You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 16, 2018 - 16:30
Sted: Rådhusbuen 1, HR`s kursuslokale
 • Pkt. 91 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 91

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 91

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 92 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 92

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 92

  Der orienteres om, at formand og næstformand skal mødes med Brugerrådet for Sårbare Voksne for at drøfte oprettelse af et udsatteråd ultimo august.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 93 Dialogmøde med Handicaprådet august 2018

  Pkt. 93

  Dialogmøde med Handicaprådet august 2018

  Sagsnr. 309302 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget holder det årlige fællesmøde med Handicaprådet.
  Fællesmødet begynder kl. 16.30 og varer en halv time.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenspunkterne drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget afholdes der årligt et dialogmøde.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsordenen for dialogmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet, og de emner, der ønskes drøftet, er:
  1. Kriterier for optagelse på akutventelisten (Nye kriterier på den boligsociale akutventeliste).
  2. Status på implementeringen af pårørendepolitikken, herunder inddragelse af hjemmeboende. Hvordan samler vi dem op, så de bliver en del af processen?
  3. Budget 2019-2021
  4. Hvad ligger der af projekter på udvalgets område i 2018, og hvordan kan udvalget og handicaprådet indgå i et fortsat udviklende og konstruktivt samarbejde??

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 93

  Drøftet.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 94 Indtægts- og udgiftsbevilling til integrations- og beskæftigelsesambassadør

  Pkt. 94

  Indtægts- og udgiftsbevilling til integrati-ons- og beskæftigelsesambassadør

  Sagsnr. 307226 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn fra Udlændinge og Integrationsministeriet fra ”Puljen til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør” om samlet 1.991.580 kr. i årene 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne på 308.940 kr. i 2018, og 560.880 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er samlet blevet tildelt 1.991.580 kr. af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør i perioden 01.08.2018 - 31.12.2021. Formålet med projektet er at få flest mulige flygtninge i ustøttet job og uddannelse, herunder at øge andelen af kvinder i beskæftigelse og unge i fritidsjobs.
  Målet er således at øge andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet job, IGU, EGU eller SU-støttet uddannelse fra 39 % til 50 %. Samtidig skal kønsforskellen mellem mænd og kvinder udlignes, så den bedre afspejler målgruppesammensætningen.
  Ambassadøren skal udvikle nye (netværks)strategier og bidrage til at udbygge det tætte virksomhedssamarbejde. I de seneste år har Roskilde Kommune gjort erfaringer med større virksomhedsprojekter og investering i en særlig tæt tilstedeværelse i virksomhederne i starten af nye jobforløb. Dette muliggør at kommunens medarbejdere kan medvirke til at løse hverdagsudfordringer som fx sprogbarrierer, kulturforståelse eller praktiske spørgsmål, og har vist sig at øge fastholdelse af nye flygtninge på arbejdspladsen. Denne tilgang skal Integrations- og beskæftigelsesambassadøren derfor medvirke til at udvikle og udbygge.
  Ambassadøren skal ligeledes varetage en konsulentrolle i forvaltningen, og får bl.a. ansvar for indsamling og formidling af ny viden og for udvikling af best practice i integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Tværfaglighed og helhedssyn i indsatsen er vigtig grundet sagernes kompleksitet, ligesom erfaringerne viser, at flygtningenes egen oplevelse af målrettethed mod ordinært job er afgørende for deres motivation. Denne tilgang skal ambassadøren medvirke til at udvikle og implementere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.991.580 kr. i 2018-21. Der søges om en udgiftsbevilling på 308.940 kr. i 2018, og 560.880 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 94

  Anbefales.
  Gitte Simoni (O) tager forbehold.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 95 Forslag til kriterier til den boligsociale akutventeliste

  Forslag_til_nye_kriterier_for_den_boligsociale_akutventeliste.pdf Hoeringssvar_paa_kriterier_for_akutlisten.pdf Eksisterende_kriterier_for_den_boligsociale_akutliste.pdf

  Pkt. 95

  Forslag til kriterier til den boligsociale akutventeliste

  Sagsnr. 303982 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter en høringsrunde forelægges forslag til kriterier til den boligsociale akutliste til udvalgets godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:
  1. Udkast til kriterier for den boligsociale akutventeliste
  2. At kriterierne for den boligsociale akutventeliste evalueres efter 6 måneder

