You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 16, 2019 - 16:30
Sted: HR's Kursuslokale
 • Pkt. 61 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 61

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 61

  Et enigt udvalg besluttede, at genbehandle sag nr. 78.

 • Pkt. 62 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 62

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 62

  Intet.

 • Pkt. 63 Dialogmøde med FMU om budgetforbedringer 2020-2023

  Pkt. 63

  Dialogmøde med FMU om budgetforbedringer 2020-2023

  Sagsnr. 309768 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 i fagudvalgene, idet der er sket en fremrykning af processen, således at prioritering af forslag for besparelser i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  FMU Social, Job og Sundhed er inviteret til en drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 set i lyset af, at budgetprocessen er fremrykket, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.
  Dialogmødet finder sted den 16. maj kl. 16.30-17.15.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 63

  Drøftet.

 • Pkt. 64 Dialogmøde med Handicaprådet om budgetforbedringer 2020-2023

  Pkt. 64

  Dialogmøde Handicaprådet om budgetforbedringer 2020-2023

  Sagsnr. 315119 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 i fagudvalgene, idet der er sket en fremrykning af processen, således at prioritering af forslag for besparelser i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet er inviteret til en drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 set i lyset af, at budgetprocessen er fremrykket, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.
  Dialogmødet finder sted den 16. maj kl. 17.15-17.45.
  Handicaprådet ønsker ud over budget 2020, at drøfte projekt sundhedstjek med udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 64

  Drøftet.

 • Pkt. 65 Dialogmøde med Integrationsrådet om budgetforbedringer 2020-2023

  Pkt. 65

  Dialogmøde med Integrationsrådet om budgetforbedringer 2020-2023

  Sagsnr. 313330 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 i fagudvalgene, idet der er sket en fremrykning af processen, således at prioritering af forslag for besparelser i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet er inviteret til en drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 set i lyset af at budgetprocessen er fremrykket, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.
  Dialogmødet finder sted den 16. maj 17.45-18.15.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 65

  Drøftet.

 • Pkt. 66 Budgetforbedringsforslag på voksensocialområdet vedr. budget 2019

  Budgetforslag_fra_temaanalysen_paa_voksensocialomraadet.pdf Afrapportering_BDO_Baggrundsmateriale_til_temaanalyse.pdf Anbefalinger_fra_temaanalysen_paa_voksensocialomraadet.pdf

  Pkt. 66

  Budgetforbedringsforslag på voksen-socialområdet vedr. budget 2019

  Sagsnr. 314061 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser et forventet merforbrug på omkring 23 mio. kr. i 2019. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes udgiftsdæmpende tiltag med afsæt i forslagene fra temaanalysen for det specialiserede vok­senområde. Heraf vil nogle forslag typisk betyde investeringer i 2019, hvor formålet er at få en udgiftsdæmpende effekt fra 2020. Forslagenes virkning er skønnet og behæftet med usikkerhed. Hvis forslage­ne igangsættes allerede i 2019, vil de have virkning i 2020 og de følgende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende tiltag med bevillingsmæssig effekt godkendes
  1. Der afsættes under Økonomiudvalgets område en udgiftsbevilling på 0,5 mio.kr. til ansættelse af 3 rådgivere i Voksenservice i 2019, og 1,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. Investeringen forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet svarende til 1,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. fra 2020 og frem.
  2. Der gives til Socialområdet en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til opstart af midlertidigt tilbud til borgere med psykiske problemer i 2019. Fra 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet.
  3. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på Socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af midlertidigt tilbud til borgere med psykiske problemer i 2019. Beløbet finanseres af kassebeholdningen. Etableringen af nyt døgntilbud forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet svarende til 1,425 mio. kr. fra 2020 og frem.
  4. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til eget midlertidigt botilbud til borgere med psykiske problemer og misbrug. Beløbet finanseres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts forventes et merforbrug i 2019 på op mod 23 mio. kr. Det er en forværring, der især skyldes botilbudsområdet, der har vist en kraftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som fortsætter i 2019. Effekten af borgere, der er kommet i botilbud i løbet af 2018 får fuld udgiftsvirkning i 2019 samt flere nye borgere i 2019, betyder budgetudfordringer i 2019 og fortsat i 2020. Derudover forventes nu underskud på 2,0 mio. kr. på drift af børneaflastningstilbuddet Margrethehøj. Der er desuden merforbrug på en række andre poster.
  I lyset af budgetsituationen har forvaltningen gennemgået de forslag til udgiftsdæmpen­de tiltag, der er præsenteret i temaanalysen med henblik på, om de vil kunne få effekt allerede fra 2019. I 2019 vil de forslag medføre investeringer med henblik på at kunne få en budgetdæmpende effekt hurtigere i 2020. Der vurderes mulighed for at igangsætte følg­en­de tiltag, som skønnes at kunne nedbringe merforbruget.
  - 1,0 mio.kr. i 2019 ved tidlig og hyppig opfølgning på borgerforløb. Forudsætter ansættelse af 3 rådgivere iflg. anbefaling fra BDO (beregnet fra 1. september)
  - 2,0 mio.kr. i 2019 ved bedre kontraktforhandlinger og skærpet praksis for bevilling af særtakster (er i gang og kræver ikke politisk beslutning)
  - 0,5 mio.kr. i 2019 ved styrket GRO-indsats og øgede kompetencer. Forbedringen kræver ikke politisk beslutning, da den ekstra indsats finansieres via mindreforbrug på køb af botilbudspladser
  - 0,5 mio.kr. i 2019 ved brug af flere boliger med tilknyttet social støtte (§ 85) fremfor køb af botilbudspladser. Kræver ikke politisk beslutning da udvidelse af § 85-støtten finansieres ved mindreforbrug på køb af botilbudspladser
  - Eget midlertidigt botilbud til borgere med psykiske problemer og misbrug kan påbegyndes ultimo 2019 og være fuldt beboet i 2020, hvis en eksisterende bygning kan benyttes. Der forventes en ekstraudgift til drift på 800.000 kr. i 2019 til opstart af tilbuddet samt anlægsudgift til istandsættelse og indretning af bygning på ca. 750.000 kr.
  - Opstart af højskole med tilknyttet midlertidigt boophold synes p.t. ikke at kunne bidrage til udgiftsdæmpning i 2019. Det foreslås dog, at der arbejdes videre med at finde en mulig placering til Højskolen. Det samme gælder temaanalysens forslag om ibrugtagning af flere skæve boliger.
  - Udgiftsdæmpning som følge af frigjort kapacitet ved ibrugtagning af 10 pladser på Plejecenter Hyrdehøj kan pga færdiggørelsen af plejecentret først påbegyndes fra foråret 2020.

