You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 12, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, Mødelokale 2A
 • Pkt. 46 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 46

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 46

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 47 Dialogmøde med INSP!

  Pkt. 47

  Dialogmøde med INSP!

  Sagsnr. 302706 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget holder dialogmøde med INSP! den 12. april 2018 kl. 16.30-17.00. Mødet afholdes på Rådhuset, Rådhusbuen 1. Udvalget modtager en årlig evaluering vedr. den sociale værtsfunktion for de psykisk sårbare unge ved INSP!

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dialogmødet afholdes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget i 2016 indgik Roskilde Kommune en rammeaftale med INSP! for en treårig periode. Samarbejdet, som vedrører aktiviteter på Beskæftigelses- og Socialområdet, er i 2016-2018 reguleret gennem:
  - Partnerskabsaftale med dokumentation og evaluering af indsatsen for psykisk sårbare unge som fælles strategisk udviklingsaktivitet i samarbejde med Socialstyrelsen og KORA som ekstern evaluator. (Grundbevilling fra Roskilde Kommune på 1,7 mio. kr. over 3 år, hertil kommer tilskud fra Socialstyrelsen og eksterne fonde)
  - Kontrakter på ydelser som INSP! leverer til Roskilde Kommune vedrørende:
  · Social værtsfunktion for psykisk sårbare unge (0,2 mio. kr. årligt)
  · Netværk for ledige, Ledige med Drive (0,3 mio. kr. årligt)
  · Vejlednings- og opkvalificeringsforløb, INSP! Mad (0,7 mio. kr. årligt)
  - Samarbejdsaftaler om det daglige samarbejde mellem kommunens medarbejdere og frivillige, medarbejdere og ledelse på INSP!
  Som led i aftalen vedr. den sociale værtsfunktion for de psykisk sårbare unge afgiver INSP! en årlig evaluering til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Evaluering afgives i forbindelse med et dialogmøde med udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 47

  Drøftet.
  Udvalget noterer sig, at Roskilde Kommune bidrager med 1,7 mio. kr. årligt i 3 år til partnerskabsaftale med dokumentation og evaluering af indsatsen for psykisk sårbare unge som fælles strategisk udviklingsaktivitet i samarbejde med Socialstyrelsen og KORA som ekstern evaluator.

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 48 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 48

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 48

  Udvalget har besluttet at arrangere to udvalgsture i hhv. maj og juni til institutioner på udvalgets område.

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 49 Forebyggende rehabiliterende indsats. Ændring af lov om social service

  Pkt. 49

  Forebyggende rehabiliterende indsats. Ændring af lov om social service

  Sagsnr. 302612 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  En ændring af lov om social service giver mulighed for at give en styrket forebyggende indsats til borgere med fysiske, psykiske eller sociale problemer. Lovændringen understøtter dermed en systematisk rehabiliteringsindsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lov om social services nye § 82 a-d benyttes i Roskilde Kommune til at understøtte udvikling og anvendelse af rehabiliteringsindsatsen på socialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget har i 2017 vedtaget en række ændringer af lov om social service. Med lovændringen indføres en ny § 82 a-d, hvor der er fokus på forebyggelse, og hvor der gives hjemmel til nye typer af tilbud og metoder i det forebyggende arbejde på socialområdet. Målgruppen er personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
  Det er frivilligt at benytte lov om social services § 82 a-d, derfor skal der træffes politisk beslutning om, hvorvidt Roskilde Kommune skal anvende disse.
  Ændringen i lov om social service er:
  - § 82 a: Iværksættelse af tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte.
  - § 82 b: Tidsbegrænset individuel støtte i op til 6 måneder.
  - § 82 c: Sociale akuttilbud til personer med psykiske lidelser, akut støtte, omsorg og rådgivning.
  - § 82 d: Mulighed for at indlede et samarbejde med frivillige sociale foreninger om støtte efter §§ 82 a og 82 b. Det er en forudsætning, at det vurderes, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

  Intentionen med ændringen i serviceloven er at skabe en klar lovhjemmel til forebyggende indsatser inden udfordringerne for den enkelte borger bliver for store.
  Målgruppen for § 85 vejledning i lov om social service er til sammenligning beskrevet som personer, der har ”betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”.
  I forbindelse med at udvikle og indføre en rehabiliteringsmodel på socialområdet i Roskilde Kommune, vil ændringen i lov om social service understøtte muligheden for at give hurtig og målrettet hjælp.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 49

