You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 15, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 3A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 95 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 95

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 95

 • Pkt. 96 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 96

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 96

 • Pkt. 97 Fællesmøde mellem udvalget og FMU

  Pkt. 97

  Fællesmøde mellem udvalget og FMU

  Sagsnr. 294341 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes mindst én gang om året et møde mellem fagudvalg og forvaltningens MED-udvalg. I 2017 er der planlagt et møde den 15. august i forbindelse med udvalgsmødet. Fællesmødet begynder kl. 16.30 og varer en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, udvalget drøfter de emner, som udvalg og MED-udvalg ønsker.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” aftaler forvaltningens MED-udvalg (FMU) og det relevante politiske udvalg tilrettelæggelsen af regelmæssige møder 1-2 gange årligt. I 2017 er der planlagt et møde til den 15. august 2017 i forbindelse med udvalgsmødet.
  Mødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og FMU begynder kl.16.30, og der er afsat ca. ½ time til mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 97

  Drøftet.

 • Pkt. 98 Oplæg om beskæftigelsesområdet

  Pkt. 98

  Oplæg om beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 294365 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jobchef Peter Sidelmann giver sit bud på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune anno 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Jobchef Peter Sidelmann giver sit bud på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune anno 2017, herunder tilrettelæggelse af tilbuddene til de ledige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 98

  Drøftet.
  Udvalget er enigt om at arrangere et fyraftensmøde ml. BSU, Beskæftigelsesrådet og andre strategiske samarbejdspartnere i efteråret.

 • Pkt. 99 Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_BSU_-_august.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf Budgetbemaerkninger_BSU_2018_-_2021.pdf BSU_bloklister.pdf Bloktekster_-_BSU.pdf Takstkatalog_2018_-_BSU.pdf

  Pkt. 99

  Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsmuligheder og eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.345,5 mio. kr., og der indgår ikke anlæg i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2018. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 44,4 mio. kr. i 2018.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning identificeret budgetforbedringsmuligheder. Fagudvalgene har drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Beskæftigelses- og Socialudvalget på 5,9 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. august at opfordre fagudvalgene til at grovprioritere budgetforbedringsforslagene på udvalgets område.

  Særlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

  På landsplan ser mange kommuner fortsat udfordringer med stigende udgifter til voksenhandicapområdet. I Roskilde betød den øgede tilgang en overskridelse af budget 2016. I 2017 forventes budgettet overholdt ved hjælp af administrative effektiviseringstiltag.
  Budgettet på det sociale voksenområde i Roskilde er dog fortsat udfordret i de kommende år, som der også blev orienteret om på forårsseminaret og i budgetmaterialet til junimødet. Det skyldes væsentligst, at området er præget af en lille afgang samt en stigning i tilgangen af unge. Dette betyder en nettotilgang af borgere, der skal rummes inden for samme budget.
  For at imødegå udgiftsstigningen fra nettotilgang fra ungeområdet i 2018 er der i det tekniske budget for 2018-2021 indarbejdet en korrektion på 11,1 mio. kr. varigt fra 2018 og frem.
  Der er desuden som aftalt på udvalgets møde i juni udarbejdet en blok om rehabilitering i socialpsykiatrien. En systematisk rehabiliterende organisation og indsats forudsætter en investering på 5 mio. kr. i 2018.
  Kvoten for hvor mange flygtninge kommunen skal modtage fra asylcentrene i 2017 er i foråret sænket fra 295 til 139. Der var i budgettet kun indregnet en kvote på 167 i 2017 og fremover, da det var meldt ud at kommunerne kun skulle forvente at modtage 2/3 af kvoten for 2016.
  For 2018 er den foreløbige kvote udmeldt til at udgøre 53 personer. Hertil kommer familiesammenføringer. Dette har ført til mindreudgifter til ydelser og indsatser.
  Der er nu kommet en mere fast boligmasse til midlertidig boligplacering. Her er der indgået en lejeaftale med Region Hovedstaden omkring leje af Kurhus på Sct. Hans. Det har medført større udgifter til leje af bygningerne, hvor det tidligere var forudsat at vi skulle købe villaer til boligplaceringen. Udgifterne til boligplacering er reguleret teknisk i budget 2018.
  Der er udarbejdet yderligere to budgetblokke som aftalt på udvalgets møde i juni:
  - Udvikling af digital løsning ”Min sag”, hvor der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2018 og
  - Oprettelse af særlige småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere, der ifølge forslaget medfører en udgift på 4,0 mio. kr. i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører budgetlægningen for 2018-2021.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 99

  Et flertal i udvalget (A og V) godkender indstillingen.
  O kan ikke støtte, at budgetforbedringsforslagene, jf. bilag 3, sendes uprioriteret videre til 1. behandlingen.
  Ø kan ikke støtte budgetforbedringsforslagene, jf. bilag 3.

 • Pkt. 100 Tilsyn på det sociale område

  Pkt. 100

  Tilsyn på det sociale område

  Sagsnr. 295315 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der foretages to typer at tilsyn på det socialområde i kommunerne efter lov om social service og sundhedsloven. I 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed introduceret det risikobaserede tilsyn, der udspringer af sundhedsloven. Forvaltningen har på baggrund af det nye sundhedsfaglige tilsyn samt udviklingen i psykiatrien som sådan, haft særligt fokus på sundhedsområdet det sidste halve år. På den baggrund er der indledt en række initiativer for at forbedre særligt medicinområdet. Forvaltningen orienterer om tilsyn på det sociale område og foreslår, at udvalget to gange årligt får status fra forvaltningen om konklusionerne i tilsynsrapporterne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget to gange årligt modtager en samlet status ifm. tilsynsbesøg.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På voksen-handicapområdet føres der tilsyn både efter lov om social service, Lov nr. 608 af 12. juni 2013 samt Sundhedsloven § 213, stk. 2.

  Driftstilsyn på socialområdet

  Siden 2014 er driftstilsyn på socialområdet varetaget af fem nationale socialtilsyn. Roskilde Kommune hører til Socialtilsyn Øst. Socialtilsynene har kompetence til at træffe afgørelse om påbud, udstede skærpede tilsyn og i sidste ende inddrage godkendelsen af det enkelte tilbud. Socialtilsynet vurderer det enkelte tilbud indenfor følgende syv temaer: Uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, målgrupper, metoder og resultater, organisation og ledelse, kompetencer, økonomi, fysiske rammer.

  Risikobaserede tilsyn/sundhedsloven

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet ud fra en løbende vurdering af, hvor der er størst risiko for patienternes sikkerhed. Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn, og behandlingssteder udvælges til tilsyn. Det betyder således, at det kun er en lille del af landets behandlingssteder, som får et tilsynsbesøg et givent år.
  Temaerne for tilsynene ændrer sig således fra år til år. Temaerne for 2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.
  Det risikobaserede tilsyn er nyt og erstatter det forhenværende embedslæge tilsyn, der ikke har været omfattet af socialområdet. Der har tidligere ikke været fokus på embedslægetilsyn på voksen-handicapområdet, men dette ændrer sig nu markant med de risikobaserede tilsynsbesøg hvor de første blev varslet i februar 2017.

