You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 5, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 1B, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 166 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 166

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 166

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 167 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 167

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 167

  Der blev givet en orientering om tilsynsbesøg på botilbud Lindelunden.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 168 Udgifts- og indtægtsbevilling om midler til kompetenceudvikling i jobrettet samtale

  Bilag_1_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 168

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende midler til kompetenceudvikling i jobrettet samtale

  Sagsnr. 298775 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at understøtte øget inddragelse af de lediges ønsker og forudsætninger med øje for arbejdsmarkedets behov, har forvaltningen ansøgt om og fået bevilget midler til kompetenceudvikling i den jobrettede samtale for de jobrådgivere og virksomhedskonsulenter, der arbejder med de forsikrede ledige. Kompetenceudviklingen gennemføres i samarbejde med de a-kasser, der ønsker at deltage.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 298.896 kr., svarende til det bevilgede beløb til kompetenceudvikling i den jobrettede samtale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med kompetenceudviklingen ønsker forvaltningen, at de jobparate ledige skal opleve at få kvalificeret vejledning og øget ejerskab til jobsøgningen som følge af den jobrettede samtale. Jobrådgiverne skal i højere grad vejlede og coache med afsæt i borgernes egne jobmål og bidrage med konkret og brugbar viden om arbejdsmarkedet, som de ledige kan omsætte i deres jobsøgning.

  Kompetenceudviklingen skal navigere efter tre pejlemærker:
  - Fokus på job og arbejdsmarked: Samtalen skal først og fremmest handle om jobsøgning og muligheder på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi skal dele vores aktuelle og relevante viden om arbejdsmarkedet, jobsøgning og muligheder for kompetenceudvikling
  - Ejerskab til den ledige: Jobrådgiverne skal understøtte, at den ledige så vidt muligt selv bliver i stand til aktiv og kvalificeret jobsøgning. Det kræver, at vi sætter den enkelte borger i centrum og tilpasser vores rådgivning, så den bliver konkret anvendt.
  - Progression hos den enkelte: Samtalerne skal skabe fremdrift i de lediges jobsøgning. Vi skal hjælpe borgeren med at optimere søgestrategierne, borgeren skal støttes, kompetencer tilføjes efter behov, og fokus skal generelt være på at søge så meget som muligt.

  Samlet set er målet, at borgerne i højere grad oplever at blive inddraget i samtalerne, og at deres tro på at komme i job styrkes gennem rådgivning om deres jobsøgningsstrategi med afsæt i viden om arbejdsmarkedet

  Målgruppen for forløbet er de jobrådgivere og udvalgte virksomhedskonsulenter, der arbejder med de forsikrede ledige, samt deres leder. Forvaltningen har desuden været i dialog med a-kasserne om at deltage i forløbet. Her er 3F, Blik & Rør, HK og Malerforbundet vendt positivt tilbage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 20 pct. af udgiften, svarende til 74.724 kr. Denne udgift afholdes inden for den eksisterende ramme. Derudover modtages et tilskud på 298.896 kr. fra STAR, der opvejes af en tilsvarende udgift til kompetenceudviklingen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 168

  Anbefales.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 169 SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Pkt. 169

  SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Sagsnr. 263075 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  SPOTTET er et tværfagligt rådgivnings- og behandlingstilbud til unge under 30 år med misbrugsproblematikker og deres forældre. Tilbuddet er et samarbejde mellem Træning og Sundhed, Center for Alkohol og Stofbehandling (CAS) samt Børn og Unge. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om SPOTTET’s foreløbige resultater og eventuelle videreførelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådgivnings- og behandlingstilbuddet SPOTTET videreføres i et samarbejde mellem Træning og Sundhed, CAS samt Børn og Unge.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget blev den 6. december 2016 orienteret om SPOTTET, der er et nyt rådgivningstilbud og tilbud om misbrugsbehandling til unge.
  SPOTTET tilbyder anonym rådgivning, misbrugsbehandling til unge under 30 år og forældregrupper. Tilbuddet er organiseret i et samarbejde mellem CAS, Børn og Unge og Sundhedscentret, der alle bidrager med medarbejderressourcer.
  De foreløbige resultater viser, at der fra juni 2016 frem til august 2017 har været 68 borgere i anonym rådgivning, 12 unge i misbrugsbehandling og 27 forældre, som har deltaget i en forældregruppe.
  Fra januar 2017 til medio november 2017 har 29 unge benyttet den anonyme rådgivning. Aldersfordelingen viser, at 79 % er under 20 år, 14 % er mellem 21-24 år, 7 % har ikke ønsket at oplyse alder. 17 af de 29 unge er fortsat i et forløb i SPOTTET, mens 12 unge enten er afsluttet efter første samtale, henvist til andet tilbud eller ikke ønsket at deltage mere.
  SPOTTET er desuden leverandør af misbrugsbehandling til unge under 18 år i Roskilde Kommune. Fra juni 2016 og frem til august 2017 har 12 unge været i et behandlingsforløb, hvoraf 9 er afsluttet, og 3 fortsat er i behandling. Resultaterne efter afsluttet forløb viser, at tre er stoffri, fire har reduceret deres forbrug og to har et uændret forbrug.
  Der har været 4 forældregrupper med deltagelse af 27 forældre. Der kan deltage 10 forældre i hver gruppe. Forældregrupperne består af fire mødegange og en opfølgningsgang omkring to måneder efter afslutningen. På den sidste mødegang udfylder forældrene et skriftligt spørgeskema med fire spørgsmål. Resultaterne af spørgeskemaet viser blandt andet, at forældrenes forventninger til tilbuddet stemmer overens med udbyttet.
  En eventuel videreførelse af tilbuddet i SPOTTET kan ske inden for det eksisterende budget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 169

  Tiltrådt.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 170 Anlægsregnskab for ombygning af Toftebakken

  Pkt. 170

  Anlægsregnskab for ombygning af Toftebakken

  Sagsnr. 298975 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for ombygning af Toftebakken og for vand- og varmeforsyning til Toftebakken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskaberne for de to projekter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 17. juni 2015 pkt. 192 en anlægsbevilling til ombygning af Toftebakken på 13 mio. kr. og en anlægsbevilling til vand- og varmeforsyning på Toftebakken på 2 mio. kr.
  Samlet beløb de to anlægsbevillinger sig til 15 mio. kr.
  Projekterne er nu afsluttet.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for netto 14.646.588 mio. kr.
  Ombygningsprojektet beløb sig til en samlet udgift på 12.292.151 kr. Det vil sige en mindreudgift på 707.849 kr.
  Vand- og varmeforsyningsprojektet endte med en samlet udgift på 2.354.437 kr. Det vil sige en merudgift på 354.437 kr.
  Samlet giver anlægsregnskabet for de to projekter på Toftebakken en mindreudgift på 353.412 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på netto 984.532 kr. og afholdt udgifter for netto 631.120 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 353.412 kr. i 2017 for begge projekter.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 170

  Anbefales.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 171 Anlægsregnskab for køb af ejendomme til flygtninge

  Pkt. 171

  Anlægsregnskab for køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge

  Sagsnr. 298001 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendomme til flygtningeboliger

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 2. september i 2015 ved pkt. 263 en anlægsbevilling til køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtningen på 40 mio. kr. Udgifterne kan lånefinansieres.
  Ligeledes kan der til midlertidig indkvartering af flygtninge søges tilskud til etablering, og kommunen har fået bevilget tilskud på 3.041.924 kr. Der blev således tilført en indtægtsbevilling til anlægsprojektet ved byrådets beslutning 30. november 2016, pkt. 290.
  Projektet er nu afsluttet.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling på netto 36.958.076 kr. er der afholdt udgifter for netto 15.042.688 kr.
  Samlet giver anlægsregnskabet for køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge en mindreudgift på 21.915.388 kr. Det betydelige mindreforbrug skyldes, at behovet for midlertidig indkvartering af flygtninge blev lavere i løbet af 2015 og 2016 end forudsat.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr., og der er ikke afholdt udgifter i 2017. I forbindelse med overførslen af rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. fra 2016 til 2017 blev der også overført et tilsvarende låneoptag på 7 mio. kr.
  Derfor medfører sagen umiddelbart en positiv kasseeffekt på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften modsvares dog af mindre låneoptag som der gives bevilling til i sag om låneoptagelse 2017 på samme byrådsmøde.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 171

  Anbefales.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 172 Evaluering af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Kommissorium_Beskaeftigelsesraadet.pdf

