You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 31, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 3B, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 14 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 14

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 14

  -

 • Pkt. 15 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 15

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 15

  -

 • Pkt. 16 Drøftelse af indsats for socialøkonomi - fælles drøftelse med Advisory Board for Socialøkonomi

  Strategi_for_Socialoekonomi_i_Roskilde_Kommune.pdf Afrapportering_for_indsats_paa_de_eksisterende_8_indsatsomraader_i_2016.pdf

  Pkt. 16

  Drøftelse af indsats for socialøkonomi - fælles drøftelse med Advisory Board for Socialøkonomi

  Sagsnr. 251463 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter indsatsen for socialøkonomi med Advisory Board for Socialøkonomi for at kvalificere sin kommende vedtagelse af nye fokusområder og konkrete indsatser fra 2017.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningens arbejde med det socialøkonomiske felt sker på baggrund af den politisk vedtagne vision, strategi og plan for konkrete indsatser og aktiviteter, vedtaget i 2014. Indsatsen udvikles løbende i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU), der har den politiske beslutningskompetence, og Advisory Board for Socialøkonomi (ABS), der rådgiver om og kvalificerer udvalgets beslutningsgrundlag.
  Den nuværende vision og strategi beskriver overordnet den langsigtede politiske ambition, hvorimod fokusområder og indsatser udtrykker en mere konkret plan for det daglige arbejde. BSU og ABS mødes for på baggrund af arbejdet gennem 2015 og 2016 at drøfte mulige ændringer i fokusområder og konkrete indsatser.
  Roskilde Kommunes vision og målsætninger for socialøkonomi er beskrevet i bilag 1.
  Afrapportering for indsats på de eksisterende 8 indsatsområder i 2016 er beskrevet i bilag 2.
  Anbefalinger fra Advisory Board for Socialøkonomi:
  ABS indstillede i september 2016 (i uddrag) følgende anbefalinger til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017:
  - Der på tværs af de mange komplimenterende organisationer og initiativer i Roskilde samarbejdes om at udvikle en socialøkonomisk begivenhed, hvor både international og lokal viden og erfaring samles for at styrke den tværsektorielle bevidsthed, kvalitet og effekt i arbejdet med området.

  - Udvalget arbejder for løbende adgang for sociale iværksættere til et kvalificeret forløb med rådgivning og udvikling af socialøkonomiske initiativer med særligt fokus på at sikre kontinuerlig udvikling omkring de ideer, der opstår i forbindelse med prisforløbet Årets Socialøkonomiske Iværksætter i Roskilde.
  - Udvalget opstiller en række konkrete målsætninger for indsatsen i 2017. ABS peger på at facilitere oprettelsen af:
  o 1 socialøkonomisk virksomhed start-up
  o 1 kommunalt forankret socialøkonomisk ”show-room-projekt”, hvor en institution eller afdeling viser, hvilke muligheder der samlet er for at have socialøkonomiske leverandører m.v.
  o 2 afknopninger fra eksisterende erhvervsvirksomheder.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede anbefalingerne den 1. november 2016 i forbindelse med beslutning om anvendelse af bevilling af økonomiske midler på det socialøkonomiske område i 2017. Samtidig blev det besluttet at afholde et fælles møde med ABS primo 2017.
  ABS evaluerede på møde den 12. december 2016 den socialøkonomiske indsats for 2016 og pegede på denne baggrund på at dele de strategiske fokusområder op i 2 spor:
  - Social innovation – aktiviteter, der generelt stimulerer og udbreder viden om socialøkonomiske virksomheder (SØV) og sigter på udvikling af spirer. Aktiviteter herunder kunne f.eks. være samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, SØV - konkurrencen og de udviklingsseminarer, der leder op her til.

