You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 6, 2020 - 16:30
Sted: 2A
 • Pkt. 14 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 14

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 14

  Udvalget er enige om, at pkt. 25 gøres til et beslutningspunkt.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 15 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 15

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 15

  -

 • Pkt. 16 Oplæg om dilemmaer og handlemuligheder vedr økonomien på det specialiserede socialområdet

  Pkt. 16

  Oplæg om dilemmaer og handlemuligheder vedr. økonomien på det specialiserede socialområde

  Sagsnr. 323816 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om et oplæg om dilemmaer og handlemuligheder vedr. økonomien på det specialiserede voksensocialområde

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om et oplæg om dilemmaer og handlemuligheder vedr. økonomien på det specialiserede voksensocialområde. Oplægget skal give udvalget et indblik i udviklingen i borgere, aktiviteter og tendenser, dilemmaerne i den konkrete sagsbehandling og handlemuligheder i sagsbehandlingen og i økonomistyringen.
  Forvaltningen vil komme med et mundtlig oplæg til Beskæftigelses og Socialudvalget.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 16

  Drøftet.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 17 Godkendelse af Beskæftigelsespolitikken

  Hoeringssvar_Udsatteraadet.pdf Hoeringssvar_DH.pdf Hoeringssvar_Sjaellands_Universitets_Hospital.pdf Hoeringssvar_LO.pdf Hoeringssvar_Erhvervsforum.pdf Kommenteret_hoeringsnotat.pdf Udkast_til_endelig_Beskaeftigelsespolitik.pdf

  Pkt. 17

  Godkendelse af beskæftigelsespolitikken

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til beskæftigelsespolitikken har været i høring og præsenteres nu med henblik på godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at beskæftigelsespolitikken for Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har udarbejdet endeligt udkast til beskæftigelsespolitik.
  Udkastet bygger på input fra de indledende drøftelser forrige efterår i Beskæftigelses- og Socialudvalget, et dialogmøde om ny beskæftigelsespolitik i foråret 2019, input fra Beskæftigelsesrådet samt input fra ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet.
  Det er mundet ud i en beskæftigelsespolitik, som sætter fokus på at skabe ”Et arbejdsmarked i balance” gennem nøgleordene: Målrettet, individuel, sammenhængende og virksomhedsrettet, og vil danne rammen om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen de kommende år.
  Udkast til Beskæftigelsespolitik har været i høring i perioden 9. december 2019 til 20. januar 2020. Efter høringsfristen er der indkommet 5 høringssvar. I vedlagte bilag fremgår høringssvarene samt et samlet kommenteret høringssvar med både forvaltningens bemærkninger til høringssvarene samt indstillinger til ændringer af beskæftigelsespolitikken baseret på de indkomne høringssvar.
  Ændringsforslagene vedrører bl.a. en tydeliggørelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet og målet i relation hertil samt at strategi for etablering af ordinære løntimer fremlægges for udvalget, når denne foreligger.
  Dertil vedrører ændringsforslagene et øget fokus på, at der i indsatsen skal tages udgangspunkt i borgerens styrker og behov for kompetenceopbygning og behov for understøttelse heraf - herunder handicapkompenserende tiltag.
  Endelig vedrører ændringsforslagene tilføjelser ift. en individuel og sammenhængende indsats for ledige tæt på arbejdsmarkedet samt for de unge.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget har sideløbende arbejdet med en beskæftigelsesplan 2020, som er godkendt på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet 16. januar 2020 og fremlægger bud på konkrete målsætninger i relation til Beskæftigelsespolitikken.
  Når Beskæftigelsespolitikken er godkendt i Beskæftigelses- og Socialudvalget behandles den i Byrådet med henblik på endelig godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 17

  Udskydes.
  Til næste udvalgsmøde skal forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene indarbejdes med ændringsmarkeringer.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 18 Indtægts- og udgiftsbevilling til unge med autisme og overgange til et selvstændigt liv

