You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 7, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 1B
 • Pkt. 74 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 74

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 74

  Godkendt.

 • Pkt. 75 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 75

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 75

  Intet.

 • Pkt. 76 Dialogmøde med FMU 2018

  Pkt. 76

  Dialogmøde med FMU 2018

  Sagsnr. 306289 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes mindst én gang om året et møde mellem fagudvalg og forvaltningens MED-udvalg. I 2018 er der planlagt et møde den 7. juni i forbindelse med udvalgsmødet. Fællesmødet begynder kl. 16.30 og varer ca. en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der drøftes de emner, som FMU og Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” aftaler forvaltningens MED-udvalg (FMU) og det relevante politiske udvalg tilrettelæggelsen af regelmæssige møder 1-2 gange årligt. I 2018 er der planlagt et møde til den 7. juni 2018 i forbindelse med udvalgsmødet.
  Mødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og FMU begynder kl.16.30, og der er afsat ca. en halv time til mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 76

  Drøftet.

 • Pkt. 77 Forslag til initiativer for målgruppen omfattet af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet

  Pkt. 77

  Forslag til initiativer for målgruppen omfattet af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet

  Sagsnr. 302072 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen præsenterer yderligere konkrete initiativer, der kan igangsættes for målgruppen omfattet af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, samt økonomien forbundet hermed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 15. marts 2018 bad udvalget forvaltningen om at identificere konkrete initiativer, der kan igangsættes for målgruppen omfattet af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, samt økonomien forbundet hermed.
  Jobcentret arbejder generelt med en virksomhedsrettet indsats med henblik på at få ledige borgere i ordinære jobs.
  I forbindelse med indføringen af kontanthjælpsloftet og timereglen introducerede Roskilde Kommune i god tid de berørte borgere for konsekvenserne ved hjælp af informationspostkort sendt direkte til de berørte borgere og ved alle samtaler. Ligeledes indførte Jobcentret tilbud om økonomisk rådgivning i regi af Job og Ydelse (Ydelsescentret), samt den åbne jobrådgivning hver tirsdag/torsdag. Begge indsatser fungerer fortsat.

  Forvaltningen fik produceret en video til lokale virksomheder med henblik på at få dem til at oprette småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere. Denne blev vist på erhvervsafdelingens nytårskur og ligger stadig tilgængelig på internettet.

  Foruden ovenstående tiltag arbejder forvaltningen på nuværende tidspunkt med det virksomhedsrettede projekt ’Flere skal med’, der omfatter dele af pågældende målgruppe. Der arbejdes desuden med at sætte fokus på mulighederne ved vikarjobs. Jobcentret har afholdt informationsmøder for kontanthjælpsmodtagere i samarbejde med vikarbureauet Hartmanns for at motivere borgerne til at tage vikarjobs. Derudover er direktør og jobchef i gang med 50 virksomhedsbesøg med henblik på at rekruttere flere virksomheder til samarbejde med jobcentret samt intensivere de eksisterende samarbejder.
  Hvis man politisk ønsker yderligere initiativer, vil det kræve en investering i beskæftigelsesrettede initiativer. Der kan peges på følgende initiativer:

  Kontanthjælpsloft

  Hvis ledige kontanthjælpsmodtagere skal undgå at blive ramt af kontanthjælpsloftet kræver det, at borgeren enten får et løntilskudsjob eller skifter målgruppe, herunder til ressourceforløb.
  Dette kan håndteres ved, at:
  - Roskilde Kommune som arbejdsplads understøtter beskæftigelsesindsatsen ved at tage kontanthjælpsmodtagere i løntilskud forskellige steder i kommunen.
  - Der arbejdes løbende på, at få flere relevante aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i ressourceforløb. Hvis denne indsats ønskes prioriteret yderligere, kan der igangsættes en kritisk sagsgennemgang af borgere ud over målgruppen for projektet ’Flere skal med’ med henblik på at afklare, om nogle af disse borgere har ret til et ressourceforløb. (Der afsættes ressourcer i form af en af en jobrådgiver/sagsbehandler i Job & Ressourcer til ca. 475.000 kr.).