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede den 15. maj 2018 et udkast til kriterier for den boligsociale akutventeliste til brug for anvisning i kommunale boliger i Roskilde samt i dele af det almene boligbyggeri.
  Forslaget blev tilrettet efter udvalgets bemærkninger og har været i høring i Følgegruppen for Boligpolitik 2018-21 og Handicaprådet. Bemærkningerne herfra har været:
  Følgegruppen støtter de nye kriterier for akutventelisten, med følgende bemærkninger:
  - Følgegruppen lægger meget vægt på pkt. 2 (sagsbehandlerens vurdering) i de overordnede kriterier
  - Følgegruppen mener, at en borger, der tidligere har fået anvist en bolig via akutventelisten godt kan komme på listen igen efter en kortere periode. At en borger tidligere har været på akutventelisten er dog ingen sikkerhed for, at borgeren igen kan komme på listen.
  - Følgegruppen mener, at Roskilde Kommune 6 måneder efter, at en borger er skrevet på akutventelisten, bør skrive til vedkommende og høre, om borgeren forsat er akut boligsøgende.
  - Følgegruppen mener, at de nye kriterier bør evalueres efter 1 år.
  Handicaprådet udtrykker betænkelighed ved kravene om opskrivning i to boligselskaber samt at borger skal genbekræfte hver 6. måned.

  På den baggrund er forslaget til nye kriterier følgende:

  1) Et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse, og
  2) En sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/fami­liens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det kan fx være, hvis du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold ifm. efterværn, krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne, og
  3) kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste (eller har søgt om at blive det) i mindst ét almennyttigt boligselskab.

  De nye kriterierne for akutventelisten træder i kraft 1. september 2018 og vil blive evalueret 6 måneder efter ikrafttræden (februar 2019). Evalueringen forelægges udvalget.

  Den nuværende akutventeliste vil blive gennemgået med henblik på, om de indstillede borgere på ventelisten lever op til de nye kriterier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 95

  Godkendt.
  Udvalget ønsker en status efter 6 måneder og en evaluering efter 1 år.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærer den i byrådet. Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker at fastholde de eksisterende kriterier med den tilføjelse, at en sagsbehandler har vurderet, at der er behov for en bolig.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 96 Bevilling til udvidelse af boligsocial viceværtsfunktion

  Pkt. 96

  Bevilling til udvidelse af boligsocial viceværtsfunktion

  Sagsnr. 298729 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udmøntning af boligsocial viceværtsfunktion ifølge aftale om kommunal anvisningsret med Boligselskabet Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at 490.000 kr. af puljen til udmøntning af boligpolitikken med særlig fokus på at løfte de mest udsatte boligområder anvendes til en udvidelse af den nuværende boligsociale viceværtsfunktion indtil anvisningsaftalens udløb den 30. oktober 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I anvisningsaftalen med Boligselskabet Sjælland (BOSJ) er det anført, at: ”Kommunen finansierer en boligsocial vicevært til håndtering af anviste beboere, som er at træffe og kan håndtere kritiske situationer frem til kl. 23 på hverdage og i weekenden”.
  Dette er en udvidelse af nuværende lignende funktioner, som i dagtimerne på hverdage vedrører dels et opsøgende Støtte- og KontaktpersonTeam på socialområdet (såkaldt § 99-/SKP-team) og sociale viceværter på integrationsområdet. Disse medarbejdere har særlig viden (og sprog) til deres forskellige målgrupper, og hjælper bl.a. ved flytninger, med praktiske problemer og ting, der kan synes uoverskuelige i hverdagen m.m. De fungerer som supplement til boligselskabets boligsociale medarbejdere. Udvidelsen vil blive integreret i disse funktioner.
  Rammerne for en social viceværtsfunktion er blevet drøftet med BOSJ, og det er aftalt, at det skal være en tilkaldefunktion, hvor en boligsocial vicevært kan kontaktes telefonisk via Boligselskabet i det udvidede tidsrum frem til kl. 23 på hverdage og i weekenden, og tager til det pågældende sted for at løse en given situation eller problemstilling. Det er ikke meningen, at den boligsociale vicevært skal løse situationer, som kan afvente løsning af områdets boligsociale medarbejdere i øvrigt og heller ikke situationer, hvor der er brug for en politimæssig indsats.
  Ordningen kan træde i kraft fra 1. september 2018 og udløber samtidig med udløbet af den nuværende anvisningsaftale den 30. oktober 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. En udvidelse af den boligsociale viceværtsfunktionen finansieres af puljen på 5 mio. kr. årligt til udmøntning af boligpolitikken med særlig fokus på at løfte de mest udsatte boligområder.
  Udvidelse af den boligsociale viceværtsfunktion er beregnet til i den periode at kunne have en samlet kommunal udgift på kr. 490.000, fordelt med kr. 140.000 i 2018 og kr. 350.000 i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 96

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 97 Fremtidige samarbejdsaftaler med INSP! 2019

