You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 20, 2020 - 16:30
Sted: 2A
 • Pkt. 85 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 85

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 85

  Godkendt.

 • Pkt. 86 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 86

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 86

  -

 • Pkt. 87 Dialogmøde med Handicaprådet

  Pkt. 87

  Dialogmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 330202 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder det årlige dialogmøde med Handicaprådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Handicaprådet afholder det årlige dialogmøde i forbindelse med et udvalgsmøde.
  Dialogmødet finder sted den 20. august kl. 16.30.
  Handicaprådet har ønsket en drøftelse af følgende punkter:

  1. Hvordan er corona-situationen forløbet, og hvad kan vi tage med os for at sikre, at der tages videst mulige hensyn til medborgernes situation, herunder at de ikke udsættes for unødvendig isolation, manglende social kontakt, forebyggelse af traumatiserende situationer,hvor de oplever fravær af pårørende og mulighed for at have udadvendte aktiviteter og følge daglige rutiner
  2. Hvordan sikrer Roskilde Kommune, at der ikke sker omsorgssvigt på bosteder m.v. i lyset af de grelle tilfælde, der er afdækket med skjult kamera i ældreplejen (der er vel ingen tvivl om, at både forvaltninger og politiske ansvarlige i såvel Aarhus som Randers ville have forsvoret, at forholdene kunne være som nu dokumenteret.
  3. hvordan går det med at få handicappede- og sårbare borgere i job? Jvfr. Kommunens politik på området og kommunens beskæftigelsesplan. Herunder, regeringens udmeldte indsatsområde, hvor kommunerne skal gøre en særlig målrettet indsats for at få denne gruppe ind på arbejdsmarkedet
  4. hvordan ser det ud med budgettet for 2021? Lægges der op til besparelser på handicapområdet? Holder budgettet for 2020?
  5. Evt.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 87

  Drøftet.

 • Pkt. 88 Iværksættelse af initiativer til at imødegå økonomiske udfordringer på socialområdet 2020 og frem

  Baggrund_for_merforbrug_og_forslag_til_ivaerksaettelse_af_initiativer_paa_voksensocialomraadet_2020_og_frem.pdf

  Pkt. 88

  Iværksættelse af initiativer til at imødegå de økonomiske udfordringer på socialområdet i 2020 og frem

  Sagsnr. 336568 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholdt den 2. juli 2020 et ekstraordinært udvalgsmøde for at drøfte de økonomiske udfordringer på socialområdet i 2020 og frem. Som opfølgning på det ekstraordinære møde drøfter udvalget igangsættelse af initiativer til at imødegå udfordringerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede initiativer vedrørende visitation til egne midlertidige botilbud, udarbejdelse af kvalitetsstandarder på udvalgte §-områder, dialog med private aktører om partnerskab, analyse af målgrupper på egne tilbud og revisitation med fokus på recovery og rehabilitering godkendes og iværksættes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholdt den 2. juli 2020 et ekstraordinært udvalgsmøde for at drøfte initiativer til at imødegå de økonomiske udfordringer, som viser sig på voksensocialområdet i 2020 og frem.
  Forvaltningen fremlagde på mødet initiativer til, hvordan merudgifterne kan nedbringes på henholdsvis kort og længere sigt samt de forventede økonomiske effekter heraf:
  - Stoppe støtte til borgere med et lavt omfang af hjemmevejledning efter § 85
  - Reduktion af antal dage i dagtilbud med en dag om ugen
  - Visitation til egne botilbud
  - Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på udvalget §-områder
  - Dialog med private aktører om partnerskab
  - Analyse af målgrupper på egne botilbud
  - Revisitation med fokus på recovery og rehabilitering.
  Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at forvaltningen ved indeværende udvalgsmøde i august 2020 skulle forelægge et oplæg til beslutning med initiativer og beskrivelse af konsekvenserne af initiativerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 88

  Udvalget godkender indstillingen.
  Det understreges, at de af bilaget beskrevne initiativer pkt. A+B, ikke godkendes.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, da initiativerne påtænkes at blive indfriet gennem personalereduktioner eller serviceforringelser.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget bemærker, at udvalget har til hensigt at overføre merforbruget til det kommende budgetår.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.
  Ved næste ordinære budgetopfølgning modtager udvalget en orientering om status på de besluttede initiativer.

 • Pkt. 89 Oplæg om konsekvenser af COVID-19 på beskæftigelses- og integrationsområdet

  Pkt. 89

  Oplæg om konsekvenser af COVID-19 på beskæftigelses- og integrationsområdet

  Sagsnr. 337108 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om en orientering om de forventede konsekvenser af COVID-19 på beskæftigelses- og integrationsområdet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  COVID-19 har bl.a. medført en øget ledighed i Danmark, da mange arbejdspladser har måtte lukke ned – enten for en periode eller endeligt - som følge af nedlukningen af Danmark.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en orientering ved forvaltningen om de forventede økonomiske og indsatsmæssige konsekvenser på beskæftigelses- og integrationsområdet som følge af COVID-19.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 89

  Drøftet.

