You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 22, 2019 - 16:30
Sted: Arresødal Slot, Arresødalvej 100, 3300 Frederiksværk
 • Pkt. 97 Besøg ved OK fonden/Arresødal Slot

  Pkt. 97

  Besøg ved OK Fonden/Arresødal Slot

  Sagsnr. 322346 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Program for udvalgets besøg hos OK fonden/Arresødal Slot i forbindelse med udvalgsmødet.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Program for udvalgets besøg ved OK Fonden/Arresødal Slot

  Adresse: Arresødal Slot, Arresødalvej 100, 3500 Frederiksværk

  16.30 – 16.40 Velkomst med kaffe/the og sødt
  16.40 -17.20 Oplæg om Psykiatrien i OK Fonden v/ Psykiatridirektør Lone Lundsgaard
  17.25 -18.00 Rundvisning på slottet v/ Daglig leder Merete Cenius

  18.00-20.00 Udvalgsmøde i Spisestuen – Der serveres sandwich og vand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 97

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 98 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 98

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 98

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 99 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 99

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 99

  Der er enighed om, at udvalgsmødet i november 2019 afholdes i forbindelse med udvalgets studietur den 14-16. november 2019.
  Bent Jørgensen (V) orienterede om en henvendelse fra KeepGoing vedrørende etablering af et socialøkonomisk hostel, hvis formål er at opkvalificere og ansætte særligt sårbare borgere. Udvalget finder henvendelsen interessant.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 100 Anmodning om optagelse af sag vedr. udpegning til Udsatterådet

  Pkt. 100

  Udpegning til Udsatterådet

  Sagsnr. 307024 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om at få optaget sag vedr. udpegning til Udsatterådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker at få følgende punkt optaget på beskæftigelses- og socialudvalgets dagsorden.
  ”Jeg ønsker at få sat et punkt om udpegning af administrative repræsentanter til Udsatterådet på næste udvalgsdagsorden.

  Enhedslisten stiller forslag om, at forvaltningen sikrer, at de embedsmænd, der udpeges til Udsatterådet, ikke samtidig er politisk valgt til Byrådet.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 100

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) finder det uacceptabelt, at der er redigeret og forkortet kraftigt i det fremsendte forslag.
  Forslaget er mistolket – blandt andet fordi forvaltningen har tolket ud fra omformulering. Forslaget går på, at udvalget skal vurdere, hvilken af de to fortolkninger af udsatterådets ”vedtægter”, der er den rigtige: Enten forvaltningens snævre fortolkning om, at den diskuterede bestemmelse alene handler om valg fra politiske fora, eller Enhedslistens (og Udsatterådets egen), at den skal tolkes mere bredt, og handler om, at man ikke ønsker politikere direkte i rådets midte.
  Det må blankt afvises, at det skulle være ulovligt at afprøve forvaltningens tolkning af udstukne politiske regelsæt i et politisk forum, eksempelvis det relevante fagudvalg. Tværtimod er dette en del af selve demokratiets formål.
  Både af hensyn til selve det reelle indhold af vores forslag, samt af hensyn til fremtidig praksis omkring behandlingen af byrådsmedlemmers initiativsager, agter Enhedslisten at gå videre med disse emner i ØU og/eller byrådet. Dette vil ske på vores eget initiativ, og vi fremsender selv formuleringen af de sager, vi ønsker på dagsordenen.
  Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Gitte Simoni (O) er enige om, at det er forvaltningens kompetence at udpege de kommunale repræsentanter som tilforordnede, som forvaltningen finder bedst egnede.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 101 Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Beskaeftigelses-_og_Socialudvalget.pdf Takstkatalog_2020_for_Beskaeftigelses-_og_Socialudvaget.pdf Beskaeftigelses-_og_Socialudvalgets_budgetbemaerkninger_-_2020-2023.pdf BSU_Blokliste_-_2020-2023.pdf BSU_bloktekster_-_2020-2023.pdf Bemaerkninger_til_de_4_besparelsespakker_-_BSU.pdf

