You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 16, 2020 - 16:30
Sted: 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 2

  Formand og næstformand har modtaget en henvendelse til udvalget fra Udsatterådet om udarbejdelse af social profil. Forvaltningen igangsætter arbejdet med den sociale profil, når det ressourcemæssigt kan passes ind.
  Udvalget har modtaget en henvendelse fra Team Tvilling om etablering af konceptet om en Cityafdeling af løbere/atleter, som udvalget gerne ser, at der arbejdes videre med. Det drøftes i regi af andre udvalg, fx Kultur- og Idrætsudvalget.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 3 Fremlæggelse af Roskilde Kommunes vinderløsning på COCONF19

  COCONF19_Loesningsforslag_Smaajobs.pdf COCONF19_loesningsforslag_Smaajobs_og_strategi_med_ambitioner_bilag.pdf

  Pkt. 3

  Fremlæggelse af Roskilde Kommunes vinderløsning på COCONF19

  Sagsnr. 321859 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for vinderløsning af Roskilde Kommunes udfordring på COCONF19 vedrørende ’Hvordan skaber vi sammen nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet’.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Det danske arbejdsmarked er i vækst og manglen på arbejdskraft stiger. Samtidig har mange borgere på overførselsindkomst andre udfordringer end ledighed og er ikke parate til at påtage sig et fuldtidsjob. Arbejdsmarkedet er primært gearet til fuldtidsansatte. Der er således behov for at nytænke vilkår på arbejdsmarkedet, som kan rumme samfundets diversitet og dermed medarbejdere med udfordringer.
  I Jobcenter Roskilde er der allerede fokus på at etablere virksomhedsrettede forløb for borgere med få ordinære løntimer som en vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet. Dette er blandt andet via projektet Frontrunner/ Flere Skal Med II (fra nytår) og projektet ”Småjobs” på Materielgården. Derudover er der udarbejdet informationsmateriale til jobformidlerne, som de anvender i deres kontakt med virksomhederne med henblik på at synliggøre mulighederne for etablering af småjobs. Der er dog fortsat behov for flere jobmuligheder for Jobcentrets borgere, og det er vurderingen, at der er et stort potentiale herfor på virksomhederne.
  For at finde løsninger på denne udfordring stillede Roskilde Kommune op til sidste års COCONF19 og efterspurgte løsningsforslag til ”Hvordan skaber vi sammen nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet for udsatte borgere?”. COCONF19 er et innovationsforløb faciliteret af CORO, Co-Lab Roskilde, som har fokus på at understøtte implementering af FN’s Verdensmål gennem facilitering af partnerskaber mellem offentlige organisationer, vidensinstitutioner og virksomheder. Roskilde Kommune efterspurgte løsninger inden for FN’s verdensmål nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” samt nr. 17 ”Partnerskab for handling”.
  Vinderen blev Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi og Resonans, som gik sammen og præsenterede et løsningsforslag, der tilbyder et accelereret og faciliteret forløb på 100 dage, hvor borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere i Jobcentret arbejder sammen om at løse udfordringen om at få flere borgere i ordinære løntimer (småjobs).
  Vinderen af løsningen blev tilbudt at forelægge deres løsning for Beskæftigelses- og Socialudvalget samt eventuelt at kunne indgå i samarbejde om et projekt, hvortil der kan søges puljemidler.
  Vinderne Copenhagen Dome og Resonans samt forvaltningen præsenterer virksomhedernes vinderprojekt på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Finansiering af indsatsen i 2020 søges dækket via puljemidler.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 3

  Drøftet

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 4 Godkendelse af Integrationspolitikken

  Udkast_til_endelig_integrationspolik.pdf Kommenteret_hoeringssvar.pdf Kommentering_af_Dansk_Folkepartis_kommentarer_til_udkast_til_integrationspolitikken.pdf