  - Social iværksætteri – aktiviteter, der konkret sigter på at skabe lokale SØV’er ved afknopning fra eksisterende virksomheder. Herunder samarbejde med ErhvervsFORUM, nuværende lokale eller eksterne SØV’er, brancherettede initiativer og udvikling af erhvervslivets sociale engagement.
  Derudover består en administrativ opgave i at servicere BSU og ABS, facilitere netværket Social Vision Roskilde, sikre generel håndtering af henvendelser, sikre intern og ekstern kommunikation og information osv.
  Forvaltningen vil på baggrund af denne fælles drøftelse den 31. januar 2017 udarbejde sag til Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på, at udvalget i marts 2017 kan træffe beslutning om strategiske fokusområder samt målsætninger for 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da den vedrører et formål og beløb afsat i budgettet.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 16

  Drøftet.

 • Pkt. 17 Drøftelse af nøgletal for integrationsindsatsen

  Integrationsnoegletal_januar_2017.pdf

  Pkt. 17

  Drøftelse af nøgletal for integrationsindsatsen

  Sagsnr. 80456 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres kvartalsvis om status og resultater på integrationsområdet i form af en række illustrerede nøgletal.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vil kvartalsvis få forelagt en række grafer, figurer og tabeller, der illustrerer nøgletal i indsatsen for integrationsborgerne i Roskilde Kommune. Nøgletallene dækker bl.a. antallet af tilkomne flygtninge samt status på forsørgelse og aktivitet for integrationsborgerne.
  Integrationschef Maria Tvarnø deltager på mødet og vil fremlægge tallene samt status for integrationsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om en generel orientering om udviklingen på området.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 17

  Fremover vil integrationschefen deltage under forelæggelsen af nøgletal på integrationsområdet hver 3. måned.

 • Pkt. 18 Orientering om status på opfyldelse af mål i integrationspolitikken 2015-2018

  Roskilde_Kommunes_Integrationspolitik_2015-2018.pdf

  Pkt. 18

  Orientering om status på opfyldelse af mål i integrationspolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 71104 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte Integrationspolitikken for perioden 2015-2018 den 19. august 2015. Status på opfyldelse af de 6 konkrete mål i politikken i 2016 forelægges for udvalget.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Mål 1: At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede elever og etnisk danske elever ved folkeskolens afgangsprøve.
  Status: Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller mere ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematik, er steget til 96 % i skoleåret 2014/2015. Andelen udgør 99 % for de etnisk danske unge i 2015. Målet forventes opfyldt allerede i løbet af 2017.
  Mål 2: At andelen af 20 - 24årige indvandrere og efterkommere i Roskilde Kommune med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, skal stige til mindst 57 % indenfor politikperioden.
  Status: Andelen af 20 - 24årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse er steget til 53 %. Andelen udgør 70 % for de 20 - 24årige etniske danskere. Målet forventes opfyldt i politikperioden.
  Mål 3a: At 40 % af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for hvem integrationsperioden ophører indenfor perioden 2016 - 2018, skal i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse inden for den 3-årige integrationsperiode og være selvforsørgende.
  Status: Ud af de 63 borgere, der udgik af integrationsperioden i de første 3 kvartaler af 2016, var de 24 i job eller uddannelse, svarende til en andel på 38 %. Antallet, der starter i job og uddannelse kort inde i integrationsperioden, er stigende. Målet forventes opfyldt indenfor politikperioden, men kræver fokus og en særlig indsats.

  Mål3b: At inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der er selvforsørgende, stige til 75 %. Udgangspunktet i dag er 69 %.
  Status: Andelen af borgere med ikke vestlig baggrund, der er selvforsørgende, udgør januar 2017 73 %. Målet forventes opfyldt indenfor politikperioden.
  Mål 4: At mindst 70 % af borgere omfattet af integrationsperioden skal afslutte deres danskuddannelse med resultatet bestået inden for deres 3-årige integrationsprogram.
  Status: Beståelsesprocenten var 79 % i 2015, mens den på landsplan var 72 %. I 2013 var beståelsesprocenten 73 %, mens den på landsplan var 66 %. Integrationsperioden er ændret til 5 år, så det er ikke muligt at måle ift. 3 år, men udviklingen er positiv.
  Mål 5: At inden udgangen af politikperioden skal 80 % af alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er omfattet af den 3-årige integrationsperiode, være i aktivering målrettet uddannelse eller beskæftigelse i gennemsnitlig 75 % af fuld tid (37 timer). Det svarer til at aktiveringsgraden øges til 60 %.
  Status: Udviklingen viser, at i 3. kvartal 2016 har målgruppen nået en aktiveringsgrad på 64,2 % og 84,5 % har været berørt af aktivering. Målet er dermed opfyldt i 2016.