  225-timersreglen

  Hvis ledige kontanthjælpsmodtagere skal undgå at blive ramt af 225-timersreglen kræver det, at borgeren har haft 225 ordinære timer på arbejdsmarkedet inden for de sidste 12 kalendermåneder.
  Dette kan yderligere understøttes ved, at:

  - Der målrettes ressourcer til en virksomhedskonsulent, der udelukkende har til opgave at finde og formidle småjobs i private virksomheder (Der afsættes ressourcer i form af en virksomhedskonsulent til ca. 475.000 kr.)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  De nævnte forslag vil kræve en investering på op til 0,95 mio. kr. i forbindelse med budgettet 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 77

  Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

 • Pkt. 78 Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf Takstkatalog_2019_for_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf

  Pkt. 78

  Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2019 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1398,1 mio. kr., mens der ikke indgår anlæg i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På baggrund af forårsseminarets drøftelser er den overordnede målsætning økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Det er endvidere besluttet at indarbejde et forslag til strategisk anlægsplan med byggemodningsprojekter på 37,1 mio. kr. og et anlægsniveau ekskl. byggemodning på 182,6 mio. kr.
  For at skabe mulighed for et budget i balance er der igangsat temaanalyser på følgende områder, som indgår i budgetdrøftelserne i august: SFO- og skoleområdet, ældreområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet.
  Herudover har direktionen igangsat udarbejdelse af budgetforbedringsforslag på de områder, der ikke er omfattet af temaanalyse. Disse forslag vil blive forelagt på augustmøderne.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats.

  Særlige forhold vedr. Beskæftigelses- og Socialudvalget

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område arbejdes der på budgetforbedringsforslag, hvor største parten af forslagene er investerings business cases i forhold til beskæftigelses- og integrationsområdet. Herudover arbejdes der også med forslag til besparelser primært på beskæftigelsesindsatserne men også på social- og integrationsområdet.
  Socialområdet
  Kommunerne oplever generelt fortsat udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde, herunder voksenområdet. Stigningen i udgifter skyldes først og fremmest, at et stigende antal borgere får behov for støtte. Budgetoverholdelsen på det sociale voksenområde i Roskilde er derfor udfordret i de kommende år.
  I 2018 blev budgettet 2018-21 tilført 11,1 mio. kr. som teknisk korrektion. Beløbet skulle dække helårsvirkningen af tilgangen i 2017 og halvårsvirkningen af tilgangen i 2018.
  Budgettet forventes overholdt også i 2018, idet indsatserne fra 2017 fortsætter, herunder også en gennemgang og forhandling af kontrakter om botilbudspladser. I det tekniske budget for 2019-2022 er indarbejdet en korrektion på 11,4 mio. kr. årligt for at imødegå stigningen fra den kendte nettotilgang i 2019.
  Beskæftigelsesområdet
  Der er generelt en positiv udvikling i beskæftigelsen og ledigheden på landsplan. Dette gælder også for Roskilde Kommune, men særligt på områderne A-dagpenge og sygedagpenge har vi ikke helt kunnet følge med udviklingen på landsplan. Generelt på landsplan er der endvidere et behov for at fokusere på ungeledigheden – dette gælder også for Roskilde Kommune. Det er derfor specielt disse 3 områder, hvor forvaltningen arbejder med investerings business cases i forbindelse med forslag til budgetforbedringer.
  Regeringen har – sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre – som en del af Erhvervs- og vækstpakken, fremlagt forslag om at ændre finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats med det formål, at få kommunerne til at spare på og omlægge indsatsen. Det vil betyde, at kommunerne mister den direkte refusion af indsatsen og i stedet bliver kompenseret under ét via budgetgarantien.
  Integrationsområdet
  Integrationsområdet har de seneste år modtaget et nedadgående antal flygtninge fra kvoten. Kvoten er på nuværende tidspunkt under niveauet fra før de store flygtningestrømme i 2014-2016, og den forventes derfor ikke at falde yderligere.
  Kvoten for 2018 blev d. 18. april reguleret fra de oprindelige 52 flygtninge til 18. Herudover er den foreløbige kvote for 2019 sat til 21 flygtninge. Det nedadgående antal flygtninge gør, at integrationsområdet er i gang med en større tilpasning af aktivitet herunder afhændelse af midlertidig boligkapacitet og personaleressourcer.
  Der bliver til budget 2019 lavet en teknisk korrektion af den forventede indtægt på grundtilskud, udgiften til boligplacering samt til personaleressourcer på baggrund af udviklingen på området og de nye udmeldte kvoter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budget 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 78

