You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 15, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, HR´s kursuslokale
 • Pkt. 26 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 26

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 26

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 27 Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet

  Pkt. 27

  Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet

  Sagsnr. 302072 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tina Boel (F) har anmodet om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tina Boel (F) har anmodet om at få følgende optaget på dagsorden til byrådets møde den 28. februar 2018.
  ”F, Ø og B ønsker nedenstående optaget på næstkommende byrådsmøde.
  Forslag:
  F, Ø og B stiller forslag om, at der sendes et brev med nedenstående ordlyd til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.
  Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen,
  Kontanthjælpsloftet, som er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti, trådte i kraft d. 1. oktober 2016.
  Roskilde Byråd ser med bekymring på de både økonomiske og menneskelige konsekvenser kontanthjælpsloftet har for kommunens svageste og mest udsatte borgere. De har svært ved at opretholde et værdigt liv og deres børn vil vokse op i fattigdom og risikere at få en skæv start på livet.
  Roskilde Byråd vil derfor opfordre ministeren til at arbejde for at ophæve kontanthjælpsloftet.
  Baggrund:
  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Pr. 1. november 2017 var 1666 borgere i Roskilde omfattet af reglerne. Af dem er 645 vurderet til at være aktivitetsparate, dvs. at have andre problemer end ledighed. Alligevel har de fået reduceret deres kontanthjælp som følge af 225 timers reglen og mange har samtidig mistet boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet. I gennemsnit har borgerne i november 2017 fået reduceret deres kontanthjælp med 1140 kr., og nogle familier har mistet mere end 2.500 kr.
  Konsekvensen er, at mange har svært ved at betale de faste udgifter, herunder huslejen. Det kan bl.a. ses af, at antallet af ansøgning om enkeltydelser er steget fra 39 ansøgninger i september 2016, dvs. før indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, til 59 ansøgninger i september 2017.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet, 28-02-2018, pkt. 144

  A stillede forslag om at sende sagen til Beskæftigelses- og Socialudvalget. For stemte 16, bestående af A. Imod stemte 14, bestående af V, C, O, Ø og F. B undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 27

  Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O) ønsker ikke, at der sendes brev til beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet. Susanne Lysholm Nielsen (Ø) ønsker, at brevet afsendes.
  Susanne Lysholm Nielsen (Ø) begærer sagen i Byrådet.
  Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at forvaltningen undersøger, hvilke andre, konkrete initiativer der kan igangsættes for målgruppen og økonomien forbundet med sådanne initiativer. Forslag forelægges udvalget snarligt. Der henvises i øvrigt til pkt. 31 vedr. etablering af særlige småjobs. Gitte Simoni (O) mener ikke, at Roskilde Kommune skal oprette særlige småjobs til kontakthjælpsmodtagere. Dansk Folkeparti vil i stedet bruge ressourcer på at understøtte borgere ud i rigtige jobs, i det vi gerne vil hjælpe borgere ud af varig forsørgelse

  Fraværende:

  Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 28 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 28

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 28

  Intet.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 29 Orientering om styring og økonomi på socialområdet, herunder en rebahiliterende indsats i socialpsykiatrien

  Pkt. 29

  Orientering om styring og økonomi på socialområdet, herunder en rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien

  Sagsnr. 300368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om styring og økonomi på socialområdet, herunder en orientering om status på udvikling af en rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien, jf. budgetforlig for 2018 for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har peget på en række emner og temaer, som udvalget ønsker en orientering eller en temadrøftelse omkring. Udvalget har bedt om en generel orientering om sammensætning af økonomien og styring af socialområdet.
  Forvaltningen giver udvalget en mundtlig orientering om økonomien på socialområdet, herunder om status på udvikling af en rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien.
  Erfaringerne fra ældreområdet viser, at en investering i en systematisk rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien vil betyde, at borgernes funktionsevne og trivsel styrkes. En gennemgribende rehabiliterende organisering og indsats i socialpsykiatrien forudsætter, at der investeres og udvikles på en række områder.
  I forbindelse med budgetforliget for 2018 for Roskilde Kommune, blev budgetforligspartierne derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til organisationsudvikling, kompetenceudvikling, omlægning af tilbud og ny styringsmodel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 29

