You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 11, 2017 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 234 Spørgetid

  Pkt. 234

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 234

  Fraværende Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 235 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 235

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 235

  Evan Lynnerup (V) og Lars Berg Olsen (V) har lovligt forfald. Poul Fejer Christensen var indkaldt som stedfortræder for Lars Berg Olsen.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 236 2. behandling af budget 2018-2021

  2._behandling_af_budget_2018-2021.pdf Skat_og_tilskududligning_til_2._behandlingen_af_budget_2018-2021.pdf Takstkatalog.pdf Budgetforligstekst.pdf Tillaegsaftale_til_budgetforlig.pdf 170927_-_Udviklingspulje_til_2._behandlingen.pdf Bloklister_-_tillaegsaftale_BFCVA.pdf Bloktekster_-_tillaegsaftalen_BFCVA.pdf Budgetforslag_Enhedslisten.pdf Uddybning_til_budgetforslag_Enhedslisten.pdf Blokliste_Oe.pdf Budgetforslag_Dansk_Folkeparti_-_tekst.pdf Budgetforslag_Dansk_Folkeparti_-_regneark.pdf Blokliste_O.pdf Afstemningsliste_inkl._balancer_og_likviditetsgrafer.pdf

  Pkt. 236

  2. behandling af budget 2018-2021

  Sagsnr. 293852 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2018-2021 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Den 25. august 2017 blev der indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne for budget 2018-2021. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017 og 2. behandling i byrådet den 11. oktober 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
  2. budget 2018-2021 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 25. august indgik De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne budgetforlig for budget 2018-2021, som lå til grund for 1. behandlingen. Efter budgethøringens afslutning indgik en tillægsaftale af 27. september, som således fremsættes som ændringsforslag til 1. behandlingen. Forligs- og tillægsaftale samt tilhørende bloklister og bloktekster er vedlagt (bilag 4-8). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2) og takstkatalog (bilag 3).
  Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som giver et merprovenu i forhold til selvbudgettering på 14,1 mio.kr. isoleret set i 2018. Inklusiv efterregulering i 2021 udviser selvbudgettering dog et overskud på 19,6 mio. kr. (uddybet i bilag 2). Budgettet er endvidere baseret på nedenstående skattesatser, dvs.
  - indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
  - grundskyldspromille på 24,31 (uændret)
  - dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (uændret)
  - dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,155 promille (uændret)
  - Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)
  Den samlede økonomiske balance udviser et træk på de likvide aktiver i 2018 på 47,7 mio. kr.
  Budgetforliget for budget 2018-2021 var i høring i perioden 1.-19. september. Høringsmaterialet og indkomne høringssvar ses her: http://roskilde.dk/budgethoering2018.
  Der er desuden modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Ændringsforslagene fremgår af særskilte bilag samt af afstemningslisten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om godkendelsen af budgettet for 2018-2021.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 378

  Ad 1"at": anbefales.
  Ad 2. "at": A, B, C, F, og V fremlagde ændringsforslag til 1. behandlingen af budgettet i form af en tillægsaftale benævnt " Præcisering af tillægsaftale til budgetforlig for 2018 for Roskilde Kommune. A, B, C, F og V anbefaler de forslag, der fremgår af tillægsaftalen og de udsendte bloklister.
  O fremsætter ændringsforslag til budgettet.
  Ø fremsætter ændringsforslag til budgettet.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 236

