You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 14, 2017 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 132 Spørgetid

  Pkt. 132

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 132

  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 133 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 133

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 133

  Bente Dieckmann (A) havde lovligt forfald. Maj-Britt Lillienfryd var indkaldt som stedfortræder. Kaj V. Hansen havde lovligt forfald, Kristoffer Okholm-Naut var indkaldt som stedfortræder.
  Pkt. 159, pkt. 164 og pkt. 165 blev taget af dagsordenen.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 134 I/S Hedeland - Regnskab 2016

  Pkt. 134

  I/S Hedeland - Regnskab 2016

  Sagsnr. 58787 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for I/S Hedeland for året 2016 er sammen med revisionsberetning af 17. marts 2017 fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 31. marts 2017.
  Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for 2016 udviser et driftsoverskud på 351.787 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2016 udgør 2.415.332 kr.
  Driftsoverskuddet på 351.787 kr. består af merindtægter på 32.404 kr. og mindreudgifter på 319.383 kr. Mindreudgiften består overvejende af fast ejendom, herunder øvrige fælles udgifter som vedrører renovation, personale, beklædning, skadedyrsbekæmpelse, forsikringer, vedligeholdelse af veje, stier og P-arealer, diverse entreprenørarbejder, bjørneklobekæmpelse, vagtordning, ejendomsskatter, tilsyn og drift af naturlegedplads, terræninventar, skilte mv., herudover er der mindreudgifter til administration. Merindtægten består hovedsageligt af afkast af formueforvaltning.
  Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.222.289 kr. Mindreforbruget er overført til interessenternes opsamlede anlægsindskud. Ved udgangen af 2016 udgør saldoen 2.797.286 kr.
  Det er anført i ledelsens årsberetning, at der med visionsplanerne er et stort udgiftskrævende arbejde forude, hvilket er årsag til der i 2016 har været en klar strategi om at udvise mådehold både på drifts- og anlægsudgifter, således at der, når udviklingsretningen er politisk besluttet, er lidt ekstra økonomisk råderum til implementering
  De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.
  Det fremgår af revisionsberetningen af 31. marts 2017, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold overfor regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.
  Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-06-2017, pkt. 223

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 134

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann.

 • Pkt. 135 Godkendelse af skema B - afdeling Tunet

  Pkt. 135

  Godkendelse af skema B - afdeling Tunet

  Sagsnr. 281044 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag om godkendelse af skema B for ungdoms- og familieboliger i Trekroner. Sagen forelægges byrådet, da den samlede anskaffelsessum er steget fra 53,112 til 64,833 mio. kr. efter afholdt licitation, og der desuden bygges 2 yderligere ungdomsboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  skema B til opførelse af 62 nye ungdoms- og familieboliger i Trekroner, afdeling Tunet med en samlet anskaffelsessum på 64,833 mio. kr. godkendes
  kommunalt grundkapitalindskud på 6,483 mio. kr. godkendes
  kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 39,937 mio. kr. godkendes,
  foreløbig leje på 999 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 31. august 2016 skema A til opførelse af 60 nye ungdoms- og familieboliger i Trekroner, afdeling Tunet, Roskilde Nord Boligselskab med en samlet anskaffelsessum på 53,112 mio. kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 5,311 mio. kr., hvoraf 1,709 mio. kr. dækkes af den statslige pulje til små billige boliger. Projektet udspringer af et samarbejde mellem Rockwool, KAB og Roskilde Kommune om opførelse af billige ungdoms- og flygtningeboliger til maksimalt 3500 kr. pr. måned incl. forbrug. Projektet overholder desuden 2020 kravene til lavenergi huse.
  Den samlede anskaffelsessum er ved skema B steget til 64,833 mio. kr., hvilket skyldes højere entrepriseudgifter, og at det samlede boligareal er steget fra 2.224 m2 til 2.508 m2. For de 24 flygtninge- og familieboliger udgør anskaffelsessummen i skema B 22,665 mio. kr. mod tidligere 20,013 mio. kr., mens det for de 38 ungdomsboliger i skema B udgør 42,168 mio. kr. mod tidligere 33,099 mio. kr. for 36 ungdomsboliger.
  Puljetilskuddet udgør fortsat 71.190 kr. pr. almen familiebolig under 55 m2. I dette byggeri er der 20 almene familieboliger under 55 m2, og 4 boliger på ca. 80 m2. Dette medfører et samlet puljetilskud på 1,709 mio. kr., idet der også er tilskud til de store familieboliger. Udgiften til kommunens grundkapitalindskud bliver således nedsat fra 6,483 mio. kr. til 4,774 mio. kr. I skema A var kommunens udgift angivet til 3,602 mio. kr. i grundkapitalindskud. Der gives ikke puljetilskud til ungdomsboligerne.
  Boligudgifterne udgjorde i skema A 960 kr. pr. m2 årligt ekskl. forbrug. I skema B er dette steget til 999 kr. pr. m2 årligt ekskl. forbrug. Dette svarer til en husleje for 1-rums ungdomsbolig på 31 m² på 2.547 kr. pr. måned, og en husleje for 1-rums familiebolig på 30 m² på 2.950 kr. pr. måned. Forbruget udgør ca. 522 kr. pr. md. Boligerne overholder således stadig målsætningen i partnerskabsaftalen på 3.500 kr. pr. md. incl. forbrug, som vedtaget i byrådet den 2. september 2015.
  Den kommunale garanti på 70 % af realkreditbelåningen anslås nu foreløbig til 39,937 mio. kr. mod tidligere 32,720 mio. kr. Ansøgningen opfylder kravet om sociale klausuler, som blev stillet ved kommunens godkendelse af skema A.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Grundkapitalindskud på 4,774 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra puljen på 1,709 mio. kr. er uændret.
  Sagen medfører, at kommunen påtager sig en øget garantiforpligtelse for de realkredit
  lån, der optages i forbindelse med sagen, foreløbigt anslået til 39,937 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 07-06-2017, pkt. 224

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 135

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 136 Ændring af vedtægter for Kara/Noveren - nyt navn

  Vedtaegter.pdf Visuel_identitet.pdf ARGO.pdf

  Pkt. 136

  Ændring af vedtægter for Kara/Noveren - nyt navn

  Sagsnr. 235514 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Beslutning om godkendelse af ændring af Kara/Noveren I/S’s vedtægter om nyt navn til ARGO I/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nyt navn for selskabet godkendes, og vedtægterne ændres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kara/Noverens bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra Kara/Noveren til ARGO. ARGO er forkortelse af affald - ressourcer - genbrug - overskud, hvilket også er de ord, der danner selskabets byline. En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Vedtægterne vedlægges til godkendelse.
  Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn blev ejerkommunernes borgmestre orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. Der blev her givet opbakning til, at bestyrelsen arbejdede videre med processen.
  En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet vedlægges til orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 07-06-2017, pkt. 226

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 136

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 137 Udpegning til Jyllingehallens bestyrelse

  Pkt. 137

  Udpegning til Jyllingehallens bestyrelse

  Sagsnr. 245675 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Jyllingehallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Nicholas Hansen(B) udpeges til Jyllingehallens bestyrelse i stedet for Filiz Sarah Thunø(B).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd udpegede ved konstitueringen efter sidste kommunalvalg Filiz Sarah Thunø til bestyrelsen for Jyllingehallen. Ved generalforsamling i Jyllingehallen den 28. april 2015 udtrådte Filiz Sarah Thunø (B)af bestyrelsen af personlige årsager og i stedet indtrådte Nicholas Hansen (B).
  Denne beslutning er ikke blevet formelt godkendt af Roskilde Byråd. I forbindelse med at Jyllingehallen skal modtage et lån fra Roskilde Kommune skal bestyrelsen underskrive tinglysning af et nyt gældsbrev, hvorfor formalia omkring udpegningen skal på plads.
  Forvaltningen indstiller derfor, at Nicholas Hansen(B) udpeges til Jyllingehallens bestyrelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 07-06-2017, pkt. 227

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 137

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 138 Udpegning til bevillingsnævnet

