You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 7, 2019 - 16:30
Sted: HR's Kursuslokale
 • Pkt. 26 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 26

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 26

  Godkendt.

 • Pkt. 27 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 27

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 27

 • Pkt. 28 Anmodning fra formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266

  Koebenhavnsvej_266_idekatalog_til_udearealer.pdf

  Pkt. 28

  Anmodning fra formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266

  Sagsnr. 316791 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Formand Bent Jørgensen (V) har anmodet om optagelse af sag vedr. sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af nogle indledende undersøgelser som Center for Handicap har foretaget om sundhedsfremmende udearealer på Københavnsvej 266, har formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen bedt om at få vedlagt oplæg fra Center for Handicap om overvejelserne. Oplægget er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 28

  Udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne.

 • Pkt. 29 Dialogmøde med Udsatterådet

  Pkt. 29

  Dialogmøde med Udsatterådet

  Sagsnr. 311870 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget holder sit årlige dialogmøde med Udsatterådet torsdag den 7. marts 2019. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Udsatterådet. Dialogmødets varighed er aftalt til 45 min. fra kl. 16.30.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:
  - Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventninger til Udsatterådet
  - Boliger, herunder akutboliger og opgangsfællesskaber
  - Sundhed og idræt for udsatte
  - Retssikkerhed

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 29

  Drøftet.
  Formand og næstformand fra udvalget og Udsatterådet aftaler et kommende møde som opsamling på dagens drøftelser og igangsættelsen af Udsatterådets arbejde.

 • Pkt. 30 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Bilag_1_Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_BSU.pdf

  Pkt. 30

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 6,2 mio. kr.
  Budgetmæssigt fordeler Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.
  ”Fælles område” i figuren svarer til den årlige forudsatte produktivitet.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel på 6,2 mio. af det samlede sparemål er fordelt på hhv. 6 mio. på overførselsudgifter og 0,2 mio. på serviceudgifter.
  Besparelser på beskæftigelsesområdet er i høj grad påvirket af Roskilde Kommunes performance i forhold til landets øvrige kommuner, og der er ved besparelser risiko for, at de reelt ikke kan gennemføres, da forudsætningen for en besparelse overordnet er, at Roskilde Kommune har en bedre performance end nationalt.
  Forvaltningens foreløbige overvejelse er på den baggrund, at første drøftelse af mulige besparelsesforslag på beskæftigelsesområdet bl.a. tager udgangspunkt i overførselsudgifter på sygedagpengeområdet, da disse ikke er konjunkturafhængige og en styrket lokal indsats kan give en reel besparelse.
  Derudover foreslår forvaltningen, at det undersøges nærmere, om antallet af personer på offentlig forsørgelse på integrationsområdet kan reduceres.
  Endelig foreslår forvaltningen, at besparelsespotentialet vedr. boligplacering af flygtninge undersøges i forhold til udmøntning af den berammede besparelse på serviceudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 30

  Udvalget drøftede forslag til besparelser og bad forvaltningen arbejde videre med konkrete forslag på baggrund af udvalgets drøftelser.
  Udvalget beder om en oversigt over puljemidler på udvalgets område.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, idet det bemærkes, at der generelt på social- og beskæftigelsesområdet er brug for yderligere investeringer, da det er et område, der gennem mange år har været hårdt presset økonomisk. Der skal derfor fokuseres mere på en investeringsstrategi, der er med til at forebygge fremtidige omkostninger og på alternative budgetforbedringsmuligheder, som ligger i forøgelse af indtægterne, først og fremmest på grundskatterne.

