You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 6, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, HR´s kursuslokale
 • Pkt. 110 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 110

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 110

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 111 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 111

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 111

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 112 Kvalificering af borgerrådgiverens anbefalinger

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 112

  Kvalificering af borgerrådgiverens anbefalinger

  Sagsnr. 309608 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for en kvalificering af borgerrådgiverens anbefalinger som opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2017

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev orienteret om borgerrådgiverens beretning 2017 på udvalgets møde i juni. På den baggrund bad udvalget om en kvalificering af borgerrådgiverens anbefalinger. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående kvalificering. Derudover deltager borgerrådgiver Kresten Gaub i udvalgets møde. Der er afsat 30 min. til deltagelsen.
  Borgerrådgiveren anbefaler, at Roskilde Kommune generelt styrker fokus på:
  - Overholdelse af databeskyttelsesreglerne
  - Nedbringelse af sagsbehandlingstiden på de områder hvor det kan lade sig gøre, og at kommunen fokuserer på sine muligheder for at afbøde følgerne af den lange sagsbehandlingstid i de sager, hvor sagsbehandlingstiden trækker ud,
  - At yde en koordineret og helhedsorienteret indsats overfor de borgere der henvender sig til kommunen – navnlig på det sociale område, samt
  - At sikre at alle dele af forvaltningen foretager en korrekt og fyldestgørende journalisering af de enkelte sager og af det arbejde, der udføres.

  Overholdelse af databeskyttelsesreglerne og korrekt og fyldestgørende journalisering

  På beskæftigelses- og socialområdet er der generelt fokus på overholdelse af databeskyttelsesreglerne. I forbindelse med at databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018 er der et kontinuerligt øget fokus på området og bl.a. afholdt flere informationsarrangementer om forordningen og reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger samt journaliseringspligt.

  Nedbringelse af sagsbehandlingstider

  Udvalget godkendte på møde i april 2018 en oversigt over sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet, som fremgår under Jobcentrets hjemmeside: http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/jobcenter-roskilde Sagsbehandling på beskæftigelsesområdet tager fortsat udgangspunkt i disse frister.
  Vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet er der, i anden sag på udvalgets dagsorden, forslag om et nyt mål i Resultater i Roskilde for sagsbehandlingstider på udvalgte områder på voksensocialområdet.

  En koordineret og helhedsorienteret indsats – navnlig på det sociale område

  På socialområdet er der det seneste år igangsat initiativer, der styrker en koordineret og helhedsorienteret indsats. Det gælder både på myndighedsniveau og i konkrete tilbud på socialområdet.
  Myndighedsopgaven på social-, og sundheds- og ældreområdet er blevet samlet, med den hensigt at sikre en helhedsorienteret vurdering af borgerens situation og behov - både socialfagligt og sundhedsfagligt. På den baggrund bliver det muligt at træffe fælles afgørelser og iværksætte indsatser med udgangspunkt i borgerens samlede situation. Et af formålene med udviklingen af en rehabiliteringsmodel for socialpsykiatrien er derudover at sikre en systematisk og koordineret udredning og sagsbehandling af borgerens sag for efterfølgende at kunne tilbyde en helhedsorienteret indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.08.30

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 112

  Drøftet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 113 Orientering om udviklingsstrategi for Roskilde Sydby

  Roskilde_Sydby_kort.pdf

  Pkt. 113

  Orientering om udviklingsstrategi for Roskilde Sydby

  Sagsnr. 307641 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om, at der på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. september 2018 forelægges beslutningssag med nedenstående indhold.
  Der gives en fælles og samlet introduktion til denne og to andre sager relateret til boligpolitikken for Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  ”Resume

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af en bestilling fra den boligpolitiske følgegruppe, at der udarbejdes en samlet udviklingsstrategi for Roskilde Sydby. Den skal sikre Roskilde Kommune det strategiske lederskab af omdannelsesprocessen, så bydelen udvikles stærk og mangfoldig i overensstemmelse med kommunens politikker.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en udviklingsstrategi for Roskilde Sydby.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligpolitiske følgegruppe afholdt sit første møde den 11. juni 2018. Følgegruppen besluttede på mødet at anmode Plan- og Teknikudvalget om at udarbejde en plan for Roskilde Sydby, der skal omsætte boligpolitikkens visioner om mere blandede by- og boligområder til konkrete initiativer. Samtidigt peger forvaltningens analyser af sydbyen på, at der er et stort potentiale for at skabe en mere sammenhængende og helstøbt bydel, hvis der sættes det fornødne strategiske fokus på områdets samlede udvikling.