  Udvalget noterer sig, at økonomien på bl.a. socialområdet gennemgås løbende i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 30 Forslag til oprettelse af Medie- og Musikhøjskole for borgere med særlige behov

  Pkt. 30

  Forslag til oprettelse af Medie- og Musikhøjskole for borgere med særlige behov

  Sagsnr. 301980 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget modtager et forslag til etablering af en Medie- og Musikhøjskole for borgere med særlige behov, jf. budgetforlig for 2018 for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Indstilling

  Det indstilles, at forvaltningens forslag til udmøntning godkendes.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget for 2018, blev budgetforligspartierne enige om at afsætte 1 mio. kr. til at udvikle højskoletilbud til borgere med særlige behov. Der tilbydes meningsfulde og lærende fællesskaber med udgangspunkt i borgernes behov, interesser og motivation. Højskolens målgruppe er bredt defineret som unge, ældre, borgere med handicap, psykisk sårbare og socialt udsatte.
  Højskolen tilbyder ved start følgende tre linjer:
  - ”Musik og teater”. Center for Handicaps dagtilbud, ITC, har i en lang årrække haft et aktivt musik- og teatermiljø, som bl.a. står bag den nye ”Handifestival”, det efterhånden kendte danseband ”Candyfloss” og produktion af en succesfuld årlig revy. Erfaringer og kompetencer herfra er basis for udviklingen af musik- og teaterlinjen.
  - ”Medie og kommunikation”. Denne linje skal bl.a. tilbyde tekniske færdigheder, som bl.a. at bruge diverse udstyr og programmer, digital dannelse, som handler om at færdes sikkert og trygt på nettet, samt tilbud om kreativitet og fantasi. Her er det hensigten, at kursisterne skal lære at producere til forskellige medier med brug af tekst, billeder, lyd og video.
  - ”Sundhed, idræt og bevægelse”. Denne linje skal imødekomme en stigende efterspørgsel på tilbud med fokus på fysisk aktivitet og samtidig imødekomme det generelle behov for rehabiliterende sundhedsfremmende indsatser til målgruppen, som er konstateret i forbindelse med Projekt Sundhedstjek. Center for Træning og Sundhed er samarbejdspartner i udviklingen af denne linje.
  For alle tre linjer gælder det, at det konkrete indhold fastlægges gennem inddragelse af både borgere og medarbejdere på det sociale område. Dette sker igennem en række workshops, som afholdes i februar og marts 2018.
  Det er hensigten, at højskolens kursister vælger sig ind på en af linjerne, men i praksis vil der blive sociale fællesskaber, inspiration og læring på tværs.
  Højskolens hovedsæde vil være Københavnsvej 266, som i forvejen er rammen om beskyttet beskæftigelse og STU Københavnsvej i Center for Handicap. Højskolen vil desuden benytte faciliteter i ITC i Svogerslev, Seniorhøjskolen og en række andre undervisningslokaler i Roskilde Kommune. Det forventes, at de første tilbud i højskolen kan påbegyndes fra primo april 2018.
  Udvalget vil senere i 2018 modtage en status på udviklingen af højskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 31 Etablering af særlige småjobs

  Pkt. 31

  Etablering af særlige småjobs

  Sagsnr. 302248 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Etablering af særlige småjobs i Roskilde Kommune, jf. budgetforlig for 2018 for Roskilde Kommune, er i gang. Udvalget modtager en mundtlig status med henblik på drøftelse i udvalget.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Indstilling

  Det indstilles, at sagen drøftes.

