You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 7, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 1B, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 151 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 151

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 151

 • Pkt. 152 Anmodning om optagelse af sag vedr. Tvind

  Pkt. 152

  Anmodning om optagelse af sag vedr. Tvind

  Sagsnr. 298499 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få optaget en sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden vedr. Tvind.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få følgende sag optaget på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagspressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 152

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tilslutte sig beslutningen og begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 153 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 153

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 153

  Udvalget har modtaget en henvendelse fra Ole Tarp, Roskilde Friskole om foretræde for udvalget.
  Udvalget er enigt om, at udvalgsformanden tager et møde med Ole Tarp, når der ligger et resultat af undersøgelsen fra de fem socialtilsyn vedr. Tvind, jf. Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 152
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) mener, at udvalget skal tage et møde med Ole Tarp på nuværende tidspunkt.

 • Pkt. 154 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Pkt. 154

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Sagsnr. 293852 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2018-2021 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2017 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Mindreudgift til løntilskud til forsikrede ledige, hvor kommunen er arbejdsgiver

  Er udmøntet administrativt ved at nedsætte budgettet. Niveauet for antallet af personer i løntilskud er allerede tilpasset.

  Omlægning af misbrugsbehandling

  Igangsættes administrativt ved at anvende en større grad af gruppeforløb og andre mulige effektiviseringstiltag, så besparelsen på 0,5 mio. kr. årligt opnås.

  Revisitation af eksterne § 108 tilbud

  Der er administrativt igangsat gennemgang af kontrakter på § 108 tilbud med henblik på at udmønte besparelsen på 0,5 mio. kr. årligt. Dette kan blandt andet ske ved at opnå bedre priser eller revisitere borgere til mere egnede tilbud inden for lovgivningens rammer.

  Oprettelse af særlige småjobs, primært målrettet kontanthjælpsmodtagere

  Der fremlægges sag til politisk godkendelse i januar 2018, med forslag til konkret håndtering og fordeling af puljen på administration og ansættelser.

  Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien

  Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler udmøntning af initiativet i sag i første kvartal 2018. Forslaget indeholder en investering på 2 mio. kr. årligt (2018-2021) i en gennemgribende, rehabiliterende organisation og indsats i socialpsykiatrien.

  Beskæftigelsesbonus på integrationsområdet

  I løbet af 2018 beregner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hvor stor en bonus, der udbetales til Roskilde Kommune for 2017. Når denne udmelding er modtaget, vil udvalget blive orienteret om resultatet.

  Sundhedstjek for handicappede

  Initiativet udmøntes administrativt som en videreførelse og udbredelse af sundhedstjek for handicappede. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til formålet. Beskæftigelses- og Socialudvalget vil få en status ultimo 2018.

  Medie- og musikhøjskole for borgere med særlige behov

  Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler udmøntning af investeringen på 1 mio. kr. i sag i første kvartal 2018. Initiativet omfatter udvikling af højskoletilbud om musik og mediekundskab som to separate linjefag for unge, ældre, handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetaftalen 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 154

  Godkendt.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke godkende. Enhedslisten finder, at der er flere gode initiativer i indstillingen, men kan ikke tiltræde pga. udmøntningen af hhv. besparelsen på omlægning af misbrugsbehandling og besparelsen på revisitation af eksterne paragraf 108 tilbud.

  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende. Dansk Folkeparti kan ikke anbefale udmøntningen af mindreudgift til løntilskud til forsikrede ledige, omlægning af misbrugsbehandling, revisitation af eksterne § 108 tilbud samt oprettelse af særlige små jobs. Dansk Folkeparti undlader at stemme for beskæftigelsesbonus på integrationsområdet samt medie og musikhøjskole for borgere med særlige behov. Dansk Folkeparti støtter sundhedstjek for handicappede.

