unge.
  Folketinget har i december 2019 givet hjemmel til at benytte gavekort i forbindelse med behandling efter Servicelovens § 101. Hjemmelen gælder også for unge under 18 år. Der er samtidig fastsat i loven, at gavekortet kan modtages, uden at værdien af det fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige ydelser (jf. SEL §101, stk. 9-11).

  Erfaringerne fra de forudgående metodeafprøvninger er brugt i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Beregningerne viser, at MOVE er en investering, som koster mere i starten, men opvejes samfundsmæssigt set over en tre-årig periode, bl.a. fordi MOVE-deltagerne bruger færre sundhedsydelser, laver mindre kriminalitet og får mindre kontanthjælp.
  Det forventes at CAS i 2020 vil tilbyde MOVE-behandling til mellem 40 – 50 unge. I 2021 forventes tallet at blive lidt højere, ca. 60 forløb.

  Økonomi

  MOVE har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Den ekstra udgift til gavekort afholdes af CAS og forventes at være en maksimal årlig merudgift på 55.000 – 70.000 kr., som kan rummes inden for prioritering af CAS’ budget. Beløbet er anslået, da udgiften afhænger både af antallet af MOVE-forløb samt antallet af den unges fremmødegange. MOVE må ses som en investering, som samfundsøkonomisk forventes at have gevinster ud over den kommunale budget (mindre kriminalitet, færre sundhedsydelser). Den kommunale gevinst kan ikke opgøres mere præcist og vil også være i en størrelsesorden som i sig selv ikke har væsentlig betydning for kommunens budget.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 35

  -

 • Pkt. 36 Orientering om seniorpension

  Pkt. 36

  Orientering om seniorpension

  Sagsnr. 330180 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om den nye ordning vedr. seniorpension, som er trådt i kraft 1. januar 2020. Tilkendelser om seniorpension varetages midlertidigt i kommunerne frem til 31. december 2020.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. januar 2020 er det blevet muligt at ansøge om seniorpension. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (minimum 20-25 års beskæftigelse) og højst kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job. Pr. 1. januar 2021 overgår opgaveansvaret til en ny selvstændig enhed under ATP.
  Seniorpension erstatter den eksisterende seniorførtidspension og har til formål at sikre en ny og lempeligere, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med langvarig beskæftigelse. Personer, der allerede er tilkendt seniorførtidspension, vil fortsætte uændret med at modtage ydelsen på førtidspensionsniveau indtil folkepensionsalderen.
  For at ordningen om seniorpension kommer de mest nedslidte til gavn, skal kommunen foretage en konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til det seneste job ved at sammenholde beskrivelsen af arbejdsfunktioner i seneste job med en helhedsorienteret vurdering af arbejdsevnen. Vurderingen af borgerens arbejdsevne skal primært ske på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger. Andre oplysninger af betydning for borgerens arbejdsevne, fx sociale forhold, skal dog også indgå i vurderingen af arbejdsevnen. Der skal ikke iværksættes aktiviteter med henblik på at afklare eller udvikle arbejdsevnen.
  Borgere, der er ansat i fleksjob, vil som regel kunne anses for at opfylde kravet om nedsættelse af arbejdsevnen, hvis den effektive arbejdstid i fleksjobbet er på 15 timer eller mindre om ugen.
  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på seniorpension. Afgørelse skal være truffet senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgning om seniorpension. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til seniorpension skal være hvilende, hvis pensionisten anmoder herom. Det gælder ligeledes, hvis pensionisten tilkendes fleksjob, eller hvis borger arbejder i et sådant omfang, at det indikerer, at borger ikke er trådt tilbage fra arbejdsmarkedet.
  I Roskilde Kommune er det i praksis jobcentret, der varetager alle opgaver i forbindelse med modtagelse af ansøgning, sagsbehandling og tilkendelse af seniorpension. Der er nedsat et seniorpensionsråd i jobcentret, som træffer afgørelse.

  Økonomi

  Finansiering af seniorpensionen samt administrationen af ordningen vil indgå i økonomiforhandlingerne for 2021, og kompensationen for udgifterne i 2020 forventes derfor at ville indgå i midtvejsreguleringen for 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 36

  -

 • Pkt. 37 Orientering om magtanvendelser på voksensocialområdet i 2019

  Pkt. 37

  Orientering om magtanvendelser på voksensocialområdet i 2019

  Sagsnr. 315971 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om magtanvendelser på voksensocialområdet i 2019. Der har været 58 sager i 2019 (heraf 5 fra 2018, der ikke nåede med i opgørelsen for 2018). Til sammenligning var der 62 sager (heraf 7 fra 2017) i 2018 og 19 sager i 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Der må kun bruges magt, når det er nødvendigt, fordi en borger på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne ikke kan tage vare på egen tilværelse. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2017-2019 har sagerne fordelt sig som følger – tallet i () angiver fordelingen på personer:

  2017 2018 2019
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 1
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 12 40 37 (16)
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 2 2 (2)
  Tilbageholdelse i boligen § 127
  Anvendelse af stofseler § 128 1 5 1
  Flytning uden samtykke § 129
  Undersøgelse af person/opholdsrum/ejendele § 137 h 4 4 (1)
  Inddragelse af effekter § 137 i 2 1
  Aflåsning af bolig om natten/anbringelse i afskærmningslokale § 137 j 1
  Andet* 4 10 12 (7)
  I alt 19 62 58

  * Magtanvendelser uden for serviceloven, behandling, nødværge/nødret. 5 sager havde ikke karakter af magt.

  Alarmsystemer

  Tilladelse til i en afgrænset periode at bruge personlige alarm- eller pejlesystemer når det er nødvendigt for at undgå personskade i forbindelse med, at personen forlader boligen.

  Fastholdelse i akutte situationer:

  Akut brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade. Der har i 2019 været 2 borgere, som på grund af udadreagerende og selvskadende adfærd har foranlediget mange akutte magtanvendelse. 20 sager i alt fordelt med 10 sager pr. borger.

  Fastholdelse i hygiejnesituationer

  Tilladelse til i en afgrænset periode at bruge fysisk magt til at fastholde en borger under hjælp med personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten.

  Anvendelse af stofseler

  Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.

  Undersøgelse af person/opholdsrum/ejendele, inddragelse af effekter og aflåsning af bolig om natten/anbringelse i afskærmningslokale:

  Foranstaltninger, der kan anvendes når det er nødvendigt over for personer, der er anbragt i boform i henhold til strafferetlig dom/kendelse. De i alt 5 sager vedrører en enkelt, udadreagerende borger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 37

  -

 • Pkt. 38 Orientering om kommende større sager - marts 2020

  Pkt. 38

  Orientering om kommende større sager - marts 202020

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Handleplan til integrationspolitikken
  2. Orientering om udvikling i antal førtidspensionister og de økonomiske konsekvenser heraf
  3. Strategi om rekruttering fra kanten samt anvendelse af midler til småjobs
  4. Evaluering af Fønix
  5. Ungestrategi
  6. Overblik over nuværende og planlagt boligkapacitet af boliger til borgere med handicap og sindslidelse
  7. Drøftelse af socialpolitiske overvejelser
  8. Evaluering af GRO
  9. Sammenlægning af STU-tilbud

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Sag vedr. overgange fra barn til voksen
  2. Sag vedr. opfølgning på FNs verdensmål
  3. Bevilling fra satspulje til CAS til misbrugsdøgnbehandling
  4. Social profil (ønske fra Udsatterådet)

  Næste orientering bliver på mødet i august 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 38

  -

 • Pkt. 39 Eventuelt

  Pkt. 39

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 39

  -