  Sagsfremstilling

  Forligspartierne bag budgetforliget 2018 i Roskilde Kommune har i budget 2018 afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs i kommunen i en begrænset periode. Småjobs af denne type vil være særligt interessante for kontanthjælpsmodtagere, som skal opfylde arbejdskravet på 225 timer, men kan også være interessante for fleksjobberettigede, studerende m.fl.
  Etablering af særlige småjobs er bl.a. forsøgt i Aarhus Kommune, hvor man har etableret stillinger af en varighed på mellem 10 – 15 uger med en arbejdsuge på mellem 15 – 37 timer. Aarhus Kommune ansatte ca. 40 borgere i ordningen i 2017, hvoraf 21 er afsluttet. 20 er kommet i job eller uddannelse, og knap 83 % af dem, der har fået et småjob, har haft mere end 5 års ledighed. Aarhus Kommune forventer fremover at ansætte mellem 20 og 25 borgere om året.
  I Aarhus Kommune bestod småjobbene i at udføre forefaldende renhold rundt i Aarhus Kommune – fx feje byens gader, samle affald, rengøre bænke og andet byinventar og tømme affaldskurve.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en mundtlig status på etablering af de særlige småjobs i kommunen med henblik på en drøftelse af forslag til ordningen. Udvalget vil modtage en orientering senere på foråret, når ordningen er klar til etablering.
  Af øvrige indsatser for samme gruppe borgere kan nævnes, at Roskilde Kommune i forbindelse med indførsel af kontanthjælpsloftet har indført tilbud til borgerne om økonomisk rådgivning. I den forbindelse indførte Jobcentret også den åbne jobrådgivning hver tirsdag/torsdag. Begge indsatser fungerer fortsat. Desuden arbejder Jobcentret generelt med en virksomhedsrettet indsats med henblik på at få borgerne i ordinære jobs.
  Roskilde Kommune introducerede i god tid de berørte borgere for konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og timeregel ved hjælp af informationspostkort og samtaler.

  Økonomi

  Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2018 til etablering af særlige småjobs i Roskilde Kommune.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 31

  Drøftet.
  Gitte Simoni (O) stillede forslag om, at der ikke skal arbejdes videre med forslaget om etablering af småjobs.
  Der stemmes om forslaget. For stemmer Gitte Simoni (DF), imod stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 32 Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Pkt. 32

  Ændret udmøntning af undladt prisfremskrivning i 2018

  Sagsnr. 301607 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivningen i 2018 med en mindreudgift på 22,7 mio. kr. I denne sag behandles fordeling af besparelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til 4,1 mio. kr. ved at besparelsen overføres til de resterende driftsområder
  2. det besluttes, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser, hvis specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet også skal friholdes for den resterende del af besparelsen

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetlægningen for 2018-2021 indgik en undladelse af prisfremskrivning i 2018 med en effekt på 22,7 mio. kr. hvert år. I tillægsaftalen til budgetforliget aftalte forligsparterne på baggrund af budgethøringen, at der til ØU/direktionsseminaret i januar 2018 skulle forelægges forslag til alternativ udmøntning heraf, idet særligt konsekvenserne for specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdets køb af pladser blev fremhævet. På ØU/direktionsseminaret blev fremlagt en model, hvor specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet friholdes for halvdelen af besparelsen svarende til i alt 4,1 mio. kr. ved, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder. Udmøntningen vil ske forholdsmæssigt på de øvrige områders driftsbudgetter. Det samlede resultat af en sådan omfordeling fremgår af tabellen nedenfor inkl. effekt af ny styrelsesvedtægt, herunder ejendomsservice.