 • Pkt. 155 Drøftelse af metoder for brugerinddragelse på beskæftigelsesområdet

  Bilag_1_-_Forslag_til_metoder_for_brugerinndragelse_paa_beskaeftigelsesomraadet.pdf

  Pkt. 155

  Drøftelse af metoder for brugerinddragelse på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 297990 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt forvaltningen præsentere en række metoder til, hvordan ledige borgeres viden og erfaringer inddrages mere systematisk på beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorledes brugerinddragelse kan udføres på beskæftigelsesområdet

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i udvalgets forslag om et brugerpanel på beskæftigelsesområdet, inspireret af bruger-pårørenderåd på plejecentre og brugerråd for socialområdet, har forvaltningen udarbejdet et udkast til metoder for, hvordan et sådant brugerråd bestående af ledige borgere kan se ud, se bilag 1.
  Brugerinddragelse handler om inddragelse af brugernes perspektiv, men graden af indflydelse som gives til brugeren, kan være meget varierende og spænder fra konsultation (hvor brugeren spørges til sin oplevelse eller holdning) og til samskabelse (hvor brugeren inddrages i beskrivelse af udfordringer og løsninger).
  Der skelnes desuden mellem to dimensioner af brugerinddragelse: Individuel brugerinddragelse og organisatorisk brugerinddragelse.
  På baggrund af ovenstående, har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til metoder for brugerinddragelse på beskæftigelsesonrådet i Roskilde Kommune:
  - Metode 1 - Brugerpanel med skiftende besætning og tema
  - Metode 2 - Fokusgruppe
  - Metode 3 - Årligt temamøde mellem brugere, forvaltning og politikere
  - Metode 4 - Feed back postkort
  - Metode 5 - Feed back møder

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 155

  Drøftet.
  Udvalget er enigt om, at forvaltningen forelægger et endeligt forslag for det nye udvalg i 2018.

 • Pkt. 156 Ansøgning om puljemidler "Vi finder job sammen"

  Pkt. 156

  Ansøgning om puljemidler "Vi finder job sammen"

  Sagsnr. 298642 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges satspuljemidler til projekt om at øge arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at puljeansøgningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at øge arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap er der udbudt en satspulje på 16,4 mio. kr. til perioden 2017-2018. Puljen ”Et mere rummeligt arbejds­marked for mennesker med handicap” har som formål:
  - at øge arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med handicap,
  - at øge virksomhedernes kendskab til de kompenserende ordninger samt
  - at nedbryde barrierer mellem virksomhed og den enkelte borger med handicap.
  I projektudbuddet er anført, at der skal være tale om ledige borgere med handicap, som har under et års ledighed, samt at projekterne skal gennemføres sammen med en handi­caporganisation. Det forventes, at otte-tolv kommuner vil deltage i indsatsen. Pro­jekterne er anført til at starte den 1. december 2017 og afsluttes den 30. november 2018. Ansøgningsfristen er dog blevet forlænget, så det forventes, at projektperioden tilsvarende forskydes til start 1. januar 2018.
  Forvaltningen har udarbejdet en ansøgning til puljen, som indeholder:
  - en virksomhedsrettet indsats for at øge viden hos virksomheder om hvilke job­funktioner, der er egnede til forskellige typer af handicaps, hvordan virksom­hederne kan skabe gode jobrammer samt opnå den værdi, som borgere med handicap kan skabe for virk­somheden,
  - læring i Jobcentret til hurtigt at bringe borgere i målgruppen (tilbage) til selvforsørg­else via job på det ordinære arbejdsmarked.
  Der er aftalt et samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Roskilde, som vil ind­drage konsulenter fra relevante handicaporganisationer, der har erfaring med beskæf­tigelse til borgere med forskellige typer handicap.
  Til projektet søges om tilskud til den etårige periode på i alt 1.38 mio.kr. til dækning af projektleder og casemanager for borgerforløb, deltidsvirksomhedskonsulent samt køb af konsulentbistand hos handicaporganisationer. Der indgår ikke økonomisk egen­finansiering i projektet fra Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Såfremt projektansøgningen bliver imødekommet, bliver efterfølgende forelagt en tillægsbevillingssag med indtægter og udgifter, der modsvarer hinanden

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 156

  Godkendt.