  Pkt. 138

  Udpegning til bevillingsnævnet

  Sagsnr. 245675 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. udpegning af sagkyndigt medlem af bevillingsnævnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Hans Jørn Rosenkilde udpeges som sagkyndig til Bevillingsnævnet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med virkning fra 1. juli 2017 træder en ændring af restaurationsloven i kraft, således at der skal udpeges en sagkyndig til bevillingsnævnet, som skal have særlig viden om virksomhedsøkonomi.
  Forvaltningen indstiller i denne forbindelse, at Hans Jørn Rosenkilde udpeges som sagkyndig til nævnet. Hans Jørn Rosenkilde er uddannet merkonom og har en diplomuddannelse i offentlig økonomi. Han er ansat som faglig koordinator i Økonomiafdelingen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 07-06-2017, pkt. 228

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 138

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 139 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2016

  Besvarelse_af_revisionsberetning_2016.pdf Ledelseserklaering_1_2016-_Roskilde.pdf Roskilde_Kommune_-_Revisionsberetning_2016-underskrevet.pdf Roskilde_Kommune_-_Bilag_2-3_til_revisionsberetning_2016-endelig.pdf

  Pkt. 139

  Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2016

  Sagsnr. 291403 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  Revisionsberetningen tages til efterretning,
  Forslag til besvarelse af revisionens anbefalinger godkendes, og
  Årsregnskabet for 2016 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes årsregnskab for 2016 blev godkendt på byrådets møde den 26. april 2017 med oversendelse til revisionen.
  Kommunen modtog den 15. maj 2017 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af social, beskæftigelses- og sundhedsområderne, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 15. maj 2017.
  Der er ingen revisionsbemærkninger til kommunens samlede regnskab for 2016, men beretning og bilag til beretning indeholder enkelte anbefalinger fra revisionen, som er besvaret af direktørområderne jf. vedlagte notat.
  Revisionen skriver i beretningens konklusion:
  ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, der omfatter Årsregnskab, siderne 3-30 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
  Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

  Resultat af ordinær drift (overskud) DKK 148 mio.
  Resultat af det skattefinansierede område (overskud) DKK 33 mio.
  Aktiver i alt DKK 7.123 mio.
  Egenkapital i alt DKK 4.200 mio.

  Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv”.
  I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.
  Det er aftalt, at eftersom beretningen ikke indeholder kritiske forhold, deltager revisionen ikke på Økonomiudvalgets møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 241

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 139

  Godkendt.
  Fraværende Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 140 Regnskab for Østsjællands Beredskab for 2015/2016

  Aarsrapport_fra_OeB_2015-2016.pdf

  Pkt. 140

  Regnskab for Østsjællands Beredskab for 2015/2016

  Sagsnr. 280692 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskab for Østsjællands Beredskab 2015/2016 fremlægges til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen d. 10. maj 2017 og skal jf. vedtægterne efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  Regnskab for Østsjællands Beredskab 2015/2016 godkendes, og
  Underskuddet finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
  Der gives en tillægsbevilling til Østsjællands Beredskabs budget 2017 vedr. CSR projekter for kommunerne på 120.000 kr., finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2015/2016 viser, at Østsjællands Beredskab i 2016 går ud af året med et merforbrug på 8,2 mio. kr. på den ordinære drift akkumuleret over 5 kvartaler. Merforbruget skyldes, at det ikke er lykkes at udmønte de forventede besparelser, samt at der det første år er afholdt en række ekstraordinære udgifter til arbejdet med effektiviseringer og implementering af den nye fælles beredskabsorganisation.
  Der var i budgettet forudsat en likvid beholdning ultimo 2016 på 6,7 mio. kr. Regnskabet viser en likvid beholdning på 3,2 mio. kr. hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end forventet. Forskellen skyldes et negativt resultat af den ordinære drift på 8,2 mio. kr., der delvist modsvares af et positivt resultat på finansforskydninger på 4,7 mio. kr.
  Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i regnskabsåret 2015/2016 nedskrevet med 7,4 mio. kr. Den samlede leasinggæld er afviklet med i alt 2,2 mio. kr.
  Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.
  I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter for kommunerne på i alt 120.000 kr. der vedrører brandkadetter i Roskilde med 57.000 kr., Ildfugle i Roskilde med 53.000 kr. samt brandkadetter i Køge med 10.000 kr. Restbudgettet søges overført til 2017 ved en tillægsbevilling finansieret af selskabets kassebeholdning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2017.
  Underskuddet foreslås finansieret af selskabets kassebeholdning. Det vil betyde, at selskabets opsparede midler til fremtidige investeringer reduceres med 8,2 mio. kr. som vil medføre, at der ved udgangen af 2016 er en negativ opsparing på 1,5 mio. kr. og ved udgangen af 2017 en positiv opsparing på 3,4 mio. kr.
  Underskud på driften indgår i opgørelse af egenkapitalen. Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2016 er 8,8 mio. kr. hvilket er 4,9 mio. kr. lavere end i åbningsbalancen.
  Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter fordelingsnøgle(r) fastsat i budgettet eller efter indbyggertal.
  Valg af fordelingsnøgle vil have betydning for, hvordan ændringer i egenkapitalen fordeles mellem de enkelte kommuner. Valg af fordelingsnøgle vil ikke have betydning for kommunernes betaling til beredskabet, hvis underskuddet finansieres af selskabets kassebeholdning.
  Beredskabskommissionen besluttede på møde den 10. maj 2017, at kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 242

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 140

  Godkendt.
  Fraværende Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann.

 • Pkt. 141 Skema A for 67 almene boliger på Musicon - afdeling Det Høje C

  Pkt. 141

  Skema A for 67 nye almene boliger på Musicon – Det høje C.

  Sagsnr. 293134 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. Roskilde Nord Boligselskabs ansøgning om opførelse af 67 nye almene familieboliger i ny afdeling på Musicon, Det Høje C.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  skema A til opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Det Høje C med en samlet anskaffelsessum på 156,908 mio. kr. godkendes
  kommunalt grundkapitalindskud på 15,691 mio. kr. godkendes
  kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 96,665 mio. kr. godkendes, og
  foreløbig årlig leje på 1.081 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KAB har på vegne af Roskilde Nord Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 67 nye almene familieboliger i ny afdeling Det Høje C, beliggende på Musicon. Projektet, Generationernes Byhus er udarbejdet i tæt dialog mellem kommunen og Boligselskabet og forventes at kunne opføres inden for rammerne af lokalplan 632. Bebyggelsen opføres på en grund, som boligselskabet har købt af Roskilde Kommune. Økonomiudvalget har den 6. april 2016 godkendt betinget købsaftale for salg af ejendommen til KAB.
  Der opføres 24 boliger til seniorbofællesskab, 37 familieboliger samt 6 bofællesskaber med plads til 18 unge. Det er projektets målsætning at opføre en bebyggelse med en varieret beboersammensætning, hvor både unge, familier og seniorer kan bo sammen og bruge Musicons kreative grundlag til at styrke afdelingens værdier. Der lægges vægt på den sociale dimension, hvorfor bofællesskabet er centralt i bebyggelsen. Boligerne til seniorer vil derfor bliver opført som bofællesskab med liv og fællesskab på etagerne, men også i fælleslokalet i stuen. De 6 bofællesskaber opføres med plads til tre unge i hver bolig. De har ligeledes adgang til fælleslokalet i stuen. De øvrige familieboliger opføres som almindelige familieboliger, som også har adgang til fælleslokalet i stuen.
  Den samlede anskaffelsessum udgør 156,908 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 15,691 mio. kr. Samlet årlig boligudgift udgør 1.081 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter. Der søges om 70% kommunal garanti for realkreditlånet på 138,079 mio. kr., svarende til en skønnet garantistillelse på ca. 96,665 mio. kr.
  Husleje for en 4-rums familiebolig på 105 m² bliver 10.030 kr. pr. md. excl forbrug. Husleje for en 3-rums bolig på 68 m² i seniorbofællesskab med bliver 6.690 kr. kr. pr. md. excl. forbrug og husleje for værelse i et bofællesskab til unge udgør ca. 3.350 kr. kr. pr. md. excl. forbrug.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud på 15,691 mio. kr. kan finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Indtægten på 13,815 mio. kr. for salg af kommunens areal på Musicon vil indgå i puljen til kommunalt grundkapitalindskud i Landsbyggefonden. Der vil efterfølgende blive søgt bevilling vedrørende såvel salgsindtægter som salgsomkostninger.
  Der er ikke tilskud fra puljen til etablering af små, billige almene boliger, idet ingen af boligerne er under 55 m2.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 243

  Anbefales.
  Økonomiudvalget anmodede om at få en orienteringssag om kommunens økonomi i forhold til opførsel af almene boliger.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 141