 • Pkt. 31 Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

  Aflastningstilbud.pdf

  Pkt. 31

  Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 289158 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget bad i december 2018 forvaltningen undersøge muligheden for et aflastningstilbud i Roskilde Kommune inden for den eksisterende økonomiske ramme, alternativt med en beskrivelse af merudgiften. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har kompetence i forhold til visitation til aflastning for de 0-17 årige samt drift af Bjerget, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for drift af Margrethehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes, og i tilfælde af at der træffes beslutning som har økonomiske konsekvenser oversendes sagen til budgetforhandlingerne for budget 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har undersøgt muligheder for et samlet kommunalt aflastningstilbud for 0-17 årige inden for den eksisterende økonomiske ramme. I dag er der aflastning på både Bjerget og Margrethehøj, som tilbyder aflastning til børn inden for den samme målgruppe, dog i forskellige aldre, hvor de 0-6 årige er på Bjerget og de 7-17 årige er på Margrethehøj. Et barn bliver visiteret til aflastningstilbud på baggrund af ansøgning fra forældrene og reglerne i Serviceloven. De fleste forældre ønsker, at deres barn er i aflastningstilbud i weekender. Der foretages en individuel behandling og visitation, hvorfor der er forskel på hvor mange døgn et barn bevilges aflastning.
  De to kommunale aflastningstilbud bliver finansieret ved salg af pladser/ antal døgn, hvor et barn er i aflastning. Roskilde Kommune køber selv pladser i de to tilbud, ligesom det er muligt for andre kommuner at købe pladser på dage, hvor der er ledigt. Der har i 2018 været 4 børn fra Roskilde, der har benyttet sig af aflastning på Bjerget og 10 børn fra Roskilde, der har benyttet sig af aflastning på Margrethehøj. Herudover har 3 børn fra Roskilde i målgruppen benyttet sig af aflastning i tilbud uden for kommunen.
  Særligt Margrethehøj har de senere år haft budgetmæssige udfordringer, hvor der har været højere driftsudgifter forbundet med at drive tilbuddet end de indtægter, der har været til at dække udgifterne.
  De bedste rammer for et aflastningstilbud er, hvis det kan etableres i tilknytning til et døgntilbud for børn og unge, hvor fagligheden i forvejen er til stede, og hvor der kan skabes en mere økonomisk robusthed. Et sådan døgntilbud er der ikke i Roskilde Kommune, og forvaltningen vurderer ikke, at der er grundlag for at etablere det.
  Såfremt der skal etableres et samlet kommunalt aflastningstilbud i Roskilde vurderer forvaltningen, at de bedste muligheder er ved specialbørnehaven Bjerget, hvor der i dag også er weekendaflastning for de 0-6 årige. Det vil kræve en udvidelse af kapaciteten ved Bjerget at kunne etablere et aflastningstilbud for 0-17 årige, som medfører anlægsudgifter. Kapaciteten skal udvides, for at der kan være flere børn ad gangen i aflastning, som kan sove i separate soverum. Der kan udvides ved, at der opføres en tilbygning, hvor børnene kan få egne soverum, som de 6-16 årige har på Margrethehøj i dag. Der kan også ske en udvidelse af kapaciteten ved at anvende de nuværende lokaler på Bjerget på anden vis, eventuelt i sammenhæng med ombygninger, så der etableres egne soverum, da de 0-6 årige i dag sover sammen og på madrasser på gulvet eller weekendsenge.
  Alternativt foreslår forvaltningen, som det også fremgik af sagen i december 2018, at det nuværende aflastningstilbud for 0-6 årige på Bjerget opretholdes og aflastningspladser til de 7-17 årige købes i tilbud uden for kommunen. Dette vil betyde, at der ikke skal afholdes udgifter til anlæg, og at der er mindre usikkerhed forbundet med driftsøkonomien.
  Ved både Bjerget og Margrethehøj har der de senere år været en forholdsvis lav belægningsgrad på mellem 50% og 60%. også når der medtages de pladser, der har været solgt til andre kommuner.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 købt aflastningspladser for i alt ca. 3,7 mio. kr. til 0-17 årige i den målgruppe, der er relevant for dette aflastningstilbud, herunder i tilbud uden for kommunen. Der har derudover de seneste tre år været et årligt merforbrug forbundet med driften af Margrethehøj, som har været på mellem ca. 700.000 kr. og 1,2 mio. kr.
  Et samlet tilbud ved Bjerget uden en separat tilbygning vil have en årlig driftsudgift på ca. 2,6 mio. kr. ved en belægning på 60%. Tilbuddet kan ikke dække aflastning i alle døgn, som børn i målgruppen fra Roskilde Kommune bevilges. Hermed vil der stadig være behov for at købe pladser i udenbystilbud.
  Et samlet tilbud ved Bjerget, hvor der anlægges en separat tilbygning vil have en årlig driftsudgift på ca. 3 mio. kr. ved en belægning på 60%. Tilbuddet forventes at kunne dække aflastning i hovedparten af de døgn som børn i målgruppen fra Roskilde Kommune bevilges, så der kun i mindre omfang skal købes pladser udenfor kommunen. Dermed må det forventes, at der vil være børn, der i dag er i udenbys tilbud, som skal hjemtages til dette aflastningstilbud.
  Vurderingen af driftsøkonomien ovenfor beror på flere forudsætninger, der skal holde, for at de budgetoverskridelser, der har været for Margrethehøj, ikke skal fortsætte ved et nyt tilbud.
  Etablering af et samlet aflastningstilbud vil kræve udgifter til anlæg. Ved et aflastningstilbud med en tilbygning med separate sovepladser er anlægsudgifterne beregnet til ca. 7 mio. kr. Et aflastningstilbud inden for de nuværende fysiske rammer, hvor der fortsat skal købes pladser i udenbystilbud, kræver anlægsudgifter til ændret indretning og ombygning.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 31

  Udvalget er positive over for et aflastningstilbud i Roskilde Kommune og beslutter at oversende sagen til budgetforhandlingerne for budget 2020. Udvalget beder om en yderligere belysning af den fremtidige driftsøkonomi.
  Udvalget beder desuden om, at forvaltningen belyser muligheden for at udvide antallet af pladser på Bjerget med 1-2 pladser inden for eksisterende rammer.