  Sundhedsfaglige indsatser i socialpsykiatrien

  De senere par år er der nye større krav til kommunernes socialpsykiatri idet borgerne udskrives med lang flere og mere komplekse sundhedsfaglige problemstillinger en tidligere. På baggrund af dette samt varslingen om de risikobaserede tilsyn fra styrelsen har Roskilde kommune det første halvår af 2017 haft et særligt fokus på den sundheds-faglige kvalitet som borgerne modtager i socialpsykiatrien. Det har vist sig, at der særligt på medicinområdet er plads til forbedring.
  På den baggrund er følgende initiativer iværksat med det formål at sikre, at medicinadministrationen i socialpsykiatrien lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger:
  - Oplæring af personale i medicinhåndtering
  - Implementering af fælles medicinkort mellem kommune, praktiserende læger og regionspsykiatri
  - Udvikling af instrukser og arbejdsgange i henhold til sundhedsstyrelsens vejledning i håndtering af medicin
  - Gennemgang og læring af utilsigtede hændelser der omhandler medicin
  Initiativer af organisatorisk og ledelsesmæssig karakter som led i sundhedsfaglig indsats:
  - Nedsat ledelsesbåret kvalitetsråd
  - Ansættelse af flere sundhedsfaglige kompetencer (sygeplejersker og SOSU) ved genbesættelse af stillinger i normal personaleomsætning
  - Ansættelse af risikomanager

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 100

  Godkendt.

 • Pkt. 101 Handlingsplan for pårørendepolitikken

  Handlingsplan_for_paaroerendepolitikken.pdf

  Pkt. 101

  Handlingsplan for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte pårørendepolitikken den 14. juni 2017. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler forslag til handlingsplan for pårørendepolitikken og de indsatser, der iværksættes for at opfylde de konkrete politiske mål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handlingsplan for pårørendepolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen er der vedtaget en række målsætninger og konkrete politiske mål. Forslag til handlingsplan, som fremgår af bilag, indeholder forslag til konkrete indsatser, der skal føre til, at nedenstående politiske mål opfyldes:
  - Alle kommunalt ansatte i berøring med borgeren skal bidrage til, at de pårørende bliver aktivt involveret i borgerens liv. Samtidig må ingen pårørende føle sig forpligtet ud over egne muligheder.
  - Pårørende får nem adgang til information om aktiviteter og støttetilbud. Det gælder både i forhold til borgerens behov og til den pårørende. De pårørende skal også gøres opmærksom på, hvor de kan få yderligere information. Kommunen kan enten selv eller via foreninger m.fl. tilbyde relevant støtte.
  - Pårørendes oplevelser og synspunkter inddrages i vurderingen og udviklingen af kvaliteten i et tilbud. Dette kan gøres på forskellige måder, og det er lokalt (fx på det enkelte plejecenter eller botilbud), at leder, borger og pårørende beslutter, hvordan det skal foregå.
  - Den enkelte borger oplever respekt for sit valg af, hvilke pårørende han eller hun ønsker at inddrage og i hvilket omfang, inddragelsen skal ske.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 101

  Godkendt.

 • Pkt. 102 Godkendelse af program til virksomhedsrettet event

  Bilag_Program.pdf

  Pkt. 102

  Godkendelse af program til virksomhedsrettet event

  Sagsnr. 290368 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I april 2017 godkendte udvalget en indstilling fra forvaltningen om, i samarbejde med UVEG, at afholdele en jobmesse/virksomhedsarrangement i oktober og bad i den forbindelse om at få forelagt programmet til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at programmet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I april 2017 godkendte udvalget en indstilling fra forvaltningen om afholdelse af en jobmesse/virksomhedsarrangement i oktober og bad i den forbindelse om at få forelagt programmet til godkendelse.

  Formål med arrangementet

  Arrangementet har til formål at synliggøre Jobcenter Roskildes virksomhedsindsats og de muligheder, virksomhederne har for at samarbejde med jobcentret om deres rekrutteringsbehov.
  Målgruppen er de virksomheder i Roskilde Kommune, der finder det svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I programmets første del vil virksomhederne få idéer til hvordan de kan optimere deres rekrutteringsprocesser og i anden del, vil virksomhederne få mulighed for at tale direkte med ledige borgere. Omvendt får borgerne en chance for at komme i ordinært job, løntilskud eller virksomhedspraktik.

  Programmet

  Programmet, som kan ses i det vedhæftede bilag, er sammensat således, at der både er virksomhedsrettede elementer i form af oplæg og en jobmesse, som henvender sig til ledige borgere.
  Under jobmessen vil virksomhederne være repræsenteret ved forskellige stande, som de ledige borgere kan besøge ud fra deres specifikke jobønsker. Virksomhedskonsulenter fra jobcentret vil samtidig være til stede i lokalet, således at de kan fungere som introducerende led mellem borgerne og virksomhederne og på stedet iværksætte løntilskud el. lign.
  Udover virksomheder vil forvaltningen, på opfordring fra udvalget, også invitere arbejdsmarkedets parter, samt diverse uddannelsesinstitutioner til at deltage på jobmessen.
  Forvaltningen har bedt en grafiker lave et layout til programmet.

  Økonomi

  Udgifterne forventes at være i størrelsesordenen max.100.000 kr. og finansieres af UVEG.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 102

  Godkendt.
  Udvalget er enigt om, at eventen skal evalueres, når det er afholdt.

 • Pkt. 103 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. satspuljemidler til projektet ”Flere skal med”

  Pkt. 103

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. satspuljemidler til projektet ”Flere skal med”

  Sagsnr. 291520 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 2.975.000 kr. fra satspuljen ”Flere skal med”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 892.000 i 2017, 1.190.000 i 2018 og 893.000 i 2019, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For at understøtte at flest mulige langtidsledige kontanthjælpsmodtagere opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet, har satspuljepartierne afsat 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til initiativet ”Flere skal med”.
  Forvaltningen har ansøgt om midler på baggrund af beskæftigelses- og socialudvalgets godkendelse og har fået tilsagn om et tilskud på 2.975.000 kr. til at gennemføre projektet, som starter i august 2017.
  Midlerne skal primært bruges til ansættelse af én projektleder og to jobrådgivere, der skal arbejde målrettet med virksomhedsrettede forløb til de langtidsledige borgere.

  Målgruppe

  Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 sammenhængende år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der gives en indtægtsbevilling på 892.000 i 2017, 1.190.000 i 2018 og 893.000 i 2019, samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet, svarende til det tilsagn som er modtaget.
  Tilsagn om tilskud fra bevillingerne i 2018 og 2019 gives fra STAR med forbehold for, at finanslovene vedtages med de forventede beløb. Udbetaling af tilskuddet er betinget af opfyldelse af en række aktivitetskrav jf. nedenstående.
  - Første rate på 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen får tilsagn og har indsendt revisorerklæring.
  - Anden rate på 40 pct. af kommunens bevilling udbetales, når kommunen kan dokumentere, at hele bruttomålgruppen er visiteret. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018.
  - Tredje rate 30 pct. af kommunens bevilling kan udbetales, når kommunen har haft minimum 40 pct. af indsatsgruppen i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på 3 måneder. Midlerne kan dog tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 103

  Anbefales.

