You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 5, 2019 - 16:30
Sted: Sjællands Universitetshospital
 • Pkt. 139 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 139

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 139

  Godkendt.

 • Pkt. 140 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 140

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 140

 • Pkt. 141 Temamøde med Sjællands Universitetshospitals driftsafdeling om serviceassistent

  Program_for_temamoede.pdf Pjece_Vaerd_at_vide_om_serviceassistentkonceptet.pdf

  Pkt. 141

  Temamøde med Sjællands Universitetshospitals driftsafdeling om serviceassistentkonceptet

  Sagsnr. 326781 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temamøde med Styregruppen i SAU (Service Assistent Uddannelsen), Sjællands Universitetshospitals driftsafdeling om et serviceassistentkoncept, torsdag den 5. december 2019 kl. 16.30-17.30 på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Vestermarksvej 16, 4000 Roskilde, mødelokale 1 og 2.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Styregruppen i SAU (Service Assistent Uddannelsen) på Sjællands Universitetshospital, Roskilde har inviteret Beskæftigelses- og Socialudvalget til et møde på hospitalet, for at fortælle om arbejdet og de gode resultater med at fastholde de beskæftigede serviceassistenter ved at efteruddanne, og hvordan de får ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i job i et forløb med en kombination af uddannelse, virksomhedspraktik, løntilskud samt vikaransættelse i ordinære jobs – dvs. jobrotation.
  Program samt informationsmateriale om serviceassistentkonceptet er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 141

  Der blev givet en grundig orientering om projektet. Forvaltningen udarbejder et kort opsamlingsnotat på baggrund af temamødet.

 • Pkt. 142 Orientering om regelforenkling på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 142

  Orientering om regelforenkling på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 326780 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Reglerne om regelforenkling på beskæftigelsesområdet træder i kraft 1. januar 2020. Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget har den 30. april 2019 vedtaget et lovforslag (Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats. Loven har til formål at sikre, atforenklingerne med færre regler og mindre bureaukrati realiseres. Loven træder i kraft 1. januar 2020.
  Regelforenklingen betyder bl.a. at kommunerne og a-kassernefår større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der færre og mere enkelte proceskrav på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borger. Fx ensrettes kontaktforløbet på tværs af målgrupper, så alle får fire samtaler i jobcentret de første seks måneder. For enkelte målgrupper fastholdes et krav til, hvornår den første samtale skal falde. Efter seks måneders ledighed aftales behovet for samtaler individuelt mellem jobcentret og borgeren.
  Den 1. januar 2020 starter det såkaldte a-kasseforsøg også. Forsøget indebærer, at mindst 25% af kommunernes forsikrede ledige har deres forløb i a-kassen i de første 3 måneder af deres ledighed.
  Med regelforenklingen følger der også et andet fokus på kommunernes resultater, som løbende monitoreres og følges gennem benchmarking, og kommunerne kan komme under skærpet tilsyn, såfremt resultaterne ikke lever op til det forventede.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en mundtlig orientering fra forvaltningen om regelforenkling og implementeringen i Roskilde Kommune på udvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

 • Pkt. 143 Udkast til ny beskæftigelsespolitik

  Beskaeftigelsespolitik_2020-2023.pdf Notat_Forslag_til_fokusomraader_paa_baggrund_af_temadag_28.5.pdf

  Pkt. 143

  Udkast til ny beskæftigelsespolitik

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager udkast til ny beskæftigelsespolitik i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalget drøfter udkast til beskæftigelsespolitikken, herunder de udvalgte nøgleord og målsætninger
  2. udvalget godkender, at udkast til beskæftigelsespolitikken sendes i høring

