You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 7, 2017 - 16:30
Sted: INSP!, Køgevej 4 - 6, 4000 Roskilde
 • Pkt. 25 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 25

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 25

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 26 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 26

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 26

  Jakob Bojsen orienterede om, at Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Sjælland inviterer 2 medlemmer af udvalget til et fælles kommunalt seminar om beskæftigelsesindsatsen d. 2. maj 2017 kl. 13-16.15 i Roskilde Kongrescenter. Interesserede bedes melde sig til Anne Haarløv.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 27 Orientering om status for samarbejdet med INSP!

  Bilag_1_Social_vaertsfunktion_for_psykisk_saarbare_unge.pdf Bilag_2_Netvaerket_Ledige_med_Drive.pdf Bilag_3_Vejlednings-_og_opkvalificeringsforloeb_INSP_Mad.pdf Bilag_4_INSP_som_socialoekonomisk_virksomhed.pdf

  Pkt. 27

  Orientering om status for samarbejdet med INSP!

  Sagsnr. 207947 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med det indgåede samarbejde mellem Roskilde Kommune og INSP! for perioden 2016-2018, har forvaltningen udarbejdet en afrapportering for status på samarbejdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget i 2016 indgik Roskilde Kommune en rammeaftale med INSP! for en treårig periode. Samarbejdet, som vedrører aktiviteter på Beskæftigelses- og Socialområdet, er i 2016-2018 reguleret gennem:
  - Partnerskabsaftale med dokumentation og evaluering af indsatsen for psykisk sårbare unge som fælles strategisk udviklingsaktivitet i samarbejde med Socialstyrelsen og KORA som ekstern evaluator. (Grundbevilling fra Roskilde Kommune på 1,7 mio. kr., hertil kommer tilskud fra Socialstyrelsen og eksterne fonde, se bilag 1)
  - Kontrakter på ydelser som INSP! leverer til Roskilde Kommune vedrørende:
  · Social værtsfunktion for psykisk sårbare unge (0,2 mio. kr.)
  · Netværk for ledige, Ledige med Drive (0,3 mio. kr., se bilag 2)
  · Vejlednings- og opkvalificeringsforløb, INSP! Mad (0,7 mio. kr., se bilag 3)
  - Samarbejdsaftaler om det daglige samarbejde mellem kommunens medarbejdere og frivillige, medarbejdere og ledelse på INSP!

  Dokumentation for samarbejdet

  I 2016-2018 dokumenteres partnerskabsaktiviteter vedrørende psykisk sårbare unge ved:
  - Spørgeskema: Udsendes halvårligt af Roskilde Kommune
  - Registrering af faktiske brug og deltagelse (halvårligt)
  - Registrering af gennemførte aktiviteter (løbende)
  - Registrering af værtskabets funktioner (halvårligt)
  - Logbøger (løbende)
  - Kvalitative semi-strukturerede interviews (løbende)
  Netværket Ledige med Drive registrerer nye ledige i netværket, deres deltagelse og afslutning til job, uddannelse mv. Data sendes kvartalsvist til Jobcenter Roskilde, der også udsender spørgeskema til afmeldte deltagere.
  I Vejlednings- og opkvalificeringsforløb INSP! Mad registreres deltagers fremmøde, progression og afslutning, der sendes til sagsbehandlere og kvartalsvist samlet til Jobcenter Roskilde.

  Samarbejdets foreløbige resultater

  Der er i forhold til 2015 en stigning på 77 pct. flere psykisk sårbare unge visiteret til unge-hjemmevejledning, der bruger INSP! og som i kraft af udviklingsaktiviteter i 2016 er langt mere aktivt deltagende i øvrige INSP!-aktiviteter.
  48 pct. flere ledige deltager i Ledige med Drive (LMD). 34 deltagere fra netværket er kommet i job i 2016 og i alt 50 er kommet videre i job, uddannelse eller andet.
  Resultaterne i Vejlednings- og Opkvalificeringsforløb i INSP! Mad er ikke så gode som tidligere år. Kun én i ordinær beskæftigelse og fem i vikariat, jobrotation og virksomhedspraktik ud af 20 visiteret til forløb. De 18, der gennemførte forløb, havde et gennemsnitligt fremmøde på 70 pct.

  INSP! som socialøkonomisk virksomhed

  Målsætningen for INSP! er at blive en socialøkonomisk vidensvirksomhed, der konsolideres frem mod 2020 med en vækst i salg til primært ikke-lokale kunder, nationalt og internationalt, og forventet jobeffekt på 10-15 årsværk, se bilag 4.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en status undervejs i et allerede bevilget 3 årigt forløb.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 27

  Fraværende: Bent Jørgensen (V).