  INSP_oplaeg_til_fremtidige_samarbejde_paa_beskaeftigelses-_og_socialomraadet.pdf

  Pkt. 97

  Fremtidige samarbejder ml. Roskilde Kommune og INSP! fra 2019

  Sagsnr. 306290 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for INSP!’ oplæg til fremtidige samarbejdsaftaler ml. Roskilde Kommune og INSP! fra 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og INSP! har en række samarbejdsaftaler og kontrakter inden for beskæftigelses- og socialområderne, som udløber pr. 31. december 2018.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget og INSP! afholdt i april måned 2018 et dialogmøde om resultaterne af de eksisterende samarbejdsaftaler samt forslag til kommende samarbejder. Beskæftigelses- og Socialudvalget bad på den baggrund INSP! om oplæg til fremtidige samarbejder på beskæftigelses- og socialområderne samt dokumentation på effekterne af de eksisterende samarbejder.
  INSP!’s oplæg til fremtidigt samarbejde er vedlagt som bilag 1. INSP! foreslår:
  1. at etablere en ungeplatform på INSP! for alle unge 15-29 årige, der både rummer den eksisterende indsats for psykisk sårbare unge med det sociale værtskab og som rummer en bredere gruppe af unge (unge ledige kontanthjælpsmodtagere, frafaldstruede, unge med svage sociale netværk m.fl.) som har brug for fritidstilbud og netværk
  2. at videreføre og styrke indsatsen Ledige med Drive videreføres og styrkes
  3. at vejledning og opkvalificering i INSP! Mad – efter dialog med Jobcentret - ophører med udgangen af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-06-2018, pkt. 81

  Sagen udsættes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt forvaltningen kvalificere INSP! forslag til fremtidige samarbejdsaftaler.
  Roskilde Kommune bidrager i dag med 1,7 mio. kr. årligt i 3 år (2016-2018) som grundtilskud til INSP!, som led i budgetforliget for 2016. Hertil er også knyttet en aftale om dokumentation og evaluering af indsatsen for psykisk sårbare unge som fælles strategisk udviklingsaktivitet i samarbejde med Socialstyrelsen og KORA som ekstern evaluator. Såfremt denne bevilling ikke forlænges i det kommende budgetforlig falder pengene bort.
  Endvidere er der konkrete samarbejdsaftaler om indsatser for 1,2 mio. kr. som er finansieret af driftsmidler fra henholdsvis social- og beskæftigelsesområdet. Det er disse midler oplægget fra INSP! omhandler.
  Forvaltningen har læst INSP!’s oplæg og vurderer, at de spor der peges på er relevante for det videre samarbejde. INSP! lægger op til, at man tager de bedste erfaringer fra det hidtidige samarbejde omkring psykisk sårbare unge og ledige med drive, og udbygger det i fremtiden. Det svarer til forvaltningens anbefaling.
  INSP! foreslår, at indsatserne finansieres inden for en uændret ramme på 1,2 mio. kr. årligt. Hertil bemærker forvaltningen, at der med KL’s budgetvejledning for 2019 er meldt ud, at refusionerne for den aktive beskæftigelsesindsats afskaffes, hvilket for Roskilde Kommune betyder en reduktion af aktiviteterne på 10,6 mio. kr. i 2019 svarende til en reduktion på 15 pct. Såfremt dette ikke kompenseres i budgettet (jf. sag ”Budget 2019-22” om foreslået budgetblok på 7,5 mio. kr.) vil det være nødvendigt at lave en gennemgribende prioritering af indsatserne på beskæftigelsesområdet, som også kan få betydning for omfanget af samarbejde mellem jobcentret og INSP! og således den afsatte ramme på 1,2 mio. kr. årligt.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 97

  Udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) er imod og ønsker at videreføre de tre eksisterende samarbejdsaftaler samt grundbevillingen.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 98 Anlægsregnskab for Makers Corner

  Anlaegsregnskab_Makers_Corner.pdf

  Pkt. 98

  Anlægsregnskab for Makers Corner

  Sagsnr. 302436 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for etablering af samværs- og aktivitetstilbuddet Makers Corner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for Makers Corner godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 28. september 2016 pkt. 234 en anlægsbevilling til tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 5,643 mio. kr. og anlægsbevilling vedr. udgifter på 6,343 mio. kr. til etablering af tilbuddet Makers Corner på Musiconområdet. Forskellen mellem udgiften til projektet og tilskudsbeløbet fra Den A.P. Møllerske Støttefond er 700.000 kr., som Roskilde Kommune selv finansierede.
  Projektet er nu afsluttet.
  Der er afholdt en udgift på 6.343.297 kr., det vil sige en merudgift på 297 kr. og der er modtaget tilskudsindtægter på 5.643.000 kr., hvilket betyder, at indtægterne balancerer med det bevilgede tilskud. Anlægsregnskabet for projektet giver derfor et samlet merforbrug på 297 kr.