  Beslutningskompetence
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har udarbejdet vedlagte udkast til beskæftigelsespolitik. Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i input fra temamødet den 28. maj 2019 om ny beskæftigelsespolitik, hvor følgende interessenter var inviteret:
  – A-kassenetværket
  – Beskæftigelsesrådet
  – Integrationsrådet
  – Handicaprådet
  – Udsatterådet
  – Advisory Board for Socialøkonomi (SØV)
  – Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG)
  På temamødet var der oplæg ved forvaltningen om resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet. Bent Greve, professor v. RUC var desuden inviteret og holdt oplæg om de senere års udvikling inden for beskæftigelsesområdet og perspektiver på fremadrettede udfordringer. På baggrund af oplæggene blev der afholdt cafédrøftelser med input til, hvilke fokusområder og konkrete mål og indsatser beskæftigelsespolitikken kan indeholde. Opsamling fra temadrøftelserne fremgår af vedlagte bilag.
  Udkast til beskæftigelsespolitik bygger desuden på input fra de indledende drøftelser forrige efterår i udvalget, input fra beskæftigelsesrådet samt input fra ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for.
  Det er mundet ud i en beskæftigelsespolitik, som sætter fokus på at skabe ”Et arbejdsmarked i balance” gennem nøgleordene: Målrettet, individuel, sammenhængende og virksomhedsrettet, og vil danne rammen om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen de kommende år. Beskæftigelsespolitikken skal revideres i forbindelse med en ny byrådsperiode.
  Efter udvalgets drøftelse af beskæftigelsespolitikken sendes udkastet i høring i perioden 9. december 2019 til 20. januar 2020. Det sker ved, at udkastet lægges på høringsportalen ”Høringer, Borgermøder og Afgørelser”, på Roskilde Kommunes hjemmeside, ligesom det sættes i Roskilde Avis. Politikken sendes ligeledes til inviterede og deltagere ved temamødet samt relevante råd.
  Herefter justeres beskæftigelsespolitikken med udgangspunkt i høringssvarene. Politikken behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. februar 2020, med henblik på endelig godkendelse i byrådet den 26. februar 2020.
  Udkast til Beskæftigelsesplan, som fremlægger bud på konkrete målsætninger i relation til Beskæftigelsespolitikken, behandles under særskilt punkt på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 143

  Ad 1.: Drøftet
  Ad 2.: Godkendt

 • Pkt. 144 Udkast til beskæftigelsesplan 2020

  Udkast_til_Beskaeftigelsesplan_2020.pdf

  Pkt. 144

  Udkast til beskæftigelsesplan 2020

  Sagsnr. 326610 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til ”Beskæftigelsesplan 2020” forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2020 godkendes

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 4, at kommunalbestyrelsen hvert år, senest 31. december, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
  I forlængelse af udkast til ny Beskæftigelsespolitik for perioden 2020-2023, som er forelagt udvalget ved forrige dagsordenpunkt, forelægges udvalget udkast til en beskæftigelsesplan for 2020.
  Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til ny beskæftigelsespolitik 2020-2023 og består af:
  - en beskrivelse af planlagte ændringer på beskæftigelsesområdet
  - udfordringer på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune og
  - målsætninger for beskæftigelsesindsatsen, herunder beskæftigelsesministerens tre mål for 2020 samt tre lokale målsætninger.
  Disse målsætninger vil være særlige fokusområder i 2020 ud over Jobcentrets øvrige opgaver, som bidrager til, at flest mulige fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem uddannelse eller job.
  Beskæftigelsesplan 2020 drøftes i Beskæftigelsesrådet på næstkommende møde den 9. december 2019. Endelig udkast til planen forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget den 16. januar 2020 og forelægges herefter Byrådet med henblik på endelig godkendelse i slut januar 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 144

  Godkendt. Et flertal bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker - såfremt det ikke er et lovkrav - at sidste afsnit under "Ministermål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende" slettes. Et mindretal bestående af Gitte Simoni (Ø) ønsker, at afsnittet fastholdes.

 • Pkt. 145 Fastsættelse af størrelsen på godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.fl.

  Pkt. 145

  Fastsættelse af størrelsen på godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.fl.

  Sagsnr. 326918 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til beskæftigelsesloven skal kommunen beslutte retningslinjer for størrelsen på den skattepligtige godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.fl. Sidst der blev besluttet en retningslinje i Roskilde Kommune var i 2013. Siden er der tilkommet flere ydelsestyper, der har ret til godtgørelsen, og ved budgetforliget for 2020 blev det vedtaget, at den tidligere retningslinje skal ændres, så der kun ydes godtgørelse, hvis borgeren har en transportafstand mellem bopæl og aktiveringssted på over 5 km.