  Økonomi

  Sagen medfører en samlet forværring af kassebeholdningen på 2,080 mio. kr. i 2019 og 1,500 mio. kr. fra 2020 og frem, fordelt med 0,750 mio. kr. under anlægsrammen og 1,330 mio. kr. under driftsrammen i 2019 samt 1,500 mio. kr. under driftsrammen fra 2020 og frem.
  Indstillingspunkterne forventes af have en samlet udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet på 1,000 mio. kr. i 2019 og 4,425 mio. kr. fra 2020 og frem. Det betyder, at der i 2019 vil være en samlet negativ nettoeffekt på 1,080 mio. kr., mens der allerede fra 2020 og frem vil være en udgiftsdæmpende nettoeffekt på 2,925 mio. kr.
  Ud over de forslag, som er beskrevet i indstillingspunkterne, igangsætter forvaltningen tiltag vedr. kontraktforhandlinger og systematik ved bevilling af særtakster, udvidelse af kompetencer og kapacitet i GRO samt brug af flere boliger med tilknyttet social støtte med en forventet samlet udgiftsdæmpende effekt svarende til i alt 3,0 mio. kr. i 2019.
  Det betyder at den samlede effekt af ovenstående tiltag vil have en forventet udgiftsdæmpende effekt på alt 2,0 mio. kr. i 2019, mens den forventede udgiftsdæmpende effekt fra 2020 forventes af være 6,0 mio. kr.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020 2021 2022
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg udgifter til etablering af nyt døgntilbud 0 0 0 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud -750 0 0 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud -750 0 0 0
  Driftsudgifter:
  Driftsudgifter ved ansættelse af 3 nye rådgivere -500 -1.500 -1.500 -1.500
  Udgiftsbevilling til etablering af nyt døgntilbud -2.830 0 0 0
  Indtægtsbevilling til etablering af nyt døgntilbud 2.830 0 0 0
  Udgiftsbevilling vedr. opstartsudgifter ved etablering af nyt døgntilbud -800 0 0 0
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen i alt -2.050 -1.500 -1.500 -1.500
  Herunder:
  Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud
  -750 0 0 0
  Drift, udgifter til ansættelse af 3 nye rådgivere -500 -1.500 -1.500 -1.500
  Drift, udgifter til opstart af nyt døgntilbud -800 0 0 0
  Forventet udgiftsdæmpende effekt ved indstillingspunkterne:
  Forventet effekt i alt 4.000 7.425 7.425 7.425
  Herunder:
  Ansættelse af 3 nye rådgivere 1.000 3.000 3.000 3.000
  Etablering af nyt døgntilbud 0 1.425 1.425 1.425
  Kontraktopfølgning 2.000 2.000 2.000 2.000
  GRO-kompetencer 500 500 500 500
  Boliger med social støtte 500 500 500 500

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 66

  Ad 1: Anbefales.
  Udvalget ønsker, at der tages kontakt til Udsatterådet med henblik på yderligere at vurdere forslaget om evt. ansættelse af en socialsygeplejerske.
  Ad 2-4: Udvalget beder forvaltningen om en yderligere vurdering af mulige placeringer samt sammensætning af målgruppe til udvalgets møde i juni inden endelig beslutningstagen.