  Udvalget ønsker forslag til budgetblok om en styrket indsats for kontanthjælpsmodtagere, som udvalget præsenteres for på udvalgsmødet i august.
  Udvalget ønsker følgende punkter belyst

  • Undersøge ensomhed og hjemløshed - omfang og muligheder
  • Undersøge overgangen fra barn til voksen (fra 17 til 18 år), herunder boligsituationen
  • Undersøge hvad der skal til for at nedbringe sagsbehandlingstiden på voksensocialområdet
  • Undersøge de økonomiske og faglige gevinst ved en hjemtagningsstrategi på voksensocialområdet, herunder undersøge hvem der bor hvor og hvordan det kan optimeres
  • Undersøge serviceniveauet på voksensocialområdet (pris pr. borger)
  • Undersøge uligheden i sundhed blandt alle grupper af socialt udsatte
  • Oversigt over midlertidige indsatser og puljer
 • Pkt. 79 Resultater i Roskilde 2018

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf

  Pkt. 79

  Resultater i Roskilde 2018

  Sagsnr. 239364 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2017, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - Andel unge, med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - Andel voksne selvforsørgere
  - Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret indenfor ét år.
  - Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger
  - Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse
  - Klager på beskæftigelses- og voksensocialområdet
  - Misbrugsbehandling
  - Rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed
  - Reducere behov for tilbagevenden til kvindekrisecenter
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 79

  Anbefales.
  Udvalget ønsker til næste udvalgsmøde i august et forslag til mål om sagsbehandlingstiderne på voksensocialområdet i Roskilde Kommune.
  Gitte Simoni (O) ønsker til næste udvalgsmøde i august et forslag om mål om fremmødeprocenten på Sprogcentret CLAVIS.

 • Pkt. 80 Udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Udviklingen_i_indsatser_efter_serviceloven_2014-2017.pdf

  Pkt. 80

  Udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Sagsnr. 306304 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for forslag til håndtering af udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 15. maj 2018 drøftede udvalget udviklingen i indsatserne efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser.
  En analyse foretaget af VIVE for KL om udviklingen i den kommunale socialpsykiatri viser, at der på bare tre år fra 2014-2017 er sket en stigning på 17 % i antallet af unge og vokse, der fx modtager socialpædagogisk støtte eller bor i botilbud i den kommunale socialpsykiatri. Den største vækst ses blandt borgere som bor i eget hjem og som modtager en individuelt tilrettelagt støtte, som skal understøtte rehabilitering og den enkeltes recovery.
  Analysen viser, at den kommunale socialpsykiatri oplever, at der i de seneste år er sket en stigning i gruppen af sårbare unge, hvor flere kæmper med samtidigt misbrug og flere har personlighedsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser. Dertil kommer flere ældre borgere med store somatiske plejebehov. Dette skubber til en udvikling mod mere fleksible rehabiliteringsindsatser, der skal støtte den enkeltes recovery og forudsætter et større fokus på rusmiddel og sundhedsproblematikker. Disse udfordringer gør sig også gældende i Roskilde Kommune.
  På baggrund af de seneste indspil fra KL vedrørende børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder der får støtte i kommunerne http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86342/cf_202/KL-indspil-_Styrket_indsats_til_mennesker_med_psyk.PDF, fremlægger forvaltningen hermed punkter til drøftelse, der omhandler mulige områder, der med fordel kan opdyrkes yderligere på det socialpsykiatriske område.
  Der kan i Roskilde kommune peges på at intensivere områder, der støtter rehabilitering, recovery, misbrug blandt unge samt sundhedsindsatser. Dette kan blandt andet være:
  - Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud. Rehabilitering bør tage udgangspunkt i både det fysiske, psykiske og sociale. Derfor kan man med fordel styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene
  - Forlængelse af ARK (recoveryskolen). Recoveryskolen ARK er ikke er finansieret fra udgangen af 2018. Som led i rehabiliteringsindsatsen på socialområdet kan ARK forlænges..
  - Styrkelse af akutindsatsen på Toftebakken. Roskilde kommune modtog i perioden 2014 - 2017 en bevilling fra Socialministeriet til etablering af akutpladser først på Skt. Peders Stræde og siden på Toftebakken. Efter bevillingen er udløbet, er der opretholdt én plads på Toftebakken.
  - Etablering af åben rådgivning. I forlængelse at rehabiliteringsprojektet, bliver der arbejdet videre med en åben rådgivning, hvor borgere kan henvende sig og få hurtig hjælp. Der sidder både socialrådgivere, peers og socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale.
  - Ansættelse af psykologer til at drive gruppe terapeutisk behandling
  - Styrkelse af rusmiddelbehandlingen både ambulant og på bosteder. Kan være fremskudt misbrugsbehandling på bosteder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 80