 • Pkt. 104 Regulering af flygtningeboliger

  Notat_om_alternative_anvendelsesmuligheder_for_5_flygtningeboliger.pdf

  Pkt. 104

  Regulering af flygtningeboliger

  Sagsnr. 214440 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. fremtidig anvendelse eller salg af 5 kommunale parcelhuse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ejendommene Bakkevej 3, Åvej 10, Baunegårdsvej 22, Merkurvej 4 og Hjørnekilden 1 A+B sendes i offentligt udbud med henblik på salg til højestbydende.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 6. juni 2017, at anmode forvaltningen om at undersøge, om 5 parcelhuse, som kommunen tidligere har købt med henblik på indkvartering af flygtninge, kan anvendes til andre formål end flygtningeboliger, i stedet for at husene sælges i offentligt udbud til højest bydende. Ejendommene har været anvendt til bofællesskaber. Der er tale om følgende kommunale ejendomme:
  - Bakkevej 3, 4040 Jyllinge: 3 værelser (14/14,19 m2)
  - Åvej 10, 4040 Jyllinge: 3 værelser (17/17/11 m2 )
  - Baunegårdsvej 22, 4040 Jyllinge: 3 værelser (9/9/15 m2 )
  - Merkurvej 4, 4040 Jyllinge: 4 værelser (14/9/9/13 m2 )
  - Hjørnekilden 1 A+B, 4000 Roskilde: 2 værelser (7/10 m2)
  Der er på baggrund af den nuværende situation med et faldende antal flygtninge ikke længere behov for boligerne til flygtningeformål. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som belyser eventuelle alternative anvendelsesmuligheder for ejendommene.
  Det konkluderes i notatet, at ejendommene ikke kan sælges og ombygges til almene ældreboliger, idet dette vil kræve at der til hver bolig etableres eget bad/toilet, hvilket ikke er realistisk i de omhandlede ejendomme. De nuværende regler for ombygning til ungdomsboliger giver mulighed for etablering af ungdomsboliger uden individuelt køkken og bad ved ombygning af eksisterende ejendomme, men i givet fald kan der ikke ydes boligstøtte, hvilke betyder at økonomien vanskeligt kan hænge sammen for personkredsen. Desuden skal beboerne i ungdomsboliger tilhøre den berettigede personkreds, som er unge under uddannelse eller andre unge med særlige sociale behov, idet statens ungdomsboligbidrag ellers vil bortfalde. Dette ændres ikke ved den kommende lovændring på området. Endelig kan der ikke ombygges til almene familieboliger, da der ikke er hjemmel til at ombygge eksisterende boliger til almene familieboliger uden dispensation fra ministeriet.
  Boligselskabet Sjælland er blevet hørt, om man eventuelt er interesseret i at overtage ejendommene som ikke støttede almene boliger, men det mener boligselskabet ikke kan hænge sammen økonomisk. Når det ikke er muligt at ombygge til almene boliger kan der endvidere ikke etableres udslusningsboliger, idet dette forudsætter, at boligerne er almene.
  Kommunen kan beholde de pågældende 5 ejendomme, og opretholde den nuværende indretning som bofællesskaber. Kommunen kan herefter udleje boligerne til den ønskede målgruppe. Værelserne kan lejes ud på midlertidige lejekontrakter efter den almindelige lejelov på 2 år, og efter en konkret vurdering kan disse lejekontrakter forlænges 2 år yderligere. Det kan ikke anbefales, at lejlighederne udlejes på tidsubestemte kontrakter, da det vil forhindre kommunen i at træffe hensigtsmæssige beslutninger vedr. ejendommenes fremtidige anvendelse.
  Det bemærkes endvidere, at der ikke kan ydes boligstøtte til beboere i et kommunalt ejet bofællesskab, der lejer et enkeltværelse uden individuelt toilet og køkken. Det kan forventes, at kommunens driftsudgifter på de enkelte ejendomme vil være af mindst samme størrelsesorden som kommunens indtægter ved udlejning af værelser i hver ejendom. Hertil kommer at et af husene, Hjørnekilden 1 A+B skal istandsættes væsentligt.
  Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at ejendommene kommer i offentligt udbud, og sælges til højestbydende. Vurdering af mulige salgsindtægter er belyst i notatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der forelægges bevillingssag, såfremt ejendommene udbydes til salg.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 104

  Et flertal i udvalget (A og Ø) anbefaler ikke indstillingen og ønsker at boligerne ikke sælges.
  V anbefaler indstillingen. V bemærker, at provenuet ved salg skal anvendes til køb af egnede boliger til afhjælpning af akutventelisten.
  O tager forbehold for indstillingen, da der er for mange uafklarede spørgsmål ved sagen.

 • Pkt. 105 Integrationsrådets Åbent-Hus

  ansoegning_til_Kultur-_og_Integrationspuljen_om_midler_til_afholdelsen_af_Aabent-_Hus.pdf

  Pkt. 105

  Integrationsrådets Åbent-Hus

  Sagsnr. 291548 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Integrationsrådet ved Erik Lyby ansøger om 50.000 kr. til afholdelsen af Åbent-Hus ar-rangement på Stændertorvet, lørdag den 16. september 2017. Formålet med arrange-mentet er at sætte fokus på integrationen af flygtninge og indvandrere i Roskilde Kom-mune samt skabe synlighed om Integrationsrådets arbejde. Integrationsprisen uddeles for 2. gang ved arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 50.000 kr. fra Kultur- og Integrations-puljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet ønsker via Åbent-Hus arrangementet at forbedre dialogen mellem for-skellige kulturer ved konkret at tage fat om spørgsmål om forholdet mellem danskere med forskellige kulturelle baggrunde. Temaet vil være Integration i Roskilde – succeser og udfordringer. Arrangementet vil være både oplysende og underholdende.
  Integrationsrådet inviterer borgmesteren til at holde åbningstalen, hvorefter formanden for rådet vil orientere om dettes arbejde, herunder status for opnåelse af målene i kommunens integrationspolitik. Omar Marzouk vil optræde med stand-up omkring integrationstemaet, og en ekspert på området vil blive interviewet. Roskildes Integrati-onspris, som uddeltes første gang i 2016, vil blive overrakt til en person, en organisation, eller en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for integrationen i det forløbne år. Borgerne vil gennem lokale medier og Facebook blive opfordret til at nominere kandidater til prisen, som er på 10.000 kr. Integrationsrådet inviterer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, til at overrække prisen.
  Brandkadetterne i Æblehaven, som er et selvstændigt integrationsprojekt, vil præsente-re deres kunnen og fungere som vagter ved arrangementet. Endvidere vil der være aktiviteter for børn, bl.a. besøg af ”ballonkongen”. En etnisk musikgruppe på 4 mand vil spille ind imellem talerne.
  Rådet mener, at arrangementet vil tiltrække mange roskildensere, og de agter at gøre en målrettet indsats for at få maksimal mediedækning såvel før som efter arrangementets afholdelse.
  Midler fra puljen vil blive brugt til opsætning af telte og scene, leje af lydanlæg samt udgifter til honorar. Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart 111.650 kr. hvor af 60.000 kr. er puljemidler, der har været forhånds reserveret til EID fest, de falder nu tilbage til puljen, da der ikke bliver afholdt EID fest i år.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 105

  Godkendt.
  O kan ikke tiltræde og begærer sagen i Byrådet.

