You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 13, 2019 - 16:30
Sted: Sverige
 • Pkt. 127 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 127

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 127

  Godkendt.

 • Pkt. 128 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 128

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 128

  ̵ Udvalgets møde i december holdes på Roskilde Sygehus med oplæg om serviceassistentfaget
  ̵ Der blev orienteret om situationen i Integrationsafdelingen
  ̵ Der holdes fælles udvalgsmøde om ungeindsatsen mellem KIU, SBU og BSU den 4. december kl. 16-16.45
  ̵ Forvaltningen kommer med forslag til idrætsbegivenhed for sårbare borgere på et møde i foråret 2020
  ̵ Der blev orienteret om status vedr. socialt frikort. Udvalget opfordrer til, at der er fokus på muligheden for socialt frikort blandt forvaltningens medarbejdere.

 • Pkt. 129 Plan for udmøntning af budget 2020-2023 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Pkt. 129

  Plan for udmøntning af budget 2020-2023 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Sagsnr. 324451 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2020-2023 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2020-2023 blev vedtaget af byrådet den 30. oktober 2019 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Integrationsafdelingen og Jobcenter sammenlægges

  Integrationsafdelingen lægges pr. 1. januar 2020 ind under Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder. Sammenhængende indsatser er væsentligt for gode integrationsforløb, både i forhold til jobcentret og øvrige afdelinger i kommunen. Der iværksættes en proces for at afklare den fagligt mest hensigtsmæssige fremtidige placering af integrationsafdelingens forskellige opgaver.

  Sygedagpenge, reduktion

  Der opnormeres med 1 virksomhedskonsulent i Fønix.
  Opnormeringen forventes at kunne understøtte målet om at forkorte forløbene på sygedagpenge med 2 uger ved en tidligere virksomhedsrettet indsats over for sygedagpengemodtagerne og arbejdsgiverne.

  Jobrotation, reduktion

  Den lavere aktivitet på området forventes at fortsætte. Dog har virksomheder, som selv anmoder om jobrotation, ret til dette, såfremt de opfylder kriterierne.

  Nednormering på integrationsområdet

  Lønbudgettet for 2020 – 2023 er nedjusteret med 3,0 mio. kr., hvilket effektueres ved personalereduktioner i Integrationsafdelingen. Heri indtænkes vakante stillinger.

  Indsatser på integrationsområdet

  Foruden ovennævnte nednormering i Integrationsafdelingen er der foretaget besparelser på i alt 3,4 mio. kr. (forligsblokke 3104, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112 og 3116) ved en reduktion i servicen til borgere i midlertidig indkvartering, ved indarbejdelse af produktivitetsgevinster ved hjemtagelse af mentoropgaver på integrationsområdet og kortere løntilskudsforløb, bedre ressourcestyring af tolke, mere erhvervsrettede indsatser, mere fokuseret danskuddannelse og intensiveret indsats rettet mod børnefamilier omfattet af integrationsprogrammet. Flere af ovenstående reduktioner har personalemæssige konsekvenser.

  Seniorjob, produktivitet

  Antallet af personer i seniorjob er faldende som følge af den øgede indsats på A-dagpengeområdet, de forbedrede konjunkturer samt at færre og færre generelt har ret til et seniorjob i kommunen.

  Godtgørelse til transportudgifter mv. ved aktivering

  I retningslinjerne for bevilling af godtgørelse tilpasses kriteriet for rimelig gå-afstand fra 3 km til 5 km fra 1. januar 2020, således at færre vil blive bevilget denne godtgørelse.

  Nytteindsats, produktivitet

  Nytteindsatsen omlægges, da målgruppen har brug for en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats. De tidligere holdlederstillinger nedlægges og der fokuseres i stedet på en mere håndholdt indsats med virksomhedskonsulenter tilknyttet – stadigvæk i regi af Job og Nytte.

  Løntilskud til forsikrede ledige i løntilskud i Roskilde Kommune, reduktion

  Der fokuseres fortsat på at finde flere private løntilskud og mindre anvendelse af løntilskudsansættelser af forsikrede ledige i Roskilde Kommune.