  Pkt. 101

  Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sagsnr. 318942 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag, spareforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.392,3 mio. kr., og der indgår anlæg for 1,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2020. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Til forskel fra tidligere år foreligger der endnu ikke et samlet overblik over kommunens økonomi på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Indgåelsen af økonomiaftalen har været udskudt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger og offentliggøres medio september. Det betyder, at udvalgsbudgetterne vil blive justeret som følge af fx nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogrammet.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2020-2023 blev der i pinsen forhandlet om besparelser, jf. sparemålet på 125 mio. kr. på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret. Byrådet behandlede 19. juni 2019 de 4 forhandlede besparelsespakker. Her blev det besluttet, at de 4 pakker indgår i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Materiale herom fremgår af bilag. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet og ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september. Der vil løbende fra medio august blive udsendt budgetrelateret materiale i den elektroniske budgetmappe i Prepare.

  Særlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Socialområdet

  Prognosen i Roskilde er, at der også fremadrettet vil være et betydeligt budgetpres på grund af tilgang til socialområdet. Der er derfor brug for mere strukturelle tiltag, der kan ændre i måden støtten tildeles og leveres på. På socialområdet er i foråret 2019 udarbejdet en temaanalyse i samarbejde med BDO, der har resulteret i en række forslag, der kan have dæmpende effekt på udgiftsudviklingen. Der er allerede igangsat flere forslag, som kan få virkning fra 2019, hvor der også forventes et merforbrug.
  I budget 2020 indgår desuden forslag fra temaanalysen om etablering af højskole for unge, opførelse af flere skæve boliger i kommunen og flere boliger med tilknyttet hjemmevejledning som alternativ til midlertidige botilbud. Forslagene beskrives nærmere i vedlagte budgetnotat.
  Som udløber af temaanalysen arbejder forvaltningen videre med at finde forslag, der kan skabe sammenhæng i overgangene mellem specialområdet (fra barn til voksen) og beskæftigelse og uddannelse.
  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har oversendt beslutningen om et samlet aflastningstilbud i Roskilde Kommune for 0-17årige på Specialinstitutionen Bjerget til budgetforhandlingerne for budget 2020. Hvis aflastningstilbuddene i Roskilde Kommune for de 0-17årige skal samles på Bjerget, kræver det en udvidelse af kapaciteten på institutionen, hvilket er lagt ind i den strategiske anlægsplan. Forvaltningen er dog bekymret for, at driften for det samlede tilbud ikke kan afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

  Beskæftigelsesområdet

  Størstedelen af budgettet under beskæftigelsesområdet er omfattet af konjunkturvurderingen. Denne er som nævnt ikke indarbejdet i budgettet endnu, da den afventer økonomiforhandlingerne.
  I april 2019 har Folketinget vedtaget en forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven). Folketinget har samtidig vedtaget Lov om ændring af lov om organiering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love.
  Loven fastsætter en styrket faglig monitorering af beskæftigelsesindsatsen gennem en række målinger af kommunens resultater og indsatser via Jobindsats.dk. Monitoreringen suppleres med en systematisk opfølgning og skærpet tilsyn over for kommuner, som ikke lever op til intentionerne i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen. I sidste ende kan kommuner, som ikke lever op til deres ansvar, sættes under administration med centralt fastsatte krav til indsatsen.

  Integrationsområdet

  I besparelsespakkerne indgår det, at integrationsområdet skal reduceres med i alt 6,4 mio. kr. Herudover tilpasses budgettet i forbindelse med teknisk korrektion og konjunkturvurderingen til den forventede reducerede aktivitet.
  Efter et par år med stop for modtagelsen af kvoteflygtninge har den nye regeringen bedt FN om igen at modtage kvoteflygtninge. Dette kan betyde, at antallet af flygtninge med den nuværende kvote på 17 i 2020, som Roskilde Kommune skal modtage, kan blive højere end indarbejdet i budgettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 101

  Ad 1.: Oversendes.
  Ad 2.: Oversendes.