  Økonomi

  Merforbruget er fragået kassebeholdningen i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 98

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 99 Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-21

  Strategi_for_Socialoekonomi_2018-2021.pdf Eksisterende_kommissorium_for_Advisory_Board_for_Socialoekonomi.pdf Medlemsliste_for_Advisory_Board_for_Socialoekonomi.pdf

  Pkt. 99

  Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-21

  Sagsnr. 302672 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det indstilles, at Advisory Board for Socialøkonomi (ABS) og dets rolle i den socialøkonomiske strategi drøftes og Strategi for Socialøkonomi 2018-21 godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. det godkendes, at Advisory Board for Socialøkonomi videreføres
  2. Strategi for Socialøkonomi 2018-21 godkendes
  3. der udarbejdes et nyt kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget og Advisory Board for Socialøkonomi

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 4. september 2014 Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune. Forvaltningen har med udgangspunkt i den eksisterende strategi og resultater af de sidste fire års arbejde med socialøkonomi udarbejdet udkast til en revideret strategi. Den reviderede strategi sikrer, at det fremtidige arbejde med socialøkonomi adresserer konkrete udfordringer i Roskilde Kommune, sikrer udvikling af de bedste løsninger for borgerne samt understøtter kommunens eksisterende arbejde. Udkast til en revideret strategi er vedlagt som bilag 1.
  Som en del af den socialøkonomiske strategi vedtaget i 2014 ønskede Beskæftigelses- og Socialudvalget at ”inddrage og involvere faglige miljøer med relation til det socialøkonomiske felt for at kvalificere arbejdet med implementeringen af Roskilde Kommunes vision og målsætning for socialøkonomi”.
  På den baggrund blev Advisory Board for Socialøkonomi (ABS) oprettet med i alt 18 medlemmer. Kommissoriet og oprindelig medlemsliste er vedlagt som bilag 2 og 3. Af kommissoriet fremgår det, at ABS skal evalueres ultimo 2017 med henblik på en politisk stillingtagen til ABS’ eventuelle fortsættelse.Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede ultimo 2017 at udskyde evalueringen til primo 2018.
  ABS anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalget at fortsætte arbejdet med at kvalificere den socialøkonomiske strategi i samarbejde med ABS og giver i den anledning følgende bemærkninger:
  - ABS ønsker at bruge den innovations- og løsningskraft, boardet besidder, til at hjælpe Roskilde Kommune med at opnå Strategi for Socialøkonomi 2018-21
  - ABS ønsker i højere grad at indgå aktivt i partnerskaber med både kommunale og eksterne organisationer, personer og initiativer
  - ABS ønsker at udarbejde et nyt kommissorium for boardet, der støtter bedst op om Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 99
  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.
  Ad 3.: Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 100 Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade_-_august.pdf Takstkatalog_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade.pdf BSU_-_budgetbemaerkninger.pdf BSU_bloklister.pdf BSU_bloktekster.pdf

  Pkt. 100

  Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen
  3. det drøftes hvilke konsekvenser Erhvervs- og Vækstpakken har for den aktive beskæftigelsesindsats