  Pkt. 172

  Evaluering af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 273225 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds sammensætning og virke skal evalueres efter en 2-årig periode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissorium for Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd (vedlagt som bilag) skal "Rådets sammensætning og virke evalueres efter en 2-årig periode (ultimo 2017)"
  Byrådet nedsatte rådet ved en byrådsbeslutning d. 25. marts 2015 og Rådets virke skal evalueres i Beskæftigelses- og Socialudvalget samt i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

  Rådets virke

  Beskæftigelsesrådet holdt stiftende møde d. 25. august 2015 og har efterfølgende af-holdt 4 møder (+ 1 der måtte aflyses).
  Rådet har bl.a.:
  - I 2016 bevilget midler (500.000 kr.) til projektet "Bygge og Anlæg - brobygning for udsatte ledige i Roskilde Kommune.
  - I 2017 bevilget midler (200.000 kr.) til projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"
  - Afgivet høringssvar til Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik og Roskilde Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik.
  - Udpeget vinderen af Roskilde Kommunes CSR-pris 2016
  - Drøftet Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi
  - Givet Roskilde Kommune gode råd inden for en række aktuelle problemstillinger.

  Rådets sammensætning

  - 3 repræsentanter fra erhvervslivet,
  - 3 repræsentanter for de faglige organisationer,
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg
  Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt.
  Medlemmer af Beskæftigelsesrådet har i deres evalueringer bl.a. haft følgende bemærkninger:
  - En god platform for alle arbejdsmarkedets parter at mødes på
  - Interessante punkter på dagsordenen, som har været livligt debatteret
  - På møderne har virksomheder og de faglige organisationer primært givet input til kommunale institutioners virke.
  - 4 årlige møder vil gøre det nemmere at udføre den rådgivende funktion

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I budgettet for 2018 er der afsat en pulje på 250.000 kr. til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd disponerer over denne pulje.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 172

  Udsættes.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 173 Samarbejde med Hjem-til-alle

  Pkt. 173

  Samarbejde med Hjem-til-alle om projektet Night Stop

  Sagsnr. 207397 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse om at indgå i samarbejde med Hjem-til-alle-alliancen om at skabe midlertidige bolig til unge hjemløse eller hjemløsetruede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver positiv interesse for at indgå i et projektsamarbejde med lokale aktører om at skaffe alternative bomuligheder for unge hjemløse eller unge hjemløsetruede.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den frivillige organisation Hjem-til-alle-alliancen har fået midler fra Bikubenfonden til at afprøve alternative veje til midlertidige boliger til unge der mangler bolig – også kendt som sofasurfere. Projektet er inspireret af gode erfaringer fra Night Stop-projekter i England, hvor private åbner deres hjem til nogle dages ophold for de unge.
  I Danmark er det dog tanken, at der skal være tale om ophold i private hjem i flere må-neder indtil en bedre egnet bolig er skaffet. Fra bl.a. England er der erfaringer for, at der er borgere, som gerne vil åbne deres hjem ved at udlåne et ledigt værelse til en ung boligløs. Lidt af samme erfaringer kendes også herhjemme fra flygtningeområdet.
  I projektet indgår Hjem-til-alle-alliancen aftale med nogle udvalgte frivillige organisatio-ner og deres beliggenhedskommuner. De frivillige organisationer skal tage sig af opga-ven med at skaffe ledige værelser og værtsfamilier og indgå aftaler om disse. Roskilde Kommune skal bidrage med at opspore og rådgive unge i målgruppen om denne mu-lighed som alternativ til at være sofa-surfer med skiftende overnatninger hos familie og bekendte eller bruge forsorgshjem. Begge aktører vil samtidige kunne tilbyde støtte til de unge vedrørende socialt fællesskab, social og psykisk støtte, uddannelse og job m.m.
  Den nærmere beskrivelse af unge-målgruppen, rammer for værtskab, opgavefordeling og samarbejde mellem aktørerne m.m. skal først aftales, når Hjem-til-alle-alliancen har udvalgt aktørerne i projektet. Et mål kunne være, at der i Roskilde Kommune løbende er 10-15 værtsfamilier, hvilket dermed også siger, at denne indsats er et bidrag, men ikke i sig selv løser alle boligudfordringer for udsatte unge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Samarbejdspartnernes indsats finansieres af Hjem-til-alle-alliancens puljemidler, mens Roskilde Kommunes indsats finansieres via eksisterende budget.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 173

  Godkendt.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 174 Godkendelse af ændring af indsatser på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 174