 • Pkt. 28 Orientering om rammeaftalearbejdet på det specialiserede socialområde

  Invitation_til_politikertemamoede_om_rammeaftale_2018_den_7._april_2017.pdf

  Pkt. 28

  Orientering om arbejdet med rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til rammeaftalen for 2018 er iværksat en ny og mere inddragende proces. Udvalgsmedlemmer i alle kommuner og i regionen er således inviteret til drøftelse af rammeaftalen den 7. april 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  KKR ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen.
  Som led i en ny proces for udarbejdelse af rammeaftale 2018 har der derfor den 25. november 2016 været et kick-off-seminar for alle kommuners udvalgsmedlemmer. Den 18. januar 2017 blev holdt møde med Dialogforum og medlemmer af kommunale handicapråd for tidligt i processen at få brugersynspunkter og input til arbejdet med rammeaftalen og rammeaftalens fokusområder.
  Mødet den 7. april 2017 kl. 9.30 – 12.30 på Sørup Herregård vil tage afsæt i input fra blandt andet disse møder og indeholde en drøftelse af hvilke fokusområder, der skal være i rammeaftale 2018.
  På udvalgsmødet vil direktør Christian Harsløf give en nærmere introduktion til rammeaftalearbejdet for 2018.
  Et ledelsesresumé af Rammeaftalen for 2017 kan ses her: http://www.rs17.dk/media/11680/ledelsesresume_af_rammeaftale_2017_til_kommunerne_juni_2016.pdf

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 28

  Udvalget får mail med orientering om Handicaprådets inddragelse i rammeaftaleprocessen.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 29 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_marts_2017.pdf Udvikling_i_ledigheden_mar_2017.pdf

  Pkt. 29

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.
  Set over det seneste år er det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser og antallet af forsikrede ledigei Roskilde Kommune stort set uændret.
  Bilaget indeholder også en oversigt over antallet af borgere på integrationsydelse.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der, såfremt der foreligger nye tal, blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 29

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 30 Orientering om nøgletal

  Noegletal_BSU_februar_2017.pdf

  Pkt. 30

  Orientering om nøgletal

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvis om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og det specialiserede voksenområde.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udover kvartalsopfølgningerne på budgettet orienteres udvalget løbende om resultat- og nøgletal for indsatsen i Jobcentret og på det specialiserede voksenområde. Udvalget bliver kvartalsvis forelagt en samling af udvalgte grafer, figurer og tabeller, der illustrerer udvalgte mål i Beskæftigelsesplanen, samt andre styringsindikatorer for den samlede indsats.
  I enkelte tabeller/figurer bliver indsatsen i Roskilde sammenlignet med indsatsen i ”sammenlignelige kommuner”, der også benævnes ”klyngen”. Klyngerne er sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 30

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 31 Orientering om virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

  Beskaeftigelsespolitik_2016_-_2018.pdf

  Pkt. 31

  Orientering om status for virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

  Sagsnr. 289729 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har gennem de senere år helt generelt oprustet sit virksomhedsvendte fokus. Beskæftigelses- og Socialudvalget har gennem initiativer i 2015 og 2016 målrettet fokus på virksomhedskontakt mhp beskæftigelsesmæssig effekt af denne. Effekterne af indsatsen viser sig ikke omgående, men forvaltningen fremlægger indikatorer for, at udviklingen går den rigtige vej.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har gennem de senere år oprustet det virksomhedsvendte fokus i sine mange indsatser. Dels på erhvervssiden med en erhvervsafdeling fra 2014, dels lokalt politisk med UVEG fra 2014, dels på beskæftigelsessiden med et stadig mere intensivt fokus på, at selv borgere med yderst begrænsede arbejdsevner vil, kan og skal bruge disse evner på arbejdsmarkedet. I samme periode har adskillige nationale reformer udmøntet dette fokus. Det tydeligste eksempel er Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013, der siden har begrænset tilgangen til førtidspension.
  Denne virksomhedsvending af indsatsen har i de senere år haft medvind i form af en øget efterspørgsel fra arbejdsgiverside efter arbejdskraft. Efter kriseårene fra 2008 er dørene i et vist omfang nu åbnet for ledige uden alle relevante kvalifikationer.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget justerede sin beskæftigelsesstrategi i 2015 i f.m. refusionsreformen fra 2016. Denne reform indførte en hastigt faldende grad af statsrefusion til forsørgelsesydelser – fra 80 til 20 % i løbet af 1 år. Det belønner kommuner for en hurtig og målrettet indsats og straffer omvendt kommuner, der ikke får hjulpet borgere i selvforsørgelse. Justeringen betød flytning af ressourcer fra Anden Aktør til målretning af virksomhedsrettet indsats i Jobcenteret fra 2016.
  Samme år vedtog Beskæftigelses- og Socialudvalget en virksomhedsstrategi, der havde til formål, at det fra 2016 skulle være muligt at nå ud til endnu flere virksomheder, og lagde op til opsøgende virksomhed, kampagner og vægt på forbedret kommunikation, bl.a. via hjemmeside og videoer.
  Den virksomhedsvendte strategi blev yderligere understøttet i 2016, da konsulentfirmaet Mploy udarbejdede en analyse på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune. Resultatet heraf blev konkrete forslag til budgetforbedringer på ydelsesområdet for de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Varigheden af målgruppernes ledighedsperiodeskulle nedbringes, især igennem en intensiveret investering i virksomhedsrettet indsats i jobcenteret gennem 6 virksomhedskonsulentstillinger fra 2017.
  Forvaltningen kan nu præsentere de første resultater af ovenstående.

