You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 7, 2019 - 16:30
Sted: HR's Kursuslokale
 • Pkt. 16 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 16

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 16

  Godkendt.

 • Pkt. 17 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 17

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 17

 • Pkt. 18 Anmodning om optagelse af sag fra Socialdemokratiet vedr. det sociale frikort

  Pkt. 18

  Anmodning om optagelse af sag fra Socialdemokratiet vedr. det sociale frikort

  Sagsnr. 316293 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gitte Kronbak (A) har på vegne af den socialdemokratiske gruppe i BSU anmodet om optagelse af sag vedr. det social frikort.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Gitte Kronbak (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om at få optaget følgende sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden:

  ”Den socialdemokratiske gruppe i BSU vil gerne foreslå, at der tages en sag på et kommende møde om det “sociale frikort”.

  Det “sociale frikort” giver mulighed for, at folk på ydelser kan tjene op til 20.000 kr. og dermed nye muligheder for at prøve kræfter på arbejdsmarkedet.
  Vi vil gerne foreslå, at BSU får en orientering om muligheden for og relevansen af at benytte denne ordning.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 18

  Udvalget beslutter, at der udarbejdes en uddybende sag til udvalgets møde i maj. Ordningen drøftes til dialogmødet med Udsatterådet på udvalgets møde i marts.

 • Pkt. 19 Udmøntning af "Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud" jf. budgetaftale 2019

  Pkt. 19

  Styrket forebyggelses- og sundhedsindsats på bosteder, udmøntning af budgetaftale 2019

  Sagsnr. 315501 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af ”styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud” jf. budgetaftalen for 2019 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer i forhold til en styrket forebyggende og sundhedsfaglig indsats på botilbud godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2019, som blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018, blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til en styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud.

  Der er øget nationalt fokus på både forebyggelse og sundhedsfaglig indsats på botilbud. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner udvikler forebyggelsestilbud, der skal bidrage til at forbedre livsstilen for beboere på botilbud. Med risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er der yderligere nationalt fokus på den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene. I Roskilde Kommune skal forebyggelse og sundhedsfaglig indsats implementeres helstøbt og bredt, og det skal sikres dels ved en styrkelse af den overordnede tværgående sundhedsfaglige indsats, dels ved en direkte styrkelse af driften. Det indstilles, at der ansættes tre sundhedsfaglige medarbejdere på socialområdet til at styrke den tværgående sundhedsfaglige og forebyggende indsats på botilbuddene:

  Styrket fokus på kost og fysisk aktivitet

  Der ansættes en sundhedsfaglig medarbejder på botilbuddet Mariehusene, som skal understøtte arbejdet med kost og fysisk aktivitet blandt mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der skal blandt andet undersøges, om et samarbejde med ABSALONs uddannelse Sundhed og Ernæring kan etableres, med fokus på indsatser til bekæmpelse af overvægt samt andre forebyggelsestilbud. Erfaringer fra arbejdet udbredes til andre botilbud i Roskilde Kommune.

  Ansættelse af sundhedsfaglig medarbejder

  Der ansættes en sundhedsfaglig medarbejder på botilbuddet Toftebakken, som skal styrke den sygeplejefaglige indsats og medvirke til at forbedre den nuværende bemanding i socialpsykiatrien. Medarbejderen skal, med afsæt i nationale anbefalinger, iværksætte sundhedsfaglige indsatser, i samspil med de øvrige initiativer på socialområdet.

  Koordinerende sygeplejerske

  Der ansættes en koordinerende sygeplejeske, der skal have fokus på at styrke udførelse af de fælles retningslinjer for medicin, håndtering af driftsorienterede tilsyn, utilsigtede hændelser m.m. Dertil skal den koordinerende sygeplejerske sikre forankring og spredning af viden på sundhedsområdet til relevante faggrupper og medvirke til, at de sundhedsmæssige tilbud opleves som relevante for beboerne, uafhængigt af botilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 19

  Godkendt.
  Udvalget beder om en status på udvalgets møde i august.