  Tiltrådt.
  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 50 Visitation til eksterne tilbud

  Pkt. 50

  Visitation til eksterne tilbud

  Sagsnr. 303013 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter visitation til eksterne tilbud på voksensocialområdet som opfølgning på drøftelser i Økonomiudvalget i januar 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det præciseres i den fremtidige visitation til botilbud på voksensocialområdet, at et grundlag for fravalg af et tilbud kan være, hvis tilbuddet har væsentlige anmærkninger fra tilsynet af faglig eller økonomisk art, eller på anden måde ikke lever op til de krav til sociale og etiske forhold, som fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelser januar 2018 drøfter Beskæftigelses- og Socialudvalget regler og principper for visitation til eksterne botilbud på voksensocialområdet.
  Borgere med en væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer kan visiteres til et botilbud efter Serviceloven § 107 (midlertidigt botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud). Botilbuddene skal være godkendt af Socialtilsynet og kan være tilbud som drives kommunal, regionalt eller privat.
  Afgørelsen om visitation til et botilbud tilrettelægges altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. En afgørelse efter serviceloven træffes på baggrund af faglige (behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige) og økonomiske hensyn. Økonomien må ikke stå alene, men af flere lige egnede tilbud, bør det billigste vælges.
  Når der visiteres til et privat tilbud, et regionalt tilbud eller et tilbud i en anden kommune indgår Roskilde Kommune kontrakt med leverandøren. Forvaltningen har typisk et indgående kendskab til det konkrete tilbud og afgørelsen træffes af et tværgående fagligt udvalg i forvaltningen. Roskilde Kommune anvender en standardiseret kontrakt for køb af ydelser på det specialiserede voksenområde udviklet i Region Sjælland.
  Det indskærpes fremadrettet, at der er en række principper og procedurer, der gælder i forbindelse med en kontraktindgåelse:

  - Forvaltningen gennemser tilsynsrapporter fra Socialtilsynet og er opmærksom på tilsynets anmærkninger af faglig eller økonomisk art i forhold til et aktuelt tilbud, når der er tale om tilbud, som er omfattet af Socialtilsynets kompetence.
  - Roskilde Kommune har en indkøbs- og udbudspolitik, der stiller krav til en række etiske og sociale forhold, der skal være opfyldt ved en kontraktindgåelse.
  Socialtilsyn Øst, Holbæk fører det driftsorienterede tilsyn for så vidt angår tilbud iht. servicelovens §§ 107 og 108, og forvaltningen fører det personrettede tilsyn, der har til formål at sikre, at den hjælp, der er truffet afgørelse om at yde, fortsat opfylder sit formål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 50

  Godkendt.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærer sagen i Byrådet og bemærker, at "Sagsfremstillingen findes mangelfuld og skæv, idet det beskrevne alene vil være et fragment af en visitationspolitik, altså hvordan kommunen prioriterer når der skal vælges det tilbud der samlet er det mest rigtige for den berørte borger og for RK. I sagen som den ser ud nu, savnes først og fremmest en beskrivelse af hvad der gør at tilbud tilvælges. Derudover savnes konkrete beskrivelser af hvad det er for typer af de diffust omtalte anmærkninger mv., der angiveligt skulle kunne gøre at man vil fravælge tilbud der er godkendt til at forefindes på tilbudsportalen.
  Sagen kan i den nuværende udformning efterlade et indtryk af, at man lokalt ikke ønsker at efterleve ministersvaret fra dec. 2017, samt at man ønsker at forbeholde sig alene at fravælge tilbud og slet ikke visitere."

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 51 Oplysning om sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet

  Oversigt_over_sagsbehandlingstider_i_Jobcentret_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 51

  Oplysning om sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 302916 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oplæg til oplysning af borgere og arbejdsgivere om sagsbehandlingstider i Jobcentret, Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oplæg om sagsbehandlingstider godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i sidste byrådsperiode, at borgere og arbejdsgivere på kommunens hjemmeside skal oplyses om forventede sagsbehandlingstider i Jobcentret.
  Roskilde Kommune modtager løbende borgerklager på beskæftigelsesområdet om sagsbehandlingstiderne. Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede i den sammenhæng, hvorvidt øget oplysning og information til borgere og arbejdsgivere kan bidrage til forståelsen af sagsbehandlingsprocessen i Jobcentret og således nedbringe antallet af klager.
  Der er udarbejdet en oversigt til borgere og arbejdsgivere om sagsbehandlingstiderne i de forskellige typer af sager, der er i Jobcentret.
  Oversigten over sagsbehandlingstider er bygget op efter følgende kategorier:
  - Hvad søger du om?
  - Vores tidsfrist til behandling af din sag
  - Links til lovene
  - Yderligere information om sagsbehandlingen
  Oversigten over sagsbehandlingstider findes som bilag til sagen. Oversigten lægges på hjemmesiden under Jobcenter Roskilde: http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/jobcenter-roskilde

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 51

  Godkendt.

