You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 6, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 3A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 71 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 71

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 71

 • Pkt. 72 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 72

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 72

 • Pkt. 73 Fællesmøde med Handicaprådet

  Laeserbrev.pdf

  Pkt. 73

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 289554 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget holder det årlige fællesmøde med Handicaprådet.
  Fællesmødet begynder kl. 16.30 og varer en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget afholdes der årligt et fællesmøde.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet, og de emner, der ønskes drøftet, er:
  - Status på kommunens ansøgning om frikommuneforsøg på boligområdet. Herunder regeringens forslag om ændring af bygningslovgivningen, bygningsreglementet, der vil forringe tilgængeligheden til boliger for handicappede og pensionister med gangbesvær mm. (se vedhæftet læserbrev fra DH-Roskilde og Ældrerådet, der dog aldrig blev bragt i Roskilde Avis)
  - Status på politik for sociale indsatser på Voksenområdet 2014 – 2017. (Behandlet på udvalgets møde den 4. april 2017)
  - GAP-analyse der ser på kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunerne. Handicaprådet vil gerne lægge op til, at der udarbejdes en GAP-analyse for Roskilde Kommune. Det har været drøftet med andre kommuners handicapråd i forbindelse med møde om rammeaftale på det sociale område.
  - Region Sjællands svar på Roskilde Kommunes henvendelse om tilgængelighed til sundhedsklinikker
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 73

  Drøftet.

 • Pkt. 74 Drøftelse af muligheden for at etablere særlige jobs til kontanthjælpsmodtagere

  Artikel_Arbejdsloese_redder_kontanthjaelpen.pdf

  Pkt. 74

  Drøftelse af muligheden for at etablere særlige jobs til kontanthjælpsmodtagere

  Sagsnr. 280068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker at udvalget drøfter muligheden for at etablere særlige jobs til kontanthjælpsmodtagere i lighed med den ordning Århus Kommune har etableret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om, at følgende drøftes på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde:
  ”I Århus har kommunen oprettet særlige jobs til kontanthjælpsmodtagere, der risikerer at blive ramt af 225 timers reglen.
  Se linket: http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/arbejdsloese-redder-kontanthjaelpen-holder-aarhus-kulturhovedstad-fri
  Enhedslisten ønsker en drøftelse af muligheden for at etablere samme ordning i Roskilde.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 74

  Drøftet.
  Der forelægges en ny sag for udvalget i august.

 • Pkt. 75 Rehabilitering i Roskilde Kommune

  Pkt. 75

  Rehabilitering i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 290614 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 4. april 2017 vil chef for Social og Sundhed Mette Olander orientere om mulighederne med rehabilitering indenfor socialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Rehabilitering er et nøglebegreb i indsatsen på social- og sundhedsområderne. Som opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 4. april 2017 vil chef for Social og Sundhed Mette Olander orientere udvalget om mulighederne med rehabilitering indenfor socialområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 75

  Drøftet.
  Der forelægges en ny sag for udvalget i august.

 • Pkt. 76 Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf Takstkatalog_2018_for_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Strategisk_anlaegsplan_2018-2025.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 76

  Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes, herunder konkrete forslag til budgetforbedringer.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2018 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.362,0 mio. kr. Der indgår ikke anlæg i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen som foreløbigt budgetteringsgrundlag indarbejdet forslag til strategisk anlægsplan inden for en ramme på 140 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til, hvilke anlægsprojekter det vurderes skal indgå i den videre behandling af budget 2018-2021.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Beskæftigelses- og Socialudvalget på 5,9 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen.

  Særlige forhold vedr. Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Socialområdet
  På landsplan ser mange kommuner fortsat udfordringer med stigende udgifter til voksenhandicapområdet. I de foregående år har kommunerne øget produktiviteten og udviklet indsatserne, så flere borgere i dag håndteres for færre ressourcer end tidligere. Stigningen i udgifter skyldes derfor først og fremmest, at et stigende antal borgere får behov for sociale ydelser.
  I Roskilde stod det ved udgangen af 2016 klart, at der var registreret et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Regnskabet viste et merforbrug på ca. 14 mio. kr. på området. Merforbruget blev ikke overført til 2017.
  Tidligere på året 2016 blev området tildelt en merbevilling på ca. 11 mio. kr. til at imødegå budgetudfordringen.
  I 2017 forventes regnskabet at balancere med budgettet ved budgetforbedringer og effektiviseringer. Se figur 1 nedenfor.

  Tabel 1. Budget- og regnskabstal for det sociale voksenområde 2016*-2018. Angivet i 1000 kr., 2018-priser

  *Differencen ml. budget og regnskab i 2016 i tabellen er større end den faktiske difference, hvilket skyldes en teknisk fremskrivning i 2018-priser.
  Budgettet på det sociale voksenområde i Roskilde er dog fortsat udfordret i de kommende år, som der også blev orienteret om på forårsseminaret. Det skyldes væsentligst, at området er præget af en lille afgang samt en stigning i tilgangen af unge. Dette betyder en nettotilgang af borgere, der skal rummes inden for samme budget.
  For at imødegå stigningen fra nettotilgang fra ungeområdet i 2018 er der i det tekniske budget for 2018-2021 indarbejdet en korrektion på 11,1 mio. kr. varigt fra 2018 og frem.

