You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 6, 2018 - 16:30
Sted: Clavis Sprog & Kompetence, Maglehøjen 6, Roskilde
 • Pkt. 162 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 162

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 162

  Pkt. 166 blev udskudt til senere behandling.
  Tillægsdagsorden blev optaget på dagsordenen.

 • Pkt. 163 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 163

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 163

 • Pkt. 164 Dialogmøde med Integrationsrådet

  Pkt. 164

  Dialogmøde med Integrationsrådet

  Sagsnr. 313330 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder dialogmøde med Integrationsrådet den 6. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget har Integrationsrådet ønsket at drøfte den kommende integrationspolitik.
  Integrationsrådet har følgende forslag til mål for integrationspolitikken:
  Uddannelsesmål
  – Styrkelse af tosprogede småbørns sprogforståelse inden skolealderen
  – Udligning af karakterforskel mellem tosprogede og danske elever i folkeskolen
  – Nedbringelse af tosprogede unges frafald på ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune
  Beskæftigelsesmål
  – Nydanske borgeres ledighed skal reduceres
  – Ledigheden blandt nydanske kvinder skal nedbringes gennem job og uddannelse
  – Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsloven skal komme i job og uddannelse.
  Medborgerskabsmål
  – Andel af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som oplever god trivsel og accept i samfundet, stiger
  Boligområdet
  – Rådet ønsker at fokusere på boligområdet som et nyt fokuspunkt.
  Integrationsrådet ønsker at invitere alle interessenter til et dialogmøde med henblik på input til den kommende Integrationspolitik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 164

  Drøftet.

 • Pkt. 165 Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Udkast_til_maal_i_Resultater_i_Roskilde_vedr._nedbringelse_af_fravaer_paa_danskundervisning_for_integrationsborgere.pdf

  Pkt. 165

  Nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Sagsnr. 309869 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På foranledning af Gitte Simoni (O) bad udvalget på møde den 7. juni 2018 forvaltningen om at udarbejde et forslag til mål i Resultater i Roskilde om fremmødeprocenten på danskundervisning for integrationsborgere.
  Fraværsprocenten på danskundervisningen for integrationsborgere ligger gennemsnitligt på 37,3 % for kursister henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse, som modtager integrationsydelse og 42,2 % for kursister henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse, og som ikke er berettiget til at modtage integrationsydelse.
  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nyt mål i Resultater i Roskilde med følgende ordlyd:
  Fraværet på Roskilde Kommunes lovpligtige danskuddannelse til integrationsborgere på integrationsprogram skal sænkes.
  Til målet foreslås følgende resultatkrav:
  Fraværsprocenten på danskundervisning for integrationsborgere i integrationsprogram skal for gruppen, der modtager integrationsydelse, falde fra 37,6 % til 33,3 % og for gruppen, der ikke modtager integrationsydelse, fra 41,9 % til 33,3 % inden afslutningen af 2019.
  Forslaget til nyt mål vedr. nedbringelse af fraværsprocent på danskundervisning for integrationsborgere fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-09-2018, pkt. 119

  Udskydes.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Jens Børsting (A).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 132

  Udvalget beder om, at sagen kommer på igen til udvalgets møde i december. Mødet ønskes afholdt på sprogcenter Clavis. Dialogmøde med integrationsrådet afholdes på samme møde.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 165

  Udvalget konkluderer på baggrund af usikkerheden i tallene for fravær, at der ikke kan udarbejdes et nyt mål i Resultater i Roskilde for fraværsprocent på danskuddannelse.
  Udvalget følger fravær på danskuddannelse i integrationsnøgletallene med udgangspunkt i de redskaber som CLAVIS og forvaltningen har til rådighed.
  I forbindelse med et kommende udbud for danskuddannelse, ønsker udvalget et tilbud på, hvordan der kan registreres en opdeling af fravær i lovligt og ulovligt fravær.

 • Pkt. 166 Styrkelse af repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Lovgivning_vedr._hjemsendelse_og_repatriering.pdf Repatreringsindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 166

  Styrkelse af repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 311550 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt Forvaltningen om at uddybe lovgrundlaget omkring flygtninge og indvandreres tilbagevenden til hjemlandet og samtidig præsentere forslag til en øget indsats i forhold til repatriering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