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 52 Brugerinddragelse på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 52

  Brugerinddragelse på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 297990 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og socialudvalget præsenteres for forslag til, hvordan ledige borgeres viden og erfaringer inddrages mere systematisk på beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der nedsættes brugerpanel med skiftende besætning og tema med formål at inddrage ledige borgeres viden og erfaringer om udvalgte temaer.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede den 7. november 2017 forskellige metoder til systematisk at inddrage ledige borgeres viden og erfaringer på beskæftigelsesområdet.
  På baggrund af drøftelserne besluttede udvalget, at forvaltningen præsenterede udvalget for et endelig forslag til inddragelse af de ledige borgeres viden og erfaringer for et nyt udvalg primo 2018.
  Forvaltningen indstiller, at der nedsættes et brugerpanel med skiftende besætning og tema. Formålet med brugerpanelet er at sikre en systematisk inddragelse af brugernes viden og erfaringer i forbindelse med evaluering af indsatser, undersøgelser af brugernes behov, undersøgelse af brugeroplevelser og lignende.
  Panelets besætning skifter med baggrund i den igangværende inddragelsesproces. Panelet nedsættes hvert halve til hele år afhængig af temaet. For 2018 foreslås det, at følgende to temaer afdækkes via et brugerpanel:
  - De jobklare lediges oplevelse af kvaliteten af jobsamtalerne efter at jobcentret har sat fokus på den jobrettede samtale
  - De aktivitetsparate lediges oplevelse af en fremrykket beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken
  Brugerpanelet skal administrativt understøttes af forvaltningen.

  Proces for nedsættelse af et brugerpanel:

  1. Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges forslag til temaet, den konkrete indsats eller undersøgelsesfelt for brugerpanelet samt hvad den viden, der opnås skal bruges til.
  2. Inddragelsesprocessen planlægges mht.:
  - Hvem og hvor mange er det relevant at inddrage i panelet og hvordan?
  - Hvordan inddrages brugernes viden bedst muligt i det konkrete tema? Spørgeskema, kvalitative interviews, workshops, dialogmøde eller andet?
  3. Den praktiske brugerinddragelse gennemføres.
  4. Udvalget præsenteres for resultaterne af inddragelsesprocessen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 52

  Godkendt.
  Udvalget ønsker, at de ledige selv, som har deltaget samt andre involverede deltager, når udvalget præsenteres for resultaterne.

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 53 Procesplan for revision af Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune

  Procesplan_for_revision_af_Strategi_for_Socialoekonomi.pdf

  Pkt. 53

  Procesplan for strategi for socialøkonomi i Roskilde

  Sagsnr. 302672 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager forslag om, at Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune revideres samt udkast til Procesplan for revision af Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget

  1. godkender, at Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune revideres
  2. godkender Procesplan for revision af Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 4. september 2014 Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune. Advisory Board for Socialøkonomi blev etableret og flere værdiskabende aktiviteter er gennemført for at stimulere det socialøkonomiske miljø i Roskilde. Den eksisterende strategi har således støbt fundamentet for det hidtidige arbejde med socialøkonomi.
  Forvaltningen indstiller at revidere Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune for at sikre, at strategien:
  - adresserer konkrete socialøkonomiske udfordringer i Roskilde Kommune,
  - understøtter Roskilde Kommunes strategi inden for de forskellige socialøkonomiske områder samt
  - udnytter det fulde potentiale, der ligger i samarbejdet mellem civilsamfund, virksomheder herunder socialøkonomiske virksomheder og kommunen.
  En målrettet strategi for socialøkonomi kan sikre, at de initiativer der iværksættes understøtter kommunens arbejde og indsatser.
  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender Procesplan for revision af Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune. Procesplanen består af 3 elementer:

  1. Udvikling af den reviderede strategi for socialøkonomi med ny vision, mål og indsatsområder.
  2. Godkendelse af den reviderede strategi for socialøkonomi.
  3. Evaluering af Advisory Board for Socialøkonomi og revidering af kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi.