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.357,7 mio. kr., og der indgår ikke anlæg i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2019. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 41,9 mio. kr. i 2019.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2019-2022 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning udarbejdet 3 temaanalyse vedr. skole og SFO, ældreområdet og ejendomsområdet samt en række budgetforbedringsmuligheder på de øvrige serviceområder. Fagudvalgene drøfter budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 35 mio. kr. årligt fra 2019 med en udvalgsfordelt andel for Beskæftigelses- og Socialudvalget på 14,5 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i juni bad udvalget forvaltningen om en række forslag til budgetblokke. Disse fremgår af den vedhæftede oversigt over blokke under ”Fagudvalgenes blokforslag”. Herudover er der udarbejdet en blok til delvis kompensation af den reduktion af beskæftigelsesindsatsen, som er indarbejdet i det tekniske budget som følge af Erhvervs- og Vækstpakken.
  Udvalget skal tage stilling til, om disse skal indgå i de videre budgetforhandlinger.
  I forbindelse med ophør af den beskyttede beskæftigelse på BOMI pr. 30.4.2018 er budgettet for den resterende del af BOMI fra 1.1.2019 blevet flyttet fra fagområdet Beskæftigelsesindsats til fagområdet Voksen og Handicap. Budgettet er et såkaldt 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer i grundbudgettet. Det fremgår derfor som en ændring i de berørte udgifts- og indtægtsbudgetter på de to fagområder med 24,2 mio.kr.
  Socialområdet
  Kommunerne oplever generelt fortsat udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde, herunder voksenområdet. Stigningen i udgifter skyldes først og fremmest, at et stigende antal borgere får behov for støtte. Budgetoverholdelsen på det sociale voksenområde i Roskilde er derfor udfordret i de kommende år.
  I det tekniske budget for 2019-2022 er indarbejdet en korrektion på 11,4 mio. kr. årligt for at imødegå stigningen fra den kendte nettotilgang i 2019.
  Beskæftigelsesområdet
  I forbindelse med aftalen om en Erhvervs- og Vækstpakke er der forudsat en finansiering ved en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, hvor de direkte statsrefusioner afskaffes. Dette tab kompenseres – alt andet lige – via budgetgarantien.
  Men det er forudsat, at denne finansieringsændring giver en adfærdsændring i kommunernes brug af aktiveringsindsats, således at denne reduceres. Den langsigtede økonomiske konsekvens er ukendt, da budgetgarantien kun reduceres permanent, hvis alle kommuner reducerer deres udgifter tilsvarende.
  I det tekniske budget er Roskilde Kommunes andel af denne besparelse indregnet med 10,6 mio.kr. i 2019 og 12,7 mio.kr. i 2020 og frem, svarende til en reduktion på ca. 15-18 %.
  I benchmarkanalyser fremgår det, at enhedsomkostningen pr. ledig helårsperson i Roskilde Kommune (beskæftigelsesindsats og administration under ét) i forvejen ligger lavt.
  En sådan reduktion vil have en markant betydning for indsatsen for alle jobcentrets målgrupper. Forvaltningen vurderer, at en reduktion i denne størrelsesorden med en rimelig sikkerhed vil føre til en lavere effekt i form af mindre afgang fra de forskellige ydelser. Forvaltningen beder derfor udvalget tage stilling til, om den udarbejdede budgetblok på 7,5 mio.kr. i 2019 og 9,5 mio.kr. i 2020 og frem, til delvis kompensation for denne besparelse, skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.
  Integrationsområdet
  Kvoten for 2018 blev d. 18. april reguleret fra de oprindelige 52 flygtninge til 18. Herudover er den foreløbige kvote for 2019 sat til 21 flygtninge.
  Foruden de konjunkturbestemte korrektioner af budgettet, er der foretaget tekniske korrektioner af den forventede indtægt fra grundtilskud, udgiften til midlertidig boligplacering samt til personaleressourcer på området i alt en mindreudgift på 3,8 mio.kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budgetlægningen for 2019-2022.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 100

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt.
  Ad 3.: Drøftet.

  Udvalget har bedt om følgende nye budgetblokke:
  1) Forbedring af værkstedsfaciliteterne ved ITC (beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud til udviklingshæmmede) til 1 mio. kr. i 2019 (anlægsblok)
  2) Udvidelse eller flytning af kvindekrisecentret til 1 mio. kr. i 2019 (anlægsblok)

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 101 Oversigter over puljer og andre midlertidige indsatser på beskæftigelses- og social- og integrationsområdet

  Oversigt_over_projekter_og_midlertidige_indsatser_inden_for_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade_2018.pdf

  Pkt. 101

  Oversigter over puljer og andre midlertidige indsatser på beskæftigelses- og social- og integrationsområdet

  Sagsnr. 308321 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for status på midlertidige indsatser på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har bedt forvaltningen om en halvårlig status for projekter og indsatser af midlertidig varighed. Det gælder indsatser og projekter med ekstern såvel som intern finansiering på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet.
  Formålet med oversigten er at give Beskæftigelses- og Socialudvalget et overblik over i gangsatte indsatser og projekter under udvalget, deres aktuelle status og tidsperioden for indsatserne/projekterne.
  Indsatserne og projekterne er beskrevet ift. navn, formål, målgruppe, projektperiode, økonomisk grundlag, medfinansiering, evt. tilskudsgiver samt projektet eller indsatsens aktuelle status.
  Forvaltningen præsenterer status for følgende projekter i bilag 1.

  Beskæftigelse

  - Fremskudt indsats i Æblehaven/Rønnebærparken – fremskudt enhed af jobcentret i Æblehaven/Rønnebærparken
  - Vi finder job sammen – indsats for at skabe jobs for borgere med fysiske handicaps
  - Flere skal med – indsats for at sikre flest mulige langtidsledige kontanthjælpsmodtagere opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet
  - Kompetencebroen - indsats for styrke den unges vej mod uddannelse og arbejde ved at opkvalificere den enkelte både fagligt og socialt samt motivere til at påbegynde en ordinær uddannelse eller job.
  - Klar som seniorvikar - indsats for at motivere, rekruttere og øge andelen af ledige seniorer, der gør strategisk brug af vikarbureauerne i jobsøgningen som en genvej til hurtigere at opnå midlertidig og varigt fodfæste på arbejdsmarkedet
  - Småjobs - etablering af særlige småjobs i kommunen i en begrænset periode for kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af 225-timers reglen, med henblik på at opnå arbejdskravet på 225 timer og øge sandsynligheden for at komme i arbejde.