  Roskilde Sydby er et sammensat område med kvaliteter, udfordringer og et potentiale til at udvikle sig til en sammenhængende og levende bydel. I dag er sydbyen meget opdelt og fremstår flere steder slidt og uattraktiv. Der er behov for at skabe nye forbindelser og styrke fællesskabet på tværs af hidtidige grænser.

  Udviklingsstrategien forventes at sætte fokus på at styrke eksisterende knudepunkter og gennem byomdannelse og fortætning at skabe nye byrum og mødesteder. Uddannelses- og erhvervsområdet omkring Maglegårdsvej kan udvikles til et inspirerende campusmiljø med mere synergi mellem uddannelser og virksomhederne. Musicon området kan i højere grad integreres med den omkringliggende by, og sydbyens rekreative kvaliteter kan bringes mere i spil. Udviklingsstrategien vil have et helhedsblik på området og vil, foruden fysiske initiativer, arbejde med både sociale og kulturelle tiltag, der i relation til boligpolitikkens indsatsområder kan styrke naboskabet samt understøtte byliv og fællesskab.

  Området afgrænses geografisk af jernbanen mod nord og vest, af motorvejen mod syd og af Vindingevej mod øst. Udviklingsstrategien vil blive udarbejdet over efteråret 2018 og foråret 2019 med inddragelse af borgere og nøgleaktører i området. Efter udviklingsstrategiens vedtagelse vil forvaltningen udarbejde rullende handleplaner, der skal virke som styringsværkstøj for realiseringen af strategien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 113

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 114 Orientering om Æblehaven og Rønnebærparken - udviklingspotentialer

  AeblehavenRoennebaerparken_-_potentialer_og_udviklingsmuligheder_august_2018_BSU.pdf Ortofoto_-_AeblehavenRoennebaerparken_august_2018_BSU.pdf

  Pkt. 114

  Orientering om Æblehaven og Rønnebærparken - udviklingspotentialer

  Sagsnr. 298729 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om, at der på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. september 2018 forelægge beslutningssag med nedenstående indhold.
  Der gives en fælles og samlet introduktion til denne og to andre sager relateret til boligpolitikken for Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  ”Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et notat om udviklingspotentialer for Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde på efterspørgsel af den boligpolitiske følgegruppe.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede indsatser i det vedlagte notat drøftes forud for det videre arbejde i den boligpolitiske følgegruppe.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligpolitiske følgegruppe afholdt sit første møde den 11. juni 2018. Følgegruppen besluttede på mødet at anmode Plan- og Teknikudvalget om følgende:

  - vurdere muligheder og komme med idéer til, hvordan Æblehaven/Rønnebærparken kan åbnes op og gøres mere attraktiv, både for beboerne, men også for resten af kommunens borgere
  - i samarbejde med Boligselskabet Sjælland vurderes muligheden for, at et antal familieboliger i forbindelse med helhedsplanen for Æblehaven /Rønnebærparken omdannes til ungdoms- og/eller seniorbofællesskaber

  Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med Boligselskabet Sjælland om udviklingspotentialerne i Æblehaven og Rønnebærparken, som er mundet ud i det vedlagte notat. Notatet svarer på begge de ovenstående punkter.

  Som notatet opsummerer, er der allerede truffet beslutning om en helhedsplan, som nu er i gang med at blive realiseret med midler fra blandt andet Landsbyggefonden. Notatet peger derfor på indsatser, der kan supplere de allerede igangsatte tiltag.