  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, idet det bemærkes, at der generelt på social- og beskæftigelsesområdet er brug for yderligere investeringer, da det er et område, der gennem mange år har været hårdt presset økonomisk. Der skal derfor fokuseres mere på en investeringsstrategi, der er med til at forebygge fremtidige omkostninger, og på alternative budgetforbedringsmuligheder, som ligger i forøgelse af indtægterne, først og fremmest på grundskatterne.
  Skitse til Blok-forslag 2020 – BSU-området
  BSU - Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår 2020 til 2023:

  2020 2021 2022 2023
  EL-ny 1 BSU Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde – investering i ansættelse af 10 medarbejdere +3.100 +4.100 +4.100 +4.100
  EL-ny 2 BSU Småjobspulje til kontanthjælpsmodtagere -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
  EL-ny 3 BSU Opkvalificering og aflønning af beboere til varetagelse af rengøring af de 2 kommunale ejendomme i hhv. Vestergade og Nygade: Ansættelse af social mentor til koordinering, samt udgifter til opkvalificering og ansættelse i småjobs af beboerne indenfor rengøring -500 -350 -350 -350
  EL-ny 4 BSU Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
  EL-ny 5 BSU Social økonomisk konsulent -375 -375 -375 -375
  EL-ny 6 BSU Ansættelse af mentorer på det socialpsykiatriske område – 4 årsværk -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

  Enhedslistens her fremsatte forslag i udvalget skal ses i sammenhæng med, at EL arbejder for et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi sørger således for finansieringsforslag der som minimum matcher de her fremsatte udgiftskrævende forslag. Enhedslisten ser i den forbindelse meget gerne gennemført en generel forøgelse af kommunens indtægter, ikke via indkomstskatterne men gennem forøgelse af først og fremmest grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil således være uden elementer, der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår, og vi ser gerne noget sådant gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Kan der ikke opnås flertal for noget sådant, fremsætter vi imidlertid senere i processen et selvstændigt samlet Enhedslisten-budgetforslag, der opfylder disse kriterier.
  Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Gitte Simoni(O) tager forbehold for de ufinansierede blokforslag, som stilles af enkeltpartier, da det er i strid med de aftaler, der er indgået ved forårsseminaret, hvor alle udvalg tager ansvar for at lave et udvalgsbudget i balance.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 102 Mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020_-_BSU.pdf

  Pkt. 102

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 102

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 103 Studietur i Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Pkt. 103

  Studietur i Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsnr. 311028 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal drøfte tema og sted for en studietur i denne byrådsperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, hvor studieturen skal gå til.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at temaet for Beskæftigelses- og Socialudvalgets studietur i denne byrådsperiode bliver Recovery og indsatser rettet mod udsatte unge. Udvalget har tidligere besluttet, at studieturen afholdes i perioden den 13.-15. november 2019 med afrejse den 12. november 2019. Med afsæt i temaet foreslår forvaltningen, at studieturen går til enten Sverige eller England.

  Sverige - Stockholm

  Sverige er samfundsmæssigt relativt sammenligneligt med Danmark, og har på psykiatri – og socialområdet nogle af de samme udfordringer, som vi har. Hos Fryshuset, Stockholm kan udvalget hente erfaringer fra konkrete initiativer, hvor der arbejdes med indsatser over for udsatte unge, herunder hvordan de almene tilbud sameksisterer med mere specialiserede tilbud til udsatte unge. Fordelene ved et besøg hos Fryshuset er at man her arbejder meget med tværsektorielle indsatser i forhold til de unge og med inklusion. Ligeledes sameksisterer de almene tilbud med mere specialiserede tilbud til udsatte unge.
  Hos Socialstyrelsen i Stockholm, kan udvalget høre om, hvordan man arbejder målrettet med indikatorer, dokumentation af indsats og resultater på det sociale område. Endelig vil udvalget kunne høre om arbejdet og udfordringerne med integration og boligpolitikken i relation hertil.