  Godkendelse af ændring af indsatser på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 295427 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en gennemgang af jobcentrets tilbud i forhold til effekt og udnyttelsesgrad i løbet af første halvår af 2017, ønsker jobcentret at igangsætte en proces, hvor aktiveringstilbud med beskeden effekt og lav efterspørgsel (herunder særligt tilbud hvor jobcentret garanterer betaling for et antal pladser) generelt omprioriteres til fordel for en mere målrettet og effektiv virksomhedsrettet indsats. Det økonomiske råderum, der herved etableres, ønskes anvendt til indsatser, der iværksættes i løbet af 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. nytteindsatsen på Hedeland indstilles
  2. aftalen om Team Ildfuglene justeres i tråd med Helhedsplanen og i det omfang, det er muligt, omlægges til virksomhedsrettede forløb
  3. der overføres 0,9 mio. kr. fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU (overførselsudgiftsrammen) til virksomhedsrettet indsats i Jobcentret under ØU (serviceudgiftsrammen)

  Beslutningskompetence

  Pkt. 1 og 2: Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Pkt. 3: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har iværksat en generel analyse af jobcentrets nuværende tilbudsvifte til jobcentrets ledige og sygemeldte borgere med henblik på at skabe bedre rammer for en effektiv sagsbehandling og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats.
  Formålet med gennemgangen er at identificere de tilbud, som enten i kraft af deres effekt eller deres anvendelsesgrad kan omprioriteres til fordel for en mere målrettet eller virksomhedsrettet indsats, som kan øge effekten af jobcentrets samlede indsats i forhold til de forskellige målgrupper.
  Gennemgangen peger på et behov for en fornyet drøftelse af en række tilbud, som er igangsat på baggrund af politiske beslutninger. Disse tilbud er i første halvår 2017 karakteriseret ved en relativ lav effekt samt en lav efterspørgsel, koblet med en afregningsmodel, hvor jobcentret betaler for pladserne, uanset om de udnyttes eller ej. Samtidig matcher tilbuddene ikke i tilstrækkelig grad de seneste reformers intentioner om at være mest muligt virksomhedsrettede, idet de primært er bygget op som vejlednings- og afklaringstilbud. Endelig er behovet for nytteindsatspladser, set i lyset af den seneste konjunkturudvikling, markant lavere end da tilbuddene blev oprettet. Forvaltningen ser derfor et behov for at samle og konsolidere nytteindsatsen i regi af Job og Nytte – Rute 55.
  De tilbud, som forvaltningen ønsker omprioriteret, er:

  Nytteindsats på Hedeland

  Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er behov for pladser i nytteindsats på Hedeland, hvortil Jobcentret yder garantibetaling 0,12 mio. kr. årligt. Forvaltningen foreslår derfor at afslutte aftalen, når den udløber d. 31. december 2017.

  Team Ildfuglene

  Forvaltningen vurderer, at antallet af udbudte pladser i regi af Team Ildfuglene overstiger behovet – ikke mindst i lyset af initiativerne NExTWORK og det kommende brobygningsforløb mv. Samtidig har initiativet en relativt begrænset effekt. Forvaltningen foreslår derfor at justere den økonomiske ramme svarende til den økonomiske forpligtelse i Den Boligsociale Helhedsplan på 0,365 mio.kr. og i videst muligt omfang at omlægge indsatsen til et virksomhedscenter.

  Øget virksomhedsrettet indsats

  Omlægningen af øvrige indsatser behandlet af BSU på mødet i november 2017, sammen med de ovennævnte omlægninger, giver mulighed for at omlægge 0,9 mio. kr. til en mere målrettet indsats i jobcentret.
  Der ønskes derfor overført 0,9 mio.kr. til Jobcentret (ØU) med henblik på en yderligere virksomhedsrettet indsats, herunder imødegåelse af besparelser på indsatsen som følge af krav om produktivitetsstigninger med videre.
  Det råderum, som bliver skabt ved lukning af ovenstående tilbud, anvendes til indsatser, der iværksættes i løbet af 2018 i forbindelse med løbende udvikling de samlede indsatser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 eller 2018, da investeringen på 0,9 mio.kr. i en mere målrettet indsats i Jobcentret under ØU (serviceudgiftsrammen) finansieres af omlagt indsats fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU (overførselsudgiftsrammen).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 174

  Ad 1 og 2 er godkendt.
  Ad 3 anbefales.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 175 Godkendelse af vedtægtsændring for Brugerråd for Sårbare Voksne