 • Pkt. 90 Status for pårørendepolitikken

  Pkt. 90

  Status for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte en pårørendepolitik for Roskilde Kommune i foråret 2017. Udvalget modtager en status på politikken med henblik på en drøftelse af dens videre virke.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at pårørendepolitikken udfases som en selvstændig politik, da der arbejdes videre med involvering af pårørende i den daglige dialog og samarbejde mellem medarbejdere og de pårørende og berørte borgere.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Social- og Beskæftigelsesudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2017 haft en pårørendepolitik, som skal sikre at pårørende til borgere, som modtager hjælp fra Roskilde Kommune, bliver hørt og inddraget, så der skabes en så god livskvalitet som muligt for den berørteborger.
  Der er iværksat en række tiltag for at realisere pårørendepolitikken:
  - To pårørendekonsulenter arbejder med relationerne mellem pårørende, medarbejdere og andre. Konsulenterne kan kontaktes direkte via mail eller telefon, og de yder rådgivning til borgere, patientforeninger, ledere og medarbejde m.fl.
  - Der er udarbejdet pjecer om pårørendepolitikken og pårørendekonsulenterne
  - Der er tilbud om deltagelse i kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”, som forestås af kommunens sundhedscenter
  - Løbende fokus hos lederne på vigtigheden af at inddrage pårørende
  - Anvendelse af bruger- og pårørenderåd/beboerråd.
  Pårørendepolitkken i Roskilde Kommune har i høj grad været en katalysator for at fremme vigtigheden af de pårørendes rolle i den berørte borgers liv samt understrege betydningen af dialogen mellem medarbejdere/ledere og de pårørende.
  Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat og løbende skal arbejdes videre med dette. Det skal ske via pårørendekonsulenterne og en række andre kanaler såsom bruger- og pårørenderåd og lignende organer. Den primære kontakt med og involvering af de pårørende sker i hverdagens indsatser på social-, sundheds- og omsorgsområdet, og kommunens frontpersonale vil derfor fortsat spille en afgørende rolle i samspillet med de pårørende.
  Med udgangspunkt i de opnåede resultater, og med fastholdelse af den gode dialog med pårørende, synes det ikke nødvendigt med en særskilt pårørendepolitik, da involvering af pårørende allerede er en integreret del af de øvrige politikker på udvalgets område.
  Det er dog fortsat yderst relevant at udvikle samarbejdet mellem medarbejdere og de pårørende, øge kendskabet til pårørendekonsulenterne samt hvordan de også kan fungere som sparringspartner for medarbejdere og ledere i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 90

  Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker at fastholde pårørendepolitikken uændret.

 • Pkt. 91 Proces for udarbejdelse af kvalitetsstandarder

  Tids-_og_procesplan_for_udarbejdelse_af_kvalitetsstandarder_paa_socialomraadet.pdf

  Pkt. 91

  Proces for udarbejdelse af kvalitetsstandarder

  Sagsnr. 336494 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i juni 2020 om økonomiske udfordringer og handlemuligheder på socialområdet drøftede udvalget muligheden for udarbejdelse af kvalitetsstandarder, og udvalget har ønsket et oplæg om anvendelsen af kvalitetsstandarder. Udvalget præsenteres for forslag til proces for udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes kvalitetsstandarder for Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108 efter den beskrevne proces.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal fastsætte serviceniveau og udarbejde kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug og kvindekrisecentre, men der er ikke lovkrav om kvalitetsstandarder på det øvrige socialområde. Mange kommuner har alligevel valgt at have kvalitetsstandarder på hele eller dele af socialområdet for at fastlægge, ensarte og synliggøre serviceniveauet for borgere og personale samt for at have bedre mulighed for at styre økonomien på de enkelte områder.
  Som et ud af flere handleforslag for at skabe økonomisk balance på socialområdet, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes kvalitetsstandarder på socialområdet for at skabe bedre mulighed for økonomisk og kvalitetsmæssig styring. Det drejer sig om følgende ydelser:
  - Socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85)
  - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)
  - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
  - Midlertidigt botilbud (servicelovens § 107)
  - Længerevarende botilbud (servicelovens § 108)
  Der er forskel på, hvordan kommunernes kvalitetsstander på socialområdet udformes og formuleres. På denne hjemmeside vises Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder på området (det sidste link i rækken).
  Da der ikke tidligere har været kvalitetsstandarder på socialområdet i Roskilde Kommune, er der planlagt en proces, hvor kommunens nuværende praksis, mål og strategier på området afdækkes, og hvor der ud fra dette udarbejdes et udkast til en ramme for det fremtidige serviceniveau – beskrevet i kvalitetsstandarder. I dette arbejde er det vigtigt at inddrage medarbejdere fra både myndighed og drift i forhold til at sikre relevant viden og indsigt og til at definere målgrupperne og indsatserne.
  Når Beskæftigelses- og Socialudvalget har godkendt udkast til kvalitetsstandarderne, sendes disse i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og MED-udvalg. Herefter behandler udvalget kvalitetsstandarderne igen, hvorefter de går videre til endelig behandling i Byrådet. Når kvalitetsstandarderne er politisk godkendt, vil de blive formidlet ud til borgere, myndighed og leverandører.
  Processen beskrives nærmere i vedlagte procesplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 91

  Godkendt.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen. Enhedslisten er ikke principielt imod udarbejdelse af kvalitetsstandarder, men kan ikke tiltræde indstillingen, som den ligger, da udgangspunktet for forslaget er at skabe økonomisk balance på et meget trængt socialområde, og de frygter, at det vil føre til besparelser og serviceforringelser.
  Socialdemokratiet (A) stiller forslag om, at høring af råd mv. erstattes af et dialogmøde om kvalitetsstandarder.
  Udvalget godkender forslaget.