  Pkt. 18

  Indtægts- og udgiftsbevilling til unge med autisme og overgange til et selvstændigt liv

  Sagsnr. 324643 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Socialstyrelsen har tildelt i alt 1.900.000 kr. til Roskilde Kommune fra puljen ”Screening og modning af metoder til unge med autisme”. Midlerne er givet til projekt ”Styrket overgang for unge med autisme i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 til et samarbejde mellem Skole og Børn og Social, Job og Sundhed. Roskilde Kommune indgår i projektet sammen med 5 andre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 633.334 kr. i 2020, 633.333 kr. i 2021 og 633.333 kr. i 2022 til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Mange unge med autisme har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, og nogle forældre savner viden om, hvordan de bedst støtter deres barn i overgangen til et voksenliv.
  Formålet med at deltage i projektet er at bidrage til modning og udvikling af beskrevne indsatser til målgruppen. Udviklingen sker med henblik på at opnå viden om, hvordan Roskilde Kommune bedst kan støtte unge med autisme, så de i højere grad kan mestre overgangen til et selvstændigt voksenliv. Det er også formålet med indsatsen, at de unge og deres forældre oplever, at der er en sammenhæng i indsatsen mellem børne- og voksenområdet. Da indsatsen både omfatter tilsagn under Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget behandles sagen i begge udvalg.
  Målgruppen for projektet er defineret af Socialstyrelsen og omfatter hjemmeboende unge i aldersgruppen 16 – 20 år med autisme, som er normaltbegavede eller har en begavelse lidt under normalområdet. De unge i målgruppen har behov for bostøtte med fokus på sociale og mestringsrettede indsatser, der understøtter et selvstændigt voksenliv. Visitation af unge og forældre til indsatsen vil ske fra både børne- og voksenområdet, og der vil være et styrket samarbejde om de unges overgang. Midlerne er givet til projektledelse, ekstra rådgivertimer til opfølgning m.m. samt midler til deltids medarbejder, der skal udføre indsatsen.
  Projektet forankres i både Skole og Børn og Social, Job og Sundhed. Via projektet vil medarbejdere, der i forvejen yder støtte til målgruppen, blive kompetenceudviklet til at kunne tilbyde en kombination af individuel støtte til den unge, gruppeforløb for unge samt gruppeforløb til de unges forældre. Støtten tilrettelægges med fokus på at styrke de unges sociale kompetencer og mestringsevner. Det skal føre til, at flere unge med autisme oplever at kunne mestre hverdagslivet og på sigt uddannelse og arbejde. Målet er også at flere af de unge vil kunne bo i egen bolig med mindre støtte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der søges om en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 633.334 kr. i 2020, 633.333 kr. i 2021 og 633.333 kr. i 2022 til formålet.
  Projektet afsluttes ved udgangen af 2022 og evalueres af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd)

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 18

  Anbefales

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 19 Indtægts- og udgiftsbevilling til puljeprojekt "Ung under eget tag"

  Pkt. 19

  Indtægts- og udgiftsbevilling til puljeprojekt "Ung under eget tag"