  1. at indsatsen for repatriering over for den målgruppe, som Roskilde Kommune har løbende kontakt til på baggrund af, at de modtager en forsørgelsesydelse, fortsætter.
  2. at indsatsen for repatriering til den målgruppe, som kommunen ikke har løbende kontakt til, da de er selvforsørgende, øges gennem mere opsøgende indsats og tilbud om informationsmøder.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I forhold til udlændinges tilbagevenden til hjemlandet skelnes mellem hjemsendelse, udvisning og repatriering.
  Udlændingestyrelsen har ansvaret for hjemsendelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og kan efter § 19 i udlændingeloven beslutte at inddrage en tidsbegrænset opholdstilladelse, når det konstateres, at grundlaget for opholdstilladelsen var urigtigt eller ikke længere er tilstede, f.eks. hvis forholdene ændrer sig således, at flygtningen ikke længere risikerer forfølgelse i hjemlandet. Det danske retssystem kan idømme udlændinge, der begår kriminalitet, en straf, der indebærer udvisning fra Danmark.
  Oplysning omkring mulighederne for repatriering, som er frivillig, har staten uddelegeret til Dansk Flygtningehjælp. Indsatsen skal sikre, at udlændinge får viden om mulighederne i repatrieringsloven, så de, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutningen om at vende hjem.
  Kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at informere de borgere, som er omfattet af repatrieringsreglerne, og som modtager en forsørgelsesydelse, om mulighederne for repatriering ved hver opfølgningssamtale. I Roskilde Kommune er udarbejdet en fast procedure for dette, og der udleveres samtidig en brochure udviklet af Dansk Flygtningehjælp. Kommunen vejleder om temaet på hjemmesiden, og der er en video tilgængelig på dansk og tyrkisk. Der afholdes jævnligt informationsmøder i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om repatriering med tolk til stede. Næste gang er 28. januar 2019 i Rådhusets auditorium. Forvaltningen vurderer, at indsatsen for de borgere, som kommunen har løbende kontakt med, er tilstrækkelig.
  De udlændinge, som er i arbejde, uddannelse eller på anden vis selvforsørgende, har kommunen ikke løbende kontakt til, men målgruppen har tidligere været inviteret til informationsmøder om repatriering gennem kontakt til bl.a. de etniske foreninger, Integrationsrådet, moskeer mv. Forvaltningen forslår, at indsatsen omkring repatriering øges gennem mere opsøgende kontakt til målgruppens samlingssteder og tilbud om informationsmøder særligt henvendt til denne gruppe, som især tæller flygtninge og indvandrere med langvarigt ophold i Danmark.
  Lovgrundlaget er uddybet i vedlagte bilag.
  Derudover er vedlagt bilag fra sag på udvalgets møde i februar om repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 166

  Sagen udsættes til udvalgets møde i januar.

 • Pkt. 167 Forlængelse af beskæftigelsespolitik - heri beskæftigelsesplan

  Beskaeftigelsesplan_2016_til_2019.pdf

  Pkt. 167

  Forlængelse af beskæftigelsespolitik – heri Beskæftigelsesplan

  Sagsnr. 313004 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019”, der i lighed med tidligere samtidig udgør Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan, forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en tilpasset ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019” med tilrettede bilag godkendes, indtil den planlagte proces for politikudvikling på beskæftigelsesområdet er gennemført i 1. halvår 2019, og ny plan kan godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §4, at Kommunalbestyrelsen hvert år, senest 31. december, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 4. oktober 2018 en proces for udvikling af Politik for Beskæftigelsespolitikken, der løber frem til sommer 2019.
  På baggrund af denne beslutning foreslås det, at den eksisterende beskæftigelsespolitik forlænges til at gælde i perioden 2016-2019, indtil en ny politik vedtages i løbet af 2019. Politikken er opdateret med aktuelle fakta. Beskæftigelsespolitikken vil samtidig udgøre kommunens beskæftigelsesplan
  Materialet i bilag 1, er på den baggrund opdateret og består af en faktuel opdatering af den eksisterende ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019” inklusiv opdaterede bilag.
  Forvaltningen vurderer, at de allerede beskrevne målsætninger og indsatser i Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2018”, sammen med opdateringen til 2019 og byrådets Integrationspolitik, underbygger beskæftigelsesministerens mål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 167

  Anbefales.

 • Pkt. 168 Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen

  Udmoentning_-_Reduktion_og_gentaenkning.pdf

  Pkt. 168

  Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen

  Sagsnr. 310213 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som konsekvens af Erhvervs- og Vækstpakken er budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats i 2019 via Lov- og cirkulæreprogrammet reduceret med 10,6 mio.kr. I budgetforliget for 2019 for Roskilde Kommune er der afsat 5 mio.kr. til at gentænke indsatsen. Udmøntningen af disse skal jf. aftalen forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udmøntningen af reduktionen på 10,6 mio.kr. godkendes
  2. Udmøntningen af geninvestering på 5,0 mio.kr. godkendes
  3. 0,5 mio.kr. af midlerne til geninvesteringen overføres fra beskæftigelsesindsatsen under BSU til en virksomhedsrettet indsats under ØU