 • Pkt. 67 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Forslag_til_yderligere_besparelser_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Oversigt_over_medarbejdere_i_Integration.pdf Udtalelse_fra_FMU_Social_Job_og_Sundhed.pdf

  Pkt. 67

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Sagsnr. 313770 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet på marts- og aprilmøderne samt med udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret. På forårsseminaret blev det konkluderet, at sparemålet hæves til 125 mio. kr., og at også produktivitetsstigningen i 2020 skal udmøntes med konkrete spareforslag, mens 30 mio. kr. som udgangspunkt udmøntes som grønthøster. Prioritering og protokollering af forslag til udmøntning af udvalgets andel af sparemålet skal finde sted på majmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til besparelser på udvalgets område prioriteres med henblik på at indgå i politiske forhandlinger i løbet af maj/juni
  2. udvalget tager stilling til forslag om udmøntning af restbesparelse fra budget 2019 på beskæftigelsesindsatser i 2020 og frem

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette har været drøftet på marts- og aprilmøderne i fagudvalgene og udvalgsvis fremlagt på forårsseminaret. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 6,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel heraf udgør 6,6 mio. kr., og på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret skal udmøntningen af produktivitetsstigningen i 2020 også ske på fagudvalgenes majmøder, dvs. et samlet sparemål på 12,8 mio. kr. for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Herudover er der besluttet en samlet besparelse på 30 mio. kr., der som udgangspunkt udmøntes som grønthøster, med mindre fagudvalgene vælger at fremsætte konkrete spareforslag. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel udgør 2,7 mio. kr., dvs. et samlet sparemål på 15,5 mio. kr.
  Økonomiudvalget besluttede på mødet 10. april 2019 en fremrykning af prioriteringen af forslag til budgetforbedringerne i fagudvalgene fra møderne i juni til møderne i maj som afspejlet i ovenstående indstillingspunkt. Fremrykningen sker med henblik på, at borgmesteren kan indkalde partierne til drøftelser om et samlet forslag allerede i maj. I lyset heraf fremrykkes MED-organisationens møder med fagudvalgene ligeledes til maj møderne.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Af vedlagte bilag fremgår de forslag til besparelser, som udvalget har drøftet på udvalgsmøder i hhv. marts og april.
  Det fremgår også af vedlagte notat, at voksensocialområdet ikke indgår med besparelsesforslag på grund af den økonomiske situation på området. På socialområdet er der udarbejdet en temaanalyse med fokus på at undersøge, om ressourcerne på området kan anvendes bedre eller anderledes og dermed dæmpe udgiftsvæksten. Et notat med anbefalinger fra temaanalysen er vedlagt. Desuden behandler udvalget forslag fra temaanalysen, der kan få udgiftsdæmpende effekt allerede i 2019 i anden sag på dagsordenen.
  Udvalget skal desuden tage stilling til forvaltningens forslag til restudmøntning af besparelse fra budget 2019 på beskæftigelsesindsatserne. Besparelsen på beskæftigelsesindsatserne er ca. 1,4 mio.kr. større i 2020 end den var i 2019 og bevillingen til gentænkningen var uændret. Der udestår derfor beslutning om udmøntning af disse.
  Forvaltningens forslag fremgår af vedhæftede notat med spareforslag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 67

  Ad 1.: Et flertal i udvalget videresender forvaltningens forslag til besparelser til videre politiske forhandlinger fraset forslaget om headspace.
  Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag vedr. headspace:
  Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt. Aftalen med headspace forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser.
  Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold vedr. headspace.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold for de forslåede besparelser, da mange af besparelserne vil betyde serviceforringelser for borgerne og/eller ringere arbejdsforhold for medarbejderne. Enhedslisten ønsker mere fokus på tidlig indsats, forebyggelse og en ambitiøs investeringsstrategi.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at samarbejdet med headspace forlænges i en fireårig periode.
  Dansk Folkeparti ønsker følgende forslag undersøgt i forbindelse med den videre budgetproces:
  – Undersøgelse af mulighederne for at etablere inklusionsboliger allerede i 2020 frem for akutboliger
  – Undersøgelse af tolkeområdet, herunder muligheder for yderligere besparelser på tolkeområdet, bl.a. hvor meget der er lovbestemt.
  – En nedlæggelse af Integrationsrådet
  – En nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen.
  Udvalget drøftede forslag fra FMU Social, Job og Sundhed og et flertal af udvalget beder om en vurdering af forslag vedr.:
  - Lægeattester
  - Brug af sanktioner - her beder udvalget om en sag til udvalgets møde i juni
  - Vurdering af i højere grad selv at ansætte psykologer frem for køb af psykolog- og psykiaterbistand.
  - Brug af eksterne og interne tilbud tages op i forbindelse med udarbejdelse af ny beskæftigelsespolitik
  Ad 2: Godkendt af et flertal af udvalget.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke godkende, jf. bemærkning under punkt 1.