  Godkendt.
  Fraværende Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 142 Forslag til pårørendepolitik

  2017-05-23_Udkast_til_paaroerendepolitik.pdf Resume_af_hoeringssvar_om_paaroerendepolitik.pdf Hoeringssvar_vedroerende_paaroerendepolitik.pdf

  Pkt. 142

  Forslag til pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af en høring forelægges forslag til pårørendepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til pårørendepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af to borger- og dialogmøder, der blev afholdt i november 2016 og marts 2017, har et udkast til pårørendepolitik været i høring hos alle relevante aktører. Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af udkastet. Høringsperioden udløb den 22. maj 2017, og den har været på fire uger som aftalt på borgermødet i marts 2017.
  Når byrådet har vedtaget pårørendepolitikken, vil Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget få forelagt handlingsplan til udmøntning af politikken til beslutning på møderne i august 2017.
  Der er indkommet 16 høringssvar, som alle er bilagt sagen sammen med et resume. Høringssvarene er positive over for udarbejdelsen af en pårørendepolitik, og høringssvarene rummer både bemærkninger til indholdet af politikken samt redaktionelle bemærkninger.
  På baggrund af høringssvarene har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til pårørendepolitik. Forslag herudover fremgår af bilaget med høringssvarene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 80

  Anbefales.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 88

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann(A), Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 246

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 142

  Godkendt.
  Fraværende Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 143 En styrket ungeindsats

  Projektbeskrivelse_-_En_styrket_ungeindsats.pdf Oversigt_over_kommunale_aktoerer_omkring_unges_uddannelse_og_beskaeftigelse.pdf

  Pkt. 143

  En styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ved byrådets forårsseminar den 20.-21. april 2017 blev behovet for en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune drøftet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afdække, hvordan ungeindsatsen kan styrkes, så alle børn og unge støttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, inden sagen behandles i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  projektbeskrivelse, som fremgår af bilag 1, godkendes,
  alle relevante kommunale aktører, der har opgaver i relation til unges uddannelse og beskæftigelse, inddrages i det videre arbejde,
  det drøftes, hvordan arbejdet med en styrket ungeindsats fra 2018 skal forankres politisk, og
  der gives en status på arbejdet ultimo 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af visionen for Roskilde Kommune er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse og stærke fællesskaber. Imidlertid falder mange unge fra undervejs på deres ungdomsuddannelse. Samtidig er fuldtidsledigheden i Roskilde Kommune blandt de 16-29-årige højere end landsgennemsnittet.
  Der er en lang række aktører involveret i unge menneskers uddannelse og beskæftigelse. Det understreger behovet for en klar sammenhæng mellem de forskellige indsatser og et stort fokus på unges overgange mellem aktører. Af bilag 2 fremgår en oversigt med centrale kommunale aktører omkring unge menneskers uddannelse og beskæftigelse.
  På baggrund af drøftelserne på byrådets forårsseminar har forvaltningen igangsat et arbejde, der sigter mod at styrke ungeindsatsen i Roskilde Kommune. Af bilag 1 fremgår forslag til projektbeskrivelse.
  Forvaltningen er i øjeblikket ved at kortlægge de eksisterende indsatser rettet mod unge i Roskilde Kommune på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I den forbindelse ses også på sammenhængen mellem de eksisterende indsatser. På baggrund af kortlægningsarbejdet igangsættes i anden halvdel af 2017 nærmere analyser af udvalgte områder og problemstillinger. Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats.
  Forslagene til en styrket ungeindsats ventes klar i starten af 2018 og vil have til formål at:
  - øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  - mindske ledigheden blandt unge
  - styrke sammenhængen i de kommunale og øvrige indsatser målrettet unges uddannelse og beskæftigelse.
  - Forvaltningen tilrettelægger arbejdet, så der løbende inddrages viden og erfaringer fra en bred række af aktørerne omkring unges uddannelse og beskæftigelse såvel som fra de unge selv. Samtidig vil forvaltningen også søge inspiration blandt erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse. Endelig vil forvaltningen undervejs tage hensyn til relevante nationale udspil og forslag til ændret lovgivning.
  I slutningen af 2017 gives en status for arbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 81

  Anbefales.

  Skole- og Børneudvalget, 06-06-2017, pkt. 70

  Ad 1-4: Anbefales, dog således, at det præciseres at udvalget præsenteres for en foreløbig status af arbejdet i oktober 2017.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 247

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 143

  Godkendt.
  Fraværende Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 144 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015-21 - Udvidelse af kloakopland i Vindinge Vest - ENDELIG VEDTAGELSE

  Tillaeg_nr._3_til_Spildevandsplan_2015-21_-_Vindinge_Vest_-_ENDELIGT_FORSLAG.pdf

  Pkt. 144

  Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015-21 - Udvidelse af kloakopland i Vindinge Vest - ENDELIG VEDTAGELSE

  Sagsnr. 282398 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Spildevandsplanens kloakopland OF4 skal udvides for, at et område i Vindinge Vest i fuld udstrækning kan kloakeres ved nybyggeri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Tillægget udgør sammen med den eksisterende Spildevandplan 2015-21 plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et areal i det sydvestlige Vindinge. Området er i dag ikke kloakeret, men er delvist omfattet af spildevandsplanen.
  Den planmæssige baggrund for ændringen er, at der i udkast til Kommuneplan 2016 er sket en ændring af planområde 3.B.18, og tilsvarende i udkast til lokalplan nr. 644 er medtaget et område nord for det eksisterende kloakopland OF4, som den nuværende spildevandsplan omfatter.
  Da ændringen omfatter matrikler udenfor nuværende kloakopland og i alt udgør godt 2 ha., vurderes ændringen ikke at kunne ske administrativt, men derimod at kræve et spildevandsplantillæg, hvori udstrækningen af kloakopland OF4 ændres.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at FORS kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse.
  I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i et tillæg hertil, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når der er ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
  Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der ikke er fremkommet nogen kommentarer.
  Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2017-18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2017. FORS oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 249

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 144

  Godkendt.
  Fraværende Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann.

 • Pkt. 145 Forbedring af spildevand- og vandforsyning på Milen

  Samarbejdsaftale_om_realisering_af_anlaeg_for_haandtering_af_spildevand_paa_Milen_mellemlager_og_kloakering_samt_etablering_af_vandforsyning.pdf Spildevandsloesning_mellemlager_Milen._Oekonomisk_vurdering_-_maj_2017.pdf Hensigtserklaering_om_Roskilde_Festivals_fremadrettede_aktiviteter_paa_Milen.pdf

