You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 6, 2019 - 16:30
Sted: HR's Kursuslokale
 • Pkt. 79 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 79

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 79

  Godkendt med den tilføjelse, at punkt 82 (Temadrøftelse af Socialområdet) behandles efter punkt 86.

 • Pkt. 80 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 80

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 80

  ̵ Henvendelse fra Skolens Venner vedr. Traktørstedet.
  ̵ Høringssvar fra Udsatterådet vedr. punkt 85.

 • Pkt. 81 Orientering om brug af sanktioner på beskæftigelsesområdet

  Uddybende_notat_vedr._sanktioner.pdf

  Pkt. 81

  Orientering om brug af sanktioner på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 320320 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om brug af sanktioner for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde i maj besluttede udvalget, at forvaltningen skulle undersøge brugen af sanktioner over for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

  Brug af sanktionering over for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere fremgår af vedlagte notat.
  Det kan konkluderes, at Roskilde ligger under gennemsnittet i klyngen, når det vedrører sanktioneringer på kontanthjælpsområdet, hvilket indikerer, at der er mulighed for øget brug af sanktion, særligt over for jobparate kontanthjælpsmodtagere.
  Det kan yderligere konkluderes, at Roskilde kommune allerede ligger højt i klyngen, når det vedrører sanktionering på uddannelseshjælpsområdet.

  Endelig skal der gøres opmærksom på, at øget brug af sanktioner kan skabe et øget administrativt ressourcetræk.

  Derudover skal nævnes, at der ikke foreligger evidens for, at sanktioner har en beskæftigelsesfremmende effekt.

  Forvaltningen vil præsentere et kort oplæg på udvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 81

 • Pkt. 82 Temadrøftelse socialområdet

  Pkt. 82

  Temadrøftelse socialområdet

  Sagsnr. 319270 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter socialområdet på baggrund af oplæg fra forvaltningen. Udvalget træffer i forlængelse heraf beslutning om strategigrundlaget for socialområdet frem til, at der er udarbejdet en ny socialpolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Udvalget godkender, at:

  1. Der fortsat arbejdes med rehabilitering og recovery som den overordnede ramme for at sikre, at borgere med fysiske, psykiske og eller sociale udfordringer støttes til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
  2. Der fortsat arbejdes på at skabe sammenhængende indsatser med stærkt fokus på faglighed, ressourceeffektivitet, tværfagligt samarbejde og social kapital.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen holder et mundtligt oplæg om socialområdet. Oplægget indeholder en beskrivelse af socialområdet i Roskilde Kommune, herunder udviklingstendenser.
  I oplægget fremlægges endvidere den overordnede organisering af området, som skal understøtte, at Roskilde Kommune kan håndtere de udfordringer, der er på området. Organisationen skal geares til større tværfagligt samarbejde, agilitet og smidighed i opgaveløsningen for at kunne løse flere og nye opgaver.
  Grundlaget og omdrejningspunktet for al arbejde på socialområdet er at socialområdet med en rehabiliterende tilgang kan understøtte borgernes recovery-proces, og dermed sikre at borgerne støttes til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 82

  Drøftet.

 • Pkt. 83 Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Maalgruppevurdering.pdf

  Pkt. 83

  Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Sagsnr. 314061 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forvaltningens forslag til udgiftsdæmpende tiltag i budget 2020-2023 indgår etablering af et døgntilbud. Her er forslag til at fremrykke tiltaget allerede i budget 2019. Hvis forslage­t igangsættes allerede i 2019, vil det have virkning i 2020 og de følgende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at etablere et døgntilbud til psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60
  2. Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold som skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 16. maj blev behandlet sag om fremrykning af tiltag, der har en udgiftsdæmpende virkning på socialområdet. Udvalget besluttede, at forslaget vedrørende etablering af et døgntilbud til dobbeltbelastede (psykisk sårbare med misbrug) skulle belyses yderligere for så vidt angår mulige placeringer samt sammensætningen af målgruppe for tilbuddet.
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indrette to andre ledige kommunale bygninger til formålet:
  - Ledig ejendom i Jyllinge, der ikke tidligere har været benyttet til beboelse: Består af flere mindre bygninger, hvor der samlet kun kan etableres 5 værelser til en udgift for min. 2 mio.kr., ekskl. inventar og evt. forhøjet loft (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Forvaltningen finder ikke, at få værelser fordelt på flere bygninger er egnede til et døgntilbud til denne målgruppe. I givet fald vil den nødvendige personalebemanding gøre det dyrere end at købe udenbys døgntilbud.
  - Ejendom i Vor Frue består af to bygninger, som ikke tidligere har været benyttet til beboelse. Her kan ombygges til 10 værelser og et fællesrum for min. 1,9 mio.kr. ekskl. moms, inventar og køkkenudstyr (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Også her finder forvaltningen ikke, at bygningerne er egnede til en påtænkte målgruppe. Det vil i givet fald nødvendiggøre en personalebemanding, der gør det dyrere end at købe udenbys døgntilbuds-pladser.
  Den oprindeligt påtænkte ledige bygning i Roskilde Vest er bedst egnet til formålet. Der forventes en anlægsudgift til istandsættelse og indretning af bygning på ca. 750.000 kr.
  Til opstart af tilbuddet forventes en ekstraudgift til drift på 800.000 kr. i 2019 (successiv indflytning af borgere).
  Forvaltningen har ligeledes foretaget en vurdering i f.t. sammensætning af målgruppen for døgntilbuddet. Målgruppen for døgntilbuddet indsnævres, så den ikke omfatter bor­gere, der alternativt skal have et 1-1½ års ophold på Region Sjællands særlige psykia­tri­pladser i Vordingborg (til ca. 1,4 mio.kr. årligt). Aktuelt har Roskilde Kommune i dag 4 borgere på de særlige pladser. Det er vurderingen, at der fortsat er grundlag for et lokalt døgntilbud med 10 værelser uden disse 4 borgere. Et lokalt tilbud kan give en god rehabiliterende effekt til dobbeltbelastede borgere, som ikke har samme aggressive og udadreagerende risikoadfærd, som de borgere der visiteres til de særlige psykiatripladser.
  I f.t. døgntilbuddets udgiftsdæmpende virkning vil nettoresultatet blive reduceret fra 1,425 mio.kr. til anslået 1 mio.kr. årligt efter fuld indfasning af alle pladser. Reduktionen i provenuet skyldes, at der fortsat skal betales for de dyreste pladser i form af de særlige psikiatripladser i Vordingborg.