  Effekter på ledigheden

  Andelen af selvforsørgede borgere er siden oktober 2014 steget fra 86,5 % til 87,2 %.i september 2016.
  Andelen af borgere i løntilskud eller virksomhedspraktik, der går i job lige efter ligger fortsat på 20 %.

  Effekter på virksomhedssiden - Øget kontakt og service

  Andelen af kommunens virksomheder, der har samarbejdet med Jobcenter Roskilde vedr. hhv. løntilskud, virksomhedspraktik mm. er siden 2015 steget fra 13 % til 15 %.
  Forvaltningen har oprettet et virksomhedspanel bestående af pt. 200 virksomheder og forventer at opnå 300 i løbet af 1. kvartal 2017. Panelet skal bl.a. lette overvågning af behov og jobåbninger.
  Siden december 2015 er antallet af private løntilskud steget fra 43 til 70
  Siden december 2015 er antallet af private praktikker steget fra 206 til 219.
  Rekrutteringshenvendelser har hidtil kunnet tælles på få hænder, men er allerede i januar måned steget til 28.
  Et intensiveret samarbejde med Erhvervsforum, herunder tilstedeværelse på alle netværksmøder med lokale virksomheder.

  Udfordringer

  En stor gruppe ledige tilknyttet Jobcenter Roskilde har både svært ved at honorere kravene fra virksomhederne og samtidig store vanskeligheder ved at fastholde et job, hvis det lykkes at hjælpe dem til at opnå et. Der viser sig en stigende problematik omkring ’gengangere’.
  En anden udfordring er selve matchproblematikken mellem, at arbejdsgiverne efterspørger stabile medarbejdere med en vis kvalifikation, hvilket jobcenteret – trods det tværkommunale rekrutteringssamarbejde - ikke altid har tilgængelige.
  Gruppen af jobparate ledige, i Roskilde i alt omkring 1800 er således yderst sammensat: Dels af store mængder ledige, der hurtigt kommer videre i job, dels af ledige, der forsøger, men ikke lykkes med det, og som oplever en personlig nedtur.
  Løsningen, jobcenteret forfølger, er derfor hurtig indsats, virksomhedsrettet fokus fra starten og – om nødvendigt en meget håndholdt indsats overfor den enkelte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en orientering om en strategi i beskæftigelsesindsatsen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 31

  Udvalget ønsker på et kommende møde at besøge Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder at få en orientering om UU’s arbejde, især om UU’s muligheder for at vejlede unge til uddannelser, rettet mod brancher, der efterspørger arbejdskraft.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 32 Orientering om status for foreløbig effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og op-holdskrav i Roskilde Kommune

  Loft_Roskilde_Kommune_-_februar_2017.pdf 225-timer_opg_feb_2017.pdf Loft_Roskilde_Kommune_marts_2017.pdf

  Pkt. 32

  Orientering om status for effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 280068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Forvaltningen orienterer om antal berørte borgere, den økonomiske effekt for den enkelte borger samt de tiltag, der er iværksat for at hjælpe de berørte borgere.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  En opgørelse pr. 1. februar 2017 viser at kontanthjælpsloftet har betydning for 491 borgere i februar 2017, mens 294 borgere har fået reduceret økonomisk støtte som følge af kravet om 225 timers ustøttet arbejde i februar 2017. Derudover har 430 integrationsydelsesmodtagere ikke opholdt sig i Danmark i mindst 7 af de seneste 8 år pr. 1. februar 2017.