  Reduceret brug af mentor i jobcentret

  Anvendelsen af mentorer for kontanthjælpsmodtagerne reduceres og indsatsen rettes i stedet mod mere virksomhedsrettede tilbud.

  Jobcenterfunktioner overgår til A-kasserne afhængigt af nærmere analyse

  I årene 2020 – 2023 skal de 5 A-kasser – FOA, 3F, HK, Metalarbejderne og Socialpædagogerne – i Roskilde Kommune overtage indsatsen for de ledige over 25 år i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode. Ledige med risiko for langtidsledighed indgår ikke i forsøget og A-kassen sender således denne gruppe videre til Jobcentret.

  Udvidelse eller flytning af kvindekrisecenter (Anlæg)

  Der er afsat 1,0 mio. kr. i budget 2020. Krisecentret har i oktober taget en ekstra bolig i brug ved at nedlægge et kontor- og mødelokale. Forvaltningen undersøger mulighederne for enten at flytte eller udvide de eksisterende rammer. Udvalget vil blive forelagt en sag i første kvartal 2020.

  Renovering af udearealer Københavnsvej 266 (Anlæg)

  Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,55 mio. kr. i 2021 til renovering af udearealer på Københavnsvej 266 med et sundhedsfremmende indhold. Udvalget vil blive forelagt sag i første halvår 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2020-2023.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 129

  Godkendt.

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold for de enkelte sager i udmøntningsplanen.

 • Pkt. 130 Tillægsbevilling til Voksensocialområdet

  Pkt. 130

  Tillægsbevilling til Voksensocialområdet

  Sagsnr. 313425 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Voksensocialområdet forventes et ufinansieret merforbrug på serviceudgifter på 35,0 mio. kr. i 2019, som er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. august. Da merforbruget ikke kan finansieres inden for udvalgets bevilling, anmodes om en tillægsbevilling på 35,0 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 35,0 mio. kr. i 2019 til Voksensocialområdet. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 viste opfølgningen på Voksensocialområdet et forventet merforbrug på servicerammen på 35,8 mio. kr. Heraf er de 0,8 mio. kr. finansieret af tillægsbevilling til opstart af botilbud i Hyrdehøj 60. Der er således et forventet ufinansieret merforbrug på 35,0 mio. kr.

  Der er i løbet af 2019 indført tiltag for at mindske merforbruget på området. Uden disse tiltag ville det ufinansierede merforbrug formentligt have været større end de 35,0 mio. kr.

  Merforbruget skyldes, at især botilbudsområdet har vist en kraftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som fortsætter i 2019. Udviklingen i forbrug af botilbudspladser viser efter første halvår en yderligere stigning i § 107 pladser, der også er dyrere end forventet.
  Det øgede forventede merforbrug (forværring på 10,0 mio. kr.) i forhold til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 skyldes, at der i årets første budgetopfølgninger har været anlagt en mere positiv vurdering af udviklingen for at undgå at overvurdere det forventede merforbrug. Den vurdering, der blev fremlagt i budgetopfølgningen pr. 31. august, er udtryk for en revurdering af den aktuelle situation.
  Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget under Beskæftigelses- og Socialudvalget kan ikke finansieres inden for udvalgets bevilling.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 35 mio.kr. i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 130

  Anbefales.