  Resultatet af kortlægningen samt anbefalinger til en revideret strategi fremlægges udvalget i sommeren 2018. Beskæftigelses- og Socialudvalget har i sidste byrådsperiode udskudt evaluering af Advisory Board for Socialøkonomi. Evalueringen samt revision af kommissorium forestås ligeledes i sommeren 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 53

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt.

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 54 Orientering om tilsyn på socialområdet ved Socialtilsyn Øst i 2017

  Pkt. 54

  Orientering om tilsyn på socialområdet ved Socialtilsyn Øst i 2017

  Sagsnr. 296442 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sociale tilbud i Roskilde Kommune får en gang årligt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst. Udvalget orienteres hermed om socialtilsyn i 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er gennemført sociale tilsyn i 2017 på alle botilbud og opgangsfællesskaber i Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri samt socialtilsyn i Roskilde Kvindekrisecenter og Center for Alkohol- og Stofbehandling. Alle de pågældende tilbud er godkendt.
  Socialtilsyn Øst gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud. Formålet er, at bidrage til at sikre, at borgeren modtager en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Socialtilsyn Øst har blandt andet kompetence til at godkende sociale tilbud og føre driftsorienterede tilsyn med disse tilbud.
  Socialt tilsyn gennemføres minimum en gang årligt. Socialtilsynet baseres på indhentede oplysninger fra bostedet. Socialtilsynet henter en del af materialet på Tilbudsportalen. Herudover indhentes handleplaner, pædagogiske planer, statusrapport og journalnotater for to borgere. Ved tilsynet er der samtaler med borgere, medarbejdere og ledelsen.
  Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet. Der er fastlagt syv temaer, som tilbuddenes kvalitet vurderes ud fra. Disse er: 1) uddannelse og beskæftigelse 2) selvstændighed og relationer 3) målgruppe, metoder og resultater 4) sundhed og trivsel 5) organisation og ledelse 6) kompetencer og 7) fysiske rammer.
  Alle botilbud og opgangsfællesskaber på socialområdet blev godkendt. Der var forslag til mulige forbedringspunkter eksempelvis: styrket dokumentation, understøttelse af borgerne i at have en aktiv hverdag og styrke arbejdet med individuelle handleplaner. Løsningen af en del af udfordringerne i forhold til dokumentation forventes at blive understøttet af implementeringen af fælles dokumentationssystem KMD Nexus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 54

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 55 Orientering om tilsyn på socialområdet ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017

  Pkt. 55

  Orientering om tilsyn på socialområdet ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017

  Sagsnr. 296442 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2018 gennemført risikobaserede tilsyn på 4 bosteder på socialområdet i Roskilde Kommune. Udvalget orienteres her om de tilsyn, der er gennemført.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På socialområdet i Roskilde Kommune fik Hørhus, Mariehusene, Lindelunden og St. Valbyvej tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017. I 2017 var temaerne medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.
  Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn med en samlet vurdering af behandlingsstedet i følgende kategorier:
  - Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
  - Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
  - Problemer af betydning for patientsikkerheden
  - Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden
  Tilsynene begynder med en indledende samtale med stedets leder. Her drøftes blandt andet det materiale (instrukser mv.) som bostedet har indsendt forud for tilsynsbesøget. Efter samtalen gennemføres selve tilsynet som en blanding af observation, interview med personale og gennemgang af materialer fx dokumentation.
  Hørhus, Mariehusene og St. Valbyvej blev alle godkendt ved det risikobaserede tilsyn med kommentaren ”få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”. Der var enkelte punkter, der kunne arbejdes med, eksempelvis: mere systematisk dokumentation af borgernes sundhedsfaglige problemer, flere instrukser og sikring af informeret samtykke.
  Som udvalget blev orienteret om ved udvalgsmødet den 5. december 2017 fik Lindelunden et påbud om at sikre mere dokumentation, sikre forsvarlig medicinhåndtering samt sikre implementering af instrukser. Der blev gennemført nyt tilsyn på Lindelunden den 1. december 2017. Ved dette tilsyn blev Lindelunden godkendt med kommentaren: ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.
  De 4 bosteder arbejder hver især med Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger. Løsningen af en del af udfordringerne i forhold til dokumentation forventes at blive understøttet af implementeringen af fælles dokumentationssystem KMD Nexus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 55

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 56 Orientering om sundhedsprofil 2017

  Sundhedsprofil_for_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om sundhedsprofil 2017