  Mål 6: At udbrede integrationsfremmende og medborgerskabsfremmende aktiviteter til kommunens mindre lokalsamfund i samarbejde med lokale borgere og frivillige aktører med brug af lokalbibliotekerne som base.
  Status: I løbet af 2016 er etableret lektiecafeer og sprogtræningsaktiviteter for nye flygtninge i Jyllinge, Viby Sjælland og (i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp) idrætsbiblioteket i Æblehaven/Roskilde. Udover bibliotekerne er der blevet etableret fire nye sprogtrænings- og netværkscafeer i forskellige lokaliteter i kommunen bl.a. Sankt Hans området. Målet forventes nået i løbet af politikperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 18

  -

 • Pkt. 19 Orientering om udvikling i ledigheden

  Udvikling_i_ledigheden_ult_jan_2017.pdf

  Pkt. 19

  Orientering om udvikling i ledigheden

  Sagsnr. 84058 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges på hvert møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2017 en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre Beskæftigelses- og Socialudvalget et løbende overblik over udviklingen vil der på hvert møde blive fremlagt en oversigt over aktuelle tal for udviklingen i ledigheden. Hvor det er muligt, vil disse tal blive sammenholdt med udviklingen i foregående år og med udviklingen i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland eller på landsplan.
  Set over det seneste år er det samlede antal modtagere af kontanthjælpslignende ydelser og antallet af forsikrede ledigei Roskilde Kommune stort set uændret.
  Bilaget indeholder også en oversigt over antallet af borgere på integrationsydelse.
  Da det er af værdi, at tallene er aktuelle, vil der, såfremt der foreligger nye tal, blive omdelt en oversigt på mødet med de allerseneste tal, og der vil være mulighed for at spørge ind til indholdet af dem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De økonomiske konsekvenser ved udvikling i ledigheden følges i budgetopfølgningerne.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 19

  Udvalget får mail om, hvordan de forsikrede ledige fordeler sig på A-kasser.

 • Pkt. 20 Orientering status for nytteindsatsen for 2016

  Pkt. 20

  Orientering om status for nytteindsatsen for 2016

  Sagsnr. 235907 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2016 har der været visiteret 779 borgere til nytteindsats på samlet 5 nytteindsatssteder i Roskilde Kommune. 728 har afsluttet deres forløb, hvoraf 248 eller 34 % er afsluttet til ordinært job, uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Begrebet nytteindsats blev indført med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014. Nytteindsats er et beskæftigelsestilbud i 13 uger på en offentlig arbejdsplads målrettet de ressourcestærke ledige, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Under tilbuddet skal den ledige løse samfundsmæssige opgaver for at modtage ydelsen.
  Med henblik på en ensartet og struktureret brug af ordningen, etablerede Roskilde Kommune pr. 1.september 2015 Rute55, der udgør det primære fundament for samarbejdet omkring etableringen af nytteindsatspladser i Roskilde Kommune.
  I 2016 blev 536 borgere visiteret til Rute55. 509 af disse borgere afsluttede deres forløb i 2016, hvoraf 35 % gik i enten ordinært job, uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik.
  Foruden Rute55, og diverse individuelle pladser på daginstitutioner og plejehjem, har Roskilde Kommune indgået aftale om nytteindsatspladser i hold med henholdsvis Hedeland I/S, ITC, Roskilde Museum og Beredskabsstationen.