  Ændringsforslag 1 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 3 bestående af Ø. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. O undlod at stemme. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 2 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 3 bestående af Ø. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. O undlod at stemme. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 3 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 3 bestående af Ø. Imod stemte 27 bestående af A, B, F, C, V og O. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 4 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 3 for bestående af Ø. Imod stemte 27, bestående af A, B, F, C,O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 5 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 6 bestående af Ø og O. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 6 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 6 bestående af Ø og O. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 7 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 6 bestående af Ø og O. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 8 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 6 bestående af Ø og O. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 9 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 6 bestående af Ø og O. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 10 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 6 bestående af Ø og O. Imod stemte 24 bestående af A, B, F, C, og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag 11 fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 3 bestående af Ø. Imod stemte 27 bestående af A, B, F, C, V og O. Forslaget blev herefter forkastet.
  Ændringsforslag fra O blev sat til afstemning. For stemte 3, bestående af O. Imod stemte 27 bestående af A, B, C, F, V og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2018 blev sat til afstemning. For stemte 24 bestående af A, B, F, C og V Imod stemte 6 bestående af Ø og O.
  Herefter er det samlede fremsatte budgetforslag vedtaget med de vedtagne ændringer.
  Det indebærer at de personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 pct. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54/10,0 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Statsgaranti vælges for indkomstskat og tilskud/udligning.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 237 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018

  Rosk.Domprovsti_ligning_2018_til_kommune_15.9.2017.pdf Brev_Roskilde_kommune_ligning_2018.pdf

  Pkt. 237

  Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018

  Sagsnr. 294981 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

  1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
  2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
  3. På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

  Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering
  Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2018 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
  Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 13.173,0 mio. kr., vil provenuet i 2018 udgøre 110,7 mio. kr.
  Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser, provstiudvalgskasser og landskirkeskat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 110,7 mio. kr. som er vedlagt sagen.
  Ved udgangen af 2017 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2018 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.
  Valg af selvbudgettering med et beregnet udskrivningsgrundlag på 13.313,1 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 0,84 % vil betyde et provenu i 2018 på 111,8 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet kommunen kun administrerer den kirkelige ligning.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 377

  Anbefales.
  Jeppe Trolle og Henrik Stougaard undlader at stemme.
  Fraværende: Lars Lindskov.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 237

  Godkendt.
  Ø, F, C og B undlod at stemme
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 238 Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om forslag til fortsat at oplagre atomaffald på Risø

  Tilrettet_brev_til_Uddannelses-_og_Forskningsministeriet_vedr._forlaengelse_af_oplag_af_atomaffald_paa_Risoe.pdf

  Pkt. 238

  Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om forslag til fortsat at oplagre atomaffald på Risø

  Sagsnr. 217955 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat skal oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 20. september 2017, punkt 373, eventuelt besluttet at rette henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området vedrørende regeringens forslag om at oplagre atomaffald hos Dansk Dekommissionering på Risø i yderligere 30-50 år i et midlertidigt depot.
  Forvaltningen vurderer, at regeringens beslutning ikke er fagligt og teknisk velfunderet. Den tværministerielle arbejdsgruppes afrapportering peger ikke på et længere midlertidigt lager på Risø.
  Det vil i øvrigt være en meget dyr løsning for det danske samfund, der vil medføre forøget risiko, da affaldet skal håndteres unødig mange gange.
  Forvaltningen har udarbejdet udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området, hvor der anmodes om at ændre beslutningen, da den samlet set er meget uhensigtsmæssig – ikke kun for Roskilde Kommune, men for Danmark.
  Der er stadig tid til at foretage en direkte slutdeponering frem for mange midlertidige lagre, og der er allerede et teknisk grundlag med lokalitetsstudier, der kan arbejdes videre ud fra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 380

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har tilrettet sagen og brev (vedlagt) til ministeren på baggrund af bemærkninger som faldt på Økonomiudvalgsmødet den 4. oktober 2017. Forvaltningen foreslår, at brevet sendes til Frederikssund, Lejre og Københavns Kommune, som har en interesse i, at der sker en saglig og teknisk miljømæssig forsvarlig oplagring af det radioaktive affald. Lejre og Frederikssund Kommune har interesse i at Roskilde Fjord beskyttes og Københavns Kommune har interesse i sikring af indvindingen af ca. 5 mio. m3 drikkevand årligt til hovedstadens borgere, som sker i nærområdet til Risø.
  Såfremt udkastet til brev til ministeren godkendes, vil der efterfølgende ske kontakt til nabokommunerne og Københavns Kommune med opfordring om at støtte Roskilde Kommunes henvendelse til ministeren.
  Hvis kommunerne støtter Roskilde Kommunes synspunkter, vil der efterfølgende blive udarbejdes en fornyet henvendelse fra alle kommunerne til ministeren, så der sker en fælles interessevaretagelse.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 401

