You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 7, 2018 - 18:00
Sted: Helnan Phønix Hotel, Vesterbro 77, Aalborg
 • Pkt. 148 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 148

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 148

 • Pkt. 149 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 149

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 149

 • Pkt. 150 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Pkt. 150

  Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Sagsnr. 305942 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Nedbringelse af antallet af forsikrede ledige

  Der opnormeres med 3 jobrådgivere i forhold til basisnormering i 2018. Opnormeringen forventes – ved at kunne sikre flere samtaler og en mere målrettet indsats – at kunne bidrage med den forventede besparelse på A-dagpenge.

  Nedbringelse af antallet af unge på uddannelseshjælp

  Der opnormeres med 1,9 jobrådgivere i forhold til basisnormering i 2018. Opnormeringen forventes – ved at reducere antallet af sager pr. jobrådgiver, og dermed give mulighed for mere rådgivning af den enkelte uddannelseshjælpsmodtager – at kunne bidrage med den forventede besparelse på uddannelseshjælp.

  Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde – Tidligere og mere individuel indsats målrettet jobparate

  Der opnormeres med 1 jobrådgiver i forhold til basisnormering i 2018. Opnormeringen forventes – ved at få mulighed for en tidligere og mere individuel indsats – at kunne bidrage med den forventede besparelse på kontanthjælp.

  Opnormering af kontrolteamet

  Der opnormeres med 1 kontrolmedarbejder i forhold til basisnormering i 2018. Opnormeringen forventes – via et tættere samarbejde med andre myndigheder – at kunne bidrage med den forventede besparelse på forskellige ydelser på beskæftigelsesområdet.

  Nedlæggelse af pulje til beskæftigelsesrådet

  Der iværksættes ikke længere tiltag med bevilling fra rådet. Rådet fortsætter som rådgivende organ for beskæftigelsesområdet.

  Reduceret anvendelse af jobrotation

  Budgettet er reduceret til et mere aktuelt niveau. Ordningen er mindre anvendelig i højkonjunkturer, hvor det er vanskeligere at få virksomhederne til at etablere disse pladser.

  Produktionsskoler

  Budgettet er tilpasset et mere aktuelt niveau for forventet afregning i 2019, hvor der afregnes for elever i kalenderåret 2018.

  Brancherettet investering

  Ved investering af 1 mio. kr. i en ekstraordinær indsats målrettet brancher, hvor der aktuelt er mangel på arbejde, forventes der, at kunne indhentes en økonomisk gevinst i 2019 og frem. Gevinsten opnås ved færre borgere på integrationsydelse og øget resultattilskud.

  Danskundervisning

  Danskuddannelsesopgaven sendes i udbud i løbet af 2019. Da konkurrencen er øget de seneste år forudsættes det, at der kan opnås en besparelse på 1. mio. kr. ved udbud af opgaven i 2020 og frem. For 2019 vedrører besparelsen regulering for faldende kursisttal, der både skyldes indførelsen af gebyr samt faldende flygtningetilstrømning.

  Nednormering på integrationsområdet

  Udelukkende udmøntet administrativt ved nedsættelse af budgettet. Sker ved nedregulering af lønbudget til personale og administration på integration.

  Opstramning på godtgørelse til aktiverede ledige

  Opstramning er iværksat og de første resultater af indsatsen begynder at vise sig.

  Nedlæggelse af INSP!Mad

  Aftalen med INSP! om INSP!Mad forlænges ikke.

  Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen

  Sagen forelægges udvalget i anden sag på dagsordenen.

  Småjobspulje

  Sagen forelægges samtidigt for Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget på decembermøderne.

  Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud

  Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til en styrket sundhedsfaglig indsats med fokus på mennesker med psykiske lidelser. Plan for udmøntning forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget i første kvartal 2019.

  Grundtilskud til INSP!