 • Pkt. 157 Ansøgning om midler til 100% Fremmed?

  Ansoegning_om_midler_fra_Kultur-_og_Integrationspuljen_til_100_Fremmed.pdf

  Pkt. 157

  Ansøgning om midler til ”100 % Fremmed?”

  Sagsnr. 298817 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kulturforeningen WoWiWo (WorldWideWords) v/Peter Campbell Bensted ansøger om 45.000 kr. til ”100 % Fremmed?”- et unikt udstillings- og livestorytelling projekt, som forventes at blive afholdt i Roskilde i foråret 2018. Formålet med projektet er at fortælle unge og voksne, via udstilling og livestorytelling, 100 fremmede menneskers historier om deres møde med Danmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 45.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  ”100 % Fremmed?” er 100 personlige fortællinger af 100 borgere, der er kommet til Danmark som flygtninge siden 1956. Deltagerne er udvalgt statistisk til at repræsentere de i alt 161.000 mennesker fra 29 forskellige lande, som har fået asyl i Danmark de seneste 60 år.”100 % Fremmed?” sætter i tekst og billede fokus på den mangfoldighed af personligheder, historier og holdninger, der gemmer sig bag ordet ”flygtning”. ”100 % Fremmed?” giver ordet til 100 vidt forskellige mennesker med det til fælles, at de har forladt deres hjem og deres liv i hjemlandet og er startet forfra i Danmark i jagten på sikkerhed. Resultatet er 100 vidt forskellige, men på hver sin måde både gribende og genkendelige fortællinger om fællesmenneskelige tematikker.
  ”100 % Fremmed?” er en stor udstilling, men i et fleksibelt format, der kan opstilles indendørs og eventuelt udendørs. Udstillingen består af 100 fotos og 100 tekster trykt på plader samt 6 introduktionspaneler. Der er bygget 13 kuber/rammer, som kan rumme hele udstillingen, og som kan stå frit i rummet. De er på hjul og kan derfor nemt flyttes. Udstillingen kan stå udendørs i beskyttede områder, hvor man kan stabilisere kuberne. Den er velegnet til store pladser og vil være spektakulær, hvis den lægges på blokke/lægter, således at den kan formes i forhold til stedets arkitektur/rum. Udstillingen kan evt. opdeles.
  Der er udarbejdet undervisningsmateriale målrettet folkeskolens udskoling/gymnasier, som de enkelte lærere kan bruge til undervisningsforløb i klassen, før eller efter workshop i udstillingen. Der kan også organiseres debatarrangementer, m.m. Der findes en lydmontage til udstillingen skabt af musikeren Turkman Souljah, som er bl.a. DJ for Outlandish. Derudover er der også optaget 50 monologer med deltagerne i et lydarkiv, som også kan anvendes. Publikum kan lytte til monologerne via mp3-afspillere. Endelig er det oplagt at invitere nogle af deltagerne med til evt. oplæsning eller debatarrangementer.
  Produktionsomkostningerne til udstillingen ”100% Fremmed?” er dækket af midler fra Statens Kunstfond, Københavns Kommune, Interkulturelt Center og Knud Højgaards Fond. Kulturforeningen WoWiWos ansøgte midler fra puljen vil gå til dækning af transport, op-/nedtagning af udstilling, evt. formidlingsforløb/arrangementer samt et bidrag til vedligehold/formidling.
  Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart 54.050,60 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 157

  Gitte Simoni (O) ønskede en afstemning.
  For stemte Bent Jørgensen (V), Evan Lynnerup (V), Poul Lindor Nielsen (A), Jakob Bojsen (A), Tuncay Yilmaz (A), Susanne Lysholm Jensen (O).
  Imod stemte Gitte Simoni (O).
  Forslaget er herefter godkendt.