  Indstilling

  Det indstilles, at udvalget godkender:

  1. At der udbetales 750 kr. brutto til transport inden for de første 24 km dagligt til målgruppen for godtgørelsen, dog således, at der kun udbetales godtgørelse, hvis borgeren har mere end 5 km mellem bopæl og aktiveringssted.
  2. At der til borgere med helbredsmæssige begrænsninger, der medfører at borgeren ikke kan transportere sig på cykel eller gå, dog kan udbetales godtgørelse for de første 5 km,
  3. At der ikke udbetales godtgørelse til sygemeldte borgere, som er i jobafklaringsforløb, og som modtager løn fra en arbejdsgiver.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 176, stk. 2, skal kommunen fastsætte retningslinjer for udbetaling af den skattepligtige godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere m.fl., der deltager i vejledning- og opkvalificering, virksomhedspraktik eller nytteindsats. I Roskilde Kommune fastsættes retningslinjen af Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Lovgivningen fastsætter, at godtgørelsen kan ydes med op til 1000 kr. brutto og skal anvendes til at dække anslåede udgifter forbundet med aktiveringen, herunder transport de første 24 km dagligt. For kilometer ud over de 24 km dagligt, ydes befordring efter en lovgivningsmæssigt fastlagt kilometersats.
  I 2013 vedtog det daværende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg at fastsætte godtgørelsen til 750 kr. brutto til dækning af transport inden for de første 12 km hver vej (dvs. de første 24 km). Godtgørelsen har været udbetalt, når borgeren havde udgifter til transport i forbindelse med aktiveringen. Ved budgetforliget for 2020, er det besluttet, at godtgørelsen kun kan udbetales, hvis borgeren har mere end 5 km fra bopælen til aktiveringsstedet.
  I 2014 blev kontanthjælpen for unge uden uddannelse ændret til uddannelseshjælp og der blev indført Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Endvidere blev integrationsydelsen indført i 2015. Da der også kan ydes godtgørelse efter beskæftigelsesloven til borgere, der modtager disse ydelser, har den vedtagne retningslinje for kontanthjælpsmodtagere m.fl. også været anvendt for dem.
  Pr. 1. januar 2020 træder en ny beskæftigelseslov i kraft. Samtidig afskaffes integrationsydelsen, og i stedet indføres 2 nye ydelsestyper; en ”selvforsørgelses- og hjemrejseydelse” og en ”overgangsydelse”, som også har ret til godtgørelse.
  I forlængelse af vedtagelsen af budgetforslag vedr. godtgørelse til transportudgifter mv. ved aktivering og som opfølgning på indførelse af den nye beskæftigelseslov og de mange nye ydelsestyper, siden niveauet for godtgørelsen sidst blev fastlagt af det daværende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, er det hensigtsmæssigt, at der træffes en samlet beslutning om niveauet for godtgørelsen gældende for alle de målgrupper, som er omfattet af bestemmelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Med budgetforliget for 2020 er det besluttet at gennemføre en besparelse på 0,774 mio. kr. årligt ved en justering i kriterier for rimelig gå-afstand, fra 3 km til 5 km, så der kun ydes godtgørelse, hvis borgeren har en transportafstand mellem bopæl og aktiveringssted på over 5 km.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 145

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller følgende forslag: Roskilde Kommune besluttede i 2013, at størrelsen af den skattepligtige godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere skulle være på 750 kr. Lovgivningen fastsætter, at godtgørelsen kan ydes med op til 1.000 kr. brutto. Der er siden indført et kontanthjælpsloft, der har presset gruppen af kontanthjælpsmodtagere hårdt økonomisk. Enhedslisten stiller derfor følgende ændringsforslag:
  1. At der udbetales 750 kr. brutto til transport inden for de første 24 km dagligt til målgruppen for godtgørelsen, dog således, at der kun udbetales godtgørelse, hvis borgeren har mere end 3 km mellem bopæl og aktiveringssted.
  2. At der til borgere med helbredsmæssige, psykiske og sociale udfordringer, der begrænser deres muligheder for at transportere sig på cykel eller gå, kan udbetales 750 kr. i godtgørelse for de første 5 km.