 • Pkt. 68 Drøftelse af boligpolitik "Stærke områder skal løfte mere"

  Planstrategi_2018_-_Faelles_Takter_-_endelig.pdf

  Pkt. 68

  Drøftelse af boligpolitik "Stærke områder skal løfte mere"

  Sagsnr. 298729 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter boligpolitikkens spor vedr. ”Stærke områder skal løfte mere” som oplæg til møde i boligpolitisk følgegruppe 20. maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter boligpolitikkens spor ”Stærke områder skal løfte mere” med henblik på input til den boligpolitiske følgegruppe.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Det ene af boligpolitikkens tre spor handler om, at ”Stærke områder skal løfte mere”. I politikken er bl.a. beskrevet, at der skal være placering af boliger til socialt udsatte og borgere med særlige behov i stærke boligområder. Politikken siger også, at ”Vi vil understøtte værtsskaber, så udsatte borgere bliver taget godt imod af stærke borgere, når de flytter til deres nabolag”, og at bl.a. kultur-, idræts- og foreningslivet er en vigtig ressource i dannelse af stærke naboskaber. Se vedhæftede Planstrategi s. 12-15.
  Den boligpolitiske følgegruppe har besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter ”Stærke områder skal løfte mere” med henblik på at give input til den boligpolitiske følgegruppes møde 20. maj 2019, hvor der vil være en første drøftelse af gode anbefalinger til at arbejde med gode placeringer og godt naboskab. Følgegruppens anbefalinger vil blive forelagt til efterfølgende behandling i fagudvalg, og derefter igen forelagt følgegruppen.
  Erfaringsmæssigt er der ikke så stor modstand i et nabomiljø, når der er tale om at placere boliger til borgere med fysisk handicap eller udviklingshæmning i et eksisterende boligområde. Der kan dog stadig være en udfordring med at skabe reel inklusion i naboskabet og i aktiviteterne i nærmiljøet.
  Derimod er der typisk naboskab-modstand – også kaldet ”NIMBY” (Not In My Back Yard) - når det handler om placering af udsatte borgere med potentiel problematisk adfærd som fx borgere med psykiske problemer, med misbrug eller med uvante sociale normer og adfærd, borgere der er svære at forudsige reaktion fra, eller som har en utryghedsskabende adfærd. På nationalt plan findes meget lidt beskrevet om positive erfaringer og anbefalinger med planlægning for placering af de sværest udsatte borgere i eksisteren­de ressourcestærke boligområder.
  Især med fokus på den sidste gruppe af udsatte borgere er der brug for viden og anbefalinger til:
  - Hvor tidligt i en planlægningsproces bør beboere, foreninger, lokale kulturaktører m.fl. i et boligområde inddrages i en mulig placering af udsatte borgere?
  - Hvilke aktiviteter kan konkret bringes i spil for at fremme et godt naboskab og god inklusion i lokalmiljøets aktiviteter?
  - Hvilke forventninger bør som udgangspunkt stilles til det ressourcestærke boligområdes beboere og lokale aktører?
  - Hvordan kan byrådet understøtte den gode placering og det gode, inkluderende naboskab?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 68

  Udvalget ønsker, at Udsatterådet inddrages i drøftelserne omkring boligpolitikkens spor ”Stærke områder skal løfte mere”.

