You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 10, 2020 - 16:30
Sted: 2A
 • Pkt. 100 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 100

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 100

  Pkt. 105 er taget af dagsordenen.

 • Pkt. 101 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 101

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 101

  -

 • Pkt. 102 Dialogmøde med Udsatterådet

  Noegletal_paa_udsatteomraadet_i_Roskilde_Kommune_2018-2019.pdf Udsatteraadets_opsummering_paa_sag_om_Udsatte_boliger.pdf Udsatteraadet_-_evaluering_af_1._aar.pdf Vedtaegter_for_Udsatteraadet.pdf

  Pkt. 102

  Dialogmøde med Udsatterådet

  Sagsnr. 311870 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget holder sit årlige dialogmøde med Udsatterådet torsdag den 10. september 2020. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Udsatterådet. Dialogmødet starter kl. 16.30. Der er afsat 45 min. til dialogmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På dialogmødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udsatterådet drøftes følgende punkter:
  - Den sociale profil
  - Udsatterådet har et ønske om udarbejdelse af en udsattepolitik
  - Boligpolitik (Udsatterådets boligoplæg er vedhæftet som bilag)
  - Evaluering af Udsatterådet
  - Forslag til vedtægtsændringer: 1) Udsatterådet ønsker et vederlag, altså betaling for deres mødedeltagelse 2) Udsatterådet ønsker at få skrevet ind i vedtægterne, at de skal inddrages tidligt i processer.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 102

  Udvalget ønsker på det kommende møde en sag om boligmulighederne for udsatte borgere, hvori Udsatterådets boligoplæg indgår.

 • Pkt. 103 Social profil på udsatteområdet

  Noegletal_paa_udsatteomraadet_i_Roskilde_Kommune_2018-2019.pdf

  Pkt. 103

  Social profil på udsatteområdet

  Sagsnr. 311870 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede på udvalgsmødet den 4. juni 2020 første udkast til ”nøgletal på udsatteområdet”, som udgør den sociale profil i Roskilde Kommune. Forvaltningen fremlægger med denne sag den endelige version af den sociale profil.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ”Nøgletal på udsatteområdet i Roskilde Kommune 2018-2019” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udsatterådet har henvendt sig til Beskæftigelses- og Socialudvalget med et ønske om udarbejdelse af en social profil, der beskriver væsentlige nøgletal på socialområdet. Beskæftigelses- og Socialudvalget har på den baggrund bedt forvaltningen om at udarbejde et udkast til en social profil. Udkastet til en social profil blev drøftet på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4. juni 2020 og på Udsatterådets møde den 10. juni 2020. Forvaltningen har sidenhen indarbejdet ændringsforslag og fremlægger nu den endelige version til godkendelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Hvis den sociale profil godkendes, vil den blive opdateret én gang årligt.
  Den sociale profil drøftes på dialogmødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udsatterådet den 10. september 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 103

  Godkendt.

 • Pkt. 104 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Beskrivelse_af_maalgrupper_og_tilbuddenes_indhold.pdf

  Pkt. 104

  Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Sagsnr. 338123 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget. På samme møde blev det besluttet, at opgaven vedrørende Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget. På baggrund af denne beslutning skal der flyttes budget mellem de to udvalg, ligesom der skal træffest beslutning om målgrupper for tilbuddene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. målgruppebeskrivelserne for tilbud til unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse, godkendes, og
  2. budgettet på 22,6 mio. kr. til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget i budget 2021 og frem,
  3. budgettet på 23,4 mio. kr. til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i budget 2021 og frem, og
  4. det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. til STU i 2021 vil blive finansieret af det forventede mindreforbrug til FGU.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Skole og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Ad 2.-4.: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med denne sag følger en opfølgning på de økonomiske konsekvenser ved beslutning om at STU og FGU flytter udvalgsplacering. For elever, der visiteres til FGU, er formålet at sigte mod ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, mens det for elever, der visiteres til STU oftest er et formål at sigte mod beskyttet beskæftigelse. Med sagen indstilles en beskrivelse af målgrupper til tilbud til unge, der ikke direkte kan begynde på en ordinær ungdomsuddannelse.