  Beskæftigelsesområdet
  Der er – til forskel fra tidligere år – ingen større lovændringer på området.
  Der er via satspuljen afsat midler til projekt ”Flere skal med” som er en indsats overfor langvarige kontanthjælpssager. Herudover er der indført en 100 % statsfinansieret jobpræmieordning for langtidsledige.
  Den 10.maj 2017 er regeringen kommet med et udspil til reform ”Tro på dig selv”, der skal forenkle og styrke indsatsen overfor de unge, der ikke følger den lige vej fra grundskolen eller 10.kl. til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
  Den største del af budgettet på beskæftigelsesområdet er omfattet af konjunkturvurdering som grundlag for budgetlægningen. Denne vil først på et senere tidspunkt blive indarbejdet i budgettet, når vurderingerne er foretaget.
  Der arbejdes fortsat med fokus på effekterne af de tilbud som jobcentret anvender til at hjælpe de ledige i job. Tilbuddene gennemgås med henblik på effekt, indhold og behov. Der er i mange kommuner en generel tendens til, at omprioritere midler fra beskæftigelsesindsatsen (BSU) til koordinerende sagsbehandling og individuelt, håndholdt støtte (ØU). Vurderingerne vil senere på året blive fremlagt i en samlet sag med konsekvenser og fremtidige indsatser i beskæftigelsesindsatsen.
  Integration
  Integrationsområdet er præget af, at kvoterne for hvor mange flygtninge kommunen skal modtage er nedadgående.
  Kvoten for 2017 var på 179 personer, men er i foråret 2017 sænket til 97, og den foreløbig udmeldte kvote for 2018 er på 53 personer.
  Der bliver til budget 2018 lavet en teknisk korrektion af den forventede indtægt på grundtilskud, udgiften til boligplacering samt til personaleressourcer på baggrund af de nye udmeldte kvoter. Denne er ikke beregnet endnu.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører budget 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 76

  Drøftet.

 • Pkt. 77 Inklusionsboliger

  Om_Inklusionsboliger_til_OeU.pdf Inklusionsboliger-uddybende_oplysninger_om_maalgruppe_og_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 77

  Inklusionsboliger

  Sagsnr. 291507 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om optagelse af en sag om inklusionsboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Inklusionsboliger er boliger på midlertidige lejekontrakter (op til 2 år og med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde), til borgere hvor kommunen vurderer, at en borger ved et intensivt forløb kan formå at få sit liv tilbage på skinner, og blive selvforsørgende. Boligerne kan nybygges eller kommunen kan anvende den almindelige anvisningsret, vi har i kommunen (almindeligvis hver 4. bolig, men den seneste årrække hver 3. bolig).
  Beslutning:
  Byrådet beder forvaltningen lave en analyse om, hvor mange borgere, der kunne have glæde af denne mulighed, og påbegynder dialog med boligselskaberne, for at klarlægge rammerne for mulige forløb og den sociale viceværtsfunktion som er påkrævet, men som allerede eksisterer i de fleste almene boligselskaber. På den baggrund lægger forvaltningen en ny sag op med henblik på igangsætning af inklusionsforløb.
  Bilag: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l153/index.htm

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Supplerende sagsfremstilling

  Borgmesteren har anmodet om, at vedhæftede notat, der beskriver mulighederne indenfor lovgivningen om etablering af inklusionsboliger, udsendes til orientering til brug for drøftelsen af sagen.
  Det skal præciseres, at inklusionsboliger er almene boliger, målrettet personer med psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller sociale problemer, der har særligt behov for en bolig med tilhørende sociale støttefunktioner. Se også bilag 2.

  Økonomiudvalget, 03-05-2017, pkt. 172

  Økonomiudvalget er enigt om, at der er behov for inklusionsboliger og ønsker at arbejde videre med, at der etableres sådanne boliger, både i nyt og i eksisterende byggeri. Sagen oversendes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, der vurderer behovet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 77

  Der er enighed i udvalget om, at der arbejdes videre med inklusionsboliger i eksisterende bygninger, så det samlede antal boliger kommer op på ca. 15 stk. Der tages kontakt til boligselskaberne samt undersøges, hvad der kan benyttes af kommunens egne boliger. Forvaltningen laver på den baggrund et oplæg til udvalgets møde i august 2017.

  Udvalget anbefaler desuden, at der etableres seks inklusionsboliger i Trekroner(jf. igangværende sag om Folden/Hegnet). Sagen skal endelig behandles i Byrådet i forbindelse med godkendelse af Skema A efter sommerferien.

 • Pkt. 78 Samarbejdsbeskrivelse for misbrugsbehandling til borgere på Center Lindegården

  Samarbejdsbeskrivelse_ml_CL_Roskilde_kommune_og_Psykiatrien_Oest_NYT_LAYOUT.pdf Samarbejdsbeskrivelse_ml_CL_Roskilde_kommune_og_Psykiatrien_Oest_FINAL.pdf Afrapportering_af_arbejdet_i_samarbejdsforum_politisk_behandling_docx.pdf