 • Pkt. 32 Frigivelse af rådighedsbeløb til værkstedsfaciliteter på ITC

  Pkt. 32

  Frigivelse af rådighedsbeløb til værkstedsfaciliteter på ITC

  Sagsnr. 316794 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC. Der opføres en hal til metalværksted på Københavnsvej 266. Projektet vil i alt beløbe sig til 2,189 mio. kr. i 2019. Det foreslås at finansiere restbeløbet på 1,189 mio. kr. af den samlede ramme i Center for Handicap.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC
  2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2019 på 1,189 mio. kr. til udvidelse af værkstedsfaciliteter på ITC, finansieret ved omplacering af driftsmidler fra øgede indtægter i Center for Handicap som følge af flere borgere og indtægter fra salg af produkter fra metalværkstedet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgetforliget afsat 1,0 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 til en hal, der skal rumme et metalværksted på Københavnsvej 266 til borgere i beskyttet beskæftigelse, der er overtaget af ITC efter den beskyttede beskæftigelse på BOMI er lukket.
  Det drejer sig om opførsel af 300 m² halbyggeri og 284 m² tilkørsel/parkering. Hallen skal benyttes som metalværksted. Hallen indgår som en del af ITC Beskyttet Beskæftigelse.
  De 1,0 mio. kr. er afsat i anlægsplanen for 2019 da ITC, som følge af omlægning af BOMI’s aktiviteter i maj 2018, har oplevet en tilgang af borgere til de beskyttede værksteder. Den resterende udgift på 1,189 mio. kr. finansieres af øgede indtægter i Center for Handicap som følge af flere borgere og indtægter fra salg af produkter fra metalværkstedet.
  Når hallen er opført, skal maskiner og resten af borgerne og medarbejderne flyttes fra BOMI til Københavnsvej 266, hvor den øvrige beskyttede beskæftigelse ligger.
  Anlægsarbejdet forventes afsluttet i maj 2019.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral.

  Økonomiske konsekvenser af anlægssagen:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.189
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.189
  Finansiering:
  Budgetomplacering, drift 1.189

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 32

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 33 Status på nye kriterier for den boligsociale akutventeliste

  Forslag_til_nye_kriterier_for_den_boligsociale_akutliste.pdf

  Pkt. 33

  Status på nye kriterier for den boligsociale akutventeliste

  Sagsnr. 303982 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er foretaget en opfølgning på de første 6 måneder med de nye kriterier for optagelse på den boligsociale akutventeliste.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. august 2018 (pkt. 304), at de nye kriterier for den boligsociale akutventeliste skulle være:
  ”Et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse, og
  - en sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/familiens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det kan fx være, hvis du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold ifm. efterværn, krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne, og
  - kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste (eller har søgt om at blive det) i mindst ét almennyttigt boligselskab.”

  De nye kriterier for akutventelisten trådte i kraft 1. september 2018 og skal evalueres 6 måneder efter ikrafttræden. Evalueringen forelægges på dette møde.
  I 6 måneder er der registreret:
  - 99 henvendelser, hvoraf 11 var uden indstilling fra en sagsbehandler
  - 12 gengangere og 87 nye personer på ventelisten
  - De primære årsager til indstilling er psykiske problemer (54) samt helbredsforhold (12)
  - 6 indstillinger blev vurderet til ikke at opfylde kriterierne ved nærmere kontrol.

  Indstillinger kommer primært fra den åbne rådgivning GRO og fra Jobcentret. Det er også her, at borgere vil blive oplyst, hvis de ikke opfylder kriterierne. Der er ikke ført registreringer af borgere, der søger bolig, men får oplyst, at de ikke opfylder kriterierne.

  Samlet set har den boligsociale akutventeliste udviklet sig fra 1. september 2018 til 1. februar fra en venteliste på 321 borgere (heraf 117 flygtninge) til 254 borgere (heraf 95 flygtninge). Det vides ikke, om faldet på ventelisten entydigt kan henføres til ændringen i kriterierne eller andre faktorer (som fx flere tilgængelige boliger). Der kan dog ikke konstateres et øget behov for egentlige husvildeboliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 33

  Udvalget beder om en årlig status på den boligsociale akutventeliste.

