You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 7, 2020 - 16:30
Sted: Skype-møde
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 47

  Godkendt.

 • Pkt. 48 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 48

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 48

  -

 • Pkt. 49 Orientering om kontrol af sociale ydelser 2019

  Pkt. 49

  Orientering om kontrol af sociale ydelser 2019

  Sagsnr. 330996 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2019 er der i 576 sager sket regulering og stop af sociale ydelser for i alt 23.304.652 kr., fordi sagsbehandling og kontrol viste, at ydelserne var uberettiget modtaget. Beløbet fremkommer ved omregnet årlig besparelse på 20.682.702 kr. og 2.621.950 kr. i tilbagebetalingskrav.
  I forhold til 2018 er det en stigning på 182 % i antal sager, og den samlede besparelse er steget med i alt 7.268.414 kr. svarende til en stigning på 45,3 %. Den kommunale andel af besparelsen i 2019 er i alt 18.772.533 kr.
  Steen Hansen fra Kontrolenheden deltager under punktet ved udvalgsmødet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2019 har kommunens Kontrolteam og økonomiske sagsbehandlere i Job og Ydelse opdaget snyd og uberettigede modtagede sociale ydelser i 576 sager for et beløb på godt 23 mio. kroner omregnet til en årlig besparelse. Heraf er der sendt tilbagebetalingskrav til borgerne på 2,6 mio. kroner. Den kommunale andel af besparelsen i 2019 er i alt 18.772.533 kr. Opgørelsesmetoden følger KL´s vejledning og er dels tilbagebetalingsbeløb og dels fremtidig besparelse opgjort til helårsbeløb.
  Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark, som understøtter bl.a. kommunerne i kontrollen af udbetaling af sociale ydelser, er en effektiv registersamkøring, som understøtter kommunens helhedsorienterede kontrolindsats. Det gælder den forebyggende indsats i ansøgningsfasen (kontroltrin 1), løbende kontrol (kontroltrin 2) og den opfølgende kontrol (kontroltrin 3). Den Fælles Dataenhed leverer registersamkøringer via registre fra offentlige myndigheder og a-kasser med oplysninger om ydelsesmodtager ud fra forskellige kriterier.
  Fra 2019 har Job og Ydelse ibrugtaget registersamkøring via Den Fælles Dataenhed i sager med løbende udbetaling (kontroltrin 2). Tidligere skete kontrollen i sager med løbende udbetaling ved manuelle opslag i registre. Den ændrede procedure for økonomisk opfølgning har resulteret i en stigning i antal behandlede sager med regulering og stop af ydelser. Registersamkøringerne sker via langt flere registre end tidligere manuelle opslag (eksempelvis aktieafkast, nyere biler, feriekonto), hvilket har forbedret kvaliteten og øget antallet af kontroller. Den mere finmaskede kontrol på kontroltrin 2 giver anledning til stigning i partshøringer af borgere, og medfører et administrativt merarbejde - også efter implementeringsperioden.
  Kontrolteamet har behandlet 302 sager i 2019, som er fundet ved egen drift eller modtaget fra borgere, kollegaer og samarbejdspartnere (telefonisk, personligt og anonymt via kommunens hjemmeside). I 2019 blev Kontrolteamet opnormeret fra 2 til 3 kontrolmedarbejdere. Opnormeringen har givet mulighed for flere virksomhedsbesøg og flere opfølgende kontroller via den Fælles Dataenhed (kontroltrin 3).
  Virksomhedsbesøgene er dels generelle stikprøvekontroller, og dels kontroller ved anmeldelser om uoplyst arbejde samtidig med borger modtager forsørgelsesydelse. Besparelsen ved virksomhedskontroller er fremadrettet 1.446.484 kr. og tilbagebetalingskrav på 97.900 kr. fordelt på 12 sager.
  Registersamkøringerne via Den Fælles Dataenhed på kontroltrin 3 er sket i 127 sager, som har givet en fremadrettet besparelse på 545.708 kr. og et tilbagebetalingskrav på 297.982 kr.
  Kontrolteamet fungerer som konsulenter internt i kommunen, og det interne samarbejde er en væsentlig del af den effektive kontrolindsats i Roskilde Kommune. Størstedelen af kontrolsagerne opstår internt i kommunen, enten på initiativ af Kontrolteamet selv eller efter henvendelse fra kollegaer. Organisationen har også i 2019 haft skærpet fokus på kontrolopgaven, og Kontrolteamet arbejder hele tiden på, at teamets erfaringer kan føre til forebyggelse mod snyderi og udbetalinger på forkert grundlag. Konsulentarbejdet øger opmærksomheden hos kollegaer i forhold til tegn på atypiske forhold, der skal undersøges nærmere for at undgå fejludbetalinger og socialt bedrageri, så borgere og virksomheder får den ydelse, de er berettiget til.
  Ud over det interne samarbejde i kommunen samarbejder Kontrolteamet med Udbetaling Danmark og i mindre omfang andre offentlige myndigheder som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Skat og Politi. Kommunen bidrager dermed til flere myndigheders arbejde med kontrol, social snyd og indsats mod fejludbetalinger. Kontrolteamet deltager endvidere i ERFA-grupper i kommunalt og KL-regi.
  Der har de senere år vist sig øget behov for systematisk at dokumentere kommunernes kontrolarbejde også i forhold til andre offentlige myndigheder. Regeringen og KL har i økonomiaftalerne de seneste år aftalt at dokumentere udviklingen i kommunernes kontrolindsats gennem halvårlige effektmålinger. Kommunen indsender halvårligt opgørelse til KL, der indgår i effektmålingsrapporter, der giver en fælles standard for opgørelse af effekten på tværs af kommuner.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da sagen vedrører kontrol af sociale ydelser for 2019. Der er i 2019 opdaget snyd og uberettiget modtaget sociale ydelser for et beløb på godt 23 mio. kroner omregnet til en årlig besparelse. Heraf er der sendt tilbagebetalingskrav til borgerne på 2,6 mio. kroner. Den kommunale andel af besparelsen i 2019 er i alt godt 18,7 mio. kroner.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 49