  Pkt. 78

  Samarbejdsbeskrivelse for misbrugsbehandling til borgere på Center Lindegården

  Sagsnr. 284068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvordan borgere på Center Lindegården kan få sammenhængende social støtte, misbrugs- og psykiatribehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tiltræder samarbejdsbeskrivelsen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på mødet den 31. januar 2017 orienteret om et igangværende arbejde med Københavns Kommune og Region Sjællands Psykiatrien Øst om at beskrive det gode samarbejde for beboere med behov for misbrugsbehandling på Center Lindegården, som ejes og drives af Københavns Kommune.
  Beboerne på Lindegården i Roskilde Kommune (Lindegårdshusene) visiteres til botilbuddet af Københavns Kommune, som også betaler den sociale støtte til beboerne. Når beboerne får ophold på Lindegårdshusene, får de automatisk bopæl i Roskilde Kommune, og dermed træder sundhedslovens regler om opholdskommunens forpligtigelser i kraft til at yde sundhedsmæssig bistand og betale for denne.
  Roskilde Kommune yder således støtte til alkoholbehandling og til de dele af stofmis­brugsbehandlingen, som hører til under sundhedsloven.
  Der foreligger nu en samarbejdsbeskrivelse for parternes indsats til borgere med behov for misbrugsbehandling. Den tydeliggør såvel de enkelte parters ansvar og indsatser og beskriver rammer og gensidige forventninger til samarbejdet. Samarbejdet bygger på de eksisterende ansvarsområder, de nuværende ressourcer samt det nye koordinationsredskab ”Koordinerende Indsatsplaner”, som er udviklet af Region Sjælland samt Roskilde Kommune m.fl.
  Sideløbende har Københavns Kommune arbejdet med tiltag på Lindegårdshusene, som at finde andre botilbud til de beboere, der er vurderet særligt komplekse og udadreagerende, tilført flere personaleressourcer samt vedtaget en omstillings- og moderniseringsplan for hele botilbuddet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017.
  Bilag: Afrapportering samt samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 78

  Tiltrådt.

 • Pkt. 79 Afvikling af overskydende kapacitet i flytningeboliger

  Kapacitetsbehov_inkvarteringssteder.pdf

  Pkt. 79

  Afvikling af overskydende kapacitet i flytningeboliger

  Sagsnr. 214440 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tilstrømningen af flygtninge er aktuelt faldende. For at undgå tomgangspladser vil det være nødvendigt at afhænde nogle af de bygninger, kommunen har anskaffet til brug for midlertidig indkvartering. Udover opsigelse af enkelte lejemål foreslår forvaltningen frasalg af 5 villaer opkøbt til formålet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med salg af Bakkevej 3 i Jyllinge, Åvej 10 i Jyllinge, Baunegårdsvej 22 i Jyllinge, Merkurvej 4 i Jyllinge samt Hjørnekilden 1 A+B i Svogerslev.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På grund af stigende pres på kommunens indkvarteringsboliger til flygtninge besluttede byrådet første gang i september 2015 at opkøbe villaer for at løse en del af kapacitetsproblemet. Kommunen ejede i forvejen 2 villaer, og siden byrådets beslutning er yderligere 7 villaer blevet opkøbt og ombygget til formålet. Med lukning af Asylcenter Roskilde fik kommunen i slutningen af 2016 tilbudt at leje Kurhuset i Sankt Hans området. Leje af den ene af Kurhusets to fløje blev påbegyndt januar 2017.
  I løbet af de seneste få måneder har tilstrømningen af nye flygtninge vist sig at falde markant. Roskilde Kommune fik tildelt en kvote på 314 flygtninge i 2017, men dette tal blev efterfølgende nedjusteret til 179, og i maj 2017 blev tallet yderligere nedjusteret til 97. Senest har Udlændingestyrelsen meddelt, at kommunens kvote forventes at blive 53 flygtninge i 2018. Holder forudsætningerne, viser forvaltningens beregninger, at behovet for indkvarteringspladser vil være reduceret med ca. 115 pladser i løbet af 2 år.
  For at undgå tomgangspladser, som vil udløse merudgifter i forhold til budgettet, opsiger forvaltningen hurtigst muligt lejemålene Ørstedvej 37, Nymarksvej 11 B, Birkedevejen 1 og Sdr. Alle 5, og leje af den næste fløj i Kurhuset udskydes på ubestemt tid.
  Forvaltningen foreslår yderligere, at udvalget beslutter at sælge de 5 villaer, der har gennemgået mindst ombygning til indkvarteringsformål, og dermed lettest kan sælges til familiebolig uden økonomisk tab. Ophør af de nævnte lejemål og salg af de foreslåede 5 villaer vil reducere antallet af indkvarteringspladser med i alt 123 pladser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Regulering af driftsudgifter ved ophør af lejemål og salg af villa vil indgå i budgetlægningen af budget 2018 som tekniske korrektioner.
  Såfremt salg af villaer besluttes vil der blive fremlagt særskilte anlægssager på hver enkelt villa i forbindelse med salg.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 79

  A og V anbefaler indstillingen. O og Ø tog forbehold.
  Udvalget ønsker, at det undersøges - ift. lånefinansiering og lokalplaner - om boligerne kan anvendes til andre formål end flygtningeboliger.
  Udvalget har den 6.juni 2017 modtaget en forespørgsel fra Ros Efterskole om leje af lokaler i Kurhuset ved Sct. Hans.