  Grundtilskuddet på 1,7 mio. kr. udbetales løbende til INSP! Fortsættelse af andre samarbejdsaftaler fx Ledige med Drive eller på området for psykisk sårbare unge skal forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, Center for Handicap

  Der er afsat 1 mio. kr. til anlæg i 2019 til udbygning af værkstedsfaciliteterne på Københavnsvej 266. Faciliteterne er forældede, og der er et øget pres på dem som følge af flere borgere efter lukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI. Der udarbejdes sag til udvalget i 1. kvartal 2019.
  Udvidelse eller flytning af kvindekrisecentret
  Der er afsat 1 mio. kr. til anlæg i 2020 til udvidelse eller flytning af Roskilde Kvindekrisecenter. Udvalget vil blive forelagt sag i løbet af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 150

  Godkendt. Ø kan ikke tiltræde planen for udmøntning af budgetforlig 2019-2022, da Ø har stemt imod budgetforliget i sin helhed. Ø vil løbende tage stilling til de enkelte punkter, når de forelægges udvalget til behandling.

 • Pkt. 151 Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

  Pkt. 151

  Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Sagsnr. 290007 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Aftalen om bedre veje til uddannelse og job pålægger kommunerne at etablere en ny kommunal ungeindsats, som skal rumme elementer fra både beskæftigelsesindsatsen, socialindsatsen og uddannelsesvejledningen (UU). Med aftalen skal kommunerne tage stilling til, om de ønsker at opretholde et selvstændigt UU.

  Indstilling

  Det indstilles, at byrådet beslutter, hvorvidt UU skal hjemtages.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I oktober 2017 blev der indgået en national reformaftale Bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indebærer fastsættelsen af nye uddannelsespolitiske målsætninger, etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og en række krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats.
  Målene i reformen flugter med målene i Roskilde Kommunes projekt om en styrket ungeindsats: De unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og kommunen skal sikre, at unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.
  Kommunerne har ansvaret for at gøre de unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse i regi af både Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene og er ikke entydigt forankret ét sted i kommunen, men afhænger bl.a. af den unges alder og beskæftigelsessituation. UU skal målgruppevurdere til nogle af de forberedende tilbud, og jobcentrene iværksætter andre tilbud, herunder brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne. I Roskilde Kommune understøtter reformen den samorganisering af ungeindsatser, som allerede blev igangsat i Job og Uddannelse – UngeGuiden i 2013, hvor de unge møder medarbejdere fra Jobcenter og UU i samme hus.
  Med reformaftalen er det op til kommunerne at afgøre, om de ønsker at bibeholde, oprette eller nedlægge det lokale UU-center. Uddannelses- og erhvervsvejledning, som tager afsæt i UU’s opgaveportefølje, vil fortsat skulle varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Uddannelseskravet gælder, uanset om der vælges at bibeholde, oprette eller nedlægge UU-centret.
  Kommunerne har dog fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 151

  Udvalget beder forvaltningen udarbejde sag til kommende møde med en uddybende belysning af fordele og ulemper ved hjemtagning af UU samt samspillet med ungeindsatsen.

 • Pkt. 152 Flytning af Klub VI

  Pkt. 152

  Flytning af Klub VI

  Sagsnr. 311857 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder forslag om flytning af Center for Handicaps aftentilbud ”Klub VI” til Københavnsvej 266 med virkning fra 1. januar 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at flytning af Klub VI fra 1. januar 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i udviklingen af Center for Handicaps rehabiliteringstilbud foreslås det at flytte aftentilbuddet Klub VI til Københavnsvej 266, som også er rammen om Alle Tiders Højskole, beskyttet beskæftigelse, sundhedscafé målrettet borgere med særlige behov samt et af Seniorhøjskolens tilbud. Flytningen vil kunne ske med virkning fra 1. januar 2019. Flytningen vil styrke den rehabiliterende indsats i centret, og der vil være synergieffekt i forhold til de øvrige aktiviteter på Københavnsvej 266.

  Klub VI holder i dag til i et af Træning og Sundheds lokaler i Æblehaven 74, hvor der holdes åbent mandag og onsdag fra kl. 17 til 22. Klub VI benyttes af 18 borgere, hvoraf 5 kommer fra andre kommuner.

  Flytningen til Københavnsvej 266 vil både være til umiddelbar gavn for borgerne og for Center for Handicaps overordnede strategi om at styrke den rehabiliterende indsats:
  - Borgerne får til huse i lokaler, som anvendes af højskolesporet Fællesskab & Udvikling i dagtimerne, og som derfor er udstyret med faciliteter, der imødekommer borgere med særlige behov, herunder køkkenfaciliteter, så man kan fremstille måltider.