  Pkt. 4

  Godkendelse af Integrationspolitikken

  Sagsnr. 323534 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til Integrationspolitikken har været i høring og præsenteres nu med henblik på godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationspolitikken for Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har udarbejdet en Integrationspolitik.
  Integrationspolitikken er udarbejdet med input fra dialogmødet med deltagelse af borgere, frivillige- og sociale foreninger, medlemmer af Integrationsrådet samt Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det er mundet ud i en Integrationspolitik, som sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer, fælleskab og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Integrationspolitikken skal revideres i forbindelse med en ny byrådsperiode.
  Udkast til Integrationspolitikken har været i høring i perioden 25. november til 22. december 2019. Efter høringsfristen er der indkommet 2 høringssvar samt forslag fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  I vedlagte bilag fremgår høringssvarene samt både forvaltningens bemærkninger til disse og indstillinger til ændringer af Integrationspolitikken baseret på de indkomne høringssvar.
  Når Integrationspolitikken er godkendt, vil Beskæftigelses- og Socialudvalget behandle en konkret handleplan for Integrationspolitikken. De konkrete målsætninger skal desuden afspejle sig i ”Resultater i Roskilde”. Handlingsplan og forslag til målsætninger i ”Resultater i Roskilde” forventes forelagt i 1. kvartal 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 4

  Der stemmes om Integrationsrådets samlede bemærkninger til integrationspolitikken. For stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Gitte Simoni (O)
  Der stemmes om de af DF fremsendte ændringsforslag (se bilag 3)
  Forslag 1: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Forslag 2: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Forslag 3: For stemmer Gitte Simoni (O) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Forslag 4: For stemmer Gitte Simoni (O) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Forslag 5: For stemmer Gitte Simoni (O). Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), og Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  I forlængelse af forslag 5 stiller A følgende forslag: ”I overensstemmelse med Folkeskolelovens formålsparagraf skal eleverne forberedes til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”
  Der stemmes om forslaget. For stemmer Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Gitte Simoni (O) undlader at stemme.
  Forslag 6: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Forslag 7: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Forslag 8: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Der stemmes som det samlede forslag til Integrationspolitikken. For stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Gitte Simoni (O) undlader at stemme.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 5 Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020

  Aendringer_foretaget_i_udkast_til_Beskaeftigelsesplan_2020.pdf Overblik_over_resultatmaal_i_Beskaeftigelsesplan_2020.pdf Endeligt_udkast_til_Beskaeftigelsesplan_2020.pdf

  Pkt. 5

  Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020

  Sagsnr. 326610 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ”Beskæftigelsesplan 2020” forelægges til endelig godkendelse efter høring i Beskæftigelsesrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4, at kommunalbestyrelsen hvert år, senest 31. december, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
  Første udkast af Beskæftigelsesplan 2020 blev godkendt på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet den 5. december 2019 og sendt i høring i Beskæftigelsesrådet.
  Planen har været i høring i Beskæftigelsesrådet og behandlet på møde den 9. december 2019. Beskæftigelsesrådet havde ingen bemærkninger til planen, og ser frem til inddragelsen i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021.
  De ændringer, der er foretaget i udkast til Beskæftigelsesplan 2020 ud fra bemærkninger fra Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet den 5. december 2019, fremgår af vedlagte bilag.
  Derudover er overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2020 vedlagt som bilag, som indeholder nærmere definitioner og udgangspunkter for målfastsættelsen.
  Såfremt det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2020 kan godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget, forelægges den byrådet med henblik på endelig godkendelse d. 29. januar 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 5

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller forslag om et nyt lokal mål om, at flere borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, skal i beskæftigelse. Der stemmes om forslag. For stemmer Gitte Simoni (O) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) I mod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Bent Jørgensen (V).
  Derefter stemmes som den samlede beskæftigelsesplan. For stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O). Susanne Lysholm Jensen (Ø) undlader at stemme.
  Fraværende: Poul Andersen (A)

 • Pkt. 6 Tilsagn til "Flere skal med 2"

  Ansoegning_-_Flere_skal_med_2.pdf Tilsagnsskrivelse.pdf Indsatsmodel_for_Flere_skal_med_2.pdf

  Pkt. 6

  Tilsagn til ”Flere skal med 2”