  Der stemmes om forslagene.
  Ad 1: For stemmer Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). I mod stemmer Gitte Kronbak (A), Jens børsting, Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O).
  Ad 2: For stemmer Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). I mod stemmer Gitte Kronbak (A), Jens børsting, Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 146 Opfølgning på udvalgets studietur til Göteborg, november 2019

  Pkt. 146

  Opfølgning på udvalgets studietur til Göteborg, november 2019

  Sagsnr. 327014 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget følger op på studieturen til Göteborg, Sverige den 12.-14. november 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har været på studietur i Göteborg, Sverige den 12.-14. november, hvor udvalget havde fokus på sårbare unge og indsatserne omkring denne gruppe, herunder tværgående samarbejde i ungeindsatsen og fokus på job og uddannelse til unge sårbare. Endvidere havde udvalget fokus på brugerinddragelse, boliger til udsatte borgere samt besøg ved en stor nordisk velfærdsmesse.
  Udvalget drøfter erfaringerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 146

  Udskydes.

 • Pkt. 147 Orientering om udviklingen i antallet af førtidspensioner

  Pkt. 147

  Orientering om udviklingen i antallet af førtidspensioner

  Sagsnr. 326798 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Antallet af tilkendelser af førtidspensioner i Roskilde Kommune er steget i 2019. Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om udviklingen i antallet af førtidspensioner.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft den 1. januar 2013. Hensigten med reformen er, at flere borgere skal tilknyttes arbejdsmarkedet i fx fleksjob, fremfor at modtage en førtidspension. Kommunerne skal derfor arbejde helhedsorienteret og tværfagligt, hvorfor man har oprettet de såkaldte rehabiliteringsteams, som vurderer borgernes arbejdsevne med et tværfagligt fokus (bl.a. beskæftigelses-, sundheds- og socialfagligt).
  Et af tiltagene i reformen er de såkaldte ressourceforløb, som gives til borgere, der har komplekse udfordringer, og som med de rette tværfaglige indsatser kan udvikle deres arbejdsevne. Det er typisk borgere, som udover at være ledige, ligeledes har andre problemer som fx misbrug eller psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, og disse forløb kan gives i op til 5 år ad gangen. Flere af disse borgere var tidligere i målgruppen for en førtidspension, og ved at tilrettelægge en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, er intentionen, at borgerne i stedet udvikles i retning mod arbejdsmarkedet.
  Derudover har man muliggjort, at borgere kan arbejde ned til få timer om ugen i fleksjob.
  Kommunerne har i årene efter reformen været restriktive i forhold til at tilkende førtidspensioner. Antallet af førtidspensioner blev næsten halveret på landsplan fra 14.686 i 2012 til 7.932 i 2013. Folketinget har derfor efterfølgende vedtaget en lovændring pr. 1. juni 2018, der tydeliggør, at kommunerne kun skal igangsætte ressourceforløb, hvis der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen. Hvis det ikke er muligt at tilkende et ressourceforløb, skal borgeren i stedet have førtidspension.

  I Ankestyrelsen er der desuden i 2019 truffet en række nye principafgørelser, som tydeligt beskriver, hvornår der er tale om en førtidspension, et fleksjob eller et ressourceforløb, hvilket kommunerne skal forholde sig til i sagsbehandlingen af sagerne.
  Lovændringen har således medført en stigning i antallet af førtidspensioner. Som det fremgår af bilaget, er antallet af førtidspensioner stigende på landsplan, hvor der i 2018 igen blev tilkendt 12.813 førtidspensioner.
  I Roskilde Kommune er tendensen først slået igennem i 2019. På baggrund af regelændringerne fra 2018 samt principafgørelserne har Jobcentret i 2019 udarbejdet såkaldte linjepapirer i samarbejde med alle relevante aktører, som fx kommunens Pensionsråd. Linjepapirerne beskriver, med afsæt i lovgivning og principafgørelser, Roskilde Kommunes linje i forhold til førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.
  I Roskilde Kommune har implementering af linjepapiret for førtidspension betydet en stigning i antallet af indstillinger til førtidspensioner i 2019, hvor antallet af indstillinger til førtidspension er steget fra 78 i hele 2018 til 105 primo september i 2019. Tilsvarende har det betydet et fald i ressourceforløbene, og der er i år i primo november 2019 indstillet til 28 ressourceforløb, mod 88 i hele 2018.
  Antallet af indstillinger til førtidspensioner forventes fortsat at stige ind i 2020. Desuden forventes antallet af indstillinger til ressourceforløb, som følge af implementering af linjepapiret for ressourceforløb, atter at stige igen. Indstillingerne til ressourceforløb sker på baggrund af ovenfor skitserede intentioner for ressourceforløb - en helhedsorienteret og tværfaglig indsats mhp. at udvikle borgerne i retning mod arbejdsmarkedet - og der vil således være tale om borgere som typisk modtager kontanthjælp, jobafklaringsydelse, ledighedsydelse eller uddannelseshjælp, og som i dag forsøges hjulpet bedst muligt på aktuelt forsørgelsesgrundlag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 147