  Anbefales.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 238

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 239 Anmodning om optagelse af sag om nedlæggelse af Integrationsrådet

  Pkt. 239

  Anmodning om optagelse af sag om nedlæggelse af Integrationsrådet

  Sagsnr. 298029 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Gitte Simoni (O) har anmodet om optagelse af sag om nedlæggelse af Integrationsrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni (O) har anmodet om at få optagelse følgende til beslutning på byrådets møde:
  ”Integrationsrådet nedlægges med udgangen af nuværende byrådsperiode, med seneste virke den 31. december 2017.”
  Forvaltningen bemærker at Integrationsrådet er oprettet for indeværende Byrådsperiode jf. Integrationslovens § 42. Byrådet har kompetencen til at oprette rådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 2017.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 239

  O's forslag blev sat til afstemning. For stemte 3 bestående af O. Imod stemte 28 bestående af A, B, C, F, V og Ø. Forslaget blev forkastet.
  Der blev stillet forslag om, at Økonomiudvalget behandler en sag om den samlede udpegningsliste til Råd og Nævn. For stemte 28, bestående af A, B, C, V og O. Ø undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 240 Anmodning om optagelse af sag om vindmøllehøjder

  Pkt. 240

  Anmodning om optagelse af sag om vindmøllehøjder.

  Sagsnr. 298224 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget en sag om vindmøllehøjder i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ” Baggrund for forslaget
  Et flertal i Roskilde byråd har i forrige byrådsperiode indført et generelt planforbud mod, at vindmøller i Roskilde kommune kan opføres i højder der overstiger 25 m.
  Denne generelle planbestemmelse blokerer fuldkommen for opførelse af nye rentable el-producerende vindmøller.
  Planforbuddet er som nævnt generelt, og tager ikke hensyn til, at der i Roskilde kommune rent faktisk i forskellige sammenhænge er kortlagt en række lokaliteter der både er egnede for opførelse af rentable vindmøller, og som samtidig ikke vil medføre gener for beboelse.
  Derfor fremsætter vi følgende forslag til byrådsbeslutning:
  Byrådet giver forvaltningen til opgave, at udarbejde et eller flere konkrete forslag til lempelse af planbestemmelsen om det generelle max for vindmøllehøjder.
  Forslaget ønskes udformet så byrådet – ud fra allerede eksisterende kortlægninger af fordele, ulemper og realistiske muligheder i kommunen – får et fagligt underbygget grundlag for at vælge en ny max-højde, som overstiger det nuværende max, men fortsat holder sig under eksempelvis 150 m.
  Det præciseres, at det der ønskes ikke er et forslag om generel tilladelse, men alene en planmæssig lempelse som åbner op for, at byrådet efter planloven, på eventuelle efterfølgende konkret udpegede egnede lokaliteter, får mulighed for at give tilladelser til vindmøller af rentabel højde, når der er parter som har interesse for at opføre sådanne.
  Dette med henblik på, at et sådant konkret beslutningsforslag fra forvaltningen kan forelægges til politisk behandling for fagudvalg i første kvartal af 2018, og for byrådet senest i andet kvartal 2018.
  Forslagsstillere:
  EL’s byrådsgruppe: Henrik Stougaard, Susanne Lysholm Jensen og Jonas Paludan”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 240

  B stillede forslag om at sende Ø's forslag til behandling i Klima- og Miljøudvalget. For stemte 5, bestående af F, Ø og B. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V. Forslaget blev forkastet.

  Ø's forslag blev sat til afstemning. For stemte 5, bestående af Ø, B, og F. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.