  Udvalget ønsker, at forslagene ovenfor foldes ud og der sættes beløb på. Sagen drøftes igen på udvalgsmødet i august.

 • Pkt. 81 Fremtidige samarbejdsaftaler med INSP! 2019

  INSP_oplaeg_til_fremtidige_samarbejde_paa_beskaeftigelses-_og_socialomraadet.pdf

  Pkt. 81

  Fremtidige samarbejder ml. Roskilde Kommune og INSP! fra 2019

  Sagsnr. 306290 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for INSP!’ oplæg til fremtidige samarbejdsaftaler ml. Roskilde Kommune og INSP! fra 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og INSP! har en række samarbejdsaftaler og kontrakter inden for beskæftigelses- og socialområderne, som udløber pr. 31. december 2018.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget og INSP! afholdt i april måned et dialogmøde om resultaterne af de eksisterende samarbejdsaftaler samt forslag til kommende samarbejder. Beskæftigelses- og Socialudvalget bad på den baggrund INSP! om oplæg til fremtidige samarbejder på beskæftigelses- og socialområderne samt dokumentation på effekterne af de eksisterende samarbejder.
  INSP! oplæg til fremtidigt samarbejde er vedlagt som bilag 1. INSP! foreslår:
  1) at etablere en ungeplatform på INSP! for alle unge 15-29 årige, der både rummer den eksisterende indsats for psykisk sårbare unge med det sociale værtskab og som rummer en bredere gruppe af unge (unge ledige kontantshjælpsmodtagere, frafaldstruede, unge med svage sociale netværk m.fl.) som har brug for fritidstilbud og netværk
  2) at videreføre og styrke indsatsen Ledige med Drive videreføres og styrkes
  3) at vejledning og opkvalificering i INSP! Mad – efter dialog med Jobcentret - ophører med udgangen af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 81

  Sagen udsættes.

 • Pkt. 82 Oprettelse af udsatteråd i Roskilde Kommune

  Pkt. 82

  Oprettelse af udsatteråd i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 307024 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for forslag til proces omkring en styrkelse af Brugerrådet for sårbare voksne, så det omdannes til et egentligt Udsatteråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1) at forslag til justeringer af vedtægter med henblik på styrkelse af brugerrådet drøftes,
  2) at brugerrådet høres i forslag til justeringer af vedtægter med henblik på styrkelse af brugerrådet

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På møde den 8. februar 2018 mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og en række frivillige foreninger i Roskilde Kommune, som alle beskæftiger sig med socialt udsattes vilkår blev det drøftet, hvordan det kunne sikres, at socialt udsatte borgere fik en mere tydelig stemme i dialogen med det politiske niveau. Efter afholdelse af udsattemesse den 14. marts 2018 har formand og næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget fortsat drøftelserne om dette emne.