  2016

  Tilbud

  Afsluttet til ordinært Job/udd, løntilskud eller virksomhedspraktik Antal afsluttede cpr.nr. Gennemsnitligt antal forløbsuger for afsluttede
  borgere
  Rute55 178 / 35 % 509 6
  Beredskabsstationen 44 / 34 % 130 8
  Hedeland 5 / 31 % 13 9
  Roskilde Museum 5 / 20 % 25 10
  ITC 16 / 31 % 51 9

  Samlet set har 779 borgere været visiteret til ovenstående tilbud i 2016. 728 borgere har afsluttet deres forløb, hvoraf 248, svarende til 34 %, er afsluttet til enten ordinært job, uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik. De resterende ledige er kommet i anden aktivitet, omvisiteret til aktivitetsparat, fortsat i et nyt forløb eller afsluttet grundet manglende rådighed. Gennemsnittet på forløbene har været 8,4 uger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 20

  Udvalget får mail om, hvor mange ledige, der går i ordinært job efter nytteindsats. Aftalen mellem Roskilde Kommune og LO Roskilde tilsendes ligeledes.

 • Pkt. 21 Orientering om magtanvendelser i 2016

  Pkt. 21

  Orientering om magtanvendelser i 2016

  Sagsnr. 288501 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om magtanvendelser på det specialiserede socialområde i 2016. Der har været 41 sager i 2016. Til sammenligning var der 41 sager i 2014 og 18 sager i 2015.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Der må kun bruges magt i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2014-2016 har sagerne fordelt sig som følger:

  2014 2015 2016
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 2 2
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 29 8 23
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 1 1
  Anvendelse af stofseler § 128 6 1 5
  Flytning uden samtykke § 129 1
  Andet* 3 8 10
  I alt 41 18 41

  * Magtanvendelser uden for serviceloven, guidning, nødret.
  Fastholdelse i akutte situationer: Akut brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade. De mange sager i 2016 skyldes især, at der i marts måned var en række magtanvendelser på en borger (14 stk.). Borger var psykotisk og måtte derfor mellem tvangsindlæggelser i psykiatrien have ophold i botilbud. Ifølge psykiater var det meget vigtigt at fastholde borger i normale rutiner – få skiftet ble, blive vasket, få noget at spise etc. – for ikke at synke dybere ind i psykosen. Borger flyttede hjem igen, da hun kom ud af psykosen. På grund af det korte forløb, nåede botilbuddet ikke at ansøge om godkendelse af magtanvendelse i hygiejnesituationer.
  Anvendelse af stofseler: Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.
  Flytning uden samtykke: Flytning med godkendelse af Statsforvaltningen, hvis det er absolut påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp, hjælpen ikke kan gennemføres i den hidtidige bolig, borgeren ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 21

  -

 • Pkt. 22 Orientering om samarbejde vedr. beboere på Københavns Kommunes Center Lindegården

  Pkt. 22

  Orientering om samarbejde vedr. bebo­ere på Københavns Kommunes Center Lindegården

  Sagsnr. 284068 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvordan borgere på Center Lindegården kan få sammenhængende social støtte, misbrugs- og psykiatribehandling.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af det tragiske overfald på Københavns Kommunes Socialpsykiatriske bosted Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder den 25. marts 2016 blev overfaldet og dræbt af en beboer, er der på initiativ fra Københavns Kommune og Region Sjælland nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til fremadrettede og gode løsninger i samarbejdet for dels patienter/borgere og deres pårørende, dels de ansatte i såvel den regionale behandlingspsykiatri som so­cialpsykiatrien.
  Beboerne på Lindegården visiteres til botilbuddet af Københavns Kommune, som også betaler den sociale støtte til beboerne. Når beboerne får ophold på Lindegården, får de automatisk bopæl i Roskilde Kommune, og dermed træder sundhedslovens regler om opholdskommunens forpligtigelser i kraft til at yde sundhedsmæssig bistand og betale for denne.
  Roskilde Kommune yder således støtte til alkoholbehandling og til de dele af stofmis­brugsbehandlingen, som hører til under sundhedsloven. Tilsvarende ydes også syge­pleje. Roskilde Kommune er også handlekommune indenfor beskæftigelseslovgivningen.
  Som beboer på Lindegården kan man også være indskrevet i den regionale distrikts­psykiatri eller have indlæggelse på en psykiatrisk sengeafdeling.
  De dårligst fungerende beboere på Lindegården vil således ikke bare have tre forskel­lige myndigheder, men fra den enkelte part kan der også være forskellige fagpersoner in­volveret i den daglige sociale støtte, misbrugs- og psykiatribehandling.
  Det øger udfordringen for en sammenhængende indsats, at der er tale om en dårligt fungerende beboergruppe, som typisk har vanskeligt ved at have relation­er til mange mennesker.
  Den fælles arbejdsgruppe skal derfor kortlægge de enkelte parters ansvarsområder og komme med forslag til, hvordan der skabes god sammenhæng mellem den sociale støtte, den sundhedsfaglige misbrugs­behandling samt den psykiatriske behandling.
  Udvalget får forelagt en sag om resultatet af arbejdsgruppens arbejde, som for­ventes færdig i maj 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 22