  Social

  - Alternativ til vold - behandlingstilbud til forebyggelse af vold og misbrug ved CAS
  - Peer-til-peer-projekt – etablering af recoveryskole ved ARK til at skabe recovery for borgere med sindslidende gennem peer-til-peer-støtte
  - Social vicevært ved skæve boliger – ansættelse af sociale viceværter for at skabe tryghed og rummelighed i boligmiljøet
  - Styrket sundhedsindsats i botilbud - sundhedsindsats for borgere i botilbud, hvis sundhedstilstand generelt er dårligere end andre borgere
  - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede – Etablering af døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og samtidige psykiske problemstillinger
  - Medie- og Musikhøjskole for borgere med særlige behov – etablering af højskoletilbud inden for musik og mediekundskab som to separate linjefag, hvor borgere med særlige behov kan mødes og udveksle erfaringer og få fagligt kvalificerede input
  - Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien - investering i en rehabiliterende indsats med henblik på at styrke borgernes trivsel og funktionsevner
  - Anlæg: Skæve boliger – opførelse af fem skæve boliger til hjemløse
  - Anlæg: Makers Corner – etablering af værested for psykisk sårbare borgere

  Integration

  - Integrations- og beskæftigelsesambassadør (Ikke opstartet - afventer godkendelse i Byrådet) – indsats for at øge andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet job, IGU, EGU eller SU-støttet uddannelse

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 101

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 102 Orientering om social ulighed i sundhed

  Temadroeftelse_om_social_ulighed_i_sundhed.pdf

  Pkt. 102

  Social ulighed i sundhed

  Sagsnr. 263075 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i marts blev udvalget orienteret om den rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien. På udvalgets møde i april blev udvalget orienteret om sundhedsprofilen 2017. På denne baggrund drøfter udvalget på dette møde oplæg om social ulighed i sundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen præsenterer et oplæg om social ulighed i sundhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.08.09

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 102

  Drøftet.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 103 Orientering om sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Pkt. 103

  Orientering om sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

  Sagsnr. 308565 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om sagsbehandlingstider på voksensocialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialområdet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering om de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på voksensocialområdet fra januar-november 2017 opgjort i dage. Se figur 1 nedenfor.
  Det bemærkes, at for § 108[1] er opgørelsen statistisk sårbar, da få borgere er omfattet af ordningen. I alt har 9 borgere fået behandlet en § 108 sag, hvoraf to borgere har en ventetid på ca. 120 dage, mens 4 borgere har en sagsbehandlingstid på under 10 dage.
  Figur 1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fordelt på paragraffer i dage (januar til november 2017)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 103

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

  [1] Et § 108 tilbud er et længerevarende botilbud – og oftest bliver borgeren boende resten af livet. Der er altså tale om en meget stor beslutning for borger og pårørende, og for Roskilde Kommune er det forbundet med store udgifter. Derfor tager disse sager ofte lang tid. Den lange sagsbehandlingstid kan skyldes, at borger har stået klar og har været uvisiteret på venteliste, og den egentlige sagsbehandling først er startet, da forvaltningen havde kendskab til en kommende ledig plads.

 • Pkt. 104 Orientering om gennemsnitlige enhedspriser på voksensocialområdet

  Pkt. 104

  Orientering om gennemsnitlige enhedspriser på voksensocialområdet 2017

  Sagsnr. 305281 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om gennemsnitlige enhedspriser på voksensocialområdet i 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Denne oversigt viser gennemsnitlige enhedspriser på borgere med tilbud og ydelser på voksensocialområdet. Borgerne er beregnet som helårspersoner. Det vil sige, at borgere, der har fået et tilbud eller en ydelse i 3 måneder tæller som ¼ helårsperson osv.
  Udgiften er Roskilde Kommunes udgift til borgere bosat i Roskilde Kommune, der modtog tilbud eller ydelser efter de nævnte paragraffer i Serviceloven i 2017. Det er således ikke alle borgere på området, der indgår her, men de væsentligste og største udgiftsposter.

