You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 8, 2018 - 16:30
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 11 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 11

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 11

 • Pkt. 12 Dialogmøde med frivillige sociale foreninger

  Pkt. 12

  Dialogmøde med frivillige sociale foreninger

  Sagsnr. 300368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder dialogmøde med et samarbejdsforum af frivillige foreninger og aktører på socialområdet ved udvalgsmødet den 8. februar kl. 16.30. Mødet afholdes i Byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afholder dialogmødet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder dialogmøde med et samarbejdsforum af frivillige sociale foreninger, som består af en række frivillige foreninger på socialområdet i Roskilde.
  Ved mødet vil følgende dagsordenspunkter bl.a. drøftes:
  - Opfølgning på mødet på Kafe Klaus i efteråret 2017 og det videre netværkssamarbejde
  - Udsattemesse, lørdag den 14. april
  - Brugerinddragelse

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 12

  Der er enighed om, at den videre dialog tages af formand og næstformand.

 • Pkt. 13 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 13

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 13

 • Pkt. 14 Arbejdsplan for BSU 2018

  Udkast_til_aarshjul_-_BSU_2018.pdf

  Pkt. 14

  Arbejdsplan for BSU 2018

  Sagsnr. 300368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget ønsker at drøfte det kommende års arbejde i udvalget. Der er udarbejdet udkast til arbejdsplan til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at arbejdsplanen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget ønsker at drøfte det kommende års arbejde i udvalget, herunder hvornår forskellige temaer og sager skal drøftes i udvalget.
  Forvaltningen har udarbejdet første udkast til arbejdsplan med henblik på, at udvalget drøfter og udbygger arbejdsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 14

  Drøftet.

 • Pkt. 15 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje-midler til projektet "Fremskudt beskæfti-gelses- og uddannelsesindsats i Æble-haven/Rønnebærparken"

  Bilag_1_-_Maal_for_en_fremskudt_indsats_i_AeblehavenRoennebaerparken.pdf Bilag_2_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 15

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje-midler til projektet ”Fremskudt beskæfti-gelses- og uddannelsesindsats i Æble-haven/Rønnebærparken”

  Sagsnr. 299689 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.998.070 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder og ghettoer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 988.406 kr. i 2018 og 1.009.664 i 2019, samt tilsvarende udgiftsbevillinger til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af kommunens signaturprogram ’En boligpolitik i balance’ har Jobcenter Roskilde søgt om midler hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at sætte fokus på en intensiveret beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Projektet løber i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

  Målgruppe
  Målgruppen for ansøgningen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år.
  Målgruppen for projektet er dermed borgere, som har andre problemer end ledighed, og som derfor i udgangspunktet er langt fra arbejdsmarkedet. Med den fremskudte indsats skal målgruppen opleve en indsats, der er mere tilgængelig tillidsbaseret.
  Mål
  Ambitionen med den fremskudte indsats er at reducere den samlede ledighed i Æblehaven/Rønnebærparken til under 40 pct., og derved være medvirkende til, at boligområdet ikke kommer tilbage på ghettolisten. Yderligere mål kan ses i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 988.406 kr. i 2018 og 1.009.664 i 2019. I alt 1.998.070 kr.
  Midlerne skal anvendes til ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent samt driftsudgifter i forbindelse med projektet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 15

  Anbefales.

 • Pkt. 16 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Klar som seniorvikar"

  Bilag_1_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 16

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet ”Klar som seniorvikar"

  Sagsnr. 300796 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.000.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje ”Seniorvikar – Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere over 50 år”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.000.000 kr. i 2018 og en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med projektet ’Klar som seniorvikar’ ønsker jobcentret at sætte flere kræfter bag samarbejdet med vikarbureauer. Jobcentret har generelt positive erfaringer med, at etablere virksomhedsrettede forløb for ledige borgere, sammen med vikarbureauerne.
  Formålet med projektet er – via et samarbejde med vikarbureauer, a-kasser og seniornetværk – at motivere, rekruttere og herved øge andelen af ledige seniorer, der som del af deres aktive jobsøgning, gør strategisk brug af vikarbureauerne som en genvej til hurtigere at opnå midlertidig, og på sigt varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Målgruppe

  Målgruppen for midlerne er alle ledige dagpengemodtagere over 50 år, der svarer til ca. 320 borgere i Roskilde Kommune.