 • Pkt. 106 Udvikling af digital løsning "Min sag"

  Pkt. 106

  Udvikling af digital løsning "Min sag"

  Sagsnr. 293280 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at se på muligheden for at etablere en automatiseret aktindsigtsløsning "Min-sag” i Roskilde Kommune, som skal give borgere bedre indblik i egne sager og relevante data i den kommunale sagsbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt sagen skal sendes videre til budgetforhandlingerne.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. juni 2017 om muligheden for at etablere en digital applikation "Følg min sag", har forvaltningen set nærmere på en løsning svarende til Silkeborgs Kommunes "Min sag".
  "Min Sag" er en automatiseret håndtering af aktindsigtsanmodninger fra borgere, som søger om indsigt i egne data og sager. "Min sag" er en robotløsning, som henter, formaterer og samler dokumenter om borgeren fra kommunens forskellige fagsystemer. Borgerne kan selv via kommunens hjemmeside eller Borger.dk anmode om aktindsigt inden for en selvangiven periode, og borgeren modtager umiddelbart kvitteringsmail med forventet sagsbehandlingstid. Robotten samler det relevante materiale for den pågældende periode, gennemtjekker maskinelt for andre borgeres personhenførbare oplysninger, inden alt sammensættes med et afgørelsesbrev, der kan sendes til borgerens e-Boks. Brevet indeholder altid udførlig læsevejledning og dokumentfortegnelse. Materialet kvalitetstjekkes dernæst af en sagsbehandler, inden svaret til borgeren afsendes. "Min sag" tilbyder således ikke en direkte digital borgeradgang til egne data, da der altid pågår en sagsbehandling ift. de pågældende data.
  "Min sag" anvendes indtil videre på beskæftigelsesområdet og i Borgerservice i Silkeborg Kommune, men det forventes at blive løbende rullet ud til de øvrige forvaltningsområder.
  De foreløbige erfaringer fra Silkeborg Kommune viser, at fordelene ved "Min sag" bl.a. er øget rettidighed i svar på borgernes henvendelser, sikkerhed omkring håndtering af personhenførbare oplysninger samt optimerede og automatiserede arbejdsgange.
  Der er nogle tekniske og organisatoriske overvejelser ved implementering af ”Min sag”. Da robotten henter data i de underliggende fagsystemer, kan ændringer i fagsystemerne få robotten til at fejle. Desuden er der tale om forholdsvis ny teknologi, som kan medføre en række børnesygdomme.
  Organisatorisk skal det være klart, hvem der har ansvar for håndtering af henvendelser, der kommer ind via ”Min sag”. Derfor har Silkeborg Kommune fx valgt at organisere håndteringen af denne slags henvendelser i et aktindsigtsteam.
  For udvikling og implementering af "Min sag" i Roskilde Kommune på et udvalgt område - fx beskæftigelsesområdet - indstiller forvaltningen, at der i første omgang udarbejdes en konkret businesscase.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. "Min sag" vil forventelig koste omkring 1-2 mio. kr. i etableringsomkostninger. Dertil kommer årlige udgifter til drift. Der er således foreslået en budgetudvidelse på 2 mio. kr. til budget 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 106

  Udvalget er enigt om ikke at gå videre med sagen for nuværende, og forslaget trækkes ud af blokteksterne, jf. pkt. 99 Budget 2018-2021 Afsluttende drøftelser.

 • Pkt. 107 Resultater i Roskilde 2017

  Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 107

  Resultater i Roskilde 2017

  Sagsnr. 239364 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2016, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn)
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - andel unge, med ikke-vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - andel voksne selvforsørgere
  - andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret indenfor ét år
  - andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger
  - flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse
  - misbrugsbehandling
  - rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed
  - reducere behov for tilbagevenden til kvindekrisecenter
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 107

  Anbefales.
  Udvalget anbefaler, at der formuleres et nyt mål på BSUs område ift. Ankestyrelsens klagestatistik på beskæftigelses- og voksensocialområdet, jf. pkt. 111 om Klagestatistik 2016.

 • Pkt. 108 Godkendelse af Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Rammeaftale_2018_og_2019_til_behandling_i_kommunerne_juni_2017.pdf

  Pkt. 108

  Godkendelse af Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2017 indgå en rammeaftale for 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
  KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 12. juni 2017 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
  Sagen behandles i Skole- og Børneud­valget vedrørende udviklingsstrategiens social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder lands- og landsdeldækkende tilbud og sikrede afdelinger, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende udviklingsstrategiens forhold for voksne. Begge udvalg behandler også Styringsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rammeaftale 2018-19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KKR Sjælland iværksatte en ny proces for Rammeaftale 2018 med tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har deltaget.

  I processen er fremkommet ønske om en to-årig aftale med midtvejsstatus efter et år. Det ligger i god tråd med den netop indgåede økonomiaftale ml. Regeringen og KL med forenkling af rammeaftalekonceptet.

  Mål for Rammeaftale 2018-19: ”Målet er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv får brug for en social indsats fra en kommune”.

  Fokusområder

  Processen har skabt et klart billede af følgende fokusområder for 2018 og 2019:
  - Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
  - Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
  - Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
  - Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
  - Vidensdeling om styring
  - Styringsdata og information
  - Stigende behov for støtte.

  Behov for tilbud

  Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man vil være særlig opmærksom på i Rammeaftalen 2018-19. Det gælder bl.a. en stigende efterspørgsel efter pladser på herberg og forsorgshjem og rekruttering af plejefamilier.

  Styringsaftalen

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. KKR Sjælland anbefaler ingen bestemt takstreduktion i 2018-19, men opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.
  På hjemmesiden: http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx findes en række bilag til aftalen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 108

  Godkendt.

 • Pkt. 109 Orientering om KORA-rapporter på voksenspecialområdet

  Notat_om_KORA-analyserne_2017.pdf Udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_boerne-_og_ungeomraade.pdf Udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_voksenomraade.pdf Koeb_og_salg_af_pladser_paa_det_specialiserede_socialomraade.pdf

  Pkt. 109

  Orientering om KORA-rapporter på voksenspecialområdet

  Sagsnr. 283680 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  KKR Sjælland har fokus på fælles effektiviseringsværktøjer på socialområdet for de 17 kommuner i Region Sjælland. Der er udarbejdet en række opdaterede rapporter til in-spiration og baggrundsmateriale. KKR Sjælland har tiltrådt en flerårig strategi for arbej-det med styring af takst- og udgiftsudvikling.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  KORA har igen i år udarbejdet en række analyserapporter på specialområdet for de 17 kommuner i KKR Sjælland, som har udbudt og finansieret opgaven. Det drejer sig om rapporterne:
  - Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
  - Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde
  - Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
  I 2016 udgav KORA også en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede ud-viklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014. På den baggrund har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en opdatering af analyserne med tal for 2015 som grundlag for fælles styringsinformation på området.
  KORAs hovedkonklusioner på voksenområdet
  De 17 kommuner i forhold til landsgennemsnittet for 2015:
  Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig
  Udvikling 2014-2015 i botilbud og støtte
  Udgifterne pr. 18-64-årig er steget
  Brugerandelene er steget
  Enhedsudgifterne er faldet

  Køb og salg

  Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
  Særligt mere køb hos private leverandører
  Eksterne købsandele er steget en anelse i RS17 fra 2014-2015. Højere salgs-indtægter end landsgennemsnittet i 2015
  Salgsindtægter er faldet mere i RS17 fra 2014-2015 end på landsplan
  De stigende udgifter kan tilsyneladende henføres til stigende ”mængde” (brugertal) frem for stigende ”pris” (enhedsudgifter). Det kan f.eks. være et udtryk for, at efterspørgslen er øget, men at man driver de sociale tilbud mere effektivt. Eller at der visiteres flere borgere med gennemsnitligt mindre omfattende behov.
  For Roskilde Kommune viser benchmark med de øvrige kommuner i KKR Sjælland, at
  - kommunens udgifter på voksenområdet samlet set ligger under den gennem-snitlige udgift pr. indbygger
  - udgiften har været faldende over tid, men er steget fra 2014 til 2015 med 2 %
  - denne procentsats svarer til den gennemsnitlige stigning i Region Sjælland
  - kommunen har færre brugere end gennemsnittet
  - antallet af brugere er steget over tid fra 2010-2014, og har ligget på samme ni-veau fra 2014 til 2015
  - Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet
  Sammenfattende kan det konkluderes, at udgiften på voksenområdet er steget, selvom udgiftsniveauet ligger under gennemsnittet og antallet af brugere er lavere end gen-nemsnittet. Dette kan tyde på, at Roskilde Kommune har fået flere brugere med behov for en omfattende indsats.