  Roskilde Kommune har i dag et lokalt brugerråd for sårbare voksne. Det lokale Brugerråd for Sårbare Voksne har repræsentanter fra kommunens egne tilbud, pårørende samt interesseorganisationer. Brugerrådet for Sårbare Voksne har til formål, at brugere og brugerrepræsentanter repræsenteres lokalt i Roskilde Kommune med henblik på rådgivning og videndeling i forbindelse med udvikling af kommunens indsatser indenfor psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet.
  Brugerrådet for sårbare voksne er ikke lovpligtigt, men etableres administrativt for at samle interessenterne på området med henblik på at sikre en løbende videndeling. Brugerrådet er i 2012 ændret således, at det har fokus på det udsatte område på tværs af psykiatri, misbrug og hjemløshed.
  Brugerrådet har imidlertid ikke systematisk og direkte dialog med det politiske niveau, ligesom mange af de interessenter, som til dagligt arbejder med de problemstillinger, som knytter sig til udsathed, ikke er repræsenteret i rådet. Det foreslås på den baggrund, at det lokale brugerråd styrkes, og omdannes til et egentligt udsatteråd, som skal være med til at formidle synspunkter mellem borgere og byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører socialt udsatte. Et lokalt udsatteråd arbejder for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen. Et udsatteråd kan f.eks. udarbejde høringssvar, udvikle projekter og afholde dialogmøder eller events, der sætter socialt udsathed på dagsordenen.
  Forslag til justering af vedtægterne vedrører følgende elementer:
  · Brugerådet for sårbare voksne omdøbes til Udsatterådet
  · Udsatterådets målgruppe er socialt udsatte borgere, som er udfordret af hjemløshed, ledighed, misbrug, sindslidelse, kriminalitet eller fattigdom.
  · Udsatteråd vil være sammensat af både brugere og repræsentanter for lokale afdelinger af relevante organisationer fx op til 10 personer med ligelig repræsentation for brugere og organisationer
  · Medlemmer vil være valgt for 2 år af gangen og udvælges efter indstilling fra forvaltningen
  · Udsatterådet vil have en ekstern formand
  · Udsatterådet vil have et fast årligt dialogmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget
  · Udsatterådet skal høres om initiativer, der har betydning for socialt udsatte borgere. Rådet kan vælge ikke at afgive høringssvar
  Det foreslås, at forslaget til ændring af brugerrådet sendes i høring i brugerrådet, som kan behandle spørgsmålet på sit ordinære møde i august. På baggrund heraf forelægges forslag til justerede vedtægter til politisk behandling på møderrækken i september. Det foreslås, at repræsentanter for brugerrådet inviteres til at deltage i mødet med beskæftigelses- og socialudvalget i den forbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 82

  Udvalget er enigt om, at der etableres et udsatteråd. Udvalgsformand og udvalgsnæstformand tager et møde med Brugerrådet for sårbare voksne om forslaget. Udvalget præsenteres for et forslag til et udsatteråd med vedtægter til mødet i september.

 • Pkt. 83 Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018

  Pkt. 83

  Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018

  Sagsnr. 306288 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018, som udvalget deltog ved.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget deltog i KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum i maj 2018 ”Dagsordenen for en ny valgperiode – perspektiver for social- og sundhedsområdet 2018-21”.
  På konferencen blev følgende emner bl.a. drøftet:
  - Ledelseskommissionens kommende anbefalinger (lanceres den 12. juni) – hvordan styrker vi det strategiske arbejde i kommunerne?
  - Flere børn og unge med psykiske problemstillinger – hvordan vendes udviklingen?
  - Sammenhængsreform – hvorfor er det så svært at skabe sammenhæng?
  - Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – regeringens kommende udspil
  - Digitalisering og teknologi – en integreret del af social- og sundhedsområderne

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 83

  Drøftet.