  I perioden 1.oktober 2016 – 1. februar 2017 har i alt 325 borgere fået reduceret kontant-/uddannelseshjælp som følge af 225-timersreglen.

  Aktuelt har 294 borgere fået reduceret kontanthjælpen i februar 2017. Af de 325 ramte borgere har de fleste fået nedsat kontant- eller uddannelseshjælpen med 500 eller 1000 kr. pr. md. Dog har fire par mistet den ene ægtefælles ydelse helt pga. særlige regler for ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Efter afgørelsen om nedsættelse er truffet, er i alt 11 borgeres forløb afsluttet til ordinært arbejde, og 17 er gået i ordinær uddannelse. En karakteristik af de 325 borgeres fordeling på fx alder, køn og herkomst er vedlagt som bilag.

  491 borgere har fået nedsat boligstøtten (og evt. særlig støtte) som følge af kontanthjælpsloftet i februar 2017.

  Ifølge data fra Udbetaling Danmark vedrørende borgere ramt af kontanthjælpsloftet pr. 1. februar 2017 har 491 borgere fået reduceret støtten med 1301 kr. i gennemsnit. For 54 % er reduktionen på under 1000 kr., og for 17 % (83 personer) er reduktionen på over 2500 kr.
  77 % af de ramte modtager kontanthjælp, 15 % modtager integrationsydelse og 8 % modtager uddannelseshjælp. Et sammendrag af data er vedlagt som bilag.

  Yderligere løbende opfølgning

  Opgørelser fra Boligselskab Sjælland viser, at ingen kontanthjælpsmodtagere er sat ud af boligen i december og januar måned og at restancerne er for nedadgående.
  Antallet af ansøgninger om enkeltydelser svinger generelt fra måned til måned. Sammenlignes antallet af ansøgninger i jan. 2017 med antallet i sep. 2016 (før kontanthjælpsreformen havde effekt) er antallet af ansøgninger om enkeltydelser efter Aktivlovens §§ 81/81a, husleje m.v., steget fra 6 i sep. 2016 til 14 i jan. 2017. Antallet af ansøgninger efter Aktivlovens § 82, sygebehandling og medicin, er steget fra 18 til 24 i samme periode. Antallet af ansøgninger om enkeltydelser efter Integrationsloven set under et, er stort set uændret fra september 2016 til januar 2017. Tendensen overordnet er en stigning i antallet af ansøgninger om økonomisk hjælp i form af enkeltydelser.
  Muligheden for at søge hjælp til at finde job direkte hos Jobcentrets virksomhedskonsulenter hver tirsdag og torsdag morgen benyttes nu af 5-10 ledige fra alle målgrupper hver gang.

  Økonomi

  Sagen er en orienteringssag og har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 32

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 33 Orientering om Status for Fast Track i 2016

  Orientering_om_status_for_Fast_Track_2016-2017.pdf

  Pkt. 33

  Orientering om Status for Fast Track i 2016

  Sagsnr. 278014 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i Sygedagpengeloven pr. 1. januar 2016 yder Roskilde Kommune som myndighed nu indsatsen ”Fast Track”, målrettet de af Roskilde Kommunes sygemeldte medarbejdere, der har bopæl i Roskilde Kommune.
  Indsatsen er iværksat af Sygedagpengeafsnittet i Jobcenter Roskilde og har som formål at få sygemeldte medarbejdere hurtigst muligt tilbage på arbejdspladsen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har på sit møde d. 10. januar 2017 fået en orientering om Fast Track indsatsen ved sagsbehandler ansat i denne funktion.
  Udvalget har i forlængelse heraf ønsket en status over indsatsen for hele 2016 forelagt på et senere møde.
  Status for Fast Track 2016 vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet det drejer sig om en orientering.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 33

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 34 Orientering om status på frikommuneansøgning

  37203-17_v1_Konkrete_spoergsmaal_og_afklaringsspoergsmaal.pdf

  Pkt. 34

  Orientering om status på frikommuneansøgning

  Sagsnr. 278670 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om drøftelser med ministeriet om afklaring af spørgsmål i forbindelse med frikommuneansøgning til bedre og fleksibel udnyttelse af almene boliger og byggeri af billigere boliger.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Sagsfremstilling