  På baggrund af de indledende drøftelser i Plan- og Teknikudvalget og den boligpolitiske følgegruppe, vil forvaltningen på et senere tidspunkt forelægge udvalget konkrete politiske beslutningssager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 114

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 115 Mangfoldighed i boligområder

  Pkt. 115

  Mangfoldighed i boligområder

  Sagsnr. 298729 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget får forelagt status på initiativ under Boligpolitik i social balance vedrørende mangfoldighed i udvalgte boligområder.

  Der gives en fælles og samlet introduktion til denne og to andre sager relateret til boligpolitikken for Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgene tager en indledende drøftelse af oplægget.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligpolitiske følgegruppe har på sit møde den 11. juni 2018 anmodet Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget om et oplæg til initiativ om, hvordan det kan muliggøres og med succes at få mindre ressourcestærke borgere til at bosætte sig i de mere ressourcestærke boligområder.
  Mindre ressourcestærke borgere kan i denne sammenhæng forstås som borgere med fysisk handicap, udviklingshæmning og autisme og/eller psykisk sårbare borgere med psykiske problemer og adfærdsproblemer mv. Disse grupper af borgere bor i selvstændige lejligheder i et boligselskab, herunder også i varianter som udslusnings- og inklusionsboliger, bo- og opgangsfællesskaber eller døgnbemandede botilbud, som alle er karakteriseret ved at modtage støtte fra personale, som kommer i borgernes hjem.
  Dertil er borgere, som kommunen anviser fra den boligsociale akutventeliste, relevante. Det er fx borgere, som er økonomisk udfordrede og bl.a. har problemer med ledighed. Denne gruppe af borgeres boligbehov vil typisk være små, billige boliger. For enkelte grupper af borgere kan der være tale om bofællesskaber med fællesfaciliteter.
  Initiativet vil først og fremmest fokusere på at reducere eller måske helt afvikle placeringen af udsatte borgere i udsatte boligområder og i stedet skabe rammer for, at de kan få et hjem i mere ressourcestærke områder. Dermed vil der som udgangspunkt ikke være tale om at udflytte borgere fra deres eksisterende bolig.
  Der findes mange boligområder i Roskilde, der kan betragtes som ressourcestærke boligområder. Der vil typisk være tale om parcelhusområder eller tæt - lav bebyggelser med meget høj koncentration af ejerboliger eller privat udlejning, hvor andelen af borgere fra den udsatte gruppe vil være yderst begrænset.
  Næste skridt består i at vurdere omfanget af boligbehovet, hvilke boligtyper og hvilke faciliteter, de pågældende borgere har brug for. På den baggrund kan der udpeges forskellige områder, hvor konkrete initiativer kan igangsættes, ligesom der kan udarbejdes generelle strategiske greb, som over tid vil sikre, at de ressourcestærke områder vil løfte mere.
  Forvaltningen foreslår en indledende drøftelse, som kan indgå i det videre boligpolitiske arbejde herunder i den boligpolitiske følgegruppe. Udvalgene vil til november blive præsenteret for en ny status.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 115

  Drøftet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 116 Proces for politikker på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Pkt. 116

  Proces for politikker på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har i sidste byrådsperiode vedtaget 4 politikker på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Udvalget drøfter proces for udvikling af politikker i byrådsperioden 2018-2021 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter proces for politikudvikling på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet en model for politikudvikling i Roskilde Kommune, som betyder, at hver enkelt politik skal tage udgangspunkt i en vision for området, og munde ud i klare, målbare mål, som sætter retningen for den ønskede udvikling af det enkelte område i byrådsperioden.
  Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i byrådet.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område er der aktuelt følgende politikker:
  - Integrationspolitik
  - Politik for sociale indsatser på voksenområdet
  - Beskæftigelsespolitik
  - Pårørendepolitik sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Politikkerne blev alle formuleret i samarbejde med de aktører, der er på områderne. Integrationspolitikken og politik for sociale indsatser på voksenområdet er begge godkendt i byrådet i 2015. For beskæftigelsespolitikken gælder det, at den nuværende politik også indeholder Roskilde Kommunes beskæftigelsesplan for perioden 2016-2018.
  Pårørendepolitikken er den senest udarbejdede politik og blev godkendt i byrådet i juni 2017.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget indleder drøftelser om processen for politikudvikling i byrådsperioden 2018-2021. I drøftelserne kan indgå overvejelser i forhold til, om nogle af de eksisterende politikker skal samles, og hvordan der sikres en tættere sammenhæng mellem de enkelte politikker og Resultater i Roskilde.
  I forbindelse med den konkrete politikudvikling vil forvaltningen lægge op til inddragelse af medarbejdere og andre relevante aktører på området. Forvaltningen vil på mødet præsentere udvalget for forslag til fokusområder eller pejlemærker samt et udkast til procesplan. Når udvalget har besluttet, hvilke områder der skal udarbejdes politikker for, udarbejder forvaltningen en nærmere tidsplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 116