 • Pkt. 92 Orientering om Resultater i Roskilde 2020

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2020_-_BSU.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2020_-_BSU.pdf Status_paa_Resultater_i_Roskilde_2020_-_BSU.pdf

  Pkt. 92

  Orientering om Resultater i Roskilde 2020

  Sagsnr. 239364 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i november 2019, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn). Økonomiudvalget godkendte den 11. marts 2020 (pkt. 108) ”at byrådets behandling af ”Resultater i Roskilde” frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.”
  Forvaltningen orienterer her om Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område indgår følgende mål:
  - Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - Andel unge, med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - Andel voksne selvforsørgere
  - Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret inden for ét år.
  - Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger
  - Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse
  - Klager på beskæftigelses- og voksensocialområdet
  - Misbrugsbehandling
  - Rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed
  - Reducere behov for tilbagevenden til kvindekrisecenter
  - Sagsbehandlingstider på voksensocialområdet
  Det bemærkes, at Undervisningsministeriet ikke mere opdaterer målet ”Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse”, og derfor vil dette mål fremover udgå.
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 92

  -

 • Pkt. 93 Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_paa_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_omraade_-_august.pdf Aendring_af_fagomraader.pdf Takstbilag_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Budgetbemaerkninger.pdf Bloktekster_BSU.pdf Blokliste_BSU.pdf

  Pkt. 93

  Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

  Sagsnr. 334833 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen
  2. forslag til ændring af fagområder fra 2021 indgår i 1. behandlingen
  3. udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en budgetblok til fortsættelse af tilskud til Headspace efter 30.juni 2021 på udvalgets andel af det nuværende tilskud
  4. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.444,2 mio. kr. samt -12,6 mio. kr. som følge af effekten af lov- og cirkulæreprogrammet, og 118,5 mio. kr. som følge af Konjunkturvurderingen. Der indgår ikke anlæg i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2021. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et overskud på de likvide aktiver i 2021 på 31,8 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Der henvises til beskrivelsen i bilaget: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i juni gjorde forvaltningen opmærksom på, at der på mødet i august ville blive forelagt forslag til ændrede fagområder fra budget 2021. Forslag til disse fremgår af det vedhæftede budgetnotat samt af det tilhørende bilag ”Ændring af fagområder”, der viser sammenhæng mellem de nuværende fagområder og forslaget til nye fagområder. Udvalget skal tage stilling til om disse oversendes til 1.behandlingen, som de er foreslået, eller om ændringer ønskes.
  Aftalen med Headspace udløber den 30.juni 2021. Udvalget skal tage stilling til om der skal udarbejdes en blok til budgetforhandlingerne til fortsættelse af denne aftale.
  Der er udarbejdet en blok til budget 2021-2024 om anlægsudgifter til sammenlægning af de to eksisterende kommunale STU-tilbud på Københavnsvej 266, hvor et af de kommunale tilbud er placeret i dag. Budgetblokken fremgår af bilag med bloktekster og beløb.
  Prognosen i Roskilde er, at der også i 2021 og fremadrettet vil være et betydeligt budgetpres på socialområdet. Der er derfor brug for mere strukturelle tiltag, der kan ændre i måden støtten tildeles og leveres på.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede på et ekstraordinært møde den 2. juli 2020 forslag til handlinger, der på kort og længere sigt vil kunne medvirke til budgetoverholdelse. Udvalget fokuserede på forslag med virkning på lidt længere sigt og sendte desuden et tydeligt signal om opbremsning for at undgå yderligere merforbrug. Forslagene til budgetforbedringer på sigt fremgår af det vedlagte budgetnotat under afsnittet ”Socialområdet”.

  Tekniske reguleringer

  Budgetforslaget til overførselsudgifterne reguleres teknisk med forvaltningens konjunkturvurdering samt Lov- og cirkulæreprogrammet.
  På socialområdet er budgettet på både udgifts- og indtægtssiden reguleret med 15 mio. kr. for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab.
  På integrationsområdet er der foretaget tekniske reguleringer af grundtilskuddet med 0,4 mio.kr. som følge af en foreløbig kvote for 2021 for Roskilde på 8 flygtninge (hertil kommer familiesammenførte). Kvoten for 2020 er på 17. Antallet af midlertidige boliger nedsættes også som følge af den faldende kvote. Driftsudgifterne er nedreguleret med 0,2 mio.kr. til 0,5 mio.kr.