  Den 1. november 2016 og den 16. november 2016 godkendte hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune i et frikommunenetværk med Københavns, Høje-Taastrup, Aarhus, Randers og Favrskov kommuner anmoder om godkendelse til forsøg:
  - der fremmer fleksibilitet i leje af almene boliger, hvor det kan understøtte en rehabiliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer.
  - at få mulighed for at bygge boliger med en billig husleje, fx ved at dispensere fra visse regler i bygningsreglementet.
  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 1. februar 2017 svaret på anmodningen, hvor kun dele af ansøgningen imødekommes. Blandt andet henviser ministeriet et ønske fra Roskilde og Københavns kommuner om muligheden for at bygge billigere boliger til at afvente en ”afrapportering fra en tværministeriel arbejdsgruppe i løbet af foråret …”.
  Der vedlægges notat fra frikommunenetværket, som uddyber de spørgsmål, som netværket ønsker afklaret oven på ministeriets svar.
  Den 15. februar 2017 var embedsmandsmøde på direktørniveau med ministeriet, hvor disse spørgsmål blev drøftet. Det er indtrykket, at ministeriet lyttede til netværkets argumenter, herunder viste forståelse for, at Roskilde Kommune er i den situation, at hvis der ikke kan laves frikommuneforsøg med at bygge billigere boliger nu, hvor der aktuelt er byggeprojekter undervejs i Roskilde, så forpasses chancen for billigere boliger, og der kan gå nogle år, før det bliver aktuelt igen.
  Ministerierne er ved at udarbejde lovforslag, som skal give de fornødne hjemler til alle frikommuneforsøgene. Dette lovforslag sendes i høring fra og med den 24. februar 2017. Kommunerne vil i fællesskab give tilbagemeldinger på lovforslaget.
  Parallelt hermed vil der blive afholdt en række møder med kommunerne i netværket med henblik på at konkretisere udeståender og evt. finde løsninger, som kan nå at komme med i lovforslaget eller som kan komme med i næste runde af ansøgninger.
  På udvalgsmødet vil blive givet en orientering om den aktuelle status på dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 34

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 35 Orientering om status for afløsning og aflastning på voksensocialområdet

  Servicebeskrivelse_-_Afloesning.pdf

  Pkt. 35

  Orientering om status for afløsning og aflastning på voksensocialområdet

  Sagsnr. 278281 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status for brug af tilbuddet om afløsning i hjemmet på voksensocialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede den 2. februar 2016, at der efter et års tid skulle gives en status på brugen af det nye tilbud om afløsning i hjemmet til forældre, der har hjemmeboende voksne med handicap.
  Udvalget godkendte samtidig den vedlagte servicebeskrivelse af afløsnings- og aflastningstilbud, som bl.a. beskri­ver, at afløsning tilbydes som primært tilbud, og aflastning fremover kun bevilliges i særlige situationer, hvor afløsning ikke kan lade sig gøre eller ikke tilgodeser behovet. Eventuel aflastning skulle arrangeres individuelt, da voksenaflastningstilbuddet på Margrethehøj samtidig blev lukket på grund af vigende efterspørgsel og et underskud, som havde udsigt til at fortsætte. For at få afløsning skal den hjemmeboende borger have et handicap, som alternativt skulle tilgodeses i et døgn-botilbud. Borgeren må ikke kunne være alene. Der kan tilbydes en månedlig weekend-afløsning samt en ugentlig hverdagsafløsning i fleksibelt omfang efter de på­rørendes ønsker.
  Der er ganske få borgere til afløsnings-/aflastningstilbud, og af hensyn til borgernes anonymitet kan kun ske en overordnet beskrivelse.
  I det forløbne år har to af de daværende brugere af Margrethehøj-tilbuddet fået et nyt aflastningstilbud i et udenbys tilbud. Det er vurderingen, at den ene omlægning har fungeret tilfredsstillende, mens der i det andet tilfælde har været nogle omstillings- og indkøringsvanskeligheder, som følges tæt af forvaltningen.
  To andre borgere har afsluttet deres brug af afløsningstilbuddet, dels som følge af flytning i døgntilbud, dels at der var tale om et tidsbegrænset behov.
  Der er to nuværende brugere af afløsningstilbud. I det ene tilfælde oplyser forælderen, at tilbuddet fungerer godt, mens forælderen i det andet tilfælde har været utilfreds med skiftet men oplyser, at det nye tilbud fungerer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 35

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 36 Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Pkt. 36

  Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Sagsnr. 258315 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Rehabilitering
  - Status for systematiseret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  - Status for politik for Sociale Indsatser
  - Virksomhedsrettet event i samarbejde med Erhvervsafdelingen: Kvalificeret arbejdskraft – Ja tak
  - Værdier i myndighedsarbejdet – set med borgernes øjne
  - Pårørendeindragelse