 • Pkt. 158 Anmodning om optagelse af sag om kommunens integrationsindsatser

  Foreloebig_oversigt_over_integrationsindsatser_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 158

  Anmodning om optagelse af sag om kommunens integrationsindsatser

  Sagsnr. 298630 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag på Byrådets dagsorden om kommunens integrationsindsatser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) ønsker følgende sag på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti finder det aktuelt at det nye byråd kan danne sig et overblik over samtlige tiltag kommunen har igangsat som integrationsindsatser. Der har efterhånden længe fra Christiansborgs og flere eksperters side været en bred enighed om at den hidtidige integrationsindsats har fejlet. Det er her i kommunerne vi har et ansvar for at sikre at skattekronerne anvendes fornuftigt og for at indsatserne virker efter hensigten.
  Vi ønsker på den baggrund, at forvaltningen udarbejder en rapport over samtlige indsatser på tværs af fagområder der kort beskriver de enkelte initiativer, deres formål, deres opstart, økonomi m.m. og vurdering af hvorvidt indsatsen står mål med effekten.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 273

  Ø stillede følgende ændringsforslag, “Med det formål at give det nye Byråd den bedste start, udarbejder Fagudvalgene 1) et overblik over, hvilke fokusområder, der generelt har været arbejdet med i byrådsperioden og 2) hvilke konkrete indsatser, der er i gang og forventes fortsat i den nye byrådsperiode. Det markeres, hvor der er tale om en tværgående indsats. Fagudvalgene vurderer selv detaljeringsgraden, så man undgår unødvendigt bureaukrati”. For stemte 3, bestående af Ø. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V. B og F undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
  V stillede forslag om at Beskæftigelses- og Socialudvalget får til opgave at skabe overblik over integrationsindsatser i kommunen, der kan danne baggrund for det kommende Byråds arbejde med integrationspolitikken. For stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. Imod stemte 4, bestående af F og Ø. Forslaget blev herefter godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget får til opgave at skabe overblik over integrationsindsatser i kommunen, der kan danne baggrund for det kommende Byråds arbejde med integrationspolitikken.
  Vedlagt findes en foreløbig oversigt over integrationsindsatser i Roskilde Kommune for indeværende byrådsperiode. Forvaltningen indstiller, at oversigten kommer til at fungere som synopsis for det overblik, der skal laves og at afrapporteringen vil indeholde en kort beskrivelse af hvert initiativ (formål, tidsperiode, økonomisk ramme) samt en vurdering af indsatsen. En endelig oversigt over initiativer forelægges først i det nye år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 158

  Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling om, at oversigten kommer til at fungere som synopsis for det overblik, der skal laves, og at afrapporteringen vil indeholde en kort beskrivelse af hvert initiativ (formål, tidsperiode, økonomisk ramme) samt en vurdering af indsatsen.

 • Pkt. 159 Frikommuneforsøg om fleksible boligløsninger, runde 3

  Bilag_1_Mulighed_for_oekonomisk_tilskud_til_bolig_for_saerlige_maalgrupper.pdf Bilag_2_Deleboliger_-_Bedre_udnyttelse_af_eksisterende_boligkapacitet.pdf Bilag_3_Mulighed_for_midlertidig_lejekontrakt.pdf Bilag_4_Oegende_muligheder_for_samarbejde_med_private_om_boligsocial_anvisning.pdf Bilag_5_Brug_af_udslusningsboliger_som_midlertidige_boliger_til_nyankomne_flygtninge.pdf

  Pkt. 159

  Frikommuneforsøg om fleksible boligløsninger, runde 3

  Sagsnr. 278670 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til Roskilde Kommunes eventuelle deltagelse i forsøg, der vedrører fleksible boligløsninger til borgere med særlige behov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver positiv interesse for at deltage i de fem beskrevne frikommuneforsøg:

  1. Mulighed for at forlænge et ophold i en udslusningsbolig med huslejetilskud fra 2½ år til 5 år for borgere med fx udviklingshæmning, autisme m.v. Disse borgere kan have brug for en lidt længere periode til at opnå en indtægt, som kan betale den fulde husleje. 5 år svarer bl.a. til varigheden af ressourceforløb.
  2. Der er givet frikommunehjemmel til, at en delebolig/bofællesskab kan bestå af to beboere. Nu ønskes mulighed for, at begge beboere (når de ikke er gift/kæ­rester/samlevende) kan opnå boligstøtte, og at forbrugsudgifter kan opkræves hos den enkelte. Hermed kan anvisningsretten til 3-rumsboliger bedre udnyttes.
  3. Mulighed for rehabiliteringsforløb med midlertidig lejekontrakt i almen-bomiljøer (botilbud, opgangs- og bofællesskaber). Dette er en opsamlings-hjemmel, som ikke kom med i de to første lov-runder.
  4. Som supplement til hjemler fra de to første runder om at kunne indgå samarbejde med private udlejere om boligsocial anvisning ønskes nu muligheden for at kunne indgå aftaler om anvisningsret udover 6 år samt om forlængelse eller fornyelse af aftaler. Samtidig at udlejning også kan omfatte deleboliger og udslusningsboliger. En sådan mulighed kan eventuelt indgå i byrådets kommende nye boligpolitik.
  5. Brug af udslusningsboliger som midlertidige boliger til nyankomne flygtninge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På møder i byrådet og i Beskæftigelses- og Socialudvalget i august 2017 blev der givet en orientering om status på 1. og 2. runde ansøgninger til frikommuneforsøget ”Billige og fleksible boligløsninger”, hvor Roskilde Kommune deltager i et netværk med fem andre kommuner. Under forudsætning af endelig politisk godkendelse har forvaltningen til 3. ansøgningsrunde med frist den 1. november 2017 tilkendegivet interesse for at deltage i fem forslag, som netværket har udarbejdet.
  En frikommune-hjemmel forventes først at kunne blive vedtaget i foråret 2018 med ikrafttræden efter sommeren 2018. Det skal bemærkes, at alle kommuner i netværket senere vil have mulighed for at gøre brug af de hjemler, der gives i regi af frikommuneforsøget, uanset om kommunen står som deltager i den indsendte ansøgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der bliver lavet en opfølgende analyse af udgifterne, og eventuelle budget­mæssige konsekvenser vil blive forelagt.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 159

  Det bemærkes, at sagen stopper i Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Godkendt.

 • Pkt. 160 Nyt mål i Resultater i Roskilde om ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet

  Statistik_over_klager_til_Ankestyrelsen_over_kommunens_afgoerelser_paa_voksensocial-_og_beskaeftigelsesomraadet_1._halvaar_2017.pdf

  Pkt. 160

  Nyt mål i resultater i Roskilde om ankesager

  Sagsnr. 278404 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet præsenteres for et nyt mål i Resultater i Roskilde, som består i at nedbringe andelen af omgjorte ankesager fra Ankestyrelsen på beskæftigelses- og voksensocialområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nyt mål i Resultater i Roskilde vedrørende omgjorte ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet godkendes med ordlyden: ”Andelen af omgjorte ankesager i Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig i den bedste fjerdedel blandt landets kommuner”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, at der udarbejdes et nyt mål i Resultater i Roskilde vedrørende ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en årlig orientering om udviklingen i ankesagerne på beskæftigelses- og voksensocialområdet, som Ankestyrelsen udarbejder statistik for. For at opnå, at flere sager behandles korrekt ønsker Beskæftigelses- og Socialudvalget at følge udviklingen i ankesagerne samt sætte et ambitiøst og realistisk mål.
  I den sammenhæng er det ønskeligt, at antallet af omgjorte sager holdes på et lavt niveau, med særligt fokus på hjemviste sager. Hjemviste sager er ankesager, hvor Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen fra kommunens side er behæftet med fejl og mangler, således at sagen sendes tilbage til kommunen til en fornyet behandling. Det kan fx være sager, hvor Ankestyrelsen mener, at der er tale om sagsbehandlingsfejl, som ikke kan rettes op i forbindelse med klagebehandlingen i Ankestyrelsen, eller hvor Ankestyrelsen mangler oplysninger eller vurderer at der skal indhentes nye oplysninger.
  Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der udarbejdes et nyt mål i Resultater i Roskilde, som vedrører andelen af omgjorte ankesager på beskæftigelses- og voksensocialområdet.
  Forvaltningen indstiller, at mål- og resultatkravet består i, at andelen af omgjorte ankesager i Roskilde Kommune skal placere sig i den bedste fjerdedel blandt landets kommuner. Målingen foretages én gang årligt for at sikre et validt datagrundlag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 160

  Anbefalet.