  Omplaceringer mellem udvalg

  Byrådet har den 17.juni 2020 besluttet, at budgettet til:
  - FGU overføres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  - STU overføres fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  - Børneaflastningen Margrethehøj flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  - Den forebyggende indsats for særligt udsatte flygtningefamilier (VIA) overføres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.
  Herudover er et indtægtsbudget på 1,7 mio.kr. vedrørende huslejeopkrævning af den kommunale ejendom på Maglehøjen, som er lejet ud til Clavis, flyttet fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget. Dette burde være sket allerede i 2018, da Ejendomsadministrationen blev samlet for hele kommunen.
  Desuden orienteres udvalget om, at driften af de 10 pladser på Hyrdehøj Plejecenter, der er afsat til ældre handicappede, er budgetlagt sammen med resten af plejecentrets drift på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 93

  Godkendt.
  Udvalget er enige om at udarbejde budgetblokke på følgende temaer, som oversendes til budgetforhandlingerne.

  Psykiatri

  Fritids- og aktivitetsmedarbejder til at understøtte borgere inden for psykiatrien.
  Der afsættes samlet en pulje på 1 mio. i budget 2021 til at understøtte aktiviteter til borgere inden for psykiatrien. Der tænkes særligt på borgere på bostederne, men alle borgere inden for psykiatrien er omfattet af forslaget. Indsatsen er en selvstændig ny indsats, men den kan ligeledes ses i forlængelse af de indsatser, der er iværksat i forhold til sundhedstjek. Dermed er der også mulighed for at lave tiltag, der kan understøtte borgerne sundhed.
  Midlerne fordeles med kr. 750.000 til lønsum til at ansatte fritids- og aktivitetsmedarbejder, der skal hjælpe borgere. Forvaltningen kommer med oplæg til, hvordan de bedst muligt kan anvendes og hvor det vil give mest effekt for borgerne. Kr. 250.000 placeres i en aktivitetspulje, som ledergruppen på de respektive bosteder fordeler, og i denne fordeling skal der tages højde for input og ønsker fra borgerne.
  Ordningen løber i første omgang i 2021 og der evalueres på det inden næste års budgetlægning i BSU.

  Integration

  Venstres overordnet mål er, at Roskilde kommune fortsat skal være i front og gerne blandt de ti bedste kommuner i landet til at få flygtning i beskæftigelse. Desuden skal indsatsen være med til at understøtte den netop vedtagne integrationspolitik som netop har fokus på disse udfordringer. Venstre foreslår derfor, at der afsættes en million i 2021 til at styrke indsatsen for særligt tre områder (se nedenfor) samt der til budgettet vedtages, at forvaltningen kommer med forslag til en styrket indsats til udmøntning i 2021. Har vi så råd til det?
  Venstre forventer, at det både menneskeligt og økonomisk vil have en positiv effekt. Menneskeligt fordi uddannelse og selvforsørgelse er den bedste vej frem for integrationen. Økonomisk er det også en gevinst. Kommunekassen sparer ca. 80-100.000 pr. borger vi kan flytte fra passiv til selvforsørgelse. Så kan vi finde de rette indsatser vil vores forslag være udgiftsneutralt og i bedste fald vil det bidrage positivt også økonomisk.
  Venstres forslag har tre hovedprioriteter som den afsatte mio. skal afhjælpe:
  Styrket beskæftigelse:
  Beskæftigelsen er lavere for borgere med anden etnisk oprindelse.
  I januar 2015 var 22 % af flygtningene og de familiesammenførte i beskæftigelse. I januar 2020 var dette tal steget til 46 %, men langt de fleste har nu været i Danmark i flere år i modsætning til situationen i 2015. Det seneste tal er fra april 2020: 41 % i beskæftigelse.
  28 % af borgere i Roskilde kommune med ikke vestlig baggrund modtog forsørgelsesydelser i januar 2015. Dette tal var faldet til 26 % i jan 2020. Tilsvarende modtager ca. 13 % af borgerne i Roskilde Kommune med dansk oprindelse forsørgelsesydelser.
  Frafald på uddannelse er en væsentlig udfordring og skal mindskes.
  Fx frafaldt 71% unge med ikke-vestlige baggrund erhvervsfaglige uddannelser og 24% de gymnasiale uddannelser i 2015. Samme andel for unge med dansk baggrund var på henholdsvis 57% og 13%. Selvom tallene har forbedret sig på nogle områder i den seneste tid, er udfordringerne fortsat betydelige.
  Kvinder har særlig udfordring med at blive en del af arbejdsmarkedet – fortsat fokus på kvinders muligheder.
  De ledige der er tilbage på integrationsområdet nu har sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og de har typisk andre udfordringer end kun ledighed. De har typisk været her i flere år og på trods af indsatser, så er de ikke kommet i job. Gruppen er især kendetegnet ved at have en overrepræsentation af kvinder, som har varierende helbredsmæssige udfordringer og svært ved at gennemføre danskuddannelse og praktik med stabilt fremmøde.
  Midler til videreførelse af samarbejdsaftale med Head Space på 0,4 mio. kr. årligt.
  Forvaltningen bemærker, at der i budgetnotatet indgår en anlægsblok på 27 mio. kr. til sammenlægning af STU-tilbud på Københavnsvej 266 i 2021. Dette beløb reduceres til en budgetramme på 8-10 mio. kr. i 2021.