  Drøftet.

 • Pkt. 50 Drøftelse af ophævelse af besøgsrestriktioner på bosteder i Roskilde Kommune med baggrund i bekæmpelse af corona-virus/COVID-19

  Pkt. 50

  Drøftelse af ophævelse af besøgsrestriktioner på bosteder i Roskilde Kommune med baggrund i bekæmpelse af corona-virus/COVID-19

  Sagsnr. 198712 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af den aktuelle Corona-pandemi har Folketinget indført en række restriktioner for besøg af pårørende på bl.a. bosteder på det sociale område. Som led i den kontrollerede genåbning af samfundet er der netop indgået en aftale blandt Folketingets partier om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19, som bl.a. åbner op for mulighed for besøg af pårørende. Aftalen udmøntes snarest ved ændring af bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på det sociale område. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte, hvordan der skal åbnes op for besøg på bosteder på det sociale område i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. at udvalget drøfter, hvordan der skal åbnes for besøg på bosteder, når den nuværende bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på det sociale område ændres, og
  2. at udvalget beder forvaltningen om at finde sundhedsmæssigt forsvarlige løsninger, der er tilpasset de lokale forhold.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i den aktuelle Corona-pandemi har Folketinget indført restriktioner, som bl.a. gælder bosteder, herunder restriktioner i forhold til besøg af bl.a. pårørende. Som led i en kontrolleret genåbning af samfundet har Folketingets partier den 25. april 2020 indgået en aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19., som bl.a. lemper restriktionerne for besøg af pårørende på bosteder og anbringelsessteder på en sundhedsfaglig forsvarlig måde. Aftales udmøntes i ændring af bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på det sociale område.
  Aftalen medfører, at det gældende besøgsforbud på anbringelsessteder og botilbud forventes at blive lempet. Lempelserne skal imødekomme den ensomhedsfølelse og det afsavn, som beboerne på botilbuddene føler, men skal gennemføres på en måde, så de sundhedsfaglige retningslinjer følges, og så risikoen for smitte hos beboere og personale ikke øges.
  Det konkrete forslag til lempelse er under udarbejdelse i Social- og Indenrigsministeriet efter drøftelse med sundhedsmyndighederne og aftalepartierne og skal sikre, at der kan træffes lokale beslutninger om fx:
  - 1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende
  - Besøgene afvikles som udgangspunkt på tilbuddenes udearealer på en sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personalet
  - De nødvendige ressourcer skal være til stede for, at besøgene kan afvikles på en sundhedsfaglig forsvarlig måde, herunder personale, værnemidler og test
  Der er igangsat arbejde med at ændre bekendtgørelsen på området. Indtil den er ændret, vil det være den nuværende bekendtgørelse, der gælder. Det betyder, at der fortsat alene kan ske besøg, hvis en beboer falder ind under de aktuelle undtagelser til forbuddet (”kritiske situationer”). Social- og Indenrigsministeriet pointerer, at der også er forbud mod besøg på udearealer.
  På baggrund af den kommende ændring af bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på det sociale område drøfter Beskæftigelses- og Socialudvalget rammerne for at åbne for besøg på kommunens bosteder.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 50

