You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 5, 2017 - 16:30
Sted: HR's Kursuslokale, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 123 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 123

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 123

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

 • Pkt. 124 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 124

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 124

 • Pkt. 125 Anmodning om optagelse af sag vedrørende brugerpanel på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 125

  Anmodning om optagelse af sag vedrørende brugerpanel på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 296063 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen vedrørende oprettelse af et brugerpanel på beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre ønsker at få følgende sag optaget på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden:
  ”Roskilde Kommune har gode erfaringer med at inddrage brugere i udviklingen af velfærdsområderne. På ældreområdet har man fx bruger-/pårørenderåd på alle plejecentrene og på socialområdet er der allerede etableret et brugerråd.
  På beskæftigelsesområdet er der imidlertid ikke et organ, som sikrer systematisk brugerinddragelse. Det foreslås derfor, at der etableres et brugerpanel på beskæftigelsesområdet bestående af både nuværende og tidligere brugere af systemet.
  Brugerpanelet skal rådgive udvalg og forvaltning om arbejdsgange og initiativer på beskæftigelsesområdet og bidrage til at sikre, at brugernes behov i endnu højere grad end i dag bliver sat i centrum for beskæftigelsesindsatsen.
  Det foreslås, at forvaltningen frem mod det først kommende udvalgsmøde kommer med et konkret forslag til, hvordan brugerpanelet kan sammensættes samt kommer med et forslag til et kommissorium for et brugerpanel.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 125

  Udvalget er enigt i, at forvaltningen kommer med en række forslag til, hvordan brugernes viden og erfaringer inddrages mere systematisk på beskæftigelsesområdet. Forslagene præsenteres for udvalget til udvalgsmødet i november.

 • Pkt. 126 Indtægts- og udgiftsbevillling vedr. etablering af midlertidige boliger til flygtninge

  Tilsagnsskrivelse.pdf

  Pkt. 126

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. etablering af midlertidige boliger til flygtninge

  Sagsnr. 294144 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har søgt den statslige pulje ”Bedre Rammer for at modtage og integrere flygtninge” og har fået bevilget tilsagn på 3.447.031 kr. til tilskud til etablering og leje af midlertidige boliger til flygtninge på op til 50 % af udgifterne. Da 2. del af Kurhus ikke tages i brug som forventet ved ansøgningsfristen, istandsættes denne ikke og huslejeudgiften bliver således mindre end forventet. Forvaltningen forventer derfor, at der kun vil være udgifter svarende til et tilskud på 2.221.300 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det forventede tilskud fra den statslige pulje ”Bedre Rammer for at modtage og integrere flygtninge” anvendes til finansiering af de merudgifter til etablering og leje af flygtningeboliger, som er afholdt på de ansøgte projekter, således at der afsættes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2.221.300 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at regeringen den 18. marts 2016 indgik aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, blev der afsat en pulje på 150 mio. kr. – fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017, som kommunerne kan søge til dækning af 50 % af udgifterne til etablering, ombygning og indeværende års leje af egnede tommer bygninger til midlertidig boligplacering af flygtninge.
  Tilskuddet er efter ansøgning fordelt til kommunerne med udgangspunkt i følgende kriterier:

  1. Kommunens boligpotentiale
  2. Kommunens tilgang af flygtninge
  3. Kommunens økonomiske vilkår.

  Forvaltningen har ansøgt puljen i 2017 til etablering m.v. på adresserne Rytterkær 3, Kamstrupvej (Vor Frue) og Kurhus på Sct. Hans og har fået tilsagn om et tilskud på 3.447.031 kr., men forventer kun at modtage 2.221.300 kr., da 2. del af Kurhus ikke bliver taget i brug som forudsat ved ansøgningsfristen.
  I 2016 fik kommunen efter ansøgning tilsagn om 3.041.924 kr. vedrørende anlægsudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der afsættes en indtægtsbevilling på 2.221.300 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling under etablering af midlertidig boligplacering og leje af de pågældende boliger.
  Der er givet et tilsagn om tilskud på 50 % af udgifterne til de specifikke projekter ved etablering af midlertidige boliger.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 126

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) kan ikke støtte forslaget.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