 • Pkt. 94 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2020_-_BSU.pdf

  Pkt. 94

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

  Sagsnr. 327702 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Socialområdet

  Voksenhandicapområdet
  Budgettet på voksenhandicapområdet forventes på nuværende tidspunkt ikke at kunne overholdes. Der forventes en forværring siden sidste budgetopfølgning, hvor der blev gjort opmærksom på udfordringer, der udgjorde en væsentlig risiko for merforbrug.
  Forværringen anslås til at være på 17 mio. kr., ekskl. BOMI. Heraf forventes corona-relaterede merudgifter og tabte indtægter at udgøre 3-4 mio. kr. for hele 2020.

  Den forventede merudgift forventes derfor at være på 13-14 mio. kr.
  Merudgiften skyldes især forsinkede og udeblevne effekter fa udgiftsdæmpende tiltag, helårseffekt af tilgang i 2019, samt fortsat tilgang af nye og dyre borgere i 2020.
  Der forventes en uændret merindtægt på 1,8 mio. kr. på refusion for særligt dyre enkeltsager, der dog ligger uden for servicerammen.
  Området har forelagt forskellige scenarier for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der blev afholdt et ekstraordinært udvalgsmøde i BSU den 2. juli 2020, hvor udvalget drøftede mulige handlinger, der kunne medvirke til at mindske merforbruget.
  Ud over dette vil der blive sendt et meget tydeligt signal om opbremsning for at forhindre yderligere merforbrug. BSU drøftede forslagene og bad om et oplæg til beslutning til augustmødet.
  På institutionsområdet er der udfordringer på Børneaflastningstilbuddet Margrethehøj og den selvejende institution BOMI (Neurorehabiliteringscenter). Budgetoverholdelse forudsætter, at der findes en løsning for de to institutioner. For Margrethehøjs vedkommende forventes merudgiften at kunne afholdes inden for udvalgets samlede ramme. Merudgiften på BOMI kan derimod ikke afholdes inden for udvalgets samlede ramme, så her skal der findes en særskilt løsning.
  Førtidspension
  Der forventes en merudgift på 11,3 mio. kr. Rehabiliteringsteamets tilkendelser af førtidspension var i en periode underlagt kriterier, der medførte en for restriktiv praksis. Dette var tilfældet i hele landet. Der blev ændret på kriterierne i 2019 og det har medført et øget antal tilkendelser, som også blev indregnet i budget 2020. Der er imidlertid tilkendt førtidspension svarende til 50 flere helårspersoner end forventet ved budgetvedtagelsen for 2020. Hertil kommer, at det høje niveau for tilkendelser ventes at fortsætte i 2020.
  Merforbruget opvejes til dels af et lavere forbrug på de ydelser, borgerne har modtaget før tilkendelsen af førtidspension. Det drejer sig primært om: jobafklaringsydelse, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse. Det betyder, at nettomerudgiften for de berørte borgere isoleret set er ca. 2,7 mio.kr.
  Førtidspension er omfattet af budgetgarantien og vil derfor være indeholdt i midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder.

  Seniorpension
  Seniorpension er en ny ydelse i de kommunale budgetter. Der forventes udgifter for ca. 7,7 mio. kr. i 2020. Som på førtidspensionsområdet vil udgiften til seniorpension til dels modsvares af mindreudgifter på andre overførselsindkomster. Det er dog for tidligt at opgøre denne mindreudgift konkret. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien og vil derfor også være indeholdt i midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder.
  Øvrige overførselsindkomster
  Der forventes pr. 30. juni et merforbrug på 1,8 mio. kr. på øvrige overførselsindkomster. Merforbruget er sammensat af 2,7 mio. kr. i merudgifter på boligstøtte, som anslås at være coronarelateret pga nedgang i indkomstgrundlaget for borgere, der ansøger om boligsikring, og 0,9 mio. kr. i mindreudgifter til personlige tillæg og andre ydelser,
  da diverse behandlere, tandlæger mv. har haft lukket i nedlukningsperioden.

  Beskæftigelsesområdet

  På beskæftigelsesområdet forventes en merudgift på 87,0 mio.kr., hvilket er en forværring på 81,9 mio.kr. i forhold til opfølgningen pr. 31.marts. Dette er primært coronarelateret og skyldes:
  - Forventede merudgifter på A-dagpengemodtagere på 63,0 mio.kr. Dette skøn er behæftet med nogen usikkerhed – og forventes mere end dækket ind af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.
  - Yderligere merudgifter på sygedagpenge på 10,1 mio.kr. som følge af flere med ret til sygedagpenge samt forlængelse af den periode som man kan modtage ydelsen. Der er herefter en samlet forventet merudgift på sygedagpenge på 16,0 mio.kr.
  - Mindreudgifter på fleksjob på 2,3 mio.kr. både som følge af overgang til seniorpension, men også som følge af corona.
  - En merudgift på ressourceforløb og jobafklaring på 2,9 mio.kr.
  - En merudgift på ledighedsydelse på 2,7 mio.kr.
  - En merudgift på kontant- og uddannelseshjælp på 6,6 mio.kr.
  - En mindreudgift til løntilskud på 0,5 mio.kr.
  - En mindreudgift på produktionsskoler på 0,6 mio.kr.
  - Samt uændret i forhold til den tidligere budgetopfølgning - mindreudgifter på seniorjob på 0,8 mio.kr.
  Merudgifterne forventes samlet set finansieret via midtvejsreguleringen og effekten i 2020 af lov- og cirkulæreprogrammet for 2021.