  V og A stillede følgende ændringsforslag "Roskilde Byråd ønsker principielt, at der skal kunne produceres vedvarende energi i Roskilde Kommune under forudsætning af, at de konkrete anlæg kan indpasses i lokalområdet og uden væsentlige gener for borgerne eller miljøet. Byrådet henviser sag om vindmøllehøjder til behandling i sammenhæng med den klimapolitik, som det er besluttet, at byrådet skal behandle i begyndelsen af 2018. Der henvises til byrådets beslutning den 31. maj 2017, punkt 126, og Klima- og Miljøudvalgets beslutning fra august 2017, punkt 124. For stemte 26, bestående af A, C, O og V. B, F og Ø undlod at stemme. Forslaget blev herefter vedtaget.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 241 Henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedr. forbud mod salg af pesticider

  Pkt. 241

  Henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedr. forbud mod salg af pesticider

  Sagsnr. 287245 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten foreslår, at der udarbejdes en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedrørende forbud mod salg af pesticider.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Jonas Bejer Paludan (Ø) har bedt om af få optaget følende punkt på dagsordenen således:
  ”Nedenstående forslag sigter på at udarbejde en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  I Roskilde Kommune har vi arbejdet med pesticidproblematikken på forskellige måder i indeværende byrådsperiode. Eksempelvis kan nævnes:

  • Den 18. juni 2014 vedtog byrådet i Roskilde Kommune et forbud mod anvendelsen af pesticider i kommunens kolonihaver.
  • Byrådet i Roskilde Kommune afsatte 2 mio. kr. i budgettet for 2015 til beskyttelse af grundvandet.
  • Roskilde Kommune arbejder aktivt med sikringen af kommunes biodiversitet, bl.a. ved ikke at benytte pesticider til pleje af kommunens grønne arealer.
  • Roskilde Kommune har vedtaget en Grøn Blå Strategi, der bl.a. skal sikre naturen i kommunen.
  • I 2016 vedtog byrådet i Roskilde Kommune at støtte op om den lokale biavlerforening, ved at opstille bistader i en af kommunens parker, for på den måde at formidle biernes og biodiversitetens betydning.

  At brugen af pesticider er et alvorligt problem for miljøet er der mange beviser for. Udover at vi finder pesticider i grundvandet, senest med fundet af stoffet desphenyl-chloridazon, så melder de danske biavlere om vintertab på om mod 20 %. Eller sagt på en anden måde, næsten hver femte bifamilie overlever ikke vinteren, og her er brugen af pesticider en del af forklaringen.
  Brugen af pesticider i kombination med mono-kultur på landet, udgør således en meget konkret trussel mod biodiversiteten i Danmark, og den er i forvejen på tilbagetog.
  På den baggrund ønsker Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune at rette en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med sigte på et generelt forbud mod brugen af pesticider. For at sikre at henvendelsen bliver fagligt valid, beder udvalget forvaltningen om at udarbejde en sådan henvendelse, gerne med inddragelse af ovenstående eksempler fra Roskilde Kommune.
  Det fører til følgende sagsfremstilling:

  1. Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune ønsker at der udarbejdes en henvendelse til folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, med henblik på at få vedtaget et generelt forbud mod salg af pesticider.
  2. Henvendelsen forlægges udvalget til endelig godkendelse.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 157

  Udvalget besluttede at støtte forslaget fra Ø.
  Peter Madsen (V) og Gitte Simoni (O) kan ikke støtte forslaget.
  Peter Madsen (V) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Thomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 419

  Birgit Pedersen (F), Jeppe Trolle (B), Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Henrik Stougaard (Ø) anbefaler Klima- og Miljøudvalgets flertalsbeslutning.
  Lars Lindskov,(C), Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 241

  For Ø's forslag stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. Imod stemte 13, bestående af O, V og C. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 242 Forslag om nedlæggelse af klimafonden

  Pkt. 242

  Forslag om nedlæggelse af klimafonden

  Sagsnr. 287245 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti foreslår en nedlæggelse af klimafonden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni (O) har bedt om at få optaget følgende punkt på dagsordenen således:
  Der ønskes en nedlæggelse af klimafonden. De midler der i dag er afsat i fonden skal i stedet gå til miljøundervisning af folkeskolens elever.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 158

  Et flertal i udvalget kan ikke støtte forslaget fra O.
  Gitte Simoni (O) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Thomas Breddam (A).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 420