 • Pkt. 80 Forslag til pårørendepolitik

  2017-05-23_Udkast_til_paaroerendepolitik.pdf Resume_af_hoeringssvar_om_paaroerendepolitik.pdf Hoeringssvar_vedroerende_paaroerendepolitik.pdf

  Pkt. 80

  Forslag til pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af en høring forelægges forslag til pårørendepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til pårørendepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af to borger- og dialogmøder, der blev afholdt i november 2016 og marts 2017, har et udkast til pårørendepolitik været i høring hos alle relevante aktører. Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af udkastet. Høringsperioden udløb den 22. maj 2017, og den har været på fire uger som aftalt på borgermødet i marts 2017.
  Når byrådet har vedtaget pårørendepolitikken, vil Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget få forelagt handlingsplan til udmøntning af politikken til beslutning på møderne i august 2017.
  Der er indkommet 16 høringssvar, som alle er bilagt sagen sammen med et resume. Høringssvarene er positive over for udarbejdelsen af en pårørendepolitik, og høringssvarene rummer både bemærkninger til indholdet af politikken samt redaktionelle bemærkninger.
  På baggrund af høringssvarene har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til pårørendepolitik. Forslag herudover fremgår af bilaget med høringssvarene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 80

  Anbefales.

 • Pkt. 81 En styrket ungeindsats

  Projektbeskrivelse_-_En_styrket_ungeindsats.pdf Oversigt_over_kommunale_aktoerer_omkring_unges_uddannelse_og_beskaeftigelse.pdf

  Pkt. 81

  En styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved byrådets forårsseminar den 20.-21. april 2017 blev behovet for en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune drøftet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afdække, hvordan ungeindsatsen kan styrkes, så alle børn og unge støttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, inden sagen behandles i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. projektbeskrivelse, som fremgår af bilag 1, godkendes,
  2. alle relevante kommunale aktører, der har opgaver i relation til unges uddannelse og beskæftigelse, inddrages i det videre arbejde,
  3. det drøftes, hvordan arbejdet med en styrket ungeindsats fra 2018 skal forankres politisk, og
  4. der gives en status på arbejdet ultimo 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af visionen for Roskilde Kommune er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse og stærke fællesskaber. Imidlertid falder mange unge fra undervejs på deres ungdomsuddannelse. Samtidig er fuldtidsledigheden i Roskilde Kommune blandt de 16-29-årige højere end landsgennemsnittet.
  Der er en lang række aktører involveret i unge menneskers uddannelse og beskæftigelse. Det understreger behovet for en klar sammenhæng mellem de forskellige indsatser og et stort fokus på unges overgange mellem aktører. Af bilag 2 fremgår en oversigt med centrale kommunale aktører omkring unge menneskers uddannelse og beskæftigelse.
  På baggrund af drøftelserne på byrådets forårsseminar har forvaltningen igangsat et arbejde, der sigter mod at styrke ungeindsatsen i Roskilde Kommune. Af bilag 1 fremgår forslag til projektbeskrivelse.
  Forvaltningen er i øjeblikket ved at kortlægge de eksisterende indsatser rettet mod unge i Roskilde Kommune på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I den forbindelse ses også på sammenhængen mellem de eksisterende indsatser. På baggrund af kortlægningsarbejdet igangsættes i anden halvdel af 2017 nærmere analyser af udvalgte områder og problemstillinger. Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats.
  Forslagene til en styrket ungeindsats ventes klar i starten af 2018 og vil have til formål at:
  - øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - mindske ledigheden blandt unge
  - styrke sammenhængen i de kommunale og øvrige indsatser målrettet unges uddannelse og beskæftigelse.
  Forvaltningen tilrettelægger arbejdet, så der løbende inddrages viden og erfaringer fra en bred række af aktørerne omkring unges uddannelse og beskæftigelse såvel som fra de unge selv. Samtidig vil forvaltningen også søge inspiration blandt erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse. Endelig vil forvaltningen undervejs tage hensyn til relevante nationale udspil og forslag til ændret lovgivning.
  I slutningen af 2017 gives en status for arbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 81

  Anbefales.

 • Pkt. 82 Forslag om udvikling af digital applikation "Følg min sag"

  Adgang_til_egne_data.pdf

  Pkt. 82

  Forslag om udvikling af digital applikation "Følg min sag"

  Sagsnr. 293280 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at se på muligheden for at etablere en digital applikation ”Følg-min-sag”, som skal give borgere i Roskilde Kommune adgang til at se og følge egne sager og relevante data i den kommunale forvaltning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 2. maj 2017 om borgerrådgiverens beretning for 2016 ønsker Beskæftigelses- og Socialudvalget at drøfte muligheden for at etablere en digital applikation, som skal give borgere i Roskilde Kommune adgang til at se og følge egne sager og anden relevant data i den kommunale forvaltning. Formålet er at skabe gennemsigtighed i sagsbehandlingen, som bl.a. skal give borgerne en tryghed og indsigt i kommunens behandling af borgerens sag.
  Der findes digitale løsninger, hvor borgen har adgang til at se dele af egne data som indgår i den kommunale sagsbehandling. I Silkeborg Kommune har man fx ’Min sag’, hvor man som borger har mulighed for at se en række oplysninger om ens sagsbehandling på beskæftigelses- og socialområdet via Borger.dk: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Selvbetjening/Min-sag. Løsningen er udviklet specifikt til Silkeborg Kommune, som er gået i luften i januar 2017.
  I Roskilde Kommune har man i en kort årrække (2010-2014) benyttet løsningen ’Min Kilde’, som skulle give borgere i Roskilde adgang til egne data. Forvaltningen lukkede løsningen, da denne blev overhalet af nationale og fælleskommunale satsninger og løsningen i øvrigt ikke indeholdt alt relevant data om borgerne i Roskilde Kommune. Det gælder fx data på beskæftigelsesområdet.
  I den aktuelle fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 er emnet adresseret i en indsats i relation til bedre borgerservice, som hedder ’Adgang til egne data’. Initiativet forventes at køre i hele strategiperioden og initiativet gennemføres i et samarbejde mellem KL og KOMBIT (kommunernes it-fælleskab).
  Initiativet kører i tre spor, som består af:
  1) en fælleskommunal vision, formål og mål for borgernes adgang til egne data
  2) en fælles arkitektur og løsning for kommunernes udstilling af borgernes egne data samt
  3) en erfaringsindsamling med at give borgerne adgang til egne data.
  Udvikling og etablering af en digital løsning tilsvarende Silkeborg Kommunes kan undersøges. I den sammenhæng skal de juridiske og tekniske komplikationer kortlægges. Forvaltningen følger i øvrigt initiativerne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 82

  Drøftet.
  Der forelægges en ny sag for udvalget i august.