  Fokus på styrings- og effektiviseringsværktøjer

  KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgifts-udviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling.
  Der skal være mere nuancerede takstanalyser, samarbejde om effektivisering, bench-marking mellem kommuner og bedre datagrundlag, samt markedsafprøvning. Kommu-nerne har i år, udover medvirken til KORAs analyser, bl.a. bidraget med oplysninger til et notat om styringstiltag og en ny økonomianalyse. Fælles for alle analyserne er, at de er med til at bidrage til det samlede billede og vurdering af det specialiserede socialom-råde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 109

 • Pkt. 110 Orientering om frikommuneforsøget "Billige og fleksible boligløsninger"

  Status_paa_frikommuneforsoeget_Billige_og_fleksible_boligloesninger.pdf Oversigt_over_midlertidige_boliger.pdf

  Pkt. 110

  Orientering om frikommuneforsøget "Billige og fleksible boligløsninger"

  Sagsnr. 278670 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om vedtagelse af lov samt kommende lovforslag til anden runde af for­søgsbestemmelse i frikommuneforsøget om bedre og fleksibel udnyttelse af almene boliger og byggeri af billigere boliger.

  Beslutningskompetence

  Forsøget vedr. ”bedre og fleksibel udnyttelse” henhører under Beskæftigelses- og So­cialudvalgets resort, mens ”billigere boligbyggeri” henhører under Økonomiudvalget.

  Sagsfremstilling

  Den 1. november 2016 og den 16. november 2016 godkendte hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune i et frikommunenetværk med Københavns, Høje-Taastrup, Aarhus, Randers og Favrskov kommuner anmoder om godkendelse til forsøg:
  - der fremmer fleksibilitet i leje af almene boliger, hvor det kan understøtte en reha­biliterings- og inklusionsindsats for borgere med bl.a. udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og sociale problemer.
  - at få mulighed for at bygge boliger med en billig husleje, fx ved at dispensere fra visse regler i bygningsreglementet.
  Folketinget vedtog den 8. juni 2017 Lov om frikommunenetværk med den første runde (af i alt tre) af nye forsøgsbestemmelser, som træder i kraft 1. juli 2017. Frikommune­forsøget løber til den 31. december 2021. For Roskildes Kommunes netværk er der nu hjemmel til:
  - Bedre muligheder for at etablere udslusningsboliger i også almene ældre- og ung­domsboliger, samt en udvidelse af borgermålgruppen (udover borgere med psykisk vanskeligheder og særlig sociale problemer, kan det nu også at være borgere med fx hjerneskade, udviklingshæmning og autisme)
  - Bedre muligheder for at etablere kollektive bofællesskaber i almene familiebolig­er (etablering af fællesinventar samt dække varmeudgift i ”tom­gangs-perioder”)
  - At nye lejere i en almen plejebolig kan opsiges under særlige vilkår, hvis pågæl­dende ikke længere har behov for en plejebolig. Der er vilkår om, at det på for­hånd skal fremgå af lejekontrakten, at der skal anvises en ny og passende bolig i samme lokalområde/boligafdeling til samme husleje, og at kommunen betaler alle ekstraudgifter forbundet med lejemål, flytning og indretning.

  Forvaltningen vurderer p.t., at der i 2018 kan blive etableret 16 inklusions/udslusningsboliger, især ved overgangen fra udflytning fra et af vore midlertidige botilbud og til ophold i egen selvstændig bolig. De to øvrige hjemler forventes ikke at få større anvendelse. Første runde indebar ingen forsøgshjemler vedrørende ”billige boliger”.
  I anden runde af forsøgsbestemmelser, hvor et lovforslag nu er i høring, indgår:
  - Forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav ved ombygninger og nybyg­geri i almene boliger
  - Mulighed for at etablere midlertidige boliger (fx container-boliger) til afhjælpning af akutte boligbehov
  - Udvide muligheden til at etablere start- og inklusionsboliger for kommunale mid­ler
  - Etablere deleboliger/kollektive bofællesskaber for to enlige mødre med deres børn ved udflytning fra kvindekrisecenter, etablere deleboliger i ungdomsboliger samt ændring i boligstøtteregler.

  Det forventes, at denne lovændring kan vedtages til ikrafttræden den 1. januar 2018.

  Regeringen har med inspiration fra frikommuneforslag forbedret generelle ændringer i nogle love og regulativer, som fx i bygningsreglementet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, hvor eventuelle udgifter afhol­des inden for eksisterende budget. Der bliver lavet en analyse af eventuelle budget­mæssige konsekvenser i de efterfølgende forsøgsår.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 110

 • Pkt. 111 Orientering om klagestatistik for 2016

  Ankestyrelsens_statistik_over_afgoerelser_paa_ankesager_i_2014-2016.pdf

  Pkt. 111

  Orientering om klagestatistik 2016

  Sagsnr.278404 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser på ankesager på voksen-, social- og beskæftigelsesområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager i 2014-2016 vedrørende voksensocial- og beskæftigelsesområdet fra Roskilde Kommune er vedlagt i bilag. Se også Danmarkskort med omgørelsesprocenten 2013-2016 her: http://www.dr.dk/nyheder/indland/se-kortet-disse-kommuner-begik-flest-fejl-i-sagsbehandlingen
  Ankestyrelsens klagestatistik
  Der er sket et fald i antallet af sager i 2016 sammenlignet med 2014. Dog er der tale om en stigning fra 2015-16. Stigningen skyldes en stigning i sygedagpengesager fra 51 i 2015 til 97 i 2016. Stigningen svarer til en stigning på landsplan som følge af ændringer i sygedagpengeloven i 2014-15 og en højesteretsdom om ophør af sygedagpenge.
  Andelen af stadfæstede sager 2014-16 ligger på gennemsnitlig 67 %, hvilket må anses for at være et tilfredsstillende resultat svarende til landsgennemsnittet på 63 %.
  Der dog er plads til forbedringer. Det gælder særligt for de hjemviste sager, hvor der fra 2014-16 er sket en mindre stigning i andelen af hjemviste sager. Andelen af hjemviste sager i 2016 på 15 % er lidt højere end landsgennemsnittet på 13 % i 2016.
  Hjemviste sager betyder, at afgørelsen er hæftet med fejl og mangler, hvorfor afgørelsen ophæves og sendes tilbage til kommunen med påbud om fornyet behandling. Foruden at forvaltningen genbehandler sagen, giver de hjemviste sager anledning til at overveje, om der er procedurer o.a., der skal ændres for at undgå lignende sagsforløb.
  Ved de ændrede afgørelser, hvor andelen er faldet fra 15% i 2015 til 11 % i 2016, er der ligeledes et væsentligt læringspotentiale for forvaltningen, da der kan være tale om, at love og regler er fortolket uhensigtsmæssigt.
  Større reformer på fx beskæftigelsesområdet kan give anledning til en stigning i antallet af klager over afgørelser, som det var tilfældet i 2015-16 i forbindelse med sygedagpengereformen. I den sammenhæng er forvaltningen opmærksom på at få formidlet de nye tiltag til sagsbehandlerne samt borgerne. Desuden er forvaltningen opmærksom på, at afgørelser skrives i et sprog, som er til at forstå, og at den rette information er til stede.
  Arbejdet med at kvalificere sagsbehandlingen på baggrund af bl.a. Ankestyrelsens afgørelser sker løbende i de enkelte afsnit. Det sker bl.a. ved at ledere og medarbejdere på teammøder gennemgår de konkrete sager mhp. at drøfte, hvordan fremtidige sager skal håndteres. Det sker også ved, at fagkonsulenterne på beskæftigelsesområdet læser alle afgørelserne igennem mhp. at relevante ledere, Jobcentret og Ydelsescentret bliver orienteret om fortolkning af lovgivningen, ændrede procedurer o.a., som ledere og medarbejdere skal tage højde for i deres sagsbehandling. Læringen af afgørelserne vil også afspejle sig i fagkonsulenternes sparring med ledere og medarbejdere fremadrettet. I nogle afsnit afholdes der fx månedlige fagmøder, hvor principafgørelser og afgørelser i borgersager, hvor der skal ændres procedurer, formidles i tæt samarbejde ml. lederne og fagkonsulenterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 85