 • Pkt. 127 Indtægts- og udgiftsbevilling til forebyggelse af vold

  Tilsagn_ATV_2017.pdf

  Pkt. 127

  Indtægts- og udgiftsbevilling til forebyggelse af vold

  Sagsnr. 264499 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på i alt 0,8 mio. kr. til projekt Alternativ til Vold i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 til projekt Alternativ til Vold.
  2. der gives indtægts- og udgiftsbevilling i 2018 og frem til projekt Alternativ til Vold under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projekt Alternativ til Vold (ATV) har i en årrække været en del af tilbudsviften i Center for Alkohol- og Stofbehandling. Tilskuddet er givet til psykologisk rådgivning af voldelige mænd og integreret volds- og alkoholbehandling. Formålet er at give de mænd der henvender sig, et behandlingstilbud, som matcher den faglige viden på familievoldsfeltet. Tilskuddet anvendes til lønudgifter til specialudannede psykologer, til videreuddannelse samt til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning.
  Der er tidligere indarbejdet en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt i kommunens budget til projekt ATV til og med 2016. Socialstyrelsen har givet tilsagn for 2017, jf. bilag. Der søges derfor indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017.
  Der har siden 2007 være afsat midler til projekt ATV i finansloven. ATV i Roskilde er eneste tilbud af slagsen på Sjælland. Tilsagn om tilskuddet gives hvert år efter finansloven er vedtaget. For at der bliver overensstemmelse mellem tilskudsbeløbet og bevillingen i kommunens budget, søges der indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018 og frem. Bevillingen vil udløbe, hvis tilskuddet ophører i en fremtidig finanslov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da nettovirkningen af bevillingen er neutral. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 127

  Anbefales.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

 • Pkt. 128 Orientering om halvårsregnskab 2017

  Notat_til_halvaarsregnskab_2017.pdf

  Pkt. 128

  Orientering om halvårsregnskab 2017

  Sagsnr. 294708 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2017 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  Samlet set for udvalget forventes mindreudgifter på i alt 9,2 mio.kr.
  På voksensocialområdet forventes budgettet overholdt. I forhold til regnskabsresultatet for 2016 på Voksenhandicap er der iværksat budgettiltag og administrative initiativer, der forventes at medvirke til at opnå balance på området i 2017. Der er implementeret et større fokus på udgiftsstyring og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet på botilbud samt omlægning af indsatser.
  Der forventes netto mindreudgifter på Integration på 12,0 mio.kr., som følge af den nedsatte kvote i 2017 på ydelser og aktivering, herunder også mindreindtægter på grundtilskud.
  Der forventes merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 3,0 mio.kr., da man som følge af lovændring pr. 1. juli 2017 er overgået til månedsudbetalinger, hvilket betyder at der udbetales dagpenge for 54 i stedet for 52 uger i 2017. På sygedagpenge, fleksjob m.v. forventes netto mindreudgifter på 2,5 mio.kr. Herunder mindreudgifter på sygedagpenge og merudgifter på jobafklaring og ressourceforløb.
  Merudgifterne på 3,0 mio.kr. under kontanthjælp og revalidering skyldes primært flere på uddannelseshjælp end forudsat. Dette skyldes, at det blev forventet, at langt flere ville overgå til integrationsydelse i forbindelse med lovændring 1. juli 2016, end der faktisk gjorde.
  Mindreforbruget under Beskæftigelsesindsats på 0,7 mio.kr. skyldes primært mindreudgifter til produktionsskolerne som følge af færre elever, men også merudgifter til seniorjob og mindreudgifter til jobrotation.

  Økonomi

  Forventningerne til det samlede årsregnskab for Roskilde Kommune viser en samlet forværring af de likvide aktiver på 128,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 er der tale om en forbedring på 14,9 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2017 uddybes i bilag.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 128

