You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 15, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, HR´s kursuslokale
 • Pkt. 64 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 64

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 64

  Godkendt.

 • Pkt. 65 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 65

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 65

 • Pkt. 66 Drøftelse af området for forsikrede ledige

  Pkt. 66

  Drøftelse af området for forsikrede ledige

  Sagsnr. 300368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for opgaver og indsatser vedrørende de forsikrede ledige, som udføres i Jobcenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere udvalget for indsatser og opgaver vedrørende de forsikrede ledige i Jobcenteret med henblik på, at udvalget drøfter indsatserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 66

  Drøftet.

 • Pkt. 67 Etablering af særlige småjobs

  Pkt. 67

  Etablering af særlige småjobs

  Sagsnr. 302248 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af særlige småjobs jf. budgetforliget 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget godkender forvaltningens forslag til etablering af småjobs.
  2. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 1. mio.kr fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Plan- og Teknikudvalget.

  Beslutningskompetence

  Ad. 1.: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget
  Ad. 2.: Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forligspartierne bag budgetforliget 2018 i Roskilde Kommune har i budget 2018 afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs i kommunen i en begrænset periode.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af de særlige småjobs med udgangspunkt i, at småjobbene skal give ledige borgere mulighed for at opnå arbejdskravet om 225 timer og samtidig have fokus på at øge de lediges sandsynlighed for at komme i job.
  Småjobbene foreslås oprettet på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.
  Kandidaterne til småjobs formidles via jobcentret efter konkret aftale med Materielgården, der afholder den indledende jobsamtale og vurderer, om kandidaten har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig et småjob.
  Hvert småjob indledes med to ugers virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af borgerens motivation. Herefter oprettes småjob op til 37 timer om ugen i minimum 4 uger og maksimum 15 uger afhængig af det ugentlige antal timer og ift. om den enkelte borger i forvejen skulle have optjent nogle af de 225 timer.
  Forvaltningen forventer, at der kan oprettes op til 25 småjobs. Materielgården kan oprette 6-8 småjobs ad gangen.

  Økonomi

  Det indstilles, at der bliver overført 1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme til Plan- og Teknikudvalgets ramme til udgifterne til etablering af småjobs. Midlerne anvendes til lønninger til småjobs, inkl. Materielgårdens almindelige overhead.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 67

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2: Anbefales.
  Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og punkt 2 og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 68 Nye kriterier til akutventelisten

  Bilag_1_Udkast_til_nye_kriterier_for_akutventelisten.pdf Bilag_2_Eksisterende_kriterier_for_optagelse_paa_akutventelisten.pdf

  Pkt. 68

  Nye kriterier til akutventelisten

  Sagsnr. 303982 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for overvejelser til nye kriterier for optagelse på boliganvisningens boligsociale akutventeliste (akutventelisten) med henblik på at drøfte, hvordan kriterierne skal justeres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune anviser boliger i kommunale boliger i Roskilde samt i dele af det almene boligbyggeri til borgere, som er optaget på akutventelisten. Der er aktuelt 394 borgere på akutventelisten.
  De nuværende kriterier er politisk vedtaget før kommunesammenlægningen i 2007, og overgået som et ”samlesæt” til den nye Roskilde Kommune ved kommunesammenlægningen. Det er forvaltningens vurdering, at kriterierne for optagelse på akutventelisten er for brede til at sikre, at det er borgere, som har et reelt boligsocialt problem, der optages på ventelisten. Desuden trænger kriterierne til en sproglig opdatering, da de kan være ganske svære at forstå og giver anledning til forkerte forventninger hos borgere.
  Byrådet er forpligtet til at anvise bolig til flygtninge efter integrationsloven §12 og husvilde efter servicelovens §80. Herudover kan byrådet beslutte at anvise boliger efter § 59 i almenboligloven. Denne bestemmelse giver mulighed for – men pålægger ikke kommunen – at påkræve boligselskaberne at stille op til hver fjerde ledige almenbolig til rådighed for byrådet, til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Anvisning efter § 59 i almenboligloven sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borger og anvisningen er ikke kronologisk efter optagelsestidspunkt, men ud fra en vurdering af behov.
  Byrådet fastsætter kriterierne for at blive optaget på akutventelisten samt vægtningen af de enkelte kriterier. Kriterierne må dog, ifølge Statsforvaltningen, ikke være absolutte, og en sag kan derfor ikke afvises uden behandling og med reference til ét misholdt kriterium.
  Forvaltningen peger på en række forslag til regulering af anvisningskriterierne. Beskrivelsen i udkastet til nye kriterier for optagelse på akutventelisten (jf. bilag 1) sigter på, at man ikke utilsigtet kan omgå boligselskabernes almindelige ventelister med disse kriterier:
  - Du har et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse,
  - Og en sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/familiens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det omfatter også, hvis du fx skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold i f.m. efterværn, på krisecenter eller forsorgshjem, og
  - Og du kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste i et alment boligselskab.
  I bilaget er vedlagt udkast til en ny beskrivelse med uddybning af disse kriterier samt af formålet med den kommunale boligsociale anvisning. Der er også beskrevet situationer, hvor man ikke kan blive optaget.
  De nuværende kriterier for optagelse på akutventelisten i Roskilde Kommunen er vedlagt i bilag 2.
  På baggrund af udvalgets drøftelser forelægges sagen for den politiske følgegruppe til juni med henblik på følgegruppens kommentarer. Udvalget forelægges endelig forslag til nye kriterier for akutventelisten ved udvalgsmødet i august.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 68