  Udvalget beder om et uddybende oplæg til fokuspunkter på beskæftigelsesområdet, der favner den nationale dagsorden og det vedtagne budget i Roskilde Kommune til drøftelse på et kommende møde.
  Udvalget beder om en drøftelse af en evt. udsattepolitik på et kommende møde.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 117 Forslag til vedtægter til udsatteråd

  Udkast_til_vedtaegter_for_udsatteraad.pdf

  Pkt. 117

  Forslag til vedtægter til udsatteråd

  Sagsnr. 243305 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøde den 7. juni 2018 fremlægges hermed forslag til vedtægter for udsatteråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til vedtægter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 7. juni 2018 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget at etablere et udsatteråd. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til vedtægter for udsatterådet.
  På baggrund af udkastet til vedtægter lægges der op til, at der etableres et udsatteråd i Roskilde Kommune, som har til formål:
  - At arbejde for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i Roskilde.
  - At give socialt udsatte borgere et talerør og mulighed for at komme med deres perspektiv på den sociale indsats i kommunen samt gå i dialog med borgere og politikere.
  - At skabe værdifulde indsatser for socialt udsatte borgere i Roskilde.
  - At fungere som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål om udsatteområdet.
  - At være høringspart og blive inddraget i relevante sager.
  Udsatterådet skal, på baggrund af udkast til vedtægter, have fokus på det udsatte område på tværs af: Hjemløshed, ledighed, misbrug, sindslidelse, kriminalitet og fattigdom.
  I udkast til vedtægter lægges der op til, at udsatterådet sammensættes af op til 10 medlemmer med ligelig repræsentation af brugere og organisationer. Det foreslås endvidere, at udsatterådet får en ekstern formand.
  Etablering af et udsatteråd vil betyde, at nuværende Råd for Sårbare Voksne nedlægges. Det nye i forhold til Brugerråd for Sårbare Voksne, er at udsatterådet bliver høringspart og får en rådgivende funktion i forhold til det politiske niveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 117

  Udvalget havde følgende kommentarer til udkast til vedtægter, som indarbejdes:
  ̵ Formand og næstformand skal konstitueres af Udsatterådet (jf. § 4)
  ̵ Forvaltningen laver en indledende screening af foreningerne inden for de i § 3 oplistede områder med henblik på, at foreningerne selv udpeger en repræsentant for de oplistede områder (jf. § 4)
  ̵ Udvalget beslutter selv antallet af møder (jf. § 5)
  ̵ Udvalget har mulighed for at knytte særlige ressourcepersoner til rådets arbejde
  ̵ Der er enighed i udvalget om, at Brugerråd for Sårbare Voksne nedlægges i forbindelse med, at Udsatterådet etableres pr. 1. januar 2019. Inden Udsatterådet etableres forelægges udvalget alternative forslag til brugerinvolvering ved kommunens indsatser inden for psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 118 Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Udkast_til_maal_i_Resultater_i_Roskilde_vedr._sagsbehandlingstider_paa_voksensocialomraadet.pdf

