You are here

Referat

Dato: Mandag, Januar 14, 2019 - 16:30
Sted: GRO, Toftebakken 12
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 1

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 2

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 3 Organisering af en samlet kommunal ungeindsats

  Organisering_af_en_sammenhaengende_ungeindsats.pdf

  Pkt. 3

  Organisering af en samlet kommunal ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  De unge skal ifølge aftalen om bedre veje til uddannelse og job møde en samlet kommunal ungeindsats i forhold til uddannelses- beskæftigelses- og socialindsatsen. Byrådet skal beslutte den fremtidige organisering af den samlede kommunale ungeindsats, herunder om UU skal hjemtages som en del af den samlede ungeindsats. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget inden den går videre til byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. UU hjemtages,
  2. ansvaret for de opgaver, der i dag løses af UU flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, og
  3. forslag til organisering af en samlet kommunal ungeindsats godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på udvalgsmøder i december 2018 processen frem mod en endelig beslutning om hjemtagelse af opgaverne i UU, som blev besluttet i fællesmøde mellem de to udvalg og Økonomiudvalget den 28. november 2018. Processen blev godkendt af begge udvalg med anbefalinger om, at muligheden for et fremtidigt samarbejde med Lejre Kommune om vejledningsindsatsen undersøges, at budgettet til UU ”indhegnes”, at UU’s opgaver placeres under Skole- og Børneudvalget og at UU’s nuværende opgaver bevares som en sammenhængende indsats.
  De fire anbefalinger er alle indarbejdet i forslaget til en fremtidig organisering af en samlet kommunal ungeindsats, som fremgår af bilag. Det foreslås, at de uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser samles organisatorisk i en samlet ungeindsats i Roskilde Kommune. Formålet med en samlet organisering er at skabe sammenhæng i indsatser, der handler om at gøre unge klar til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det gælder lige fra arbejdet med uddannelsesparathed i grundskolen over uddannelsesvejledning og beskæftigelsesrettede tiltag. De unge skal opleve en endnu større sammenhæng i opgaveløsningen, uanset om deres henvendelse handler om uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse, personlige eller sociale problemstillinger.
  Uddannelsesvejledernes opgaver tager udgangspunkt i UU’s nuværende opgaver. Unge i grundskolen vil fortsat opleve uddannelsesvejledning og overgange til ungdomsuddannelserne i tæt samarbejde med skolerne. Ungeindsatsen vil koordinere tildeling af én kontaktperson til unge med behov for støtte fra flere instanser, så den unge har én samlet indgang til kommunen. Unge fra 15 – 29 år uden uddannelse eller beskæftigelse skal opleve en sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i den unges aktuelle situation på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesbehov.
  Vejledningsopgaverne, som i dag varetages af UU-Center Roskilde/Lejre skal hjemtages - i dialog med Lejre Kommune. På baggrund af tidligere beslutning er der dialog med Lejre Kommune om de selv ønsker at hjemtage medarbejdere, eller om de ønsker at tilkøbe ydelsen hos Roskilde Kommune. Der er aftalt møde med Lejre i januar 2019. Forvaltningen har i december 2018 haft møde med ungdomsuddannelserne om det fremtidige samarbejde.
  Der skal skabes en bred politisk forankring og ansvar for at sikre, at alle unge i Roskilde Kommune opnår en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Det kræver et samlet fokus og indsatser på tværs af skole-, børn og unge-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget skal samarbejde om større strategiske beslutninger på ungeområdet. Begge udvalg vil få en fælles årlig status på indsatser og resultater i ungeindsatsen ift. de unge
  Budgettet for en samlet ungeindsats placeres under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 3

  Ad 1-3.: Anbefales.
  Udvalget anbefaler desuden, at budgettet til vejledning flyttes til Skole- og Børneudvalget.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 4 Styrkelse af repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Lovgivning_vedr._hjemsendelse_og_repatriering.pdf Repatreringsindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 4

  Styrkelse af repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 311550 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt Forvaltningen om at uddybe lovgrundlaget omkring flygtninge og indvandreres tilbagevenden til hjemlandet og samtidig præsentere forslag til en øget indsats i forhold til repatriering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