  - Der bliver flere aktiviteter og valgmuligheder, idet borgerne samtidig får adgang til Alle Tiders Højskole, som også har aftenåbent mandag og onsdag. P.t. med undervisning på sporene Medie & Teknologi og Sundhed & Bevægelse.
  - Endelig får borgerne direkte adgang til de målrettede sundhedsforebyggende tilbud, som findes i Sundhedscaféen, der vil være åben efter aftale.

  Transport til og fra Klub VI på Københavnsvej 266

  Det er let for selvtransporterende borgere at komme til og fra Københavnsvej 266. Bus 123, som bl.a. har stoppesteder på Roskilde Station og Ros Torv, stopper lige ud for Københavnsvej 266 og kører minimum 2 gange i timen i tilbuddets åbningstid.
  Klub VI’s nuværende kørselsordninger for ikke selvtransporterende borgere bevares.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Det forudsættes, at flytningen af Klub VI vil kunne rummes inden for Center for Handicaps samlede budgetramme.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 152

  Godkendt. Udvalget beder om en status efter 6 måneder.

 • Pkt. 153 Lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Pkt. 153

  Lukning af Margrethehøj Børneaflastning

  Sagsnr. 311856 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen nu, at tilbuddet lukkes. Børnene vil i stedet blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Margrethehøj aflastningstilbud for børn lukkes pr. 31. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter en årrække med underskud, faldende efterspørgsel og belægning samt kortere åbningstider i Margrethehøj Børneaflastning indstiller forvaltningen nu, at tilbuddet lukkes.
  Margrethehøj Børneaflastning er Roskilde Kommunes aflastningstilbud til børn med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, samt gennemgribende kontaktforstyrrelser med baggrund i autisme. Roskilde Kommune bruger ca. 60 % af pladserne på Margrethehøj, mens de resterende ca. 40 % bruges af andre kommuner fra Region Sjælland.
  Tilbuddet rummer 5 pladser og benyttes i dag på skift af 15 børn og unge, heraf 9 roskildeborgere, hvoraf 2 forventes at stoppe i tilbuddet, inden årets udgang. De 7 børn fra Roskilde Kommune vil i stedet blive tilbudt andre aflastningstilbud, som imødekommer deres aflastningsbehov. Da børnene har forskellige behov, vil der være tale om forskellige aflastningstilbud. 5 af børnene fylder 18 i de kommende år (2019 - 2021). De 6 børn fra andre kommuner forventes også at få tilbudt andre relevante aflastningstilbud af deres kommuner.
  De medarbejdere, som i dag arbejder i Margrethehøj Børneaflastning, vil kunne omplaceres inden for Center for Handicap. En medarbejder går på pension 1. december 2018. Der forventes således ikke afskedigelser som følge af lukningen af Margrethehøj.
  De lokaler, der frigøres ved lukning af Margrethehøj Børneaflastning, vil indgå i Center for Handicap til benyttelse af centrets aktivitets- og beskæftigelsestilbud, se også anden sag på dagsordenen om flytning af Klub VI.
  Margrethehøj Børneaflastning er omfattet af Rammeaftalen for Region Sjælland. Rammeaftalen mellem kommunerne i regionen indeholder nogle aftaler og forpligtelser, som skal overholdes ved lukning af et tilbud.
  Brugerne af tilbuddet skal varsles opsagt senest den 30. november 2018 for at opsigelsen kan have virkning fra 31. december 2018. Varslingen skal tilgå de kommuner, som anvender tilbuddet, samt sekretariatet for rammeaftalen i Region Sjælland.

  I Rammeaftalen for Region Sjælland er det desuden aftalt, hvordan underskud skal fordeles imellem de kommuner, som har benyttet tilbuddet. Den foreløbige beregning viser, at der i alt skal dækkes underskud på ca. 2,1 mio.kr. Heraf udgør Roskilde Kommunes andel ca. 1,1 mio.kr. Nedlukningsomkostningerne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2018 er afsluttet. Beløbet kan derfor ændre sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da nedlukningsomkostningerne for Roskilde Kommune på ca. 1,1 mio. kr. først skal finansieres i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 153

  Sagens udskydes til udvalgets møde i december. Udvalget beder om et møde mellem berørte forældre, udvalgsformand for BSU Bent Jørgensen (V), udvalgsformand for SBU Jette Henning (A) og repræsentanter fra forvaltningen.