 • Pkt. 69 Samarbejde med headspace

  Evalueringsrapport_headspace_Roskilde.pdf

  Pkt. 69

  Samarbejde med headspace

  Sagsnr. 308308 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune indgik i 2013 samarbejde med Foreningen Det Sociale Netværk om at etablere headspace i Roskilde Kommune. Dette samarbejde blev forlænget i en 4-årig periode fra 2016-2019, og udløber dermed den 31. december 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det årlige tilskud til headspace halveres fra samlet 600.000 kr. til 300.000 kr., og at en fremadrettet samarbejdsaftale tilpasses herefter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Headspace er et civilsamfundstilbud målrettet sårbare unge mellem 12 og 25 år. Tilbuddets formål er at styrke opsporingen og hjælpen til unge med psykiske udfordringer i det nære miljø, så flere unge får hjælp, inden deres udfordringer vokser sig større, og der bliver behov for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet. Headspace er et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk. Der er pt. 18 lokale headspace-centre i Danmark, hvor det ene er i Roskilde Kommune. I satspuljeaftalen for 2019-2022 har headspace fået tildelt midler til at sikre en bedre geografisk dækning af headspace. Som en del af satspuljeaftalen foretager Rambøll Management en ekstern evaluering af headspace, som skal belyse headspace virkning for den enkelte og for samfundet. Evalueringen foreligger ultimo juni 2019.
  Samarbejdsaftalen mellem headspace og Roskilde Kommune betyder, at Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt giver et årligt økonomisk tilskud på i alt 600.000 kr. til headspace, og derudover stiller lokaler til rådighed. Med samarbejdsaftalen indgår også, at der er en kommunal kontaktperson, og at en medarbejder fra Børn og Unge på halv tid sidder i headspace. Lokalerne deler headspace med andre kommunale aktiviteter. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.
  Headspace Roskilde åbnede den 1. september 2013, som et af de første centre i landet. Headspace tilbyder samtaler og rådgivning samt aktiviteter målrettet unge mellem 12-25 år. I de tilfælde, hvor en ung har brug for yderligere hjælp fra kommunen sikrer den kommunalt udlånte medarbejder, at der bliver bygget bro til relevante tilbud i kommunalt regi. Størsteparten af de unge, der henvender sig, er i alderen fra 12- 23 år.
  Headspace Roskilde har de seneste fire år registreret et stigende antal unge i rådgivningen. I 2017 (januar 2017-december 2017) var der 605 unikke unge i rådgivning og i alt 1.023 samtaler. I 2018 (januar 2018- december 2018) var der 807 unikke unge i rådgivning og i alt 1.118 samtaler. Der er forskellige årsager til, at de unge henvender sig i headspace. Der er flest, der henvender sig på grund af identitets- og selvværdsudfordringer, stress og angst, uddannelse, arbejde og generelle psykiske udfordringer.
  Foreningen Det Sociale Netværk har udarbejdet vedlagte evaluering for headspace Roskilde af de unges tilfredshed med tilbuddet. Evalueringen viser, at 99 % af de unge i høj grad eller i nogen grad, er tilfredse med samtalen.
  Forvaltningen foreslår, at samarbejdet fortsættes i en fireårig periode, men med en halvering af det årlige tilskud og der af følgende tilpasning af samarbejdsaftalen. Halveringen i tilskuddet sker med baggrund i etableringen af det åbne rådgivningstilbud GRO, samt besparelser i forbindelse med budget 2020.
  Forvaltningen har været i dialog med Det Sociale Netværk vedr. en ændret fremadrettet økonomisk ramme for samarbejdet. Vurderingen fra Det Sociale Netværk er, at det umiddelbart ikke vil være muligt at videreføre et headspace center inden for den foreslåede økonomiske ramme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  En forlængelse af aftalen fra 2020-2023 med en halvering af det årlige tilskud vil betyde en årlig udgift for Roskilde Kommune på 100.000 kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område og en årlig udgift på 200.000 kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Det kommunale tilskud på i alt 300.000 kr. pris og lønreguleres fremadrettet. Der er derudover en årlig udgift på Skole- og Børneudvalgets område på ca. 360.000 kr. til husleje, som både dækker headspace og Spottet, og derudover er der et halvt årsværk til udlån af medarbejder i headspace.
  Alle beløb er hidtil finansieret inden for det enkelte udvalgs ramme.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 69

  Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag vedr. headspace:
  Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt. Aftalen med headspace forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser.
  Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil.
  For stemmer Jens Børsting (A), Gitte Kronbak (A), Tüncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Bent Jørgensen (V).
  Gitte Simoni (O) tager forbehold.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at samarbejdet med headspace forlænges i en fireårig periode.

 • Pkt. 70 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedsaftalen_2019-2023_Politisk_godkendelse.pdf Sundhedsaftalen_2019-2023.pdf

  Pkt. 70

  Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sagsnr. 319431 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland.
  Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019. Sagen behandles ligeledes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland godkendes med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.
  KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplan-udvalget:
  – Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)
  – Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

  Formål med sundhedsaftalen

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.
  Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundheds-aftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

  Proces

  Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.
  Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.
  Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

  Indhold

  Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

  1. Fælles om borgerens livsudfordringer
  2. Tryghed og mestring i eget hjem
  3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  4. Mental sundhed og psykisk trivsel

  Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:
  – Sårbare ældre
  – Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
  – Voksne med psykisk sygdom
  – Børn og unge med trivselsudfordringer
  Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.
  De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

  Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

  Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.
  En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.
  En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.
  Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.
  Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 70

  Anbefales.

 • Pkt. 71 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 71

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Sagsnr. 313425 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Samlet set forventes et merforbrug på 14,6 mio.kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område i forhold til oprindeligt budget, fordelt med en mindre udgift på 2,1 mio.kr. på integrationsområdet, en merudgift på 16,7 mio.kr. på socialområdet og balance på beskæftigelsesområdet, dog med afvigelser der blot opvejer hinanden inden for området.

  Integration

  På integrationsområdet forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som primært skyldes, at færre end forventet er på integrationsydelse og at løntilskudsforløb, grundet generel mangel på arbejdskraft, kan forhandles kortere.