  Beslutningskompetence

  Ad 1. og 2.: Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Ad 3.: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Som konsekvens af den gennemførte reduktion af budgettet og de nye afsatte midler har forvaltningen arbejdet med forslag til reduktioner på 10,6 mio.kr. og forslag til anden indsats for 5,0 mio.kr.
  Forslag til udmøntning af både reduktion og geninvestering fremgår af vedlagte bilag.
  I forbindelse med budgetbehandlingen har forvaltningen anført, at gennemførelsen af den fulde besparelse vil have en markant betydning for alle jobcentrets målgrupper og bl.a. betyde en væsentlig reduceret indsats på ungeområdet, mindre brug af opkvalificerende uddannelse og uddannelse generelt, en mindre håndholdt indsats for personer med andre problemer end ledighed samt en mindre kvalificeret og mindre intensiv indsats over for sygemeldte borgere. Dette fremgår af vedlagte forslag til reduktion, hvoraf der fremgår en reduktion på 2,9 mio. på ungeområdet, 2,2 mio. kr. vedr. aktivitetesparate kontanthjælpsmodtagere og revalidender, 1,6 mio. kr. vedr. jobklare kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige samt 3,9 mio., kr. vedr. tværgående indsatser. Størstedelen vedrører ophør af lægmandsmentorkorps, som betyder en besparelse på 2,6 mio. kr.
  I udmøntningen af besparelsen har forvaltningen – grundet geninvesteringsmuligheden – friholdt sygemeldte borgere, da risikoen for længerevarende forløb er overhængende, hvilket harmonerer dårligt med den business case på sygedagpengeindsatsen, der blev anbefalet fra udvalget og vedtaget i byrådet den 30. maj 2018. Samtidig er udgifterne til sygedagpenge ikke omfattet af budgetgarantien og er dermed en ren kommunal udgift.
  Overordnet tager udmøntningen af geninvesteringen af indsatsen udgangspunkt i følgende retninger:
  - Intensiveret indsats over for de jobklare ledige med fokus på opkvalificering og en virksomhedsrettet indsats.
  - Mindre brug af mentorindsats – men mere kvalificeret tværfaglig og virksomhedsrettet mestringsindsats for de mest udsatte grupper.
  - En fortsat styrket ungeindsats, der støtter op om de unge – også efter kl. 16.
  - En fortsat målrettet, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats over for de sygemeldte.
  Den aktive indsats over for jobparate kontanthjælpsmodtagere tilpasses med 0,3 mio. kr. som følge af ca. 20 pct. færre jobparate kontanthjælpsmodtagere siden januar 2017. Der udmøntes en rammebesparelse på Job og Afklaring samtidig med en udvidelse af målgrupperne til også at omfatte ressourceforløbsborgere, hvis indsats finansieres af en anden ramme.
  Med denne prioritering ønsker forvaltningen generelt at rette indsatsen mod de målgrupper, der vurderes at have størst effekt og størst behov for en målrettet indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  De samlede budgetreguleringer er foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.
  Dog søges merudgifter til virksomhedsrettet indsats (serviceudgiftsrammen) under Økonomiudvalget på 0,5 mio.kr. finansieret af mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen under Beskæftigelses- og Socialudvalget (overførselsudgiftsrammen) i forbindelse med udmøntningen af de 5,0 mio.kr. til gentænkning af den samlede indsats.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 168

  Ad 1: Godkendt af et flertal i udvalget.
  Ad 2: Godkendt af et flertal i udvalget.
  Ad 3: Anbefales af et flertal i udvalget.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, som den ligger, da der reelt er tale om en besparelse på 5,6 mio. på beskæftigelsesindsatsen. Vi finder desuden fremgangsmåden med først at finde besparelser for 10,6 mio. og derefter tilføre området 5 mio. som meget besynderligt og har svært ved at se den såkaldte gentænkning som andet end omfordeling og besparelser.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 169 Særlige småjobs i 2019

  Pkt. 169

  Særlige småjobs i 2019

  Sagsnr. 311911 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 i Roskilde Kommune er det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til småjobs. Forvaltningen foreslår, at den eksisterende ordning i regi af Materielgården videreføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget godkender videreførelsen af ordningen om oprettelse af særlige småjobs i regi af Materielgården.
  2. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 1. mio.kr fra Økonomiudvalget til Plan- og Teknikudvalget.

  Beslutningskompetence

  Ad. 1.: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget
  Ad. 2.: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2018 afsatte budgetforligspartierne 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs. De særlige småjobs blev oprettet på Materielgården.
  Forligspartierne bag budgetforliget 2019 i Roskilde Kommune har i budget 2019, som en del af byrådets udviklingspulje på 7 mio. kr., afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde 225 timers kravet, men med særligt sigte på at få dem videre i faste job.
  Forvaltningen foreslår, at ordningen omkring oprettelse af småjobbene i regi af Materielgården fortsættes.
  Ordningen indebærer, at småjobbene oprettes på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.
  Kandidaterne til småjobs formidles via jobcentret efter konkret aftale med Materielgården, der afholder den indledende jobsamtale og vurderer, om kandidaten har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig et småjob.
  Hvert småjob indledes med to ugers virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af borgerens motivation. Herefter oprettes småjob op til 37 timer om ugen i minimum 4 uger og maksimum 15 uger afhængig af det ugentlige antal timer og ift. om den enkelte borger i forvejen skulle have optjent nogle af de 225 timer.
  Indtil udgangen af november 2018 er der oprettet 9 forløb i regi af Materialegården. 6 borgere er påbegyndte ordinær beskæftigelse efterfølgende.

  Økonomi

  Det indstilles, at der bliver overført 1 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme til Plan- og Teknikudvalgets ramme til udgifterne til etablering af småjobs. Midlerne anvendes til lønninger til småjobs, inkl. Materielgårdens almindelige overhead.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 169

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 170 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

  Pkt. 170

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

  Sagsnr. 313329 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 269.770 kr. fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter, som er blevet udmeldt af Styrelsen af Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 269.770 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2018 udmeldt en pulje på 10 mio. kr. til at finansiere kompetenceudvikling af jobkonsulenter.
  Roskilde Kommune har i oktober 2018 fået tilsagn på 269.770 kr.
  Kompetenceudviklingen har til formål at sikre, at alle virksomhedskonsulenter har et fælles fagligt fundament og en fælles forståelse af virksomhederne som central kunde hos jobcenteret. Kompetenceudviklingen skal desuden sikre, at virksomhedskonsulenterne styrker deres evne til at udføre en virksomhedsrettet indsats, herunder at udbygge deres viden om det lokale og regionale arbejdsmarked og mulige jobåbninger.
  Kompetenceudviklingsforløbet skal understøtte en praksis, som sikrer, at beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i en ”efterspørgselsorienteret” tilgang mere entydigt orienteres mod dækning af virksomhedernes rekrutteringsbehov samt højest mulig grad af ordinær beskæftigelse til den enkelte borger.
  Kompetenceudviklingen gennemføres i perioden 1. december 2018-30. april 2019. Tilsagnet udbetales ved gennemførelsen af kompetenceudviklingsforløbet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune har i oktober 2018 fået tilsagn om 269.770 kr. fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter. Der søges om en udgiftsbevilling på 269.770 kr. og tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 170

  Anbefales.