  Oversendes til byrådet.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 242

  For O's forslag stemte 3, bestående af O. Imod stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. Forslaget blev forkastet.
  Fraværende Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 243 Anmodning om optagelse af sag vedr. udvikling af spisefællesskaber i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken

  Pkt. 243

  Anmodning om optagelse af sag vedr. udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken

  Sagsnr. 296719 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Morten Gjerskov (S) har anmodet om at få optaget en sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden om udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Morten Gjerskov (S) har anmodet om at få optaget sag på dagsordenen om udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken:
  ”Sundheds- og Omsorgcentret i Æblehaven/Rønnebærparken spiller allerede i dag en vigtig rolle i det boligsociale arbejde fx gennem samarbejde med idrætsbiblioteket, hvor børn og unge kan låne idrætsredskaber og dermed få rørt sig. Vi ønsker, at det lokale Sundheds- og Omsorgscenter, sammen med det lokale idrætsbibliotek, yderligere kan udvikle sig til et lokalt kultur- og aktivitetshus på tværs af generationer. Derfor foreslår vi, at der etableres spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret, hvor generationer kan mødes om måltidet.
  Formålet med at oprette spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret skal være at skabe madglæde og fællesskab blandt beboere i Æblehaven/Rønnebærparken og skabe forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for beboerne. Det skal medvirke til at reducere de menneskelige, sociale og samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med ulighed i sundhed. Inspiration kan blandt andet findes i Food Maker initiativet, som Madkulturen har lavet sammen med Aarhus Kommune.
  Sundheds- og Omsorgscenter i Æblehaven har i forvejen et køkken, som vi foreslår, kan anvendes til formålet.
  Socialdemokratiet foreslår, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan initiativet kan gennemføres.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 147

  Flertallet i udvalget (Socialdemokratiet) ønsker, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan initiativet kan gennemføres.
  Annie Larsen (V), Jakob Søgaard Larsen (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke støtte forslaget og begærer sagen i byrådet.
  Annie Larsen (V), Jakob Søgaard Larsen (V) og Merete Dea Larsen (O) mener, at denne form for initiativer skal drives på frivillig basis.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 424

  Oversendes til byrådet.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 243

  A, Ø, F og B fremsatte følgende ændringsforslag: ”Byrådet ønsker at understøtte udvikling af lokale fællesskaber, bl.a. spisefællesskaber, i boligområdet Æblehaven/Rønne-bærparken, ved dels at give lokale aktører mulighed for at gøre brug af det køkken, der er i forbindelse med Sundheds- og Omsorgscentret, og dels ved at kommunale medarbejdere kan indgå som ressourcepersoner i forhold til at nå de mest udsatte borgere, så de også får mulighed for at blive en del af et spisefællesskab.
  Tiltaget skal medvirke til at reducere de menneskelige og sociale omkostninger, der er forbundet med ulighed i sundhed.
  Forvaltningen bedes inddrage alle relevante parter (frivillige, boligselskabet samt sundhedscentrets medarbejdere i området) i processen, med at udarbejde et konkret forslag til, hvordan initiativet kan gennemføres.”
  Et samlet byråd godkendte forslaget.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 244 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om fritagelse for dokumentationskrav

  Pkt. 244

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) om fritagelse for dokumentationskrav