  Sagsnr. 327906 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn om 2.883.638 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje vedr. satspuljeinitiativet ”Flere skal med 2”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives udgiftsbevillinger på hhv. 1.922.388 kr. i 2020, og 961.250 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevillinger til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har afsat 148 mio. kr. til en pulje til satspuljeinitiativet ’Flere skal med 2’ i årene 2020 – 2021. Roskilde Kommune har fået tilsagn på i alt 2.883.638 kr. fordelt på årene 2020 - 2021.
  Roskilde Kommune har netop afsluttet ”Frontrunner (forprojekt til ”Flere skal med 2”) med fuld målopfyldelse. Roskilde Kommune har allerede anvendt indsatsmodellen fra ”Flere skal med 2” som metode i alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager siden december 2017.
  I ”Flere skal med”, blev borgeren tildelt en personlig jobformidler, der er den daglige tovholder i jobindsatsen og borgerens primære kontaktperson. Jobformidleren skal kunne ”gå på to ben” i arbejdet med borgeren:
  1) Relationsarbejdet: Jobformidleren skal opbygge en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
  2) Det virksomhedsvendte arbejde. Jobformidleren skal have viden om det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at kunne hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet
  Indsatsen i ”Flere skal med 2” er grundlæggende den samme jobrettede indsats, som kendes fra ”Flere skal med”. Med ”Flere skal med 2” udbredes indsatsmodellen fra at vedrøre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i ”Flere skal med”, til at indeholde både aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere over 30 år uden for introduktionsprogrammet.
  Herudover udvides indsatsmodellen til at indeholde mulighed for at iværksætte en særlig tværfaglig indsat – ”step up indsats”, hvor borgerens helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats.

  Formålet med indsatsen er at understøtte, at flest mulige i målgruppen opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer, hvilket skal ske ved anvendelse af indsatsmodellen, der bygger på viden fra tidligere projekter.
  Projektet påbegyndes: 1.januar 2020
  Projektet afsluttes: 31. december 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling svarende til hhv. 1.922.388 kr. i 2020, og 961.250 kr. i 2021.
  Udbetaling sker i to rater, hvor 50% af tilskuddet udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab, og 50% af tilskuddet udbetales på baggrund af endeligt slutregnskab.
  Endelige rate er betinget af følgende:
  - At 15 % af kommunes indsatsgruppe er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan 40 % udbetales.
  - At 20 % af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan hele tilsagnsbeløbet udbetales.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 6

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 7 Elderlearn

  Pkt. 7

  Elderlearn

  Sagsnr. 328009 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i den vedtagne rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på ældreområdet har kommunen modtaget en henvendelse med henblik på samarbejde fra den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn vedr. platformen elderlearn.dk, som sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældredanskere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes midler fra Kultur- og Integrationspuljen til medfinansiering af samarbejdsaftale med Elderlearn.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformand Morten Gjerskov (A) fra Sundheds- og Omsorgsudvalget har modtaget en henvendelse fra den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn, der har udviklet en platform, som sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældredanskere. Elderlearn har i en række kommuner matchet over 1300 ældre borgere og borgere, der lærer dansk.
  Elderlearns koncept består af to dele:
  1. et samarbejde om at sætte udlændinge, der skal lære dansk, i kontakt med ældre mennesker, som oplever ensomhed.
  2. et sekundært formål om at informere frivillige udlændinge i Elderlearn om sosu-uddannelsen samt medvirke til at fastholde sosu-elever ved at styrke deres danske sprog gennem deltagelse i Elderlearn.

  Elderlearn har overordnet set til formål at forbedre integration og mindske ensomhed ved at give selv svækkede ældre borgere glæden ved frivilligt arbejde. De ældre borgere sættes i kontakt med en sprogstuderende udlænding, som kommer på besøg hjemme hos den ældre én gang om ugen for at øve hverdagsdansk.

  Elderlearn står for at skaffe tilmeldinger, indhente straffeattest på udlændingen, finde det rigtige match, følge op på forløbene og lave en rapport.

  Elderlearn har samarbejde med 9 kommuner og har etableret samarbejde om sosu-rekruttering og fastholdelse med Frederiksberg, Ballerup og Sorø Kommuner.
  læs mere om elderlearn.dk her:
  - https://www.youtube.com/watch?v=_uVJPSiKpgQ (Kirsten, 82 og Aujaswi, 25 mødes)
  - https://www.instagram.com/elderlearnvisit/ (Billeder fra vores besøg)
  - https://www.elderlearn.dk/presse (Oversigt over artikler om Elderlearn
  Hvis udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, vil det indgå i oplæg til udmøntning af midlerne i udvalgets Kultur- og Integrationspulje.