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 36

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 37 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sammenfatning_til_forberedelse_af_budget_2018-2021.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 37

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sagsnr. 286217 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsmulighederne drøftes og kommenteres.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 8. februar besluttet, at budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering og at de derefter indgår i den videre budgetproces.
  Herudover vedtog Byrådet den 15. februar 2017, at der i forbindelse med den tekniske fremskrivning af budgettet forudsættes tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes), og ved at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt. Partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Det samlede materiale, indgik i Strategiseminar for Økonomiudvalget og Direktionen i januar 2017, og der tages udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. om året. Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles efter udvalgets procentvise andel af nettoserviceudgifterne.
  En fordeling af de 60 mio.kr. på baggrund af Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoserviceudgift svarer til 5,9 mio.kr. Forslagene til udmøntning af budgetforbedringsrammen på udvalgets område er en mindreudgift til løntilskud til forsikrede ledige i kommunen afløst af løntilskud i det private med 0,7 mio.kr., nedlæggelse af Kultur og Integrationspuljen med 0,25 mio.kr., omlægning af misbrugsbehandling med 0,5 mio.kr. og revisitering af eksterne tilbud § 108 med 1,5 mio.kr. Herudover er der, ud fra en investeringstankegang, iværksat en analyse af effektiviseringspotentialer på voksensocialområdet – herunder mulige potentialer ved forbedret rehabilitering med 3,0 mio.kr. Forslagene er uddybet i vedlagte notat om forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 37

  Et flertal i udvalget bestående af Jakob Bojsen, Poul Lindor, Evan Lynnerup og Tuncay Yilmaz ønsker, at forslagene uden behandling indgår i den videre budgetproces.
  Susanne Lysholm Jensen afgiver følgende protokolbemærkning: "Som anført i protokolbemærkning til byrådsmødet 15.2.2017 sag 26, kan EL ikke godkende hverken, at der i budgettet på forhånd indregnes de årlige 25 mio.kr. i rammebesparelser, eller at der på forhånd budgetteres uden fremskrivninger. Hertil kommer, at det for udvalget forelagte aktuelle katalog over budgetbesparelsesforslag er domineret af nedskæringer i serviceniveau og forringelser, at EL ikke finder dette egnet til at indgå i det videre arbejde med budgettet."

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 38 Fokus for råd og vejledning fra kommunens Beskæftigelsesråd

  Pkt. 38

  Fokus for råd og vejledning fra kommunens Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 273225 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget kan i sit samarbejde med det Lokale Råd på Beskæftigelsesområdet stille skarpt på, hvilke emner udvalget ønsker at blive rådgivet om af arbejdsmarkedets aktører. Forvaltningen foreslår, at fokus aktuelt rettes mod
  behovet for faglært arbejdskraft, etablering af minijobs m.v., flygtninges indtræden på arbejdsmarkedet og afvikling af større events som fx jobmesser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at udvalget rådfører sig med det Lokale Råd på Beskæftigelsesområdet vedr. emner, som udvalget har i fokus
  2. at udvalget aktuelt fokuserer på at modtage råd om emnerne: Behovet for faglært arbejdskraft, etablering af minijobs m.v., flygtninges indtræden på arbejdsmarkedet og afvikling af større events som fx jobmesser.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd besluttede den 25. marts 2015 at nedsætte det Lokale Råd på Beskæftigelsesområdet.
  Rådet har det overordnede formål, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab kan give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet, så erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge, og så man på det lokale arbejdsmarked samtidig bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).
  Rådet er rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget har fokus på aktuelle emner i sin benyttelse af denne mulighed for at indhente viden og gode råd fra erhvervsliv og faglige organisationer.
  Følgende er eksempler/forslag til spørgsmål det kunne være relevant at stille det Lokale Råd på Beskæftigelsesområdet :
  - Hvad kan Roskilde Kommune gøre for, at der skabes uddannelsesinitiativer, der imødekommer manglen på faglært arbejdskraft? F.eks i samarbejde med Roskilde Kommunes virksomheder, Region Sjælland eller andre.

  - Hvordan kan Roskilde Kommune bedst samarbejde med kommunens virksomheder og de faglige organisationer om etablering af minijobs til kontanthjælpsmodtagere ramt økonomisk som følge af kontanthjælpsreformen?

  - Hvilke muligheder har Roskilde Kommune for at fremme flygtninges indtræden på arbejdsmarkedet?