  I alt Fordeling ved budgetlægningen Omfordeling med 50 % på specialundervisning og børne- og voksensocialområdet samt effekt af ny styrelsesvedtægt (inkl. ejendomsservice)
  -22.724 -22.724
  Økonomiudvalget -3.119 -6.205
  Kultur & Idrætsudvalget -818 -677
  Beskæftigelses- & Socialudvalget -2.238 -1.531
  Skole & Børneudvalget -10.991 -7.614
  Plan & Teknikudvalget -474 -483
  Klima & Miljøudvalget -1.355 -1.752
  Sundheds & Omsorgsudvalget -3.729 -4.461

  Det har været drøftet, om specialundervisning samt børne- og voksenspecialområdet skal friholdes for hele besparelsen vedrørende undladt prisfremskrivning i 2018. Direktionen vurderer imidlertid, at konsekvenserne af en fuld friholdelse af budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet vil have for store konsekvenser for de øvrige områder, hvis besparelsen blot overføres til disse områder som en yderligere proportionel besparelse. Hvis det fortsat ønskes at friholde budgetterne til specialundervisning samt børne- og voksensocialområdet helt, vil der skulle besluttes andre konkrete besparelser for yderligere 4,1 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om en ændret fordeling af besparelsen på 22,7 mio.kr. vedr. undladt prisfremskrivning i 2018.

  Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 55

  Ad 1. "at": godkendt, Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, at besparelsen overføres til de resterende driftsområder.
  Ad 2. "at": sagen sendes i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, hvordan der udmøntes 4,1 mio. kr. ved andre besparelser.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der skal udmøntes besparelser for 1,0 mio. kr. i 2018 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Forvaltningen indstiller, at besparelsen findes ved en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. på ydelserne til sygedagpenge og 0,5 mio. kr. på ydelserne til uddannelseshjælp, hvor der umiddelbart ses en mere positiv udvikling end vurderingen ved budgetlægningen for 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 32

  Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V) stiller forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. Gitte Simoni (O) ønsker forslaget sat til afstemning. Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller ændringsforslag om at finde den manglende prisfremskrivning på 1,0 mio. kr. i kommunekassen.
  Det stemmes om ændringsforslaget. For stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V), og Gitte Simoni (O) undlader at stemme.
  Der stemmes om hovedforslaget om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. For stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø). Gitte Simoni (O) undlader at stemme.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 33 Kortlægning af integrationsindsatser

  Oversigt_over_integrationsindsatser_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 33

  Kortlægning af integrationsindsatser

  Sagsnr. 298630 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over integrationsindsatserne i kommunen, der kan danne baggrund for byrådets arbejde med integrationspolitikken. Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over kommunens integrationsindsatser. Overblikket kan danne baggrund for byrådets videre arbejde med integrationspolitikken.
  Oversigten over indsatserne beskrives i forhold til indsatsernes formål, varighed og økonomiske ramme, ligesom der er foretaget en vurdering af indsatsernes foreløbige resultater i det omfang det er muligt. Der ydes integrationsindsatser på tværs af kommunens direktørområder, og oversigten er således udarbejdet i et samarbejde på tværs af områderne.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 33

  Udvalget oversender sagen til byrådet til orientering.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 34 På vej mod job II Roskilde - ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen

  Ansoegning_om_midler_fra_Kultur_og_Integrationspuljen_til_Paa_vej_mod_job_II_Roskilde.pdf

  Pkt. 34

  På vej mod job II Roskilde - ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen

  Sagsnr. 302493 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Handelsskole ansøger om 150.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til afvikling af projekt ” På vej mod job II Roskilde”. Formålet med projektet er at hjælpe flygtninge videre til arbejde eller uddannelse. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke falder inden for puljens hovedformål, idet der i højere grad er tale om et beskæftigelsesprojekt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens vurdering af, at ansøgningen ikke falder ind under Kultur- og Integrationspuljens hovedformål, da der i væsentlig grad er tale om et beskæftigelsesprojekt. Forvaltningen vil i stedet gå videre med dialogen med Roskilde Handelsskole om projektet, og hvis det vurderes fagligt at give mening, så findes midlerne inden for rammen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Handelsskole fik i efteråret 2016 bevilget midler til at etablere og gennemføre et projekt ”På vej mod job”, som havde det klare sigte at hjælpe flygtninge videre til arbejde eller uddannelse. Bevillingen kom fra VEU Center Øst og Øerne. Projektet blev gennemført i foråret 2017.
  Evaluering fra arbejdsgivere og flygtninge er rigtige gode. De gode resultater er opnået gennem god visitation af velmotiverede borgere (flygtninge), brug af FC Roskildes virksomhedsnetværk, et forløb der varierede mellem praktik og undervisning, samt en velfungerende mentorordning. Parterne er enige om, at der skal kapitaliseres på de gode resultater således, at erfaringer og samarbejdsformer fra første projekt forankres dybere i organisationerne.
  Roskilde Handelsskole søger om midler fra puljen til at gennemføre et nyt forløb for flygtninge i Roskilde. Projektet er baseret på det allerede gennemførte forløb – men med visse udvidelser og afprøvning af nye aktiviteter. Blandt andet startes mentorordningen op allerede inden selve forløbet starter, således at mentoren får lejlighed til at foretage virksomhedsbesøg forudgående, således at der sikres et godt match mellem flygtninge og virksomheder. Projektet planlægges gennemført som vekselvirkning mellem undervisning i arbejdsmarkedsforhold IT, sproglig opkvalificering, virksomhedspraktik og mentorforløb efter samme princip som første gennemløb.
  Projektet gennemføres med op til 15 deltagere og varer i 12 uger. Hver flygtning får tilknyttet en mentor, der besøger virksomhed og flygtning et antal gange under forløbet. Der vil blive nedsat en styre- og arbejdsgruppe med deltagelse af Julie Bruun, CP, John Wallin Pedersen, Roskilde Handelsskole samt repræsentanter fra Integrationsafdelingen i Roskilde.
  De ansøgte 150.000 kr. fra puljen vil primært dække undervisning og mentorordning for de deltagende flygtninge. Forvaltningen finder, at ansøgningen har mere karakter af et beskæftigelsesprojekt end et projekt inden for Kultur- og Integrationspuljen, hvorfor forvaltningen indstiller at gå videre i dialogen med Handelsskolen, og hvis det fagligt giver mening, så findes midlerne til projektet inden for rammen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Hvis der skal findes midler sker det inden for rammen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 34

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 35 Integration gennem rap og beatbox - ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen

  Ansoegning_om_midler_fra_Kultur-_og_Integrationspuljen_til_Integration_gennem_rap_og_beatbox.pdf

  Pkt. 35

  Integration gennem rap og beatbox

  Sagsnr. 302462 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dina Lindgreen fra Be Free ansøger om 40.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til projekt ”Integration gennem rap og beatbox”, som skal afholdes i perioden fra maj til november 2018. Formålet med projektet er at skabe tættere fællesskab gennem beatbox mellem indvandrere og etniske danskere i Be Free.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 40.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Be Free er et værested, der har adresse på Musicon, for udsatte unge mellem 15 -25 år. Be Free er en social forening, som er en del af det kristne Teen Challenge-arbejde. Be Free fokuserer og arbejder med de unges potentialer, og det der allerede lykkes.
  De sidste 4 måneder er Be Free blevet besøgt af 15-20 unge med anden etnisk baggrund, som enten går på HTH eller Roskilde Tekniske skole. I starten varede besøgene blot nogle minutter, men efterhånden opholder de sig på værestedet i længere tid, og de deltager i aktiviteter, spiller spil, rapper, slapper af og snakker med de frivillige.
  De frivillige ved Be Free har bemærket, at nogle af de etnisk danske unge, som er kommet der gennem længere tid, føler sig lidt usikre over de unge med anden etnisk baggrunds tilstedeværelse. Derfor har de frivillige ved Be Free taget flere snakke med de etnisk danske unge omkring det, og der opleves efterhånden en større forståelse af de unge med anden etnisk baggrunds tilstedeværelse.
  Foreningen mener, at de har fået en unik mulighed, da de unge indvandrere selv er begyndt at komme hos dem til at kunne være med til at skabe bedre integration, større dialog, fællesskab og kulturforståelse på tværs. Derfor søger foreningen om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til workshops, hvis formål vil være at skabe endnu tættere fællesskab gennem beatbox mellem indvandrere og etniske danskere i Be Free.
  Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen. De ansøgte midler vil gå til anskaffelse af udstyr, honorar til rappere og beatboxer, lokaleleje samt forplejning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart 172.904 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 35