  Pkt. 145

  Forbedring af spildevand- og vandforsyning på Milen

  Sagsnr. 245643 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Fors A/S og Roskilde Kommune har samarbejdet om at forbedre bl.a. spildevandsforholdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. Der fremlægges en samarbejdsaftale til godkendelse hvor rammerne fastlægges for etablering af fast spildevandssystem (kloak og mellemlager) samt vandforsyningsnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. samarbejdsaftale med Fors godkendes, og at
  2. der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2017 til projektet finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Festival, Fors A/S og Roskilde Kommune har samarbejdet om at undersøge forbedringstiltag ift. håndtering af spildevand på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. Parterne foreslår, at der indgås en samarbejdsaftale (bilag 1) om realisering af et anlæg for håndtering af spildevand på Milen (mellemlager og kloakering) samt etablering af vandforsyning.
  Det overordnede mål er at afhjælpe en midlertidig stærkt forhøjet belastning af Bjergmarken Rensningsanlæg ved store arrangementer. Ved den foreslåede løsning opgraderes og fremtidssikres spildevandshåndteringen ved både Dyrskueplads og de omkringliggende arealer, ligesom løsningen kan indgå som del af en fremtidig sikring ift. store regnhændelser fra et større område omkring Vor Frue og Vindinge. Endvidere sikres en optimal håndtering af spildevand fra område med nye idrætsfaciliteter (Målfeltet). Endelig foreslås, at der samtidig med kloakering af Milen, etableres et permanent vandforsyningsnet på Milen, der vil højne hygiejnestandarden ved store arrangementer på Milen. Etablering af vandforsyning og kloak på Milen vil udgøre en væsentlig forbedring af servicen i området, til glæde for lejere og brugere af Milen, som vil understøtte den fremtidige planlagte brug af Milen til rekreative formål. Endelig er der udarbejdet en businesscase, der viser, at økonomien ved projektet balancerer for Fors A/S og for den nuværende primære aktør i området, Roskilde Festival.
  Indledningsvis har parterne kortlagt de eksisterende spildevandsforhold samt behov og ønsker til en fremtidig spildevandsløsning for området. Parterne har på et overordnet niveau undersøgt flere løsninger for spildevandshåndteringen (forelagt udvalget den 31. maj 2016, pkt. 67). Parterne anbefaler, at der etableres en løsning, hvor spildevandet forsinkes i et større mellemlager på Milen og herfra afledes over en længere periode til Bjergmarken Rensningsanlæg. Fors A/S etablerer endvidere ca. 28 punkter/”forsyningsøer” fordelt på Milen, hvorfra der vil være vandforsyning samt mulighed for afledning af spildevand. Forsyningsøerne udmatrikuleres særskilt.
  Byrådet har den 15. februar 2017, pkt. 35, godkendt et tillæg til spildevandsplanen, hvor den overordnede planramme for området fremgår.
  Projektet forventes færdigt juni 2018.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2017.
  Anlægsudgifter for Roskilde Kommune vurderes at være i alt 2,8 mio. fordelt på udstykning af toiletøer, adgangsveje mv. og tilslutningsafgifter til spildevand, vand og el. Udgifterne foreslås dækket ved træk fra kassebeholdning i 2017.
  Udgifterne forventes modsvaret af højere lejeindtægter fra Roskilde Festival, Dyrskue m.fl. i den kommende årrække.
  Det er overordnet anslået, at Fors A/S kan forvente anlægsudgifter på ca. 31 mio. kr. når hele projektet realiseres. Fælles analyse udarbejdet af Fors og Roskilde Kommune viser, at økonomien balancerer for Fors A/S (se bilag 1). Anlægsudgifterne dækkes af særbidrag og øget spildevandsafgift som følge af stigende vandforbrug. Projektet fastsættes som mål af kommunen, hvorved de særlige driftsudgifter ikke vil medføre krav om driftsbesparelser på den øvrige drift. Fors A/S oplyser: ”at businesscasen indeholder finansiering af såvel anlægsinvesteringerne (igennem afskrivningerne) og driftsomkostningerne forbundet med kloakering og vandforsyning på Milen. Der er således ikke nogen direkte takstmæssige konsekvenser ved vedtagelse af projekterne. Det er dog et omfattende projekt med stort internt ressourcetræk, så Fors A/S kan være nødt til at tidsforskyde kommende anlægsprojekter i Roskilde Kommune. Dette vil dog ikke påvirke igangværende og højtprofilerede projekter i kommunen”.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 2.800

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 100

  Anbefales.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 250

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 145

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 146 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Musicon, Kreative boliger

  Pkt. 146

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Musicon, Kreative boliger

  Sagsnr. 292903 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Musicon, Kreative boliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 8. oktober 2014 bevilling til salgsomkostninger på 220.000 kr. og 17. juni 2015 samt 25. november 2015 samlet i alt bevilling til salgsindtægt på 5,6 mio. kr.
  Ejendommen er solgt med overtagelsesdag 1. februar 2016 til en salgspris på 5,6 mio. kr. Salgsomkostninger beløber sig til 136.488 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 83.512 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2017, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 253

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 146

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 147 Indtægts- og udgiftsbevilling til klippekort til plejehjemsbeboere

  Pkt. 147

  Indtægts- og udgiftsbevilling til klippekort til plejehjemsbeboere

  Sagsnr. 289979 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har i april 2017 fordelt en pulje til klippekortsordning på plejecentre. Roskilde Kommune har modtaget 11.492.00 kr. Midlerne skal anvendes inden 31. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 5.746.000 i 2017 og 5.746.000 i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en klippekortsordning til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere.
  Formålet med klippekortsordningen på plejehjem er at give ældre borgere, der er flyttet på plejehjem oplevelsen af fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.
  Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Som det også gør sig gældende i klippekortsordningen i hjemmeplejen, vil borgere have mulighed for at anvende tiden ugentligt på mindre aktiviteter, eller spare tiden op over tid til aktiviteter, der tager længere tid.
  Klippekortsordningen indebærer, at alle plejehjemsbeboere i Roskilde Kommune tilbydes ca. en times ekstra hjælp og støtte om ugen i 2017 og ca. en halv times ekstra hjælp og støtte i 2018. Forskellen i tid til ekstra hjælp og støtte i 2017 og 2018 skyldes, at ordningen ikke har kunnet opstartes pr. 1. januar 2017 og derfor fordeles over færre måneder. Ordningen opstartes 1. juni 2017.
  Forvaltningen tilrettelægger en informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Denne består af pjecer målrettet borgere og pårørende, som udleveres af medarbejdere på plejecentret. Derudover omtales opstart af ordningen i de lokale medier.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager status på ordningens implementering og de foreløbige erfaringer på udvalgets første møde i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune har fået bevilget 5.746.000 kr. i 2017 og i 2018. Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 89

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann(A), Kaj V. Hansen (A)

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 254

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 147

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 148 Indtægts- og udgiftsbevilling på etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven

  Pkt. 148

  Indtægts- og udgiftsbevilling på etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven

  Sagsnr. 290362 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 2,673 mio. kr. i 2017 til etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 2,673 mio. kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. maj 2016 at anvende 3,56 mio. kr. af de ikke disponerede midler fra ældremilliarden til at oprette et produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven i Jyllinge. Hermed vil samtlige plejecentre, foruden Oasen i Viby, have eget produktionskøkken.
  Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i februar 2017 en ansøgningspulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Roskilde Kommune har ansøgt om dækning af udgifterne i forbindelse med oprettelse af produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven. Roskilde Kommune fik den 1. maj 2017 bevilget 2,673 mio. kr. i støtte fra puljen til oprettelse af produktionskøkkenet. De resterende udgifter til etablering af køkkenet indgår som egenfinansiering, hvilket var et krav fra ministeriet.
  Efter byrådets godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillingen til etablering af produktionskøkkenet vil Sundheds- og Omsorgsudvalget tage stilling til de nu ikke disponerede midler fra ældremilliarden på i alt 2,673 mio. kr.
  Produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven forventes at kunne tages i brug i august 2017.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 2,673 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 90

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann(A), Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 255

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 148

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 149 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Pkt. 149

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 195341 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi 2017 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2017-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi,
  2. Plan - og Teknikudvalget bemyndiges til at foretage omdisponering indenfor retningslinjerne i Grøn Blå Strategi – Udviklingsprogram.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 6. december 2012, punkt 321, Grøn Blå Strategi. Realiseringen er i gang, og der vil i 2017 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2017-2020 som indgik i budgetprocessen til budget 2017. Handleplanen 2017-2020 indeholder et overblik over alle igangværende og planlagte projekter samt et overblik over forventet forbrug i 2017. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.
  Der forventes udgifter til projektet S14: Børn i bevægelse i Viby/Viby-stierne, delvis finansieret af midler fra bevillingen til ”Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen” samt flere aktiviteter og dermed udgifter indenfor N2: Borger som Naturplejere. Der forventes også udgifter til O8: Visionen for Hedelands Udviklingsplan, som forventes færdig i 2017.
  Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der vil evt. senere på året blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvis det lykkedes at finde medfinansiering til projektet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.700
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 131

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 256

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 149

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 150 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B26 Jernaldermarken

  Pkt. 150

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B26 Jernaldermarken

  Sagsnr. 292909 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Trekroner B26, Jernaldermarken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B26, Jernaldermarken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med færdiggørelse af byggeriet på storparcellen, Jernaldermarken 2, skal Roskilde Kommune etablere overkørsel til vejareal, samt kobling af dræn fra grunden til offentligt regnvandssystem.
  Projektet forventes startet: Juli 2017
  Projektet forventet afsluttet: Oktober 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen. 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 132

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 257

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 150

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 151 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

  Pkt. 151

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

  Sagsnr. 209082 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til projektering og etablering af de første ressourcepladser på Musicon ved frigivelse af 1,8 mio. af de i alt afsatte 3,9 mio. kr. i rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til den første ressourceplads på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon er nu så langt i sin udvikling, at der er behov for at byggemodne de første ressourcepladser til affaldshåndtering. Ressourcepladserne forventes etableret som nedgravede beholdere til kildesorteret affald, samt et antal små bygninger til særlige sorteringer evt. til genbrug.
  Projektering af ressourcepladserne startes til september og anlægsopstart af den første plads forventes i marts 2018. Byggemodningen forventes afsluttet til maj 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.900
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.800
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 133