  Sagsnr. 328919 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sammen med Hjem-til-Alle-alliancen og tre andre kommuner er der kommet tilsagn fra Socialstyrelsen om puljemidler til projekt ”Bedre løsninger til hjemløse unge”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 281.169 kr. i 2020, 519.984 kr. i 2021, 406.185 kr. i 2022 til den eksisterende bevilling på Socialområdet. I alt 1.207.338 kr. i hele projektperioden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som Beskæftigelses- og Socialudvalget senest er orienteret om i sag på mødet den 12. november 2019, pkt. 135, så indgår Roskilde Kommune i et samarbejde om bedre løsninger til hjemløse unge sammen med Hjem-til-Alle-alliancen samt København, Høje Taastrup og Aarhus kommuner.
  Projektet udføres med støtte fra Socialstyrelsens pulje ”Ung under eget tag”. Det ansøgte støttebeløb blev reduceret af Socialstyrelsen, og parterne har afventet udmøntning af det lavere støttebeløb til alle parter på samlet 5,4 mio.kr. frem til 30. september 2022. Roskilde Kommunes andel vil være i alt 1.207.338 kr. til hele projektperioden.
  For Roskilde Kommune er det planen at støtte unge i hjemløshed/-risiko til at få en billig bolig blandt de boliger, som allerede er tilgængelige eller bliver færdigbyggede i perioden. Det er bl.a. boliger på Præstemarksvej, i Trekronerområdet og i de kommende boliger på Slagterigrunden, således at de unge får bolig i ressourcestærke boligmiljøer. Ud over boligen skal projektet indeholde en særlig støtte til selve indflytningen for at ”få et hjem” ud af boligen samt til at falde godt til i den første periode. Der vil samtidig blive givet særlig støtte til at opsøge og indgå i fællesskaber med andre unge.
  Det vil bl.a. ske med inddragelse af flere af de frivillige foreninger, der retter sig til unge samt forsøg med at danne nye (fx gode voksenvenner).
  Puljetilskuddet vil dække udgifter til ekstra hjemmevejledning efter CTI-princippet samt til fællesskabsværter eller lignende aktiviteter via frivilligt regi. Partnerskabet omkring det nye byggeri på Slagterigrunden, INSP! og evt. andre foreninger vil blive inddraget i dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, 2021 og 2022, da der søges om en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 281.169 kr. i 2020, 519.984 kr. i 2021 og 406.185 kr. i 2022 til formålet.
  Roskilde Kommune skal selv medfinansiere halvdelen af den CTI-baserede støtte, hvilket svarer til den støtte, der forventes at skulle gives også uden puljemidler. Derudover skal Roskilde Kommune selv betale for revisionsbistand ved den årlige regnskabsopgørelse til Socialstyrelsen.
  Projektet slutter med udgangen af september 2022. I projektet er indlagt årlige status- og regnskabsrapporter samt en slutevaluering af de fire kommuners aktiviteter og resultater.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 19

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 20 Temadrøftelse - Alle Tiders Musikby

  Status_paa_initiativer_under_Alle_Tiders_Musikby_og_kortlaegning_af_andre_musikalske_initiativer.pdf Opsamling_paa_temadroeftelse_om_Musik_og_Sundhed_den_19_november_2019.pdf Kultur_og_Sundhed_under_Kulturmetropolen_i_2020.pdf