  Målgrupper

  Unge, der har brug for et tilbud for at kunne komme videre i ungdomsuddannelse, kan deles i 3 målgrupper. Der er målgruppen af unge hvor FGU er det rette tilbud, målgruppen af unge, hvor STU er det rette tilbud, og så er der en gruppe af unge, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at de kommer i et særligt forløb inden de eventuelt kan starte på FGU. De tre målgrupper fremgår herunder, hvor tilbuddet til denne sidste gruppe benævnes ”Klar til uddannelsesstart”.
  FGU målgruppen er unge under 25 år, som har brug for en særlig indsats for at blive klar til uddannelse eller beskæftigelse. Det er fx unge, der har behov for faglig opkvalificering, at udvikle sig personligt eller socialt, eller at afklare deres ønsker til og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. FGU varer op til to år, er individuelt tilrettelagt og kan justeres undervejs.
  ”Klar til uddannelsesstart” målgruppen er en mindre gruppe af unge, der ikke umiddelbart er klar til at starte på FGU, men som med den rette støtte på sigt kan blive klar til ordinær uddannelse og beskæftigelse. Det kan fx være unge med psykiske diagnoser (autisme, ADHD, angst mm.) og / eller psykisk sårbarhed. Disse unge vil efter den nuværende målgruppeafgrænsning typisk være visiteret til en 3 årig STU. UngeGuiden vil udvikle understøttende forløb, der er individuelt tilpasset den unges vanskeligheder i samarbejde med FGU Skolen Øst. Klar til uddannelsesstart-forløbene vil som udgangspunkt være på 12 måneder, og kan indeholde praktik ud over holdbaseret undervisning i fx dansk og matematik, CV, jobsøgning og samtaler med psykolog.
  STU målgruppen er udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er unge, som ikke ved anden indsats, herunder specialpædagogisk støtte, vurderes at kunne blive i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, eller blive fast forankret på arbejdsmarkedet. STU varer tre år, og leder typisk til beskyttet beskæftigelse. De unge, der ikke har varige funktionsnedsættelser, og dermed har udsigt til at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er ikke i målgruppen til STU. For de unge, hvor der er tvivl, vil andre muligheder, primært rettet mod FGU blive undersøgt først.

  Økonomi og budget

  Roskilde Kommune visiterer elever til FGU Skolen Øst, som er en statslig selvejende institution med selvstændig bestyrelse. Uddannelsesvejledningen er ansvarlig for at målgruppevurdere til FGU’en, og sagerne drøftes tværfagligt. Der er i Roskilde Kommune et årligt budget til FGU i 2021 på i alt 22,6 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i 2020 og 4,8 mio. kr. i 2021 på baggrund af de kendte elevtal.
  For elever der visiteres til STU, visiteres der dels til kommunens egne STU tilbud, som nu er besluttet sammenlagt til ét, og til eksterne STU-tilbud. Visitation sker i et tværfagligt udvalg på baggrund af indstilling fra Uddannelsesvejledningen. Der er i Roskilde Kommune et årligt budget i 2021 på 23,4 mio. kr. til STU. De senere år har der været et årligt merforbrug til STU på ca. 4 mio. kr., som har været afholdt inden for Skole- og Børneudvalgets ramme. Der forventes et merforbrug i 2020 på 4,3 mio. kr. og et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2021 baseret på hidtidig aktivitet.
  Ved sammenlægning af de to STU tilbud forventes besparelser, der indfases i takt med at tilbuddet implementeres. I det første sammenlægningsår kan forventes besparelser på ca. 0,5 mio. kr. fordelt på takstbesparelser ved omlægning af takstniveauer og halvårsvirkning af stordriftsbesparelse. Forventet merforbrug i 2021 vil derfor være på 3,3 mio. kr. Ved fuld indfasning i 2024 forventes besparelser på op mod 3,0 mio. kr. i forhold til det nuværende forbrug.
  Der skal inden for rammerne af budgettet til FGU afholdes finansiering til Klar til uddannelsesstart-forløbene, som skønnes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da sagen vedrører en ændring i organisering af FGU og STU fra 2021 og frem. Budgettet vedrørende STU omplaceres fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget, i alt 23,4 mio. kr. årligt. Ligeledes omplaceres i alt 22,6 mio. kr. årligt til FGU fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  Som nævnt forventes der mindreudgifter på budgetrammen til FGU og merudgifter på budgetrammen til STU. Der er derfor samlet set på tværs af udvalg finansiering til det forventede merforbrug. Udgiftsudviklingen følges tæt i forbindelse med budgetopfølgninger. Der kan foretages budgetmæssige tilpasninger i forbindelse med budgetlægning.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 104

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller forslag om, at hvis merudgifter på budgetrammen til STU - mod forventning - ikke dækkes gennem et mindreforbrug på budgetrammen til FGU, så skal merudgifterne dækkes af kassen. Der stemmes om forslaget.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) stemmer for. Gitte Kronbak Jensen (A), Henning Sørensen (A) Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Louise Simoni (O) stemmer i mod.

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.-4.: Anbefales.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold for pkt. 4.