  1. at indsatsen for repatriering over for den målgruppe, som Roskilde Kommune har løbende kontakt til på baggrund af, at de modtager en forsørgelsesydelse, fortsætter.
  2. at indsatsen for repatriering til den målgruppe, som kommunen ikke har løbende kontakt til, da de er selvforsørgende, øges gennem mere opsøgende indsats og tilbud om informationsmøder.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I forhold til udlændinges tilbagevenden til hjemlandet skelnes mellem hjemsendelse, udvisning og repatriering.
  Udlændingestyrelsen har ansvaret for hjemsendelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og kan efter § 19 i udlændingeloven beslutte at inddrage en tidsbegrænset opholdstilladelse, når det konstateres, at grundlaget for opholdstilladelsen var urigtigt eller ikke længere er tilstede, f.eks. hvis forholdene ændrer sig således, at flygtningen ikke længere risikerer forfølgelse i hjemlandet. Det danske retssystem kan idømme udlændinge, der begår kriminalitet, en straf, der indebærer udvisning fra Danmark.
  Oplysning omkring mulighederne for repatriering, som er frivillig, har staten uddelegeret til Dansk Flygtningehjælp. Indsatsen skal sikre, at udlændinge får viden om mulighederne i repatrieringsloven, så de, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutningen om at vende hjem.
  Kommunerne er lovmæssigt forpligtet til at informere de borgere, som er omfattet af repatrieringsreglerne, og som modtager en forsørgelsesydelse, om mulighederne for repatriering ved hver opfølgningssamtale. I Roskilde Kommune er udarbejdet en fast procedure for dette, og der udleveres samtidig en brochure udviklet af Dansk Flygtningehjælp. Kommunen vejleder om temaet på hjemmesiden, og der er en video tilgængelig på dansk og tyrkisk. Der afholdes jævnligt informationsmøder i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om repatriering med tolk til stede. Næste gang er 28. januar 2019 i Rådhusets auditorium. Forvaltningen vurderer, at indsatsen for de borgere, som kommunen har løbende kontakt med, er tilstrækkelig.
  De udlændinge, som er i arbejde, uddannelse eller på anden vis selvforsørgende, har kommunen ikke løbende kontakt til, men målgruppen har tidligere været inviteret til informationsmøder om repatriering gennem kontakt til bl.a. de etniske foreninger, Integrationsrådet, moskeer mv. Forvaltningen forslår, at indsatsen omkring repatriering øges gennem mere opsøgende kontakt til målgruppens samlingssteder og tilbud om informationsmøder særligt henvendt til denne gruppe, som især tæller flygtninge og indvandrere med langvarigt ophold i Danmark.
  Lovgrundlaget er uddybet i vedlagte bilag.
  Derudover er vedlagt bilag fra sag på udvalgets møde i februar om repatrieringsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 4

  Gitte Simoni (O) stillede to ændringsforslag.
  Ændringsforslag 1:
  At der afholdes et til to årlige informationsmøder om repatriering i Roskilde Kommune.
  For stemte: Gitte Simoni (O). Imod stemte: Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Theresa Olesen (Ø). Bent Jørgensen (V) undlod af stemme.
  Ændringsforslag 2:
  At der gennemføres en årlig repatrieringskampagne i 2. kvartal og en mindre kampagne i 4. kvartal.
  For stemte: Gitte Simoni (O). Imod stemte: Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Theresa Olesen (Ø). Bent Jørgensen (V) undlod af stemme.
  Herefter stemte udvalget om forvaltningens forslag:
  AD 1: For stemte Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A), Theresa Olesen (Ø) og Bent Jørgensen (V). Imod stemte Gitte Simoni(O).
  AD 2: For stemte Gitte Kronbak (A), Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Bent Jørgensen (V). Imod stemte Gitte Simoni (O) og Theresa Olesen (Ø).
  Gitte Simoni (O) begærer sagen i Byrådet.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 5 Styrket indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere

  Jobcentrets_indsats_for_jobklare_kontanthjaelpsmodtagere.pdf Tiltag_der_kan_styrke_indsatsen_for_jobklare_kontanthjaelpsmodtagere.pdf