 • Pkt. 154 Socialøkonomiske initiativer 2018-2019

  Forslag_til_revideret_kommissorium_for_Advisory_Board_for_Socialoekonomi.pdf Medlemsliste_for_Advisory_Board_for_Socialoekonomi.pdf

  Pkt. 154

  Socialøkonomiske initiativer 2018-2019

  Sagsnr. 312256 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager forslag om at godkende Kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi (ABS). Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager ydermere forslag til udmøntning af den Socialøkonomiske pulje for 2018 og 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget

  1. Godkender Kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi
  2. Godkender indsatser inden for socialøkonomi for perioden 2018 og 2019

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i august 2018 Roskilde Kommunes Strategi for Socialøkonomi 2018-2021. I den forbindelse blev det besluttet at videreføre Advisory Board for Socialøkonomi (ABS). Det blev ligeledes besluttet, at det eksisterende Kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi skulle revideres. Forslag til et revideret Kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi er vedhæftet i bilag 1.

  For at sikre fremdrift i implementeringen af Strategi for Socialøkonomi 2018-2021, har Advisory Board for Socialøkonomi udarbejdet et forslag til initiativer for perioden 2018-2019. Initiativer for udvikling af socialøkonomi i Roskilde Kommune og budget er vedhæftet i bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører udmøntning af midler afsat i budget 2018 og budgettet i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 154

  Ad 1: Godkendt.
  Ad 2: Godkendt.

 • Pkt. 155 Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

  Aftale_om_udslusnings-ungdomsboliger_paa_Praestemarksvej.pdf

  Pkt. 155

  Frikommuneforsøg inden for fleksibel boligløsning

  Sagsnr. 278670 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at kunne bruge frikommunehjemlen til fleksible boligløsninger skal byrådet træffe beslutning om denne brug.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller
  1. at der søges ministeriets godkendelse til at iværksætte forsøg om fleksible boligløsninger, jf. lov om frikommunenetværk
  2. at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger, bl.a. til brug som udslusningsboliger ved brug af frikommunehjemlen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har tidligere besluttet, at Roskilde Kommune skulle deltage i frikommunenetværket ”Billige og fleksible boligløsninger”. Frikommuneforsøget har været igennem tre lovrunder, hvor den seneste blev vedtaget den 8. juni 2018.

  Byrådet har den 26. september 2018 godkendt forsøgsordningen om funktionsbaseret tilgængelighedskrav for at muliggøre billigere nybyggeri.

  I fleksible boligløsninger indgår hjemmel til at fremme fleksibilitet til midlertidig leje af almene boliger, der kan understøtte en rehabiliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer. Borgeren kan nu komme fra andet end forsorgshjem og egentlig døgnbotilbud. Målgruppen for udslusningsboliger er dermed udvidet. Hjemlen udvider også muligheden for anvendelse i såvel ungdoms-, ældre- og familieboliger.

  Konkret er der nu lovhjemmel til at etablere midlertidige boliger i 2 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Det er en forudsætning, at beboeren forventes at kunne fungere i egen bolig og kan betale almindelig lejeudgift efter opholdet. Under opholdet ydes der social støtte, og der kan eventuelt ydes et særligt huslejetilskud, som svarer til borgerens aktuelle økonomiske formåen. I lejeaftalen kan også knyttes vilkår om f.eks. at deltage i rehabiliterings-aktiviteter, job-/uddannelsesaktiviteter m.m.

  Efter den 1. oktober 2018 skal Økonomi- og Indenrigsministeriet godkende den konkrete brug af frikommunehjemlen. Efter forhåndsdrøftelse med ministeriet forventes dette ikke at indebære problemer.

  Anvendelse af frikommunehjemlen vil blive nøje vurderet ved boliganvisningen i hver enkelt borgersituation. Konkret er der plan om at kunne bruge frikommunehjemlen i forbindelse med en aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisningsret til 14 ungdomsboliger på Præstemarksvej. Boligerne er beliggende i et bynært og ressourcestærkt boligområde og vil aflaste brugen af socialt anviste lejligheder i andre almene boligområder. Anvisningsaftalen er betinget af byrådets beslutning om brug af frikommunehjemlen og ministeriets godkendelse, da det uden frikommunehjemmel ikke er muligt at etablere udslusningsboliger i ungdomsboliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 eller i de efterfølgende år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 155

  Anbefales.