  Udvalget bemyndiger forvaltningen til at åbne for besøg til bosteder i Roskilde Kommune, så hurtigt det kan lade sig gøre på en sikker og forsvarlig måde, jf. aftalen i Folketinget om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19, som bl.a. åbner op for mulighed for besøg af pårørende. Vi ønsker, at vores tillidsfolk bliver inddraget i processen, og at personale og ledere kan se sig selv i processen. Åbningen skal ske i samarbejde med tillidsfolkene på de enkelte bosteder, så alle føler sig godt klædt på til opgaven. Forvaltningen udarbejder grundige rammer, for hvordan det kan lade sig gøre, og vi forventer, at dette føres ud i livet så hurtigt som muligt. Når den anmeldte bekendtgørelse samt retningslinjer fra de centrale myndigheder kommer, så skal kommunens rammer for besøg på bosteder tilpasses disse. Der indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde, inden der åbnes op for besøg på bostederne.

 • Pkt. 51 Analyse af botilbudskapacitet på socialområdet

  Pkt. 51

  Analyse af botilbudskapacitet på socialområdet

  Sagsnr. 330908 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget får præsenteret den indledende analyse af botilbudskapaciteten på voksensocialområdet, som omfatter midlertidige og langvarige pladser (hhv. §§ 107 og 108).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tilkendegiver, om der er behov for yderligere analyser blandt andet med henblik på kommende års budgetlægning.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet vil direktør Mette Heidemann præsentere en kortlægning og analyse af den nuværende botilbudskapacitet samt det fremtidige behov for botilbudskapacitet på voksensocialområdet. I analysen indgår også planlagte udvidelser samt forslag til ændringer i enkelte af botilbuddene.
  Siden 2013 har brugen af egne og eksterne botilbudspladser udviklet sig således:

  2013 2019
  Egne pladser Eksterne pladser I alt Egne pladser Eksterne pladser I alt
  Midlertidige pladser (§ 107) 44 55 99 49 92 141
  Længerevarende Pladser (§ 108) 73 91 164 93 84 177
  I alt 117 146 263 142 176 318

  Tabellen oven for viser, at det stigende behov for botilbudspladser siden 2013 primært er til midlertidige pladser, som er dækket ved køb af udenbys pladser.
  I analysen af det fremtidige behov, som vil blive præsenteret på udvalgsmødet, er følgende overvejelser indgået:
  - Hvilke borgere er på vej (fra fx børne- og ungeområdet og fra forsorgshjem)?
  - Er der borgere i egen bolig, som kunne have behov for et botilbud inden for kort tid?
  - Er der borgere på botilbud, som ikke trives i tilbuddet eller har fået problemstillinger, som giver behov for et andet botilbud?
  - Hvilke ændringer kunne være hensigtsmæssige i vore nuværende botilbud?
  - Hvordan spiller de planlagte/nye botilbud (Hyrdehøj 60, Hyrdehøjhus, Ungehøjskole) og alternativer til botilbud ind på behov for fremtidig botilbud?

  Økonomi

  Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 51

  Drøftet.

 • Pkt. 52 Støtte til Team Tvilling

  Oplaeg_vedr._Team_Tvilling_-_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 52

  Støtte til Team Tvilling

  Sagsnr. 330994 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Team Tvilling har henvendt sig til udvalgsformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen om støtte til opstart af Team Tvilling i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget støtter etablering af Team Tvilling i Roskilde Kommune med 130.000 kr. i 2020 i etableringsudgifter og minimum 40.000 kr. til drift mv. i 2021 og frem.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Team Tvilling har henvendt sig til udvalgsformand Bent Jørgensen om støtte til opstarten af Team Tvilling i Roskilde.

  Team Tvilling er et sports- og inklusionsprojekt, hvor motionister uden et handicap sættes sammen med motionister med et handicap. Formålet er at komme uvidenhed og berøringsangst omkring borgere med handicap til livs – og aktiviteter omkring motion og sport er et godt fælles udgangspunkt til at imødegå uvidenheden og berøringsangsten.

  Målet i Roskilde er, at der etableres en afdeling bestående af løbere/atleter, som træner sammen minimum 1 gang om ugen. Team Tvilling skyder projektet i gang, skaber interesse blandt borgere i Roskilde og identificerer en tovholder, som skal hverve løbere og medlemmer til Team Tvilling. Derefter skal organisationen være selvkørende.

  Støtten fra kommunens side vil både bestå af økonomisk og praktisk støtte.
  Der er etableringsomkostninger for 130.000 kr. til bl.a. rettighederne, sparring og undervisning, pressemateriale og merchandise mv. og derefter løbende årlige udgifter på 40.000 kr. ved 5 vogne (stiger med 2000 kr. i drift pr. ekstra vogn) til løbende support og sparring, vedligeholdelsespakke til vogne, uniformer mv.