 • Pkt. 34 Forslag til kriterie om registrering af fravær i sag om udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge

  Pkt. 34

  Forslag til kriterie om registrering af fravær i sag om udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge

  Sagsnr. 187671 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune forbereder udbud af opgaven om danskuddannelse for voksne udlændinge. Udvalget har bedt forvaltningen fremkomme med forslag til et kriterie i udbudssagen om, at sprogudbyder skal føre fraværsregistrering for kursisterne på en måde, som gør det muligt at skelne mellem lovligt og ulovligt fravær.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterie for fraværsregistrering i udbudssagen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Igennem de seneste år har der både administrativt og politisk været stigende fokus på at nedbringe det relativt høje fravær for kursister på danskuddannelsen, og temaet har bl.a. været drøftet på udvalgsmøderne i november og december 2018. Hos nuværende sprogudbyder CLAVIS Sprog og Kompetence er den gennemsnitlige fraværsprocent for kursister henvist efter integrationsloven 37,3 % for de, der modtager integrationsydelse, og 42,2 % for de der ikke er berettiget til integrationsydelse.
  Systemet LUDUS Web, som landets sprogcentre anvender til fraværsregistrering, skelner ikke mellem lovligt og ulovligt fravær. Derfor ønsker udvalget, at der bliver indarbejdet et kriterie i udbudssagen, som skal sikre, at den kommende sprogudbyder fører fraværsregistrering på en måde, som gør det muligt at skelne mellem lovligt og ulovligt fravær.

  Forvaltningen foreslår følgende formulering af kriteriet om fraværsregistrering i udbudssagen:
  Sprogudbyder skal sørge for systematisk registrering af kursisternes fravær på en sådan måde at:
  - tvivlspørgsmål om fravær/ikke fravær elimineres. Fx brug af tjek ind/tjek ud system
  - registreringen gør det muligt at skelne klart mellem lovligt og ulovligt fravær
  - rapportering af lovligt og ulovligt fravær sker elektronisk til kommunens sagsbehandler

  Sprogudbyder skal formulere en politik, der disciplinerer kursisterne og fremmer kulturen for bedre fremmøde i klassen, fx regler i forbindelse med forsinket fremmøde, telefoni i skoletiden, herunder hvordan sprogcenterets lærere bør fremgå som rollemodeller.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 34

  Godkendt.

 • Pkt. 35 Forlængelse af nuværende Integrationspolitik og proces- og tidsplan for udvikling af Integrationspolitik 2019-2021

  Forslag_til_proces-_og_tidsplan_for_udvikling_af_den_kommende_Integrationspolitik_2019_-_2021.pdf

  Pkt. 35

  Forlængelse af nuværende Integrationspolitik og proces- og tidsplan for udvikling af Integrationspolitik 2019 - 2021

  Sagsnr. 300598 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal godkende, at arbejdet med formulering af Integrationspolitikken 2019 - 2021 igangsættes. Forvaltningen fremsender forslag til proces- og tidsplan for udvikling af politikken med inspiration fra Integrationsrådet. Det foreslås, at nuværende Integrationspolitik forlænges i perioden 2016 – 2019, indtil den ny politik kan godkendes 2. halvår 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender, at arbejdet med formulering af Integrationspolitikken 2019 – 2021 igangsættes.
  2. udvalget godkender forslag til proces- og tidsplan for udvikling af den kommende Integrationspolitik, herunder forslag om at der afholdes et dialogmøde 23. maj 2019 i samarbejde med Integrationsrådet med invitation af en bred gruppe af interessenter.
  3. den nuværende integrationspolitik forlænges i perioden 2016-2019 indtil den ny politik kan godkendes 2. halvår 2019.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunens integrationspolitik udløb med udgangen af 2017. Ved udvalgets indledende drøftelser omkring politikudvikling i september 2018, var der overvejelser om at sammenlægge nogle af de eksisterende politikker. Siden har udvalget besluttet at bibeholde de fire eksisterende politikker i fagområdet. Det medfører, at udvalget skal beslutte, at formulering af en Integrationspolitik for perioden 2019-2021 kan igangsættes. Til formålet har forvaltningen udarbejdet en proces- og tidsplan for politikudviklingen, som udvalget skal godkende.
  I de senere år har kommunens Integrationsråd samarbejdet tæt med Beskæftigelses- og Socialudvalget omkring politikprocessen. Bl.a. har de medvirket til inddragelse af interessenter ved større dialogmøder, og de har givet konkrete input til målformuleringen i politikken. Den ny Integrationspolitik har været et centralt punkt på rådets møder siden start 2018, og det er velforberedt på samarbejdet omkring processen. Forvaltningen anbefaler, at politikudviklingen også denne gang sker i et tæt samarbejde mellem udvalget og rådet.
  Da nuværende Integrationspolitik er udløbet, foreslår forvaltningen, at denne forlænges til perioden 2016-2019, indtil den ny politik er vedtaget i 2. halvår 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 35

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Det undersøges om datoen den 23. maj skal fastholdes.
  Ad 3.: Godkendt.