 • Pkt. 131 Status og videreførelse af særlige småjobs

  Pkt. 131

  Status og videreførelse af særlige småjobs

  Sagsnr. 302248 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Etablering af særlige småjobs på Materielgården for borgere omfattet af 225 timers reglen er stadig i gang, men der er overskydende midler i projektet. Forvaltningen foreslår, at undersøge alternative muligheder for afholdelse af småjob i kommunen for de overskydende midler i projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager status om særlige småjobs på Materielgården til efterretning og godkender, at forvaltningen fremlægger alternative muligheder for anvendelse af overskydende midler i projektet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2018 afsatte budgetforligspartierne 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs på Materielgården. I 2019 blev ordningen videreført med yderligere 1 mio. kr. til afholdelse af særlige småjobs i 2019 svarende til op til 25 borgere i småjobs pr. år.
  Etableringen af særlige småjobs er primært rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde 225 timers kravet, og med et særligt sigte på at få dem videre i faste job.
  Ordningen indebærer, at småjobbene oprettes på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.
  Kandidaterne til småjobs formidles via jobcentret efter konkret aftale med Materielgården, der afholder den indledende jobsamtale og vurderer, om kandidaten har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig et småjob.
  Hvert småjob indledes med to ugers virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af borgerens motivation. Herefter oprettes småjob op til 37 timer om ugen i minimum 4 uger og maksimum 15 uger afhængig af det ugentlige antal timer og ift., om den enkelte borger i forvejen skulle have optjent nogle af de 225 timer.
  Det har været udfordrende at matche tilbuddet med borgere omfattet af målgruppen. I oktober 2019 er borgere omfattet af 225-timersreglen blevet screenet – både borgere der er stoppet i kontanthjælp som følge af timereglen, og borgere der er i fare herfor frem til årsskiftet, hvor projektet stopper.
  Siden 1. januar 2019 er 13 borgere blevet henvist til Materielgården. Heraf er 8 borgere påbegyndt i virksomhedspraktik og efterfølgende startet i småjobs på Materielgården. Forvaltningen vurderer, at yderligere 2 borgere vil kunne påbegynde forløbet i indeværende år.
  Der er forventeligt overskydende midler i projektet fra 2019 på ca. 650.000 kr. samt overskydende midler fra 2018 på 689.068 kr.
  Forvaltningen foreslår, at alternative muligheder for afholdelse af småjob i kommunen for de overskydende midler i projektet undersøges.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 131

  Godkendt.

 • Pkt. 132 Udkast til ny integrationspolitik

  Integrationspolitik_udkast.pdf

  Pkt. 132

  Udkast til ny integrationspolitik

  Sagsnr. 323534 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager udkast til ny integrationspolitik i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til integrationspolitikken, herunder bl.a.:

  1. om de opstillede værdier og målsætninger repræsenterer de elementer, som udvalget finder relevante.
  2. om værdierne står i den rette, prioriterede rækkefølge

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har udarbejdet udkast til ny integrationspolitik. Integrationspolitikken er udarbejdet med input fra dialogmødet, med deltagelse af borgere, frivillige- og sociale foreninger, medlemmer af Integrationsrådet samt Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det er mundet ud i en integrationspolitik, som sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Integrationspolitikken skal revideres i forbindelse med en ny byrådsperiode.
  Efter udvalgets drøftelse af integrationspolitikken sendes udkastet i høring i perioden 11. november 2019 til 9. december 2019. Det sker ved at udkastet lægges på høringsportalen ”Høringer, Borgermøder og Afgørelser”, på Roskilde Kommunes hjemmeside, ligesom det sættes i Roskilde Avis. Politikken sendes ligeledes til deltagerne ved dialogmødet samt relevante råd. Skole og Børn vil ligeledes blive involveret.
  Herefter justeres integrationspolitikken med udgangspunkt i høringssvarene. Politikken behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 16. januar 2020, med henblik på endelig godkendelse i byrådet den 29. januar 2020.
  Når politikken er vedtaget udarbejdes en handlingsplan, som udmønter politikken i konkrete målsætninger og handlinger. De konkrete målsætninger skal desuden afspejle sig i ”Resultater i Roskilde”. Handlingsplan og forslag til målsætninger i ”Resultater i Roskilde” forelægges udvalget foråret 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 132

  Udkastet til integrationspolitik sendes i høring i en bred kreds, bl.a. til alle fagudvalg. Dansk Folkepartis bemærkninger til udkastet udsendes sammen med høringsmaterialet.