  Økonomi

  Etableringen af døgntilbuddet medfører en samlet forværring af kassebeholdningen på 1,550 mio. kr. i 2019, fordelt med 0,750 mio. kr. under anlægsrammen og 0,8 mio. kr. under driftsrammen i 2019.
  Etableringen af døgntilbuddet forventes af have en samlet udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet på 1 mio. kr. fra 2020 og frem.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 83

  Udvalget er enige om, at hjemtagning til døgntilbuddet skal være frivilligt for den enkelte borger i målgruppen. Udvalget er enige om, at kvaliteten i det skitserede tilbud skal stå mål med de tilbud, som borgere i målgruppen allerede er tilknyttet. Udvalget beder om, at forvaltningen belyser, mulige udfordringer i placeringen af tilbuddet i forhold til lokaleområdet.
  Den socialdemokratiske gruppe stiller følgende ændringsforslag:
  Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler, at der etableres et døgntilbud til10-12 psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60, og der afholdes informationsmøde herom for naboer til institutionen, i juni, alternativt i august 2019, hvor det drøftes hvilke forhold der skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.
  Tilbuddet skal, i lighed med det tilbud borgerne hjemtages fra, kunne levere et kvalitativt tilbud der tilgodeser den enkelte borgers behov.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler endvidere, at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til midlertidigt botilbud. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af botilbuddet. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Endelig gives der en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til opstart af det midlertidige botilbud i 2019. I budget 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet.
  Tilbuddet forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på socialområdet på 1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
  For stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A).
  Herefter stemmer udvalget om forvaltningens indstilling. For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).
  Bent Jørgensen (V) og Gitte SImoni (O) stiller forslag om, at den oprindelige indstilling fastholdes med den tilføjelse, at punkt 2 ændres til: Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold, som skal tages med i evt. planlægning af et døgntilbud.
  For stemmer: Bent Jørgensen (V) og Gitte SImoni (O). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Sagen videresendes til behandling i økonomiudvalg og byråd.

 • Pkt. 84 Opfølgning på spørgsmål rejst i Beskæftigelses- og Socialudvalget i relation til budget 2020

  Notat_Opfoelgning_paa_spoergsmaal_til_budget_2020.pdf

  Pkt. 84

  Opfølgning på spørgsmål rejst i Beskæftigelses- og Socialudvalget i relation til budget 2020

  Sagsnr. 318942 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På udvalgets møde i maj rejste udvalget en række spørgsmål vedr. budget 2020, som besvares med denne sag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde i maj, blev der i forbindelse med sag om budget 2020 rejst en række spørgsmål vedrørende nedenstående emner:
  – Undersøgelse af mulighederne for at etablere inklusionsboliger allerede i 2020 frem for akutboliger
  – Undersøgelse af tolkeområdet, herunder muligheder for yderligere besparelser på tolkeområdet, bl.a. hvor meget der er lovbestemt (se særskilt sag på dagsordenen)
  – En nedlæggelse af Integrationsrådet
  – En nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen
  – Lægeattester
  – Brug af sanktioner - her bad udvalget om en sag til udvalgets møde i juni (se særskilt sag på dagsordenen)
  – Vurdering af i højere grad selv at ansætte psykologer frem for køb af psykolog- og psykiaterbistand.
  Forvaltningens svar på de rejste spørgsmål fremgår af vedlagte bilag.
  Der har politisk været rejst ønske om etablering af en udviklingspulje på udvalgets område. En sådan pulje kan enten prioriteres inden for udvalgets egen ramme, alternativt videresendes forslaget til budgetforhandlingerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 84

  Drøftet.