  Integration

  På integrationsområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio.kr., hvilket er en forværring på 1,4 mio.kr. siden sidste opfølgning. Den samlede afvigelse skyldes:
  - Merudgifter på familiekonsulenter på 1,0 mio.kr. og projekt VIA på 0,8 mio.kr. som følge af færre refusionsindtægter fra staten, da færre af de personer som får indsatser gennem disse er omfattet af reglerne for 100% af disse udgifter. Merudgiften på VIA finansieres af rammeoverførsel fra 2019 på 0,8 mio.kr. Forvaltningen arbejder på at nedbringe disse merudgifter.
  - Merudgifter på personalet på 2,6 mio.kr. De 0,9 mio.kr. er merudgifter på de medarbejdere som er opsagt som følge af budgetforliget for 2020. Da vedtagelsen af budget 2020 blev udskudt har disse afskedigelser ikke helårseffekt i 2020. Der arbejdes på at nedbringe den øvrige merudgift
  - Merudgifter på 2,9 mio.kr. på ydelserne. En forværring på 0,8 mio.kr. siden sidste opfølgning, der skyldes corona. Herudover er en nedsættelse af ydelsen, som er indregnet i det vedtagne budget, efterfølgende ikke gennemført af regeringen.
  - Mindreudgifter på indsatserne på 1,3 mio.kr. primært som følge af mindreudgifter på danskuddannelse, tolke og mentor som følge af corona og modsat mindreindtægter på refusioner, heraf 1,7 mio.kr. i regulering vedr. 2019.
  - Mindreindtægter på grundtilskud og resultattilskud på 1,2 mio.kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 94

  -

 • Pkt. 95 Orientering om udmøntning af aftale om Sommerpakken 2020

  Pkt. 95

  Orientering om udmøntning af aftale om Sommerpakken 2020

  Sagsnr. 336903 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og socialudvalget orienteres om udmøntning af Aftale om Sommerpakken, som Regeringen og Folketingets partier har indgået. Aftalen kommer i kølvandet af genåbningen af samfundet og genopretningspakke til at stimulere dansk økonomi, og har til formål at understøtte en genopretning a de sociale og faglige fællesskaber, som har været sat i stå pga. COVID-19.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Aftalen om Sommerpakken indeholder initiativer på socialområdet, som skal understøtte genåbningen af Danmark og genopretningen af sociale og faglige fællesskaber.

  Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

  Borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud har i perioden med COVID-19 oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt.
  Formålet er at give beboerne gode udendørsoplevelser i sommerperioden og resten af 2020 under hensyntagen til sundhedsfaglige forsvarlige vilkår. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne
  Der gives derfor støtte til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020.
  Der afsættes 20 mio. kr. til initiativet i 2020.

  Udmøntning i Roskilde

  I Roskilde kommune har der været adskillelige ture ud i sommerlandet. Der har været flere ture på Bakken og en enkel kanotur. Der har været ture til Cirkusland, Tur til Vikingeborgen og flere bosteder har sejlet med Sagafjord. Der har været adskillelige ture til København, hvor turen bl.a. er gået til Amalienborg, der har været sejlet på kanalrundfart, ligesom der har været en tur til Zoologisk Have og til Frilandsmuseet.
  Sagnlandet i Lejre og Toftegårdens besøgsgård samt Knuthenborg Safaripark og Egeskov Slot er blevet besøgt.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. De 20 mio. kr. udmøntes som et særtilskud via midtvejsreguleringen, som er behandlet på Økonomiudvalget den 12. august. Der vil efterfølgende blive forelagt en sag om udmøntning af bevilling til berørte områder. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af befolkningstal og vil blive udbetalt den 1. september 2020. Roskilde Kommune forventes at modtage ca. 280.000 kr. til formålet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 95

  -

 • Pkt. 96 Orientering om styrkede muligheder for opkvalificering

  Foreloebig_oversigt_over_udmoentning_af_initiativer_i_aftaler_om_opkvalificering_fra_juni_2020.pdf Positivliste_for_uddannelser_med_ret_til_110_pct._af_hidtidige_dagpengesats.pdf Positivliste_over_AMU-kurser_til_6_ugers_job-rettet_uddannelse_uden_karens.pdf