 • Pkt. 161 Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Alletiders_Musikby_-_Handleplan.pdf

  Pkt. 161

  Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Sagsnr. 278503 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til høring i fagudvalgene forud for byrådets godkendelse i november.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet sendes handleplanen til høring i relevante fagudvalg, og høringssvarene vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 161

  Godkendt.

 • Pkt. 162 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_okt_2017.pdf

  Pkt. 162

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder hver måned en oversigt over udviklingen i antallet af ydel-sesmodtagere i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og udviklingen på landsplan.
  Vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er steget marginalt. I klyngekommunerne har der gennemsnitligt været et lille fald.
  - Antallet af de langtidsledige forsikrede ledige er steget svagt, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet.
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser er stort set uændret, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere er faldet relativt mere i Roskilde Kommune end i klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er derimod steget i Roskilde Kommune, mens der ses et lille fald i klyngen.
  - Antallet af Integrationsydelsesmodtagere er svagt faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere har været svagt stigende både i Roskilde Kommune og i klyngen.
  Der vil være mulighed for at spørge ind til bilaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 162

 • Pkt. 163 Orientering om effektivisering af brug af tilbud på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 163

  Orientering om effektivisering af brug af tilbud på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 295427 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at optimere jobcentrets brug af tilbud til ledige borgere har forvaltningen igangsat en generel gennemgang af de nuværende tilbud til jobcentrets ledige borgere med det formål at skabe bedre rammer for en mere effektiv sagsbehandling og virksomhedsrettet indsats. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om status herpå.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som udvalget blev orienteret om i budgetnotatet i forbindelse med budgetbehandlingen på udvalgsmødet i juni 2017, har forvaltningen igangsat en generel gennemgang af de nuværende tilbud til Roskildes ledige og sygemeldte borgere.
  Som følge heraf er nogle af de eksisterende tilbud omprioriteret eller omlagt til nye. De nye tiltag indbefatter bl.a. iværksættelse af et målrettet forløb for de 25-29-årige sårbare unge, hvor Roskilde Kommune har en overrepræsentation i forhold til andre sammenlignelige kommuner samt initiativer til en tidlig, intensiveret indsats for jobklare borgere med henblik på at skærpe deres jobsøgning. Desuden planlægger forvaltningen en snarlig opstart af brobygningsforløb til uddannelse for unge uden uddannelse, idet brobygningstilbuddene har vist sig at være en effektfuld tilgang til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