  - Hvad skal Roskilde Kommune gøre for at virksomhedsrettede events som jobmesser og lignende bliver en succes?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en fokusering af samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og det Lokale Råd på Beskæftigelsesområdet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 38

  Godkendt.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 39 Fordeling af resultattilskud for IGU-forløb

  Pkt. 39

  Fordeling af resultattilskud for IGU-forløb

  Sagsnr. 289753 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, at resultattilskuddet, som staten udbetaler til kommunen efter 6 måneders forløb, skal tilgå de kommunale arbejdspladser i Roskilde, der vælger at ansætte en flygtning i en IGU-stilling. Tilskuddet vil delvist kunne kompensere arbejdspladsen for udgiften til IGU-lønnen.

  Indstilling

  Det indstilles,

  1. at kommunens resultattilskud, fordeles til de kommunale arbejdspladser, som har IGU-forløbene.
  2. at der til Integrationsområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalget meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling i 2017 på 400.000 kr., i 2018 på 800.000 kr. og i 2019 på 400.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  IGU (Integrationsgrunduddannelsen) er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Siden 1. juli 2016 har det været muligt at etablere IGU, for flygtninge i alderen 18-40 år, som har haft opholdstilladelse i landet i indtil 5 år. Der er tale om en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. IGU indebærer ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed kombineret med 20 ugers skoleundervisning, hvor flygtningen modtager uddannelsesgodtgørelse. IGU-stillinger er midlertidige, idet ansættelsen er 2-årig. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige EGU (erhvervsgrunduddannelse). IGU-lønnen i kommunale arbejdspladser udgør 7.800 kr.
  Centralpolitisk, hos arbejdsmarkedets parter og i KL, har der været et markant fokus på den træge opstart, den nye integrationsgrunduddannelse har fået. Siden lovgivningen trådte i kraft 1. juli 2016 er der kun lykkedes at etablere knapt 180 IGU-stillinger på landsplan. I november 2016 foretog KL en rundspørge til alle kommuner for at undersøge, hvorfor der endnu ikke var blevet etableret en eneste kommunal IGU-stilling.
  I Roskilde Kommune er der endnu ikke etableret IGU-forløb på kommunale arbejdspladser. For den enkelte arbejdsplads vil lønudgiften kunne være en barriere for, at de vil vælge at oprette IGU-forløb. Derfor foreslår forvaltningen, at de kommunale arbejdspladser, der opretter IGU-forløb, får tildelt det resultattilskud, som kommunen får fra staten. Efter Integrationsloven har kommunen mulighed for at hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført til en flygtning har været i ansættelse i mindst 6 måneder som IGU-praktikant. Resultattilskuddet udgør i 2017 75.000 kr., hvis ansættelsen er indenfor de første 3 år efter kommunens overtagelse af integrationsansvaret og 50.000 kr. i 4. og 5. år. Hvis arbejdspladsen får det høje tilskud, svarer det til en kompensation for lønudgiften i de første 9,6 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Projektet kører over en 3-årig prøveperiode fra 2017 – 2019.
  Der forventes 6 ekstra IGU-forløb i 2017 og 2019 samt 12 i 2018, med en forventet fordeling på 2/3 inden for de første 3 år af integrationsperioden med et resultattilskud på 75.000 kr. pr. forløb og 1/3 i 4. og 5. år af integrationsperioden med et resultattilskud på 50.000 kr. pr. forløb.
  Der skal derfor meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling i 2017 på 400.000 kr., i 2018 på 800.000 kr. og i 2019 på 400.000 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 39

  Anbefales.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 40 Ansøgning om midler til weekendfodbold for drenge