  -
  Fraværende
  Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 23 Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger

  Beskrivelse_af_skaeve_boliger_ved_Stenvaenget.pdf

  Pkt. 23

  Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger

  Sagsnr. 207397 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen søges om anlægsbevilling til udgifter på 5,754 mio. kr. og indtægter på 2,4 mio. kr. til opførelse af fem skæve boliger og et fælleshus på Stenvænget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  - der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til udgifter på 5,754 mio. kr. til opførelse af fem skæve boliger og et fælleshus ved Stenvænget,
  - der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 2,4 mio. kr. under forudsætning af, at der opnås statstilskud til skæve boliger,
  - 0,773 mio. kr. af de i alt 1,0 mio. kr. bevilget i 2015 til skæve boliger overføres til anlægsbevillingen (0,227 mio. kr. er allerede afholdt til forundersøgelser på projektet)
  - 1,0 mio. kr. fra Udviklingspuljen i 2017 afsat til skæve boliger samt 0,5 mio.kr. (af i alt 1,0 mio.kr.) fra Udviklingspuljen afsat til samme formål i 2018 medfinansierer anlægsbevillingen i punkt 1,
  - resten af anlægsbevillingen i punkt 1 finansieres af et lån på 1,08 mio. kr., som afdrages og forrentes via huslejen, og
  - huslejen fastsættes til 3.372 kr. om måneden inkl. forbrug på niveau med lignende kommunale boliger i Vestergade.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 27. maj 2015 godkendte byrådet i pkt.149, at forvaltningen arbejder videre med plan for opførelse af 5 ”skæve boliger” på Stenvænget med sigte på en husleje på max. 3.500 kr./mdl. Der blev i den forbindelse afsat 1 mio. kr. til formålet. Med budgetforliget for 2017 blev der afsat yderligere 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 via Udviklingspuljen til boliger til formålet.

  Den 12. januar 2017 godkendte Plan- og Teknikudvalget endeligt Lokalplan 642 til brug for op til 10 skæve boliger ved Stenvænget. Selv om lokalplanen giver mulighed for op til 10 boliger anbefaler forvaltningen, at der i første omgang opføres 5 skæve boliger og et fælleshus for at skabe bedst mulige rammer for en god opstart og fastholdelse af beboerne i det nye miljø og fællesskab. Efter opstartsperioden vil det blive vurderet med inddragelse af beboerne, om der er basis for at udvide med yderligere skæve boliger på samme matrikel.

  Potentielle beboere er inddraget i planerne for de skæve boliger, deres indretning og udstyr, udearealer m.v.

  Boligerne opføres efter bekendtgørelse om skæve boliger. Betingelsen for at få statstilskud til skæve boliger er, at de opføres som permanente og attraktive boliger for beboerne. På baggrund af andre kommuners erfaringer med skæve boliger anbefales, at boligerne får så god kvalitet både i valg af materialer og indretning, at de er holdbare i mange år. Det betyder, at en bolig på 40 m2 ikke kan bygges for statstilskuddet på 400.000 kr. pr. bolig, men snarere ligger på et niveau på 700.000 kr.