 • Pkt. 171 Sammensætning af Udsatteråd

  Pkt. 171

  Sammensætning af Udsatteråd

  Sagsnr. 311870 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget skal beslutte sammensætningen af det kommende Udsatteråd. Forvaltningen vil præsentere et oplæg til sammensætning af Udsatteråd på mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. september 2018 blev vedtægter for det kommende Udsatteråd godkendt.
  Der afholdes den 30. november 2018 et møde med kandidater til Udsatterådet, hvor der orienteres om den videre proces, og hvor kandidaterne har mulighed for at stille eventuelle spørgsmål. På mødet deltager kandidater til Udsatteråd, medlemmer af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen.
  Sammensætningen af Udsatterådet sker på baggrund af vedtægterne for Udsatterådet, som blev godkendt i Byrådet 26. september 2018.
  Rådet sammensættes med henblik på at dække følgende områder:
  – Misbrugsbehandling
  – Forebyggelse og sundhedsfremme
  – Social- og psykiatriområdet
  – Det boligsociale arbejde
  – Beskæftigelsesområdet
  – Samt enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til kommunens politik for sociale indsatser på voksenområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 171

  Udvalget beslutter følgende sammensætning af Udsatterådet. Udvalget anbefaler desuden Udsatterådet at inddrage de personer, der har vist interesse for at indgå i Udsatterådet i rådets videre arbejde.
  Foreningsrepræsentanter:
  – Leni Grundtvig Nielsen (SIND)
  – Gitte Dueholm (Kafe Klaus)
  – Poul Struve Nielsen (Hus Forbi)
  – Carsten J. Larsen (Sand)
  – Elisabeth Riber Christensen (Netværk mod fattigdom)
  Brugerrepræsentanter:
  – Kent Verner Knudsen
  – Jørgen Berger Aafalk
  – Frederik Madsen
  – Sophie Zeeb
  – Danny Pedersen
  Suppleanter:
  1. suppleant: Anne Bjerr Bräuner (Bedre Psykiatri)
  2. suppleant: Alexander Kuburovic
  3. suppleant: Fie Marie Bondesen (Dankbar)
  4. suppleant: Ea Movang
  5. suppleant: Pia Mikkelsen (BOSJ)

 • Pkt. 172 Forslag til brugerinvolvering ved kommunens indsatser inden for psykiatri, misbrugs- og hjemløseområdet

  Pkt. 172

  Forslag til brugerinvolvering ved kommunens indsatser inden for psykiatri, misbrugs- og hjemløseområdet

  Sagsnr. 312587 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har ønsket at sikre brugerinvolvering ved kommunens indsatser inden for psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af etableringen af et udsatteråd i Roskilde Kommune og i den forbindelse, nedlæggelse af Brugerråd for Sårbare Voksne, bad udvalget på møde i september om et alternativt forslag til brugerinvolvering ved kommunens indsatser inden for psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet.
  Brugerinvolvering i kommunens indsatser er afgørende for at sikre, at indsatserne er meningsfulde og effektfulde for borgerne. Omdrejningspunktet i forhold til brugerinvolvering er tænkningen, at det er os som kommune, der i en periode, hvor det er nødvendigt for borgeren, støtter borgeren. På den måde er det Roskilde Kommune, som i en periode bliver involveret i borgerens liv. Kommunens indsatser skal være målrettet de behov, som borgerne har, og derfor er brugerinvolvering i kommunens indsatser et prioriteret område.
  Forvaltningen har undersøgt brugerinvolvering ved kommunens indsatser inden for psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet. Status er, at der er en række forskellige initiativer, som f.eks. omfatter: Arbejdet med formulering af mål for indsatser, tilrettelæggelse af indsats, brugerbesluttede aktiviteter, møder med brugerrepræsentation, brugerrepræsentation ved nogle jobsamtaler, brugerdeltagelse i projekt omkring volds- forebyggelse, på bosteder vælger borgere selv kontaktperson, fælles deltagelse af brugere og medarbejdere i kompetenceudvikling og samarbejde omkring udlevering af medicin.
  Der er således fokus på brugerinvolvering, og der benyttes en bred vifte af brugerinvolveringsindsatser til forskellige formål. Ledergruppen for det sociale område kommer samtidig fremadrettet til at sætte fælles fokus på en brugerinvolverende tilgang i indsatserne og fælles læring omkring en systematisk tilgang hertil, eksempelvis gennem brugertilfredsheldsundersøgelser, selvevaluerende tilgang og borgercentrerede metoder. Ledergruppen på det sociale område vil derfor have brugerinvolvering i bred forstand som fokusområde i 2019, og forslag herfra vil indgå i temadrøftelse med Beskæftigelses- og Socialområdet i 2019.
  Det kommende Udsatteråd i Roskilde Kommune vil blive inviteret til at bidrage i arbejdet med at sikre brugerinvolvering i indsatserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 172

  Udvalget tager sagen til efterretning.