  Ansoegning_om_midler_til_weekendfodbold.pdf

  Pkt. 40

  Ansøgning om midler til weekendfodbold for drenge

  Sagsnr. 94066 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sct. Jørgens Skole v. Sakine Turan ansøger om 40.500 kr. til weekendfodbold for drenge fra forskellige skoler i Roskilde fra 7. klasse og opefter. Målsætningen for aktiviteten er at give disse drenge et sted, hvor de kan være fælles om en fritidsinteresse og hyggeligt samvær med andre unge på tværs af skolegrænser, etnicitet og religion.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 40.500 kr.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er mange indvandrerdrenge samt etnisk danske drenge, som savner et sted, hvor de sammen med deres jævnaldrende kan spille fodbold og hygge sig i weekenden. De mangler et sted, hvor der er styr på rammer og indhold, men hvor der er forsat er plads til, at de kan komme med deres input.
  Sakine Turan, skolelærer og fritidspas vejleder (Et fritidspas kan give børn og unge i Roskilde Kommune hjælp og støtte til at starte til en fritidsaktivitet og få adgang til Roskildes foreningsliv) fra Sct. Jørgens skole vil sammen med en ungdomstræner skræddersy et sådant tilbud til de unge, hvor aktiviteterne vil være voksenstyret, dog uden at drengene føler, at de bliver overvåget og kontrolleret. Formålet med projektet er også at få et indblik i de unges verden, deres tanker i forhold til uddannelse, job, kriminalitet, misbrug samt at spotte de unge, der er sårbare og nemme til at påvirke i den uheldige retning og guide dem sikkert videre i voksenlivet.
  Tanken er at weekendfodbold skal strække sig over 30 weekender og skal afholdes på Skt. Jørgens skole. Midler fra puljen vil blive brugt til aflønning af ungdomstræner samt fortæring. Sakines indsats i projektet samt lån af skolens hal og kantine er vederlagsfri. Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart kr. 128.258 kr. Herunder kommer der en mindre overførsel fra 2016 til 2017 som vil være på 26.700 kr. hvis overførselssagen godkendes i Byrådet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 40

  Godkendt.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 41 Støtte til sårbare unge kvinder - PIFT

  Resume_-_evaluering_af_PIFT.pdf

  Pkt. 41

  Støtte til sårbare unge kvinder - PIFT

  Sagsnr. 289726 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2015 indgik Roskilde Kommune partnerskab med Foreningen Nydansker og KVINFO omkring en indsats målrettet sårbare unge piger og kvinder i alderen 15-30 år under navnet ”PIFT - et mentortilbud til unge kvinder”. De unge kvinder støttes i at realisere egne ønsker og muligheder ift. at opnå et sammenhængende socialt liv med uddannelse, arbejde og foreningsdeltagelse. Det sker med det frivillige mentorskab som metode. Projektet er implementeret og løbende udviklet og ønskes nu fortsat som en 2-årig rammeaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at køb af 10 pladser i PIFT godkendes for perioden 2017-2018 med en samlet udgift på 55.000 kr. i 2017 og 85.000 kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har fra september 2015 til november 2016 sammen med 5 andre kommuner deltaget i et pilotprojekt, PIFT, målrettet unge kvinder på 15-30 år, der oplever mistrivsel og har svært ved at mestre livet, at omgås andre mennesker, og mangler en fortrolig voksen at tale med. De har lav selvtillid og selvværd, er psykisk sårbare, har evt. psykiske diagnoser og tænker negativt og stresset om fremtiden.
  Pilotprojektets mål er at støtte dem i at realisere deres ønsker og muligheder for at opnå et sammenhængende socialt liv med uddannelse, arbejde og foreningsdeltagelse. Metoden er frivilligt mentorskab, især rekrutteret gennem KVINFO og Foreningen Nydansker.
  Projektet er med støtte fra Veluxfonden udviklet af Nydansker og KVINFO, og den løbende indsats derfra har bestået i intensiv støtte til mentorforløbet. Jobcentrene videreformidler tilbuddet til unge i målgruppen. Pilotprojektets 78 unge har fået et mentorforløb på 6 mdr. med fokus på støtte til både sociale og faglige aspekter af den unges liv.
  PIFT påtager sig rekruttering og uddannelse af mentorer, matchning af mentee og mentor, netværksarrangementer for mentorer, tæt opfølgning på mentor og mentee i et forløb på 6-12 måneder, hotline for mentorer, trivselsmåling på mentee, effektmåling samt status og tilbagerapportering til kommunen 3 gange undervejs.
  Roskilde Kommune har via UngeGuiden henvist 18 unge til PIFT i projekt perioden, 12 gik i gang med et mentorforløb og er afsluttede eller i gang. Foreløbig er der 50 % succes, idet 5 nu er i arbejde og 1 i uddannelse.

  Projektet er evalueret af LG Insight, og viser god effekt af forløbene, idet mindst 1/3 nu er i arbejde eller uddannelse. Evalueringsnotat vedhæftes som bilag.
  Pilotprojektet har hidtil været uden udgift for Roskilde Kommune, ud over den tid ledere og medarbejdere har lagt i indsatsen. PIFT går nu i drift i regi af foreningen Nydansker for de næste 2 år. Tilbuddet er 10 pladser til en udgift af 5.500 kr. årligt i det første år og 8.500 pr. forløb for det andet år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da udgiften på 55.000 kr. i 2017 og 85.000 kr. i 2018 kan afholdes indenfor rammen på kontoen for aktive tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 41

  Godkendt.

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).

 • Pkt. 42 Eventuelt

  Pkt. 42

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2017, pkt. 42

  Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O).