 • Pkt. 105 Udmøntning af rammebesparelse i budget 2021-2024

  Udmoentning_af_rammebesparelse_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget_omraade.pdf

  Pkt. 105

  Udmøntning af rammebesparelse i budget 2021-2024

  Sagsnr. 338496 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  På baggrund af budgetforliget for budget 2021-2024 forelægges sag vedrørende rammebesparelsen på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om dele af den samlede rammebesparelse på 6,425 mio. kr. skal udmøntes ved reduktion i fællesmidler/puljer, eller om hele rammebesparelsens fordeling jf. budgetforliget fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for budget 2021-2024 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgår en rammebesparelse på 55 mio.kr. fordelt lige på alle driftsområder, hvilket svarer til en reduktion på knap 1,5 pct. på alle kommunens serviceområder. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel fremgår af tabellen nedenfor.

  Beskæftigelses & Socialudvalget 6.425
  Integration 4
  Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige 0
  Voksen og handicap 6.072
  Førtidspension 0
  Sygedagpenge Flexjob m.v. 0
  Kontanthjælp og revalidering 0
  Beskæftigelsesindsats 349
  Øvrige overførselsindkomster 0

  Det er blandt forligspartierne aftalt, at de enkelte udvalg på udvalgsmøderne i september kan udmønte en del af den samlede besparelse ved hjælp af konkrete administrative fællesmidler/puljer.
  Af bilaget fremgår en oversigt over relevante administrative fællesmidler/puljer.
  Der vil blive tilrettelagt en proces om den konkrete udmøntning af rammebesparelsen med involvering af OMU Social og de lokale MED-udvalg, hvor det er relevant.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 105

  Punktet er taget af dagsordenen.

 • Pkt. 106 Udkast til handleplan til integrationspolitikken 2020

  Udkast_til_handleplan_for_integrationspolitikken.pdf

  Pkt. 106

  Udkast til handleplan til integrationspolitikken 2020

  Sagsnr. 323534 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der er udarbejdet et udkast til handleplan til Roskilde Kommune integrationspolitik, som udmønter værdierne i integrationspolitikken for perioden 2020-21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til handleplan godkendes mhp. høring.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 16. januar 2020 integrationspolitikken for Roskilde Kommune. Integrationspolitikken sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer, fælleskab og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Handleplan for integrationspolitikken skal udmønte integrationspolitikken i konkrete initiativer for de kommende år.
  Handleplanen er bygget op efter ovennævnte værdier og afspejler indsatser inden for dagtilbud, skole og klub, job og uddannelse, civilsamfundsområdet og kultur og fritidsområdet.
  Når Beskæftigelses- og Socialudvalget har godkendt udkast til handleplanen, sendes den i høring hos bl.a. relevante råd og interessenter. Dernæst skal handleplanen endelig godkendes i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 106

  Gitte Louise Simoni (O) kan ikke støtte udkast til handleplan for integrationspolitik med henvisning til, at partiet ikke har støttet en integrationspolitik i Roskilde Kommune. Dansk Folkeparti har tidligere foreslået, at Roskilde kommune i stedet burde have en selvforsørgelses- og repatrieringsstrategi.
  Med enkelte mindre rettelser sender et flertal i udvalget bestående af Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørensen (V) og Susanne Lysholm (O) udkast til handleplan i høring.

 • Pkt. 107 Alletiders Erhvervs- og Vækstpolitik 2020

  Roskilde_Kommune_-_Erhvervs-_og_Vaekstpolitik_2020_-_udkast_til_hoering_BSU.pdf

  Pkt. 107

  Udkast til Alletiders Erhvervs- og Vækstpolitik 2020

  Sagsnr. 326508 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) har udarbejdet et udkast til en ny Erhvervs - og Vækstpolitik, som sendes i offentlig høring fra den 4. september til den 2. oktober 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget kommer med eventuelle kommentar, som kan medtages som en del af den offentlige høring.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune skal have en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. UVEG har derfor godkendt, at sende vedhæftede udkast i høring.
  Udkastet lå klar til høring efter udvalgets møde ultimo februar, men da Corona brød ud kort tid efter valgte man at vente med at sende den i høring, da virksomheder og organisationer var rigeligt optaget med at håndtere de nye forhold, som nedlukningen af Danmark affødte. UVEG genbesøgte politikken på deres juni-møde, hvor man samtidig fik fremlagt resultaterne fra en analyse om, hvilke konsekvenser Corona på det tidspunkt havde haft på erhvervslivet i Roskilde. Udvalget valgte ikke at ændre i politikken, men at sende den udarbejdede politik i høring efter sommerferien.
  Erhvervs- og Vækstpolitikken arbejder med fem overordnede mål.
  - At fortsætte med at skabe anstændige arbejdspladser, der fører til økonomisk vækst for alle

  - At øge turismeomsætningen, og bakke op om udviklingen af erhvervet og aktørerne

  - At skabe mulighed for en diversificeret og spændende detailhandel, og dermed øget omsætning i butikkerne

  - At øge antallet af iværksættere der starter egen virksomhed, og dermed konsolidere sig som en af de absolut mest interessante iværksætterkommuner i landet.