  Desuden skal kommunen stå for trykning af informationsmateriale, indkøb af løbevogne, stille lokaler til rådighed til opstartsarrangement, forestå invitationer til relevante kommunale institutioner og borgere og andre interessenter samt sikre kommunikationen omkring projektet.
  Med etablering af Team Tvilling deltager kommunen i et 3-årigt forskningsprojekt ved Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, hvor forskere vil sætte fokus på både fysiologiske, mentale og sociale effekter ved Team Tvilling (samt projektet Cykling uden alder).
  Team Tvilling evalueres et år efter iværksættelse.

  Økonomi

  Etablering af Team Tvilling i Roskilde vil medføre en merudgift til etablering på 130.000 kr. i 2020. Fra 2021 vil udgiften til løbende drift være 40.000 kr. (stiger med 2000 kr. pr. ekstra cykel efter de første 5 cykler) til maksimalt 50.000 kr. om året. Merudgiften finansieres inden for socialområdets ramme til køb af ydelser og tilbud på myndighedsområdet og vil blive afholdt af budgettet til aktivitets- og samværsydelser efter § 104 i Serviceloven.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 44

  Udskydes til næste møde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udvalget drøftede sag vedrørende Team Tvilling ved udvalgsmøde den 2. april 2020. Sagen blev udsat, da udvalget ønskede at få belyst en række spørgsmål forud for behandling af sagen. Forvaltningen har nu undersøgt disse spørgsmål nærmere.
  Udvalget har spurgt til andre kommuners erfaringer med Team Tvilling, og forvaltningen har derfor kontaktet afdelingerne i såvel København og Holbæk, hvor indsatsen betragtes som en succes og til gavn for målgruppen. København startede op i 2015 og Holbæk i 2016. Der lægges særligt vægt på den fællesskabsfølelse og identitetsskabelse, indsatsen bibringer. Undersøgelsen ’Når bevægelse bevæger’ udarbejdet af Københavns Universitet og Videnscenter for Handicap i 2018 indikerer, at mennesker, som ikke kan bevæge sig ved egen kraft, alligevel har stor gavn af at deltage i idrætsaktiviteter, da atleterne i løbestolene får fysisk glæde af træningen ved bl.a. pulsstigning. Samtidig oplever de øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og en følelse af ligeværd.
  København og Holbæk oplyser, at de gjorde brug af kommunens hjælp i forbindelse med opstarten – særligt ift. markedsføring, men at afdelingen nu stort set er selvkørende. Begge afdelinger lægger stor vægt på vigtigheden i at udvælge en engageret tovholder, da denne er den bærende drivkraft.
  Team Tvilling henvender sig både til børn, unge og voksne med fysiske handicaps, der som en konsekvens deraf ikke selv kan løbe. Der skeles ikke til, om borgeren er spastisk lammet, blind eller andet. Det afgørende er, at borgeren føler sig isoleret fra omverdenen og derfor har behov for at træde ind i et fællesskab.
  I København spænder målgruppen fra 4 - 64 år, og i Holbæk er fokus på den yngre målgruppe. Der er pt. 8 afdelinger i Danmark, og alle afdelinger starter op med 5 atleter og 15 løbere. Det er forskelligt, hvor meget afdelingerne udvider sig over tid, da dette afhænger af efterspørgsel, målgruppevolumen og økonomi. Fx er der fortsat 5 atleter og 15 løbere i Holbæk, mens København har udvidet til 30 atleter og 70 løbere.
  Forvaltningen har ikke et præcist billede af målgruppens størrelse i Roskilde. Men i lyset af kommunens størrelse bør der kunne etableres en lokal afdeling af Team Tvilling i Roskilde.
  Der findes en række væsentlige aktører i Roskilde, som kunne være relevante at tænke ind i et samarbejde; heriblandt Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling i Køge-Roskilde, Roskilde Handicap-idrætsforening og løbeklubben Hellas.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 52

  Bent Jørgensen (V) stiller forslag om, at initiativet, inkl. forskningsprojektet, støttes for en 3-årig periode med en årlig evaluering. Initiativet skal startes op i respekt for genåbningsplanerne i forbindelse med COVID-19.
  Der stemmes om forslaget.
  For stemmer Bent Jørgensen (V), Gitte Louise Simoni (O) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Imod stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Poul Andersen (A), da Socialdemokratiet ønsker, at forslaget henvises til de kommende budgetforhandlinger for 2021.
  Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Poul Andersen (A) ønsker, at det undersøges, hvorvidt initiativet vurderes at kunne startes op i indeværende år i lyset af COVID-19.
  Bent Jørgensen (V), Gitte Louise Simoni (O) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 53 Orientering om evaluering af GRO - åben rådgivning samt forebyggende støtte