  Pkt. 118

  Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Sagsnr. 309816 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for udkast til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet, særligt i forhold til servicelovens § 82 og § 85.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelser på udvalgets møde i juni, har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. sagsbehandlingstider på voksensocialområdet.
  På Roskilde Kommunes hjemmeside fremgår en række sagsbehandlingsfrister på voksensocialområdet samt ældre- og sundhedsområdet i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, træning, botilbud, hjælpemidler og forbrugsgoder samt alkohol og stoffer. Sagsbehandlingsfristerne kan ses her: http://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/frister-sagsbehandling-personlig-hjaelp-omsorg-mv-til-voksne
  Forvaltningen foreslår, at et nyt mål for sagsbehandlingstider på voksensocialområdet tager udgangspunkt i de områder, som særligt påvirkes af implementeringen af en rehabiliteringsmodel på socialområdet. Det drejer sig om servicelovens § 82 a-d, som vedrører tilbud om gruppestøtte, tidsbegrænset individuel støtte, sociale akuttilbud og mulighed for at yde støtte til samarbejde med frivillige foreninger samt servicelovens § 85, som vedrører hjemmevejledning. Forvaltningen foreslår et nyt mål med følgende ordlyd:
  Roskilde Kommunes borgere skal have en afgørelse på ansøgning om forebyggende tilbud, eller om støtte, vejledning eller optræning af færdigheder på socialområdet inden for 2 uger.

  Til målet foreslås følgende resultatkrav:

  - 100 % af borgere, der ansøger om forebyggende tilbud, eller om støtte efter § 82 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning.
  - 95 % af borgere, der ansøger om støtte, vejledning eller optræning af færdigheder efter § 85 får en afgørelse inden 2 uger - fra modtagelse af ansøgning.
  Forslaget til nyt mål vedr. sagsbehandlingstider fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 118

  Udskydes.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 119 Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Udkast_til_maal_i_Resultater_i_Roskilde_vedr._nedbringelse_af_fravaer_paa_danskundervisning_for_integrationsborgere.pdf

  Pkt. 119

  Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Sagsnr. 309869 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Gitte Simoni (O) bad udvalget på møde den 7. juni 2018 forvaltningen om at udarbejde et forslag til mål i Resultater i Roskilde om fremmødeprocenten på danskundervisning for integrationsborgere.
  Fraværsprocenten på danskundervisningen for integrationsborgere ligger gennemsnitligt på 37,3 % for kursister henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse, som modtager integrationsydelse og 42,2 % for kursister henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse og som ikke er berettiget til at modtage integrationsydelse.
  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde med følgende ordlyd:
  Fraværet på Roskilde Kommunes lovpligtige danskuddannelse til integrationsborgere på integrationsprogram skal sænkes.
  Til målet foreslås følgende resultatkrav:
  Fraværsprocenten på danskundervisning for integrationsborgere i integrationsprogram skal for gruppen der modtager integrationsydelse falde fra 37,6% til 33,3 % og for gruppen, der ikke modtager integrationsydelse fra 41,9 % til 33,3 % inden afslutningen af 2019.
  Forslaget til nyt mål vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 119

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 120 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 120

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Fagudvalgsmøderne for januar måned starter grundet juleferien op i uge 3.
  Derfor er møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget lagt på en mandag, da der ligeledes er seminar for ØU og Direktionen torsdag-fredag samme uge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 120

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 121 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_forsoergelsesydelsesmodtagere_aug_2018.pdf

  Pkt. 121

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.

  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er uændret både i Roskilde Kommune og blandt klyngekommunerne.
  - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser har været svagt faldende, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere ligger nu over gennemsnittet for klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er faldet svagt de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger lidt under det gennemsnitlige niveau i klyngen.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er steget svagt både i Roskilde Kommune og i klyngen.