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 258

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 151

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 152 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

  Pkt. 152

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

  Sagsnr. 256122 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til trafikale tilpasninger, ved frigivelse af 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til trafikale tilpasninger på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Musicon er der løbende behov for at tilpasse de trafikale forhold til det udviklingsstade bydelen befinder sig i. Dels arbejdes der med forbedring af den interne skiltning, og der skal ske opgradering af Musicons midlertidige parkeringspladser samt udarbejdes en brugsretsaftale med BEC om dobbeltudnyttelse af 140 af deres parkeringspladser. Sidstnævnte kræver ændringer og tilpasninger af eksisterende forhold, med hæve/sænkepullerter skiltning med videre.
  Projektet forventes startet: Juni 2017
  Projektet forventet afsluttet: November 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.900
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 134

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 259

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 152

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 153 Anlægsbevilling - Natur- og Miljøklagenævnets beslutning i sagen om fredning af Værebro Ådal i Roskilde og Egedal kommuner

  Oekonomibilag_-_Fredning_af_Vaerebro_Aadal.pdf

  Pkt. 153

  Anlægsbevilling - Natur- og Miljøklagenævnets beslutning i sagen om fredning af Værebro Ådal i Roskilde og Egedal kommuner

  Sagsnr. 72176 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet, at fredningen af Værebro Ådal skal gennemføres samt beløbet af erstatninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  Natur- og Miljøklagenævnets beslutning tages til efterretning,
  Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. i 2017 vedr. udgifter til erstatningsudbetaling finansieret af kassebeholdningen, og at
  Der afsættes 150.000 kr. årligt til afledt drift fra 2017 og frem finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fredningsnævnets for Østsjælland traf den 18. december 2014 afgørelse om fredning af Værebro Ådal. Egedal og Roskilde kommuner var sammen med Danmarks Naturfredningsforening medrejsere af fredningen. Sagen har tidligere været politisk behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. november 2014, punkt 229.
  Fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatninger blev påklaget af en række lodsejere. Natur- og Miljøklagenævnet har den 24. januar 2017 truffet afgørelse om fredning af Værebro Ådal og erstatningsberegninger er fremsendt i brev af 28. april 2017.
  Den samlede erstatning for fredningen udgør 2.832.300 kr. samt renter og tilkendte godtgørelser for sagkyndig bistand. Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet, at staten afholder ¾ og kommunerne ¼ af tilkendte erstatninger og godtgørelser.
  Roskilde Kommune skal udrede 25% af tilkendte erstatninger og godtgørelser, som er henholdsvis 1.347.450 kr. og 31.000 kr. i alt 344.613 kr. Hertil kommer forrentning fra tidspunktet for Fredningsnævnets afgørelse af 18. december 2014 og indtil erstatningen udbetales med en årlige rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.
  I den tidligere dagsorden er der oplyst, at fredningen vil medføre en afledt drift på 100.000 – 150.000 kr. Siden fredningen blev vedtaget af Fredningsnævnet i efteråret 2014, har Roskilde Kommune indgået flere aftaler om græsning og hegning i overensstemmelse med fredningens formål. Dette sammenholdt med, at der vil blive udgifter til etablering og drift af mange nye stier samt øvrig naturpleje, anslås afledt drift til 150.000 kr. årligt.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,5 mio. kr. i 2017 og 150.000 kr. i 2018 og frem. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 136

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 261

  Anbefales.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 153

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann.

 • Pkt. 154 Grøn varelevering til Roskilde Rådhus

  Pkt. 154

  Grøn varelevering til Roskilde Rådhus

  Sagsnr. 291580 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde Kommunes klimapolitik er der et mål om at reducere CO2-udledningen med 35 % inden 2020. Ved at indgå i et års forsøgsperiode hos CityLogistik analyseres, hvor meget CO2, der kan spares ved at samle leverancer til rådhuset i en daglig levering med el-lastbil.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tegnes en etårige aftale hos CityLogistik om varelevering til Roskilde Rådhus.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  I dag leveres varer til Roskilde Rådhus af en række forskellige vognmænd med op til 10 år gamle last- og varebiler. Hvis disse leverancer håndteres via en omlastningscentral kan varer til rådhuset samles og leveres en gang dagligt med el-lastbil. Dette princip arbejder transportfirmaet CityLogistik efter, hvilket har en række fordele for bymiljø og trafik.
  I den nuværende forretningsgang i transportsbranchen er forsendelser styret af afsenders vilkår, mens modtageren af en forsendelse kun har begrænset mulighed for at påvirke forhold omkring leveringstidspunkter. Som eksempel på denne situation har forvaltningen fortaget en mindre analyse i uge 13, som viser, at der over 4 dage blev leveret 45 forsendelser af 9 forskellige transportører, hvoraf samme transportør leverede varer flere gange dagligt. Disse leverancer ankommer drypvis til rådhuset, hvilket betyder, at der er personale klar til at modtage pakker hele dagen.
  Med en etårig aftale hos CityLogistik bliver alle forsendelser til Roskilde Rådhus omadresseret til Citylogistiks nuværende omlastningscentral i Hvidovre, hvorfra der dagligt vil afgå en el-lastbil med varer til rådhuset. Varerne leveres på et fastlagt tidspunkt, så arbejdsgangen er lettere at planlægge og optimere. En etårig aftale indeholder desuden en registrering af alle forsendelser, så der kan gennemføres en analyse af varestrømmenes omfang og afledt CO2 fra varetransport.
  Henover sommeren 2017 vil CityLogistik undersøge muligheder og kundegrundlag blandt butikkerne i Roskildes bymidte med henblik på at etablere en omlastningscentral i Roskilde. Med en sådan tjeneste viser erfaringer fra Gøteborg, at der vil kunne opnås en betydelig reduktion i antallet vareleverancer til fordel for bymiljøet, CO2-udledningen og fremkommeligheden. I Roskildes tætte bymidte vil en reduktion i antallet af vareleverancer være en fordel for alle, der færdes i bymidten. For byudviklingsprojekter, som Sorte Brødre Plads og Ny Østergade, vil en reduktion i antal og størrelse af vareleverancer betyde mindre plads til lastbilers manøvreareal og mere plads til byrum.
  Udgiften til analysen afholdes indenfor driftsbudgettet. Hvis der viser sig klima- og miljømæssige fordele af ordningen ved afrapportering i forsommeren 2018,vil forvaltningen fremlægge forslag til at gøre ordningen permanent.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet engangsudgiften på ca. 130.000 kr. vil kunne afholdes af driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-06-2017 pkt. 103

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Jeppe Trolle (B), Torben Jørgensen (A) og Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 248

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 154

  Godkendt.
  O kan ikke godkende.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 155 Evaluering og drift af Byens hus

  Evaluering_af_opgaver_og_maal_og_fortsat_drift_af_Byens_hus.pdf

  Pkt. 155

  Evaluering og drift af Byens hus

  Sagsnr. 238265 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges evaluering af opgaver og mål for sekretariatet i Byens hus efter 2 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen af opgaver og mål for sekretariatet i Byens hus tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet bevilligede den 28. januar 2015, punkt 9, midler fra udviklingspuljen frem til udgangen af 2017 til bl.a. etablering af sekretariatsfunktion i Byens hus for at gennemføre visionen for Byens hus. Der blev samtidig bedt om en evaluering af sekretariatets mål og opgaver efter to år. Derudover bad byrådet sekretariatsfunktionen om at udarbejde retningslinjer og fremtidig organisering af Byens hus. Dette blev godkendt den 25. november 2015, punkt 329, og ved samme lejlighed vedtog byrådet princippet om, at eventuelle lejeindtægter skulle tilfalde Byens hus.
  Byens hus er efter to års levetid i en positiv udvikling med over 900 bookinger i 2016 og en realistisk forventning om over 1800 bookinger i 2017. Et bookingsystem er sat i drift, og der er løbende inddragelse af brugerne. Sekretariatet har udviklet folkemøder, Byrådet i Bh og ByLivsLab som nye formater for dialogen på tværs af borgergrupper, forvaltning og politikere. Derudover har sekretariatet deltaget aktivt del i udviklingsarbejdet omkring Den Dynamiske Bymidte, herunder Kulturstrøget samt Stændertorvet i tæt samarbejde med den øvrige forvaltning og en række attraktioner og aktører. Byens hus har desuden formået at tiltrække et bredt udsnit af befolkningen. I den unge målgruppe er det fx sket gennem partnerskaber med BGK (Billedkunstnerisk Grundkursus), ungeprojektet NextWork, RUC, UCSJ og brugergrupper som Ungdommens Røde Kors, Nørdklubben og Roskilde Rotaract.
  For at kunne fortsætte driften på det nuværende niveau samt fortsætte den positive udvikling af Byens hus og de politisk besluttede visioner, er der behov for et fast driftstilskud på yderligere 1,65 mio. kr., da midlerne fra udviklingspuljen stopper med udgangen af 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byens hus får 0,5 mio. kr. i årligt driftstilskud, og har herudover modtaget tilskud fra Byrådets Udviklingspulje. Det forventes besluttet i Økonomiudvalget den 31. maj 2017 (lukket sag), at lejeindtægter fra restaurationen i Byens hus skal bruges på tilbagebetaling af 1,3 mio. kr. over de næste 2-3 år til bl.a. indretning af produktionskøkken.
  Såfremt der er et politisk ønske om at fortsætte driften og udviklingen af Byens hus på nuværende niveau, kræver det en yderligere driftsbevilling på 1,65 mio. kr. fra og med 2018, dvs. et samlet driftstilskud på i alt 2,15 mio. kr. årligt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 84