  Sagsnr. 302710 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle regioner har i 2017 gennemført en sundhedsprofilundersøgelse i alle landets kommuner. Resultaterne giver mulighed for at belyse udviklingen i sundhedstilstand over tid for borgere over 16 år i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Resultaterne af den nationale Sundhedsprofil 2017 blev offentliggjort den 6. marts 2018 med rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017”. Sundhedsprofilen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere over 16 år, som gentages hvert fjerde år. Resultaterne for Roskilde Kommune er baseret på 1166 besvarelser svarende til en besvarelsesprocent på 58,3. Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2013. Region Sjælland har udarbejdet en regional rapport og har lavet en opsummering af resultater for hver kommune, jf. bilag.
  Det er muligt at belyse forekomsten og fordelingen i Region Sjælland i forhold til køn, alder og uddannelses- og erhvervstilknytning. Forekomsten for Roskilde Kommune kan opdeles på køn. Af tabel 1 fremgår forekomsten af udvalgte resultater for Roskilde Kommune.

  2013 2017 Region Sjælland 2017
  Godt selvvurderet helbred 85,6 84,2 81,4
  Daglig rygning 15 14 19
  Alkoholforbrug over højrisikogrænsen 9,9 7,6 7
  Problematisk alkoholadfærd 25 22 19
  Højt stressniveau 22 25 27
  Svær overvægt 13,8 16,1 20,6
  Mindst én langvarig sygdom 59 62 66
  Dårlig mentalt helbred 10,4 12,2 13,2

  Tabel 1: Sundhedsprofil 2017, Roskilde Kommune. Alle tal er angivet i procent.
  Sundhedsprofilen viser, at sundhedstilstanden blandt borgerne i Roskilde Kommune ikke har ændret sig markant siden 2013. Der er sket et mindre fald i andelen, der vurdere eget helbred som godt, fra 85,6 pct. til 84,2 pct. Andelen af borgere, der overskrider højrisikogrænsen for alkoholindtag er faldet fra 9,9 pct. i 2013 til 7,6 pct. i 2017. Andelen er lidt højere end Regionen (7 pct.). Stressniveauet er steget fra 25 pct. til 27 pct. Samtidig ses en mindre stigning i andelen med dårlig mentalt helbred, fra 10,4 til 12,2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 56

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 57 Orientering om kontrol af sociale ydelser på beskæftigelsesområdet 2017