  Vedtaegter_for_Brugerraadet_for_Saarbare_Voksne.pdf

  Pkt. 175

  Godkendelse af vedtægtsændring for Brugerråd for Sårbare Voksne

  Sagsnr. 243305 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der foreslås en vedtægtsændring indeholdende, at Brugerråd for Sårbare Voksne kan planlægge det antal møder årligt, som rådet finder passende. En vedtægtsændring kræver politisk godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller en vedtægtsændring, som betyder, at Brugerråd for Sårbare Voksne kan planlægge det antal møder årligt, som rådet finder passende.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I vedtægterne for Brugerråd for Sårbare Voksne er anført, at brugerrådet skal holde to årlige møder. På rådets møde i november 2017 blev der fremsat ønske om, at dette fremover bør være tre årlige møder for at understøtte bedre inddragelse af brugersynspunkter i de forestående aktiviteter til en styrket recovery- og rehabiliteringsindsats i socialpsykiatrien.
  På den baggrund foreslår forvaltningen, at vedtægten justeres, så brugerrådet selv kan fastlægge, hvor mange møder, de vil holde.
  Brugerrådet har til formål at videndele på den overordnede udvikling på tværs af tilbud. Brugerrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Rådets medlemmer modtager ikke tabt arbejdsfortjeneste, diæter eller lignende.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 175

  Poul Lindor Nielsen (A) stillede ændringsforslag om, at der af vedtægterne skal fremgå, at der som minimum skal være 2 møder årligt.
  Der blev stemt om forslaget. Udvalget godkendte forslaget.

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 176 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2017.pdf

  Pkt. 176

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 290871 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Integrationsområdet forventes der som følge af den lavere tilstrømning i alt mindreudgifter på 18,8 mio.kr., hvilket består af merudgifter til boligplacering på 4,0 mio.kr., merindtægter på diverse tilskud og refusioner på 3,0 mio.kr. samt mindreudgifter til ydelser og indsatser (herunder danskuddannelse) på 19,8 mio.kr.
  På Dagpenge til forsikrede ledige forventes der samlet set merudgifter på 6,6 mio.kr. Dette skyldes 2 ekstra udbetalingsuger i 2017 som følge af overgang til nyt afregningssystem samt en væsentlig større tilgang af ledige hen over sommeren i forhold til normalt for disse måneder.
  Budgettet på Voksenhandicapområdet forventes overholdt, idet der er iværksat budgettiltag og administrative initiativer. Forskellen på 0,7 mio. kr. fra oprindeligt budget opstår som følge af en teknisk flytning til anlæg af udgifter til skæve boliger.
  Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på førtidspension, da afgangen fra den gamle førtidspension bevilget før 1.1.2014 har været større end forventet, og tilgangen til den nye har været mindre end forventet i budgettet.
  Der forventes mindreudgifter på 7,0 mio.kr. på sygedagpenge, fleksjob m.v. som følge af væsentlig færre på sygedagpenge, som dog til dels opvejes af flere på ressource- og jobafklaringsforløb.
  På kontanthjælp og revalidering forventes en merudgift på 2,2 mio.kr., men der ses dog en forbedring i forhold til tidligere vurderinger.
  Der forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på personlige tillæg under øvrige overførselsindkomster, blandt andet som følge af ny styringsmodel for fodbehandlinger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 176

  -
  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 177 Orientering om kommende større sager - december 2017

  Pkt. 177

  Orientering om kommende større sager - december 2017

  Sagsnr. 258315 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Introduktion til nyt udvalg
  - Forslag til brugerinddragelse på beskæftigelsesområdet
  - Tilsyn på socialområdet i 2017
  - Overblik over integrationsindsatser
  - Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien
  - Oprettelse af småjobs (budgetforslag)
  - Medie- og Musikhøjskole for borgere med særlige behov (budgetforslag)
  - Sundhedstjek for borgere med handicap (budgetforslag)
  - Evaluering af det socialøkonomiske område – herunder Advisory Board for Socialøkonomi

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Kapacitetsstyring ift. indkvarteringsstederne

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 177

  -
  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 178 Orientering om transport i botilbuds egne busser