  Gennemsnitlige enhedspriser for borgere på voksensocialområdet

  Antal helårspersoner Nettoudgifter
  (beløb i kr. i 2017)
  Gennemsnitpris (beløb i kr. i 2017)
  Socialpædagogisk støtte
  (Servicelovens § 85)
  602 33.656.491 55.882
  Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (Servicelovens § 96) 16 25.023.843 1.580.952
  Beskyttet beskæftigelse
  (Servicelovens § 103)
  80 10.419.391 130.134
  Aktivitets- og samværstilbud
  (Servicelovens § 104)
  210 32.796.942 156.050
  Botilbud til midlertidigt ophold
  (Servicelovens § 107)
  101 79.965.236 795.599
  Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens § 108) 168 138.902.259 827.742

  Total

  1.177 320.764.162 272.606

  Der er en benchmarkrapport på vej for kommunerne i Region Sjælland om enhedspriser på voksensocialområdet 2014-2017, som VIVE udarbejder. De foreløbige tal viser, at Roskilde Kommune ligger tæt på - men under - gennemsnittet, hvad angår enhedspriser på de forskellige tilbud i forhold til gennemsnittet for Region Sjælland. Der er dog en højere udgift pr. borger til § 96 BPA borgere og en lavere udgift pr. borger til forsorgshjem efter § 110 i serviceloven. De foreløbige tal viser også, at Roskilde Kommune har en relativt lav brugerandel i forhold til gennemsnittet for Region Sjælland, og at andelen har været faldende fra 2014 til 2017.

  Når VIVE’s benchmarkrapport offentliggøres, forelægges den til udvalgets orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 104

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 105 Orientering om brugen af botilbud og hjemtagningsstrategi på voksensocialområdet

  Brugen_af_interne_og_eksterne_botilbud_venteliste_til_botilbud_mv.pdf

  Pkt. 105

  Orientering om brugen af botilbud og hjemtagningsstrategi på voksensocialområdet

  Sagsnr. 309325 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om brugen af botilbud, ventelister samt hjemtagningsstrategien på voksensocialområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres om udviklingen i brugen af længerevarende og midlertidige bosteder (internt og eksternt), til- og afgang til bostederne samt ventetiden til botilbud.
  Antallet af helårspladser i længerevarende botilbud (Servicelovens § 108) har været stigende i perioden 2013-2016. I 2016 er der et mindre fald. Det samlede antal helårspladser på midlertidige botilbud (§ 107 i Serviceloven), er omtrent konstant i perioden. De eksterne pladser udgør ca. halvdelen af pladserne.
  Tilgangen til bosteder i 2017 er større end afgangen for borgere fra Roskilde Kommune, svarende til en forventet nettotilgang for hele 2017 på 13 borgere. For varige botilbud ses en nettotilgang på 1 borger.
  Ventetiden til varige og midlertidige botilbud indenfor handicapområdet har været faldende siden starten af 2015 og er herefter steget, mens ventetiden til varige og midlertidige botilbud indenfor det socialpsykiatriske område har været faldende siden starten af 2017.
  Se uddybning i bilag 1.
  Roskilde Kommune har igangsat en strategi, hvor kontrakter med eksterne leverandører af bl.a. botilbud gennemgås med henblik på at genforhandle kontrakterne eller opsige og hjemtage tilbuddene. Forvaltningen uddyber mundtligt initiativet på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 105

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 106 Orientering om visitationskriterier til botilbud på voksenhandicapområdet

  Vejledningsblad_til_botilbud_paa_voksenhandicapomraadet.pdf Udredningsskema_til_botilbud_paa_voksenhandicapomraadet.pdf Opfoelgningsskema_til_botilbud_paa_voksenhandicapomraadet.pdf

  Pkt. 106

  Orientering om visitationskriterier til botilbud på voksenhandicapområdet

  Sagsnr. 303013 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om visitationskriterier til botilbud på voksensocialområdet som opfølgning på drøftelser i byrådet i april 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på drøftelser om visitation til botilbud på voksenområdet orienteres beskæftigelses- og Socialudvalget om Roskilde Kommune visitationskriterier og processen omkring visitationen til botilbud på voksensocialområdet.
  Der er udarbejdet et vejledningsblad for visitation til botilbud på voksensocialområdet som sætter rammerne for sagsbehandlingen. Vejledningsbladet er vedlagt som bilag 1.

  Afgørelse om bevilling af botilbud træffes herefter på særskilte visitationsmøder, både for eksterne og interne tilbud. Formand for udvalget er afsnitsleder i Voksenservice (myndighed). Øvrige faste deltagere er leder af Center for Socialpsykiatri, leder af Center for Handicap og myndighedschef for bl.a. socialområdet. Sagsbehandler deltager i egne sager.

  Alle sager udredes efter Voksenudredningsmetoden (VUM) inden sagen forelægges ved indstillingsskema på visitationsmøde.VUM er en ikke lovpligtig metode, der understøtter sagsbehandlerens arbejde, så en sag bliver tilstrækkelig dokumenteret, lever op til lovgivningens krav og inddrager de nødvendige økonomiske overvejelser, hvilket tidligere var vanskeligt at få dokumenteret. VUM understøtter også ledelsesinformationen og således den samlede styring af området. VUM er udviklet af Social- og Integrationsministeriet og KL som en metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet.