 • Pkt. 173 Lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Pkt. 173

  Lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Sagsnr. 311856 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen nu, at tilbuddet lukkes. Børnene vil i stedet blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Margrethehøj aflastningstilbud for børn lukkes pr. 31. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og belægning samt kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen nu, at tilbuddet lukkes.
  Margrethehøj Børneaflastning er Roskilde Kommunes aflastningstilbud til børn med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, samt gennemgribende kontaktforstyrrelser med baggrund i autisme. Roskilde Kommune bruger ca. 60 % af pladserne på Margrethehøj, mens de resterende ca. 40 % bruges af andre kommuner fra Region Sjælland.
  Tilbuddet rummer 5 pladser og benyttes i dag på skift af 15 børn og unge, heraf 9 roskildeborgere, hvoraf 2 forventes at stoppe i tilbuddet, inden årets udgang. De 7 børn fra Roskilde Kommune vil i stedet blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov. Da børnene har forskellige behov, vil der være tale om forskellige aflastningstilbud. 5 af børnene fylder 18 i de kommende år (2019 - 2021). De 6 børn fra andre kommuner forventes også at få tilbudt andre relevante aflastningstilbud af deres kommuner.
  De medarbejdere, som i dag arbejder i Margrethehøj Børneaflastning, vil kunne omplaceres inden for Center for Handicap. En medarbejder går på pension 1. december 2018. Der forventes således ikke afskedigelser som følge af lukningen af Margrethehøj.
  De lokaler, der frigøres ved lukning af Margrethehøj Børneaflastning, vil indgå i Center for Handicap til benyttelse af centrets aktivitets- og beskæftigelsestilbud, se også anden sag på dagsordenen om flytning af Klub VI.
  Margrethehøj Børneaflastning er omfattet af Rammeaftalen for Region Sjælland. Rammeaftalen mellem kommunerne i regionen indeholder nogle aftaler og forpligtelser, som skal overholdes ved lukning af et tilbud.
  Brugerne af tilbuddet skal varsles opsagt senest den 30. november 2018 for at opsigelsen kan have virkning fra 31. december 2018. Varslingen skal tilgå de kommuner, som anvender tilbuddet, samt sekretariatet for rammeaftalen i Region Sjælland.
  I Rammeaftalen for Region Sjælland er det desuden aftalt, hvordan underskud skal fordeles imellem de kommuner, som har benyttet tilbuddet. Den foreløbige beregning viser, at der i alt skal dækkes underskud på ca. 2,1 mio.kr. Heraf udgør Roskilde Kommunes andel ca. 1,1 mio.kr. Nedlukningsomkostningerne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2018 er afsluttet. Beløbet kan derfor ændre sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da nedlukningsomkostningerne for Roskilde Kommune på ca. 1,1 mio. kr. først skal finansieres i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 153

  Sagens udskydes til udvalgets møde i december. Udvalget beder om et møde mellem berørte forældre, udvalgsformand for BSU Bent Jørgensen (V), udvalgsformand for SBU Jette Henning (A) og repræsentanter fra forvaltningen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 173

  Udvalget beder forvaltningen undersøge muligheden for et tilbud i Roskilde Kommune inden for den eksisterende økonomiske ramme, alternativt med en beskrivelse af merudgiften. Sagen sættes på dagsordenen til udvalgets møde i marts 2019. En ændring af tilbuddet vil tidligst kunne træde i kraft 1. august 2019.

 • Pkt. 174 Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  Kvalitetsstandard_stofmisbrugsbehandling_SEL_SS_101_2018-20.pdf

  Pkt. 174

  Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  Sagsnr. 262645 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal mindst hvert andet år godkende en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugs- behandlingen, har kommunerne hvert andet år skullet udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.
  Kvalitetsstandarden skal bl.a. indeholde oplysninger om de overordnede målsætninger, værdier og normer for indsatsen, sikring af borgerinddragelse, udvikling af personalets faglige kvalifikationer og kompetencer og den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, så det er tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Kvalitetsstandarden også omfatte en beskrivel­se af, hvordan kommunen følger op på borgerens behandlingsplan efter senest 1 måned og efter senest 6 måneder efter afsluttet behandling.
  Kvalitetsstandardens disposition og beskrivelse er blevet opdateret siden sidst. De indholdsmæssige ændringer i stofmisbrugsbehandlingen er:
  - Anonym stofbehandling kan foregå på særlig lokalitet
  - Oprettelse af social indsats til de mest udsatte borgere (Spontanteam)
  - Oprettelse af rådgivning og behandlingstilbud til unge under 18 år og deres forældre (Spottet)
  - Indførelse af Koordinerende Indsatsplan (KIP) i samarbejde med den regionale psykiatri, praktiserende læge og kommunale afdelinger
  - Kriterier for visitation til døgnbehandling
  Der er desuden tilføjet fokusområder for de kommende år sidst i standarden.
  Endvidere indeholder standarden følgende måltal:
  - Overholdelse af behandlingsgarantien: Lovkravet er 14 dage. I Roskilde Kommune er sat mål på 10 dage for alkoholbehandling. For stofmisbrugsbehandlingen blev det i 2017 gennemsnitlig på 10,2 dage.
  - Andelen af borgere, der bliver stoffri eller opnår en reduktion i deres stofforbrug efter afsluttet behandling: Målet er 50% (i 2017 blev resultatet 54%)
  - Andelen af gengangere i stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder efter afsluttet behandling er på 48%. Landsgennemsnittet er på 73%.
  -
  Kvalitetsstandarden beskriver afslutningsvist, at fokusområder i de kommende år er på:
  - At arbejde med brugerinddragelse, fx gennem to årlige dialogmøder
  - At forbedre den samlede kommunale indsats for at højne effekten af døgnbehandling, fastholde en opnået stabilitet i efterbehandlingen og ikke mindst sikre den svære overgang ud af behandlingen og ind i en tilværelse som stoffri og selvforsørgende.
  Forslaget til kvalitetsstandard har været til høring på mødet den 3. december 2018 i Brugerrådet for Socialt Udsatte. Høringssvaret vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 174