  Socialområdet

  Der forventes et samlet merforbrug på 17,2 mio. kr. på fagområdet Voksen og Handicap. Merforbruget er sammensat af følgende:
  På serviceudgifterne forventes merforbrug på 19 mio. kr. Dette skyldes især botilbudsområdet, som har vist en kraftig stigning i 2018, som fortsætter i 2019. Effekten af borgere, der er kommet i botilbud i 2018 og får fuld udgiftsvirkning i 2019 samt en yderligere forventet tilgang i 2019, betyder udfordringer. Budgetoverskridelsen søges imødegået og reduceret ved at starte på implementering af forslag fra temaanalysen og andre forslag til budget 2020-2023, der kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen. Dette fremgår i sag om forslag til udgiftsdæmpning på voksensocialområdet, som behandles på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i maj.
  På rammen for ikke-serviceudgifter forventes samtidig en merindtægt på 1,8 mio. kr. fra statsrefusion for særligt dyre sager, som følge af en stigning i forbrug af botilbudspladser.

  Beskæftigelse

  På beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug under sygedagpenge, fleksjob m.v. på 8,5 mio. kr. primært som følge af merudgifter på jobafklaring og ressourceforløb.
  Disse merudgifter forventes opvejet af mindre udgifter på især kontanthjælp, A-dagpenge og Seniorjob.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 71

 • Pkt. 72 Orientering om seneste lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet

  Pkt. 72

  Orientering om seneste lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet

  Sagsnr. 319533 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Lovforslaget L140, kaldet paradigmeskiftet, trådte i kraft 1. marts 2019. Det vedrører ændringer særligt i udlændingeloven, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og den kommunale og regionale valglov. Det får især betydning for nye flygtninge og familiesammenførtes opholdstilladelser og forsørgelsesydelser. Desuden udvides personkredsen der kan søge støtte til repatriering.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Lovændringen L140 er vedtaget af regeringspartierne med støtte fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.
  Hidtil er alene flygtninge med behov for ”midlertidig beskyttelse” (efter §7.3) blevet meddelt midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Lovændringerne medfører, at også personer med flygtningestatus (Udlændingeloven §7.1, 7.2 og 8.1 og 8.2) og familiesammenførte (Udlændingeloven §9.1 eller 9c stk. 1) fremover meddeles opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark.
  Udlændingestyrelsen har hidtil vurderet, om udlændingens personlige forhold gør, at det må antages at virke særligt belastende at inddrage opholdstilladelsen, jævnfør §26 i udlændingeloven. Fremover skal fortsat opholdstilladelse vurderes efter en ny bestemmelse i udlændingeloven (§19a), som afgør, om inddragelse af opholdstilladelsen er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Dette betyder, at udlændingens tilknytning til fx arbejdsmarkedet, deltagelse i foreningslivet, danskkundskaber og børns tilknytning til Danmark fremover bliver tillagt betydelig mindre vægt, mens vurderingen især vil vægte, hvorvidt de personlige forhold i hjemlandet ikke længere er tilstede i forhold til at blive sendt hjem.
  Lovændringen medfører, at integrationsydelse skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Hensigten er at tydeliggøre for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, at deres ophold i Danmark er midlertidigt, mens de venter på, at en forbedring af situationen i hjemlandet muliggør, at de kan tage tilbage. Derudover nedsættes ydelserne for enlige forsørgere med 2000 kr. og for samboende og gifte forsørgere med 1000 kr. pr. person.
  Det lovpligtige Integrationsprogram skifter navn til Selvforsørgelses- og Hjemrejsesprogram, mens indholdet af programmet, som gælder danskuddannelse og beskæftigelsesindsats mv., bliver det samme som hidtil.
  I beskæftigelsesplanen er blevet indsat en beskrivelse af, hvordan kommunen skal arbejde med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven, og lovændringen har udvidet personkredsen, der kan søge støtte til repatriering til også at omfatte danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, hvor den ene er dansk.
  I den kommunale og regionale valglov medfører lovændringen, at man skal have ophold i Danmark 4 år forud for kommunale og regionale valg for at opnå valgret og valgbarhed mod 3 år i dag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 72

 • Pkt. 73 Orientering om program for temamøde om ny beskæftigelsespolitik 28. maj 2019

  Program_for_temamoede_om_ny_beskaeftigelsespolitik_28._maj_2019.pdf

  Pkt. 73

  Orientering om program for temamøde om ny beskæftigelsespolitik 28. maj 2019

  Sagsnr. 309754 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om endeligt program for temamøde om ny beskæftigelsespolitik, som afholdes 28. maj 2019.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Der foreligger nu endeligt program for temamøde om ny beskæftigelsespolitik.
  Programmet består dels af oplæg v/forvaltningen med status på den nuværende beskæftigelsespolitik samt oplæg v/professor Bent Greve, RUC, om udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet. Derudover er der planlagt drøftelser mellem udvalgets medlemmer og inviterede interessenter med henblik på input til en kommende beskæftigelsespolitik.
  Temamødet afholdes 28. maj kl. 17.00-20.00. Invitation er fremsendt til byrådet samt følgende interessenter:
  - Beskæftigelsesrådet
  - Integrationsrådet
  - Udsatterådet
  - Handicaprådet
  - Advisory Board for Socialøkonomi
  - Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering
  - A-Kasse netværket i Roskilde Kommune
  Endeligt program er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 73