  Visitationsudvalget træffer begrundet afgørelse, peger - med inddragelse af oplysningerne på Tilbudsportalen - på leverandør, og beslutter tidsramme for opfølgning.

  Efter mødet sendes der referat ud til alle rådgivere, hvis sager er blevet behandlet på visitationsmødet, hvoraf beslutningen i de enkelte sager fremgår.

  Sagsbehandler træffer herefter afgørelse, som sendes til borger.

  Der er i regi af Region Sjælland udarbejdet en standardskabelon, der anvendes til aftaleindgåelse med tilbuddet. Kontrakten suppleres ved bilag med krav ifølge kommunens indkøbspolitik.

  Første opfølgning på tilbuddet skal ske 3 måneder efter bevilling hvor der aftales opfølgningsmøde med botilbuddet for at afstemme, at delmål i bevillingen er i overensstemmelse med faktiske behov.
  Herefter sker der opfølgning som besluttet på visitationsmødet ved brug af opfølgningsskema.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 106

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 107 Orientering om ensomhed

  Pkt. 107

  Orientering om ensomhed

  Sagsnr. 263075 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget havde på udvalgsmødet 15. maj 2018 indledende drøftelser af budget 2019. I den forbindelse ønskede udvalget, at forvaltningen undersøgte ensomhed – omfang og muligheder.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed. Ensomhed defineres som en subjektiv, ubehagelig følelse, der opstår som følge af en oplevet forskel mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale relationer. Følelsen af ensomhed har betydning for det enkelte menneskes mentale og fysiske sundhed og forøger risikoen for forhøjet blodtryk og kolesteroltal, hjerte-kar-sygdomme, træthed, smerter, søvnforstyrrelse, depression samt øger dødeligheden.
  Af Region Sjællands sundhedsprofil 2017 fremgår det, at ensomhedsfølelsen er størst blandt kvinder, unge (16-34 år), borgere uden uddannelse, borgere med grundskolen som højest fuldførte uddannelse, borgere, der bor alene og borgere med ikke-dansk baggrund. Sundhedsprofilen for Roskilde Kommune viser, at 8,2 % føler sig ensomme. Det svarer til 5.900 personer i Roskilde Kommune. Beregningerne af ensomhed er baseret på forskningsbaserede spørgsmål, der bruges som et mål for udbredelsen af ensomhedsfølelsen.
  Ensomhed er i en landsdækkende undersøgelse af ensomhed hos unge på ungdomsuddannelser forbundet med en øget forekomst af selvmordstanker og -forsøg og selvskadende adfærd. De unge, der overvejer at afbryde deres uddannelse, rapporterer markant mere ensomhed end de unge, der ikke overvejer at springe fra deres uddannelse.

  Der har i den seneste tid været stigende fokus på ensomhed både i medierne og ved afholdelse af forskellige arrangementer. Folkebevægelsen mod ensomhed, der består af en sammenslutning af over 70 forskellige organisationer, afholder på baggrund af resultaterne fra Sundhedsprofilen en konference til september, hvor den engelske Campaign to End Loneliness er inviteret til at fortælle om deres erfaringer med forebyggelse af ensomhed på tværs af sektorer.
  I Roskilde Kommune er der etableret et samarbejdsforum mellem Roskilde Kommune og en række frivillige foreninger, som vil arbejde for at mindske ensomheden blandt ældre borgere i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 107

  Der er enighed i udvalget om, at formand for BSU drøfter evt. initiativer og proces med formand for SOU.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 108 Orientering om magtanvendelser i 2017

  Pkt. 108

  Orientering om magtanvendelser i 2017

  Sagsnr. 305174 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om magtanvendelser på voksensocialområdet i 2017. Der har været 19 sager i 2017. Til sammenligning var der 43 sager i 2016 (herunder 2, der ikke nåede med i opgørelsen for 2016) og 18 sager i 2015.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Der må kun bruges magt i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2015-2017 har sagerne fordelt sig som følger:

  2015 2016 2017
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 2
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 8 25 12
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 1 2
  Anvendelse af stofseler § 128 1 5 1
  Flytning uden samtykke § 129 1
  Andet* 8 10 4
  I alt 18 43 19

  * Magtanvendelser uden for serviceloven, behandling, guidning, nødret. 2 sager havde ikke karakter af magt.
  Fastholdelse i akutte situationer: Akut brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade.
  Fastholdelse i hygiejnesituationer: Tilladelse til i en afgrænset periode at bruge fysisk magt til at fastholde en borger under hjælp med personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten.
  Anvendelse af stofseler: Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 108

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 109 Eventuelt

  Pkt. 109

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 109

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.