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 244

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 155

  Godkendt.
  O kan ikke godkende.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 156 Anmodning om optagelse af sag - om beslutning om borgerforslag i byrådet

  Artikel_Danske_Kommuner_-_foerste_borgerforslag.pdf

  Pkt. 156

  Anmodning om optagelse af sag - om beslutning om borgerforslag i byrådet

  Sagsnr. 293799 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard har på vegne af byrådsgrupperne Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten anmodet om at få optaget sag om borgerforslag i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard har på vegne af byrådsgrupperne Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ”Baggrund for forslaget
  Initiativet til forslag er taget 5.6.2017, og er i høj grad inspireret af vedlagte artikel, der stammer fra juni-udgaven af Danske Kommuner, hvor den er bragt på side 6.
  Initiativets indhold er et byråds-beslutningsforslag om, at vi i Roskilde snarest skal indføre en ordning med ”borgerforslag i byrådet” - i lighed med de ordninger der er gældende i Rødovre og Albertslund kommuner.
  Forslagsstillere er byrådsgrupperne for Enhedslisten, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
  Vi finder det er vigtigt, at Roskildes borgere diskuterer og engagerer sig i kommunens udvikling. Det gør de allerede i høj grad. Vi anerkender, at der også i dag gøres forskellige indsatser for at inddrage borgerne i kommunens beslutninger via høringer, borgermøder, lokalråd mv., Men som kommune kan vi gøre mere for at udvide rammerne for en bedre og bredere borgerengagering. Der mangler eksempelvis en mulighed for, at borgere i kommunen selv kan tage sager op og få dem behandlet i byrådet.
  Vi foreslår på den baggrund, at der indføres ret til at få borgerforslag behandlet i byrådet, hvis et vist antal stemmeberettigede borgere støtter forslaget med deres underskrift. Nemlig et antal der mindst svarer til, hvad et byrådsmandat gennemsnitligt kostede ved seneste kommunalvalg. (Ca. 1.500). Underskrifterne bag et borgerforslag skal naturligvis være verificerede, som det da også praktiseres i Rødovre og Albertslund.
  Indenfor rammerne af, hvad byrådet lovligt kan beskæftige sig med, skal retten til borgerforslag alene være begrænset på den måde, at forslag ikke kan omhandle genoptagelse af sager, der allerede tidligere er behandlet af byrådet.
  Når et borgerforslag er fremsat, skal det behandles på samme måde, som byrådet i dag behandler medlemsforslag ifølge forretningsordenen.
  Forslag til byrådsbeslutning:
  Byrådet giver forvaltning til opgave, at udarbejde et konkret forslag om ret for borgerne til at fremsætte forslag i byrådet, som skitseret ovenfor.
  Dette med henblik på at et sådant konkret beslutningsforslag kan forelægges til politisk behandling for Økonomiudvalget i august 2017, og for byrådet senest september 2017.
  Forslagsstillere:
  Karim Arfaoui, Jeppe Trolle, Birgit Pedersen, Henrik Stougaard”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 239

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 156

  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 30 bestående af A, B, F, Ø, O og V. Imod stemte 1, bestående af C. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 157 Cyklistplan 2017 (endelig vedtagelse)

  Cyklistplan_2017.pdf Hoeringsnotat_-_Cyklistplan_2017.pdf Aendringsforslag_til_Cyklistplanen.pdf

  Pkt. 157

  Cyklistplan 2017 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 277945 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Cyklistplan 2017 har været i høring, og det skal besluttes om den skal godkendes endelig med de rettelser, som høringen har medført.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Cyklistplan 2017 godkendes endeligt med de tilføjelser og ændringer, der er beskrevet vedhæftede høringsnotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. november, punkt 227, blev det besluttet at sende udkast til Cyklistplan 2017 i 6 ugers offentlig høring. Der er indkommet i alt 62 høringssvar. Se høringssvarene her. På baggrund af høringen foreslår forvaltningen følgende nye projekter og ændringer i projektkataloget:
  - Asfaltering af grusstien langs jernbanen fra Viby til Syvvejen
  - Jernbanegade (cykelsti)
  - Cykelparkeringsstrategi
  - Store Valbyvej fra Gundsølille til Østrup (sti langs hele strækningen)
  - Himmelev Stien (hævet flade/bump ved Himmelev Bygade/Store Valbyvej)
  - Ringstien (ændres fra fællessti til delt sti hvor fodgængere og cyklister adskilles).
  Byrådet vedtog Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd den 29. marts 2017. Følgende godkendte ændringsforslag i Trafik- og Mobilitetsplanen indarbejdes i Cyklistplanen:
  - Stibro over jernbanen i Viby - (udgår)
  - Foranstaltninger for at forbedre sikkerheden for cyklister, når de ankommer til Gadstrup Skole – (tilføjes eksisterende projekt 5c stier på Ramsømaglevej)
  - Stier på Damgårdsvej (nyt projekt)
  - Sikker cykelforbindelse mellem Hovedvejen (Ringstedvej og krydset Vibyvej/Birkevadsvej (nyt projekt).
  Derudover foreslås det at følgende projekt tilføjes:
  Svogerslev Hovedgade (delte stier).
  Desuden er der foretaget mindre justeringer af layout og sproglige redaktionelle rettelser i planen. Alle forvaltningens forslag til ændringer fremgår vedhæftede høringsnotat.
  Projekterne i Cyklistplan 2017 bidrager til, at opfylde visioner og målsætningerne i Trafik- og Mobilitetspolitikken samt i Klimapolitikken. Projektkataloget er opdelt i tre fokusområder:
  - Børn og Skoler (skolestier, sikre krydsninger og gode transportvaner)
  - Roskilde som Cykelkommune (bedre drift, kombination med kollektiv trafik, information og adfærdspåvirkning)
  - Det Sammenhængende Stinet (sikre og trygge cykelforbindelser i Roskilde bymidte og på langs og på tværs i kommunen mellem byerne og det åbne land).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Realisering af cyklistplanens projekter vil afhænge af den takt de optages i den strategiske anlægsplan og anlægsbudgettet. Flere af cyklistplanens projekter indgår allerede i den strategiske anlægsplan, som forelå til Byrådets Forårsseminar i april 2017, herunder:
  - Cyklistplan (generel pulje), 3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem
  - Store Valbyvej/Campusstien (dobbeltrettet sti), 1 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020
  - Industrivej (fællesstier), 5,5 mio. kr. i 2018
  - Tilslutning til A6 via Møllevej i Jyllinge (indeholder cykelstier langs Møllevej fra bygrænsen til A6), 3,8 mio. kr. i 2018 og 11,7 mio. kr. i 2019.
  - Lyngageren (dobbeltrettet sti), 5,5 mio. kr. i 2020.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 103

  V og O stillede forslag således: "Plan- og Teknikudvalget bakker grundlæggende op om en tunnel under Lindenborgvej (Cyklistplanen 8a), men før udvalget evt. beslutter at fremme et projekt, der koster 8-15 mio. kr. i anlæg, ønsker udvalget et større overblik over den samlede buket af initiativer, der kan forbedre trafiksikkerhed og mobilitet i Svogerslev på længere sigt". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling anbefales med den tilføjelse, at der skal indgå et projekt om cykelsti til Veksø St.