  Pkt. 20

  Temadrøftelse - Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 326899 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal have en temadrøftelse om Alle Tiders Musikby og om muligt beslutte initiativer, der skal indstilles til Alle Tiders Musikby – handleplan 2020-2023.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. de igangværende musiske aktiviteter på socialområdet fortsætter, jf. nedenfor, og
  2. der indhentes mere viden om musikaktiviteter med terapeutisk/pæ­dagogisk formål, hvor der er dokumenteret effekt og ressourceeffektivitet mhp, at nye tiltag evt. kan indgå i handleplanen for Alle Tiders Musikby 2020-2023 eller senere.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 30. august 2017, punkt 198, vedtog byrådet strategien for Alle Tiders Musik­by med en tilhørende handleplan. Handleplanen gælder for 4 år ad gangen og hvert år justeres den, og der til­føjes endnu et år med nye initiativer. Således er handleplanen fortløbende uden slutdato.
  Det er nu blevet tid til at finde nye initiativer og udarbejde den tredje version af handleplanen. Til det formål er blandt andet vedhæftet notatet: Status på initiativer under Alle Tiders Musikby og kortlægning af andre musikrelaterede initiativer. Status-notatet er ikke fyldestgørende for alle musik-relaterede aktiviteter, men nævner bl.a. følgende inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område:
  - I samarbejde med socialområdet er Roskilde Synger ved at rejse penge til det toårige projekt Lyt På! Projektet skal arbejde med bl.a. sang og bevægelse efter dokumenterede erfaringer fra hospitalsområdet.
  - Siden 2017 har en forening årligt afholdt Roskilde Handi-Festival, som er en musikfestival for borgere med fysiske og psykiske handicap. Festivalen støttes af personaler og borgere tilknyttet ITC Svogerslev og Alle Tiders Højskole.
  - INSP! Sound (en del af INSP!) udfører lyd-, lys- og eventopgaver, hvor flere af socialpsykiatriens unge løbende involveres.
  Musik og Sundhed var en temadrøftelse på musikbyudvalgsmødet den 19. november 2019, som blev igangsat af leder af Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet, Peter Vuust. Her var fokus rettet mod musik i en målrettet behandlings-/pædagogisk-sammenhæng. Fx bruges musik til afspænding/mindfulness ift. stress-, angst- og depressionsramte. Drøftelsen resulterede i følgende opmærksomhedspunkter:
  ̵ Det er individuelt, hvordan musik indvirker på mennesker
  ̵ Musikkens virkning er også kulturel og social, og derfor ses den største sundhedsfremmende effekt i gruppesammenhænge
  ̵ Den musikalske struktur i hjernen grundlægges ca. ind til det 6. leveår.
  ̵ Musikken kan skabe selvforglemmelse, hvilket kan være relevant ift. socialpsykiatrien.

  Forslag til prioriteringer i handleplan 2020-2023

  På musikbyudvalgsmødet blev det foreslået, at der igangsættes små faglige og systematiske forsøg, hvor musik ikke blot er baggrundsmusik, men et bevidst fagligt middel.
  Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med etablere et projekt om korsang fortsættes, ligesom de øvrige igangværende musiske aktiviteter på socialområdet fortsætter.
  Til at vurdere mulighederne for at bruge musik som metode i en terapeutisk/pæda­go­gisk sammenhæng indsamles viden fra relevante forsøg til udpegning af indsatser, som har vist god effekt og som er ressourceeffektive. Medarbejderne på socialområdet skal kunne bruge musik til terapeutisk og pædagogisk formål, og skal derfor have opbygget viden og kompetencer til god vejledning om såvel relevant musikaktivitet som om de muligheder, der findes for musisk støttet indsats i kommunens eget regi og i lokalsamfundet i øvrigt.
  Endvidere vil forvaltningen se på mulighederne i relation til den kommende kulturaftale mellem Kulturministeriet og de 14 kommuner i Kulturmetropolen, da Kulturmetropolen vil arbejde med ’Kultur og Sundhed’ som indsatsområder i 2020 og i den kommende aftale for 2021-2024.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 20

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 21 Høring om status på Afbureaukratisering 2019

  Notat_Status_paa_Afbureaukratisering_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 21