  Beboernes betalingsevne til husleje inkl. forbrug vurderes til at være ca. 3.500 kr. pr. måned. Der kan opstå uhensigtsmæssige incitamenter, hvis huslejen i de skæve boliger bliver lavere end fx huslejen i Vestergade.

  Finansieringen foreslås sammensat således:
  - Der bliver søgt om statsligt tilskud til skæve boliger på kr. 400.000 pr. bolig, i alt 2,4 mio. kr. Der er mundtligt tilsagn fra ministeriet om at se positivt på en ansøgning.
  - Byrådet afsatte i 2015 1,0 mio. kr. til skæve boliger som en driftsbevilling. 227.000 kr. er allerede anvendt til forundersøgelser til projektet. De resterende 773.000 foreslås overført til finansiering af anlægsudgiften.
  - I budgetforliget for 2017 er afsat 1,0 mio. kr. af Udviklingspuljen i henholdsvis 2017 og 2018 til skæve boliger. Af disse midler foreslås benyttet 1,5 mio.kr. til dækning af de indledende bygherreudgifter, byggemodning, adgangsvej, støjvold m.v. samt sikring af et huslejeniveau på under 3.500 kr. Der vil således stadig være et restbeløb på 0,5 mio.kr. i Udviklingspuljen for 2018 til evt. yderligere skæve boliger.
  - Der optages et lån på 1,1 mio.kr. Kommunen kan optage lån til dette formål, uden at være omfattet af deponeringskrav jf. lånebekendtgørelsen. Lånet skal dække den del af byggeudgiften, der ligger over det statslige tilskud og den kommunale medfinansiering. Lånet afdrages og forrentes over huslejen.

  Med godkendelse af finansiering og frigivelse af midler vil boligerne hurtigt kunne komme i udbud med forventning om, at de opføres i 2017.

  Den resterende 0,5 mio. kr. fra 2018 reserveres til evt. fremtidig udbygning af boligkapaciteten.

  Driftsudgifter til støtte til beboerne afholdes inden for den eksisterende driftsramme samt et forventet statsligt tilskud til socialvicevært-funktion i de første tre år.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 0,5 mio. kr. og en tilsvarende forbedring i 2018 på grund af fremrykket anvendelse af midler afsat via Udviklingspuljen.

  Driftsudgifterne for boligerne samt afdrag og forrentning af lån afholdes af huslejen for boligerne. Driftsudgifter til social støtte afholdes af forventet statsligt tilskud til social vicevært de første tre år. Øvrig støtte afholdes inden for den eksisterende budgetramme.Anlægsudgiften til etablering finansieres af forventet statstilskud, driftsmidler og låneoptagelse. Udgiften udgør i alt 5,754 mio. kr. Finansieringen sammensættes af statstilskud på 2,4 mio. kr., drifts- og udviklingsmidler på i alt 2,273 mio. kr., der overføres til anlæg og et lån på 1,081 mio. kr. I alt udgør finansieringen 5,754 mio. kr.

  Økonomiske konsekvenser af anlægssagen i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Skæve boliger -5.754
  Anlæg, indtægter Skæve boliger, statstilskud 2.400
  Ansøgning om anlægsbevilling
  Anlæg, udgifter Skæve boliger -5.754
  Anlæg, indtægter Skæve boliger 2.400
  Afledt drift:
  Udgifter til forbrug, vedligehold, renter og afdrag mv. -202
  Indtægter fra husleje 202
  Finansiering af anlæg:
  Statstilskud til skæve boliger
  Drift opsparede midler og udviklingspulje
  Lån Kommunekredit
  2.400
  1.773
  1.081

  500

  Ændring af kassebeholdningen (pga. fremrykket anvendelse af midler afsat via Udviklingspuljen) -500 500

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 23

  Anbefales.

  Fraværende
  Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 24 Eventuelt

  Pkt. 24

  Eventuelt

  Sagsnr. 249052 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 24

  -

  Fraværende
  Poul Lindor Nielsen (A)