  Pkt. 5

  Styrket indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere

  Sagsnr. 311100 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for tiltag, der kan fremme beskæftigelse og uddannelse for jobklare kontanthjælpsmodtagere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde i oktober 2018 blev udvalget præsenteret for indsatser rettet mod jobklare kontanthjælpsmodtagere. Udvalget bad på den baggrund om forvaltningens forslag til yderligere tiltag, der kan fremme uddannelse og beskæftigelse for målgruppen. Den eksisterende indsats er beskrevet i bilag, som også blev forelagt på udvalgets møde i oktober 2018.
  Med udgangen af december 2018 var der 245 jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen kan pege på, at en yderligere styrket indsats for målgruppen bør fokusere på følgende tiltag:
  - Nedbringelse af sagsantal pr. jobrådgiver med henblik på hyppigere samtaler, øget borgerinddragelse og et styrket virksomhedsrettet fokus
  - Øget flow i nytilkomne sager i tilbuddet Job & Nytte
  - Styrket fokus på afklaring af jobparathed i tilbuddet Job & Afklaring
  - Styrket samarbejde omkring småjobs på kommunale og private arbejdspladser
  - Evt. udvidelse af målgruppen for den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken
  - Projektinitiativerne Frontrunner – Flere skal med II samt Chaufførklassen (se øvrige sager på udvalgets dagsorden)
  De konkrete tiltag er uddybet i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Udvalget beder om status på de foreslåede tiltag på udvalgets møde i juni.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 6 Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland

  Pkt. 6

  Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland

  Sagsnr. 48807 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen om ”Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune” forelægges udvalget et overblik over eksisterende samarbejder mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe om ”Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune”. Borgmesteren leder arbejdet med afsæt i dels den strategi for hospitalsbetjeningen i Roskilde Kommune, som Byrådet vedtog den 26. oktober 2016 dels det indgåede budgetforlig for 2018. Foruden borgmesteren består arbejdsgruppen af ét medlem fra henholdsvis Venstre og SF. Endvidere inviteres regionsrådsmedlemmer fra lokalområdet til møderne.
  Roskilde Kommune samarbejder med Region Sjælland inden for en række områder på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Det drejer sig både om samarbejder af projektlignende karakter samt om løbende samarbejder. De enkelte indsatser er listet herunder.
  Samarbejder af projektkarakter
  – Satspuljeprojekt om tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd blandt børn og unge (Det mentale sundhedshjul). Projektet involverer børne- og ungdomspsykiatrien i form af faglig sparring til projektet frem til 31. december 2021.
  Løbende samarbejder
  - Fremskudte kommunale sagsbehandlere på sengeafdelinger i Region Sjællands psykiatri
  - Samarbejde om brug af den koordinerende indsatsplan til borgere med både psykisk lidelse og samtidigt misbrug (involverer både Region Sjællands psykiatri og almen praksis)
  - Samarbejde i mødefora i regi af Sundhedsaftalen på det psykiatriske område (involverer både Region Sjællands psykiatri og almen praksis)
  - Lokalt nedsat samarbejdsforum mellem aktører på det sociale område i Roskilde Kommune, hvor såvel kommunen som psykiatrien deltager (der afholdes et møde i kvartalet)
  - Samarbejdsforum mellem Politi, socialområdet og psykiatri
  - Samarbejde med Region Sjællands psykiatri om ibrugtagning af elektronisk tværsektoriel kommunikation
  - Samarbejde om rehabiliteringsteamet i Roskilde Kommune med tilknytning af regional sundhedskoordinator fra regionens arbejdsmedicinske afdelinger.
  - Jobrotationsordning i samarbejde med Sjælland Universitetshospital
  - Lægeerklæringer udarbejdet af hhv. speciallæge og almen praksis til brug for sagsbehandling på beskæftigelses- og socialområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 6

  Drøftet.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 7 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 7

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:
  - Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  - Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  - Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  - Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  - Administrative effektiviseringer
  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 7

  Anbefales.
  Udvalget ønsker at lade muligheden for frikommuneforsøg stå åbent. Udvalget er positivt indstillet over for samarbejder mellem kommune, region og almen praksis på psykiatriområdet. Udvalget ønsker, at arbejdsgruppen vedr. afbureaukratisering undersøger muligheder for frikommuneforsøg. Forvaltningen undersøger muligheden for at etablere småjobs inden for rengøringsområdet, herunder om det kan gennemføres uden anvendelse af frikommunehjemlen.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 8 Indtægts- og udgiftsbevillig for projekt Flere skal med