 • Pkt. 133 Orientering om opfølgning på sag vedr. svindel på Henrik Nielsens vej

  SUS_Digital_sikkerhed.pdf Faktablad_Sikkerhed_paa_nettet.pdf

  Pkt. 133

  Orientering om opfølgning på sag vedr. svindel på Henrik Nielsens Vej

  Sagsnr. 321774 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en opfølgning på igangsatte tiltag i forbindelse med sag vedr. tricktyverier i opgangsfællesskabet for unge på Henrik Nielsens Vej, som udvalget blev orienteret om ved udvalgsmøde den 7. februar 2019.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af orienteringssag vedr. tricktyverier på Henrik Nielsens Vej i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 2. juli 2019 fik forvaltningen til opgave at udarbejde en pjece, der skal understøtte, at borgere på de sociale tilbud ikke udsættes for tricktyveri.
  I en afdækning af om andre kommuner har lignende tiltag, er forvaltningen blevet bekendt med en pjece som Socialt Udviklingscenter har udarbejdet i 2018. Pjecen beskriver særlige problematikker og risici, der kan opstå, når mennesker med kognitive funktionsnedsættelser færdes på nettet. Dertil kommer Socialt Udviklingscenter med anbefalinger til, hvad borgerne på sociale tilbud samt pædagogisk personale kan gøre for at forebygge og håndtere digitale krænkelser. I pjecen præsenteres også en række dilemmaer man som medarbejder kan stå i, i forhold til digital adfærd på sociale tilbud samt konkrete forslag til, hvilket værdigrundlag man kan stå på, som inspiration til at udarbejde digitale retningslinjer for det tilbud man arbejder på.
  Som supplement til pjecen har forvaltningen i samarbejde med ledelsen på Henrik Nielsens Vej afholdt et dialogmøde for beboere, pårørende og medarbejdere, hvor politiet og ung-til-ung Digitalisterne har deltaget. Dertil er der udarbejdet et faktablad, som skal give beboerne et hurtigt overblik over handlemuligheder i forhold til sikker adfærd på internettet samt, hvad man skal gøre, hvis skaden er sket. En række af handlemulighederne kan borgeren også bruge i forhold til sikker adfærd generelt, fx i tilfælde hvor tricktyve forsøger at svindle ved henvendelse hjemme hos borgeren, på gaden og/eller telefonisk.
  Både pjece og faktablad er udbredt til medarbejdere og ledelse på sociale tilbud i kommunen pr. mail den 16. juli 2019, idet der igen i forsommeren var tilfælde af eller forsøg på tricktyverier på både Henrik Nielsens Vej, Koglerne og VIRK. Pjece og faktablad ligger nu tilgængeligt på intranettet og er præsenteret for ledere på Socialområdet i oktober 2019. I løbet af november og december vil ledere og medarbejdere i de relevante sociale tilbud drøfte faktabladet på personalemøder. Derefter uddeles faktabladet i print til borgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 133

  -

 • Pkt. 134 Orientering om projekter og andre midlertidige indsatser på social-, integrations- og beskæftigelsesområdet

  Oversigt_over_projekter_og_andre_midlertidige_indsatser_paa_social-_integrations-_og_beskaeftigelsesomraadet.pdf

  Pkt. 134

  Orientering om projekter og andre midlertidige indsatser på social-, integrations- og beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 308321 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om puljeprojekter og midlertidige indsatser på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget modtager en halvårlig status for projekter og indsatser af midlertidig varighed. Det gælder indsatser og projekter med ekstern såvel som intern finansiering på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet.
  Formålet med oversigten er at give Beskæftigelses- og Socialudvalget et overblik over igangsatte indsatser og projekter under udvalget, deres aktuelle status og tidsperioden for indsatserne/projekterne.
  Indsatserne og projekterne er beskrevet ift. navn, formål, målgruppe, projektperiode, økonomisk grundlag, medfinansiering, evt. tilskudsgiver samt projektet eller indsatsens aktuelle status.
  Status fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 134