  England - London

  En studietur til London kan med fordel fokusere på forskellige elementer af recovery - et område hvor England er længere fremme end i Danmark, og hvor udvalget derfor kan høre nærmere om metoder m.v. Et element er pårørendeinddragelse og netværk (carers). I England som Danmark opfattes pårørende som værdifulde samarbejdspartnere, men i England bruger man også begrebet ”carers”, som betyder omsorgsperson og dermed også antyder et mere forpligtende medansvar for den enkelte pårørendes recovery. Et andet element er samspil med civilsamfundet. Her spiller samarbejde mellem professionelle og civileaktører en stor rolle i England, og det kan formentlig spille en større rolle i Danmark, end det gør i dag. I England har man generelt stærk fokus på samproduktion mellem sundhedsprofessionelle og brugere forstået bredt som patienter, beboere, pårørende, netværk og civilsamfund. S
  Når udvalget har besluttet, hvor studieturen skal gå til, arbejder forvaltningen videre med planlægning af det konkrete program, som kommer på udvalgets møde i oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 103

  Udvalget er enigt om at tage til Stockholm på studietur.
  Det skal undersøges, om man kan tage toget.
  Udvalgsmødet i november afholdes i forbindelse med studieturen.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 104 Resultater i Roskilde 2019

  Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2019_-_BSU.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2019_-_BSU.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 104

  Resultater i Roskilde 2019

  Sagsnr. 239364 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2018, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.
  På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - Andel unge, med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - Andel voksne selvforsørgere
  - Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret indenfor ét år.
  - Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger
  - Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse
  - Klager på beskæftigelses- og voksensocialområdet
  - Misbrugsbehandling
  - Rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed
  - Reducere behov for tilbagevenden til kvindekrisecenter
  - Sagsbehandlingstider på voksensocialområdet
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 104

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 105 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2019_-_BSU.pdf

  Pkt. 105

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Samlet set forventes et merforbrug på 27,4 mio.kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område i forhold til oprindeligt budget, fordelt med hhv. en mindreudgift på 1,0 mio. kr. på integrationsområdet, en merudgift på 26,0 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 2,4 mio. kr. Inden for områderne er der yderligere afvigelser, der blot opvejer hinanden.

  Integration

  På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. hvilket er en forværring på 1,1 mio. kr. siden sidste opfølgning. Forværringen skyldes dels, at lejeindtægterne fra områdets midlertidige boliger forventes at være 1,0 mio. kr. mindre, dels at der som følge af berigtigelse af antal helårsflygtninge i integrationsprogram er tilbagebetalt 1,1 mio. kr. i refusion for indsatser i 2018, samt at indtægten fra resultattilskud forventes at blive 1,1 mio. kr. højere.

  Socialområdet

  På voksenhandicapområdet forventes et merforbrug på 25,8 mio. kr. Desuden ventes merforbrug på øvrige overførsler og førtidspension på samlet 2,0 mio. kr. Da der forventes en merindtægt på refusion for særligt dyre sager på 1,8 mio. kr. er det samlede resultat en forventet merudgift på 26,0 mio. kr. Heraf er de 25,8 mio. kr. på voksenhandicapområdet serviceudgifter, hvor der er sket en forværring på 6,8 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. I merforbruget er der indregnet tiltag, der skal reducere forbruget.
  Af det øgede forventede merforbrug skyldes 6 mio. kr. en fortsat øget tilgang, der overstiger forudsætningerne fra sidste budgetopfølgning. De 0,8 mio. kr. af merforbruget er finansieret af tillægsbevilling (BY19.06.2019, pkt. 169) til dækning af opstartsudgifter til nyt botilbud på Hyrdehøj 60.
  Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget under Beskæftigelses- og Socialudvalget kan ikke finansieres inden for udvalgets område. Udviklingen på området følges tæt i forhold til at vurdere, om der senere på året bliver behov for en bevilling.