 • Pkt. 36 Ophør af obligatorisk måltid på Kvindekrisecentret

  Pkt. 36

  Ophør af obligatorisk egenbetaling for måltid på Kvindekrisecentret

  Sagsnr. 316685 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Kvindekrisecentret i Roskilde Kommune er det praksis, at måltiderne er obligatoriske for beboerne. I nærværende sag lægges der op til, at denne praksis ændres, så det står beboerne frit for, hvordan de vil tilrettelægge deres måltider.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, at Kvindekrisecenteret ophører med at have obligatorisk måltid for beboerne, og at der dermed ikke længere skal opkræves egenbetaling for måltidet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På Kvindekrisecentret i Roskilde Kommune er nuværende praksis, at måltiderne er obligatoriske for beboerne på Kvindekrisecentret. Beboerne skal betale for det obligatoriske måltid, hvorfor Krisecentret har en opgave i at opkræve betaling for det obligatoriske måltid hos beboerne. I Roskilde Kommune er der fastsat en takst for kost som er 84,50 kr. pr. dag pr. voksen og 42 kr. pr. døgn pr. barn. For nogle af beboerne er det vanskeligt at få råd til at betale udgiften til kost. Dette resulterer nogen gange i at beboerne forlader Kvindekrisecenteret med en gæld, og dette skal nødigt være resultatet af et ophold på krisecenter.
  Problematikken har været drøftet med beboerne på Roskilde Kvindekrisecenter. En del beboere ønsker selv stå for måltidet. Det giver frihed til selv at vælge hvad, hvordan og hvornår borgeren og eventuelt borgerens børn spiser. Fagligt set er det meningsfuldt, at det er borgeren selv, der står for maden. Der er hensynet til selvbestemmelse og hensynet til muligheden for at have en så normal og kendt hverdag som muligt, i en ellers uvant situation.
  Forvaltningen indstiller derfor, at det besluttes, at Kvindekrisecentret ophører med at have obligatorisk måltid for beboerne, og at der således ikke længere fast skal opkræves egenbetaling for måltidet hos beboerne.

  Plan for ændring af praksis

  Som tidligere nævnt har det obligatoriske måltid været drøftet med beboerne. Under forudsætning af at Beskæftigelses- og Socialudvalget tiltræder indstillingen, er næste skridt, at temaet igen drøftes på husmøde, herefter vil beslutningen blive gennemført.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 36

  Godkendt.

 • Pkt. 37 Program for temamøde om beskæftigelsespolitik

  Udkast_til_program_for_temamoede_om_ny_beskaeftigelsespolitik.pdf

  Pkt. 37

  Program for temamøde om beskæftigelsespolitik

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal afholdes temamøde om ny beskæftigelsespolitik. Udvalget præsenteres for forslag til program.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Program for temamøde for ny beskæftigelsespolitik godkendes
  2. Udvalget beslutter dato for temamøde om ny beskæftigelsespolitik

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til program og foreslår, at temamødet har fokus på:
  – En status på den nuværende beskæftigelsespolitik
  – Udviklingstendenser inden for beskæftigelsesområdet
  – Drøftelser af konkrete spørgsmål vedr. beskæftigelsesområdet mellem udvalget og indbudte interessenter
  Forvaltningen foreslår desuden, at følgende interessenter inviteres til temamødet:
  – Beskæftigelsesrådet
  – Integrationsrådet
  – Handicaprådet
  – Udsatterådet
  – Advisory board for socialøkonomi
  – Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  Dato for temamødet søges fastsat på mødet.
  Som en del af forberedelsen til udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken drøftes endvidere en evt. studietur til Esbjerg og Silkeborg som foreslået af nogle medlemmer af udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 37

  Ad 1.: Godkendt med den tilføjelse, at repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune inviteres.
  Ad 2.: Udvalget besluttede at afholde temamøde 28. maj kl. 17.
  Udvalget ønsker desuden at tage på studietur til andre kommuner i Danmark med henblik på inspiration til den kommende beskæftigelsespolitik. Studieturen afholdes den 2. maj 2019.

 • Pkt. 38 Samarbejdsaftaler med INSP på beskæftigelses- og socialområdet

  Bilag_1_Samarbejdsaftale_mellem_Roskilde_Kommune_Socialpsykiatrien_og_INSP_vedr._social_vaertsfunktion.pdf Bilag_2_Samarbejdsaftale_mellem_Jobcenter_Roskilde_og_INSP_Ledige_med_drive_2019.pdf

  Pkt. 38

  Samarbejdsaftaler med INSP på beskæftigelses- og socialområdet

  Sagsnr. 207947 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges nye samarbejdsaftaler med INSP! vedr. indsatserne ledige med drive samt sociale værter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalerne med INSP! vedr. ledige med drive og sociale værter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet, at der afsættes 1,7 mio. kr. til samarbejdet med INSP!.
  På beskæftigelses- og socialområdet er der herudover indgået aftaler om samarbejde vedr. indsatserne Ledige med drive samt Sociale værter.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget får forelagt de reviderede samarbejdsaftaler til godkendelse.
  Ledige Med Drive på INSP!, er et netværk, hvor ledige, sammen med Ledige Med Drive, faciliterer møder og aktiviteter for at finde nye veje til job. Det er frivilligt for borgerne at deltage i netværksaktiviteterne på Ledige Med Drive, som har eksisteret siden 2012. Den årlige økonomiske ramme er 350.000 kr.
  De sociale værter på INSP! er et samarbejde med fokus på en forebyggende og rehabiliterende indsats til psykisk sårbare unge, der afsluttes fra socialpædagogisk støtte.
  Den årlige økonomiske ramme er 210.701 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører udmøntning af budget 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 38

  Godkendt.