 • Pkt. 20 Styrket fremskudt social indsats i Æblehaven/Rønnebærparken

  Pkt. 20

  Styrket fremskudt social indsats i Æblehaven/Rønnebærparken

  Sagsnr. 298729 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges forslag til fremskudt social indsats i Æblehaven/Rønnebærparken på baggrund af budgetforliget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ydes en styrket fremskudt social indsats i Jobcentrets fremskudte lokaler Rønnebærparken 86, hvor relevant medarbejder fra socialområdet en time om ugen kan inviteres til deltagelse i planlagt møde med borgere, som kan have behov for social støtte.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Budgetforlig 2019 indgik forligspartnerne aftale om at styrke den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken ved en øget social indsats i boligområdet. Forslag til en styrket fremskudt social indsats skal forelægges følgegruppen vedr. boligpolitik.
  Medarbejderne i Jobcentrets fremskudte indsats vurderer, at en supplerende fremskudt social indsat kan bestå i, at en sagsbehandler/medarbejder fra voksensocialområdet kan være til rådighed en time om ugen i den åbne rådgivning i Jobcentrets fremskudte lokaler til møde med borgere, som har socialt støttebehov ved siden af ledighed. Det sociale behov kan have forskellig karakter som psykiske problemer, risiko for udsættelse af lejlighed, vold i familien, misbrug m.v. Jobcentret kan booke et tværfagligt møde med relevant sagsbehandler, Jobcenter og borger i denne ugentlige time.
  I forslaget til denne supplerende indsats er indgået, at Jobcentret selv vurderer, at der allerede er mange fungerende samarbejder til social støtte, herunder at en borger kan få ledsagelse til Åben Rådgivning, fælles møder med CAS og støtte der samler socialområdets forebyggende og tidlige rådgivning og støtteforløb til alle borgere mellem 18 og 65 år.
  Hertil kommer, at den udvidede boligsociale tilkaldeordning nu er under etablering. Forvaltningen undersøger i øjeblikket ligeledes, om indsatsen til forebyggelse af udsættelser kan gøres bedre. Endelig er det indgået i vurderingen, at der også er andre indsatser i boligområdet, som sigter på at støtte beboere i forhold til sociale problemer. Det er fx naboskabs- og netværksaktiviteter, beboercafé, reducere antal udsættelser, familiekurser, sundhedsindsats m.m.
  Forvaltningen vil efter sommeren 2019 følge op på det sociale supplement til den tværfaglige job- og socialindsats i boligområdet, herunder evt. justere dens karakter og omfang inden for de ressourcerammer, der er.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2019, da en indsats i det beskrevne omfang kan finansieres ved brug af eksisterende ressourcer.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 20

  Godkendt.

 • Pkt. 21 Ny beskæftigelsespolitik - input fra ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 21

  Ny beskæftigelsespolitik - input fra ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for input fra ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet til ny beskæftigelsespolitik

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennemført en række workshops med ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet. Formålet med workshoprækken har været, at indsamle input til ny beskæftigelsespolitik i Roskilde Kommune.
  Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes nuværende beskæftigelsespolitik har ledere og medarbejdere særligt drøftet vision, værdier og mål. Drøftelserne er opsummeret herunder i forhold til de tre fokusområder:

  Vision

  Ledere og medarbejdere anbefaler fokus på:
  - At sætte borgeren i centrum i eget forløb
  - Roskilde Kommune som en stærk samarbejdspartner på beskæftigelsesområdet, som leverer et højt serviceniveau og understøtter det rigtige match mellem borger og virksomhed
  - Virksomhedernes behov for arbejdskraft
  - At Roskilde Kommune understøtter borgerens behov for tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet
  - Organisering af beskæftigelsesindsatsen så borgere og virksomheder oplever at have én indgang til Roskilde Kommune
  - At Roskilde Kommune skal være kendt for høj kvalitet i beskæftigelsesindsatsen
  - Uddannelsesindsatser, der matcher arbejdsmarkedets behov
  - Meningsfulde, koordinerede og helhedsorienterede indsatser
  - Tidlige og forebyggende indsatser med fokus på beskæftigelse

  Værdier

  Ledere og medarbejdere anbefaler, at nedenstående værdier skal kendetegne indsatsen på beskæftigelsesområdet.
  Borgeren oplever:
  - Fokus på borgerens ressourcer og muligheder
  - Dialogbaseret samarbejde
  - Én indgang til Roskilde Kommune
  - En meningsfuld og velkoordineret beskæftigelsesindsats
  - Klar og tydelig kommunikation omkring forventninger og indsats
  Virksomhederne oplever:
  - Et fleksibelt samarbejde med Roskilde Kommune, præget af tilgængelighed og den rigtige organisering
  - At Roskilde Kommune tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft
  - At Roskilde Kommunes service har værdi for virksomhederne

  Mål

  Ledere og medarbejdere anbefaler, at målene i beskæftigelsespolitikken bl.a. har fokus på:
  - Tidlig indsats og hurtig afklaring for borgere og virksomheder
  - Øget virksomhedsrettet indsats
  - Tilfredshed med Jobcentrets indsats
  - En øget andel af borgere, der får et virksomhedsrettet tilbud

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 21

  Drøftet.