  Godkendt. Gitte Simoni (O) kan ikke godkende.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 36 Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger

  Pkt. 36

  Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger

  Sagsnr. 207397 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har bevilliget tilskud til social vicevært i de skæve boli­ger ved Sdr. Ringvej på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende ud­giftsbevilling på 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Medio marts 2018 forventes de første beboere at flytte ind i de nye skæve boliger ved Sdr. Ringvej/Stenvænget.
  Efter ansøgning har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen den 16. februar 2018 bevilliget tilskud til en social vicevært i de skæve boliger. Tilskuddet er på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018, baseret på styrelsens standard for tildeling af tilskud til skæve boliger.
  Den sociale vicevært vil bl.a. have opgaver som:
  - Skabe et trygt bomiljø med en tilstrækkelig rummelighed og stabilitet
  - Hjælpe den enkelte beboer til at få et acceptabelt hverdagsliv og naboskab samt fastholde sin bolig
  - Motivere beboerne til at modtage støtte og tage ansvar for eget liv
  - Støtte og vejlede til løsning af personlige og boligmæssige problemer
  - Støtte den enkelte beboer i sine kontakter med kommune, sundhedssystem m.v.
  - Organisere og deltage i praktiske opgaver i forbindelse med fællesaktiviteter, repa­rationer, vedligeholdelse m.m.
  Den sociale vicevært vil blive ansat i Center for Socialpsykiatri og vil have tæt samar­bejde med fagpersoner, som i øvrigt yder støtte til beboerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og overslagsårene. De eksterne puljemidler finansierer de ekstra udgifter, der er i projektperioden, således at aktiviteten er udgiftsneutral. Tillægsbevillingen vil forøge bruttobudgettet for Center for Socialpsykiatri med en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 450.000 kr., fordelt med 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 36

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 37 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen

  Bilag_1_-_Ansoegning.pdf Bilag_2_-_Budget.pdf Bilag_3_-_Tilsagnsbrev.pdf

  Pkt. 37

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen

  Sagsnr. 302039 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.907.398 kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte og gennemføre projektet Kompetencebroen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.907.398 kr. samt tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For at styrke de ledige unges vej mod uddannelse eller job har Roskilde Kommune søgt og modtaget midler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte Kompetencebroen, som er et screeningsforløb bestående af moduler vedrørende uddannelse, økonomi, ansøgning/CV, kost og motion, samt undervisning i dansk, matematik og/eller ordblindeundervisning. Der udover vil der være en fast tilknyttet psykoterapeut.
  Projektet løber i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

  Formål

  Formålet med projektet er at styrke den enkelte unges vej mod uddannelse og arbejde i et kontinuerligt og sammenhængende forløb for derved at opkvalificere den enkelte både fagligt og socialt samt motivere den enkelte til at påbegynde en ordinær uddannelse eller job.

  Målgruppe

  Uddannelses- og aktivitetsparate unge i alderen 18-29 år i Roskilde Kommune.

  Mål

  Det forventes, at 200 unge vil påbegynde forløbet og heraf vil 140 gennemføre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.907.398 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 37

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 38 Integrationsrådets forretningsorden

  Forretningsorden_for_Integrationsraadet_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 38

  Integrationsrådets forretningsorden

  Sagsnr. 71104 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådets forretningsorden blev ændret pga. ændringer i rådets medlemssammensætning. Ændringer sker også fordi Integrationsrådet ønsker at revidere praksis omkring deres uddeling af integrationsprisen.