  Drøftet.
  Gitte Simoni (O) stiller forslag om at revidere den politiske aftale om fordelingen af anviste permanente boliger ml. flygtninge og øvrige borgere fra en procentfordeling på 50/50 til 40/60. Forslaget kan indgå i de videre politiske drøftelser.

  BSU har følgende kommentarer til udkast til ventelisten:

  Der er enighed om, at der altid skal være en indstilling fra en sagsbehandler for at blive optaget på akutventelisten.

  Det skal stå klarere, at man ikke kan komme på listen, hvis man ikke har en social sag men derimod har en fast indkomst mv. Der er enighed om, at kommunikationen til borgerne omkring mulighederne for at blive optaget på ventelisten skal være klarere.

  Der er enighed om, at forslag til kriterium vedr. skilsmisse og samlivsophør skal løsnes op således, at hvis skilsmisse fx er forårsaget af vold i familien eller lign. vil kriteriet kunne fraviges.

  Der skal altid være mulighed for atsagsbehandler kan foretage et skøn, som står over kriterierne.

  Forslaget om at man skal være opskrevet i to boligselskaber for at kunne stå på akutlisten ønskes blødt op, så man ikke udelukker borgere, som fx har restancer til et boligselskab og som derfor ikke kan være opskrevet. Man ønsker endvidere ikke, at pålægge borgere for store dokumentationskrav for at være opskrevet på listen.

  Der er ikke interesse i at man skal genbekræfte efter 6 måneder, da det vurderes at være urealistisk at få udsatte borgere til at gøre det.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 68

 • Pkt. 69 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2018.pdf

  Pkt. 69

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Sagsnr. 301070 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Beskæftigelses- og Socialudvalget område forventes der et samlet mindreforbrug på 18,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:
  På integrationsområdet forventes i alt mindreudgifter på 11,0 mio.kr. Disse mindreudgifter er sammensat af merudgifter på 0,8 mio. kr. på servicerammen, der skyldes forsinkelse i tilpasning af boligkapaciteten på integrationsområdet, samt et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. på overførselsrammen der skyldes, at området har færre ydelsesmodtagere end forventet ved budgetlægningen.
  På voksenhandicapområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes mindreindtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager. Der har været mindreindtægter de to foregående år. Budgettet forventes i øvrigt overholdt Udviklingen i forbruget af midlertidige botilbudspladser viser efter første kvartal en stigning i antallet af pladser, der også er dyrere end forventet. Dette søges imødegået ved tæt opfølgning, kontraktforhandling samt øvrige tiltag.
  Effekten af borgere, der forventes at få behov for støtte i løbet af 2018, vil få fuld budgetvirkning i 2019. Desuden forventes flere nye borgere i 2019. Dette vil betyde budgetudfordringer i 2019 og frem, hvis der ikke tages højde for den øgede tilgang i budgetlægningen.
  På beskæftigelsesområdet ventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. En række af de områder, hvor der er mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, er omfattet af budgetgarantien og der vil derfor kunne forventes en midtvejs- og efterregulering af kommunens tilskud fra staten på baggrund af landstendensen på disse områder.
  Mindreforbruget er sammensat af:
  - Merudgift til dagpenge på 2,0 mio. kr.
  - Mindreudgift på sygedagpenge, fleksjob mv. på 3,0 mio. kr. sammensat af mindreudgift til ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse på 4,0 mio. kr. og merudgift til sygedagpenge på 1,0 mio. kr.
  - Mindreudgift på 3,5 mio. kr. til kontanthjælp og revalidering
  - På beskæftigelsesindsatser forventes en mindreudgift på 5,4 mio. kr., der primært skyldes mindreudgift til seniorjobs på 2,5 mio. kr., mindreudgift til jobrotation på 0,9 mio. kr., overførselsmidler på 1,1 mio. kr. og mindreudgift på servicerammen til produktionsskoler på 0,7 mio. kr.
  Merudgifterne til sygedagpenge på 1 mio. kr. svarer til et forbrug på 7,8 mio. kr. mere end i 2017. Dette er et fokuspunkt i forbindelse med budgetanalyser med henblik på budget 2019. Der vil blive fremlagt en beslutningssag om initiativer til at imødegå denne udvikling, så de kan blive iværksat hurtigst muligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 69