  Evaluering_GRO_FINAL.pdf Evaluering_af_GRO_-_kvalitativ_undersoegelse_2019.pdf

  Pkt. 53

  Orientering om evaluering af GRO - åben rådgivning samt forebyggende støtte

  Sagsnr. 327741 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om evaluering af det åbne rådgivningstilbud GRO, som er en tidlig og forebyggende indsats på socialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  GRO blev etableret september 2018 som en tidlig og forebyggende støtte på socialområdet. Det er sket efter ny hjemmel i Serviceloven til at yde åbne rådgivningssamtaler, gruppebaseret rådgivning (§82a) og individuel tidsbegrænset støtte (§82b) uden forudgående udredning og visitation. GRO er fysisk placeret på Toftebakken 12.
  I perioden 1. september 2018 til 31. januar 2020 er der registreret 5.212 henvendelser i GRO. Registreringer fra de sidste 5 måneder viser, at 59% af henvendelser er pr. telefon, 25% pr. mail og 16% ved personligt fremmøde.
  Henvendelserne handler især om en igangværende sag, manglende bolig samt økonomiske problemer.
  Der er gennemført såvel en organisatorisk og kvantitativ evaluering af GRO, samt en mere kvalitativ evaluering med interview af borgere og samarbejdspartnere. Evalueringen viser i hovedtræk:
  - At borgerne oplever en hurtig og nyttig hjælp: Efter en (eller flere) rådgivnings-samtaler har kun godt 5% behov for yderligere hjælp i gruppe-eller individuelt forløb. Kun 1% henvises direkte fra en samtale til yderligere §85-støtte.
  - At efter et individuelt §82b-forløb (i op til 6 måneder) har kun godt 4% behov for yderligere hjemmevejledning (§85)
  - Sagsbehandlingstiden til § 85-støtte fra Voksenservice er i perioden faldet med 11 dage, ligesom antallet af visiterede borgere i § 85-støtte er faldet. (Andre forhold end GRO’s etablering kan dog også spille en rolle her.)

  Evalueringen viser også, at der er nogle fokusområder, som forvaltningen arbejder videre med:
  - At der skal ses på mulighederne for bedre udnyttelse af de samlede ressourcer i GRO, Recoveryskolen og i hjemmevejledningen VIRK. Bl.a. henvises flere borgere end forventet til individuelt §82b-forløb, og samlet set er forventningen til, at GRO skulle frigøre kapacitet i hjemmevejlederkorpset VIRK til andre borgere ikke indfriet. Årsagerne vil blive analyseret nærmere, og i den sammenhæng vil det igangsatte strategiarbejde med et generelt løft af hjemmevejledningen til gavn for borgere med mere omfattende og sammensatte udfordringer også blive inddraget.
  - At der skal ses på mulighederne for at reducere den øgede ventetid til en rådgivningssamtale i GRO, som er registreret den seneste tid. Fx ved bedre forhåndsinformation om, hvad GRO kan og ikke kan hjælpe med.
  - Mulighederne for at øge fremmødet til gruppeaktiviteter mv.
  - Ændring af registreringerne i GRO, så data bliver mere brugbare.

  Økonomi

  Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 53

  -

 • Pkt. 54 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2020_-_BSU.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

  Sagsnr. 327702 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Det har ikke været muligt i denne budgetopfølgning at medtage en vurdering af de væsentlige merudgifter, som vil følge af COVID-19, men de ekstra udgifter vil blive registreret løbende. Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19. Af aftalen fremgår det, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, samt at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Socialområdet

  Budgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. For at sikre balance kan området dog forudse, at der bliver behov for at handle, og forvaltningen forbereder derfor forskellige mulige scenarier i den forbindelse.
  Budgetoverholdelsen i 2020 erforbundet med stor usikkerhed især som følge af fortsat tilgang af borgere til botilbudsområdet og udsat opstart af nye tilbud, der skal sikre en dæmpning af udgiftsstigningen.
  På institutionsområdet er der udfordringer på Børneaflastningstilbuddet Margrethehøj og den selvejende institution BOMI (Neurorehabiliteringscenter). Budgetoverholdelse forudsætter, at der findes en løsning for de to institutioner. For Margrethehøjs vedkommende forventes merudgiften at kunne afholdes inden for udvalgets samlede ramme. Merudgiften på BOMI kan derimod ikke afholdes inden for udvalgets samlede ramme, så her skal der findes en særskilt løsning.