  Periode og mål

  Projektet løber til d. 31. marts 2019 og Jobcenter Roskilde har sat følgende mål:
  - Mindst 80 pct. af de indkaldte borgere deltager i informationsmøder
  - Ca. 80 pct. af de fremmødte registrerer sig ved et vikarbureau
  - Mindst 40 pct. af de ledige seniorer, der registrerer sig hos et vikarbureau, opnår et eller flere vikariater i projektperioden eller anden selvforsørgelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger.
  Roskilde Kommune har fået et tilsagn på 1.000.000 kr. i 2018 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen skal anvendes til projektledelse og koordination samt en deltidsprojektmedarbejder samt driftsudgifter i denne forbindelse.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 16

  Anbefales.

 • Pkt. 17 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Vi finder job sammen"

  Bilag_1_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 17

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. satspuljemidler til projektet ”Vi finder job sammen”

  Sagsnr. 298642 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om et tilskud på 1.280.000 kr. fra puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.280.000 kr. i 2018 og en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med ”Vi finder job sammen” ønsker jobcentret at synliggøre den værdi, som borgere med handicap kan skabe for virk­somheden, når virksomheden skaber plads til bor­gere med særlige udfordringer og specielle kompe­tencer.
  Projektet har fokus på at kompetenceudvikle så­vel jobrådgivere som virksomhedskonsulenter samt at styrke den virksomhedsrettede indsats for målgruppen. Den styrkede virk­somhedsindsats skal åbne virksomhedernes øjne for, hvordan de med den nødvendige støtte og vej­ledning kan skabe rum for og spotte, hvilke opgaver der er egnede for bestemte typer af borgere, herun­der hvordan virksomheden kan arbejde med med­arbejdernes holdning til at samarbejde med borgere med særlige udfordringer.
  Projektet er baseret på et tæt samarbejde mellem handicapkonsulenter fra forskellige handicaporganisationer, projektleder i kommunen, virksomhedskonsulenter og lokale virksomheder.
  Projektet har to forandringsmål:
  - Læring i Jobcentret til hurtigt at bringe borgere i målgruppen (tilbage) til selvforsørgelse via job på det ordinære arbejdsmarked.
  - Flere motiverede virksomheder, der vil ansætte borgere med handicap og bedre kontakt til virksom­hederne.

  Mål

  Målet er at skabe en generel holdningsændring i det lokale erhvervsli­v gennem de gode eksemplers magt startende med de virksomheder og brancher, som vurderes mest interesserede.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger.
  Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.280.000 kr. i 2018. Bevillingen skal anvendes til ansættelse af en projektleder/virksomhedskonsulent samt en deltids virksomhedskonsulent. Herudover går 0,5 mio. kr. til eksterne konsulenter fra Danske Handicaporganisationer til borgerforløb og opkvalificering af kommunale medarbejdere.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 17

  Anbefales.

 • Pkt. 18 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder

  Pkt. 18

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder

  Sagsnr. 301024 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har den 29. december 2017 fået tilsagn om 3.083.828 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.846.914 kr. i 2018 og 1.236.914 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I november 2017 udmeldte Sundhedsstyrelsen puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Baggrunden for puljen var, at der som led i aftale om finansloven for 2015, blev afsat 200 mio. kr. til de pågældende målgrupper.
  Et af puljens tre hovedformål er at understøtte en styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud. Roskilde Kommune søgte midler fra puljen indenfor dette hovedformål.
  På Sundheds- og Omsorgsområdet i Roskilde Kommune er der gode velunderbyggede erfaringer og dokumenterede resultater med at arbejde rehabiliterende. Den rehabiliterende indsats tager udgangspunkt i borgernes mål, og en udredning af borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhed. Det Nationale Institut for kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA, nu VIVE) har undersøgt effekten af den rehabiliterende indsats på ældreområdet i Roskilde Kommune. KORA-undersøgelsen viser, at nyvisiterede borgere bliver hurtigere selvhjulpne, flere bliver selvhjulpne og to ud af tre borgere oplever, at deres livskvalitet er forbedret under indsatsen. Med projektet ”Styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder” har Roskilde Kommune søgt og fået midler til, med udgangspunkt i de gode erfaringer fra sundheds- og omsorgsområdet, at videreudvikle modellen til socialområdet.
  Projektets overordnede mål er at styrke den fysiske, psykiske og sociale sundhed for borgere på botilbud. Målgruppen for projektet er borgere der bor på midlertidigt botilbud, længerevarende botilbud og i opgangsfællesskaber i regi af Center for Socialpsykiatri. Projektperioden strækker sig fra ultimo 2017 til og med 2019. Projektet vil understøtte den overordnede rehabiliteringsstrategi på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået bevilget 1.846.914 kr. i 2018 og 1.236.914 i 2019 samlet set 3.083.828 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 18

  Anbefales.