  Udskydes.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 111

  Udvalget anbefaler, at der formuleres et nyt mål på BSUs område ift. Ankestyrelsens klagestatistik på beskæftigelses- og voksensocialområdet under Resultater i Roskilde, jf. pkt. 107 Resultater i Roskilde.

 • Pkt. 112 Orientering om Børne- og Socialministeriets offentliggørelse af omgørelsesprocenter 2016

  Pkt. 112

  Orientering om Børne- og Socialministeriets offentliggørelse af omgørelsesprocenter 2016

  Sagsnr. 278404 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om, at Børne- og Socialministeriet fra 2016 og fremadrettet offentliggør Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet og børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenterne på socialområdet indeholder både sager for voksen- og børneområdet. For tallene for voksensocialområdet og beskæftigelsesområdet henvises til sag om Orientering om klagestatistik 2016, BSU 15-08-2017 pkt. 111.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Omgørelsesprocenterne kan ses på ministeriets hjemmeside: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/
  Omgørelsesprocenten på det samlede socialområde i Roskilde kommune, dvs. inkl. børneområdet, ligger i den 2. højeste kategori ud af i alt 6 kategorier (2. højeste kategori består af 40-49 pct. i omgørelsesprocent, mens den højeste er 50 pct. eller over), da 40 pct. af sagerne i Roskilde er omgjort.
  I gennemsnit er 37 pct. af socialsagerne på landsplan omgjort. Omgjorte sager består i dette tilfælde både af sager, hvor afgørelsen er ændret og hvor sagen er hjemvist til fornyet behandling. Roskilde står noteret for 80 sager i alt i 2016 på det sociale område, hvoraf 13 pct. er ændret, mens 28 pct. er hjemvist.
  Sagerne på det sociale område består af sager på børne- og voksenområdet, og det er ikke muligt at udskille tallene for voksenområdet. Børnehandicapområdet udgør 19 af de 80 sager og har en omgørelsesprocent på 42 pct. Fsva. angår tallene for voksenområdet henvises til sag om Klagestatistik 2016, BSU 15-08-17, pkt. 111.
  At en afgørelse ændres i Ankestyrelsen er ikke nødvendigvis en dårlig ting, da forvaltningen kan have tolket reglerne på en måde, som så viser sig ikke at være helt korrekt. Der er derfor et læringspotentiale i disse sager for forvaltningen. Det kan særligt være gældende i forbindelse med ny lovgivning. Forvaltningen skal derimod være opmærksomme på de hjemviste sager, da det er udtryk for manglende informationer eller lign., så Ankestyrelsen ikke kan afgøre sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 112

 • Pkt. 113 Orientering om ny kontakt vedrørende aktiverings- og kontaktforløb i forhold til ledige akademikere

  Pkt. 113

  Orientering om ny kontakt vedrørende aktiverings- og kontaktforløb i forhold til ledige akademikere

  Sagsnr. 293371 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har pr. 1. juli 2017 indgået aftale med AS3 Employment om, at de skal overtage kontakt- og aktiveringsforløb for ledige med en lang videregående uddannelse, efter at Akademikernes A-kasse har opsagt den tidligere aftale om opgaven.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden slutningen af 2012 haft en aftale med Akademikernes A-kasse om varetagelse af kontakt- og aktiveringsforløb for ledige med en lang videregående uddannelse. Akademikernes A-kasse har i februar 2017 opsagt aftalen.
  Roskilde Kommune bad derfor Ballisager og AS3 Employment om at give et tilbud på gennemførelse af kontakt- og aktiveringsforløb for ca. 200 ledige med lang videregående uddannelse. De to aktører er valgt, da de begge har stor erfaring med gennemførelse af forløb for akademikermålgruppen og har kendskab til akademikerarbejdsmarkedet.
  Ved indkaldelsen af tilbud blev de to aktører bedt om at beskrive:
  - indsatsen, med særlig vægt på den virksomhedsrettede indsats
  - hvilke aktiviteter i tilbuddet, der støtter akademikernes hurtigste vej til job
  - hvordan tilbuddet sikrer rettidighed i forhold til samtaler og aktivering
  - forventning til resultaterne – effekt af samlet forløb og virksomhedsrettet aktiveringsgrad.
  Derudover blev de to aktører bedt om en tilbudspris for en borger udlagt i 52 uger.
  Roskilde Kommune har på baggrund af aktørernes præsentation lavet en samlet vurdering af de to tilbud, som begge opfylder de udmeldte krav. Derfor blev prisen den afgørende faktor.
  Roskilde Kommune har valgt AS3 Employment. Kontakt- og aktiveringsforløbet omfatter myndighedsudlægning i 52 uger, hvor AS3 skal varetage alle lovpligtige samtaler og aktiveringer samt øvrige aktiviteter som coachsamtaler, workshop med relevante emner i forhold til jobsøgning.
  Der afregnes med en fast pris pr. henvist borger. Prisen er på et niveau, som giver aktøren incitament til at få borgerne i arbejde hurtigst muligt.
  Roskilde Kommune fører tilsyn med Anden Aktør. Der indgås aftale for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019, med mulighed for at udlægge borgere frem til 30. juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 113

 • Pkt. 114 Orientering om evaluering af psykiatrisamarbejdet i Roskilde

  Pkt. 114

  Orientering om evaluering af psykiatrisamarbejdet i Roskilde

  Sagsnr. 295393 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er nu godt et halvt år siden at Roskilde Kommunes nye socialpsykiatriske botilbud på Toftebakken slog dørene op. En del af visionen med at etablere botilbuddet var at skabe et stærkere samarbejde på psykiatriområdet mellem kommune, region og frivillige foreninger. Forvaltningen agter at igangsætte en høring, som skal kortlægge, hvordan samarbejdet opfattes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 1. november 2016 flyttede det hidtidige socialpsykiatriske botilbud på Sct. Peders Stræde til nye lokaler på Toftebakken på Sct. Hans området. Baggrunden for flytningen var dels at finde mere tidssvarende lokaler til botilbuddet, men samtidig var der et ønske om, at man i kraft af nærheden til behandlingspsykiatrien på Fjorden kunne skabe et bedre samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.
  Nu godt et halvt år efter åbningen af Toftebakken ønsker forvaltningen at tage en temperaturmåling på, om det har haft betydning for samarbejdet, at kommunen har flyttet et botilbud ud til Skt. Hans området. Derfor igangsættes nu en høring frem mod udvalgets møde i september, hvor interessenter på psykiatriområdet herunder region, politi og frivillige sociale foreninger inviteres til at komme med bemærkninger.
  Endvidere påtænkes det at lave et aftenmøde sammen med de frivillige foreninger på området den 14/9 kl. 19 hvor udvalgets medlemmer ligeledes inviteres. Her vil man på baggrund af høringen drøfte samarbejdet på psykiatriområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 114