  Indstilling

  Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte Integrationsrådets foreninger og institutioner i december 2017. På den baggrund er 6 nye foreninger/institutioner tilføjet i den reviderede forretningsorden, jf. § 2 stk. 2. Derudover er de ikke aktuelle foreninger og institutioner fjernet fra forretningsordenen.
  Ifølge § 5 stk. 5 kan Integrationsrådet uddele en integrationspris én gang om året. Formålet med prisen er at påskønne en lokal indsats, der i særlig grad bidrager til at skabe mangfoldighed i Roskilde inden for arbejdsmarkedet, kulturområdet eller andre sektorer. Her ønsker Integrationsrådet at tilføje ”Prisen kan ikke gives til Integrationsrådets medlemmer”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 38

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 39 Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017

  Aarsrapport_2017.pdf

  Pkt. 39

  Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017

  Sagsnr. 299971 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Handicaprådets årsberetning for 2017 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal efter Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicap­rådets opgaver er, at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med han­dicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for men­nesker med fysisk og/eller psykisk handicap.
  Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræ­sentanter.

  Handicaprådet har særlig opmærksomhed om tilgængelighed i trafik og bymiljø samt til offentlige tilbud, inklusion, lighed i uddannelse og beskæftigelse samt lighed i sundhed.
  Handicaprådet har et tæt samarbejde med Ældrerådet, bl.a. i udarbejdelse af den Pårørendepolitik, som byrådet godkendte i 2017.
  Handicaprådet har i 2017 holdt fire ordinære møder, fællesmøde med Ældrerådet samt fælles­møder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Be­skæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.
  Mellem møderne er afgivet en række høringssvar til sager i de politiske udvalg og i forvaltningen, været del­tagelse i landsdækkende Handicapråds-konference, arrangeret bod på Sundhedsdagen, udde­lt Handicapprisen 2017 m.m. Handicapprisen blev givet til Claus Halkjær for sit store arbejde på revy- og musikområdet på ITC Svogerslev samt Handi-Festivalen i Roskilde.
  Årsrapporten for 2017 blev godkendt i Handicaprådet ved møde den 1. februar 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 39

  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 40 Orientering om budgetanalyser på beskæftigelses- og integrationsområdet

  Pkt. 40

  Orientering om budgetanalyser på beskæftigelses- og integrationsområder

  Sagsnr. 300368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om igangsættelse af budgetanalyser på beskæftigelses- og integrationsområderne.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget modtager en orientering om igangsættelse af en række budgetanalyser på beskæftigelses- og integrationsområder frem mod budgetforhandlingerne 2019. Budgetanalyserne skal ses i forlængelse af iværksættelse af tre temaanalyser, som Økonomiudvalget besluttede 14. februar 2018. Temaanalyser blev drøftet på ØU/direktionsseminaret i januar som en metode til at anskue budgetlægningen mere helhedsorienteret for et sammenhængende serviceområde.
  Budgetanalyserne på beskæftigelses- og integrationsområderne vil i høj grad have karakter af investeringer med henblik på at understøtte, at flere ledige går fra ydelse til job eller uddannelse. Budgetanalyserne vil fokusere på følgende elementer:

  • Nedbringelse af antallet af forsikrede ledige
  • Nedbringelse af det forventede antal sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring
  • Nedbringelse af antallet af uddannelseshjælpsmodtagere
  • Opnormering i kontrolteamet
  • Opstramning på anvendelse af godtgørelse til aktiverede ledige
  • Nedbringelse af antal personer på integrationsydelse
  • Etablering af flere mindre permanente boliger i større lejligheder

  Forvaltningen uddyber mundtligt emnerne for budgetanalyserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 40

  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 41 Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Pkt. 41

  Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Tilsyn på socialområdet ved Socialtilsyn Øst og Patientsikkerhedsstyrelsen
  2. Status på pårørendepolitikken
  3. FGU
  4. Ungeindsatsen
  5. Forslag til brugerindflydelse på beskæftigelsesområdet
  6. Forslag til brugerindflydelse på socialområdet
  7. Dialogmøde med INSP!
  8. Dialogmøde med Handicaprådet
  9. To besøgsture (½ dags varighed) til institutioner mv. på udvalgets område