  Pkt. 178

  Orientering om transport i botilbuds egne busser

  Sagsnr. 299029 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er ikke længere tilladt at opkræve betaling fra borgere i botilbud for privat transport i botilbuds egne busser eller biler. I stedet skal udgiften til kørsel fra 2018 indregnes i taksten for det enkelte botilbud.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Det har tidligere været almindeligt anerkendt, at et botilbud kunne tilbyde kørsel til beboerne og opkræve betaling til dækning af omkostningerne ved kørslen. Som følge af udtalelser fra Trafikministeriet, har der været tvivl om, hvorvidt der måtte opkræves udgifter udover de direkte udgifter til fx benzin, olie og sprinklervæske, der var forbundet med kørslen.
  Tilsynet på det sociale område har den 3. juli 2017 besvaret spørgsmål fra en række kommuner om betaling fra borgere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbuddet. I udtalelsen fremgår:
  - at botilbud vederlagsfrit kan stille transport til rådighed til beboernes aktiviteter,
  - at det ikke er lovligt at opkræve særskilt betaling for en sådan transport, og
  - at udgiften skal indregnes i taksten for tilbuddet.

  Det har på baggrund af udtalelser fra Socialministeriet i 2003 og 2006 hidtil været antaget, at botilbud kunne anvende deres busser til beboeres private aktiviteter mod betaling af de direkte og indirekte omkostninger.

  Børne- og Socialministeriet anerkender, at retstilstanden har været uklar. Kommunerne skal derfor ikke tilbagebetale opkrævet betaling for privat kørsel i busser eller biler tilhørende botilbud, men skal nu omlægge praksis.

  Botilbud i Roskilde Kommune, der tidligere har opkrævet egenbetaling fra borgerne for kørsel, er ophørt med denne praksis fra september 2017. Udgifterne til kørsel vil blive indregnet i takstbetalingen for det enkelte tilbud fra 2018.

  Kørsel i Roskilde Kommunes botilbuds busser eller biler betragtes dermed som en del af tilbuddet på samme måde som andre aktiviteter, der er til rådighed i tilbuddet.

  Botilbuds kørsel af borgerne har i Roskilde Kommune følgende formål: Pædagogiske aktiviteter, ture ud af huset, sommerferie, kørsel til behandling fx fodterapeut, frisør, klubaktiviteter, tøj- og skoindkøb, bankærinder og besøg hos pårørende.

  Den tidligere egenbetaling fra borgerne har beløbet sig til ca. 0,3 mio. kr. om året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da merudgiften til kørsel i botilbud afholdes inden for den samlede ramme på voksenhandicapområdet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 178

  -
  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 179 Orientering om netværksmøde med frivillige foreninger og aktører på socialområdet

  Pkt. 179

  Orientering om netværksmøde med frivillige foreninger og aktører på socialområdet

  Sagsnr. 299179 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 14. september 2017 holdt medlemmer fra Beskæftigelses- og Socialudvalget møde med frivillige foreninger og aktører på socialområdet. Udvalget modtager en orientering om opfølgning på mødet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 14. september 2017 holdt medlemmer fra Beskæftigelses- og Socialudvalget møde med frivillige foreninger og aktører på socialområdet. På mødet var der enighed om at intensivere samarbejdet på tværs af kommune, frivillige foreninger og aktører på socialområdet. Formålet med et styrket samarbejde er, at borgere med psykiske problemstillinger støttes så godt som muligt af såvel civilsamfundet som tilbuddene i Roskilde Kommune.
  Siden mødet i september er der sket følgende:
  - Der har været afholdt samarbejdsmøde mellem direktører og chefer i Roskilde Kommune og Psykiatrien i Region Sjælland.
  - Der har været holdt samarbejdsmøde mellem direktører, chefer og ledere fra Politiet og Roskilde Kommune.
  - Forvaltningen har prioriteret samarbejdet ”Politi, sociale myndigheder og psykiatri” (PSP), og deltager nu også med ledelsesrepræsentant.
  - På mødet den 14. september 2017 blev det besluttet, at forvaltningen skulle tage initiativ til et netværksmøde med de frivillige foreninger og aktører på socialområdet. Der er blevet afholdt første møde i dette forum den 9. november 2017. Det blev aftalt at etablere et netværk, hvor politiet og kommunen deltager. Foreningerne fik tilbudt at deltage i Roskilde Kommunes kurser i ”Nænsom nødværge”. Nænsom nødværge har til formål at afværge konflikter gennem bevidst brug af kropssprog og dialogform. Flere af foreningerne gav med det samme udtryk for, at de ville benytte sig af tilbuddet.