 • Pkt. 84 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_forsoergelsesydelsesmodtagere_juni_2018.pdf

  Pkt. 84

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er steget svagt. Blandt klyngekommunerne er den gennemsnitlige stigning lidt større.
  - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldende i Roskilde Kommune, men stigende i gennemsnittet af klyngekommunerne.
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser har været svagt faldende, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere er faldet lidt mindre i Roskilde Kommune end i klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere har været uændret de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger på niveau med klyngen.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er faldende både i Roskilde Kommune og i klyngen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 84

 • Pkt. 85 Orientering om nøgletal for integrationsindsatsen

  Integrationsnoegletal_maj_2018.pdf

  Pkt. 85

  Orientering om nøgletal for integrationsindsatsen

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres halvårligt om status og resultater på integrationsområdet i form af en række illustrerede nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil halvårligt få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 85

 • Pkt. 86 Orientering om Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Pkt. 86

  Orientering om Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsnr. 273225 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds arbejde.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd blev nedsat ved en byrådsbeslutning d. 25. marts 2015. Rådet afløste ”Det lokale Beskæftigelsesråd” i Roskilde, der havde været et lovkrav fra 2007 til 2014 som dialogforum for arbejdsmarkedets parter, læger, handicaporganisationer og kommunen/jobcentret.

  Rådets virke

  Beskæftigelsesrådet holdt stiftende møde d. 25. august 2015 og har planlagt to møder årligt.
  Rådet har bl.a.:
  - I 2016 bevilget midler (500.000 kr.) til projektet "Bygge og Anlæg - brobygning for udsatte ledige i Roskilde Kommune.
  - I 2017 bevilget midler (200.000 kr.) til projektet "Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet"
  - Afgivet høringssvar til Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik og Roskilde Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik.
  - Udpeget vinderen af Roskilde Kommunes CSR-pris 2016
  - Drøftet Roskilde Kommunes Virksomhedsstrategi
  - Givet Roskilde Kommune gode råd inden for en række aktuelle problemstillinger.

  Rådets sammensætning

  - 3 repræsentanter fra erhvervslivet,
  - 3 repræsentanter for de faglige organisationer,
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg
  Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt.
  Beskæftigelsesrådet vil fremadrettet mødes 4 gange årligt. Fokus vil være mere målrettet samarbejdet og dialogen med virksomhederne, herunder ad hoc samarbejdet med forskellige virksomheder ved løbende virksomhedsbesøg og dialog.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Beskæftigelsesrådets pulje på kr. 250.000 indgår i Budget 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 86

 • Pkt. 87 Orientering om nye regler for førtidspension og ressourceforløb

  Pkt. 87

  Orientering om nye regler for førtidspension og ressourceforløb

  Sagsnr. 306998 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om en præcisering af reglerne for førtidspension og ressourceforløb, som i nogle tilfælde giver mulighed for tilkendelse af førtidspension, uden at borgeren først har været i ressourceforløb.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en præcisering af reglerne for førtidspension og ressourceforløb.
  Præciseringen er sket på baggrund af en evaluering af ”Reform af førtidspension og fleksjob”, der er foretaget tidligere i år. Evalueringen viste bl.a., at flere kommuner har været i tvivl om, hvilke krav der skal opfyldes, for at kommunen kan tilkende borgere en førtidspension.
  Præciseringen af reglerne for førtidspension gør det klart, at kommunerne i nogle tilfælde godt kan give borgere en førtidspension, uden at borgerne først har været i ressourceforløb. Det præciseres videre, at der kun skal iværksættes et ressourceforløb, at kommunerne kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen.
  Præciseringen forventes at betyde, at flere får tilkendt førtidspension. Niveauet forventes dog ikke ligeså højt, som før ”Reform af førtidspension og fleksjob” trådte i kraft.
  Reglerne træder i kraft den 1. juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 87

 • Pkt. 88 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 88

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Sagsnr. 303137 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beret-ningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

  Byrådet, 30-05-2018, pkt. 220

  Taget til efterretning.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 88

  Udvalget ønsker en kvalificering af borgerrådgiverens anbefalinger i beretningen mhp drøftelse på udvalgsmødet i september.

 • Pkt. 89 Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Pkt. 89

  Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Dialogmøde med Handicaprådet
  2. Visitationsretningslinjer for private botilbud
  3. Kriterier for akutventelisten
  4. Brugerinddragelse på socialområdet
  5. Nye politikker på udvalgets område
  6. Halvårlig status på puljer mv.

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Tilsyn på socialområdet
  2. Dialogmøde med Integrationsrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 89

 • Pkt. 90 Eventuelt

  Pkt. 90

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 90

  Intet.