  KLs_effektmaaling_af_kommunernes_kontrolindsats_1._halvaar_2017.pdf

  Pkt. 57

  Orientering om kontrol af sociale ydelser 2017

  Sagsnr. 303022 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en status på kontrollen af social ydelser i 2017. 199 borgere fik i 2017 stoppet sociale ydelser for ca. 17,9 mio. kr., som de pågældende borgere ikke var berettiget til. Det er en stigning i antal sager på 7 %. Den kommunale andel af besparelsen er ca. 14 mio. kroner. Den samlede besparelse er steget totalt set.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en status på kontrollen af social ydelser i 2017.
  I 2017 har Roskilde kommunes Kontrolteam i samarbejde med jobrådgivere i Jobcentret opdaget snyd med sociale ydelser i alt 199 sager svarende til en omregnet årlig besparelse på godt 17,9 mio. kr. Den kommunale andel heraf er ca. 14,5 mio. kr.
  Der er sendt regninger til borgerne på 1,6 mio. kroner i 2017; det er det faktiske krav, bevisbyrden har kunnet løfte. Opgørelsesmetoden følger KL´s vejledning og er dels tilbagebetalingsbeløb og dels fremtidig besparelse opgjort til helårsbeløb.
  I 2017 modtog kontrolteamet 301 anmeldelser fra borgere, kolleger og samarbejdspartnere (telefonisk, personligt og anonymt via kommunens hjemmeside).
  Det interne samarbejde i kommunen er en væsentlig del af den effektive kontrolindsats.
  Størstedelen af kontrolsagerne opstår internt i kommunen. Enten på initiativ af Kontrolteamet selv eller efter henvendelse fra kolleger. Kontrolteamets to medarbejdere har de seneste år også fungeret som rådgivere for kolleger i kommunen. Formålet er at skærpe organisationens fokus på kontrol for at undgå fejludbetalinger og socialt bedrageri. Rådgivningen sker sideløbende med kontrolarbejdet, og det har givet en større opmærksomhed hos jobrådgiverne i forhold til tegn på uforenelige oplysninger. Borgere og virksomheder skal have den ydelse, de er berettiget til – hverken mere eller mindre.
  Kontrolsager opstår også i samarbejdet med Udbetaling Danmark. Kommunen bidrager dermed til begge myndigheders arbejde med kontrol, social snyd og indsats mod fejludbetalinger. Hertil kommer udtræk fra Den Fælles Dataenhed, som i 2015 er oprettet i Udbetaling Danmark og skal bidrage til samarbejdet mellem kommuner og Udbetaling Danmark. Der arbejdes løbende med at forbedre hit-raten på udtrækslisterne, som kommunerne har adgang til. Udtrækslisterne fremkommer ved at samkøre data fra registre fra offentlige myndigheder og a-kasser med oplysninger om modtagere af ydelser og tilskud fra kommunerne og Udbetaling Danmark. Roskilde kommune anvender Den Fælles Dataenhed i det omfang det er muligt i forhold til øvrige kontrolopgaver i kommunen.
  Andre samarbejdspartnere er i mindre omfang Skat, Politi, kommunens interne følgegruppe og andre offentlige myndigheder. Derudover har Kontrolteamet i løbet af året foretaget kontrolaktioner på forskellige virksomheder i forbindelse med anmeldelse om mistanke om sort arbejde. Kontrolteamet deltager endvidere i erfa-grupper i kommunalt og KL-regi.
  Kontrolteamets tilstedeværelse på beskæftigelsesområdet betyder, at flere sager bliver stoppet allerede som ansøgningssager, og disse sager indgår ikke i registreringen af stoppede sager.
  I økonomiaftalen for 2016 indgik regeringen og KL en aftale om at dokumentere udviklingen i kommunernes kontrolindsats gennem halvårlige effektmålinger, og senest har regeringen og kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 aftalt yderligere at styrke kontrolindsatsen for at i møde gå snyd og fejleudbetalinger. Styrkelse af kontrolindsatsen er et af fem beskæftigelsespolitiske mål for 2018. Kontrolindsatsen bliver registreret i KL-værktøj, der har til formål at følge kontrolindsatsen med sociale ydelser i kommunerne. Redskabet giver en fælles standard for opgørelse af effekten og generere ledelseskontrol til brug internt i kommunen.
  Afrapportering for kommunernes registrering for 1. halvår 2017 ses i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører kontrol af sociale ydelser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 57

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 58 Orientering om status for pårørendepolitikken

  Pkt. 58

  Orientering om status for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de initiativer, der er igangsat for at gennemføre pårørendepolitikken.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Endvidere skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget på møder i august 2017 en række konkrete indsatser, i form af en handlingsplan, der skal føre til at de politiske mål i pårørendepolitikken opfyldes.
  Forvaltningen har holdt møder med Handicaprådet, Ældrerådet samt en række patientforeninger. På møderne er drøftet, hvordan relevant information om pårørendepolitikken bør udformes. Der er entydige tilbagemeldinger om, at én pjece med relevante informationer til alle typer pårørende-situationer ikke er hensigtsmæssig, da en sådan pjece bliver for omfattende og uoverskuelig og samtidig hurtig vil blive uaktuel.
  I stedet er der enighed om, at der bør udformes en informations-folder med en kort, generel beskrivelse af pårørendepolitikken og med henvisning til kommunens og de frivillige foreningernes hjemmesider. Pjecen skal fordeles til biblioteker, praktiserende læger m.fl. Endvidere blev det på møderne drøftet, hvordan en ny hjemmeside til pårørende på roskilde.dk kan udformes, så der bliver taget hensyn til, at pårørende er meget forskellige. Samt sådan at man med få klik kan finde frem til de oplysninger, der er relevante for den enkelte pårørende, herunder oplysninger om tilbud som henholdsvis frivillige foreninger og kommunen tilbyder.
  Information om pårørendeinddragelse på de enkelte plejecentre, botilbud, dagtilbud m.v. findes på de enkelte tilbud og de hjemmesider, som institutionerne selv vedligeholder.
  I overensstemmelse med pårørendepolitikken er der også iværksat en række andre initiativer, herunder ”Åben telefon” til en repræsentant for ledelsen i Social, Job og Sundhed, decentrale aktiviteter på plejecentre, bosteder m.v. med det formål at inddrage og informere de pårørende. Fx udbyder Sundhedscentret i maj 2018 et nyt kursus ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”. Til kommunale medarbejdere er i maj ’18 et nyt kursus om at etablere og forankre et konstruktivt samarbejde med pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 58