 • Pkt. 156 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud

  Pkt. 156

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud

  Sagsnr. 311666 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har den 1. oktober 2018 fået tilsagn om 2.970.288 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I marts 2018 genudmeldte Sundhedsstyrelsen puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommuner med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Baggrunden for puljen var, at der som led i aftale om finanslov for 2015, blev afsat 200 mio. kr. til de pågældende målgrupper.
  Et af puljens tre hovedformål er at understøtte styrkelsen af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud. Roskilde Kommune søgte midler fra puljen inden for dette hovedformål.
  På sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune er der gode erfaringer med at anvende redskabet ”Hjulet” til systematiske hverdagsobservationer af borgerne. Hjulet er anbefalet som redskab til at støtte medarbejdere i at foretage systematiske hverdagsobservationer i Sundhedsstyrelsens rapport ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker” (2017).

  Redskabet er udviklet til at understøtte personalet, som ser borgerne hyppigst, til systematisk at observere borgeren. Observationerne deles med sygeplejen, som følger op, screener borgere og iværksætter indsatser, når der er brug for det.

  For borgere i socialpsykiatrien er der ulighed i sundhed. Dette ses f.eks. på at mennesker med svær psykisk lidelse dør 15 - 20 år tidligere end resten af befolkningen. Med projektet ”Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos beboere på socialpsykiatriske botilbud”, har Roskilde Kommune fået midler til at tilpasse ”Hjulet” til brug i socialpsykiatrien. Projektets overordnede formål er, at sikre opsporing af forringet helbredstilstand og funktionsevne hos borgerne, og sikre et øget fokus på iværksættelse af relevante sundhedsfaglige indsatser for at støtte borgeren i at få behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået bevilget 200.592 kr. i 2018, 1.564.848 kr. i 2019 og 1.204.848 kr. i 2020 samlet set 2.970.288 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 156

  Anbefales.

 • Pkt. 157 Indstilling om nedlæggelse af CSR-pris

  Pkt. 157

  Indstilling om nedlæggelse af CSR-pris

  Sagsnr. 277366 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at CSR prisen i Roskilde Kommune nedlægges. Forslaget kommer på baggrund af nedlæggelsen af puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd samt oprettelsen af Roskildes nye erhvervspris powered By Danske Bank.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at CSR-prisen i regi af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd nedlægges.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2016 godkendte udvalget oprettelsen af en CSR-pris, der havde til formål at fejre en lokal virksomhed, der havde gjort en ekstra indsats for det rummelige arbejdsmarked.
  Vinderen af prisen udpeges af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd og overrækkes af borgmesteren.
  Prisen er sidenhen blevet uddelt to gange på Erhvervslivets nytårskur for årene 2016 og 2017.
  På baggrund af erfaringerne med uddelingen af CSR-prisen foreslår forvaltningen, at prisen nedlægges på baggrund af følgende:
  - Lav interesse blandt virksomheder
  På trods af reklame for prisen i lokalaviserne, hjemmeside, nyhedsbreve og på erhvervslivets sommerkur, modtog forvaltningen i både 2016 og 2017 meget få nomineringer.
  - Nedlæggelse af puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd
  Vinderen af CSR-prisen udpeges af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Puljen til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd foreslås nedlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.
  - Oprettelsen af "Roskilde Erhvervspris"
  Danske Bank har i 2018 oprettet ’Roskildes Erhvervspris’, der bl.a. sætter fokus på lokale virksomheders CSR. Det er planlagt, at prisen skal overrækkes på Byrådets nytårskur for erhvervslivet som afholdes den 19. januar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-10-2018, pkt. 135

  Udvalget beslutter, at sagen sendes i høring i erhvervsudvalget den 26. oktober og beder om input. Sagen sættes på udvalgets møde igen i november.

  Supplerende sagsfremstilling

  UVEG bedes give sin mening til kende i forhold til ovenstående forespørgsel fra Beskæftigelses –og Socialudvalget.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 26-10-2018, pkt. 28

  Udvalget anbefaler, at CSR-prisen nedlægges. Henrik Stougaard (Enhedslisten) mener, at CSR-prisen skal opretholdes.