 • Pkt. 115 Orientering om borgerevaluering af værdier for myndighedsarbejdet i social- og beskæftigelsesindsatsen

  Rapport_-_Evaluering_af_vaerdier_for_myndighedsarbejdet_i_social-_og_beskaeftigelsesindsatsen.pdf

  Pkt. 115

  Orientering om borgerevaluering af værdier for myndighedsarbejdet i social- og beskæftigelsesindsatsen

  Sagsnr. 273172 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af et ønske fra udvalget, har forvaltningen evalueret på borgernes oplevelser af deres samtaler i relation til værdierne for myndighedsarbejdet på beskæftigelses- og socialområdet. Evalueringen konkluderer, at borgerne føler sig mødt i øjenhøjde og oplever en professionel tilgang.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I september 2015 vedtog Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune nye værdier for myndighedsarbejdet i beskæftigelses- og socialindsatsen. Specifikt målrettet mod borgerne blev følgende værdier vedtaget: ”vi møder borgerne i øjenhøjde” og ”vi arbejder professionelt med borgerne”.
  Efter værdierne blev implementeret, ønskede udvalget at få igangsat en undersøgelse af borgernes oplevelse af samtalerne. Formålet var at undersøge, om borgerne i praksis oplever, at deres sagsbehandler lever op til værdierne.
  Undersøgelsen blev foretaget i løbet af april 2017, hvor alle borgere, der mødte op til en samtale i Jobbutikken på Rådhusbuen 3, blev bedt om at udfylde et spørgeskema efter deres samtale var slut. I alt blev der indsamlet 237 besvarelser fordelt på 6 afsnit.
  Resultat af besvarelserne kan ses detaljeret i det vedhæftede bilag.
  Generelt set er resultatet af undersøgelsen overvejende positivt. På alle kategorier, med undtagelse af en enkelt, ligger den samlede tilfredshed på mellem 82 og 95 % og ser man på sygedagpengeafsnittet alene er der hele tre kategorier, hvor tilfredsheden er på 100 %.
  Derudover er det især kategorierne, der henvender sig til den første værdi (vi møder borgerne i øjenhøjde), der scorer højt, om end den anden værdi (vi arbejder professionelt med borgerne) også har en høj score.
  På baggrund af besvarelserne er det derfor muligt at konkludere, at borgerne i Roskilde Kommune har en oplevelse af, at de ved deres samtaler med sagsbehandlere på beskæftigelses- og socialområdet, føler sig mødt i øjenhøjde og oplever en professionel tilgang.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 115

 • Pkt. 116 Orientering om resultatet af Mploy's analyse af beskæftigelsesstatus efter afsluttet forløb III

  DREAM-_opgoerelser_for_personer_der_har_afsluttet_et_forloeb_paa_kontant_eller_uddannelseshjaelp._Juni_2017.pdf

  Pkt. 116

  Orientering om resultatet af Mploy's analyse af beskæftigelsesstatus efter afsluttet forløb III

  Sagsnr. 287236 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Konsulentfirmaet Mploy har udarbejdet en ny og afsluttende opgørelse over kontant- og uddannelseshjælpsmodtagernes beskæftigelsesstatus i de første seks måneder efter, at borgeren har afsluttet et ydelsesforløb.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget fik i henholdsvis januar og maj 2017 1. og 2. orientering om, hvilke veje kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere følger, når de ophører med at modtage forsørgelsesydelsen.
  Orienteringen er baseret på en opgørelse fra konsulentfirmaet Mploy, der følger de 509 uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, fra de afslutter et ydelsesforløb i perioden 1. april til 30. september 2016 og seks måneder frem. Borgerne har afsluttet forløbet med forsørgelsesydelser i den periode, hvor borgerne blev orienteret om, hvorvidt de er omfattet af loft og 225-timersregel, men ikke om, og i givet fald med, hvor meget, de vil blive reduceret i ydelse og/eller boligstøtte fra den 1. oktober 2016.
  Mploys undersøgelse er vedlagt i bilag og indeholder figurer, der karakteriserer de 509 borgere. Disse figurer er ikke ændret i forhold til den orientering udvalget behandlede i maj. Derudover viser 4 nye figurer bl.a., at:
  - Efter seks måneder er 331 af de 509 borgere i job eller uddannelse. Det er et fald fra 77 % i job/uddannelse efter en måned til 65 % efter seks måneder. Andelen af borgere i job er faldet mere end andel af borgere i uddannelse.
  - Andelen af de 509 borgere, der er uden lønindkomst, er reduceret fra 22 % til 14 % i perioden. Efter seks måneder modtager 21 % af de 509 borgere igen forsørgelsesydelse.
  - En sammenligning med udviklingen i klyngen og i Østdanmark viser, at efter seks måneder er en højere andel af de afsluttede borgere i Roskilde Kommune i job/uddannelse. Endvidere er tilbagefaldsandelen (fra job eller uddannelse til ingen lønindkomst eller offentlige forsørgelsesydelse) i løbet af de seks måneder lidt lavere i Roskilde ift. sammenligningsgrundlaget.
  - En opdeling af de 509 borgere på afstanden til arbejdsmarkedet viser, at de aktivitetsparate i lidt højere grad fastholder job/uddannelse i de første tre måneder i forhold til de job- / uddannelsesparate, men at frafaldet over seks måneder er noget større blandt de aktivitetsparate. Dog er 43 ud af de oprindelige 55 aktivitetsparate borgere, som var i arbejde/uddannelse den første måned, fortsat i arbejde/uddannelse efter 6 måneder.
  - Flere kvinder end mænd er i job/uddannelse efter seks måneder (70 % mod 62 %).
  - 70 % af borgerne under 30 år er i arbejde/uddannelse efter 6 måneder mod 57 % af borgerne over 30 år. For borgere over 50 år er det kun 51 % der er i arbejde/uddannelse.

  Der er fortsat fokus på borgere, der er omfattet af kontanthjælpsloft og 225-timersregel, jf. pkt. 118 på denne måneds dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 116

 • Pkt. 117 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_juni_2017_ny.pdf

  Pkt. 117

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år og udviklingen sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og på landsplan. Vedlagte oversigt svarer til den nye version, der blev præsenteret på mødet i juni 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et nyt forslag til oversigt over udviklingen i ledigheden, der skal sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Vedlagte oversigt svarer til den version, der blev præsenteret på udvalgets møde i juni.
  Oversigten viser udviklingen over det seneste år i antallet af:
  - Forsikrede ledige
  - Langtidsledige
  - Jobparate ydelsesmodtagere
  - Aktivitetsparate ydelsesmodtagere
  - Integrationsydelsesmodtagere
  - Sygedagpengemodtagere
  Udviklingen i Roskilde Kommune sammenlignes med udviklingen i den relevante klynge og udviklingen på landsplan.
  Der vil være mulighed for at spørge ind til bilaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 117

 • Pkt. 118 Orientering om status for effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune

  Borgere_beroert_af_225_timers_reglen.pdf Borgere_beroert_af_kontanthjaelpsloft_-_juni_2017.pdf

  Pkt. 118

  Orientering om status for effekt af kontanthjælpsloft, timekrav og opholdskrav i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 280068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Forvaltningen orienterer om antal berørte borgere og den økonomiske effekt for den enkelte borger.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  En opgørelse pr. 1. juni 2017 viser, at kontanthjælpsloftet har betydning for 466 borgere i juni 2017, mens 316 borgere har fået reduceret økonomisk støtte som følge af kravet om 225 timers ustøttet arbejde i juni 2017. Derudover har 429 integrationsydelsesmodtagere ikke opholdt sig i Danmark i mindst 7 af de seneste 8 år pr. 1. juni 2017. I alt 1791 borgere var omfattet af reglerne pr. 1. juni 2017.