 • Pkt. 74 Orientering om projekt Taskforce

  Pkt. 74

  Orientering om projekt Taskforce

  Sagsnr. 273225 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Projekt Taskforce er gennemført for midler fra Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Projektet er nu afsluttet, og BSU orienteres med henblik på erfaringsopsamling.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd besluttede på møde den 19. juni 2018 at bevilge 100.000 kr. til projektet "Projekt med tidlig indsats for kriminelle/kriminalitetstruede."
  Dette projekt - Projekt Taskforce - er nu afsluttet, og BSU orienteres med henblik på erfaringsopsamling.
  Projektets formål var - gennem en tidlig indsats - at hjælpe kriminelle/kriminalitetstruede i gang med job og uddannelse og væk fra de kriminelle miljøer.
  Projekt Taskforce blev gennemført i et samarbejde mellem UngeGuiden og virksomheden Tiponi.
  I projektet blev foretaget en screening af unge over 18 år, som er aktive i såvel det kriminelle miljø som bandemiljøet i Roskilde, men som ikke har tilknytning til Roskilde Kommune, da de forsøger at ’gå under radaren’. Dette skete bl.a. gennem afholdelse af et fodboldstævne, hvor to unge blev screenet til projektet og gennem det videre arbejde med disse to blev yderligere to unge screenet til projektet. Ungeguiden og Tiponi kan nu - i samarbejde - udarbejde handleplaner med mål og delmål for hver enkelt af de 4 unge.
  I forbindelse med Rasmus Paludans besøg i Roskilde i september 2018 stiftede Task Forcemedarbejderne bekendtskab med flere unge, der ikke tidligere har været i kontakt med UngeGuiden eller Tiponi. Disse unge indgår nu i netværket af kontakter, som udvider kendskabet til det kriminelle miljø og bidrager til Tiponis arbejde med at forhindre rekruttering til det kriminelle miljø, ligesom kontakterne bidrager dels til en løbende opdatering af aktiviteterne i miljøet dels til at løse aktuelle problemer for unge borgere, der er visiteret i forløb hos Tiponi.
  I Roskilde Kommune finder der allerede et stort arbejde sted med at identificere, opdæmme og imødegå bandekriminalitet. Tiponis aktiviteter skal derfor betragtes som et supplement til det eksisterende arbejde, som i dag foretages af Roskilde kommunes mange medarbejdere herunder SSP

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 74

 • Pkt. 75 Eventuelt

  Pkt. 75

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 75

  Intet.

 • Pkt. 76 Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. undersøgelse af anvendelse af tolkning

  Pkt. 76

  Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. undersøgelse af anvendelse af tolkning

  Sagsnr. 319757 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om optagelse af sag vedr. undersøgelse af anvendelse af tolkning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om at få optaget følgende på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en opfølgning på undersøgelse af anvendelsen af tolkning jf budgetaftalen for 2019.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 76

  Udvalget ønsker en sag om anvendelse af tolkning på et kommende møde.

 • Pkt. 77 Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. frigørelse af 750.000 fra integrationsområdet til jobindsatsen

  Pkt. 77

  Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. frigørelse af 750.000 fra integrationsområdet til jobindsatsen

  Sagsnr. 319758 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om optagelse af sag vedr. frigørelse af 750.000 kr. fra integrationsområdet til jobindsatsen i forbindelse med budget 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ”Som opfølgning på budget aftalen for 2019, ønsker Dansk Folkeparti en redegørelse for frigørelsen af 750.000 kr. fra integrationsområdet til jobindsatsen.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 77

  Drøftet.

 • Pkt. 78 Anmodning om optagelse af Sag fra Dansk Folkeparti vedr. valg mellem midlertidig indkvartering eller anvisning af permanent bolig tll nye flygtninge

  Pkt. 78

  Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. valg mellem midlertidig eller permanent boliganvisning til nye flygtninge

  Sagsnr. 318102 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om genoptagelse af sag vedr. valg af midlertidig eller permanent boliganvisning til nye flygtninge, som blev behandlet på udvalgets møde i april.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om sagen skal genbehandles.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:
  ” Dansk Folkeparti ønsker sag nr. 50 fra april mødet genbehandlet på maj mødet, i det der var forvirring omkring mødets afholdelsessted i april.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Resume