  Økonomi

  Den årlige udgift til Elderlearns platform er 196.875 kr. Hvis der indgås en samarbejdsaftale foreslås udgiften finansieret dels af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingsmidler og dels af Kultur- og Integrationspuljen under BSU med en fordeling på 80%/20%.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 7

  Gitte Simoni (O) stiller følgende ændringsforslag: "Finansiering af Elderlearn fordeles ligeligt mellem BSU og SOU, idet integrationsaspektet er tungtvejende. Elderlearn gennemføres som et-årig forsøgsordning, hvorefter der tages stilling til fortsættelse."
  Der stemmes om forslaget. Et flertal i udvalget bestående af Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) stemmer imod forslaget. Gitte Simoni (O) stemmer for.
  Der stemmes om den oprindelige indstilling. Udvalget godkender indstillingen. Udvalget er enige om, at der skal indgås en 1-årigt samarbejdsaftale med Elderlearn.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 8 Salaam Film & Dialog søger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen

  Salaam_Film_Dialog_ansoegning_om_midler_fra_Kultur-_og_Integrationspuljen.pdf Salamm_Filmfestival_budget_2019.pdf

  Pkt. 8

  Salaam Film & Dialog søger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen

  Sagsnr. 326320 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Salaam Film & Dialog søger 16.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til afholdelse af aktiviteter med film, oplæg og dialog om kulturmøder og 3. verden for skoler i Roskilde i skoleåret 2019-2020 med henblik på at fremdrage, påvise og udvikle de positive styrker og ressourcer, der findes i det globale og interkulturelle møde – på tværs af kulturelle, sproglige og religiøse prægninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 16.000 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Salaam Film & Dialog er en organisation, der arbejder for forståelse og indsigt i mødet mellem kulturer. De lægger vægt på at vise et nuanceret billede af kulturmødet ved at belyse fordele, besværligheder og udfordringer ved det flerkulturelle samfund.
  De viser film, der ledsages af et oplæg fra en oplægsholder, der som regel har flerkulturel baggrund og personlige erfaringer med filmens temaer. En sådan kobling af film, oplæg og efterfølgende dialog er med til at skabe en aktiv debat omkring kulturmøder. I Roskilde bliver der vist 4 film på enten Kino, Ro’s Torv eller i et kulturhus. Filmene bliver tilbudt til ca. 600 skolebørn. Foruden arrangementer tilbyder Salaam desuden gratis undervisningsmateriale, så skolerne kan arbejde med de globale temaer både før og efter arrangementet.
  De reelle udgifter til de 4 arrangementer er langt højere end det ansøgte beløb fra puljen. Størstedelen af Salams finansiering kommer fra statslige institutioner som f.eks. Det Danske Filminstitut og DANIDA. Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen.
  Skole og Klub har tidligere lavet arrangementer sammen med Salaam og har gode erfaringer med dette. Umiddelbart er ansøgningen indgået for sent i forhold til planlægningen af indeværende skoleår og det foreslås i stedet, at der samarbejdes med foreningen omkring tilbuddet i skoleåret 2020/2021, så det kan være en del af den fælleskoordinerede tilbudsvifte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen. I puljen resterer ved mødestart 205.600 kr.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 8

  Der stemmes om forslaget. For stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). I mod stemmer Gitte Simoni (O).
  Fraværende: Poul Andersen (A)

 • Pkt. 9 Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter på ITC

  Pkt. 9

  Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter ved ITC

  Sagsnr. 326963 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, Center for Handicap, CFH.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, CFH godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 27. marts 2019 pkt. 79 en anlægsbevilling på 2,189 mio. kr. til forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, CFH.
  Der er opført et metalværksted på Københavnsvej 266 til borgere i beskyttet beskæftigelse, der er overtaget af ITC efter den beskyttede beskæftigelse på BOMI er lukket.
  Projektet er nu afsluttet.
  Der er afholdt en udgift på 2.245.861 kr. Det betyder, at anlægsregnskabet medfører et merforbrug på 56.861 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling, er der et merforbrug på 56.861 kr., som er fragået kassebeholdningen i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 9

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 10 Orientering om pårørendepolitikken i Roskilde Kommune

  Paaroerendepolitik.pdf

  Pkt. 10

  Orientering om pårørendepolitikken i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de initiativer, der er igangsat for at realisere i pårørendepolitikken.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Under udarbejdelse af pårørendepolitikken blev der iværksat en række handlinger, der skulle indfri byrådets vision om en styrket pårørendeindsats.