  Anbefales.

 • Pkt. 175 Årshjul 2019

  Udkast_itl_aarshjul_2019.pdf

  Pkt. 175

  Årshjul 2019

  Sagsnr. 313328 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges udkast til årshjul for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årshjul for 2019 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges udkast til årshjul for 2019. Af årshjulet fremgår dels løbende sager samt forvaltningens forslag til temadrøftelser i løbet af 2019. Forvaltningen foreslår, at udkast til årshjul drøftes med henblik på en udbygning og prioritering af sager, herunder temadrøftelser i årshjulet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 175

  Udvalget godkender årshjulet med den tilføjelse, at integrationspolitik sættes på årshjulet i 1. kvartal 2019.

 • Pkt. 176 Orientering om brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet

  Opsamling_paa_brugerundersoegelse.pdf

  Pkt. 176

  Orientering om brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 297990 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om en kvalitativ brugerundersøgelse af den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken, som er støttet af puljen Job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder og ghettoer.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde i april blev udvalget præsenteret for metoder til inddragelse af ledige borgeres viden og erfaringer på beskæftigelsesområdet. Her blev det besluttet at se nærmere på virkningen af rådgivernes kompetenceudvikling i den jobrettede samtale over for jobklare ledige samt de aktivitetsparate lediges oplevelse med en fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærhaven
  På udvalgets møde i november fik udvalget præsenteret de jobklare lediges vurdering af samtalernes kvalitet.
  I denne sag præsenteres udvalget for de aktivitetsparate lediges oplevelse af en fremskudt beskæftigelsesindsats.
  Brugerundersøgelsen er gennemført som et fokusgruppeinterview med udvalgte borgere i boligområdet, som er en del af puljens målgruppe og betjenes af det fremskudte jobcenter. Formålet med interviewet var at opnå en viden om informanternes oplevelser af at have et lokalt jobcenter i Rønnebærparken, samt hvilken betydning dette har for deres beskæftigelsessager.
  Af undersøgelsen fremgår det, at målgruppen har en oplevelse af, at et lokalt jobcenter har betydet en tæt og hyppigere kontakt til deres jobrådgivere.
  Borgerne beskriver det lokale jobcenter som mindre stressende og dermed trygt, hvilket skyldes; 1) færre borgere på stedet, 2) at blive mødt af egen beskæftigelsesrådgiver, når borgeren henvender sig i det lokale jobcenter.
  Målgruppen har en oplevelse af, at der er mere tid til deres sag, herunder mere tid til samtaler med deres jobrådgivere samt afklaring af spørgsmål. De har desuden en oplevelse af, at de inddrages i deres sager i det omfang, som de ønsker og finder nødvendigt.
  Afslutningsvis tydeliggøres det, at interviewpersonerne har en oplevelse af, at et samtaleforløb med jobrådgivere og virksomhedskonsulenter er individuelt tilpassede og samtaleintensiviteten opleves at være optimal. Informanterne oplever desuden, at der er et konkret jobfokus i deres beskæftigelsessager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 176

 • Pkt. 177 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_forsoergelsesydelsesmodtagere_nov_2018.pdf

  Pkt. 177

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er faldet svagt i Roskilde Kommune, mens gennemsnittet for klyngekommunerne er uændret.
  - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet svagt
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser har været svagt faldende, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere ligger på gennemsnittet for klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er faldet svagt de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger lidt under det gennemsnitlige niveau i klyngen. Det relativt største fald ses i gruppen af aktivitetsparate under 30 år.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet svagt både i Roskilde Kommune og i klyngen set over de seneste 12 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 177

 • Pkt. 178 Orientering om Integrationsnøgletal november 2018

  Integrationsnoegletal_november_2018.pdf

  Pkt. 178

  Orientering om Integrationsnøgletal november 2018

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres halvårligt om status og resultater på integrationsområdet i form af en række illustrerede nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil halvårligt få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Seneste orientering blev forelagt udvalget på møde i juni måned.
  Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne. Nøgletallene fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 178