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 59 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_forsoergelsesydelsesmodtagere_april_2018.pdf

  Pkt. 59

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  - Antallet af forsikrede ledige er uændret. Blandt klyngekommunerne har der gennemsnitligt været et lille fald.
  - Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser har været svagt faldende, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælps-klyngen.
  - Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere er faldet relativt mere i Roskilde Kommune end i klyngen.
  - Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere har været uændret de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger på niveau med klyngen.
  - Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  - Antallet af sygedagpengemodtagere er faldende både i Roskilde Kommune og i klyngen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 59

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 60 Orientering om boligformer på det sociale område

  Notat_om_botilbud_og_beliggenhed.pdf

  Pkt. 60

  Orientering om boligformer på det sociale område

  Sagsnr. 294739 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om de forskellige boligformer, som kommunen kan benytte på socialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune kan anvise til en række forskellige boligformer på socialområdet på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgerens behov. De forskellige botilbud er opdelt efter målgruppe som fx handicap, udviklingshæmning, autisme, psykiske problemer, social adfærd m.m. Der gælder også lidt forskellige vilkår og betalingsforhold for de forskellige typer boliger.
  Anvisningen kan ske til boliger hos boligselskaber, til kommunens egne botilbud eller til private og andre kommuners botilbud. Det antal boliger, der er til rådighed, er således ikke et endeligt afgrænset antal. Tilsvarende er der også udenbys borgere, der har ophold på Roskilde Kommunes botilbud.

  Boligviften omfatter:

  - Anvisningsret til ledige almene boliger efter aftale med boligselskaber, herunder social boliganvisning til flygtninge og borgere med sociale behov for anvisning
  - Ældre- og handicapboliger (almene boliger) til borgere, som har vanskeligt ved at klare sig i deres vante hjem, og hvor det ikke længere er muligt at indrette denne hensigtsmæssigt fx til hjælpemidler
  - Kommunens egne husvildeboliger (fx i Vestergade/Nygade)
  - ”Skæve boliger” til hjemløse/-truede (ved Sdr. Ringvej)
  - Forsorgshjem (forstander træffer beslutning om optagelse)
  - Kvindekrisecenter (leder træffer beslutning om optagelse)
  - Akuttilbud med kortvarig overnatning (Toftebakken)
  - Midlertidige botilbud efter serviceloven (fx St. Valbyvej til unge, Toftebakken, enkelte boliger på Mariehusene m.fl.)
  - Længerevarende botilbud efter serviceloven (fx Mariehusene, Hørhusene)
  - Bo- og opgangsfællesskaber, udslusnings- og inklusionsboliger i almene boligafdelinger (fx Rønnebærparken)
  - Botilbud etableret som almen boligafdeling, dvs med almindelig lejekontrakt og mulighed for boligstøtte (fx Lindelunden, Koglerne)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 60

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 61 Orientering om regeringens udspil om sanktioner og kontrol i kontanthjælpssystemet

  Pkt. 61

  Orientering om regeringens udspil om sanktioner og kontrol i kontanthjælpssystemet

  Sagsnr. 303020 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om regeringens nye udspil (marts 2018) vedr. skærpelse og forenkling af sanktionsreglerne samt styrkelse af kontrollen omkring udbetaling af ydelser på kontanthjælpsområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen er i marts 2018 kommet med et nyt udspil, som dels har til formål at forenkle reglerne vedr. sanktion og skabe et mere konsekvent sanktionssystem, og dels har til formål at styrke muligheden for kontrol med offentlige ydelser.

  Regeringens formål med at forenkle sanktionsreglerne er at gøre det lettere for kommunerne at administrere reglerne og begår færre fejl. Regeringens formål med at skærpe reglerne omkring sanktionering er at understøtte, at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller en indsats, der kan bringe dem tættere på.

  Regeringens forslag på sanktionsområdet er:

  - Skærpet sanktion for uberettiget modtagelse af hjælp i udlandet og sort arbejde
  - Sanktion ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring
  - De 74 beregnede dagssatser erstattes af 4 faste satser
  - Rimelige grunde skal tænkes ind ved anvisning af tilbud
  - Krav om aftale om jobsøgning og frist for at joblogge
  - Skærpet rådighedssanktion (hjælp udbetales alene ved fremmøde) forenkles og udvides
  - Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten
  - Kortere vej fra forseelse til sanktion – mulighed for agterskrivelse
  - Vejledningsindsatsen forenkles i forhold til omfang og indhold
  - Præcisering af regler om udvidet partshøring af aktivitetsparate
  Forslagene berører ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet: Kontanthjælpsmod-tagere, uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere.
  På kontrolområdet ønsker regeringen at skabe mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, der skal forhindre misbrug og fejludbetalinger.