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 198

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 31-05-2017, pkt. 208

  Jeppe Trolle (B) stillede følgende ændringsforslag:
  1) Forslag om cykelspor over Stændertorvet jf. høringssvarene fastholdes, da der ellers ikke er en brugbar Ø-V cykelforbindelse nord for gågaden.
  2) Stibro over banen ved Viby fastholdes.
  3)Det skal specificeres at en ny Parkeringsnorm for cykler skal være implementeret inden udgangen af 2017.
  4) Der ønskes indført en Cykelparkeringsnorm på 4 cykelstativer pr. husstand.
  5) Det fastholdes at der skal indføres mere specifikke målsætninger for cyklistfremme, som foreslået af undertegnede og DCF-Roskilde.
  6) Det specificeres at cykelstien fra Vibyvejen til Ringstedvej linjeføres ad det nordlige Vibyvej (evt. ved at denne afspærres for gennemkørende trafik) og Kumlehusvej, som det også var nævnt i det oprindelige forslag.
  Økonomiudvalget var enigt om at oversende behandlingen af ændringsforslaget fra Jeppe Trolle til Byrådets behandling.
  V og O stillede følgende ændringsforslag:
  "Plan- og Teknikudvalget bakker grundlæggende op om en tunnel under Lindenborgvej (Cyklistplanen 8a), men før udvalget evt. beslutter at fremme et projekt, der koster 8-15 mio. kr. i anlæg, ønsker udvalget et større overblik over den samlede buket af initiativer, der kan forbedre trafiksikkerhed og mobilitet i Svogerslev på længere sigt". V, C og O stemte for. A, B, Ø og F stemte imod.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Karim Arfaoui.

  Byrådet, 31-05-2017, pkt. 125

  Borgmesteren stillede forslag om at sende sagen tilbage til Plan- og Teknikudvalget. For stemte et samlet byråd.
  Fraværende: Morten Gjerskov.

  Supplerende sagsfremstilling

  Ændringsforslag fra Jeppe Trolle, Radikale Venstre vedlægges.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 147

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stiller forslag om at 1,3 og 4 i Jeppe Trolles ændringsforslag indføjes i Cyklistplanen. Forslagene blev sat til afstemning ét ad gangen.
  Forslag 1: For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), imod stemte de øvrige 5 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forslag 3: For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), imod stemte de øvrige 5 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Forslag 4: For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø), Torben Jørgensen (A) og Daniel Prehn (A), imod stemte de øvrige 3 udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget fastholder hermed sin beslutning fra udvalgets møde den 4. maj 2017, punkt 103, og anbefaler denne til byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 252

  Følgende forslag blev sat til afstemning:
  1) Forslag om cykelspor over Stændertorvet jf. høringssvarene fastholdes, da der ellers ikke er en brugbar Ø-V cykelforbindelse nord for gågaden. For stemte Ø, F, B og C. Imod stemte O, V og A. Forslaget blev forkastet.
  2) Stibro over banen ved Viby fastholdes. For stemte B. imod stemte resten af udvalget. Forslaget blev forkastet.
  3) Det skal specificeres at en ny Parkeringsnorm for cykler skal være implementeret inden udgangen af 2017. For stemte C, Ø og B. Imod stemte F, O, V og A. Forslaget blev forkastet.
  4) Der ønskes indført en Cykelparkeringsnorm på 4 cykelstativer pr. husstand. For stemte C, Ø og B. Imod stemte F, O, V og A. Forslaget blev forkastet.
  5) Det fastholdes at der skal indføres mere specifikke målsætninger for cyklistfremme, som foreslået af undertegnede og DCF-Roskilde. For stemte B og F. Imod stemte C, V, A og O. Ø undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
  V og O stillede følgende ændringsforslag:
  "Plan- og Teknikudvalget bakker grundlæggende op om en tunnel under Lindenborgvej (Cyklistplanen 8a), men før udvalget evt. beslutter at fremme et projekt, der koster 8-15 mio. kr. i anlæg, ønsker udvalget et større overblik over den samlede buket af initiativer, der kan forbedre trafiksikkerhed og mobilitet i Svogerslev på længere sigt". V, C og O stemte for. A, B, Ø og F stemte imod.
  Herefter anbefaler et samlet Økonomiudvalg indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 157

  Følgende forslag blev sat til afstemning:
  1) Forslag om cykelspor over Stændertorvet jf. høringssvarene fastholdes, da der ellers ikke er en brugbar Ø-V cykelforbindelse nord for gågaden. For stemte 6, bestående C, Ø, B og F. Imod stemte 25, bestående af A, V og O. Forslaget blev forkastet.
  2) Stibro over banen ved Viby fastholdes. For stemte 1, bestående af B. Imod stemte 30 bestående af A, F, Ø, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  3) Det skal specificeres at en ny parkeringsnorm for cykler skal være implementeret inden udgangen af 2017. For stemte 5, bestående af B, C og Ø. Imod stemte 26, bestående af A, F, O og V. Forslaget blev forkastet.
  4) Der ønskes indført en cykelparkeringsnorm på 4 cykelstativer pr. husstand. For stemte 19, bestående A, B, Ø, F og C. Imod stemte 12 bestående af O og V. Forslaget blev godkendt.
  5) Det fastholdes at der skal indføres mere specifikke målsætninger for cyklistfremme, som foreslået af Radikale og DCF-Roskilde. For stemte 3, bestående af C, B og F. Imod stemte 28, bestående af A, Ø, O og V. Forslaget blev forkastet.
  6) Det specificeres at cykelstien fra Vibyvejen til Ringstedvej linjeføres ad det nordlige Vibyvej (evt. ved at denne afspærres for gennemkørende trafik) og Kumlehusvej, som det også var nævnt i det oprindelige forslag. For stemte 1 bestående af B. imod stemte 30, bestående af A, F, Ø, C, O og V. Forslaget blev forkastet.
  V og O stillede følgende ændringsforslag:
  "Plan- og Teknikudvalget bakker grundlæggende op om en tunnel under Lindenborgvej (cyklistplanen 8a), men før udvalget evt. beslutter at fremme et projekt, der koster 8-15 mio. kr. i anlæg, ønsker udvalget et større overblik over den samlede buket af initiativer, der kan forbedre trafiksikkerhed og mobilitet i Svogerslev på længere sigt". For stemte 13, bestående af V, C og O. Imod stemte 18, bestående af A, B, Ø og F. Forslaget blev herefter forkastet.
  For den samlede cyklistplan stemte et samlet Byråd.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 158 Anlægsbevilling - Sikker skolevej til Lynghøjskolen

  Referat_af_dialogmoede_paa_Lynghoejskolen_8_maj_2017.pdf Oversigt_over_mulige_loesninger.pdf Oekonomibilag_-_sikker_skolevej_til_Lynghoejskolen.pdf Oplaeg_fra_Svogerslev_-_sikker_trafik.pdf

  Pkt. 158

  Anlægsbevilling - Sikker skolevej til Lynghøjskolen

  Sagsnr. 291111 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages beslutning om hvilke projekter, der skal igangsættes i forhold til at gøre skolevejen mere sikker for elever til Lynghøjskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. den opsatte betonafspærring på Lynghøjen fjernes.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017 til realisering af nedenstående trafiksikkerhedspakke med 5 tiltag finansieret af kassebeholdningen
  3. der igangsættes en analyse med henblik på forslag til en trafik- og mobilitetsplan for Svogerslev, som forelægges for udvalget medio 2018.
  4. der optages forhandlinger med ejere af ejendomme ved Lynghøjens erhvervsområde med henblik på afklaring af mulighed for arealerhvervelse til udkørsels- og indkørselsmuligheder fra Lindenborgvej.