 • Pkt. 85 Politikker på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Pkt. 85

  Politikker på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Sagsnr. 320453 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har i sidste byrådsperiode vedtaget 4 politikker på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Udvalget har igangsat politikudvikling på beskæftigelsesområdet samt integrationsområdet. Udvalget drøfter yderligere politikudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter proces for yderligere politikudvikling på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet en model for politikudvikling i Roskilde Kommune, som betyder, at hver enkelt politik skal tage udgangspunkt i en vision for området, og munde ud i klare, målbare mål, som sætter retningen for den ønskede udvikling af det enkelte område i byrådsperioden.
  Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i byrådet.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område er der aktuelt følgende politikker:
  ̵ Integrationspolitik
  ̵ Politik for sociale indsatser på voksenområdet
  ̵ Beskæftigelsespolitik
  ̵ Pårørendepolitik sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Proces for ny beskæftigelsespolitik er igangsat med afholdelse af temamøde den 28. maj 2019 og der er planlagt temamøde vedr. ny integrationspolitik den
  29. august 2019.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter proces og tidsplan for yderligere politikudvikling i byrådsperioden 2018-2021. I drøftelserne kan indgå overvejelser i forhold til, om politikområderne for de eksisterende politikker skal fastholdes, eller om der er områder, hvor udvalget ønsker at udarbejde særskilte politikker.
  I forbindelse med den efterfølgende konkrete politikudvikling vil forvaltningen lægge op til inddragelse af relevante aktører på området.
  Når udvalget har besluttet, hvilke områder der skal udarbejdes politikker for, udarbejder forvaltningen en nærmere tidsplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 85

  Udvalget har igangsat en proces for beskæftigelsespolitik og integrationspolitik. Udvalget afventer igangsættelse af socialpolitik og evt. udsattepolitik.
  Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at integrationspolitikken fremadrettet skal betegnes hjemsendelsespolitik.
  For stemmer: Gitte Simoni (O). Imod stemmer: Bent Jørgensen (V), Susanne Lysholm Jensen (Ø), Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 86 Traktørstedet

  Muligheder_for_viderefoerelse_af_Traktoerstedet.pdf Strategi_for_Socialoekonomi.pdf

  Pkt. 86

  Traktørstedet

  Sagsnr. 317692 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Traktørstedet huser i dag tilbud om beskyttet beskæftigelse for tre borgere. Den lille volumen volder kvalitative og økonomiske udfordringer, hvorfor det undersøges, om der er mulighed for, om Traktørstedet kan videreføres på beskæftigelsesområdet, eventuelt inden for rammerne af de allerede bevilligede midler til særlige småjobs i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter muligheder, for at Traktørstedet videreføres.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Traktørstedet drives i dag af ITC, Center for Handicap som et tilbud om beskyttet beskæftigelse under servicelovens § 103 med køkkenaktiviteter eksempelvis indkøb, madproduktion og rengøring. Der er tre borgere, som er i beskyttet beskæftigelse på Traktørstedet.
  Dette udgør ikke en volumenmæssigt stor nok gruppe til at sikre en dynamisk arbejdsplads eller et rentabelt tilbud.
  Muligheden for at videreføre Traktørstedet på beskæftigelsesområdet og evt. inden for rammerne af de allerede bevilligede midler til særlige småjobs i 2019 er undersøgt og fremgår af vedlagte notat.
  Såfremt Traktørstedet skal videreføres på beskæftigelsesområdet ved brug af småjobs, skal følgende kriterier være opfyldt:
  1) At Roskilde Kommune påtager sig driften af Traktørstedet som arbejdsgiver.
  2) At driften af Traktørstedet sker med lovhjemmel, da en kommune ifølge kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed uden lovhjemmel.
  Da det ikke er en kommunal opgave at drive traktørsteder, er det heller ikke muligt for kommunen at påtage sig driften af Traktørstedet som ordinær arbejdsgiver.
  Alternativt vil der kunne etableres et særligt tilrettelagt projekt efter Lov om aktiv beskæftigelse §32 stk. 2. Det særligt tilrettelagte projekt skal have til formål at opkvalificere borgere i f.eks. madlavning, cafédrift mm. For at drive Traktørstedet som et særligt tilrettelagt tilbud vil der være behov for at tilknytte en projektleder. Dertil vil det være muligt at ansætte medarbejdere i småjobs i perioder, hvor der er behov for ekstra hjælp. Medarbejderne i småjobs vil alene kunne ansættes med henblik på at bidrage med opkvalificeringen af borgerne i projektet, men ikke til drift af Traktørstedet.
  På nuværende tidspunkt er det ikke forvaltningens vurdering, at en videreførelse af Traktørstedet som et særligt tilrettelagt projekt er muligt inden for udvalgets økonomiske ramme. Ydermere vil det være meget få borgere, der reelt vil få tilbudt mulighed for småjobs ved denne løsning.
  Endelig er der mulighed for, at en Social Økonomisk Virksomhed (SØV) lejer sig ind i lokalerne og driver Traktørstedet. Den socialøkonomiske virksomhed vil kunne ansætte borgere for egne midler i småjobs, og et samarbejde som det, der er etableret med Materielgården, vil kunne finde anvendelse. Etablering af en socialøkonomisk virksomhed på Traktørstedet støtter op om Roskilde Kommunes Strategi for Socialøkonomi 2018-2021, som er vedlagt som bilag. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Advisory Board for Social Økonomiske Virksomheder drøfter muligheder for videreførelse af Traktørstedet på førstkommende møde.
  Alternativt kan Traktørstedet udbydes som almindelig cafe, evt. med åbningstid i weekenden og med mulighed for inddragelse af frivillig arbejdskraft.