  - At styrke Roskildes image som en kommune, hvorfra det i alle dele af kommunen er godt at drive virksomhed, og hvor ansvarlighed og bæredygtighed er i fokus.
  Det er hensigten, at de overordnede retningslinjer i denne politik også skal forpligte kommende byråd. Verden forandrer sig dog hastigt og ingen ved hvordan
  morgendagen ser ud. Derfor vil denne politik blive evalueret og eventuelt revideret hvert andet år.
  Dette er ikke kun er Roskilde Kommunes politik, men alle de organisationer der er repræsenteret i UVEG har forpligtet sig til at bakke op om - og arbejder for at realisere målsætningerne. Alletiders Erhvervs- og Vækstpolitik forventes forelagt til endelig vedtagelse november 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 107

  Udvalget understreger vigtigheden af fælles målsætninger og samarbejdsfelter mellem beskæftigelsesindsatsen og erhvervs- og vækstindsatsen. Udvalget ønsker, at der er en øget kobling mellem den vedtagne beskæftigelsespolitik og erhvervs- og vækstpolitikken samt mellem den socialøkonomiske indsats og erhvervs- og vækstpolitikken.

 • Pkt. 108 Integration gennem rap og beatbox

  Eveluering_af_projekt_Integration_gennem_rap_og_beatbox_2019.pdf Ansoegning_om_midler_fra_KOI_til_integration_gennem_rap_og_beatbox_2020.pdf

  Pkt. 108

  Integration gennem rap og beatbox

  Sagsnr. 302462 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dina Lindgreen fra foreningen Be Free ansøger om 60.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til forlængelse af projektet ”Integration gennem rap og beatbox”, som denne gang skal afholdes i efterår 2020 og forår 2021. Formålet med projektet er at fastholde det gode fællesskab gennem beatbox ml. indvandrere og etniske danskere i Be Free, samt udbrede tiltaget på uddannelsesinstitutioner såsom 10. klassecenteret, Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole og Roskilde Festival Højskole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 60.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Be Free har i 2018 og 2019 fået bevilget 40.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til projekt ”Integration gennem rap og beatbox”. Formålet med projektet var i første omgang at skabe tættere fællesskab gennem beatbox mellem indvandrere og etniske danskere i Be Free. I 2019 har projektet mest handlet om at fastholde de gode resultater. Nu ønsker Be Free at etablere et mere kontinuerligt samarbejde med uddannelsesinstitutioner såsom 10. klassecenteret, Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole. Derudover vil Be Free etablere et samarbejde med Roskilde Festival Højskole, hvor de vil have fokus på udbredekendskabet til et højskoleophold mellem indvandrere.

  Der er ikke indgået en formel aftale om samarbejdet mellem Be Free og ovenfor nævnte uddannelsesinstitutioner. Dog har Be Free fået tilkendegivelser om, at der er interesse for et mere kontinuerligt samarbejde fra skolernes repræsentanter.
  Be Free vil gerne bygge videre på det gode fundament, som blev lagt med projektet. For at realisere de nye tiltag i projektet er der behov for at have kontinuerlig kontakt til uddannelsesinstitutionerne såvel som begge målgrupper flere gange om ugen. Derfor søger Be Free midler fra Kultur- og Integrationspuljen til forlængelse af projektet. Midler fra projektet vil gå til fælles event omkring rap, streetbasket, brætspil, afholdelsen af workshop samt finansiering af ture.
  Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Økonomi

  Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart 175.179 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 108

  Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A) Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) godkender indstillingen.
  Gitte Louise Simoni (O) stemmer imod.
  Udvalget ønsker en evaluering af tilbuddet, herunder hvor mange unge med anden etnisk baggrund, som er engageret i tilbuddet.

 • Pkt. 109 Eventuelt

  Pkt. 109

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 10-09-2020, pkt. 109

  Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) ønsker en udvalgssag vedr. evaluering af A-kasseforsøget, herunder en orientering om hvilke muligheder A-kassen har for at bevilge uddannelse, hvis nogen.
  Sagen ønskes til det kommende møde i oktober.