  Som en udmøntning af pårørendepolitikken blev der medio 2019 udpeget to pårørendekonsulenter i kommunens Sundhedscenter. De skal være vejvisere for voksne pårørende til en voksen syg eller en borger med et handicap i Roskilde Kommune.
  Pårørendekonsulenterne tilbyder en personlig samtale om konkrete bekymringer, den pårørendes egen trivsel, og hvordan den pårørende kan passe bedre på sig selv. Konsulenterne kan også være behjælpelige med at finde andre kommunale og frivillige muligheder for hjælp og støtte i hverdagen. Den primære kontakt med pårørende sker i hverdagens indsatser på social-, sundheds- og omsorgsområdet, og kommunens frontpersonale spiller derfor en afgørende rolle i samspillet med de pårørende. Det er således vigtigt, at der er et tæt samspil mellem pårørendekonsulenterne og fagområderne.
  Der er tidligere iværksat en ”Åben telefon”, hvor pårørende på et fast tidspunkt hver måned kunne ringe til en repræsentant i ledelsen i Social, Job og Sundhed. Telefonen har ikke været brugt af de pårørende, og er afløst af de to pårørendekonsulenter, der løbende kan kontaktes via telefon, mail eller ved personlige møder.

  Der er udarbejdet en pjece, der indeholder en beskrivelse af de to pårørendekonsulenters arbejde samt kontaktoplysninger. Pårørendekonsulenternes arbejde er endvidere blevet annonceret i bl.a. Roskilde Avis og 60 PLUS. Der skal gøres en fortsat indsats for at udbrede kendskabet til pårørendekonsulenterne. Der er desuden en hjemmeside under udarbejdelse, der skal udformes som en portal, som på overskuelig vis henviser pårørende til relevante tilbud i både frivilligt og kommunalt regi i Roskilde Kommune.

  Det fremgår af pårørendepolitikken, at den skal revideres inden udgangen af 2020, og dette vil ske i et samarbejde med Ældreråd, Handicapråd og Udsatteråd. Arbejdet starter medio 2020, så der kan iværksættes en inddragende proces. Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om processen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Der er afsat 862.000 kr. årligt til at styrke indsatsen for pårørende til svækkede borgere som led i finanslovaftalen. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 2. oktober 2018, at midlerne anvendes til dels ansættelse af pårørendevejleder dels iværksættelse af aktiviteter for pårørende, herunder undervisning.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 10

  -
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 11 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018

  Borgerraadgiverens_beretning_for_2018_-_BSU.pdf

  Pkt. 11

  Borgerrådgiverens beretning 2018

  Sagsnr. 303137 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2018. Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget:

  1. borgerrådgiverens beretning for 2018 tages til efterretning
  2. beretningen sendes til fagudvalgene til orientering

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2018.
  Den sene afgivelse af beretningen for 2018 skyldes bl.a. borgerrådgiverens fravær som følge af orlov tidligere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 06-11-2019, pkt. 394

  Anbefales.

  Byrådet, 27-11-2019, pkt. 253

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tina Boel (F) havde lovligt forfald.
  Poul Andersen (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) var indkaldt som stedfortræder.
  Camilla Vilby Mokvist (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

  Supplerende sagsfremstilling

  Borgerrådgiverens beretning for 2018 fremsendes til udvalget til orientering, jf. byrådets beslutning.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 11

  Udskydes.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 12 Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Udvikling_i_antallet_af_modtagere_af_forsoergelsesydelser_dec_2019.pdf

  Pkt. 12

  Orientering om udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres kvartalsvist om udviklingen i antallet af forsørgelsesydelsesmodtagere i Roskilde Kommune. Generelt viser tallene udviklingen over det seneste år, og udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder kvartalsvist vedlagte oversigt over udviklingen i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser i Roskilde Kommune det seneste år. Udviklingen sammenlignes med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner og med udviklingen på landsplan.
  Den vedlagte oversigt viser følgende udvikling de seneste 12 måneder:
  ̵ Antallet af forsikrede ledige er stagneret i Roskilde Kommune og gennemsnittet i klyngekommunerne svagt faldende.
  ̵ Antallet af langtidsledige forsikrede ledige er stadig højere end i klyngen, men forskellen er mindsket.
  ̵ Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er næsten halveret.
  ̵ Det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser er uændret, og udviklingen har fulgt niveauet for gennemsnittet i kontanthjælpsklyngen.
  ̵ Antallet af jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere er stagneret og ligger over gennemsnittet for klyngen.
  ̵ Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere er faldet svagt de sidste 12 måneder i Roskilde Kommune og ligger på det gennemsnitlige niveau i klyngen.
  ̵ Antallet af integrationsydelsesmodtagere er faldende.
  ̵ Antallet af sygedagpengemodtagere Roskilde Kommune er fortsat under det gennemsnitlige niveau i klyngen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i antallet af ydelsesmodtagere følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 12

  -
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 13

  -
  Fraværende: Poul Andersen (A).