  Høring om status på Afbureaukratisering 2019

  Sagsnr. 293655 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget fik i december 2018 en status på afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, og der aflægges ligeledes en status for projektets arbejde i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem Byrådssekretariatet. Projektgruppens styregruppe består af direktionen, tre medarbejderrepræsentanter fra HMU samt professor Jacob Torfing og post doc. Tina Ølgaard Bentzen, begge fra RUC.
  Projektet tager udgangspunkt i interviews med medarbejderne tæt på borgeren og emner for afbureaukratisering, som er kommet frem i dialog med chefer og ledere. I 2019 er der gennemført forløb om afbureaukratisering i de fem direktørområder, og der er arbejdet med at inddrage medarbejdere, ledere, chefer og direktører i forslag til løsninger.
  Afbureaukratisering har ud over forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis. I 2019 har post doc Tina Ølgaard Bentzen fulgt 2 cases fra Skole og Børn. Erfaringerne fra 2019 viser, at 52 ud af 126 medarbejderforslag til løsninger er gennemført, samtidig med, at der er sket en øget opmærksomhed omkring, hvilken betydning ledelse har for gennemførelse af afbureaukratiseringsforslag. Som en del af projektet er iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at skrive bedre afgørelser ”Skriv så borgerne forstår”, og der er planlagt aktiviteter, så vi når hele vejen rundt i organisationen.
  Det hidtidige fokus i projektet har været at gå bredt ud i direktørområderne og iværksætte særlige interviews eller møder for at finde frem til mulige løsninger. Derudover er gennemført en større analyse af administrationen ift arbejdsgange vedr. økonomi, bogholderi og HR-administrative opgaver. Denne analyse indgår i det fremadrettede arbejde i signaturprogrammet sammen med en øget opmærksomhed på automatisering af arbejdsgange. Den medarbejderrettede del af projektet vil fremadrettet blive en del af ledelsesopgaven, således at der arbejdes med at forenkle arbejdsgange lokalt og som en del af organisationskulturen. Dermed indarbejdes afbureaukratisering i de eksisterende mødeflader.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 5

  Sagen sendes til høring i fagudvalgene inden den forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Status på Afbureaukratisering 2019 fremsendes til udvalget til høring jf. Økonomiudvalgets beslutning.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 21

  Drøftet.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 22 Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Forslag_til_fremtidig_organisering_af_STU.pdf Udtalelse_MED_SCR_Kommunikation_og_Ungdom.pdf Udtalelse_LMU_Voksen-Social.pdf Udtalelse_Bestyrelsen_SCR_Kommunikation_og_Ungdom.pdf

  Pkt. 22

  Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Sagsnr. 328786 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume
  Der er aktuelt to kommunale tilbud med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Roskilde Kommune, som er placeret i organisationen, der hører under hver sit politiske udvalg. Derfor skal både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvorunder de to tilbud hører, behandle denne sag, hvor det indstilles, at de to tilbud sammenlægges til et tilbud. Byrådet har beslutningskompetencen, da forslaget vedrører en sammenlægning af tilbud på tværs af to udvalgs ressortområder.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
  2. der tages stilling til om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget, og
  3. forvaltningen vil senere fremlægge en sag med forslag til den fysiske placering af det sammenlagte STU-tilbud.

  Beslutningskompetence
  Byrådet
  Sagsfremstilling
  STU er et tilbud til unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke med specialpædagogisk støtte. De unge har et retskrav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), og uddannelsen skal være tilpasset den enkelte unges særlige forudsætninger og behov.
  Roskilde Kommune har i dag to kommunale STU-tilbud, hvor det ene er en del af Specialcenter Roskilde (SCR) i Gundsømagle, som hører under Skole- og Børneudvalget og det andet er en del af Center for Dagtilbud på Københavnsvej, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  I 2019 var der i alt 110 elever fra Roskilde Kommune, der var indskrevet i et STU-tilbud. De 50 elever var indmeldt i et af kommunens to egne tilbud, mens de øvrige var indskrevet i et privat STU-tilbud eller drevet af en anden aktør end Roskilde Kommune.
  Som det fremgår af bilag, indstiller forvaltningen, at der sker en sammenlægning af de to eksisterende tilbud. Med forslaget lægges der vægt på, at et kommende tilbud skal have en større ungegruppe end tilfældet er i dag. Derved kan der skabes et godt ungemiljø med en stor volumen, hvor det vil være lettere at skabe en høj faglighed og stærke sociale fællesskaber blandt de unge.
  Forvaltningen vurderer, at af de 60 elever, der var indskrevet i et ikke-kommunalt tilbud i 2019, kunne 35 elever have været indskrevet i et samlet kommunalt tilbud, hvis det havde eksisteret. Det vurderes, at et samlet kommunalt tilbud skal have plads til 85 unge for at have den tilstrækkelige volumen til at sikre den nødvendige bredde i de faglige tilbud til de forskellige målgrupper, der har betydning for at den enkelte STU-elev får et målrettet STU-forløb, som hjælper den unge videre i forhold til beskæftigelse og livsmestring. Der vil fortsat være elever, der har så særlige behov, at de vil skulle visiteres til ikke-kommunalt tilbud.
  De nuværende tilbud er sårbare over for elevnedgang, som medfører, at det er nødvendigt at afskedige medarbejdere. Ved en større volumen i et samlet tilbud vil der også være en større robusthed over for udsvinget i elevtallet i forhold til behovet for afskedigelser og ansættelser.
  Forslaget om at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er STU samt i bestyrelsen for SCR Ungdom og Kommunikation. Udtalelser derfra fremgår af bilag.
  Såfremt det besluttes at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud til et tilbud, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra både SCR og Center for Dagtilbud vil blive involveret.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Budgettet til STU er i 2020 på 23.3 mio. kr. Der har de senere år været et merforbrug i udgifter til STU i 2017 på 4,2 mio. kr., i 2018 på 3,7 mio. kr. og i 2019 på 0,6 mio. kr. Ved en sammenlægning af de to tilbud forventes det, at der efter en treårig periode kan hentes en samlet årlig besparelse på 3 mio. kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 22