 • Pkt. 39 Orientering om planlægning med boliger og botilbud på socialområdet

  Pkt. 39

  Orientering om planlægning med boliger og botilbud på socialområdet

  Sagsnr. 303198 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i arbejdet med boligpolitikken gives en orientering om de igangværende overvejelser om fremtidige boliger og botilbud på voksensocialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er for tiden flere udviklingsspor i gang, som samlet berører det aktuelle og fremtidige behov for boliger og botilbud på voksensocialområdet.
  - I arbejdet med handleplan for byrådets ”Boligpolitik i social balance” indgår såvel indsats for at styrke udsatte boligområder samt at stærke boligområder skal løfte mere. Udkast til handleplan drøftes i den boligpolitiske følgegruppe på møde den 28. februar 2019. I udkastet indgår bl.a. øget social indsats i tilknytning til fortsættelse af Jobcentrets fremskudte filial i Rønnebærparken/Æblehaven, brug af udslusningsboliger i nuværende ungdomsboliger på Præstemarksvej (ressourcestærkt boligområde), at der ved fortætning af stærke by- og boligområder skal opføres nye boligtyper og ejerformer, herunder i udgangspunktet 25% almene boliger, etableres institutioner, særlige boliger eller andre tilbud rettet mod udsatte borgere og borgere med særlige behov, at for hver billig bolig der nedlægges i et udsat by- og boligområde, skal der opføres mindst én billig bolig i et stærkt (og/eller nyt) by- og boligområde samt understøtte værtskab, så udsatte borgere bliver taget godt imod af stærke borgere, når de flytter til deres nabolag.
  -
  - Den nuværende fleksible anvisningsaftale med Boligselskabet Sjælland indeholder kriterier for Roskilde Kommunes anvisning af borgere til boliger i visse boligområder. Denne anvisningsaftale udløber med udgangen af oktober 2019, og der skal forberedes indgåelse af en eventuel ny aftale. Dette sker samtidig med, at der igangsættes større renoveringsarbejder i flere store almene boligområder, som har betydning for adgangen til små, billige boliger både under renoveringsarbejderne og efterfølgende.
  -
  - Senest er der i januar 2019 igangsat temaanalyse af voksensocialområdet. Analysen forventes færdig i april måned og skal udpege relevante indsatsområder til udvikling af området. Temanalysen vil bl.a. bidrage med vurdering af de nuværende botilbud sammenholdt med prognose for de kommende års behov for forskellige typer af boliger. Væksten i borgere med bl.a. autisme, psykiske problemer, med flere problemer samtidig (fx psykiatri, misbrug og udadreagerende adfærd) gør det påkrævet at vurdere både fleksibilitet og indretning af nuværende botilbud, og også vurdere behovet for adgang til anvisning til almene, billige boliger, behovet for udslusningsboliger og opgangsfællesskaber samt behovet for egentlige døgnbotilbud.
  Staten gennemfører en landsdækkende hjemløsetælling i uge 6, 2019. Indberetningerne sker fra flere enheder i Roskilde Kommune, men også fra forsorgshjem og fx væresteder, der er i kontakt med hjemløse. Den officielle statistik vil først blive offentliggjort i efteråret 2019, men i det omfang, det er muligt, vil tal fra de lokale indberetninger indgå i vurdering af boligbehovet.
  Endelig er der i regi af kommunens ejendomsstrategi en kortlægning i gang af kommunale lokaler og bygninger, som enten kan frigives til andet formål eller udnyttes mere effektivt. Muligheder herfra vurderes løbende og indgår i opfølgning på temaanalysens afdækning af fremtidige botilbudsbehov.

  Økonomi

  Dette er en orienteringssag om igangværende aktiviteter, og sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 39

  Oversendes til boligpolitisk Følgegruppe med et følgebrev.