  Som supplement kan det oplyses, at aktiveringsgraden for de jobparate kontanthjælpsmodtagere (dvs. hvor stor en andel af måneden kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering) fra januar til juni 2018 har ligget mellem 25 og 29 %. Dette svarer til gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 121

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 122 Orientering om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

  Pkt. 122

  Orientering om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

  Sagsnr. 310225 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, som er indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har den 23. august 2018 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Den overordnede intention med aftalen er en forenkling af lovgivningen på området, en mere individuel tilrettelæggelse af den enkelte borgers forløb samt et stærkere virksomhedsrettet fokus.
  Aftalen bygger på fire overordnede elementer, som kort er uddybet herunder. Den fulde aftaletekst kan ses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: https://www.bm.dk/media/7787/aftaletekst_lab.pdf
  Færre og mere enkle proceskrav
  Der sker en ensretning af kontakt- og samtaleforløbet på tværs af målgrupper, både i forhold til antal og indhold. Desuden forenkles og harmoniseres reglerne om ret- og pligttilbud.

  Ens regler på tværs af målgrupper

  Der sker en forenkling af varighedsbegrænsningerne på løntilskudsjobs og virksomhedspraktik. Antallet af målgrupper for ordningerne reduceres til to, som er borgere tæt på arbejdsmarkedet og borgere længere fra arbejdsmarkedet.
  Der sker desuden en forenkling af uddannelsestilbud på tværs af målgrupper samt af voksenlærlingeordningen.

  Flere digitale løsninger

  Der sker en forenkling og automatisering af arbejdsgange ved bl.a. virksomheders digitale ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Muligheden for digital ansøgning om øvrige virksomhedsrettede tilbud udvides. Fremover skal alle ledige udarbejde et CV på Jobnet og alle, der modtager en indsats i jobcentret skal kommunikere digitalt via Min Plan på Jobnet. Dette gælder ikke borgere, der er fritaget digital post, eller digital selvbetjening.

  Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking

  Som opfølgning på aftalen udvikles en udvidet benchmarkrapport, der løbende skal give indsigt i kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet. Rapporterne skal dels danne grundlag for drøftelser af kommunernes resultater med KL, men også danne grundlag for opfølgning over for de kommuner, der ikke har tilfredsstillende resultater. Som en del af aftalen indføres muligheden for skærpet tilsyn med kommuner, der ikke har tilfredsstillende resultater på udvalgte parametre.
  Aftalen udmøntes via lovgivning i det nye folketingsår med henblik på, at langt de fleste initiativer kan træde i kraft 1. juli 2019.
  Aftalepartierne mødes et år efter loven er trådt i kraft for at følge kommunernes indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 122

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 123 Orientering om status for pårørendepolitikken

  Pkt. 123

  Orientering om status for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de initiativer, der er igangsat for at gennemføre pårørendepolitikken.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Endvidere skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen har Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttet en række konkrete initiativer, der skal føre til, at de politiske mål i pårørendepolitikken opfyldes. Nedenfor er en kort status for initiativerne.
  På baggrund af en række møder med Handicaprådet, Ældrerådet samt en række patientforeninger er der udarbejdet en pjece med relevante informationer til alle typer pårørende. Pjecen beskriver pårørendepolitikken og henviser til kommunens og de frivillige foreningernes hjemmesider. Pjecen skal fordeles til biblioteker, bosteder, plejecentre, praktiserende læger m.fl.
  Endvidere blev det på møderne drøftet, hvordan en ny hjemmeside til pårørende på roskilde.dk kan udformes, så der bliver taget hensyn til, at pårørende er meget forskellige. Ideen er, at man med få klik kan finde frem til de oplysninger, der er relevante for den enkelte pårørende, herunder oplysninger om tilbud som henholdsvis frivillige foreninger og kommunen tilbyder. Hjemmesiden er under udvikling og forventes i drift i løbet af efteråret.
  Foruden pjecen findes information om pårørendeinddragelse på de enkelte plejecentre, botilbud, dagtilbud m.v. findes på de enkelte tilbud og de hjemmesider, som institutionerne selv vedligeholder.
  I overensstemmelse med pårørendepolitikken er der også iværksat en række andre initiativer, herunder ”Åben telefon” til en repræsentant for ledelsen i Social, Job og Sundhed, decentrale aktiviteter på plejecentre, bosteder m.v. med det formål at inddrage og informere de pårørende. Muligheden for denne direkte adgang til dialog suppleres med en mail-postkasse, som pårørende kan bruge til kommentarer, forslag m.v.
  Endelig planlægges afholdelse af et pårørende-arrangement i efteråret form af et fyraftensmøde med deltagelse af politikere, Handicaprådet og Ældrerådet samt andre relevante aktører, herunder pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 123