  Pkt. 8

  Indtægts- og udgiftsbevillig for projekt Flere skal med

  Sagsnr. 314713 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 6.123.000 kr. fra Pulje for Frontrunner projekt – Flere skal med II, som er blevet udmeldt af Styrelsen af Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 6.123.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2018 udmeldt en pulje på 30 mio. kr. til at finansiere gennemførelse af pilotprojektet Frontrunner projekt - Flere skal med II.
  Frontrunner projektet er en forløber og pilot for hovedprojektet ”Flere skal med II”. Kommuner, der deltager i Frontrunner projektet, har også mulighed for at søge om tilskud i forbindelse med hovedprojektet for ”Flere skal med II”.
  Roskilde Kommune har i december 2018 fået tilsagn på 6.123.000 kr.
  Formålet med Frontrunner projektet er i tråd med ”Flere skal med I” at understøtte, at flest mulige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Målgruppen udvides til at omfatte alle borgere i målgruppen, mens det i ”Flere skal med I” alene var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ledighed over 5 år.
  Formålet med Frontrunner projektet er også at bidrage med viden og erfaringer til at tilpasse hovedprojektet ”Flere skal med II”. Det indebærer at afprøve en justeret indsatsmodel, som er udviklet på baggrund af de gode erfaringer indtil videre fra ”Flere skal med I”.
  Roskilde Kommune deltager allerede i ”Flere skal med I” og har implementeret indsatsmodellen som metode i alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager siden december 2017. Dertil har alle jobrådgivere ”Flere skal med”–borgere i deres sagsstamme. Den nuværende indsatsmodel er således fuldt integreret i den daglige drift allerede.
  Projektet påbegyndes: 1.12.2018
  Projektet afsluttes: 31.12.2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Roskilde Kommune har i december 2018 fået tilsagn om 6.123.000 kr. fra puljen for Frontrunnerprojekt – ”Flere skal med II”. Der søges om en udgiftsbevilling på 6.123.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 8

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 9 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. opkvalificering på transportområdet

  Pkt. 9

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. opkvalificering på transportområdet

  Sagsnr. 314818 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 3.345.000 kr. fra puljen til opkvalificering på transportområdet, som er blevet udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 3.345.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i december 2018 udmeldt en pulje på 10 mio. kr. til opkvalificering på transportområdet. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 3.345.000 kr. til at gennemføre projektet Chaufførskolen. Puljens formål er at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job via en virksomhedsrettet indsats kombineret med opkvalificering og individuel støtte.
  Målgruppen for indsatsen er kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som har afsluttet et integrationsprogram. Projektet skal opkvalificere målgruppen til chaufførjobs gennem ordinær uddannelse (kørekort) i kombination med en systematisk opsøgende indsats over for transportvirksomheder, der mangler chauffører. Der skal desuden ske tæt opfølgning med sigte på progression mod ordinært job for deltagerne.
  Projektansøgningen tager afsæt i erfaringerne fra kommunens igangværende projekt Chaufførklassen, som opkvalificerer flygtninge under igangværende integrationsprogram til jobs som lastvognschauffør. Virksomhedssamarbejdet i det nye projekt vil involvere den samme interessentgruppe af fragtmænd, som medvirker i Chaufførklassen.
  Projektet gennemføres i samarbejde på tværs af Jobcenter og Integrationsafdelingen.
  Projektperioden løber i perioden januar 2019 til december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Roskilde Kommune har december 2018 fået tilsagn om 3.345.000 kr. fra puljen til opkvalificering på transportområdet. Der søges om en udgiftsbevilling på 3.345.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 9

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 10 Orientering om status på den boligsociale helhedsplan

  Aktivitetsoversigt_-_boligsocial_helhedsplan.pdf

  Pkt. 10

  Orientering om status på den boligsociale helhedsplan

  Sagsnr. 294251 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en boligsocial helhedsplan 2017-2020. Formålet er at fremme tryghed og trivsel blandt beboerne i helhedsplanens boligområder og medvirke til at bryde den negative sociale arv. Planen vægter arbejdet med børn, unge og familier højt, og omfatter bl.a. aktiviteter med en positiv betydning for uddannelse og beskæftigelse.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligsociale helhedsplan er halvvejs i den fireårige projektperiode (2017-2020), og der er fortsat et godt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Som det fremgår af bilag, har langt de fleste indsatser levet op til de fastsatte mål for antal afholdte aktiviteter. Flere indsatser har præsteret over målsætningen. Der er fortsat en udfordring med at rekruttere unge til den beskæftigelsesrettede indsats, Team Ildfugle. Der vil blive indledt en dialog med Beredskabet med henblik på at tilrette indsatsen.
  I 2018 har Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland ansøgt og fået bevilget midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til to indsatser i Æblehaven/ Rønnebærparken, der begge understøtter det igangværende boligsociale arbejde. Nedenfor følger en kort beskrivelse af begge indsatser.