  Ad 1.: Stillingtagen udsættes idet mulighederne for eventuel sammenlægning undersøges videre. Endelig stillingtagen afventer blandt andet et skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering.
  Ad 2.: Udvalget ønsker at afvente senere sag før stillingtagen.
  Ad 3.: Anbefales, dog således at det fremgår af sagen, hvilke overvejelser der har ført til den endelige indstilling om fremtidig placering.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 23 Orientering om sagsbehandlingstider på voksensocialområdet 2019

  Pkt. 23

  Orientering om sagsbehandlingstider på voksensocialområdet 2019

  Sagsnr. 308565 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om sagsbehandlingstider på voksensocialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget bedt om løbende orientering om sagsbehandlingstider på voksensocialområdet. Udvalget fik senest en orientering i august 2018.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på voksensocialområdet for 2019 opgjort i dage.
  Se figur 1 nedenfor.

  § 82 a: Gruppebaseret støtte. Bevilges ved henvendelse i GRO
  § 82 b: Individuel tidbegrænset støtte. Bevilges i GRO
  § 85: Individuel socialpædagogisk støtte. Rådgiverne har egenkompetence bortset fra støtte fra ekstern leverandør og VIRK 4
  § 107: Midlertidigt botilbud - bevilges af visitationsudvalg, længere sagsbehandlingstid pga tilbuddets omfang
  § 108: Længerevarende botilbud - bevilges af visitationsudvalg, længere sagsbehandlingstid pga tilbuddets omfang

  Der er generelt sket et fald i sagsbehandlingstiden siden 2017. Det hænger bl.a. sammen med flere ressourcer i form af socialrådgivere til behandling af sager på voksenområdet, etablering af det åbne rådgivningstilbud GRO i efteråret 2018 samt en uddelegering af beslutningskompetencer til den enkelte rådgiver. Dette gælder særligt for §§ 82a, 82b og 85.
  Sagsbehandlingstiden for § 107 er i gennemsnit steget med 5 dage siden 2017, hvilket kan hænge sammen med en øget tilgang.
  Der er generelt længere sagsbehandlingstid på de midlertidige og længerevarende botilbud på grund af tilbuddenes omfang og karakteren af borgernes udfordringer, som vil være større end for de andre indsatser.
  Borgere, der har fået et botilbud, har brug for stabilitet, og derfor er det vigtigt, at borgerens behov og mål for indsatsen er veldokumenteret, og at det er det rigtige tilbud, der findes.
  Desuden betyder reglerne på området, at det er vanskeligt at flytte borgere fra et længerevarende botilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 23