  Fraværende:
  Claus Christiansen (Turisterhvervet), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark)

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 157

  Godkendt. Susanne Lysholm Jensen (Ø) mener, at CSR-prisen skal opretholdes.

 • Pkt. 158 Orientering om brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet

  Bilag_1_-_NOTAT_Brugerundersoegelse_af_Den_jobrettede_samtale_i_Jobcenter_Roskilde_2018.pdf Bilag_2_-_Spoergeskema.pdf

  Pkt. 158

  Orientering om brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 297990 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen på beskæftigelsesområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I foråret bad udvalget forvaltningen om at lave en brugerundersøgelse, der havde til formål at afdække jobparate lediges oplevelse af kvaliteten i jobsamtalerne efter, at jobcentret har sat fokus på den jobrettede samtale.
  Forvaltningen har gennemført en brugerundersøgelse i ugerne 37 og 38. Brugerundersøgelsen er blevet til på baggrund af et spørgeskema (se bilag 2), der er blevet uddelt til jobparate borgere, der har været til samtale i den pågældende periode.
  Forvaltningen kan hermed præsentere resultaterne af brugerundersøgelsen:
  Der var 65 besvarelser i alt:
  - 80 % mente, at samtalen handlede næsten udelukkende eller meget om deres jobmuligheder
  - 77 % mente, at de havde meget stor indflydelse eller stor indflydelse på hvad samtalen handlede om
  - 64 % mente, at samtalen i meget høj grad eller i stor grad har givet dem øget tro på, at de kan komme i job
  - 93 % var meget tilfredse eller tilfredse med samtalen
  Ingen borgere i undersøgelsen har givet udtryk for, at de er meget utilfredse eller utilfredse med deres jobsamtale.
  For yderligere resultater henvises til bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 158

 • Pkt. 159 Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  Nationale_maal_for_sundhedsvaesenet_2018.pdf Nationale_maal_for_sundhedsvaesenet_-_uddybende_status.pdf

  Pkt. 159

  Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  Sagsnr. 264341 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om status på de nationale mål for sundhedsvæsenet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Danske Regioner og KL blev i 2016 enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål skal styrke fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren. Sundheds- og Ældreministeriet udsendte primo september 2018 en status på de nationale mål for sundhedsvæsenet.
  De otte nationale mål er:
  - Bedre sammenhængende patientforløb
  - Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  - Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  - Behandling af høj kvalitet
  - Hurtig udredning og behandling
  - Øget patientinddragelse
  - Flere sunde leveår
  - Mere effektivt sundhedsvæsen.
  For hvert af de otte mål er der knyttet en række indikatorer, der viser udviklingen for de enkelte mål. Indikatorerne er under løbende udvikling. I dette års status har der været et særligt fokus på lokal forankring af de nationale mål og udvikling af indikatorer for psykiatrien. I dette års status indgår en række eksempler på, hvordan man lokalt i regioner og kommuner arbejder med de nationale mål på psykiatriområdet. Et af de beskrevne eksempler er Roskilde Kommunes fremskudte visitation på psykiatrisk afdeling i Roskilde.
  Der arbejdes fremadrettet på udvikling af indikatorer rettet mod kommunernes indsatser.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område indgår følgende indikatorer i de nationale mål for sundhedsvæsenet:
  - Akutte psykiatriske genindlæggelser indenfor 30 dage
  - Psykiatrisk færdigbehandlingsdage på sygehuse
  - Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet
  - Fastholdelse af psykiatrisk syge på arbejdsmarkedet
  En uddybende status på udviklingen i ovennævnte indikatorer fremgår af vedlagte bilag. Af den nationale status fremgår det, at Roskildes niveau for færdigbehandlingsdage i psykiatrien ligger meget højt. Af vedlagte bilag fremgår det dog, at det reelle antal færdigbehandlingsdage for Roskilde Kommune er væsentligt lavere, da færdigbehandlingsdagene også vedrører borgere fra øvrige kommuner og Region Hovedstadens psykiatri.
  Næste status foreligger i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 159

 • Pkt. 160 Eventuelt

  Pkt. 160

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-11-2018, pkt. 160