  Styrket Fritidsliv- og fritidsjob-indsats

  ”Boxen” er en aktivitet under helhedsplanen, der formidler lommepengejob til udsatte unge i alderen 14-17 år. Der tilbydes også råd og vejledning til at få et ordinært fritidsjob. Med de ekstra midler er ”Boxen” udvidet med en styrket indsats i forhold til ordinære fritidsjob. Det har foreløbig resulteret i, at 9 unge fra Æblehaven/Rønnebærparken har fået et ordinært fritidsjob, og at 11 unge fra området er ansat af Boligselskabet Sjælland til at løse forskellige opgaver.
  Samtidig er det blevet muligt at styrke arbejdet for, at flere unge fra de udsatte boligområder deltager i det etablerede fritids- og foreningsliv. Via opsøgende arbejde blandt børn og unge i både Æblehaven/ Rønnebærparken, Hedeboparken og Ringparken er der opnået kontakt til 237 børn og unge. 45 af dem er blevet medlem i det etablerede fritids- og foreningsliv, og 228 er blevet vejledt om muligheden for at opnå tilskud til kontingent via fritidspas-ordningen Like My Life.

  En fremskudt beskæftigelsesindsats

  Indsatsen er målrettet godt 110 borgere i Æblehaven/ Rønnebærparken, der er såkaldt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Med virkning fra juni 2018 er der etableret et lille jobcenter centralt i Æblehaven/ Rønnebærparken. Med den fremskudte enhed skal borgerne opleve en mere tillidsbaseret, kontinuerlig og tilgængelig indsats, der understøtter deres vej til ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 10

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 11 Orientering om finanslov 2019 på Beskæftigelses- og Socialudvalget område

  Pkt. 11

  Orientering om finanslov 2019 på Beskæftigelses- og Socialudvalget område

  Sagsnr. 314711 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om de væsentligste dele af finanslovsaftalen for 2019 på beskæftigelses- og socialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2019 blev indgået den 30. november 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
  På beskæftigelses- og Socialudvalgets område betyder indgåelsen af finansloven, at:

  - Forliget om satspuljen fra 2015 opsiges med virkning fra næste folketingsvalg. Der afsættes samtidig en særskilt reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområde m.v., herunder med særlig prioritet til socialområdet.
  - Retskravet på permanent bolig til flygtninge efter integrationsloven ophæves, så kommunerne i stedet får mulighed for at anvise midlertidigt opholdssted til flygtninge omfattet af reglerne om boligplacering.
  - Der er aftalt et styrket fokus på selvforsørgelse og hjemrejse for flygtninge
  - Fokus på repatriering, herunder repatrieringsstøtte styrkes
  - Der er aftalt fokus på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

  Aftalen om finanslov for 2019 går af finansministeriets hjemmeside: Aftale om finanslov
  Udvalget vil få forelagt konkrete sager vedr. udmøntning af finanslovens enkeltelementer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 11

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 12 Orientering om status på implementering af Nexus og FSIII

  Pkt. 12

  Orientering om status på implementering af Nexus og FSIII

  Sagsnr. 305389 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering på implementering af Nexus og FSIII