 • Pkt. 179 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2018_BSU.pdf

  Pkt. 179

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 301070 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgningen pr. 31. oktober for Beskæftigelses- og Socialudvalget viser et merforbrug på rammen for serviceudgifter i forhold til vedtagne bevillinger, og derfor anmodes om en budgetomplacering fra rammen for overførselsudgifter, hvor der forventes et større mindreforbrug. Derudover fremlægges den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der budgetomplaceres 10,2 mio. kr. fra rammen for overførselsudgifter til rammen for serviceudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  I budgetopfølgningen pr. 31. oktober forventes et merforbrug på rammen for serviceudgifter i forhold til vedtagne bevillinger under Beskæftigelses- og Socialudvalget. I henhold til statens budget- og regnskabssystem for kommuner kræves at driftsbevillinger overholdes på kommunens bevillingsniveau, som i Roskildes tilfælde er på udvalgsniveau, men således at de enkelte rammer inden for det enkelte udvalg ikke må overskrides. Da der ikke er en bevillingsmæssig udfordring på det samlede udvalg, er det nødvendigt med en budgetomplacering mellem rammen for serviceudgifter og rammen for overførselsudgifter inden for udvalget.
  Merforbruget på rammen for serviceudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget skyldes primært, at fagområdet Voksen og handicap oplever et øget pres på især botilbudspladser og borgerstyret personlig assistance samt ophold i forsorgshjem og krisecentre. Derudover forventes der på fagområdet Integration et merforbrug i forhold til tilpasning af kapaciteten af midlertidige boliger til det nye lavere antal flygtninge. Til gengæld forventes et større mindreforbrug på rammen for overførselsudgifter, da kommunen modtager et lavere antal flygtninge end forventet samt oplever et faldende antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket muliggør en omplacering mellem rammerne.

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Samlet set har Beskæftigelses- og Socialudvalget et mindreforbrug på 31,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på overførselsudgifter på 47,4 mio. kr., et merforbrug på 13,9 mio. kr. på serviceudgifter og et merforbrug på 2,0 mio. kr. på ikke-serviceudgifter.
  På relevante fagområder ser budgetopfølgningen ud som følger:

  Integration

  På Integrationsområdet forventes i alt mindreudgifter på 24,0 mio. kr., hvoraf 17,4 mio. kr. allerede er indarbejdet i det korrigerede budget i forbindelse med midtvejsreguleringen af udgifter omfattet af budgetgarantien. Disse mindreudgifter er sammensat af merudgifter på 2,2 servicerammen, der skyldes tilpasning af kapaciteten af midlertidige boliger og faldende huslejeindtægter, samt af mindreudgifter på 26,2, der skyldes, at området har færre ydelsesmodtagere end forventet ved budgetlægningen.

  Social

  På voksenhandicapområdet forventes et merforbrug på i alt 13,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Heraf udgør de 3,7 mio. kr. forbrug af rammeoverførsel fra tidligere år, som er finansieret af tillægsbevilling.
  Udviklingen på området viser et øget pres på især botilbudspladser og borgerstyret personlig assistance (BPA efter § 96) samt ophold i forsorgshjem og krisecentre. Forvaltningen forventer derfor pr. 31.10.2018 et merforbrug i størrelsen 8 mio. kr. på voksenhandicapområdet (serviceudgift). Indsatserne for overholdelse af budgettet fortsætter.
  På voksenhandicapområdet forventes desuden mindreindtægter på 2,0 mio. kr., fra refusion for særligt dyre enkeltsager (ikke serviceudgift). Der har været mindreindtægter i forhold til det budgetlagte niveau de to foregående år.
  Der forventes merforbrug på førtidspension (overførselsudgift) på 6,2 mio. kr., på grund af en stigning i antallet af førtidspensionister efter den nye ordning, der ligger ud over det budgetlagte. Udgiften er omfattet af budgetgarantien og midtvejsregulering. Der blev taget højde for forventet merforbrug i sag om midtvejsregulering for 2018 (BY 29.08. pkt. 274), hvor merforbrug på 5 mio. kr. blev indarbejdet i det korrigerede budget. Merforbruget er siden da steget med 1,2 mio. kr.
  På øvrige overførsler forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som hovedsageligt består af mindreforbrug på personlige tillæg og sociale formål.

  Beskæftigelse

  På beskæftigelsesområdet forventes et samlet mindreforbrug på 22,9 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget, hvoraf størstedelen er omfattet af budgetgarantien. Det er en forbedring på 5,5 mio.kr. i forhold til sidste opfølgning.
  I forbindelse med behandling af sagen om midtvejsregulering for 2018 er det korrigerede budget nedreguleret med 15,9 mio.kr., således at afvigelsen til det korrigerede budget nu viser et mindreforbrug på 7,0 mio.kr. Heraf anvendes de 2,8 mio.kr. i forbindelse med denne sag til finansiering af merforbrug på serviceudgifterne.
  Ændringen på 5,5 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning består af mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp både som følge af, at vurderingen af antallet fortsat er faldende, samtidig med en væsentlig justering af de forventede gennemsnitsudgifter pr. ledig.
  Herudover er der under fagområdet Sygedagpenge, fleksjob mv. en forventet forbedring på sygedagpenge på 1,0 mio.kr., men samtidig også en modsatrettet forværring på personer i ressourceforløb og i jobafklaring på i alt 1,0 mio.kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet merforbruget på rammen for serviceudgifter finansieres med en budgetomplacering på 8,0 mio. kr. til fagområdet Voksen og handicap og 2,2 mio. kr. til fagområdet Integration. I alt 10,2 mio. kr. som budgetomplaceres fra rammen for overførselsudgifter med 6,0 mio. kr. fra fagområdet Integration, 2,8 mio. kr. fra fagområdet Kontanthjælp og Revalidering og 1,4 mio. kr. fra Øvrige overførselsindkomster.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 179

  Anbefales.