  I perioden 1.oktober 2016 – 1. juni 2017 har i alt 410 borgere fået reduceret kontant-/uddannelseshjælp som følge af 225-timersreglen.

  Aktuelt har 316 borgere fået reduceret kontanthjælpen i juni 2017. Af de i alt 410 ramte borgere har de fleste fået nedsat kontant- eller uddannelseshjælpen med 500 eller 1000 kr. pr. måned. Efter 1. januar 2017 er der ikke nye par, der har mistet den ene ægtefælles ydelse helt pga. de særlige regler for ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 29 af de 410 borgeres forløb er afsluttet til ordinært arbejde, og 18 af de 410 er gået i ordinær uddannelse. En karakteristik af de 410 borgeres fordeling på fx alder, køn og herkomst er vedlagt som bilag.

  466 borgere har fået nedsat boligstøtten (og evt. særlig støtte) som følge af kontanthjælpsloftet i juni 2017.

  Ifølge data fra Udbetaling Danmark vedrørende borgere ramt af kontanthjælpsloftet pr. 1. juni 2017 har 466 borgere fået reduceret støtten med 1160 kr. i gennemsnit. For 55 % er reduktionen på under 1000 kr., og for 13 % (61 personer) er reduktionen på over 2500 kr.
  75 % af de ramte modtager kontanthjælp, 15 % modtager integrationsydelse og 10 % modtager uddannelseshjælp. Et sammendrag af data er vedlagt som bilag.

  Yderligere løbende opfølgning

  Opgørelser fra Boligselskab Sjælland viser, at 1 kontanthjælpsmodtager er sat ud af boligen i maj 2017.
  Antallet af ansøgninger om enkeltydelser svinger generelt fra måned til måned. Der har været 15 ansøgninger om enkeltydelser efter Aktivlovens §§ 81/81a, husleje m.v. i april 2017, men kun 7 i maj 2017. Antallet af ansøgninger efter Aktivlovens § 82, sygebehandling og medicin, faldt også fra april til maj. Ydelsescentret modtog 24 ansøgninger efter denne paragraf i april 2017 og 14 i maj. Antallet af ansøgninger om enkeltydelser efter Integrationsloven set under et er fortsat stort set uændret fra september 2016 til maj 2017.
  Muligheden for at søge hjælp til at finde job direkte hos Jobcentrets virksomhedskonsulenter hver tirsdag og torsdag morgen benyttes stadig af 5-10 ledige fra alle målgrupper hver gang, dog er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 118

 • Pkt. 119 Orientering om svar på henvendelse vedr. tilgængelighed til sundhedsklinikker

  Svar_fra_Region_Sjaelland_om_tilgaengelig_til_sundhedstilbud.pdf Brev_til_Region_Sjaelland_om_tilgaengelighed_til_sundhedsklinikker.pdf

  Pkt. 119

  Orientering om svar på henvendelse vedr. tilgængelighed til sundhedsklinikker

  Sagsnr. 291256 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har afgivet svar i forbindelse med Roskilde Kommunes henvendelse til regionen om tilgængelighed til sundhedstilbud for borgere med handicap og funktionsnedsættelser.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren og beskæftigelses- og socialudvalgets formand afsendte den 25. april 2017 brev til Region Sjælland om tilgængelighed til sundhedstilbud for borgere med handicap og funktionsnedsættelser.
  Region Sjælland ved regionsformand Jens Stenbæk (V) har 16. maj 2017 svaret på henvendelsen. I svaret bemærker regionen følgende:
  - At tilgængelighed til sundhedstilbud er et vigtigt tema for regionen, og regionen vil gerne indgå i en dialog med Roskilde Kommune om at øge tilgængeligheden til regionens læge- og sundhedsklinikker
  - At regionen foreslår at anvende de kommende praksisplaner, som udarbejdes i samarbejde ml. region, kommuner og praksissektoren, til at sætte nogle mere konkrete mål for at følge, synliggøre og forbedre tilgængeligheden i praksissektoren
  - At en mulighed i den sammenhæng kan være at anvende en mærkningsordning som ”God adgang”. Regionen afventer evaluering af ordningen fra Region Hovedstaden
  - At regionen opfordrer Roskilde Kommune til selv at medvirke aktivt til at øge tilgængelighed til sundhedstilbud bl.a. i forbindelse med lokalplaner samt ved konkrete henvendelser fra praksissektoren.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 119

 • Pkt. 120 Orientering om afrapportering fra udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  Afrapportering_Udvalg_om_det_naere_og_sammenhaengende_sundhedsvaesen.pdf

  Pkt. 120

  Orientering om afrapportering fra udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  Sagsnr. 294459 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget om en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har ultimo juni offentliggjort 20 anbefalinger for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Beskæftigelses og Socialudvalget orienteres om afrapporteringen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 indgået aftale om at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal komme med forslag, der kan indgå i en kommende plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
  Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner.
  Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet.
  Udvalgets arbejde har været fokuseret omkring følgende tre specifikke målgrupper:
  - Den ældre medicinske patient
  - Patienter med kroniske sygdomme
  - Mennesker med psykiske lidelser, herunder mennesker med samtidigt misbrug
  Udvalget har fået til opgave at udarbejde forslag til en styrkelse af indsatsen på følgende områder:
  - Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
  - Rette kompetencer til rette opgaver
  - Ensartet kvalitet over hele landet
  - Bedre digital understøttelse og brug af data
  Udvalgets vision for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er:
  ”Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højst mulig livskvalitet”
  Udvalget har formuleret 20 anbefalinger, som vil indgå i regeringens arbejde med et udspil til en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsenet. Planen forventes at blive præsenteret i efteråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 120

 • Pkt. 121 Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Pkt. 121

  Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Sagsnr. 284652 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har haft Roskilde Kommunes kontrakter på rengøring af daginstitutioner, klubber, biblioteker, Jyllinge Skole, Sundheds- og Omsorgscenter Nord, opgangs - og bofællesskaber, samt materielgårde i udbud.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev rengøring af daginstitutioner og klubber i Roskilde Kommune udliciteret. Rengøringskontrakterne blev indgået for en 4-årig periode.
  Forvaltningen har genudbudt kontrakterne og udbudt øvrige rengøringskontrakter, hvor det er en privat leverandør, som varetager rengøringsopgaven. Der er fundet to nye leverandører, som overtog rengøringen i Roskilde Nord og Syd den 1. maj 2017. Kontrakterne er tildelt Alliance+ og Forenede Service.
  Omkostningerne til rengøring inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område var i 2016 på 1.971.000 kr. Der er opnået en produktivitetsforbedring på 857.000 kr. inden for området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. For 2018 og frem til 2021 vil besparelsen indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedrørende produktivitetsforbedringer.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 121

 • Pkt. 122 Eventuelt

  Pkt. 122

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-08-2017, pkt. 122