 • Pkt. 148 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 148

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

  Sagsnr. 313425 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Samlet set forventes et merforbrug på 35,0 mio. kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område i forhold til oprindeligt budget, fordelt med hhv. et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på integrationsområdet, et merforbrug på 33,4 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 4,7 mio. kr.
  Dette er en samlet forværring på 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

  Integration

  På integrationsområdet forventes et mindreforbrug ift. rammebudgettet på 3,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes dels at der forventes færre udgifter til danskuddannelse, dels forventes flere indtægter fra resultattilskud, samt en forventning om en højere refusion ifm. længerevarende sygdom. Hertil forventes en mindreindtægt på refusion på indsatsen ved VIA.

  Socialområdet

  På voksensocialområdet forventes et uændret merforbrug siden sidste budgetopfølgning pr. 31. august på 35,8 mio. kr. Desuden ventes et mindreforbrug på øvrige overførsler og førtidspensioner på samlet 0,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. siden sidste opfølgning.
  Da der forventes en merindtægt på refusion for særligt dyre sager på 1,8 mio. kr., er det samlede resultat på socialområdet en forventet merudgift på 33,4 mio. kr.
  Merforbruget på 35,8 mio. kr. på voksensocialområdet er serviceudgifter, hvor de 0,8 mio. kr. af merforbruget er finansieret af tillægsbevilling (BY19.06.2019, pkt. 169) til dækning af opstartsudgifter til nyt botilbud på Hyrdehøj 60. I novembermøderækken behandles forslag om tillægsbevilling til socialområdet på 35,0 mio. kr.
  Det er især botilbudsområdet, der har vist en kraftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som er fortsat i 2019. Udviklingen i forbrug af botilbudspladser udgøres af en stigning i § 107 pladser, der også er dyrere end forventet. Således giver effekten af borgere, der kom i botilbud i 2018 og har fuld udgiftsvirkning i 2019 samt flere nye borgere i 2019 betydelige budgetudfordringer i 2019.
  I merforbruget på 35,0 mio. kr. er der indregnet tiltag, der skal modvirke yderligere merforbrug. Hvis de udgiftsdæmpende tiltag ikke var taget i brug ville merforbruget overstige 35,0 mio. kr. Tiltagene er implementeret efter temaanalysen fra foråret blev afsluttet og får først fuld effekt i de efterfølgende år.

  Beskæftigelsesområdet

  På beskæftigelsesområdet forventes en forværring af det tidligere vurderede merbrug med 2,9 mio. kr., således at der samlet set forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr.
  Ved seneste opfølgning blev der gjort opmærksom på, at vurderingen var lavet med en væsentlig større usikkerhed end sædvanligt. Det har specielt på sygedagpenge vist sig, at forudsætningerne ikke har kunnet holde. Men på de øvrige områder ser vurderingerne ud til at holde. Dog er der ultimo oktober foretaget en ekstra opkrævning af medfinansiering på A-dagpenge, som ikke har været kendt tidligere. Den samlede afvigelse skyldes:
  ̵ Merudgifter på dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige på 0,4 mio. kr., som er en forværring på 1,0 mio. kr. siden sidste opfølgning. Dette skyldes primært, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ændret i datagrundlaget for deres opkrævninger af medfinansieringen af A-dagpenge tilbage i tid, til noget som er mere retvisende end det tidligere datagrundlag.
  ̵ Merudgifter på sygedagpenge, fleksjob mv. på 12,4 mio. kr., som er en forværring på 1,9 mio. kr. siden sidste opfølgning. Denne består primært af en forværring på sygedagpenge, da det ellers forventede knæk af kurven ikke er slået igennem endnu.
  ̵ ̵Mindreudgifter på kontanthjælp og revalidering på 5,5 mio. kr., som er uændret siden sidste opfølgning.
  ̵ ̵Mindreudgifter på beskæftigelsesindsatsen på 2,6 mio. kr., som ligeledes er uændret siden sidste opfølgning. Denne består af merudgifter på mentorordningerne og mindreudgifter på aktiveringsgodtgørelse, seniorjob og mindreforbrug af overførselsmidlerne på de kommunale aktiveringsprojekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 148