  Beskæftigelsesområdet

  På beskæftigelsesområdet forventes et yderligere merforbrug under fagområdet Sygedagpenge, fleksjob m.v. på 1,0 mio. kr. og et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. Den yderligere merudgift skyldes en øget tilgang til ledighedsydelse og fleksjob.
  Herudover er der sket en forværring af mindreforbruget på Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige på 1,4 mio. kr., således at der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio.kr. Dette skyldes, at STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har foretaget en regulering af afregninger af medfinansieringen af A-dagpenge tilbage fra 2017.
  Samtidig er der dog mindreudgifter på kontanthjælp og revalidering på 4,6 mio. kr. og mindreudgifter på Beskæftigelsesindsatsen på 1,7 mio. kr., således at den samlede afvigelse udgør 2,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 105

  Udvalget tager sagen til orientering.
  Udvalget ser med stor alvor på de økonomiske udfordringer, som socialområdet står overfor. Udvalget ønsker at få en sag på det kommende udvalgsmøde, hvor de økonomiske udfordringer skitseres, herunder på nationalt plan.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 106 Orientering om brancherettet investering

  Pkt. 106106

  Orientering om brancherettet investering

  Sagsnr. 306359 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budgetforliget for 2019-2022 modtog integrationsområdet 1 mio. kr. til investering i brancherettede forløb. Udvalget vil løbende blive orienteret om status på investeringen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2019-2022 blev integrationsområdet tildelt 1 mio. kr. til investering i to brancherettede forløb.
  Det første forløb er Chaufførklassen, der består i, at man ved branchefokuseret opkvalificering af borgere på integrationsydelse skulle flytte en væsentlig andel af disse fra arbejdsløshed til ordinær beskæftigelse i brancher der efterspurgte arbejdskraft. Kommunen kunne herved reducere kommunens udgifter til ydelser og øge kommunes indtægter fra resultattilskud.
  Det andet forløb er KIBB (Kvinder i bæredygtig beskæftigelse), der har til sigte at øge andelen af kommunens kvinder med flygtningebaggrund i job eller uddannelse, hvilket ville sænke kommunes udgifter til ydelser og indtægter fra resultattilskud.
  Det var vurderingen, at investeringen ville give en besparelse på henholdsvis 0,6 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020, 1,9 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio.kr. i 2022.
  Midlerne er bl.a. anvendt til videreudvikling af projektet ”Chauffør-klassen”, som er blevet skabt i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og aktører i transportbranchen. Tilbuddet består i, at Roskilde Kommune har finansieret stort kørekort til udvalgte nye flygtninge, og en understøttende indsats i fragtvirksomheder, som har forpligtet sig til at tilbyde deltagerne praktik, løntilskud og - hvis matchet er der - ordinært job. Af de 24 borgere, der har været igennem ”Chauffør-klassen”, er 9 kommet i ordinært job, imens yderligere 9 forventes at opnå ordinær beskæftigelse i 2019.
  Grundet ventetid på tolkede køreprøver er ”Chaufførklassen” blevet forsinket. Forvaltningen vurderer derfor, at det kun vil være muligt at indhente en besparelse på ca. 0,35 mio. kr. i 2019. Den manglende besparelse findes inden for rammen. Forvaltningen mener forsat, at besparelsesmålene for 2020 – 2022 er realiserbare.
  Det er forvaltningens vurdering, at 18 ud af 24 deltagere vil opnå ordinær beskæftigelse i løbet af 2019. Når dette sker, udgør den årlige besparelse herefter 1,5 mio.kr. alene i reducerede udgifter til ydelser. Hertil skal lægges indtægter fra opnåede resultattilskud.
  Projektet vurderes trods forsinkelsen at være en stor succes, og den har efterfølgende affødt 2 nye projekter:
  ”Chauffør- og Lagerskolen”, som uddanner godt 30 ledige fra Jobcenteret til transport- og lagerbranchen og ”Busklassen”, som med løbende optag uddanner mænd og kvinder med flygtningebaggrund til busbranchen.
  De nye projekter er i høj grad inspireret af konceptet og tilrettet ud fra erfaringerne fra det første projekt.
  I forhold til KIBB (Kvinder i bæredygtig beskæftigelse), har 43 kvinder været indskrevet på jobskole. Den nye ”Jobskole” med base i CLAVIS er omdrejningspunktet i den brede tværfaglige indsats, der ydes under forløbet, og har til hensigt at øge andelen af kommunens kvinder med flygtningebaggrund i job eller uddannelse. Deltagerne introduceres til mulighederne på arbejdsmarkedet og virksomhedernes forventninger, de træner intensiv jobsøgning og rustes i forhold til at mestre hverdag og familieliv med begge ægtefæller i job. Indsatsen fokuserer på at reducere sociale og/eller helbredsmæssige barrierer i forhold til den enkeltes jobmuligheder. Til september udvides målgruppen til også at omfatte mænd, og indsatsen udbygges løbende, så den matcher, at koncentrationen af sociale og helbredsmæssige udfordringer vil være stigende i den tilbageværende gruppe af ledige flygtninge i takt med, at stadigt flere opnår job. Indsatsen følges med interesse af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
  KIBB har endnu ikke ført til, at nogle er kommet i ordinær beskæftigelse, dog er kvinderne kommet meget tættere på arbejdsmarkedet, og 26 har været i praktik, 7 i løntilskud og 2 har fået ordinære timer som supplement til deres løntilskud. Indsatsen er igangsat i starten af 2019, og det er forvaltningens forventning, at den på sigt kan føre til ordinær beskæftigelse.
  Begge indsatser vurderes at have været medvirkende til den generelle positive udvikling af antal flygtninge og sammenførte til flygtninge i beskæftigelse. Gruppen, der er i beskæftigelse, er gået fra 257 i januar 2018 til 351 i april 2019, imens antallet, der har min. 190 timer pr. kvartal, er gået fra 183 i januar 2018 til 246 i april 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 106