  Regeringens forslag på kontrolområdet er:

  - Kommunerne får pligt til at politianmelde borgere, som opholder sig længere tid i udlandet og uberettiget modtager hjælp
  - Tilsyn i lufthavne med, at borgere ikke uberettiget har modtaget ydelser under udlandsophold.
  - Bedre muligheder for kontrol med bopæl og samleverstatus via nye registre
  - Registersamkøringer anvendes til at understøtte vejledende og forebyggende indsatser
  - Mulighed for at videregive basisoplysninger om borgere i fremsendte kontrolsager, så kommunerne ikke manuelt selv skal indhente dem
  - Benchmark af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 61

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 62 Eventuelt

  Pkt. 62

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 62

  Fraværende: Jens Børsting (A).

 • Pkt. 63 Oprettelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Udkast_til_aftale_om_samarbejde_vedroerende_Forberedende_Grund_Uddannelse_FGU_mellem_Greve_Hoeje-Taastrup_Lejre_Roskilde_og_Solroed_kommuner.pdf

  Pkt. 63

  Oprettelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Sagsnr. 303027 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2019 oprettes en ny statslig selvejende uddannelse; FGU. Roskilde Kommune skal sammen med landets øvrige kommuner via KKR indstille til undervisningsministeren, hvor den nye uddannelse skal placeres. Der redegøres for den proces, som Roskilde Kommune er en del af med henblik på dannelse af den nye uddannelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle og underskrive samarbejdsaftalen mellem Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner om at danne en Forberedende Grunduddannelsesinstitution
  2. der udpeges en udvalgsformand til institutionens kommende bestyrelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen forelægges enslydende i både Beskæftigelses- og Socialudvalget samt i Skole- og Børneudvalget
  Med reformen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” skal der fra august 2019 oprettes en ny statslig uddannelse; Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det er en ny uddannelse, som erstatter følgende nuværende uddannelser: Produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksenuddannelse, Ordblindeundervisning for voksne samt Forberedende Voksenundervisning.
  FGU er for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring om fremtidig uddannelse og beskæftigelse, og uddannelsen er opdelt i tre spor: Almen grunduddannelse, Produktionsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelse.
  For hver FGU-institution nedsættes en bestyrelse sammensat af et medlem fra hver kommunalbestyrelse i institutionens dækningsområde, en arbejdsgiverrepræsentant, en repræsentant fra fagbevægelsen, en repræsentant fra erhvervsskolesektoren samt to medarbejderrepræsentanter, hvoraf én har stemmeret.
  Kommunekontaktrådene (KKR) er af Undervisningsministeriet blevet anmodet om, frem mod den 1. juni 2018, at koordinere processen og indstillingen til ministeren for at etablere kommunale samarbejder om FGU-institutioner og –skoler. Det er på baggrund af denne tidsfrist, at sagen forelægges nu.
  Roskilde Kommune har på administrations- og borgmesterniveau været i dialog med Greve, Høje-Taastrup, Lejre og Solrød kommuner om et muligt samarbejde om FGU. Det er oplagt med et sådant samarbejde af flere grunde: De fem kommuner udgør for det første et geografisk område, der hører naturligt sammen, og hvor der i forvejen er stor interaktion på en række andre områder også. Endvidere og i fortsættelse heraf færdes de unge uddannelsessøgende allerede i dag på tværs af kommunegrænserne, hvilket også skal ses i lyset af veludviklede infrastrukturelle forbindelser med tog og bus m.v. Hertil kommer, at allerede eksisterer en række store og veletablerede uddannelsesmuligheder og – visioner, som danner et yders konstruktivt grundlag for oprettelse af FGU.
  I henhold til vedlagte udkast til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling/matrikel fra Høje-Taastrup/greve Kommunes produktionsskole. Institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune, mens Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse.
  Udkastet til samarbejdsaftale skal behandles i de fem kommuner og derfra færdigforhandles og underskrives.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-04-2018, pkt. 63

  Ad 1.: Anbefales
  Ad 2.: Udvalget anbefaler, at det bliver formanden for Skole- og Børneudvalget.

  Fraværende: Jens Børsting (A).