 • Pkt. 22 Ny beskæftigelsespolitik - forslag til program for temamøde

  Udkast_til_program_for_temamoede_om_ny_beskaeftigelsespolitik.pdf Roskilde_Kommunes_beskaeftigelsespolitik_2016-2019.pdf Proces_for_ny_beskaeftigelsespolitik.pdf

  Pkt. 22

  Ny beskæftigelsespolitik - forslag til program for temamøde

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget forelægges forslag til program for temamøde om ny beskæftigelsespolitik

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender program for temamøde om ny beskæftigelsespolitik.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på udvalgets møde i september følgende proces for udarbejdelse af ny beskæftigelsespolitik.
  - Indledende drøftelse af fokusområder, herunder den nationale dagsorden og særlige opmærksomhedspunkter for Roskilde Kommune i Beskæftigelses- og Socialudvalget på dagens møde i september.
  - Indsamling af input til politisk drøftelse fra medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet i løbet af efteråret 2018
  - Præsentation af input fra medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet for Beskæftigelses- og Socialudvalget
  - Politisk temadrøftelse med interessenter på baggrund af oplæg og spørgsmål til debat på beskæftigelsesområdet
  Den nuværende beskæftigelsespolitik er vedlagt i bilag. Proces for ny beskæftigelsespolitik er ligeledes vedlagt som bilag.
  Med denne sag præsenteres udvalget for skitse til program for temamøde om ny beskæftigelsespolitik.
  I anden sag på dagsordenen præsenteres udvalget for input fra medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet til ny beskæftigelsespolitik.
  Forvaltningen foreslår, at temamøde for ny beskæftigelsespolitik afholdes som et aftenmøde kl. 17-20 i marts. Nærmere dato for afholdelse af temamøde fastlægges på baggrund af godkendelse af program.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 22

  Godkendt.

 • Pkt. 23 Høring af Sundhedsaftale 2019-2023

  Sundhedaftalen_2019-2023_hoeringsudkast.pdf Sundhedsaftalen_2019-2023_hoeringsbrev.pdf Sundhedsaftalen_2019-2023_hoeringsparter.pdf

  Pkt. 23

  Høring af Sundhedsaftale 2019-2023

  Sagsnr. 315697 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019. Sagen forelægges ligeledes Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen beskriver de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx kommunale akutfunktioner, genoptræning, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.
  Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget.
  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i Region Sjælland. Udkastet til Sundhedsaftale sendes i høring på trods af, at regeringen har fremlagt sit sundhedsudspil. Da en reform tidligst kan blive besluttet gennemført efter et folketingsvalg, sendes udkast til sundhedsaftale i høring, og det nuværende arbejde videreføres indtil, der ligger beslutninger om en reform.
  Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.
  På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:
  – Fælles om borgerens livsudfordringer
  – Tryghed og mestring i eget hjem
  – Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  – Mental sundhed og psykisk trivsel
  I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det vedrører målene om:
  – Bedre sammenhængende patientforløb
  – Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  – Flere sunde leveår
  Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.
  For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.
  Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.
  Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli 2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 30. juni 2019.

  Forvaltningen vil udarbejde høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelser og foreslår, at høringssvaret tager udgangspunkt i:
  - Samarbejdet om psykiatri- og socialområdet
  - Planlagt opgaveflytning og fælles fokus på kapacitet
  - Fælles tværsektorielle mål og et styrket fælles datagrundlag

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 23

  Drøftet.

 • Pkt. 24 Orientering vedr. Henrik Nielsens Vej

  Pkt. 24

  Orientering vedr. Henrik Nielsens Vej

  Sagsnr. 316236 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om forhold vedrørende tricktyverier i opgangsfællesskabet for unge på Henrik Nielsens Vej og kommende tiltag for at forebygge dette.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På Henrik Nielsens Vej er placeret et opgangsfællesskab for unge, som er særligt forbeholdt borgere med udviklingshæmning. I ejendommen er der dels en fælleslejlighed samt individuelle lejligheder som typisk udlejes for en toårig periode med mulighed for forlængelse.
  Der er tilknyttet pædagogisk uddannede hjemmevejledere til Henrik Nielsen Vej, som giver individuel hjemmevejledning efter behov, typisk 1-2 gange om ugen. Derudover er hjemmevejlederne til stede i fælleslejligheden på følgende tidspunkter:
  - Mandag kl. 6.30-8.30 og kl. 15-20
  - Tirsdag kl. 6.30-8.30 og kl. 15-20
  - Onsdag kl. 6.30-8.30
  - Torsdag kl. 6.30-8.30 og kl. 15-20
  - Fredag kl. 6.30-8.30 og kl. 16-22
  - Lørdag kl. 10-16 eller kl. 16-22 afhængig af evt. arrangementer
  Der har gennem en periode været problemer med tricktyverier i opgangsfællesskabet og flere beboere har mistet større pengebeløb.
  På den baggrund har forvaltningen afholdt møde med politiet med henblik på at drøfte dels samarbejde mellem politi og forvaltningen på socialområdet samt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere på socialområdet.
  Forvaltningen vil på dagens møde uddybe mulige tiltag, der kan forebygge yderligere tricktyverier eller lignende hændelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 24

 • Pkt. 25 Eventuelt

  Pkt. 25

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-02-2019, pkt. 25