 • Pkt. 180 Orientering om kommende større sager - december 2018

  Pkt. 180

  Orientering om kommende større sager - december 2018

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Input til ny beskæftigelsespolitik
  2. Høring af ny sundhedsaftale 2019-2023
  3. Udbud vedr. danskuddannelse

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Godkendelse af beskæftigelsespolitik
  2. Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2013
  3. Udbud vedr. danskuddannelse
  4. Politikudvikling på socialområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 180

 • Pkt. 181 Eventuelt

  Pkt. 181

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 181

 • Pkt. 182 Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Skitsering_af_en_samlet_kommunal_ungeindsats.pdf

  Pkt. 182

  Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Sagsnr. 290007 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Økonomiudvalget besluttede den 28. november 2018 at sende sagen om fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning til behandling i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, at UU hjemtages og at der i organiseringen af den nye ungeindsats sker en inddragelse af Lejre Kommune og ungdomsuddannelserne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen frem mod en endelig beslutning om hjemtagelse af opgaverne i UU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  De opgaver, der hidtil har været varetaget i Ungdommens Uddannelsesvejledning, har en tæt sammenhæng til opgaver, der også varetages andre steder i den kommunale forvaltning med henblik på at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Med den nationale reformaftale ”Bedre veje til uddannelse og job” stilles der en række nye krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats. Dette flugter med de mål, Roskilde Kommune har sat sig i forbindelse med den styrkede ungeindsats.
  Ved en hjemtagning af de opgaver, der i dag løses af Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre, kan der skabes en enstrenget sammenhængende indsats i det, der bliver den kommunale ungeindsats. En ungeindsats, hvor alle aktører arbejder for det overordnede mål om, at alle unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. Som det fremgår af bilag, er grovskitsen for en sammenhængende ungeindsats, hvor uddannelsesvejledere mv. også indgår, at der i kontakten med alle elever og unge mennesker er et fokus på at hjælpe den enkelte videre i uddannelse, og for dem, der skal videre i beskæftigelse, at de bliver fastholdt i beskæftigelse.
  En hjemtagning af de opgaver, der i dag varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre kræver, at der i december 2018 igangsættes en proces, hvor der tages kontakt til Lejre Kommune om den fremadrettede opgavevaretagelse og en eventuel deling af de ca. 25 årsværk, der er ansat i UU, inklusive administration og ledelse. I forlængelse heraf skal der også ske en involvering af MED-udvalg for de berørte medarbejdere. Ved hjemtagelse af opgaverne vil der ske en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Endelig skal der i december 2018 være dialog med ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune om det fremtidige samarbejde.
  Såfremt processen godkendes, som den er beskrevet ovenfor, vil Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget få en sag til behandling i januar 2019 om endelig beslutning om hjemtagning af UU, inden sagen behandles i byrådet i januar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune finansierer i dag de udgifter, der er forbundet med de opgaver, der for Roskilde Kommune løses af UU.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 182

  Susanne Lysholm (Ø) stiller følgende ændringsforslag "Sagen omhandler reelt spørgsmålet om den konkrete organisering af vores fremtidige ungeindsats. Hertil ønskes indledt en proces med tilvejebringelse af fyldestgørende beslutningsgrundlag for at der kan ske afklaring af ønsker og muligheder med henblik på politisk stillingtagen.
  Et centralt element heri er spørgsmålet om UU’s fremtid, og altså også spørgsmålet hvorvidt der eventuelt skal finde hjemtagning sted til en af de to involverede kommuner. Til det ønskede beslutningsgrundlag findes det blandt andet hensigtsmæssigt at alle relevante involverede parter får lejlighed til som minimum at ytre sig. De relevante parter omfatter blandt andre medarbejdere, brugere og uddannelsesinstitutioner, UU’s bestyrelse og ledelse. Den politiske afklaring findes mest hensigtsmæssigt at omfatte en dialog imellem Lejre kommunalbestyrelse og Roskilde byråd, og i sidstnævnte sammenhæng indgår naturligvis BSU og SBU.”
  For stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø)
  Imod stemmer Bent Jørgensen (V), Jens Børsting (A), Gitte Kronbak (A), Tuncay Yilmaz (A), Gitte Simoni (O).
  Herefter fremsætter Gitte Kronbak (A) følgende forslag: "Forvaltningens indstilling godkendes, dog således, at Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler,
  ̵ at der i processen med inddragelse af Lejre Kommune også indgår en afdækning af mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vejledningsindsatssen;
  ̵ at budgettet til UU "indhegnes" ved en hjemtagelse;
  ̵ at opgaverne, der i dag løses af UU placeres under Skole- og Børneudvalget, da indsatsen har et primært uddannelsesmæssigt sigte;
  ̵ samt at de opgaver, der i dag løses af UU skal bevares som en sammenhængende indsats i den fremtidige organisering.
  Et enigt udvalg stemmer for forslaget.