 • Pkt. 83 Indstilling om godkendelse af ansøgning til projektet 'Flere skal med'

  Indsatsmodel-flere_skal_med.pdf Styrelsesbrev_vedr_Flere_skal_med_-_praecisering_af_krav.pdf

  Pkt. 83

  Indstilling om godkendelse af ansøgning til projektet 'Flere skal med'

  Sagsnr. 291520 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen ønsker at søge satspuljen "Flere skal med". Puljen har til formål at understøtte, at flest mulige borgere i puljens målgruppe opnår hel eller delvis beskæftigelse i form af ordinære timer. Der ansøges om 2.975.000 kr. til projektperioden, som løber over 2 år med start i august 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen ansøger puljen "Flere skal med".

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at understøtte at flest mulige langtidsledige kontanthjælpsmodtagere opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet, har satspuljepartierne afsat 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet ”Flere skal med”.
  Initiativet er udmøntet som en pulje, som alle landets kommuner med borgere i målgruppen får mulighed for at få del i baseret på en objektiv fordelingsnøgle.
  Nøglen er baseret på målgruppens størrelse i den enkelte kommune. Det vil sige, at kommunen kan få en vis procentdel af puljen svarende til den procentdel, de har af målgruppen. Roskilde Kommune har 315 personer i målgruppen svarende til et tilskud på i alt 2.975.000 kr. over hele perioden.

  Målgruppe

  Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 sammenhængende år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram.

  Indhold

  Projektet består i, at de deltagende kommuner implementerer projektets indsatsmodel, der er beskrevet i bilag 1. Indsatsmodellen indeholder tre trin (faser) og seks kerneelementer, som kommunerne skal leve op til.Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at kommunerne gennemfører indsatsmodellen som beskrevet i bilag 1.

  Periode

  Projektperioden starter, når Roskilde Kommune har fået tilsagn (forventeligt i juni 2017) og afsluttes august 2019.

  Økonomi

  Puljen indebærer et tilskud af kassebeholdningen på 635.920,00 kr. i 2017, 1.464.180,00 kr. i 2018 og 874.900,00 kr. i 2019, svarende til en samlet beløb på 2.975.000,00 kr. over hele projektperioden.
  Kommuner, som har tilkendegivet deres deltagelse i projektet, vil modtage et brev, hvori der vil blive afgivet tilsagnet om tilskud for 2017. Tilsagn om tilskud fra bevillingerne i 2018 og 2019 gives med forbehold for, at finanslovene vedtages med de forventede beløb, og udbetaling af disse tilskud er betinget af opfyldelse af en række aktivitetskrav jf. nedenstående.
  - Første rate på 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen får tilsagn (forventeligt i juni 2017).
  - Anden rate på 40 pct. af kommunens bevilling udbetales, når kommunen kan dokumentere, at hele bruttomålgruppen er visiteret. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018.
  - Tredje rate 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen har haft minimum 40 pct. af indsatsgruppen i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på 3 måneder. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 83

  Godkendt.

 • Pkt. 84 Strategi for Alle Tiders Musikby - til høring

  Roskilde_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 84

  Strategi for Alle Tiders Musikby – til høring

  Sagsnr. 278503 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 1. september 2016 blev Musikby 2020 Udvalget nedsat med reference til Økonomiudvalget. Udvalget har udarbejdet en musikbystrategi. Musikbystrategien sendes i høring i de relevante fagudvalg, forud for byrådets godkendelse i august.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver evt. bemærkninger til strategien ”Roskilde - Alle Tiders Musikby.”

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategien ”Roskilde – Alle Tiders Musikby” er udviklet i tæt dialog med musikaktører. Derudover er den inspireret af udbyttet af en række større aktørmøder og kvalificeret og godkendt af Musikby 2020 Udvalget.
  I udviklingsprocessen har der være fokus på følgende tematikker: ”De formelle og uformelle musikalske udviklingsveje”, ”Sundhed og velfærd”, ”Musik som erhverv og turisme”, ”Viden, formidling og forskning” og ”Synlighed”.
  Det tematiske arbejde er resulteret i følgende:

  Vision:

  ”Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.
  Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, som musikken har på mennesker og omverden. Musikken skal ind overalt. Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme.
  Musikken skal bæres via kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.”

  To målsætninger:

  Musik for alle og Musik sammen, hvorunder der opstilles en række indsatser.

  Handleplan

  Strategien vil blive fulgt op af en fireårig handleplan, der hvert år udbygges med yderligere et år og nye initiativer. Strategien og handleplanen for Alle Tiders Musikby er dermed fortløbende og uden slutdato.
  Handleplanen udarbejdes i regi af Musikby 2020 Udvalget og skal foreligge til godkendelse i byrådet november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 84

  Drøftet.