 • Pkt. 40 Orientering om igangsætning af Hjem-til-dig-projekt

  Pkt. 40

  Orientering om igangsætning af Hjem-til-dig-projektet

  Sagsnr. 207397 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orientering om at projektet Hjem-til-dig nu starter i samarbejde med Røde Kors. Projektet skal skabe midlertidig bolig til unge hjemløse eller hjemløsetruede.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 5. december 2017, at Roskilde Kommune indgik i et projektsamarbejde med Hjem til Alle alliancen, Røde Kors samt Århus og Københavns kommuner. Projektet skulle starte i Århus og København, og Roskilde først kobles på i 2019.
  Projektet er inspireret af gode erfaringer fra Night Stop-projekter i England, hvor private åbner deres hjem til nogle dages ophold for de unge. I Danmark vil der dog være tale om ophold i private hjem i 3-6 måneder forud for at flytte i egen lejlighed.
  Målgruppen er unge 18-29 årige, som er på kanten af længerevarende hjemløshed eller er hjemmeboende i konfliktfyldt familie, hvor opvækstrammerne ikke er hensigtsmæssige. De unge vil ikke have massivt misbrug, svære psykiske problemer eller være involveret i kriminalitet. De unge skal have lyst til at flytte ind hos en værtsfamilie, hvor de kan få trygge rammer, sociale relationer, mestre hverdagsrutiner m.v. Ungdommens Røde Kors vil tilbyde den unge en ungementor i et år til at introducere til positive fællesskaber.
  Fra bl.a. England – og nu også Århus og København - er der erfaringer for, at der er borgere, som gerne vil åbne deres hjem ved at udlåne et ledigt værelse til en ung boligløs. Lignende erfaringer kendes også herhjemme fra flygtningeområdet. Røde Kors vil stå for at hverve værtsfamilier samt give introduktion til disse om værtsrollen.
  Roskilde Kommune skal bidrage med at opspore og rådgive unge i målgruppen om denne mulighed som alternativ til at være sofa-surfer med skiftende overnatninger hos familie og bekendte eller bruge forsorgshjem. Derudover være behjælpelig med at finde egnet bolig til den unge.
  Målet i Roskilde Kommune er 10-15 værtsfamilier, hvilket dermed også betyder, at denne indsats er et bidrag, men ikke i sig selv løser alle boligudfordringer for udsatte unge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Samarbejdspartnernes indsats finansieres af Hjem til Alle alliancens fondsmidler, mens Roskilde Kommunes indsats finansieres via eksisterende budget på socialområdet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 40

  Sagen sendes til orientering til Udsatterådet.

 • Pkt. 41 Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2018

  Handicapraadets_Aarsrapport_2018.pdf

  Pkt. 41

  Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2018

  Sagsnr. 299971 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Handicaprådets Årsrapport for 2018 fremlægges til orientering. Den samlede årsrapport fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal efter Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicap­rådets opgaver er, at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med han­dicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for men­nesker med fysisk og/eller psykisk handicap.
  Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræ­sentanter.

  Handicaprådet har særlig opmærksomhed på:
  - tilgængelighed i trafik og bymiljø samt til offentlige tilbud,
  - inklusion i folkeskole og samfundslivet generelt,
  - lighed i uddannelse, beskæftigelse samt sundhed.
  Handicaprådet har i 2018 holdt fem møder samt fælles­møder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Be­skæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.
  Mellem møderne er afgivet en række høringssvar til sager i de politiske udvalg og i forvaltningen, arrangeret bod på Sundhedsdagen, udde­lt Handicapprisen 2018 m.m. Handicapprisen blev givet til butiksejer Tina Thorsted, butik Schack &Thorsted, for beskæftigelse af borger med handicap og for at vise, at mindre erhvervsdrivende også kan gøre en forskel for livskvaliteten for mennesker med handicap.
  Årsrapporten for 2018 blev godkendt i Handicaprådet ved møde den 31. januar 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 41

 • Pkt. 42 Orientering om evaluering af Makers Corner

  MakersCorner_Skaerm_Endelig_version.pdf

  Pkt. 42

  Orientering om evaluering af

  Makers Corner

  Sagsnr. 280150 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives orientering om en ekstern evaluering af indretning og brugeroplevelser af værestedet Makers Corner efter flytning fra Ringparken til Musicon.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Værestedet Makers Corner blev taget i brug i efteråret 2017 som erstatning for Peoples Corner. Den A.P. Møllerske Støttefond gav donation til indretning i Hal 7 på Musicon, som samtidig blev et partnerskab med Klub Ung og foreningen Orange Makers. I indretningen er bl.a. benyttet gamle containere. Værestedet er en del socialpsykiatriens dagtilbud, og bruges ugentligt af ca. 30-35 forskellige borgere. De fleste er i aldersgruppen 40-60 år, nogenlunde ligeligt fordelt på mænd og kvinder.
  Den A.P. Møllerske Støttefond har også finansieret en participatorisk evaluering med bistand fra firmaet Carlberg/Christensen. Evalueringen har bl.a. som proces indsamlet brugernes oplevelser med stedet samt bidraget med inspiration til forbedringer, der kunne fremme et åbent og inkluderende miljø, der understøtter relationer, aktivitetsskabelser og kompetenceudvikling. Både ved brug af funktionerne i Makers Corner, i hele Hal 7 og på hele Musiconområdet.
  I evalueringen beskrives følgende om udviklingen i 2018:
  - Flytningen fra Peoples Corner var en stor udfordring for en del brugere, og det er først et års tid efter, at ”den gamle ro” er ved at indfinde sig.
  - Borgerne er involveret i flytning og indretning i arbejdsgrupper, og har derigennem fået ejerskab til huset. Brugere og personale giver udtryk for at flytteproces og udfordringer har styrket sammenholdet
  - Især de stærke brugere har grebet de nye fysiske rammer og omgivelsernes tilbud. Andre har haft sværere ved især flytningen i sig selv
  - I starten blev gæster betragtet som uvelkomne, men et værtsskabs-projekt har gjort en positiv forskel
  - Hvor Peoples Corner var en klassisk, ”lukket” institution, så er Makers Corner inkluderende, udvisker forskelle og er anti-institutionel
  - Andelen, som har deltaget i aktivitet uden for Makers Corner, er steget fra 16% i februar 2018 til 42% i oktober 2018