  Førtidspension

  Der forventes en merudgift på 3,4 mio. kr. Rehabiliteringsteamets tilkendelser af førtidspension var i en periode underlagt kriterier, der medførte en for restriktiv praksis. Dette var tilfældet i hele landet. Der blev ændret på kriterierne i 2019 og det har medført et øget antal tilkendelser, som også blev indregnet i budget 2020. Der er imidlertid tilkendt førtidspension svarende til 21 flere helårspersoner end forventet ved budgetvedtagelsen for 2020.

  Beskæftigelsesområdet

  På beskæftigelsesområdet forventes en merudgift på 5,1 mio.kr. Dette skyldes:
  - Merudgifter på sygedagpenge på 5,9 mio.kr. som følge af 39 flere sygedagpengemodtagere end forventet ved budgetlægningen samt en højere gennemsnitspris blandt andet som følge af at der er 53 afregningsuger i 2020, hvilket ikke var indregnet i det oprindelige budget.
  - Mindreudgifter på seniorjob på 0,8 mio.kr. Der forventes at være 3,8 færre helårspersoner i seniorjob end forventet ved budgetvedtagelsen.

  Integration

  På integrationsområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio.kr. Dette skyldes:
  - Færre huslejeindtægter fra den midlertidige boligplacering 0,6 mio.kr.
  - Merudgifter på familiekonsulenter på 1,0 mio.kr. og projekt VIA på 1,2 mio.kr. som følge af færre refusionsindtægter fra staten, da færre af de personer som får indsatser gennem disse er omfattet af reglerne for 100% af disse udgifter. Merudgiften på VIA finansieres delvist af rammeoverførsel fra 2019 på 0,8 mio.kr. Forvaltningen arbejder på at nedbringe disse merudgifter.
  - Merudgifter på personalet på 0,9 mio.kr. Dette er merudgifter på de medarbejdere som er opsagt som følge af budgetforliget for 2020. Da vedtagelsen af budget 2020 blev udskudt har disse afskedigelser ikke helårseffekt i 2020.
  - Merudgifter på 2,1 mio.kr. på ydelserne. Dette skyldes 10 flere ydelsesmodtagere end budgetlagt og en højere gennemsnitsudgift pr. ydelsesmodtager.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 54

  Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker en orientering om mulige økonomiske udfordringer på socialområdet ved det kommende udvalgsmøde i juni.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget udtrykker bekymring for den manglende fremdrift i drøftelserne om fremtiden for aflastningstilbud til børn og ønsker, at der snarest forelægges en sag herom for hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget.

 • Pkt. 55 Orientering om stigningen i antallet af nye førtidspensionister

  Pkt. 55

  Orientering om økonomiske konsekvenser som følge af stigningen i antallet af førtidspensionister

  Sagsnr. 326798 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Antallet af tilkendelser af førtidspensioner i Roskilde Kommune er steget i 2019 og forventes fortsat at stige i 2020. Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en foreløbig orientering om de økonomiske konsekvenser som følge af udviklingen i antallet af nytilkendte førtidspensioner.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev også i december 2019 orienteret om, at antallet af nye førtidspensionister er steget og at antallet af nytilkendte ressourceforløb er faldet i 2019 (BSU 5. december 2019, punkt 147).
  Førtidspensions- og fleksjobreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2013, havde til hensigt, at flere borgere skal tilknyttes arbejdsmarkedet i fx fleksjob, fremfor at modtage en førtidspension. Kommunerne har i årene efter reformen været restriktive i forhold til at tilkende førtidspensioner.
  Folketinget har derfor efterfølgende vedtaget en lovændring pr. 1. juni 2018, der tydeliggør, at kommunerne kun skal igangsætte ressourceforløb, hvis der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen. Hvis det ikke er muligt, skal borgeren i stedet have førtidspension. Lovændringen har medført en stigning i antallet af førtidspensioner på landsplan.
  På landsplan er tildelingen af nye førtidspensioner steget med 82 % fra gennemsnittet for perioden 2013 til 2017 til gennemsnitlig tildeling i perioden 2018 til 2019.
  I Roskilde Kommune har der været en udvikling fra 120 nytilkendte i 2017 til 198 i 2019. Det svarer til en stigning på 65,0 %. I Københavns Kommune har der til sammenligning været en stigning på 346 % fra 420 nytilkendelser i 2017 til 1.873 i 2019.
  I Roskilde Kommune er den ændrede tildelingspraksis slået igennem i 2019, hvor antallet af nytilkendte førtidspensioner steg til 198. Antallet af nye førtidspensioner i 2018 var 86. Tilsvarende har det betydet et fald i nye ressourceforløb, og der er i 2019 startet 26 nye ressourceforløb, mod 70 i 2018.
  Antallet af indstillinger til førtidspensioner forventes fortsat at ligge højt i 2020. Desuden forventes antallet af indstillinger til ressourceforløb at blive stabiliseret på et højere niveau end i 2019.
  Det er således forventeligt, at der vil blive tale om et stigende forbrug til førtidspensioner som følge af nye tilkendelser. Det stigende forbrug skal ses i sammenhæng med et faldende forbrug af andre forsørgelsesydelser, som borgerne ellers ville have modtaget.

