You are here

Dagsorden

Dato: Tirsdag, Maj 15, 2018 - 16:31
Sted: Rådhusbuen 1, HR´s kursuslokale
 • Pkt. 72 Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaringsområderne

  Pkt. 72

  Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaring

  Sagsnr. 304009 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der forelægges forslag om at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. Det godkendes, at der overføres 0,49 mio. kr. i 2018 fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU til investering i yderligere 2,5 rådgivere til af sygedagpenge- og jobafklaringsområdet i Jobcentret under ØU.
  2. Det godkendes, at serviceudgiftsrammen opskrives med 1,175 mio. kr., og overførselsudgiftsrammen nedjusteres med 2,6 mio. kr. i budgetlægningen for 2019.

  Beslutningskompetence

  Ad 1.: Økonomiudvalget
  Ad 2.: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jobcentret ønsker at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. I forbindelse med den forbedrede konjunktur er der fra januar 2017 til januar 2018 sket en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb på 45 fuldtidspersoner, jf. data fra jobindsats.dk. Ved at investere i en tidligere indsats ift. arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere og en generel investering i sygedagpengebehandlingen, forventer Jobcentret at kunne reducere antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb med 21 helårspersoner.
  Det er forvaltningens vurdering, at færre sager til den enkelte job- og fastholdelsesrådgiver vil give mulighed for at styrke sagsbehandlingen, primært inden for følgende områder:
  - Iværksætte en tidligere indsats, end borgeren modtager i dag
  - Styrke samarbejdet med den sygemeldtes arbejdsgiver eller styrke virksomhedssamarbejdet
  - Sikre en hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse, inden varigheden når 22 uger.
  - Skabe en bedre brobygningsindsats for borgere, som skifter ydelse mellem A-dagpenge og sygedagpenge
  - Understøtte en større og mere målrettet brug af de handicapkompenserende ydelser
  - Foretage et tættere samarbejde med de praktiserende læger.

  Der er aktuelt et højt sagsantal i Roskilde Kommune hos rådgiverne på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet. Sagsantallet er for nuværende ca. 55 sager pr. rådgiver. Et optimalt sagsantal pr. rådgiver vil være max 40-43 sager. Med nærværende business case sænkes sagsantallet til ca. 48 pr. rådgiver. Reduktionen indebærer, at rådgiverne alt andet lige mere effektivt vil kunne sætte ind med den rette indsats på rette tid og dermed forkorte varigheden af sygemeldingen.
  En sænkning af sagsantallet vil kræve en investering i yderligere 2,5 rådgivere – svarende til 1,175 mio. kr. (med helårseffekt), med en forventning om en reduktion i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringssager på 21 helårspersoner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, men der forventes en reduktion af det forventede merforbrug af sygedagpenge i 2018, jf. budgetopfølgning af 31. marts 2018.
  I 2019 og frem vil der være tale om en forværring af serviceudgifterne på 1,175 mio. kr. pr. år samt en mindreudgift på overførselsudgifter på 2,6 mio. kr. pr. år, som vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2019. Samlet set er der således fra 2019 tale om netto mindreudgifter på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne på 1,425 mio. kr. pr. år fra 2019 og frem.
  En gennemsnitlig netto årsudgift på en sygedagpengemodtager efter 4 ugers anciennitet var i regnskab 2017 på ca. 130.000 kr. fremskrevet til 2018-pl. og 117.400 kr. på en person i jobafklaring, svarende til en besparelse på 2,6 mio. kr. ved en reduktion på 11 sygedagpengesager og 10 jobafklaringssager (svarende til 21 helårspersoner).
  Sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien, så en netto mindreudgift til sygedagpenge (efter statsrefusion) er en ren kommunal besparelse.

 • Pkt. 73 Orientering om udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Pkt. 73

  Orientering om udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  Sagsnr. 305281 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om udviklingen i indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  KL har netop offentliggjort en analyse, der tegner et samlet billede af udviklingen i de kommunale indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser i perioden 2014 til 2017: http://www.kl.dk/Sundhed/Ny-VIVE-rapport-Socialpsykiatrien-skal-lofte-nye-opgaver-id236782/?n=0&section=4748
  Analysen viser, at stadig flere voksne modtager en indsats efter serviceloven grundet psykiske lidelser. Samlet set er gruppen vokset med 17 % fra 2014 til 2017, når man ser på de seks indsatser efter serviceloven, som primært tilbydes mennesker med psykiske lidelser.
  Væksten kan især tilskrives antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, som er steget med 24 % over perioden.
  Figur 1: VIVE rapport – udviklingen i antal modtagere visiteret med psykisk lidelse fordelt på 6 indsatser, 2014 og 2017
  http://iv2.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86194/cf_202/st_edited/xUbculFSO-RQxhOu6gwv.gif
  Figur 2: Roskilde Kommunes udvikling i antal modtagere med psykisk lidelse fordelt på 6 indsatser, 2014 og 2017

  Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra fagsystem

  Roskilde Kommune følger tendensen, som ses i VIVEs undersøgelse, se figur 2 herover. Antallet af borgere med psykisk lidelse visiteret til socialpædagogisk støtte efter § 85 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven er steget kraftigt i perioden. For § 85 er stigningen på 10,3 % for § 104 er stigningen på 8,5 %. Desuden er stigningen i midlertidige botilbud efter § 107 i høj grad med til at påvirke udgifterne i kommunen, da disse tilbud er relativt dyrere for kommunen end tilbud efter §§ 85 og 104.
  Som nævnt ovenfor er det totale antal af borgere med socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven er steget kraftigt i perioden fra 2013 til 2017, som ses i figur 3 herunder. Fra starten af 2014 til november 2017 ses en stigning i antal borgere fra 511 borgere til 600 borgere, svarende til en stigning på 16 %. I samme periode er antallet af timer steget med 5 %, hvilket indebærer, at timerne pr. borger er faldende.

  Figur 3: Roskilde Kommune - udvikling i antal timer pr. borger og antal timer i socialpædagogisk støtte, § 85, 2013-17

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.