 • Pkt. 149 Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet 2019

  Nationale_maal_for_Sundhedsvaesenet_2019_-_status_i_Roskilde_Kommune_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 149

  Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet 2019

  Sagsnr. 264341 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om status på de nationale mål for sundhedsvæsenet i 2019.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Danske Regioner og KL blev i 2016 enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål skal styrke fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren. Sundheds- og Ældreministeriet udsendte primo september 2018 en status på de nationale mål for sundhedsvæsenet. De otte nationale mål er:
  - Bedre sammenhængende patientforløb
  - Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  - Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  - Behandling af høj kvalitet
  - Hurtig udredning og behandling
  - Øget patientinddragelse
  - Flere sunde leveår
  - Mere effektivt sundhedsvæsen.
  For hvert af de otte mål er der knyttet en række indikatorer, der viser udviklingen for de enkelte mål. Indikatorerne er under løbende udvikling. I dette års status har der været et særligt fokus på lokal forankring af de nationale mål og udvikling af indikatorer for psykiatrien.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område indgår følgende indikatorer i de nationale mål for sundhedsvæsenet:
  - Akutte psykiatriske genindlæggelser indenfor 30 dage
  - Psykiatrisk færdigbehandlingsdage på sygehuse
  - Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet
  - Fastholdelse af psykiatrisk syge på arbejdsmarkedet
  En uddybende status på udviklingen i ovennævnte indikatorer fremgår af vedlagte bilag, og generelt ligger Roskilde Kommune godt. Af den nationale status fremgår det, at Roskildes niveau for færdigbehandlingsdage i psykiatrien ligger meget højt. Af vedlagte bilag fremgår det dog, at det reelle antal færdigbehandlingsdage for Roskilde Kommune er væsentligt lavere, da færdigbehandlingsdagene også vedrører borgere fra øvrige kommuner og Region Hovedstadens psykiatri.
  Næste status foreligger i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 149

 • Pkt. 150 Orientering om afvikling af midlertidige indkvarteringssteder til flygtninge

  Pkt. 150

  Orientering om afvikling af midlertidige indkvarteringssteder til flygtninge

  Sagsnr. 306359 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget 2019 blev det besluttet, at Roskilde Kommune, ved afvikling af midlertidige indkvarteringspladser til flygtninge, skal samle resterende indkvarteringspladser på færre matrikler. Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager løbende orientering om processen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budgetforliget 2019 besluttet at reducere og samle antallet af midlertidige indkvarteringssteder til flygtninge.
  Forvaltningen har tidligere i 2019 nedreguleret boligkapaciteten ved afståelse af den kommunale bygning på Ågerupvej 41A og ved at sætte den private bolig på Osvej vest 107 til salg. Hertil skal tillægges, at dispensationen samt lejekontrakten på Kurhusvænge 1 udløber i november 2019, og at den herefter ikke må bruges til midlertidig indkvartering af flygtninge.
  Trods ovenstående reduktioner er der over det seneste år, bl.a. pga. lav tilgang af flygtninge og familiesammenførte samt høj afgang til permanent bolig, opstået en betragtelig overkapacitet af midlertidige boligplaceringer på 53 ledige værelser.
  Et så stort antal ledige værelser vurderes af forvaltningen til at være uhensigtsmæssigt og forvaltningen ønsker derfor at sælge Korvetvej 4, Sylevænget 3 og Snekkevej 33, der alle tidligere har været private boliger, og at de kommunale ejendomme på Gulddyssevej 5, Veddelev Bygade 29 samt Grantoften 3 og 5 anvendes til andet formål.
  Ved ovenstående reduktioner, der akkumulerer til 41 værelser, falder overkapaciteten til 13 værelser og yderligere til 10 værelser måneden efter. Der vil med disse reduktioner maksimalt være en overkapacitet på 10 værelser indtil november 2020, hvor forvaltningen kan disponere over 12 permanente boliger fra byggeriet på Slagterigrunden.
  Den unødvendige overkapacitet, der følger af modtagelse af disse permanente boliger, udlignes dog automatisk, da dispensationen i planloven for anvendelsen af Bistrupvænge 12 udløber måneden efter.
  Det er forvaltningens vurdering, at vi med denne model både i 2020 og 2021 vil råde over tilstrækkelige værelser til at forebygge evt. konflikter mellem beboere samt uventede og pludselige tilgange som følge af bl.a. familiesammenføringer.
  Ovenstående reduktion indarbejdes i Ejendomsstrategigruppens arbejde med at kortlægge og optimere kommunes anvendelse af bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 150

 • Pkt. 151 Orientering om udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

  Pkt. 151

  Orientering om udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. for voksne udlændinge m.fl.