  Pkt. 96

  Orientering om styrkede muligheder for opkvalificering

  Sagsnr. 336857 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om hovedpunkterne i to nye politiske aftaler om styrket opkvalificering af ufaglærte og et ekstraordinært løft af ledige, som er blevet berørt af COVID-19.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen har i juni 2020 indgået to politiske aftaler ”Aftale om styrket opkvalificering” og ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige”, der begge består af en række initiativer til jobrettet opkvalificering, så nedgangsperioden i forbindelse med COVID-19 bliver brugt til at uddanne og omstille arbejdsstyrken.
  ”Aftale om styrket opkvalificering” er særligt målrettet ufaglærte og faglærte med forældede uddannelser, mens ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” bygger videre på førstnævnte og derudover har fokus på at bringe det danske arbejdsmarked godt videre efter COVID-19 gennem yderligere opkvalificerings- og uddannelsesinitiativer, der skal være med til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden.
  Samlet set er der med de to aftaler afsat 730 mio. kr. på landsplan til opkvalificering i 2020-2023. Med aftalerne bliver en række permanente og midlertidige ordninger ændret, og flere af initiativerne træder i kraft 1. august 2020 og udmøntes ved henholdsvis lov, bekendtgørelser samt puljer, der forventes at blive udmeldt i sensommeren/ efteråret 2020. I vedlagte bilag fremgår en foreløbig oversigt over udmøntning af initiativer i aftalerne om opkvalificering.
  Opkvalificerings- og uddannelsesinitiativerne i aftalerne omfatter:
  Varig justering af puljen til uddannelsesløft fra 1. august 2020, hvor flere ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse (dvs. hvor borgeren ikke har anvendt uddannelsen i de seneste 5 år) får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. Fx er jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år også blevet omfattet af puljen og kan få bevilget et grundforløb. Derudover er det blevet muligt ikke kun at tage en hel uddannelse men også særskilte dele heraf. Og det er blevet muligt at fortsætte erhvervsuddannelsen - selvom uddannelsesperioden strækker sig ud over dagpengeperioden, eller hvis man overgår til en anden ydelse under uddannelsesforløbet.
  Endelig har dagpengemodtagere i 2020-2021 midlertidigt fået ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse med 110 procent af deres hidtidige dagpengesats, hvis uddannelsen er inden for et mangelområde med behov for arbejdskraft, som fx tagdækker, brolægger, social- og sundhedshjælper m.fl. Positivliste over uddannelser omfattet heraf er vedlagt som bilag.
  Midlertidig styrkelse af voksenlærlingeordningen i 2020-2021, hvor beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse nu også kan blive voksenlærlinge, og hvor faglærte ledige kan blive voksenlærlinge allerede efter 3 måneders ledighed – og ikke først efter 6 måneder, som det har været tilfældet hidtil.
  Midlertidig videreførelse af nuværende jobrotationsordning også i 2021-2022, hvor erfarne medarbejdere over 25 år kan tage en erhvervsuddannelse, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.
  Midlertidig samling og styrkelse af korte erhvervsrettede kurser i 2020-2021, hvor en fleksibel omstilling af ledige til job i nye funktioner gøres mere tilgængelig ved at samle de tidligere fem ordninger i én regional ordning for alle ledige. Derudover har ledige, med en hensigtserklæring om ansættelse fra en arbejdsgiver, fået ret til at påbegynde et kort erhvervsrettet kursus på max 3 måneder. Og det er blevet muligt både at få bevilget kurser fra den regionale positivliste i eget Regionale Arbejdsmarkedsrådsområde (RAR), men også fra tilstødende RAR-områder.
  Midlertidigt forsøg med fremskudt seks ugers jobrettet uddannelse i 2020-2021, hvor dagpengemodtagere har ret til at gennemføre et af ca. 70 udvalgte AMU-kurser inden for mangelområder allerede fra første ledighedsdag. Således undtages kurserne de fem ugers karensperiode. Positivliste over uddannelser omfattet heraf er vedlagt som bilag.
  Styrkelse af branchesamarbejdet om rekruttering til mangelområder og COVID-19- relaterede job gennem ansættelse af flere Voksen- og Efteruddannelses (VEU)-koordinatorer i 2020-2021. VEU-koordinatorerne skal bl.a. understøtte lediges brancheskift til fx job i relation til COVID-19.
  Styrkelse af varslingspuljen til større afskedigelser i 2020, så afskedigede som
  følge af coronakrisen hurtigt kan omstilles til nye jobåbninger.
  Rekruttering af arbejdskraft til byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen i 2020-2023, gennem etablering af et rekrutteringssekretariat, der skal sikre, at den stigende ledighed udnyttes til at rekruttere arbejdskraft til byggeriet.
  Kompetenceløft til job i relation til COVID-19 i 2020, gennem vurdering af behov for nye korte kurser og efteruddannelse i samarbejde mellem relevante ministerier, regioner, kommuner og diverse udbydere.
  Muligheder for uddannelse efter fratrædelse afsøges nærmere. Regeringen har igangsat et arbejde, der skal konkretisere en mulig model for udmøntning af forslag fra OK20 om uddannelse efter fratrædelse. Modellen vil belyse de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af forslaget.
  Grundlæggende it- og engelskkompetencer til flere - både ledige og beskæftigede i 2020-2021. FVU-digital og FVU-engelsk åbnes for alle i arbejdsstyrken (ledige og beskæftigede), og kravet om, at fagene kun kan udbydes som virksomhedsrettede
  forløb, fjernes.
  Vurdering af behov for opkvalificering inden for brancher, som arbejder med grøn omstilling. Der etableres en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal undersøge, om voksen- og efteruddannelsesindsatsen er rustet til den grønne omstilling og til at kunne indfri klimaambitionerne. Arbejdet igangsættes i 2020.
  Styrkelse og forlængelse af trainee-ordning i 2020-2022, hvor A-kasserne hjælper nyuddannede i job gennem en håndholdt indsats.
  Lige adgang til AMU kurser for alle i 2020-2021, der skal sikre en højere grad af jobsikkerhed og bedre muligheder for jobskifte for alle.
  Graduate-programmer til nyuddannede forventes gennemført i 2021, der skal sluse nyuddannede kvalificerede ledige ind i små- og mellemstore virksomheder.
  Kompetenceløft til iværksættere forventes gennemført i 2020-2021, gennem etablering af en pulje, der er målrettet en bred gruppe af iværksættere, der mangler ny viden til at udvikle deres virksomhed.
  Puljer, der udmeldes i efteråret 2020 til understøttelse af opkvalificerings- og uddannelsesinitiativerne, er:
  - Pulje til uddannelsesambassadører, som skal understøtte uddannelsesløftet ved at motivere ledige til at starte en erhvervsuddannelse
  - Pulje til læse-, skrive-, og regneambassadører, som skal styrke basale færdigheder for ledige og beskæftigede
  Jobcenter Roskilde vil anvende alle de relevante redskaber i forhold til de ledige og det lokale arbejdsmarked.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 96