  Økonomi

  Der forventes ved budgetopfølgningen pr. 31. marts en merudgift på 3,4 mio. kr. til førtidspensioner. Rehabiliteringsteamets tilkendelser af førtidspension var i en periode underlagt kriterier, der medførte en for restriktiv praksis. Dette var tilfældet i hele landet. Der blev ændret på kriterierne i 2019 og det har medført et øget antal tilkendelser, som også blev indregnet i budget 2020. Der er imidlertid bevilget førtidspension svarende til 21 flere helårspersoner end forventet ved budgetvedtagelsen for 2020.
  I forhold til det samlede overførselsområde skal merudgiften ses i sammenhæng med mindreudgifter på andre overførselsindkomster, som de borgere, der nu får tilkendt førtidspension, ellers ville have modtaget.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 55

  -

 • Pkt. 56 Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

  Pkt. 56

  Orientering om konsekvenser af finansiering af 3,2 mio. kr. - tilførsel til budgettildelingsmodel/Nordskolen

  Sagsnr. 327702 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen orienteres om de økonomiske konsekvenser for Økonomiudvalget af, at byrådet 26. februar 2020 besluttede at tildele Nordskolen til klassedannelse uden optimering på tværs af de to matrikler ved tilførsel af 3,2 mio.kr. til budgettildelingsmodel på skoleområdet finansieret ligeligt af Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede 26. februar 2020 en henvendelse fra Nordskolens bestyrelse om budgettildelingen til Nordskolens klassedannelse i forhold til skolens 2 matrikler. Et flertal i byrådet besluttede, at Nordskolen fremover får tilført budget til hver matrikel, således at der ikke behøver at ske klasseoptimering på tværs af matrikler. I den forbindelse tilføres der 3,2 mio. kr. årligt til budgettildelingsmodellen på skoleområdet, svarende til den årlige besparelse der blev vedtaget i forbindelse med den nye skolestruktur på Nordskolen.
  Finansieringen udmøntes ved en besparelse på 3,2 mio. kr., som fordeles ligeligt på baggrund af andelen af serviceudgifterne på af Økonomiudvalget (1,54 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (0,37 mio. kr.), Beskæftigelses- og Socialudvalget (0,87 mio. kr.), Plan- og Teknikudvalget (0,25 mio. kr.) samt Klima- og Miljøudvalget (0,18 mio. kr.). Under forudsætning af en ligelig fordeling på fagområder vil Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget i 2020 og frem blive nedreguleret svarende til nedenstående tabel:

  Serviceudgifter i hele kr. Oprindeligt budget Fordeling af udvalgets andel af de 3,2 mio. kr.
  Beskæftigelses & Socialudvalget 453.914.000 867.896
  Integration 1.773.000 3.390
  Dagpenge & løntilskud til forsikrede 786.000 1.503
  Voksen & Handicap 438.483.000 838.392
  Beskæftigelsesindsats 12.872.000 24.612

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der på byrådets møde d. 26. februar 2020 blev truffet beslutning om tilførsel til budgettildelingsmodellen på skoleområdet af 3,2 mio. kr. samt finansiering. I sagen orienteres udelukkende om de økonomiske konsekvenser for de udvalgsområder, der tilvejebringer finansieringen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 56

  -

 • Pkt. 57 Orientering om status på strategi for "Job til Alle i Roskilde"

  Oversigt_over_styring_af_beskaeftigelsesindsatsen.pdf

  Pkt. 57

  Orientering om proces for strategi ”Job til Alle i Roskilde'