  Evalueringsprocessen har givet inspiration til forbedringer af såvel værestedets fysiske rammer som af den fysiske indretning som understøttende for aktiviteter og sociale fællesskaber.

  Der pågår stadig udvikling af Makers Corners faciliteter med inddragelse af brugere og personale samt i samarbejdet i hele Hal 7 og med Musiconaktører i øvrigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 42

 • Pkt. 43 Orientering om magtanvendelser i 2018

  Pkt. 43

  Orientering om magtanvendelser i 2018

  Sagsnr. 315971 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume
  Udvalget orienteres om magtanvendelser på voksensocialområdet i 2018. Der har været 62 sager i 2018 (herunder 7, der ikke nåede med i opgørelsen for 2017). Til sammenligning var der 19 sager i 2017 og 43 sager i 2016.
  Beslutningskompetence
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sagsfremstilling
  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Der må kun bruges magt i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2016-2018 har sagerne fordelt sig som følger:

  2016 2017 2018
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 2
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 25 12 40
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 2
  Anvendelse af stofseler § 128 5 1 5
  Flytning uden samtykke § 129 1
  Undersøgelse af person/opholdsrum/ejendele § 137 h 4
  Inddragelse af effekter § 137 i 2
  Aflåsning af bolig om natten/anbringelse i afskærmningslokale § 137 j 1
  Andet* 10 4 10
  I alt 43 19 62

  * Magtanvendelser uden for serviceloven, behandling, guidning, nødværge. 2 sager havde ikke karakter af magt.

  Fastholdelse i akutte situationer:

  Akut brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade. Der har i 2018 været 2 borgere, som på grund af udadreagerende adfærd har foranlediget mange akutte magtanvendelse. 21 sager vedrører disse borgere.

  Anvendelse af stofseler:

  Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.

  Undersøgelse af person/opholdsrum/ejendele, inddragelse af effekter og aflåsning af bolig om natten/anbringelse i afskærmningslokale:

  Foranstaltninger, der kan anvendes når det er nødvendigt over for personer, der er anbragt i boform i henhold til strafferetlig dom/kendelse. De i alt 7 sager vedrører en enkelt, udadreagerende borger.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 43

 • Pkt. 44 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_modtagere_af_forsoergelsesydelser_feb_2019.pdf

  Pkt. 44

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er faldet mere i Roskilde Kommune, end det gennemsnitlige fald i klyngekommunerne.
  - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet svagt
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser har været svagt faldende, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere ligger på gennemsnittet for klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er faldet svagt de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger lidt under det gennemsnitlige niveau i klyngen. Det relativt største fald ses i gruppen af aktivitetsparate under 30 år.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet svagt både i Roskilde Kommune og i klyngen set over de seneste 12 måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 44

 • Pkt. 45 Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Pkt. 45

  Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget får en orientering om kommende større sager på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  Oversigt over større sager i udvalget i kommende kvartal:

  1. 1. udkast til ny beskæftigelsespolitik
  2. Godkendelse af kravspecifikation for udbud af danskuddannelse
  3. 2. drøftelse af budget 2020-23: Besparelser på udvalgets område
  4. Budget 2020-23 – Prioritering af besparelsesforslag
  5. Udbud af danskuddannelse – godkendelse af tilbudsgiver
  6. Temadrøftelse socialområdet
  7. Program for studietur for udvalget

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Godkendelse af ny beskæftigelsespolitik
  2. Evaluering af kriterier for akutventelisten
  3. Politikproces på socialområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 45

  Udvalget ønskede en sag til drøftelse vedr. verdensmålene i relation til udvalgets arbejde.

 • Pkt. 46 Eventuelt

  Pkt. 46

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Jens Børsting (A) ønsker en drøftelse af sorggrupper til børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-03-2019, pkt. 46

  Drøftet.