  Hvis det ikke bliver muligt at videreføre Traktørstedet som et beskæftigelsesrettet tilbud, eller udbydes til almindelig cafe eller lignende, kan det oplyses, at Traktørstedets lokaler kan indgå i den samlede strategi for Boserupgård Naturcenter, evt. med mulighed for, at lokalerne kan dække behov på dagtilbuds- og skoleområdet i hverdagen og være åben for andre brugere i weekender.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 86

  Udvalget beslutter, at Traktørstedet ikke længere skal fungere som et beskæftigelsestilbud. Udvalget beder forvaltningen indbyde private og frivillige aktører til at foreslå muligheder for en videreførelse af Traktørstedet.

 • Pkt. 87 FN's verdensmål i Roskilde Kommune

  FNs_verdensmaal_med_delmaal.pdf

  Pkt. 87

  FN's verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af byrådets beslutning om Roskilde Kommunes arbejde med FNs verdensmål skal fagudvalgene udvælge 2-4 verdensmål, de vil have særlig fokus på.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udvælger 2-4 verdensmål som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.” Der er 17 verdensmål, som understøttes af 169 delmål. En oversigt over disse er vedlagt som bilag.
  Byrådet vedtog den 27. marts 2019, punkt 73, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have særligt fokus i udvalgets arbejde.
  Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene ved valget af verdensmål overvejer, hvordan de pågældende verdensmål kan være med til at gøre en forskel for udvalgets arbejde. Det kan være gennem verdensmål, der har en tæt relation til udvalgets fagområde og dermed sætter fokus på kerneværdier i udvalgets arbejde.
  Det kan også overvejes at vælge ét eller flere verdensmål, der ligger uden for udvalgets fagområde, og som derfor tilbyder andre perspektiver på problemer og løsninger. Fx kan verdensmål 3, Sundhed og Trivsel, give andre perspektiver på arbejdet med klimatilpasning eller byudvikling, og verdensmål 13, Klimaindsats, kan give andre perspektiver på arbejdet med dagtilbud eller ældrepleje.
  Det forslås, at arbejdet med de 2-4 udvalgte verdensmål integreres i aktuelle projekter og opgaver inden for fagområdet, herved sikres, at verdensmålene kobles til og får indflydelse på fagudvalgets kerneområder.
  Fagudvalgenes beslutninger samles i én sag til Økonomiudvalgets møde i august 2019.

  Særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Inden for udvalgets fagområde kan forvaltningen især pege på følgende mål (de udpegede mål er markeret med fed):

  1. Afskaf fattigdom
  2. Stop sult
  3. Sundhed og trivsel
  4. Kvalitetsuddannelse
  5. Ligestilling mellem kønnene
  6. Rent vand og sanitet
  7. Bæredygtig energi
  8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  9. Industriel innovation og infrastruktur
  10. Mindre ulighed
  11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  12. Ansvarligt forbrug og produktion
  13. Klimaindsats
  14. Livet i havet
  15. Livet på land
  16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  17. Partnerskab for handling

  Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med udarbejdelse kommende poltikker på udvalgets område relateres til de udvalgte verdensmål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 87

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) foreslår, at mål nr. 1: Afskaf fattigdom også indgår i udvalgets arbejde med verdensmålene.
  For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O).
  Herefter stemmer udvalget om forvaltningens forslag. Et enigt udvalg godkender, at der arbejdes videre med mål nr. 3, 8 og 10.
  Susanne Lysholm Jensen ønsker, at det tydeliggøres, at der i arbejdet med økonomisk vækst, skal være fokus på bæredygtig økonomisk vækst.
  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 88 Orientering om brug af tolkning i Roskilde Kommune