  Sagsnr. 332899 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orientereres om proces for udarbejdelse af strategien ”Job til Alle i Roskilde”. Strategien skal have fokus på at understøtte, at borgere langt fra arbejdsmarkedet kan få eller genetablere fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2020-23 udarbejder forvaltningen en strategi, hvis hovedformål er at understøtte, at borgere langt fra arbejdsmarkedet kan få eller genetablere fodfæste på arbejdsmarkedet. Strategien skal sikre, at der skabes en tættere dialog og egentlige samarbejder med arbejdsmarkedets parter (virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer mv.) om indsatsen for ledige langt fra arbejdsmarkedet ift. eksisterende muligheder for jobmatch, opkvalificering og udvikling af nye metoder for alternativ jobskabelse.
  Jobcentret understøtter intentionerne i Beskæftigelsespolitik 2020-2023 samt Beskæftigelsesplan 2020 om at skabe et arbejdsmarked i balance, hvor der er – og skal være - plads til alle. Det sker særligt gennem fokus på at etablere virksomhedsrettede forløb for borgere med få ordinære løntimer, som en vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet via projekterne ’Flere Skal Med 2’ og ’Særlige småjobs på Materielgården’. Derudover har vinderløsningsforslaget ’Flere borgere i småjob’ fra innovationsforløbet COCONF19 fået tilsagn fra Advisory Board for Socialøkonomi om finansiering af et 100 dages samskabelsesforløb, hvor borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere arbejder sammen om at få flere borgere i ordinære løntimer.
  Endelig er der med ’Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats’, der trådte i kraft 1. januar 2020, et øget fokus i Jobcentret på etablering af ordinære løntimer som en vej til/tilbage til arbejdsmarkedet.
  Alle disse tiltag indgår i den overordnede strategi ”Job til Alle i Roskilde”. Herudover vil følgende indsatser også indgå i en samlet strategi;
  - Etablering af særlige småjobs med Roskilde Kommune som arbejdsgiver herunder den tværgående pulje for særlige småjobs
  - Bedre udnyttelse af mulighederne for anvendelse af det sociale frikort
  - Bedre udnyttelse af forpligtelser vedrørende sociale klausuler
  - ’Strategien for Socialøkonomi’
  Strategien vil blive udarbejdet et i samarbejde mellem Jobcentret og Socialområdet samt andre relevante afdelinger i kommunen. I sin udførelse skal strategien naturligt udføres i tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
  Den videre proces for strategien er:
  April-december 2020: 100 dages samskabelsesforløb med borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere faciliteret af Copenhagen Dome og Resonans. INSP!. Erhvervsafdelingen og Socialområdet inddrages i processen.
  Udvalgsmøde september 2020: Orientering om status på processen og indledende drøftelse af målsætninger i strategien samt indledende drøftelser af fokusområder for Beskæftigelsesplan 2021, herunder den nationale dagsorden.
  September 2020: Temadrøftelse med relevante aktører om status på beskæftigelsespolitikken, fagligt input og spørgsmål til debat på beskæftigelsesområdet – herunder input til målsætninger i strategien.
  November 2020: Udvalget præsenteres for endelig forslag til strategien ”Job til Alle i Roskilde” til godkendelse.
  Den planlagte proces og tidsplan er med forbehold for, hvornår det bliver reelt muligt at komme i gang med at udvikle og fastsætte strategien i samarbejde med fx virksomhederne, som følge af Corona-situationen. Forvaltningen forventer, at virksomhederne primært har fokus på at få egen produktion og service i drift igen, før de har ressourcer og overskud til at indgå i et strategiudviklingsprojekt om borgere langt fra arbejdsmarkedet. Det kan betyde, at processen bliver skubbet nogle måneder som følge heraf.

  Økonomi

  Sagen har for nuværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 57

  -

 • Pkt. 58 Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2019

  Handicapraadets_Aarsrapport_2019.pdf

  Pkt. 58

  Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2019

  Sagsnr. 315119 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Handicaprådets Årsrapport for 2019 fremlægges til udvalgets orientering. Den samlede årsrapport fremgår af bilag. Årsrapporten oversendes til byrådets orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal efter Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicap­rådets opgaver er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med han­dicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for men­nesker med fysisk og/eller psykisk handicap. Handicaprådet har særlig opmærksomhed på:
  - tilgængelighed i trafik og bymiljø samt til offentlige tilbud,
  - inklusion i folkeskole og samfundslivet generelt,
  - lighed i uddannelse, beskæftigelse samt sundhed.
  Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræ­sentanter.
  I formandens forord i Årsrapporten 2019 fremhæves bl.a. opmærksomhed på inddragelse i beskæftigelsespolitik, inklusion i folkeskolen, kommunens pårørendepolitik, tilgængelighed og sikring af retssikkerhed.
  Handicaprådet har i 2019 holdt fire ordinære møder, et ekstraordinært om budgetforslag samt fælles­møder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Be­skæftigelses- og Socialudvalget, Skole- og Børneudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Mellem møderne er afgivet en række høringssvar til sager i de politiske udvalg og i forvaltningen.
  Handicapprisen 2019 blev uddelt til dels Roskilde Rehab-golf for flot indsats samt et tilskud til Jeanette Bramming og Lars Hermansen til at arrangere en dansebar for unge med handicap og et tilskud til Claus Halkjær og Candy Floss til afvikling af ”Musik-Påske-Kursus”.
  Årsrapporten for 2019 blev godkendt i Handicaprådet ved møde den 27. februar 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 58

  -

 • Pkt. 59 Eventuelt

  Pkt. 59

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 59

  -