 • Pkt. 85 Orientering om klagestatistik for 2016

  Ankestyrelsens_statistik_over_afgoerelser_paa_ankesager_i_2014-2016.pdf

  Pkt. 85

  Orientering om klagestatistik for 2016

  Sagsnr.278404 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om klagesager på social- og arbejdsmarkedsområdet, som er afgjort ved Ankestyrelsen i 2016.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager i 2014-2016 vedrørende voksensocial- og arbejdsmarkedsområdet fra Roskilde Kommune er vedlagt i bilag.
  Der er sket et fald i antallet af sager i 2016 sammenlignet med 2014. Dog er der tale om en stigning fra 2015-16. Stigningen skyldes en stigning i sygedagpengesager fra 51 i 2015 til 97 i 2016. Stigningen svarer til en stigning på landsplan som følge af ændringer i sygedagpengeloven i 2014-15 og en højesteretsdom om ophør af sygedagpenge.
  Andelen af stadfæstede sager 2014-16 ligger på gennemsnitlig 67 %, hvilket må anses for at være et tilfredsstillende resultat, som ligger lidt bedre end landsgennemsnittet på 63 %.
  Der dog er plads til forbedringer. Det gælder særligt for de hjemviste sager, hvor der fra 2014-16 er sket en mindre stigning i andelen af hjemviste sager. Andelen af hjemviste sager i 2016 på 15 % er lidt højere end landsgennemsnittet på 13 % i 2016.
  Hjemviste sager betyder, at afgørelsen er hæftet med fejl og mangler, hvorfor afgørelsen ophæves og sendes tilbage til kommunen med påbud om fornyet behandling. Foruden at forvaltningen genbehandler sagen, giver de hjemviste sager anledning til at overveje, om der er procedurer o.a. der skal ændres for at undgå lignende sagsforløb.
  Ved de ændrede afgørelser, hvor andelen er faldet fra 15% i 2015 til 11 % i 2016, er der ligeledes et væsentligt læringspotentiale for forvaltningen, da der kan være tale om, at love og regler er fortolket uhensigtsmæssigt.
  Større reformer på fx beskæftigelsesområdet kan give anledning til en stigning i antallet af klager over afgørelser, som det fx var tilfældet i 2015-16 i forbindelse med sygedagpengereformen. I den sammenhæng er forvaltningen opmærksom på at få formidlet de nye tiltag til sagsbehandlerne samt borgerne. Desuden er forvaltningen opmærksom på, at afgørelser skrives i et sprog, som er til at forstå og at den rette information er til stede.
  Arbejdet med at kvalificere sagsbehandlingen på baggrund af bl.a. Ankestyrelsens afgørelser sker løbende i de enkelte afsnit. Det sker bl.a. ved at ledere og medarbejdere på teammøder gennemgår de konkrete sager mhp. at drøfte, hvordan fremtidige sager skal håndteres. Det sker også ved, at fagkonsulenterne på beskæftigelsesområdet læser alle afgørelserne igennem mhp. at relevante ledere, Jobcentret og Ydelsescentret bliver orienteret om fortolkning af lovgivningen, ændrede procedurer o.a., som ledere og medarbejdere skal tage højde for i deres sagsbehandling. Læringen af afgørelserne vil også afspejle sig i fagkonsulenternes sparring med ledere og medarbejdere fremadrettet. I nogle afsnit afholdes der fx månedlige fagmøder, hvor principafgørelser og afgørelser i borgersager, hvor der skal ændres procedurer, formidles i tæt samarbejde ml. lederne og fagkonsulenterne.
  Ankestyrelsens statistik indgår i forvaltningens ledelsesinformation og systematisk drøftes på ledelsesniveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 85

  Udskydes.

 • Pkt. 86 Orientering om nøgletal

  Noegletal_-_Juni_2017.pdf

  Pkt. 86

  Orientering om nøgletal

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvis om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og det specialiserede voksenområde.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udover kvartalsopfølgningerne på budgettet orienteres udvalget løbende om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og på det specialiserede voksenområde. Udvalget bliver kvartalsvis forelagt en samling af udvalgte grafer, figurer og tabeller, der illustrerer styringsindikatorer for den samlede indsats.
  I enkelte tabeller/figurer bliver indsatsen i Roskilde sammenlignet med indsatsen i ”sammenlignelige kommuner”, der også benævnes ”klyngen”. Klyngerne er sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 86

 • Pkt. 87 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_Juni_2017.pdf

  Pkt. 87

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.
  Set over det seneste år er det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser og antallet af forsikrede ledigei Roskilde Kommune stort set uændret.
  Bilaget indeholder også en oversigt over antallet af borgere på integrationsydelse.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der, såfremt der foreligger nye tal, blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 87