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 124 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 124

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Økonomi

  På integrationsområdet forventes i alt mindreudgifter på 17,9, mio.kr. Disse mindreudgifter er sammensat af merudgifter på 1,8 mio. kr. på servicerammen, der skyldes tilpasning af den midlertidige boligkapacitet og faldende huslejeindtægter. Herudover forventes der et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. på overførselsrammen, der skyldes, at området har færre ydelsesmodtagere end forventet ved budgetlægningen. Mindreforbruget under overførselsrammen er sammensat af hhv. 7,6 mio. kr. på indsatser og 12,1 mio. kr. på ydelser.
  Budgettet på Voksen og Handicap på servicerammen forventes overholdt ved opfølgningen pr. 30. juni. Der har imidlertid været en udvikling de seneste måneder, der indikerer et øget pres på især botilbudspladser og borgerstyret personlig assistance (BPA efter § 96). Til næste budgetopfølgning vil forvaltningen derfor forvente et merforbrug i størrelsen 3 til 5 mio. kr. på voksenhandicapområdet.

  På voksenhandicapområdet forventes desuden mindreindtægter på 2,0 mio. kr., fra refusion for særligt dyre enkeltsager (ikke serviceudgift). Der har været mindreindtægter i forhold til det budgetlagte niveau de to foregående år.
  På beskæftigelsesområdet ventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.
  Mindreforbruget er sammensat af:
  ̵ Merudgift til dagpenge på 2,0 mio. kr.
  ̵ Mindreudgift på sygedagpenge, fleksjob mv. på 4,5 mio. kr. sammensat af merudgift til sygedagpenge på 1,0 mio. kr. og mindreudgift til ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse på 5,5 mio. kr. – en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.
  ̵ Mindreudgift på 5,0 mio. kr. til kontanthjælp og revalidering – en forbedring på 1,5 mio.kr. siden sidste opfølgning.
  ̵ På beskæftigelsesindsatser forventes en mindreudgift på 4,9 mio. kr., der primært skyldes mindreudgift til seniorjobs på 2,5 mio. kr., mindreudgift til jobrotation på 0,9 mio. kr. og forventet afvikling på gæld fra BOMI på 0,7 mio.kr.
  En række af de områder, hvor der er mindreforbrug på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, er omfattet af budgetgarantien. Der er derfor til behandlingen af sag om midtvejsregulering for 2018 i Økonomiudvalget og Byrådet i august foretaget enkelte reguleringer af de skøn, som er indgået i denne budgetopfølgning pr. 30.juni. Disse reguleringer vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31.august, som forelægges for udvalget i oktober.
  Der er foretaget ændringer i skønnene på følgende områder:
  ̵ Integrationsområdet; fra mindreudgift på 17,9 mio.kr. til mindreudgift på 17,4 som skyldes merudgifter på boligerne.
  ̵ Førtidspension; fra merudgift på 4,5 mio.kr. til merudgift på 5,0 mio.kr. på grund af ny vurdering af antallet af førtidspensionister bevilget 1. juli 2014 eller senere.
  ̵ Kontanthjælp og revalidering; fra mindreudgift på 5,0 mio.kr. til mindreudgift på 10,0 mio.kr. som primært skyldes et større fald i ydelsesmodtagere end tidligere vurderet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 124

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 125 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 125

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Brugerinddragelse på beskæftigelsesområdet
  2. Politikudvikling på udvalgets område
  3. Dialogmøde med Integrationsrådet
  4. Drøftelse af hjemtagningsstrategi

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Tilsyn på socialområdet
  2. Evaluering af Makers Corner
  3. Status på visitationskriterier for akutventelisten
  4. Temadrøftelse af handicapområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 125

  Udskydes.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

 • Pkt. 126 Eventuelt

  Pkt. 126

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 126

  Udvalgets studietur afholdes i perioden 13.-15. november 2019 med afrejse den 12. november 2019.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).