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 107 Orientering om kontrol af sociale ydelser

  Notat_Kontrolteam_for_2018.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om kontrol af sociale ydelser

  Sagsnr. 320990 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om kontrol af sociale ydelser i 2018.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2018 har 204 borgere fået stoppet sociale ydelser for ca. 16 mio. kr. i forbindelse med kontroller, der viste, at betingelserne for udbetaling ikke var tilstede. I forhold til 2017 er det en stigning i antal sager på 2,5 %, mens den samlede besparelse er faldet med 1,9 mio. kr.
  Den kommunale andel (ca. 80 pct.) af besparelsen i 2018 udgør 12,9 mio. kroner. Den resterende andel (ca. 20) af besparelse går til staten.
  Kontrolteamet, der fra 2019 er opnormeret fra 2 til 3 medarbejdere, fungerer som konsulenter for kollegaer i kommunen, og det interne samarbejde er en væsentlig del af den effektive kontrolindsats. Størstedelen af kontrolsagerne opstår internt i kommunen, enten på initiativ af Kontrolteamet selv eller efter henvendelse fra kollegaer.
  Kommunen har bidraget til flere myndigheders arbejde med kontrol, social snyd og indsats mod fejludbetalinger – herunder Udbetaling Danmark, Skat og Politiet. Kontrolteamet har ligeledes foretaget kontrolaktioner på forskellige virksomheder i forbindelse med anmeldelse om mistanke om sort arbejde.
  Det er besluttet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at udviklingen i kommunernes kontrolindsats skal dokumenteres gennem halvårlige effektmålinger. Registersamkøringen sker via registre fra offentlige myndigheder og a-kasser med oplysninger om modtagere af ydelser og tilskud fra kommunerne og Udbetaling Danmark.
  I vedlagte bilag fremgår nærmere detaljer omkring den årlige kontrol.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører kontrol af sociale ydelser i 2018.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 107

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 108 Orientering om status på det socialøkonomiske arbejde

  Handleplan_og_initiativer_2018_-_2019.pdf Strategi_for_SOe_2018-2021.pdf

  Pkt. 108

  Orientering om status på det socialøkonomiske arbejde

  Sagsnr. 312256 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en status på arbejdet med socialøkonomi i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager en status ved forvaltningen på arbejdet med socialøkonomi, herunder Advisory Board for Socialøkonomi samt Strategi for Socialøkonomi 2018-2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 108

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 109 Orientering om kommende større sager - august 2019

  Pkt. 109

  Orientering om kommende større sager - august 2019

  Sagsnr. 301127 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Budget 2020
  2. Udkast til ny integrationspolitik

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Udkast til ny beskæftigelsespolitik
  2. Udmøntning af budget 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 109

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 110 Eventuelt

  Pkt. 110

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-08-2019, pkt. 110

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).