 • Pkt. 70 Orientering om klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2017

  Statistik_over_klager_til_Ankestyrelsen_over_Roskilde_Kommunes_afgoerelser_paa_voksensocial-_og_beskaeftigelsesomraadet_2017.pdf

  Pkt. 70

  Orientering om klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2017

  Sagsnr. 305160 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser på ankesager på voksensocial- og beskæftigelsesområdet for 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager for hhv. 2017 og 2016 vedrørende voksensocial- og beskæftigelsesområdet for Roskilde Kommune er vedlagt i bilag. Se også Børne- og Socialministeriets Danmarkskort med omgørelsesprocenten 2017, som vedrører socialområdet her: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/der-er-stadig-alt-for-mange-fejl-i-kommunernes-sagsbehandling-paa-socialomraadet-det-viser-de-nye-danmarkskort/
  Der er sket en stigning i antallet af afgjorte sager for Roskilde Kommune på ca. 27 pct. fra 2016 til 2017. Samtidigt er omgørelsesprocenten faldet fra 28 pct. til 19 pct. På landsplan er antallet af afgjorte sager steget med ca. 10 pct. i samme periode, mens omgørelsesprocenten på landsplan kun er faldet med ca. 1 pct-point.
  Det generelle billede i Roskilde kommune er, at andelen af stadfæstede sager er steget, mens andelen af ændrede sager og andelen af hjemviste sager er faldet tilsvarende.
  Der ses særligt en forbedring i forhold til klagesager vedr. serviceloven. Antallet er sager er steget mens omgørelsesprocenten er faldet fra 41 pct. til 16 pct. Tilsvarende ses der en forbedring i forhold til klagesager vedr. lov om aktiv socialpolitik. Her er andelen af stadfæstede sager steget, mens andelen af omgjorte sager er faldet fra 44 pct. til 24 pct.
  Der ses en stigning i omgørelsesprocenten i forhold til lov om social pension og lov om førtidspension. Dette er ikke tilfældet på landsplan. Her er der dog tale om relativt få sager samlet set.
  Årsagerne til den positive udvikling kan bl.a. findes i, at:
  - Forvaltningen arbejder med bedre afgørelser. Der er blevet arbejdet med, at det ikke kun handler om at skrive korrekte afgørelser, men også mere forståelige afgørelser. Der er gjort mere ud af at begrunde afgørelser og forholde sig til borgernes bemærkninger, så borgerne rent faktisk forstår, hvad der skrives.
  - Forvaltningen bevidst arbejder med at lære af Ankestyrelsens afgørelser. Der følges op på Ankestyrelsens afgørelser og sagsbehandlingen og afgørelser kvalificeres hele tiden efter det.
  - Forvaltningen systematisk arbejder med Klagedreven Innovation. Forvaltningen arbejder med at flytte fokus fra klager, fejl og syndebukke til direkte dialog med borgerne.
  - Endelig har byrådet sat politisk mål om at få andelen af de omgjorte sager - særligt de hjemviste sager – ned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 70