  Forvaltningen vil fortsætte initiativerne i forhold til et styrket samarbejde og sikre en løbende tæt opfølgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 179

  -

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 180 Orientering om status for effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune.

  Pkt. 180

  Orientering om status for effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune.

  Sagsnr. 280068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Forvaltningen orienterer om udvikling og effekt for borgerne i løbet af det seneste år.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. I alt var 1886 borgere omfattet af reglerne pr. 1. december 2016. Dette tal er faldet til 1666 borgere pr. 1. november 2017.

  225-timer

  Antallet af borgere, der har fået reduceret ydelse som følge af kravet om 225-timers ustøttet arbejde, har ligget mellem 288 (november 2017) og 321 (marts 2017). Siden 225-timers reglen trådte i kraft, har i alt 504 borgere været berørte i en kortere eller længere periode, og i alt har 7 par i en periode mistet den ene ægtefælles ydelse helt pga. de særlige regler for ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
  Andelen af borgere i Roskilde Kommune med ustøttede løntimer er steget fra 6,5 % i september 2016 til 9,5 % i august 2017. 63 af de 504 borgere er afsluttet til ordinært arbejde, mens 43 er afsluttet til uddannelse.

  Kontanthjælpsloft

  Antallet af borgere, der har mistet boligstøtte og/eller særlig støtte som følge af kontanthjælpsloftet, var højest i december 2016 (520 personer) og lavest i september og november 2017 (447 personer).
  Den gennemsnitlige reduktion er faldet fra 1241 kr. i december 2016 til 1140 kr. i november 2017 svarende til 8 %, og antallet af borgere, der har mistet mere end 2500 kr., er i samme periode faldet med 35 % fra 91 til 58 personer.

  Integrationsydelse

  Antallet af borgere, der modtager integrationsydelse er faldet med 9,5 % i løbet af det seneste år fra 402 i september 2016 til 364 i september 2017.

  Ansøgninger om enkeltydelser og udsættelser

  Der har været en stigning i antallet af ansøgninger om enkeltydelser. I september 2016, før effekten af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen indtrådte, var der i alt 39 ansøgninger. I september 2017 var antallet af ansøgninger steget til 59. Den største stigning findes i antallet af ansøgninger efter Aktivlovens §§ 81/81a, husleje m.v.
  Boligselskabet Sjælland har ikke set den ventede stigning i antallet af udsættelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 180

  -

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 181 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_nov_2017.pdf

  Pkt. 181

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder hver måned en oversigt over udviklingen i antallet af ydel-sesmodtagere i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og udviklingen på landsplan.
  Vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er uændret. I klyngekommunerne har der gennemsnitligt været et lille fald.
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser er stort set uændret, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere er faldet relativt mere i Roskilde Kommune end i klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er steget svagt i Roskilde Kommune, men ligger på niveau med klyngen.
  - Antallet af Integrationsydelsesmodtagere er svagt faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere har været svagt stigende både i Roskilde Kommune og i klyngen.
  Der vil være mulighed for at spørge ind til bilaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 181

  -
  Fraværende
  Bent Jørgensen (V)

 • Pkt. 182 Orientering om nøgletal på beskæftigelses- og voksensocialområdet

  Noegletal_BSU_november_2017.pdf

  Pkt. 182

  Orientering om nøgletal på beskæftigelses- og voksensocialområdet

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvis om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og det specialiserede voksenområde.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udover kvartalsopfølgningerne på budgettet orienteres udvalget løbende om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og på det specialiserede voksenområde. Udvalget bliver kvartalsvis forelagt en samling af udvalgte grafer, figurer og tabeller, der illustrerer styringsindikatorer for den samlede indsats.
  I enkelte tabeller/figurer bliver indsatsen i Roskilde sammenlignet med indsatsen i ”sammenlignelige kommuner”, der også benævnes ”klyngen”. Klyngerne er sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 182

  -
  Fraværende
  Bent Jørgensen (V) og Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 183 Orientering om nøgletal for integrationsindsatsen

  Integrationsnoegletal_BSU_november_2017.pdf

  Pkt. 183

  Orientering om nøgletal for integrationsindsatsen

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres kvartalsvis om status og resultater på integrationsområdet i form af en række illustrerede nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil kvartalsvis få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 183

  -
  Fraværende
  Bent Jørgensen (V) og Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 184 Eventuelt

  Pkt. 184

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 184

  -

  Fraværende
  Bent Jørgensen (V) og Evan Lynnerup (V)