 • Pkt. 88 Orientering om Lær at tackle angst og depression for unge

  Pkt. 88

  Orientering om Lær at tackle angst og depression for unge

  Sagsnr. 291674 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Skole- og Børneudvalget orienteres om, at Roskilde Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune for projektet Lær at tackle angst og depression for unge.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Af de politiske målsætninger for Roskilde Kommunes sundhedspolitik fremgår det, at børn og unge skal have mulighed for et sundt liv ved at fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud, SFO, skoler, klubber og ungdomsuddannelser.
  Lær at tackle angst og depression er en patientuddannelse, der har til formål at styrke de 15-25-åriges psykiske helbred, reducere symptomer på angst og depression og styrke deres motivation for uddannelse og arbejde. Programmet er udviklet af Stanford University på baggrund af erfaringer fra sygdomsspecifikke kurser. I Danmark er Komiteen for Sundhedsoplysning ansvarlig for kurserne.
  Lær at tackle angst og depression for unge er et pilotprojekt målrettet unge. Pilotprojektet skal afprøve om indsatsen styrker de unges psykiske helbred, reducerer symptomer på angst og depression og øger deres motivation for uddannelse og arbejde. Der er 10 kommuner med i pilotprojektet (Roskilde, Allerød, Frederiksberg, Frederikshavn, Haderslev, Halsnæs, Køge, Odense, Skanderborg og Skive). Roskilde Kommune skal afholde ét kursus i 2017 og to kurser i 2018. Efter pilotafprøvningen gennemfører Komiteen for Sundhedsoplysning en forskningsevaluering. Evalueringen undersøger blandt andet indsatsens betydning for de unges mentale sundhed, psykiske symptomer og håndtering af hverdagen. Konceptet vil blive nationalt udbredt i 2019.
  Lær at tackle er et koncept for patientuddannelse til mennesker med kroniske eller langvarige lidelser. Kurserne har ikke fokus på den enkelte lidelse, men på de forhold der kendetegner et liv med en kronisk sygdom. Kurserne ledes af frivillige instruktører, der selv har en eller flere kroniske lidelser. I Roskilde Kommune tilbydes også Lær at tackle kronisk sygdom, angst og depression til voksne og kroniske smerter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 88

 • Pkt. 89 Orientering om indvielse af Makers Corner i Hal 7, Musicon

  Status_paa_byggeri_Hal_7_16.05.17.pdf

  Pkt. 89

  Orientering om status og indvielse af Makers Corner i Hal 7, Musicon

  Sagsnr. 280150 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægget af Makers Corner er i fuld gang, og der planlægges indvielse i uge 33 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. september 2016 en anlægsbevilling til etablering af Makers Corner i Hal 7, Musicon. Makers Corner skal være et samskabt aktivitetssted mellem parterne Orange Maker Space (en medlemsdreven forening af ”gør-det-selv-folk”), Klub Ung (fællesaktivitet på tværs af klubtilbud for 13-17 årige), Bistedet (en forening for psykisk sårbare) og Peoples Corner, (kommunalt værested ved Ringparken). Det er placeret i Hal 7 på Musicon mellem RagnaRock og Roskilde Festival Højskole.

  Makers Corner er et led i den vedtagne politik for sociale indsatser til voksne, hvor der er mål om, ”at der skal være flere civilsamfunds-tilbud i samskabelse med kommunen, der inklude­rer borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed”. Med fællesskabet i Makers Corner samt de andre tilbud på Musiconområdet, herunder Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK), vil der kunne tages næste skridt i at skabe et inkluderende tilbud i et miljø, hvor alle andre også kommer.

  Det nye tilbud inkluderer aktiviteterne i det nuværende Peoples Corner, og er et naturligt skridt i den udvikling, der har været i gang over en årrække. De nuværende godt 35 daglige brugere af Peoples Corner er inddraget i planlægningen og i overgangen til det nye. Personalet følger også med. Skulle der være brugere, som ikke har lyst til at være (lige så) aktive i det nye, så vil de blive støttet til at benytte alternative tilbud.
  Anlægsarbejdet er i fuld gang, og holder dette fortsat er det planen, at Orange Makers Space kan flytte ind ultimo maj, og Peoples Corner i august.
  Der planlægges lige nu med en officiel indvielse af det samlede Makers Corner til torsdag den 17. august 2017 (uge 33). Indvielsen planlægges i samarbejde med den A.P. Møllerske Støttefond.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Etableringen af Makers Corner finansieres som beskrevet i anlægssagen af fondsmidler og egne midler. Flytningen af Peoples Corner finansieres inden for eksisterende budget.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 89

 • Pkt. 90 Orientering om status for budgettiltag 2017

  Pkt. 90

  Orientering om status for budgettiltag 2017

  Sagsnr. 280918 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på budgettiltag i 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2017 blev vedtaget af byrådet den 12. oktober 2016 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af deres aktuelle status for gennemførelse.

  Flere i job – færre udgifter til forsørgelsesydelser

  På baggrund af en analyse gennemført af Mploy blev der afsat ressourcer til en øget virksomhedsrettet indsats mod en forventning om en besparelse på forsørgelsesydelserne.
  Der er ansat 6 virksomhedskonsulenter – de sidste pr. 1. april 2017, og virksomhedsstrategien er ved at blive skærpet.

  Flere på ressourceforløb

  Der er igangsat en intensiv indsats med henblik på at vurdere, om flere borgere er berettiget til at overgå til et ressourceforløb. Indsatsen for personer i ressourceforløb er fuldt ud med 50 % statsrefusion, hvor indsatsen for personer på f.eks. kontanthjælp er begrænset af et loft.
  Antallet af personer i ressourceforløb er øget fra 82 i juni 2016 til 143 i marts 2017 og forventes øget yderligere. Herved er indsatsen gennemført.

  Teletolkning

  Indsats om teletolkning på integrationsområdet, frem for tolkning med fremmøde af tolk, er stadig i forsøgsfasen. Det giver mening i nogle sammenhænge, men ikke i alle. Herudover forsøges nu med få timers ansættelse af tolke i eget regi.

  Halvering af Kultur- og Integrationspuljen

  Puljen er halveret til 256.000 kr. – svarende til de senere års forbrug.