  Sagsnr. 276686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt, om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Fritagelse for dokumentationskrav.
  Venstre stiller følgende forslag: Kommunens skoler skal fritages for krav om at dokumentere elevernes opnåelse af vejledende færdigheds- og vidensmål. Der bliver således frihed på skolerne til at planlægge, hvorledes målene kan opnås. Fritagelsen forudsætter Folketingets vedtagelse og ikrafttræden af Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål).
  Motivation for forslaget:
  Forligspartierne bag Folkeskoleforligskredsen blev i foråret enige om, at bindingerne i Fælles Mål skal løsnes, så lærerne får et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Konkret bliver over 3.000 detaljerede færdigheds- og vidensmål i bekendtgørelsen vejledende i stedet for bindende. De overordnede mål for hvad eleverne skal kunne forbliver de samme, men friheden til at planlægge hvordan man når målet ligger lokalt. Lovforslaget forventes ifølge ministeriet, at blive vedtaget i efteråret 2017 og træde i kraft sidst på året. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at intentionen er, at underviserne i højere grad kan fokusere på arbejdet med fagenes og de obligatoriske emners indhold samt at det fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den frihed, der er hensigten med lovforslaget.
  Som led i arbejdet med afbureaukratisering mener Venstre, at skolerne skal kunne benytte den frihed som den kommende lempelse af lovgivningen åbner mulighed for hurtigst muligt efter i ikrafttrædelsen. Vi ser de muligheder lempelsen af loven giver både som en styrkelse af tilliden til fagligheden på de enkelte skoler og en reduktion af unødvendige dokumentationskrav.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan supplerende oplyse, at Undervisningsministeriet forventer, at fremsætte lovforslaget om ændring af Folkeskoleloven i begyndelsen af oktober og med forventet vedtagelse medio/ultimo november og med ikrafttrædelse den 1. december 2017. Af udkastet til lovændringen, som har været i høring, fremgår det at forslaget indebærer, at undervisningsministeren fremover alene vil skulle fastsætte bindende regler om kompetencemål for bestemte klassetrin. Herudover fremgår det af forslaget, at der fremover vil være bindende regler om inddeling i obligatoriske færdigheds- og vidensområder ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunkter indenfor udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Kanonlister i dansk og historie vil også fortsat være obligatoriske. De hidtidige underliggende færdigheds- og vidensmål vil ikke længere være bindende, men gøres vejledende. Det fremgår af lovforslaget, ”.. at de overordnede mål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag vil være uændret, men med øget frihed til lokalt at tilrettelægge undervisningen på baggrund af de konkrete prioriteringer, ønsker og behov”. Det fremgår, ”.. at det blandt andet fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den øgede frihed, der er hensigten med lovforslaget, at kunne anvende undervisernes pædagogiske faglighed bedst muligt, og ikke pålægger skolerne og underviserne unødige dokumentationskrav, som tager tid fra det faglige arbejde med eleverne”.
  Forvaltningen vil altid afvente, at ny lovgivning er vedtaget, inden den bliver implementeret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 123

  På baggrund af mødets drøftelser er udvalget generelt positive overfor intentionerne i forslaget. Udvalget finder det dog ikke hensigtsmæssigt at træffe egentlige beslutninger, før det omtalte påtænkte lovforslag rent faktisk er vedtaget. Udvalget udsætter derfor sagen, med henblik på genoptagelse når loven i givet fald er vedtaget.
  Jette Tjørnelund (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 423

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) støtter flertalsbeslutningen fra Skole- og Børneudvalget. Lars Lindskov (C), Jeppe Trolle (B), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke støtte flertalsbeslutningen fra Skole- og Børneudvalget.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 244

  Forslag fra Jette Tjørnelund (V) blev sat til afstemning. For stemte 14 bestående af V, O, C og B. Imod stemte 17 bestående af A, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  For Skole- og Børneudvalgets flertalsindstilling stemte et samlet byråd.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 245 Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om religiøst slagtet kød

  Pkt. 245

  Anmodning om optagelse af sag fra Karsten Lorentzen (O) om religiøst slagtet kød

  Sagsnr. 276686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har ønsket at få følgende på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti ønsker en udfasning af religiøst slagtet kød fra alle kommunens institutioner og opfordrer byrådet til at arbejde for dette”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 124

  Forslaget blev sat til afstemning.
  For stemte Karsten Lorentzen (O), imod stemte Claus Larsen (A), Poul Andersen (A), Bente Dieckmann (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Jette Tjørnelund (V). Herefter begærer Karsten Lorentzen (O) sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 422

  Oversendes til byrådet.

  Byrådet, 11-10-2017, pkt. 245

  For O's forslag stemte 3, bestående af O. Imod stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. Forslaget blev forkastet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 246 Margrethekær 5-7 - tillægsbevilling(Lukket)