  -

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 24 Orientering om den boligsociale helhedsplan

  Aktivitetsoversigt_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 24

  Orientering om den boligsociale helhedsplan

  Sagsnr. 294251 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde. Helhedsplanen er medfinansieret af Landsbyggefonden. Udvalget får hvert år en status på arbejdet med helhedsplanen og hermed status for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med den boligsociale helhedsplan er at fremme tryghed og trivsel blandt beboerne i de almene boligområder og at medvirke til at bryde den negative sociale arv. Det fremgår af bilag, hvilke boligafdelinger som er omfattet af den boligsociale helhedsplan i Roskilde Kommune. Alle boligafdelinger er i Boligselskabet Sjællands bebyggelser.
  Den boligsociale helhedsplan er gået ind i det sidste år af den fireårige bevillingsperiode fra 2017-2020. Der er fortsat et godt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland om helhedsplanen. I helhedsplanen er der beskrevet en række aktiviteter og der er opsat succeskriterier for hver aktivitet. Som det fremgår af aktivitetsoversigten i bilag, har langt de fleste indsatser i 2019 opnået deres måltal, og flere indsatser har præsteret over målsætningen.
  En af de succesfulde aktiviteter er Boxen. Boxen formidler lommepengejob til udsatte unge i alderen 14-17 år og tilbyder råd og vejledning om ordinære fritidsjob. Boxen har ved årsskiftet 19/20 indgået partnerskab med Klub Roskilde Midt om at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv og om at brede indsatsen ud, så endnu flere kan få glæde af den. Siden 2017 har 80 unge været i et lommepengeforløb, og 50 har efterfølgende fået et ordinært fritidsjob.
  Boligområdet Æblehaven/ Rønnebærparken optræder pr. den 1. december 2019 ikke længere på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder. Dette skyldes, at andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse, er faldet til under 40 % (39,4 %). Dermed opfylder boligområdet kun ét ud af fire mulige kriterier: At andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 %. I Æblehaven/ Rønnebærparken har 61 % af beboerne i aldersgruppen alene en grunduddannelse.
  Det skal i 2020 afklares om kommune og boligselskab vil kunne opnå medfinansiering fra Landsbyggefonden til en fortsat boligsocial indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
  Budgettet for den boligsociale helhedsplan 2017-2020 er i alt på 22 mio. kr. Roskilde Kommunes medfinansiering udgør i alt 7,3 mio. kr. Bevillingen fra Landsbyggefonden er på i alt 9 mio. kr. De resterende 5,7 mio. kr. afholdes af Boligselskabet Sjælland.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 24

  -

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 25 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018

  Borgerraadgiverens_beretning_for_2018_-_BSU.pdf

  Pkt. 25

  Borgerrådgiverens beretning 2018

  Sagsnr. 303137 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2018. Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget:

  1. borgerrådgiverens beretning for 2018 tages til efterretning
  2. beretningen sendes til fagudvalgene til orientering

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2018.
  Den sene afgivelse af beretningen for 2018 skyldes bl.a. borgerrådgiverens fravær som følge af orlov tidligere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 394

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 253

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby-Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Borgerrådgiverens beretning for 2018 fremsendes til udvalget til orientering, jf. byrådets beslutning.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 11

  Udskydes.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 25

  Udvalget stiller forslag til Økonomiudvalget om, at Borgerrådgiverens beretning drøftes i fagudvalgene inden den behandles i Økonomiudvalget med henblik på at kvalificere hhv. Økonomiudvalget og Byrådets behandling.
  Udvalget ønsker at stille forslag om, at statistikken inden for området Social, Job og Sundhed deles op i hhv. 1) Job, 2) Social og 3) Sundhed og Omsorg, så de respektive udvalg kan forholde sig til de dele, som ligger inden for deres ansvarsområder.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 26 Eventuelt

  Pkt. 26

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 26

  -

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).