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er i gang med at implementere det nye omsorgssystem Nexus, som erstatter det nuværende omsorgssystem KMD Care. Nexus er et fælles omsorgssystem, der samler alt information om den enkelte borger på tværs af alle enheder. Alle medarbejdere i Social og Sundhed skal anvende Nexus.
  Samtidig med at der implementeres et nyt omsorgssystem, implementeres der også en ny sundhedsfaglig dokumentationsmetode kaldet Fælles Sprog III (FSIII). FSIII er udviklet af Kommunernes Landsforening og skal implementeres i alle landets kommuner. FSIII er en ny måde at udveksle oplysninger om borgeren på, som gør det lettere at kommunikere, lettere at finde informationer og lettere at dokumentere. Samtidig stiller metoden større krav til personalets faglighed, og giver en større viden om borgerens helbred og funktionsevne.
  Første del af implementeringen af Nexus på socialområdet blev afsluttet i sommeren 2018. Herefter er Nexus implementeret på sundheds- og omsorgsområdet. Erfaringerne fra sundheds- og omsorgsområdet, bliver fra primo 2019 benyttet på socialområdet, herunder sikring af bedre dokumentationsmetoder og en højere grad af udnyttelse af det nye system.
  Samtidig er der siden sommeren 2018 kommet flere nye funktionaliteter til Nexus, som også vil komme socialområdet til gavn, herunder bedre og hurtigere kommunikation mellem udførende niveau og myndighedsniveau.
  Med Nexus bliver det ligeledes nu muligt at genbruge dokumentation på socialområdet, således, at oplysninger ikke skal indhentes flere steder eller noteres af forskellige medarbejdere flere gange. Dette er fx gældende i forhold til borgere i et forløb i VIRK, som er udskrevet fra sygehus. Her kan oplysninger i Nexus videndeles uden, at flere aktører skal indhente oplysningerne fra flere forskellige steder. Dette skal medvirke til at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne.
  Som de sidste på socialområdet, vil CAS og kvindekrisecenteret også komme på Nexus i første halvår 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 12

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 13 Orientering om Socialpolitisk Redegørelse 2018

  Pkt. 13

  Orientering om Socialpolitisk Redegørelse 2018

  Sagsnr. 314721 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om børne- og socialministerens Socialpolitisk Redegørelse 2018.

  Sagsfremstilling

  Børne- og socialministeren har udgivet sin årlige Socialpolitisk Redegørelse. Redegørelsen er på 300 sider plus bilag. Den indeholder ikke kommunefordelte tal, men alene data for udviklingen på landsplan. Ministeren roser kommunerne for at bidrage med data til at få mere viden om, hvilke indsatser der virker bedre end andre til brug for den politiske og faglige prioritering på området.
  Redegørelsen har særligt fokus på mennesker med psykiske udfordringer, såvel unge som voksne. På voksensocialområdet fremhæves i redegørelsens sammenfatning bl.a.:
  - At der er et stigende antal psykisk sårbare unge, og at psykisk sårbarhed er en barriere for uddannelse og job samt øger risikoen for sociale problemer. Kommunerne har tilkendegivet, at blandt målgrupper på voksenområder, er de største udfordringer knyttet til personer med psykiske vanskeligheder.
  - På landsplan skønnes der at være 70.000 voksne, som modtager støtte efter serviceloven som følge af nedsat psykisk funktionsevne, og omkring75% har haft mindst én kontakt med sygehuspsykiatrien inden for fem år.
  - At næsten tre ud af fire unge 25-årige, som ikke har gennemført en uddannelse (eller er i gang med det eller i job), har indikationer på psykisk sårbarhed
  - Hvor 80% af alle 18-24-årige gennemfører en ungdomsuddannelse, så gælder det kun 10-20% af de unge, der har handicap eller psykiske vanskeligheder
  - At blandt personer over 40 år modtager 80-90% førtidspension, mens 70% af 18-29-årige med psykiske vanskeligheder modtager midlertidig forsørgelse (som kontanthjælp, sygedagpenge m.v.).
  - Mange modtagere af midlertidig forsørgelse deltager i beskæftigelsesrettede tilbud, men forholdsvis få overgår efterfølgende til uddannelse eller beskæftigelse
  - At andelen, der afslutter et alkoholbehandlingsforløb med positivt resultat, er steget
  - At omkring 1.500 kvinder har ophold på kvindekrisecenter. Mange har et komplekst støttebehov, heraf har næsten en tredjedel været i kontakt med hospitalspsykiatrien inden for de seneste fem år, to tredjedele var ikke i gang med job eller uddannelse. Ca. 50% havde ikke-vestlig oprindelse.

  Den samlede redegørelse kan læses via dette link: Socialpolitisk Redegørelse 2018 .