  Pkt. 88

  Orientering om brug af tolkning i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 319757 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budgetforliget 2019 er det besluttet, at det skulle undersøges, om tolkning kan anvendes mere fokuseret med henblik på at udvikle principper for hvilke målgrupper der er berettiget.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Af vejledningen til § 7 i Forvaltningsloven, om offentlige myndigheders vejledningspligt, fremgår det, at forvaltningsmyndigheder i almindelighed må sikre sig, at kunne forstå og blive forstået af udlændinge, der retter henvendelse til myndighederne om sager, der skal tages under behandling og i fornødent omfang har pligt til at sørge for tolkebistand, når personen ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt.
  Generelt benytter Roskilde Kommune tolk i myndigheds- og serviceopgaver, hvis borgeren har for begrænsede danskkundskaber, til at det er formålstjenstligt at kommunikere uden. Forvaltningen har ikke fastlagte kriterier for omfanget af tolkebrugen eller særlige målgrupper. Derimod har medarbejderne en skærpet opmærksomhed på, at vurdere hvorvidt tolkebistand kan undlades, uden at det medfører stagnation i borgerens sag og manglende resultater af kommunens indsats. Et differentieret udgiftsniveau i de respektive sektorer afspejler, at tolkebehovet bl.a. afhænger af målgrupper og kerneopgavernes karakter. Også sværhedsgraden af den nødvendige kommunikation har betydning for tolkebehovet fx information om lovgivning og vanskelige begreber. Nogle steder reducerer hjælpemidler tolkebehovet, fx benytter børnetandplejen piktogrammer i forbindelse med tandbehandlingen af tosprogede børn og Integrationsafdelingen benytter billedkort i forbindelse med jobrettede samtaler med nye flygtninge. Behovet for tolk reduceres desuden ved, at halvdelen af medarbejderne i Integrationsafdelingen er tosprogede.
  I 2018 var Kommunens samlede tolkeudgifter 2,8 mio. kr. Heraf var Integrationsafdelingens tolkeudgifter 1,4 mio. kr. som svarer til 51 %. Til sammenligning var Jobcenterets udgifter 270.000 kr., svarende til ca. 10 %, til trods for deres relativt store målgruppe af borgere fra ikke vestlige lande. Dette billede peger på, at Roskilde Kommune langt overvejende bruger tolkebistand til de nytilkomne voksne udlændinge og kun i begrænset omfang har behov for tolkebistand til de udlændinge, der har boet flere år i Danmark.
  I 2017 analyserede forvaltningen mulighederne for at ansætte tolke pga. stigende problemer med udeblivelser, sene afbud og mangelfulde sprogkundskaber hos de tolke, kommunen købte gennem tolkebureauer. Årsagen var, at den høje efterspørgsel på tolke pga. flygtningetilstrømningen påvirkede området negativt. Analysen pegede på, at det betalte sig at ansætte tolke i kommunen til de sprog der blev anvendt mest, og i 2018 ansatte Integration arabisktalende og tigrinyatalende tolke, som også de øvrige forvaltninger har mulighed for at trække på. Selvom omkostningerne ved brug af ekstern og intern tolkebistand er næsten ens, viser evalueringen efter første år, at interne tolke både har effektiviseret og øget kvaliteten af tolkebrugen markant. Dette ses bl.a. ved, at der til trods for et højere aktivitetsniveau på integrationsområdet i 2019, både ift. beskæftigelsesindsatsen og de forebyggende indsatser i udsatte flygtningefamilier, forventes udgifter til tolkebistand, svarende til udgiftsniveauet i 2018. Samlet vurderer forvaltningen, at tolkning anvendes fokuseret, i nødvendigt omfang og at det til stadighed er vigtigt at have øje for effektivitet og kvalitet i den tolkebistand som benyttes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 88

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 89 Orientering om småjobs inden for rengøring

  Pkt. 89

  Orientering om småjobs inden for rengøring

  Sagsnr. 311911 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for muligheder vedr. etablering af småjobs inden for rengøring.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde i januar 2019 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at etablere småjobs inden for rengøringsområdet, herunder om det kan gennemføres uden anvendelse af frikommunehjemlen. Muligheden er beskrevet herunder.
  Enhver virksomhed – offentlig som privat – har mulighed for at ansætte medarbejdere i småjobs. Ved etablering af småjobs i det offentlige skal alle ansættelses-, forvaltnings- og kommunalretlige regler overholdes.
  Virksomheden afholder ansættelsessamtaler med de pågældende kandidater og afgør, om de skal ansættes i de konkrete stillinger. Virksomheden udfærdiger de nødvendige og relevante ansættelsesbeviser, og medarbejderne ansættes til overenskomstmæssig løn. De ansatte i småjobs omfattes af almindelige ansættelsesretlige regler om fx ansættelsesbevis, ferie, ATP-indbetalinger og arbejdsskadeforsikring.
  Det er muligt for private og offentlige virksomheder at anmode Jobcentret om at formidle kandidater til konkrete småjob samt at indgå i et samarbejde herom.
  I den udstrækning kommunen selv varetager opgaven med at rengøre egne arealer og bygninger er det således muligt at ansætte borgere i midlertidige småjob til disse opgaver samt at indgå i et samarbejde med Jobcentret om henvisning af borgere hertil. Såfremt rengøringen varetages af en ekstern udbyder/leverandør, er det også muligt at indgå et samarbejde med leverandøren herom.
  Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune som udgangspunkt ikke drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed uden lovhjemmel, og således er det vigtigt at indskærpe, at da det ikke er en kommunal opgave at rengøre andre områder end sine egne, er det heller ikke muligt for kommunen at ansætte borgere i småjob til andre rengøringsopgaver end disse.
  Der er allerede et samarbejde med rengøringsafdelingen under økonomi og ejendomme om rekruttering af borgere til rengøringsområdet. Rengøringsafdelingen henvender sig til Jobcentret ved behov, og Jobcentret er behjælpelig med henvisning af borgere, som typisk opstarter i forløb med 2 ugers rengøringskursus ved ZBC, efterfulgt af 2-4 ugers virksomhedspraktik. Herefter ansættes de fleste borgere i småjobs. Siden nytår er der således henvist 10 borgere til rengøringsområdet, hvoraf 6 er i småjobs og 4 er i virksomhedspraktik og dermed på vej i småjobs.
  Samme indsats og procedure gør sig gældende for samarbejdet med Roskilde Sygehus om rekruttering af borgere til rengøringsområdet på sygehuset.
  Udvalget har forespurgt konkret om muligheden for at etablere særlige småjobs i form af rengøring i forbindelse med de boliger, Roskilde Kommune administrerer i Nygade. Rengøringen i Nygade blev hjemtaget pr. 1. maj 2019 og varetages nu af rengøringsafdelingen under Økonomi og Ejendomme. Rengøringsafdelingen varetager således rengøringen i Nygade nr.13-15 og 14-16-18-20.Rengøringsafdelingen oplyser at ift. husvildeboligerne kræves en særlig personprofil, der også kan favne målgruppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 89