  Omprioriterede tilbud

  Baggrunden for gennemgangen af de eksisterende tilbud er ønsket om at skabe bedre rammer for en effektiv sagsbehandling samt at omprioritere beskæftigelsesindsatsen fra vejlednings- og opkvalificeringstiltag til en mere virksomhedsrettet indsats, der alt andet lige er en mere effektiv metode til at bringe de ledige i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet.
  I gennemgangen af tilbuddene har forvaltningen analyseret tilbuddenes effekt, kapacitetsudnyttelsen af tilbuddene, herunder om der betales for tompladser.
  I forhold til de forsikrede ledige er tilbuddet ’Kom Og Se Hvor God Du Er’ udfaset. Forvaltningen planlægger i stedet at igangsætte initiativer vedr. CV værksted, som der opleves at være et behov for, jobklubber for langtidsledige, som andre kommuner har haft god erfaring med, samt tematiserede workshops målrettet risikogrupperne med henblik på at guide dem udenom deres jobmæssige blindgyder
  I forhold til uddannelseshjælpsmodtagere er aftalen med AOF om Skiftesporet omlagt til brobygning.
  I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er aftalen med Sct. Hans Have udløbet og erstattet med virksomhedsrettet indsats. Indsatsen overfor nydanske kvinder reduceres fra 2018, da en stor del af målgruppen har været igennem forløbet.
  I forhold til de jobparate kontanthjælpsmodtagere var der afsat midler til at hjælpe borgere ramt af 225-timers reglen i job. Gennemgangen har vist, at disse midler anvendes bedst på en direkte virksomhedsrettet indsats i form af en virksomhedskonsulent. Endvidere er forvaltningen i gang med at omlægge nytteindsatsen til en mere virksomhedsrettet og jobrettet indsats end der hidtil har været i regi af Job og Nytte – Rute 55.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Samlet set giver ovenstående mulighed for fra 2018 at overføre ca. 0,6 mio. kr. til en yderligere virksomhedsrettet indsats i Jobcentret, herunder imødegåelse af besparelser på indsatsen som følge af krav om produktivitetsstigninger med videre. Dette kræver dog, at der overføres midler fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU til Jobcentret under ØU, hvilket vil blive indarbejdet i anden sag til udvalget.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 163

 • Pkt. 164 Orientering om reformaftale på det forberedende område

  Bilag_1_-_Aftale_om_bedre_veje_til_uddannelse_og_job.pdf Bilag_2_-_Tidsplan_for_implementering_af_Forberedende_Grunduddannelse_FGU.pdf

  Pkt. 164

  Orientering om reformaftale for de forberedende tilbud på uddannelsesområdet

  Sagsnr. 290007 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et flertal af Folketingets partier har den 13. oktober 2017 indgået en reformaftale for de forberedende tilbud på uddannelsesområdet. Aftalen sigter mod at forenkle området og styrke indsatsen over for de unge, som ikke starter på eller gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Nogle unge har brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I dag findes en lang række forberedende uddannelsestilbud, der på forskellig vis hjælper de unge i denne målgruppe. Tilbuddene omfatter produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning. Desuden understøtter kommunerne på forskellig vis unge i denne målgruppe med at gennemføre en ungdomsuddannelse og få et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.
  Reformaftalen medfører en række ændringer af det forberedende område og af de kommunale vejlednings- og støttefunktioner for unge i målgruppen. Aftalen indebærer blandt andet
  - At en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år. FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.
  - At der i februar/marts 2018 iværksættes en lokal proces med henblik på at oprette cirka 90 skoler, der skal udbyde FGU fra 2019. Skolerne organiseres som en del af i alt ca. 30 overordnede institutioner. I juni 2018 skal kommunerne via kommunekontaktrådene (KKR) stille forslag til placering af skoler og institutionernes dækningsområde.
  - At de kommunale vejlednings- og støttefunktioner, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning, fremover skal varetages af en sammenhængende koordineret, kommunal ungeindsats, hvor den unge tildeles én kontaktperson.

  Af bilag 1 fremgår aftaleteksten og af bilag 2 fremgår en tidsplan for implementering.
  Byrådet har den 14. juni 2017 igangsat et projekt om en styrket ungeindsats, der sigter mod at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og mindske ledigheden blandt unge. Forvaltningen er i den forbindelse i gang med at gennemføre analyser af centrale områder og problemstillinger inden for unges uddannelse og beskæftigelse. Analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i relevante fagudvalg og i byrådet i starten af 2018.
  Da reformaftalen påvirker nogle af rammebetingelserne for Roskilde Kommunes fremtidige ungeindsats, vil forslag i regi af projektet om en styrket ungeindsats tage hensyn til de ventede ændringer som følge af reformaftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Fra 2019 og frem afholder kommunerne via bidrag til staten ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til den Forberedende Grunduddannelse (FGU), og staten afholder de resterende ca. 35 pct. De præcise budgetmæssige konsekvenser af den samlede aftale, herunder den valgte finansieringsmodel for FGU, kendes dog endnu ikke.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 164

 • Pkt. 165 Eventuelt

  Pkt. 165

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2017, pkt. 165