  -

 • Pkt. 135 Orientering om puljeprojekt for unge i hjemløshed/-risiko

  Pkt. 135

  Orientering om puljeprojekt for unge i hjemløshed/-risiko

  Sagsnr. 207397 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sammen med Hjem-til-Alle-alliancen og tre andre kommuner er der kommet tilsagn fra Socialstyrelsen om puljemidler til projekt ”Bedre løsninger til hjemløse unge”.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget er tidligere blevet mundtligt orienteret om samarbejdet med Hjem-til-Alle-alliancen, hvor også København, Høje Taastrup og Aarhus kommuner indgår.
  Med kort varsel nåede Hjem-til-Alle-alliancen på alle kommuners vegne at aflevere en ansøgning til Socialstyrelsens pulje om ”Ung under eget tag”. De fire kommuner har forskellige udfordringer og rammevilkår, som bringes ind i det fælles erfarings- og udviklingsnetværk med Hjem-til-Alle-alliancen som tovholder. Socialstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet på samlet 5,4 mio.kr. frem til 30. september 2022. Tilsagnet er reduceret i forhold til det ansøgte, og Roskilde Kommunes konkrete andel til brug for en indtægts-/udgiftsbevilling er ikke klarlagt på nuværende tidspunkt.
  For Roskilde Kommune er det planen at støtte unge i hjemløshed/-risiko til at få en billig bolig blandt de boliger, som allerede er tilgængelige eller bliver færdigbyggede i perioden. Det er bl.a. boliger på Præstemarksvej, i Trekronerområdet og i det kommende boliger på Slagterigrunden, således at de unge får bolig i ressourcestærke boligmiljøer. Ud over boligen skal projektet indeholde en særlig støtte til selve indflytningen for at ”få et hjem” ud af boligen samt til at falde godt til i den første periode. Der vil samtidig blive givet særlig støtte til at opsøge og indgå i fællesskaber med andre unge.
  Det vil bl.a. ske med inddragelse af flere af de frivillige foreninger, der retter sig til unge samt forsøg med at danne nye (fx gode voksenvenner).
  Hjem-til-Alle-alliancens netværk forsætter med at formulere en kommende puljeansøgning til en stor fond. Denne ansøgning vil bygge videre og oven på Socialstyrelsens puljeprojekt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der forelægges snarest en indtægts-/udgiftsbevillingssag til politisk behandling.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 135

  -

 • Pkt. 136 Orientering om Grøn Blå Strategi

  Groen_Blaa_Strategi_-_hoering_BSU.pdf

  Pkt. 136

  Orientering om Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 306386 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet forslag til Grøn Blå Strategi, som er en strategi, der går på tværs af fagområder og bl.a. berører Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Udvalget modtager en orientering om forslag til Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi er en strategi, der går på tværs af fagområder, og er bygget op over fire hovedtemaer ”Natur”, ”Sundhed”, ”Klima” og ”Oplevelser”. Strategien har fokus på at videreudvikle kommunens grønne og blå værdier, med større biologisk mangfoldighed, både på landet og i byerne, udvikling af nye naturområder, sammentænkning med klimaindsats, samt bedre tilgængelighed og mulighed for oplevelser, læring og bevægelse i naturen. Som fælles ramme for strategien er et ambitiøst ønske om, at udviklingen skal ske i fællesskab med lokale kræfter.

  I forhold til Beskæftigelses- og Socialudvalgets område er der fokus på naturen som arena for socialt samvær og lokale fællesskaber og på at bruge naturen som ramme og for øget sundhed og trivsel, både fysisk, mentalt og socialt. I Grøn Blå Strategi kan projekter inden for beskæftigelses- og socialområdet kobles med f.eks. naturprojekter, helhedsplaner og kultur- og idrætsprojekter. Det giver mulighed for at skabe synergi mellem projekterne, så vi udnytter muligheder for at sammentænke løsninger, sætte ressourcer i spil og skabe endnu bedre tilbud til kommunens borgere. Eksempelvis kan nævnes projekter som Vandrefestival, hvor fokus er at inspirere folk til at komme ud og finde fællesskab i naturen, samt helhedsplan for Roskilde Ring og Rådhusparken – med fokus på bevægelsesmuligheder og naturoplevelser i nærmiljøet.