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 90 Orientering om målgruppevurdering til FGU

  Undervisningsministeriets_vejledning_Kom_godt_i_gang_med_maalgruppevurdering.pdf

  Pkt. 90

  Orientering om målgruppevurdering til FGU

  Sagsnr. 319424 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes nye ungeindsats skal foretage målgruppevurdering til den forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter den 1. august 2019. Med denne sag orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget om den målgruppevurdering af elever, der skal ske forud for optagelse på FGU.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. januar 2019, at UU skulle hjemtages, og at ansvaret for opgaver og budget for UU flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget. Herudover godkendte byrådet organiseringen af en samlet kommunal ungeindsats.
  Ansvaret og budgettet til eleverne på den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) hører under Beskæftigelses og Socialudvalget.
  En af opgaverne for den nye kommunale ungeindsats er, at målgruppevurdere elever til FGU. De første elever starter den 1. august 2019.
  FGU er et uddannelsestilbud til unge, der ikke har gennemført, eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der har brug for en særlig indsats efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.
  Målgruppevurderingen skal tilbydes unge under 25 år, der ikke har gennemført og heller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, der ikke er i beskæftigelse og som den kommunale vejleder umiddelbart anser for at tilhøre målgruppen til FGU.
  Undervisningsministeriet har udarbejdet vejledning, som fremgår af bilag. Vejledningen skal bruges, når den kommunale vejleder sammen med den unge vurderer, om den unge er i målgruppen til FGU. Undervisningsministeriets vejledning indeholder nedenstående fire punkter, der skal indgå i vurderingen:

  1. Hvad er den unges baggrund, herunder alder og uddannelseshistorik.
  2. Opfylder den unge adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, hvis nej skal det blandt andet vurderes om den unge vil opnå personlig, faglig og social progression på FGU.
  3. Er den unge umiddelbart i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, hvis nej skal det vurderes om der er behov for en særlig indsats for at komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse.
  4. Har den unge behov for en særlig forberedende indsats.

  Den konkrete vurdering er baseret på en samlet vurdering af den unges samlede situation ud fra de fire kriterier. Som supplement til målgruppevurderingen efter kan der etableres afsøgningsforløb på op til 2 uger med henblik på at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen.
  Varigheden af FGU forløbet afhænger af den enkelte unges behov og forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddan­nelse eller et job. FGU bevilliges op til to år og kan normalt ikke overstige to år.
  Ved vurderingen af unge, der kommer direkte fra 9. klasse, vil også indgå om de bør gennemføre 10. klasse før de målgruppevurderes til FGU. Denne vurdering skal være baseret på en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe den unge tættere på uddannelse og job.
  Elever, som, før den 1. august 2019, er påbegyndt en erhvervsgrunduddannelse (EGU), en kombineret ungdomsuddannelse (KUU) eller et produktionsskoleforløb, afslutter uddannelsen eller aktiviteten efter hidtil gældende regler. Eleverne kan som udgangspunkt færdiggøre deres forløb på FGU, efter de nuværende regler med undtagelse af KUU. Det estimerede elevoptag i 2019 er 172 med 198 årselever fra 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er i budgettet afsat midler til finansiering af FGU svarende til Roskilde Kommunes andel af den landsdækkende kompensation gennem sidste års lov- og cirkulæreprogram i både 2019 og overslagsår. Budgetbeløbet svarer i 2020 til ca. 210 årselever. Hvis de forventede antalsforudsætninger reelt viser sig at afvige væsentligt fra det forudsatte eller indgår med reviderede beløb i dette års lov- og cirkulæreprogram, vil budgettet blive tilrettet i forbindelse med indarbejdelsen af konjunkturvurderingen og lov- og cirkulæreprogrammet i august.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 90

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 91 Orientering om klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet

  Klagestatistik_Ankestyrelsen.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 320111 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser på ankesager på voksensocial- og beskæftigelsesområdet for 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager for 2018 vedrørende voksensocial- og beskæftigelsesområdet for Roskilde Kommune er vedlagt i bilag. Se også Børne- og Socialministeriets Danmarkskort med omgørelsesprocenten 2018, som vedrører socialområdet på følgende link:
  https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/
  Der ses et fald i omgørelsesprocenten vedr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats fra 36 % til 24 %.
  Der ses en stigning i omgørelsesprocenten i forhold til ansøgning om førtidspension (fra 24 % til 33 %). Stigningen skyldes, at der i 2018 har været en restriktiv vurdering vedr. indstilling til førtidspension. På baggrund af ny principafgørelse fra Ankestyrelsen december 2018 blev kravene for tilkendelse af førtidspension lempet med det udgangspunkt, at såfremt rehabiliteringsteamet ikke kan pege på et klart udviklingsperspektiv ift. borgerens arbejdsevne, skal der indstilles til tilkendelse af førtidspension. I de sager som i Roskilde Kommune er blevet omgjort i Ankestyrelsen, har der udelukkende været peget på et udviklingsperspektiv ift. borgerens livskvalitet. Rehabiliteringsteamet og pensionsnævnet følger fremadrettet principperne i afgørelsen fra Ankestyrelsen.
  Der ses desuden en stigning i omgørelsesprocenten på ”øvrige beskæftigelsesområdet” fra 0 % til 32 %. Dette vedrører Seniorjobloven, Integrationsloven, Repatrieringsloven, Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Fleksydelsesloven, Kontantydelsesloven. Som det fremgår af bilag, har Roskilde Kommune fået hjemvist 5 sager. Afgørelserne drejer sig alle om etableringshjælp, hvor det er blevet vurderet, at dokumentationen ikke har været tilstrækkelig. Sagerne er efterfølgende blevet genvurderet og der er truffet nye afgørelser. Proceduren for sagsbehandlingen af ansøgning om etableringshjælp er efterfølgende blevet tilrettet.
  For øvrige områder ses en stabil omgørelsesprocent i forhold til 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 91

 • Pkt. 92 Orientering om program for dialogmøde og Roskilde Kommunes integrationspolitik

  Program_for_Dialogmoede_torsdag_den_29.08.2019.pdf Forslag_-_Integrationspolitik_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 92

  Orientering om program for dialogmøde om Roskilde Kommunes integrationspolitik

  Sagsnr. 300598 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om program for dialogmødet om Roskilde kommunes Integrationspolitik samt om Integrationsrådets forslag til den kommende Integrationspolitik.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der afholdes den 29. august 2019 dialogmøde vedr. ny integrationspolitik i Roskilde Kommune. Program for dialogmødet samt Integrationsrådets input til en kommende politik er vedlagt sagen.

  Dialogmødet sigter mod inddragelse af relevante interessenter omkring udarbejdelse af Roskilde kommunes Integrationspolitik for den kommende periode.

  Programmet indeholder to oplæg. Et statusoplæg fra forvaltningens side samt et oplæg ved samfundsdebattør Uzma Ahmed med inspiration til konkrete løsninger på integrationsområdet.

  Herefter er det planen, at deltagerne arbejder i mindre grupper med konkrete temaer og kommer med forslag til Integrationspolitikken.

  Integrationsrådet har udarbejdet en række forslag til, hvad rådet anbefaler, at den kommende Integrationspolitik indeholder. Integrationsrådet har især haft fokus på tre temaer:
  - Uddannelse til børn og unge
  - Beskæftigelse
  - Medborgerskab

  Invitation til dialogmødet sendes til Byrådet samt til øvrige interessenter, herunder skoler og uddannelsesinstitutioner, A-kasser og frivillige organisationer og foreninger i Roskilde i Roskilde kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 92

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 93 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_modtagere_af_forsoergelsesydelser_maj_2019.pdf

  Pkt. 93

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodta-gere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er svagt faldende i Roskilde Kommune og gennemsnittet i klyngekommunerne svagt stigende.
  - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser har været svagt faldende, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere har i de sidste måneder ligger lidt over gennemsnittet for klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er faldet svagt de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger lidt under det gennemsnitlige niveau i klyngen. Det relativt største fald ses i gruppen af aktivitetsparate under 30 år.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er steget svagt både i Roskilde Kommune og i klyngen set over de seneste 12 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 93

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 94 Orientering om status på en styrket indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere

  Status_paa_tiltage_til_en_styrket_indsats_for_jobklare_kontanthjaelpsmodtagere.pdf En_sammenligning_af_aktivering_og_resultater_for_jobparate_kontanthjaelpsmodtagere_de_seneste_12_maaneder.pdf

  Pkt. 94

  Orientering om status på en styrket indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere

  Sagsnr. 320250 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om status på tiltag, der skal fremme beskæftigelse og uddannelse for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde i oktober 2018 blev udvalget præsenteret for indsatser rettet mod jobparate kontanthjælpsmodtagere. Udvalget bad på den baggrund om forvaltningens forslag til yderligere tiltag, der kan fremme uddannelse og beskæftigelse for målgruppen. Forslag hertil blev fremlagt og godkendt på udvalgets møde i januar 2019, hvortil der blev bedt om en status på udvalgets juni møde.
  Den eksisterende indsats samt de godkendte tiltag er beskrevet i bilag.
  Ved udgangen af april 2019 var der 242 jobparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune (ultimo december 2018 var der 244).
  Kort status på de godkendte tiltag, der skal styrke indsatsen for målgruppen er:

  Nedbringelse af sagsantal pr. jobrådgiver med henblik på hyppigere samtaler, øget borgerinddragelse og et styrket virksomhedsrettet fokus

  Det gennemsnitlige sagsantal er nedbragt til 60,5 pr. jobrådgiver (april). Dog skal det bemærkes, at der har været rekrutteringsudfordringer, og således er 2 ud af de 4 jobrådgivere, der varetager indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, først startet pr. 1. marts. Der forventes fuld effekt af de 2 nye medarbejdere i efteråret 2019.

  Øget flow i nytilkomne sager i tilbuddet Job & Nytte

  Tiltaget er fuldt implementeret. Hovedparten får visitationssamtale samme dag, de søger om kontanthjælp, og der er optag af nye borgere hver mandag og torsdag.

  Styrket fokus på afklaring af jobparathed i tilbuddet Job & Afklaring

  Samarbejde med Job & Afklaring genoptages pr. 20. maj, hvor kontanthjælpsmodtagere i gråzonen mellem jobparat og aktivitetsparat visiteres til 13 ugers forløb med virksomhedsrettet indsats. Der forventes at være ca. 20 borgere løbende.

  Styrket samarbejde omkring småjobs på kommunale og private arbejdspladser

  Samarbejdet om særlige småjobs på Materielgården har i 2019 omfattet 4 borgere indtil videre. Heraf er alle påbegyndt ordinær beskæftigelse i småjob, og 1 borger har opnået vikarjob efterfølgende. Der har netop været afholdt samarbejdsmøde mellem Materielgården og Jobcentret for at optimere flowet af borgere Forvaltningen forventer, at samarbejdet i alt vil kunne omfatte 25 borgere i 2019 som forudsat – dvs. 21 yderligere i indeværende år.
  Derudover er Jobcenteret i gang med at planlægge kampagne vedrørende småjobs i regi af Frontrunnerprojektet.
  Endelig deltager Jobcenteret i et innovationsforløb vedrørende småjobs i regi af CORO-lab. Forløbet tager afsæt i behovet for småjobs og et ønske om øget samarbejde med virksomhederne.

  Evt. udvidelse af målgruppen for den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken

  Projektmidlerne udløber marts 2020. Muligheder for videreførelse af projektet, herunder udvidelse af målgruppen undersøges pt.

  Projektinitiativerne Frontrunner – Flere skal med II samt Chaufførklassen

  Begge projekter skal øge borgernes muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Aktuelt er der 280 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forløb i Job & Afklaring – Pulsen, hvoraf 55 er i virksomhedspraktik. 208 har CV på Jobnet. 10 borgere i projektet er aktuelt visiteret jobparat og får samme vedvarende indsats som de øvrige i projekterne. Det er forvaltningens forventning, at dette antal vil stige i takt med afklaringen.
  Chaufførklassen er forankret i integrationsregi. Der er påbegyndt 27 borgere i forløbet – heraf 24 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Indtil videre har 3 borgere opnået ordinær beskæftigelse efter endt forløb.
  Status på de konkrete tiltag er uddybet i vedlagte bilag

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 94

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 95 Orientering om rammeaftale for A-kasse netværk et i Lejre og Roskilde Kommuner

  Rammeaftale_A-kasse_netvaerk.pdf

  Pkt. 95

  Orientering om rammeaftale for A-kasse netværket i Lejre og Roskilde Kommuner

  Sagsnr. 320322 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om revideret rammeaftale for A-kassenetværk 7 i Roskilde og Lejre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  A-kassenetværk 7 i Roskilde og Lejre kommuner har revideret sin rammeaftale for samarbejdet.
  A-kassenetværk 7 består af A-kasserne, skolerne og Roskilde og Lejre kommuner og blev oprettet i juni 2009 i forlængelse af, at Arbejdsformidlingens opgaver flyttede over i Jobcentrene i 2007.
  Baggrunden for samarbejdet i A-kassenetværk 7 er et ønske om at kunne tilgodese arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft samt at arbejde hen imod den bedst mulige løsning for arbejdssøgende og/ eller sygemeldte i forhold til at finde tilbage til et arbejdsliv.
  I langt de fleste situationer involveres jobcentre, faglige organisationer og a-kasser i bestræbelserne på at fastholde den enkelte borger på arbejdsmarkedet. Og for at optimere dette samarbejde blev der etableret et netværk bestående af jobcentrene i Roskilde og Lejre kommuner samt de faglige organisationer, a-kasser og skolerne. Hermed muliggøres det at opnå kendskab til de forskelligeparters kompetencer, lovgrundlag og handlingsmuligheder.
  Rammeaftalen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 95

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 96 Eventuelt

  Pkt. 96

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 96

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).