 • Pkt. 71 Eventuelt

  Pkt. 71

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 71

 • Pkt. 72 Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaringsområderne

  Pkt. 72

  Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaring

  Sagsnr. 304009 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der forelægges forslag om at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Det godkendes, at der overføres 0,49 mio. kr. i 2018 fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU til investering i yderligere 2,5 rådgivere til af sygedagpenge- og jobafklaringsområdet i Jobcentret under ØU.
  2. Det godkendes, at serviceudgiftsrammen opskrives med 1,175 mio. kr., og overførselsudgiftsrammen nedjusteres med 2,6 mio. kr. i budgetlægningen for 2019.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Økonomiudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jobcentret ønsker at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. I forbindelse med den forbedrede konjunktur er der fra januar 2017 til januar 2018 sket en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb på 45 fuldtidspersoner, jf. data fra jobindsats.dk. Ved at investere i en tidligere indsats ift. arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere og en generel investering i sygedagpengebehandlingen, forventer Jobcentret at kunne reducere antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb med 21 helårspersoner.
  Det er forvaltningens vurdering, at færre sager til den enkelte job- og fastholdelsesrådgiver vil give mulighed for at styrke sagsbehandlingen, primært inden for følgende områder:
  - Iværksætte en tidligere indsats, end borgeren modtager i dag
  - Styrke samarbejdet med den sygemeldtes arbejdsgiver eller styrke virksomhedssamarbejdet
  - Sikre en hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse, inden varigheden når 22 uger.
  - Skabe en bedre brobygningsindsats for borgere, som skifter ydelse mellem A-dagpenge og sygedagpenge
  - Understøtte en større og mere målrettet brug af de handicapkompenserende ydelser
  - Foretage et tættere samarbejde med de praktiserende læger.
  Der er aktuelt et højt sagsantal i Roskilde Kommune hos rådgiverne på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet. Sagsantallet er for nuværende ca. 55 sager pr. rådgiver. Et optimalt sagsantal pr. rådgiver vil være max 40-43 sager. Med nærværende business case sænkes sagsantallet til ca. 48 pr. rådgiver. Reduktionen indebærer, at rådgiverne alt andet lige mere effektivt vil kunne sætte ind med den rette indsats på rette tid og dermed forkorte varigheden af sygemeldingen.
  En sænkning af sagsantallet vil kræve en investering i yderligere 2,5 rådgivere – svarende til 1,175 mio. kr. (med helårseffekt), med en forventning om en reduktion i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringssager på 21 helårspersoner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, men der forventes en reduktion af det forventede merforbrug af sygedagpenge i 2018, jf. budgetopfølgning af 31. marts 2018.
  I 2019 og frem vil der være tale om en forværring af serviceudgifterne på 1,175 mio. kr. pr. år samt en mindreudgift på overførselsudgifter på 2,6 mio. kr. pr. år, som vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2019. Samlet set er der således fra 2019 tale om netto mindreudgifter på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne på 1,425 mio. kr. pr. år fra 2019 og frem.
  En gennemsnitlig netto årsudgift på en sygedagpengemodtager efter 4 ugers anciennitet var i regnskab 2017 på ca. 130.000 kr. fremskrevet til 2018-pl. og 117.400 kr. på en person i jobafklaring, svarende til en besparelse på 2,6 mio. kr. ved en reduktion på 11 sygedagpengesager og 10 jobafklaringssager (svarende til 21 helårspersoner).
  Sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien, så en netto mindreudgift til sygedagpenge (efter statsrefusion) er en ren kommunal besparelse.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 72

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 73 Orientering om udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Pkt. 73

  Orientering om udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Sagsnr. 305281 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  KL har netop offentliggjort en analyse, der tegner et samlet billede af udviklingen i de kommunale indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser i perioden 2014 til 2017: http://www.kl.dk/Sundhed/Ny-VIVE-rapport-Socialpsykiatrien-skal-lofte-nye-opgaver-id236782/?n=0&section=4748
  Analysen viser, at stadig flere voksne modtager en indsats efter serviceloven grundet psykiske lidelser. Samlet set er gruppen vokset med 17 % fra 2014 til 2017, når man ser på de seks indsatser efter serviceloven, som primært tilbydes mennesker med psykiske lidelser.
  Væksten kan især tilskrives antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, som er steget med 24 % over perioden.
  Figur 1: VIVE rapport – udviklingen i antal modtagere visiteret med psykisk lidelse fordelt på 6 indsatser, 2014 og 2017
  http://iv2.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86194/cf_202/st_edited/xUbculFSO-RQxhOu6gwv.gif
  Figur 2: Roskilde Kommunes udvikling i antal modtagere med psykisk lidelse fordelt på 6 indsatser, 2014 og 2017

  Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra fagsystem
  Roskilde Kommune følger tendensen, som ses i VIVEs undersøgelse, se figur 2 herover. Antallet af borgere med psykisk lidelse visiteret til socialpædagogisk støtte efter § 85 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven er steget kraftigt i perioden. For § 85 er stigningen på 10,3 % for § 104 er stigningen på 8,5 %. Desuden er stigningen i midlertidige botilbud efter § 107 i høj grad med til at påvirke udgifterne i kommunen, da disse tilbud er relativt dyrere for kommunen end tilbud efter §§ 85 og 104.
  Som nævnt ovenfor er det totale antal af borgere med socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven er steget kraftigt i perioden fra 2013 til 2017, som ses i figur 3 herunder. Fra starten af 2014 til november 2017 ses en stigning i antal borgere fra 511 borgere til 600 borgere, svarende til en stigning på 16 %. I samme periode er antallet af timer steget med 5 %, hvilket indebærer, at timerne pr. borger er faldende.
  Figur 3: Roskilde Kommune - udvikling i antal timer pr. borger og antal timer i socialpædagogisk støtte, § 85, 2013-17

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 73

  Der er enighed om, at forvaltningen forbereder en udvidet sag om emnet til mødet i juni, hvor emnet drøftes igen.