  -

 • Pkt. 97 Orientering om klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet

  Klagestatistik_2019.pdf

  Pkt. 97

  Orientering om klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 320111 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser på ankesager på voksensocial- og beskæftigelsesområdet for 2019.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsens offentliggør hvert år statistik over afgørelser på ankesager vedrørende voksensocial- og beskæftigelsesområdet fordelt på kommunerne. Statistikken for Roskilde Kommune er vedlagt som bilag.
  I forlængelse heraf offentliggør Social- og Indenrigsministeriet et Danmarkskort over omgørelsesprocenten på voksensocialområdet og børneområdet, dvs. sager, som er henholdsvis hjemvist, ændret eller ophævet, fordelt på kommuner. https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/ Dette er således en delmængde af den samlede statistik fra Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsens statistik over afgørelser på voksensocial- og beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune

  Roskilde Kommune er placeret som nr. 11 af 98 kommuner med en omgørelsesprocent i 2019 på 24,8 og ligger i den laveste fjerdedel af landets kommuner, som er målet i Resultater i Roskilde. Det samme gjorde sig gældende i 2018, hvor Roskilde Kommune var nr. 15 af landets 98 kommuner med en omgørelsesprocent på 22,8.
  Der ses en stigning i omgørelsesprocenten vedr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats fra 24 % til 50 %. Som det fremgår af bilaget, har Roskilde Kommune fået hjemvist 2 sager. Afgørelserne drejer sig om ressourceforløb og fleksjob.
  Der ses en stigning i omgørelsesprocenten vedr. lov om aktiv socialpolitik fra 23 % til 29 %. Som det fremgår af bilag, har Roskilde Kommune fået hjemvist 14 sager i 2019, mod 11 sager i 2018. En del af de hjemviste sager skyldes, at der er blevet vurderet, at dokumentationen ikke har været tilstrækkelig.
  Der en ingen ændring i omgørelsesprocent vedr. lov om førtidspension. Denne holder sig på 33 %. Dog er omgørelsesprocenten høj i forhold til resten af landet. Roskilde Kommune havde i 2018 en restriktiv tilgang til indstilling til førtidspension. Denne praksis blev, som også oplyst i forbindelse med orientering for 2018, omlagt på grundlag af en principafgørelse fra Ankestyrelsen december 2018. Det ses, at den høje omgørelsesprocent i nogen grad skyldes, at de påklagede afgørelser er truffet før ny praksis.
  Der ses et fald i omgørelsesprocenten vedr. sygedagpenge fra 19 % til 3 %.
  Der ses en stigning i omgørelsesprocenten vedr. serviceloven fra 18 % til 26 %.
  Roskilde Kommune ligger dog stadig lavt i forhold til resten af landet, hvor der i øvrigt også ses en stigning. Som det fremgår af tabel 3-4 af bilaget, fordeler de omgjorte sager sig bredt over områder, og der er få sager på de enkelte områder. Der ses dermed ikke nogen linje i omgørelserne, der kan give anledning til særligt fokus.
  Der ses et fald i omgørelsesprocenten vedr. lov om almene boliger fra 21 % til 0 %.
  Der ses et fald i omgørelsesprocenten på ”øvrige beskæftigelsesområdet” fra 32 % til 25%.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 97

  -

 • Pkt. 98 Orientering om kommende større sager - august 2020

  Pkt. 98

  Orientering om kommende større sager - august 2020

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Endelig udkast til social profil
  2. STU/FGU
  3. Tidssvarende boligkapacitet
  4. Større konference på beskæftigelsesområdet

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Dialogmøde med Integrationsrådet
  2. Beskæftigelsesplan 2021
  3. Strategien - Job til alle i Roskilde
  4. Tværgående ungestrategi

  Næste orientering bliver på mødet i december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 98

  Udvalget bemærker, at følgende sager indgår i større sager fremadrettet: Rammeaftalen på det specialiserede socialområde i 2021-22, udbud af danskuddannelse og kvalitetsstandarder på socialområdet.

 • Pkt. 99 Eventuelt

  Pkt. 99

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 99

  -