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

 • Pkt. 129 Orientering om særlige pladser i psykiatrien

  Pkt. 129

  Orientering om særlige pladser i psykiatrien

  Sagsnr. 295950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjællands Psykiatri og kommunerne på Sjælland går i gang med at planlægge særlige pladser i den regionale psykiatri til forebyggelse af vold.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 3. juni 2017 lov om, at regionerne skal oprette et antal særlige pladser på psykiatriske afdelinger målrettet en mindre gruppe borgere kendetegnet ved svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, oftest kombineret med misbrug og/eller dom til behandling. Det skal være intensive og helhedsorienterede behandlings- og rehabiliteringstilbud med indlæggelsesperioder på forventet mellem 6 og 18 måneder. Dette for at modvirke de senere års volds- og drabsepisoder overfor såvel andre borgere som personalet.
  De økonomiske forudsætninger for etablering af pladserne er baseret på, at der skønsmæssigt skal etableres 150 pladser på landsplan. Regionerne har selv fordelt de 150 pladser mellem sig, og Region Sjælland skal etablere 23 pladser. Den 22. august 2017 har Regionsrådet besluttet, at pladserne skal etableres i Psykiatrien i Vordingborg.
  Loven foreskriver, at pladserne skal etableres i samarbejde mellem region og kommunerne i regionen. På Sjælland har en tværsektoriel styregruppe haft sit første møde den 30. august 2017 om planlægning af driften for de nye pladser vedr. ind- og udvisitering, kvalitet, sammenhæng i borger-/patientforløb, finansiering m.v.
  Selv om regionerne bliver driftsherrer for pladserne, så er det den enkelte kommune, der har retten til ind- og udvisitering til en plads, i modsætning til den normale lægelige visitationsret. Der nedsættes et tværsektorielt visitationsforum til at behandle de kommunale visitationer. I lovforslaget er en plads sat til en årlig gennemsnitsudgift på 1,75 mio.kr. Pladserne skal finansieres med 80 % af kommunerne og 20 % af regionerne (regionerne skal selv finansiere udgift over 1,75 mio.kr.). Kommunerne skal i fællesskab dække eventuelt tomgangs-udgifter i psykiatrien.
  Roskilde Kommune vil blive DUT-kompen­seret med 373.000 kr. årligt, og DUT-aftalen forudsætter, at de resterende udgifter skal hentes ved ”tilpasning” i brugen af kommunale botilbud. Det er forudsat, at de fleste visiterede borgere vil komme fra kommunale botilbud, og der derfor vil blive en ledig plads, når vedkommende er på en særlig plads. I praksis er der dog en række forhindringer for, at en sådan ledig plads kan benyttes af andre borgere med kort varsel og i en ikke nærmere defineret midlertidig periode.
  Der vil også være opmærksomhed på, at de særlige pladser ikke bliver benyttet af psykiatrien til at udskrive allerede indlagte patienter på sengeafdelinger, at der bliver skabt gode forløb ved både ind- og udskrivning, og at borgeren får en kvalitativ god behandlingsstøtte under opholdet, således at gentagne ud- og indskrivninger af sengeafdelinger undgås.
  Sideløbende med ibrugtagning af de særlige pladser forventes det, at kommunerne selv gør en voldsforebyggende indsats i egne botilbud. I Roskilde Kommune er der allerede taget initiativer til forbedring af såvel risikovurderinger som medicinadministration, og Kvalitetsrådet i socialpsykiatrien drøfter løbende yderligere forbedringsområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Når den tværsektorielle styregruppe er kommet nærmere afklaring af de økonomiske vilkår, visitationskriterier m.v. sammen med afklaring af ”tilpasnings-”muligheder og indsatser i egne botilbud, vil der blive fremlagt en ny sag til politisk behandling.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 129

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 130 Orientering om kommende større sager - september 2017

  Pkt. 130

  Orientering om kommende større sager - september 2017

  Sagsnr. 258315 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Strømligning af viften af tilbud på beskæftigelsesområdet
  - Voldforebyggende indsats
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Opfølgning på borgerrådgiverens beretning
  - En styrket ungeindsats (i samarbejde med Skole og Børn)
  - Hjerneskadeområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 130

  Udvalget ønsker tilføjet en orientering om resultatet af tilsyn inden for socialområdet.

 • Pkt. 131 Orientering om nøgletal for integrationsindsatsen

  Integrationsnoegletal_-_august_2017.pdf

  Pkt. 131

  Orientering om nøgletal for integrationsindsatsen

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres kvartalsvis om status og resultater på integrationsområdet i form af en række illustrerede nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil kvartalsvis få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 131

 • Pkt. 132 Orientering om nøgletal på beskæftigelses- og voksensocialområdet

  Noegletal_BSU_-_august_2017.pdf

  Pkt. 132

  Orientering om nøgletal på beskæftigelses- og voksensocialområdet

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvis om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og det specialiserede voksenområde.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udover kvartalsopfølgningerne på budgettet orienteres udvalget løbende om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og på det specialiserede voksenområde. Udvalget bliver kvartalsvis forelagt en samling af udvalgte grafer, figurer og tabeller, der illustrerer styringsindikatorer for den samlede indsats.
  I enkelte tabeller/figurer bliver indsatsen i Roskilde sammenlignet med indsatsen i ”sammenlignelige kommuner”, der også benævnes ”klyngen”. Klyngerne er sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 132

 • Pkt. 133 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_august_2017.pdf

  Pkt. 133

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år og udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder hver måned en oversigt over udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og udviklingen på landsplan.
  Vedlagt oversigt viser at:
  - Antallet af forsikrede ledige er steget marginalt. Stigningen er mindre end den gennemsnitlige stigning blandt klyngekommunerne.
  - Antallet af de langtidsledige forsikrede ledige er svagt faldende, mens faldet i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er væsentlig større.
  - Antallet af jobparate ydelsesmodtagere er faldet relativt mere i Roskilde Kommune end i klyngen
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er derimod steget i Roskilde Kommune, mens det er stagneret i klyngen.
  - Antallet af Integrationsydelsesmodtagere er svagt faldende
  - Antallet af sygedagpengemodtagere har været svagt stigende både i Roskilde Kommune og i klyngen
  Der vil være mulighed for at spørge ind til bilaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 133

 • Pkt. 134 Eventuelt

  Pkt. 134

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 134