  Klima- og Miljøudvalget har i 2018/2019 arbejdet med indhold til Grøn Blå Strategi. Dette er sket gennem en omfattende involveringsproces, hvor borgere, foreninger og samarbejdspartnere er kommet med idéer ved 7 lokale arrangementer, en udstilling i byens hus, en borgerworkshop på Boserupgård Naturcenter, samt en sparringsgruppe der har været med i arbejdet hele vejen til det nuværende udkast af Grøn Blå Strategi forelægger. Klima- og Miljøudvalget har senest på møde den 4. december 2018, punkt 177, drøftet idéer fra borgerworkshoppen, fremlagt af borgerrepræsentanter på udvalgsmødet.

  Forslag til Grøn Blå Strategi skal i offentlig høring. Under den offentlige høring vil Byens Hus være ramme for formidling af Grøn Blå Strategi, med en udstilling der takker for det store lokale engement, samt indbyder til fortsat at bidrage med input.

  Grøn Blå Strategi forventes forelagt til endelig vedtagelse i marts 2020.

  Udkast til strategien er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 136

  -

 • Pkt. 137 Orientering om status på styrket forebyggelses- og sundhedsindsats på bosteder, udmøntning af budgetaftale 2019

  Pkt. 137

  Orientering om status på styrket forebyggelses- og sundhedsindsats på bosteder, udmøntning af budgetaftale 2019

  Sagsnr. 315501 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en status på udmøntning af ”styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud” jf. budgetaftalen for 2019 på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til en styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud. På Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet den 7. februar 2019 blev godkendt ansættelse af tre medarbejdere på botilbuddene: En sundheds-/kostfaglig medarbejder til Mariehusene, en sundhedsfaglig medarbejder til Toftebakken og en koordinerende sygeplejeske til en styrket sundhedsfaglig indsats på socialområdet.

  Styrket fokus på kost og fysisk aktivitet på Mariehusene

  På Mariehusene sker to indsatser: 1) Sund kost og motion, er en indsats der skal motivere beboerne til at indgå i planlægning og tilberedning af maden. Der arbejdes med materiale og kompetenceopbygning, der understøtter denne indsats, og til december 2019 starter en kostfaglig medarbejder. P.t. ventes på en tilbagemelding fra Ejendomsservice vedr. ombygning af køkken. 2) Det er igangsat, at alle beboere får tilbud om et struktureret sundhedstjek, som forventes gennemført inden udgangen af 2019, og som derefter tilbydes igen en gang årligt. For allerede nu at udfolde projekttiltaget til flere bosteder har bostederne på socialområdet indgået et samarbejde med Metropol vedr. praktikpladser til elever på Ernæring og Sundhed.

  Ansættelse af sundhedsfaglig medarbejder på Toftebakken

  På Toftebakken er der ansat en medarbejder, som både er pædagog og social- og sundhedsassi­stent, for at styrke den sundhedsfaglige indsats. Der arbejdes målrettet med at beskrive sundheds­faglig udredning på samtlige borgere samt på at få et solidt indblik i borgerens nuværende hel­breds­­tilstand. Derudover arbejdes på at motivere borgerne til at få foretaget et sundhedstjek, samt sætte et øget fokus på dokumentation af den sundhedsfaglige indsats.

  Koordinerende sygeplejerske

  Der er 1. april 2019 ansat en koordinerende sygeplejeske til at styrke de sygeplejefaglige indsatser i det pædagogiske arbejde på socialområdet samt skabe sammenhæng på tværs af afdelinger, faggrupper og forskellige kulturer. Det har bidraget til, at der nu er udviklet et fælles fagligt overblik i dokumentationssystemet NEXUS, så medarbejdere på socialområdet kan tilgå sundhedsmæssige oplysninger om borgeren. Dertil arbejdes bl.a. med tidlig opsporing af forringet helbredstilstande hos beboere på socialpsykiatriske botilbud, udvikle sygeplejeindsatserne, den rehabiliterende tilgang og den sundhedsfaglige dokumentation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 137

  -

 • Pkt. 138 Eventuelt

  Pkt. 138

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 12-11-2019, pkt. 138

  Udvalget ønsker et oplæg om/overblik over dilemmaer og handlemuligheder vedr. økonomien på det specialiserede socialområde på et senere møde.