  Halvering af Beskæftigelsesrådets pulje

  Puljen er halveret. Rådet har nu færre penge at disponere over – i alt 250.000 kr. De 200.000 kr. er bevilget til et kommunalt projekt omkring IGU på integrationsområdet og de 50.000 kr. er reserveret til evt. brug i forbindelse med ”Byg til vækst”.

  Investering i fremskudt indsats på Toftebakken

  Der er ansat de 2 forudsatte rådgivere, og en ny organisering er trådt i kraft 1. februar 2017. Den forventede besparelse på de sociale indsatser forventes nået ved en mere koordineret indsats (herunder også med beskæftigelsesområdet) og en hurtigere tilpasning af støtten.

  Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb, højt niveau

  Ændringen er implementeret i praksis ved beregning af rådighedsbeløb for førtidspensionister.

  Socialøkonomisk pulje

  Udvalget besluttede i november 2016, at puljen på 750.000 kr. anvendes med halvdelen til organisatorisk forberedelse og gennemførelse, herunder personaleressourcer og konsulentbistand og halvdelen til konkrete initiativer.
  Der er ansat en deltids socialøkonomisk forretningsudvikler, og der arbejdes med de indsatser, som udvalget drøftede med Advisory Board for Socialøkonomi på udvalgsmødet den 31. januar 2017.

  Voksenhandicapområdet

  Der blev afsat midler til at understøtte et stabilt serviceniveau på voksenhandicapområdet. Bevillingen er udmøntet på botilbudsområdet, da det er der, det største budgetbehov er.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 90

 • Pkt. 91 Orientering om høringssvar til Psykiatriens Visions- og Udviklingsplan

  Hoeringsudkast_til_Visions-_og_Udviklingsplan_for_Psykiatrien_i_Region_Sjaelland_2018-2023.pdf Roskilde_Kommunes_hoeringssvar_til_Visions-_og_Udviklingsplan_for_Psykiatrien_for_Region_Sjaelland_2018-2023.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om høringssvar til Psykiatriens Visions- og Udviklingsplan

  Sagsnr. 292953 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om Roskilde Kommunes høringssvar på udkast til Psykiatriens Visions- og Udviklingsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland udsendte den 4. maj 2017 Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 i høring med høringsfrist den 21. maj 2017.
  Visions- og Udviklingsplanen sætter den politiske ramme for udviklingen af Psykiatrien i de kommende år.
  Visionen for fremtidens psykiatri i Region Sjælland er sammenfattet i tre visionspunkter:
  - Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling
  - Udbygning af det akutte ambulante område
  - Styrket samarbejde med kommunerne
  - Øget tilgængelighed til behandlingstilbud
  - Afprøvning af populationsansvar
  - Udvidet samarbejde mellem somatik og psykiatri
  - Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet
  - Udbredelse af peers (medarbejdere med brugerkompetence)
  - Udvidelse af brugerstyret psykiatri
  - Styrke brugen af frivillige
  - Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet, samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne
  - Udvikling af klinisk praksis
  - Mindre brug af tvang
  - Udvikling af det fremmende arbejdsmiljø
  - Image som moderne og attraktiv arbejdsplads
  - Udbygning og fornyelse af kompetencer
  Forvaltningen har afgivet administrativt høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 91

 • Pkt. 92 Orientering om status for systematiseret indsats for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

  Status_for_nuvaerende_indsatsgrupper_fordelt_paa_UngeGuiden_og_Job_Udvikling.pdf

  Pkt. 92

  Orientering om status for systematiseret indsats for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

  Sagsnr. 275014 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har bedt om en status for arbejdet med indsatsgrupper for de aktivitetsparate borgere. Forvaltningen kan berette, at for nuværende er langt de fleste borgere forblevet i deres gruppe.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I foråret 2016 samarbejdede forvaltningen med konsulentfirmaet Mploy om at effektivisere indsatsen for de aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.
  Resultatet blev en opdeling af de aktivitetsparate i tre indsatsgrupper kategoriseret efter borgernes beskæftigelsesperspektiv. Fordelingen blev efterfølgende præsenteret for udvalget den 4. oktober 2016, hvorefter udvalget ønskede en efterfølgende status inden sommeren 2017.
  Nedenfor er tal, der beskriver borgernes bevægelse mellem indsatsgrupperne fra januar 2017 til maj 2017.

  Indsatsgruppe 1


  Indsatsgruppe 2

  Indsatsgruppe 3


  Ovenstående tabeller viser, at langt de fleste borgere er forblevet i den indsatsgruppe, som de blev visiteret til i januar 2017. Grunden hertil er, at arbejdet med indsatsgrupperne er blevet forsinket af et nødvendigt fokus på rettidighed i samtalekadencen i afsnittene.
  Forvaltningen arbejder videre med indsatsgrupperne og status for nuværende grupper kan ses i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 92

 • Pkt. 93 Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Pkt. 93

  Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Sagsnr. 258315 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Virksomhedsrettet event
  - Status på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen
  - Oplæg om beskæftigelsesområdet
  - Strømligning af viften af tilbud på beskæftigelsesområdet
  - Voldforebyggende indsats
  - Akuttilbud på det sociale område
  - Status på tilsyn på institutionerne
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Opfølgning på borgerrådgiverens beretning
  - En styrket ungeindsats (i samarbejde med Skole og Børn)
  - Hjerneskadeområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 93

 • Pkt. 94 Eventuelt

  Pkt. 94

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 94