 • Pkt. 19 Indtægts og udgiftsbevilling vedr. tilskud til projektet "Flere skal med - Lokalt uddannelsesprogram for Jobcenter Roskilde"

  Bilag_1_-Tilsagnsbrev_-_Ekstra_tilskud_Flere_skal_med.pdf

  Pkt. 19

  Indtægts og udgiftsbevilling vedr. tilskud til projektet "Flere skal med - Lokalt uddannelsesprogram for Jobcenter Roskilde"

  Sagsnr. 291520 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et ekstra tilskud på 80.000 kr. til projektet ”Flere skal med”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 80.000 i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune gøres mindsettet i projektet ”Flere Skal Med”, nu til grundlag for indsatsen målrettet alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
  De ekstra projektmidler skal således danne det kompetencemæssige fundament for ”Flere Skal Med”, samt ses i sammenhæng med et overordnet strategisk fokus på at omstille beskæftigelsesindsatsen målrettet aktivitetsparate.
  I denne omstilling vil Jobcenter Roskilde fastholde fokus på kompetenceudvikling hos alle medarbejdere, der arbejder med de aktivitetsparate borgere, over en længere periode.

  Formål

  - At arbejde aktivt og involverende med at forandre medarbejdernes mindset, tilgang og daglige praksis i indsatsen for borgere og virksomheder
  - At skabe og træne et redskabsmæssigt og metodisk fundament der bl.a. ved hjælp af de centralt udviklede redskaber mv. kan understøtte hurtig resultatopnåelse
  - At kompetenceudvikle og træne medarbejderne i brugen af centrale redskaber og metoder ift. at implementere ”Flere skal med”, herunder at implementere og styrke metoder i virksomhedssamarbejdet og brugen af ordinære løntimer samt at styrke og metodeunderstøtte den jobrettede fokus i den borgerrettede indsats.

  Målgruppe

  Projektet består af alle medarbejdere i Flere Skal Med indsatsen, herunder
  Ca 21 fra jobcentret (sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter) samt
  Ca 15 fra Job og afklaring - Pulsen, der har en stor del af den daglige dialogindsats med borgerne i målgruppen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 80.000 kr. Midlerne skal primært anvendes til betaling af eksterne konsulenter og undervisere.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 19

  Anbefales.

 • Pkt. 20 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_modtagere_af_forsoergelsesydelser_jan_2018.pdf

  Pkt. 20

  Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Det foreslås, at Beskæftigelses- og Socialudvalget vil modtage denne orientering hvert kvartal. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ”Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser” forelægges udvalget 4 gange om året.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Oversigten er udarbejdet på baggrund af data fra databasen Jobindsats.dk udarbejdet af ”Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering”.
  Forvaltningen foreslår, at denne oversigt forelægges udvalget én gang i hvert kvartal. Således kan udvalget løbende følge udviklingen, men samtidig sikres det, at der foreligger nye data på opgørelsestidspunktet.
  I forbindelse med særlige indsatser, ny lovgivning eller lignende kan denne oversigt suppleres med ad hoc-opgørelser i relevante perioder.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er uændret. Blandt klyngekommunerne har der gennemsnitligt været et lille fald.
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser er stort set uændret, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere er faldet relativt mere i Roskilde Kommune end i klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere har været uændret de sidste 10-11 måneder i Roskilde Kommune og ligger på niveau med klyngen.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er faldende både i Roskilde Kommune og i klyngen.
  Der vil være mulighed for at spørge ind til bilaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 20

  Godkendt.

 • Pkt. 21 Orientering om proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale

  Pkt. 21

  Orientering om proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale

  Sagsnr. 300368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om Sundhedsaftalen for Region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved hver valgperiode indgår kommunerne en 4-årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsnet.
  Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om ’hvornår’ og ’hvordan’ kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset.

  På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale 2015-2018 er den nugældende, se link: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Documents/Sundhedsaftale%XXXXXX-XXXX.pdf
  En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.

  Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale

  Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.

  Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018

  I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen introduceres de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at der være politikere fra de 17 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes inviteret 7 deltagere fra hver kommune – 5 politikere og 2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.
  Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.

  KKR Sjælland

  Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
  Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale.
  KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.
  Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et baggrundspapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Baggrundspapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR-Sjælland den 19. marts 2018. Til inspiration er der i bilag vedlagt en præsentation af de tre fælles fokusområder, som kommunerne har udpeget som de vigtigste i processen op til indgåelse af en ny Sundhedsaftale.
  Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelsers endelige behandling af sundhedsaftalen.

  Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023.

  Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:
  - Fase 1. Første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
  - Fase 2. Andet halvår 2018: Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
  - Fase 3. Første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
  Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019.
  Forvaltningen uddyber orientering på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 21

 • Pkt. 22 Orientering om indsats for repatriering

  Repatrieringsindsats_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 22

  Orientering om indsats for repatriering

  Sagsnr. 301213 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om Roskilde Kommunes indsats omkring repatriering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har ønsket en orientering omkring kommunens indsats for repatriering.
  Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

  I Roskilde Kommune bliver borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund løbende informeret om mulighederne for særlig rådgivning om repatriering og om mulighederne for økonomiske støtte til hjemrejse og etablering.
  Der er udarbejdet et notat om repatriering, som er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 22

 • Pkt. 23 Orientering om inklusionsboliger i Folden

  Pkt. 23

  Orientering om inklusionsboliger i Folden

  Sagsnr. 294340 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Statstilskud til inklusionsboliger i Folden afventer ny ansøgningsrunde.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 30. august 2017 godkendte byrådet, at der i det kommende byggeri af 56 almene boliger i Folden, Trekroner, skulle indgå 6 inklusionsboliger. Bygherren KAB/Høje-Taastrup Boligselskab har efter aftale med Roskilde Kommune søgt om statstilskud til social vicevært til de 6 inklusionsboliger, således som der er mulighed for.
  Der er den 15. december 2017 kommet afslag på ansøgningen med henvisning til, at der er en begrænset ansøgningspulje, og der er valgt at give tilskud til ét andet byggeri, hvor boligerne er klar til indflytning. I afslaget skrives: ”… i forlængelse heraf gøre opmærksom på, at der i foråret 2018 vil blive udmeldt en ny ansøgningsrunde, hvor boligselskabet og kommunen er velkommen til at ansøge på ny under iagttagelse af puljens størrelse og projektets karakter”.
  Forvaltningen og KAB vil nu arbejde videre i byggeprogrammet med de 6 boliger som almene familieboliger med det sigte, at disse ændres til inklusionsboliger, såfremt der senere opnås statsstøtte til dem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 23

 • Pkt. 24 Orientering om satspuljeaftalen 2018 på Beskæftigelses- og socialudvalgets område

  Pkt. 24

  Orientering om nye satspuljer på social- og psykiatriområdet i 2018-21

  Sagsnr. 198712 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om satspuljeaftalen 2018 på social-, psykiatri, beskæftigelses- og integrationsområderne.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget modtager en orientering om puljer under satspuljeforliget 2018 på social-, psykiatri-, beskæftigelses- og integrationsområderne, der er særligt relevante for kommunerne.
  På socialområdet er der afsat en pulje på 154 mio. kr. 2018-21 til en handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed samt en pulje på 96,6 mio. kr. i perioden 2018-21 til en strategi for et stærkere civilsamfund. Indsatsen skal bekæmpe ensomhed og fremme deltagelse i samfundets frivillige fællesskaber. Kommuner, frivillige foreninger og frivilligcentre kan sammen søge om midler til initiativer der understøtter de frivillige fællesskaber og flere lokale innovative løsninger.
  På psykiatriområdet er der afsat en pulje på i alt 213,6 mio. kr. i perioden 2018-21 til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Puljen kan søges af regionerne i samarbejde med kommunerne. Formålet er at sikre en tidlig indsats, som understøtter, at børn og unge udredes og behandles på den mindst muligt indgribende måde uden for psykiatrien.
  Der afsættes endvidere en pulje på 23,5 mio. kr. i perioden 2018-21 til etablering af fælles tværsektorielle teams mellem regionerne og kommunerne med henblik på nedbringelse af tvang. Formålet er at forebygge svære tilbagefald og indlæggelser, hvor der anvendes tvang. Desuden afsættes der i alt 50,5 mio. kr. til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser, herunder 10,5 mio. kr. til at afprøve screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade i kommunerne og i almen praksis.
  På beskæftigelsesområdet er der afsat 87,5 mio. kr. i perioden 2018-21 til ’Flere skal med 2’. Indsatsen skal hjælpe de mest syge, udsatte kontanthjælpsmodtagere og borgere på ressourceforløb. Indsatsen etableres med kommunal medfinansiering, og den konkrete udmøntning drøftes blandt satspuljepartierne i februar 2018.
  På integrationsområdet er der afsat 78,5 mio. kr. i perioden 2018-21 til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Midlerne målrettes integrations- og beskæftigelsesambassadører til at støtte kommunerne i samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet. Desuden skal midlerne løfte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og unge flygtninge og familiesammenførtes mulighed for at få fritidsjob som indgang til arbejdsmarkedet. Der afsættes desuden 6 mio. kr. i perioden 2019-21 til at styrke kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer mhp. at øge trivslen i familierne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 24

 • Pkt. 25 Eventuelt

  Pkt. 25

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 25