  Ny lovgivning har medført, at kommunen kan vælge mellem ikke at anvise permanent bolig til nye flygtninge, eller blot tilbyde placering i midlertidig bolig. Udvalget skal derfor beslutte, om Roskilde Kommune skal ændre på den hidtidige praksis i forhold til boliganvisning til flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nuværende praksis for boliganvisning fastholdes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog d. 21. februar 2019 en række lovændringer på integrationsområdet, som bl.a. har medført, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at tilbyde nye flygtninge en permanent bolig, men i stedet kan vælge at tilbyde flygtninge midlertidig bolig.
  I 2018 anviste kommunen 68 boliger til flygtninge. Det ekstraordinært høje antal skyldes, at kommunen sidste år fik 16 etværelses boliger til unge flygtninge i KAB’s nye byggeprojekt Tunet. Desuden blev der anvist flere boliger til flygtningefamilier og til flygtninge, som var i job, fordi boligerne var for dyre til, at de var mulige at anvise til de øvrige på boliganvisningens liste, som overvejende var enlige på overførselsindkomst.
  Hvis kommunen ikke havde anvist de dyre boliger til flygtninge, ville det have medført, at kommunen ikke kunne udnytte anvisningsretten til disse boliger. Forvaltningen vurderer, at kommunen ved uændret praksis vil kunne anvise ca. 35 boliger til flygtninge i 2019. Årsagen er, at de tilbageværende flygtninge på ventelisten også er enlige, og der er kun få ledige billige et-to værelses boliger. Aktuelt huses 95 flygtninge i midlertidig bolig, heraf har de 34 ventet på permanent bolig i mere end 3 år, og tallet stiger med yderligere 18 personer i 2019. Erfaringerne viser, at forvaltningen må bruge ekstra ressourcer på at håndtere mistrivsel og konflikter i indkvarteringsstederne ift. de, der venter særligt længe på permanent bolig. Endvidere at det kan indvirke på flygtningenes mentale overskud, og derfor være en barriere fx for at hjælpe dem i job og uddannelse.
  Uanset valg af løsning vil der være en tilgang til midlertidig boligplacering af de nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune. Hvis nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge opretholdes, vil der uændret være et pres på boliganvisningens venteliste, særligt til de små billige boliger.
  Forvaltningen vurderer at ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge vil medføre merudgifter både til etablering og drift af midlertidige boliger. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at kommunen ophører med anvisning af permanent bolig til nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  I 2019 skønnes ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge at medføre en kommunal merudgift til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio. kr. I årene fremover vil der være merudgifter til drift og etablering. Udgifternes størrelse vil afhænge af, hvor mange nye flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune.
  I 2019 er Roskilde Kommunes samlede driftsbudget til midlertidige boliger 8,1 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 59.000 kr. på de aktuelt 137 pladser. Hvis kommunen fastholder nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten og forventet afgang til permanente boliger 35 personer.14 færre pladser reducerer driftsudgifterne med 0,8 mio. kr. årligt. Ændrer Roskilde Kommune praksis, og ikke længere anviser flygtninge til permanent bolig, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten. 21 pladser øger driftsudgifterne med 1,2 mio. kr. årligt. Dermed vil ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge medføre en samlet merudgift i 2019 til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio.kr. Merudgifterne i årene fremover vil afhænge af antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage.
  I vurderingen af kapacitetsbehovet i de midlertidige boliger har forvaltningen hidtil forudsat, at der var en løbende afgang til permanent bolig. I 2019 er der overskydende pladser, indtil leje af Kurhuset ophører, og antallet reduceres fra 137 til 90 pladser. Hvis afgang fra de midlertidige boliger ophører i 2019, vil antallet af flygtninge i midlertidig bolig stige fra 95 til 116 personer. Det vil medføre, at der allerede i starten af 2020 mangler 26 pladser, og behovet stiger med antallet af flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune i 2020 og fremover.
  I 2016 beregnede forvaltningen, at gennemsnitsudgiften til etablering af midlertidige boliger var ca. 48.000 kr. pr. plads med ombygning, indretning, lovpligtige brandhensyn mv. Forvaltningen anslår derfor udgiften til etablering af 26 pladser til ca. 1,2 mio. kr. Hvis den årlige tilgang er 20 nye flygtninge til kommunen, vil behovet være at udvide med 20 pladser. Det medfører en årlig etableringsudgift på ca. 1 mio. kr.
  Bygninger, der anvendes til midlertidig boligplacering, har alle en 5 årig dispensation fra Planlovens bestemmelser til anvendelsesformålet, som ikke kan forlænges. Hidtil har forvaltningen kunnet afhænde de bygninger, hvor dispensationen udløb først, i takt med pladsreduktion. Hvis alle de resterende 90 pladser (efter ophør af kurhuset) skal opretholdes, anslår forvaltningen, at udskiftning af bygningerne med en etableringsudgift på ca. 48.000 kr. pr. plads, vil beløbe sig til ca. 4,3 mio. kr. frem til 2022, hvor den sidste dispensation udløber.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 50

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Simoni (O), Bent Jørgensen (V).

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 78

  Et flertal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten fastholdt beslutningen fra aprilmødet om, at den nuværende praksis for boliganvisning fastholdes.
  Gitte Simoni (O) begærede herefter sagen i byrådet.