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Værdier for myndighedsarbejdet i beskæftigelses- og socialindsatsen
  2. Regelforenkling i LAB-loven
  3. "Flere skal med"
  4. Overgangen fra ung til voksen
  5. Efterspørgsel på arbejdskraft
  6. Ressourcespørgsmål

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 41

  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 42 Orientering om resultater på projektet 'Nydanske kvinder'

  Afsluttende_status_paa_projekt_Nydanske_Kvinder.pdf

  Pkt. 42

  Orientering om resultater på projektet 'Nydanske kvinder'

  Sagsnr. 288103 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen præsenterer resultaterne fra projektet ’Nydanske kvinder’, der blev iværksat i starten af 2017. 4 borgere kommet i ordinært arbejde og 6 borgere er visiteret jobparate.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I januar 2017 godkendte udvalget, at forvaltningen igangsatte en intensiveret indsats for aktivitetsparate nydanske kvinder.
  Indsatsen, der var inspireret af en lignende indsats i Odense Kommune, har indbefattet en afklaring af alle kvinder i målgruppen med henblik på at skelne mellem de decideret syge, og dermed ikke jobklare, og de, der har en større eller mindre erhvervsevne.
  Ved projektets opstart var 74 borgere i målgruppen. Heraf blev 13 sager forelagt rehabiliteringsteamet uden yderligere tiltag og 5 sager blev afsluttet under forløbet af forskellige årsager, herunder barsel, fraflytning til en anden kommune og selvforsørgelse af ægtefællen.
  Forvaltningen kan derfor præsentere udvalget for nedenstående resultater baseret på i alt 56 sager:
  39 borgere har været i virksomhedsrettet aktivering og har fået afklaret deres arbejdsevne, som kan deles op i følgende antal timer
  - 9 borgere har en arbejdsevne, der er mellem 0-5 timer om ugen
  - 20 borgere har en arbejdsevne, der er mellem 6- 20 timer om ugen
  - 10 borgere har en arbejdsevne, der er mellem 21- 37 timer om ugen
  Iblandt dem er
  - 4 borgere er kommet i ordinært job mellem 20-37 timer om ugen
  - 6 borgere er visiterede jobparate
  De resterende 17 borgere er enten henvist til virksomhedskonsulenter med henblik på etablering af virksomhedspraktik, eller det er vurderet, at der fortsat er behov for en særlig indsats.
  Forvaltningen arbejder videre med målgruppen i regi af projektet ”Flere skal med”, der lig nærværende projekt, arbejder med en intensiveret indsats.
  Dog føres 11 borgere fra målgruppen videre i projektet for den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 42

  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 43 Orientering om regeringens ghettostrategi - Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030

  Ghettostrategi_-_Et_Danmark_uden_parallelsamfund.pdf

  Pkt. 43

  Orientering om regeringens ghettostrategi - Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030

  Sagsnr. 302486 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen har fremlagt en ghettostrategi ’Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer 2030’. Strategien er vedlagt til udvalgets orientering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 sin ghettostrategi frem mod 2013 indeholdende 22 initiativer. Initiativerne har følgende overskrifter:

  Med strategien er definitionen ’udsatte boligområder’ etableret. Udsatte boligområder opfylder mindst 2 af nedenstående 5 kriterier:

  • Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct.
  • Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere.
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.*
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

  *Uddannelsesdata vedrørende “kun grundskole” er baseret på uddannelsesdata, hvor der kun medtages uddannelser, som er taget eller godkendt i Danmark. Kriterieværdien er samtidig hævet fra 50 til 60 pct. i forhold til den hidtidige definition.
  I Roskilde Kommune er Æblehaven/Rønnebærparken defineret som et såkaldt udsat boligområde. Se nærmere her: https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/liste-over-ghettoer-og-udsatte-bolig-omraader/
  Strategien er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 43

  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 44 Eventuelt

  Pkt. 44

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 44

  Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 45 Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI(Lukket)