  Sagsnr. 187671 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes kontrakt med sprogcenteret CLAVIS Sprog og Kompetence udløber pr. 31. december 2020. Det betyder, at danskuddannelsesopgaven skal i offentligt udbud. I den forbindelse orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget om forløbet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes kontrakt med sprogcenteret CLAVIS Sprog og Kompetence udløber pr. 31. december 2020, og danskuddannelsesopgaven skal således i udbud.
  Danskuddannelse i Roskilde Kommune består i tilbud til både børn fra 15 år og op og voksne udlændinge. Efter seneste udbud af danskuddannelsesopgaven, indgik Roskilde Kommune 1. januar 2014 en 4-årig kontrakt med sprogcenteret CLAVIS Sprog og Kompetence. I de efterfølgende år blev danskuddannelsen undtaget fra udbudsreglerne, og dermed blev kommunen fritstillet i forhold til valg af udbyder. Roskilde Kommune forlængede således kontrakten med CLAVIS frem til 31. december 2020. I dag fremgår det af danskuddannelseslovens § 10, stk. 5, at kommunalbestyrelsen skal sende opgaven i udbud i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelser, når en gældende driftsaftale udløber. Det betyder, at en kommune ikke kan fortsætte med den samme danskudbyder i flere efterfølgende kontraktperioder uden forudgående udbud. Det fremgår af udbudslovens regler, hvilke procedurer der skal følges for det konkrete udbud.
  På baggrund af det ovenstående påbegynder forvaltningen processen med at udbyde danskuddannelsesopgaven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 151

  Udvalget henviser til Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-03-2019, pkt. 34 om forslag til kriterie om registrering af fravær i sag om udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge.
  Udvalget har godkendt en formulering af kriteriet om fraværsregistrering i udbudssagen: ”Sprogudbyder skal sørge for systematisk registrering af kursisternes fravær på en sådan måde at:
  - tvivlspørgsmål om fravær/ikke fravær elimineres. Fx brug af tjek ind/tjek ud system
  - registreringen gør det muligt at skelne klart mellem lovligt og ulovligt fravær
  - rapportering af lovligt og ulovligt fravær sker elektronisk til kommunens sagsbehandler
  Sprogudbyder skal formulere en politik, der disciplinerer kursisterne og fremmer kulturen for bedre fremmøde i klassen, fx regler i forbindelse med forsinket fremmøde, telefoni i skoletiden, herunder hvordan sprogcenterets lærere bør fremgå som rollemodeller.”

 • Pkt. 152 Orientering om kommende større sager - december 2019

  Pkt. 152

  Orientering om kommende større sager - december 2019

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Præsentation af vinderne af COCONF19
  2. Oplæg om/overblik over dilemmaer og handlemuligheder vedr. økonomien på det specialiserede socialområde
  3. Strategi for socialøkonomi
  4. Forslag om idrætsbegivenhed
  5. Oplæg om sundhedsindsatser på socialområdet
  6. Regnskab 2019
  7. Fremlæggelse af vinderforslag fra COCONF19
  8. Evaluering af Fønix
  9. Musikbystrategi
  10. Vurdering af småjobs

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Evt. Ungestrategi
  2. Overblik over nuværende og planlagt boligkapacitet samt fremtidig behov inden for udvalgets område
  3. Ny Socialpolitik

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 152

  Udvalget ønsker følgende tilføjelser til 2. kvartal 2020:
  - Drøftelse af socialpolitiske overvejelser
  - Sag vedr. overgange fra barn til voksen
  - Sag vedr. opfølgning på FNs verdensmål
  En præcisering af, at ovennævnte sag om boligkapacitet (pkt. 2 i 2. kvartal) omhandler kommunens bosteder og boliger for handicappede borgere og psykisk sårbare borgere.

 • Pkt. 153 Eventuelt

  Pkt. 153

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2019, pkt. 153