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 13

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 14 Orientering om afsluttet udbud af befordring

  Pkt. 14

  Orientering om afsluttet udbud af befordring

  Sagsnr. 301804 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om afsluttet udbudsrunde på befordringsopgaver for kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til kørsel til ITC og SCR Kommunikation. Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til kørsel til Seniorhøjskolerne og Genoptræning. Sagen forelægges ydermere Skole- og Børneudvalget i forhold til kørsel til Specialbørnehaven Bjerget, SCR, Skolebuskørsel i syd og nord, svømmeundervisning og øvrig visiteret kørsel på Skole og Børns område. Endvidere indeholder udbuddet kørsel til egen læge/speciallæge samt ad hoc-buskørsel for hele kommunen.
  Kommunen har udbudt befordringsopgaver, hvori kravspecifikationen er opbygget med mindstekrav til kvalitet og serviceniveau fx krav til transporttid, chaufførerne, bilernes indretning og sikkerhed, krav om Euronorm 6 for begrænsning af udledning af CO2 samt kommunikation i forbindelse med afvikling af kørslerne. Mindstekravene skal opfyldes uden forbehold af alle tilbudsgivere, som dermed konkurrerer på prisen.
  Udbuddet var delt op i elleve delaftaler:
  - Delaftale 1: Kørsel af børn for Specialbørnehaven Bjerget (SBU)
  - Delaftale 2: Visiteret kørsel på skole- og børneområdet (SBU)
  - Delaftale 3: Skolekørsel til tilbud under Specialcenter Roskilde (SBU)
  - Delaftale 4: Skolekørsel i Roskilde Nord (SBU)
  - Delaftale 5: Skolekørsel i Roskilde Syd (SBU)
  - Delaftale 6: Kørsel til svømmeundervisning (SBU)
  - Delaftale 7: Liftkørsel til Specialcenter Roskilde Kommunikation (SBU)
  - Delaftale 8: Kørsel til egen læge/speciallæge
  - Delaftale 9: Kørsel af borgere til og fra seniorhøjskolerne og genoptræning (SOU)
  - Delaftale 10: Kørsel til ITC (BSU)
  - Delaftale 11: Ad hoc-buskørsler

  Serviceniveauet for alle delaftaler er uændret.
  Der indkom tilbud fra ni tilbudsgivere. Tilbudsgiverne afgav alle tilbud på én eller flere tilbud. Dog afgav to tilbudsgivere ukonditionsmæssige tilbud på henholdsvis delaftale 4 og 6 samt delaftale 11.
  Jf. udbudsmaterialet blev aftalerne tildelt til de tilbudsgivere, som samlet set gav den billigste kombination af tilbud for Roskilde Kommune.
  Dette gjorde, at delaftale 1, 2, 3, 7, 8, 9 og 10 blev tildelt til DitoBus Servicetrafik A/S, delaftale 4, 6 og 11 blev tildelt til Brønnums A/S og delaftale 5 blev tildelt til Gadstrup Bustrafik A/S.
  Alle delaftaler træder i kraft d. 1. august 2019.
  I foråret vil Roskilde Kommune udarbejde en implementeringsplan for hver enkelt delaftale, som vil sikre en så glidende overgang som muligt fra tidligere leverandører til de nye leverandører. Implementeringsplanerne vil være udarbejdet i samarbejde med DitoBus Servicetrafik, Brønnums A/S og Gadstrup Bustrafik.
  Ydermere vil Roskilde Kommune kontakte alle berørte institutioner og samarbejdskommuner med informationsmateriale, som vil blive videreformidlet til forældre, borgere og pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2019, da delaftalerne på udvalgets område er på samme udgiftsniveau som tidligere.
  Udgifterne til befordring for Roskilde Kommune har i perioden 1.7.2017 til 30.6.2018 været 24,4 mio. kr. Fremadrettet vil denne udgift stige med forventet 8 % og dermed vil den forventede samlede udgift til befordring for Roskilde Kommune være 26,2 mio. kr. årligt.
  Roskilde Kommune har de sidste mange år har haft yderst favorable priser, på specielt den visiterede kørsel, mens der nu generelt er en merudgift på visiteret kørsel. De økonomiske konsekvenser ved hver enkel delaftale er som følger:
  - Delaftale 1: Forventet merudgift på 275.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 2: Forventet merudgift på 825.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 3: Forventet merudgift på 1.400.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 4: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 5: Forventet prisreduktion på 50.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 6: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 7: Samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 8: Forventet merudgift på 15.000 kr. årligt (hele kommunen)
  - Delaftale 9: Forventet prisreduktion på 700.000 kr. årligt (SOU)
  - Delaftale 10: Samme udgiftsniveau (BSU)
  - Delaftale 11: Forventet merudgift på 20.000 kr. årligt (hele kommunen)

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 14

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 15 Eventuelt

  Pkt. 15

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2019, pkt. 15

  Fraværende: Poul Andersen (A).