  Beslutningskompetence

  Ad 1, 3 og 4: Plan- og Teknikudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets ekstraordinære møde den 22. marts 2017, punkt 74, blev trafiksikkerheden i forbindelse med lastbiltrafik i Svogerslev og Lynghøjen drøftet. Der har været afholdt dialogmøde den 8. maj 2017 med inviterede grundejerforeninger og interessenter (referat vedlagt som bilag).
  En række mulige løsninger er analyseret, og der er identificeret 5 tiltag, som vil øge trafiksikkerheden for skolebørn i Svogerslev samt generelt hæve trafiksikkerheden. Herudover er der i dialogprocessen nævnt en række større tiltag, som kræver yderligere samlet analyse.
  Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes en pakke af 5 trafiksikkerhedstiltag, der på kort sigt kan gøre den eksisterende skolevej mere sikker og øge brugen af de eksisterende stier. De første to tiltag kan finansieres indenfor den almindelige vejdrift, mens de sidste 3 kræver bevilling:

  1. Skiltning med Kiss n’ Ride på Kirkens p-plads og Bogbussens p-plads.
  2. Inddragelse af børn på Lynghøjskolen, så brugen af skolestien øges.
  3. Delte stier på Svogerslev Hovedgade (ca. 2,8 mio. kr.).
  4. Hævet flade på Kongemarksvej (0,25 mio. kr.) samt 40 km/t zone.
  5. Sikring af skolevejens krydsning af Bygaden/Nordgaardsvej (0,05 mio. kr.).

  Projekterne igangsættes nu og forventes afsluttet i løbet af 2017 dog med undtagelse af delte stier på Svogerslev Hovedgade, der først forventes færdigetableret medio 2018.
  Herudover har der været dialog om muligheder for bl.a. at sikre ind/udkørselsforhold for tung trafik fra Lindenborgvej og også andre trafikomlægningsprojekter i Svogerslev. Forvaltningen foreslår derfor en helhedsorienteret tilgang via en Trafik- og Mobilitetsplan for Svogerslev og herunder undersøgelse af muligheder for arealerhvervelse mhp. trafikomlægning – jf. også anden (lukket) sag på udvalgets dagsorden.
  Til orientering er endvidere som bilag 4 vedhæftet et oplæg til sikker trafik i Svogerslev udarbejdet af en gruppe i byen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,1 mio. kr. i 2017. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 135

  Indstillingens punkt 1, 3 og 4: Godkendt
  Indstillingens punkt 2: Anbefales.
  Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en vurdering af oplægget fra Svogerslev Sikker Trafik's økonomiske og trafikmæssige konsekvenser til udvalgets budgetbehandling i august 2017.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 260

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 158

  Indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, V, B, F og C . O undlod at stemme.
  Indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget blev godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann.

 • Pkt. 159 Afvikling af overskydende kapacitet i flygtningeboliger

  Kapacitetsbehov_indkvarteringssteder.pdf

  Pkt. 159

  Afvikling af overskydende kapacitet i flygtningeboliger

  Sagsnr. 214440 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Tilstrømningen af flygtninge er aktuelt faldende. For at undgå tomgangspladser vil det være nødvendigt at afhænde nogle af de bygninger, kommunen har anskaffet til brug for midlertidig indkvartering. Udover opsigelse af enkelte lejemål foreslår forvaltningen frasalg af 5 villaer opkøbt til formålet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med salg af Bakkevej 3 i Jyllinge, Åvej 10 i Jyllinge, Baunegårdsvej 22 i Jyllinge, Merkurvej 4 i Jyllinge samt Hjørnekilden 1 A+B i Svogerslev.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På grund af stigende pres på kommunens indkvarteringsboliger til flygtninge besluttede byrådet første gang i september 2015 at opkøbe villaer for at løse en del af kapacitetsproblemet. Kommunen ejede i forvejen 2 villaer, og siden byrådets beslutning er yderligere 7 villaer blevet opkøbt og ombygget til formålet. Med lukning af Asylcenter Roskilde fik kommunen i slutningen af 2016 tilbudt at leje Kurhuset i Sankt Hans området. Leje af den ene af Kurhusets to fløje blev påbegyndt januar 2017.
  I løbet af de seneste få måneder har tilstrømningen af nye flygtninge vist sig at falde markant. Roskilde Kommune fik tildelt en kvote på 314 flygtninge i 2017, men dette tal blev efterfølgende nedjusteret til 179, og i maj 2017 blev tallet yderligere nedjusteret til 97. Senest har Udlændingestyrelsen meddelt, at kommunens kvote forventes at blive 53 flygtninge i 2018. Holder forudsætningerne, viser forvaltningens beregninger, at behovet for indkvarteringspladser vil være reduceret med ca. 115 pladser i løbet af 2 år.
  For at undgå tomgangspladser, som vil udløse merudgifter i forhold til budgettet, opsiger forvaltningen hurtigst muligt lejemålene Ørstedvej 37, Nymarksvej 11 B, Birkedevejen 1 og Sdr. Alle 5, og leje af den næste fløj i Kurhuset udskydes på ubestemt tid.
  Forvaltningen foreslår yderligere, at udvalget beslutter at sælge de 5 villaer, der har gennemgået mindst ombygning til indkvarteringsformål, og dermed lettest kan sælges til familiebolig uden økonomisk tab. Ophør af de nævnte lejemål og salg af de foreslåede 5 villaer vil reducere antallet af indkvarteringspladser med i alt 123 pladser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Regulering af driftsudgifter ved ophør af lejemål og salg af villa vil indgå i budgetlægningen af budget 2018 som tekniske korrektioner.
  Såfremt salg af villaer besluttes vil der blive fremlagt særskilte anlægssager på hver enkelt villa i forbindelse med salg.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2017, pkt. 79

  A og V anbefaler indstillingen. O og Ø tog forbehold.
  Udvalget ønsker, at det undersøges - ift. lånefinansiering og lokalplaner - om boligerne kan anvendes til andre formål end flygtningeboliger.
  Udvalget har den 6.juni 2017 modtaget en forespørgsel fra Ros Efterskole om leje af lokaler i Kurhuset ved Sct. Hans.

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 245

  Sagen sendes tilbage til Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på at undersøge om samtlige de overskydende boliger kan anvendes til boligsociale formål inden eventuelt salg i fri handel foretages.

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 159

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann

 • Pkt. 160 Godkendelse af materiale til udbud af erhvervs- og turismeservice

  Udkast_til_udbudsmateriale_Roskilde_Kommune_-_Erhvervs-_og_Turismeservice.pdf

  Pkt. 160

  Godkendelse af materiale til udbud af erhvervs- og turismeservice

  Sagsnr. 249393 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har tidligere besluttet, at opgaven med at løse erhvervs- og turistservicen skal sendes i et offentligt udbud. Der foreligger nu et udkast til et færdigt udbudsmateriale, som udvalget skal godkende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udbudsmaterialet godkendes og opgaverne sendes i udbud.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget har tidligere besluttet, at opgaverne omkring erhvervs - og turismeservice, som i dag løses af Erhvervsforum Roskilde i regi af partnerskabsaftalen med UVEG, skal sendes i et offentligt udbud.
  Udvalget besluttede endvidere på deres møde den 28. april 2017:
  - At midlerne i udbuddet allokeres med 40 % til opgaven med erhvervsservice og 60 % til at løfte opgaven med turismen.
  -
  - At opgaverne udbydes for en periode på fire år.
  - At turistbureauet skal opfylde autorisationsreglerne om at være et grønt I-bureau, og i hele den udbudte periode ligge på Stændertorvet med mindre, at man politisk beslutter sig for noget andet.
  Der foreligger nu et udkast til et færdigt udbudsmateriale, som er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering, 09-06-2017, pkt. 42

  Der blev på mødet stillet to forslag til punktet:
  Venstre foreslår, at erhvervsservice hjemtages til Roskilde Kommune med virkning fra den 1.1.2018.
  Socialdemokratiet foreslår, at Roskilde Kommune kommer med et kontroltilbud på erhvervsservicen
  Ad. pkt. 1. For stemte 3, Annie Larsen (V), Lars-Christian Brask (V) og Jacob Søgaard Nielsen (V). Imod stemte 4, Karim Arfaoui (A). Morten Gjerskov (A) og Jakob Boysen (A) og Lars Lindskov (C), Der var to som undlod at stemme nemlig Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Morten Langager (Dansk Erhverv). Forslaget dermed forkastet.
  Ad pkt. 2. For stemte 4, Lars-Christian Brask (V) Karim Arfaoui (A), Morten Gjerskov (A) og Jakob Boysen (A). Imod stemte 3, Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Lars Lindskov (C), , Der var to som undlod at stemme nemlig Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Morten Langager (Dansk Erhverv). Forslaget anbefales overfor Økonomiudvalget.
  Følgende deltog ikke i punktet: Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet)
  Følgende deltog ikke i selve beslutningen: Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Jens Müller (observatør Erhvervsforum Roskilde), Svend Overgaard (Roskilde Handel), Torben Strand (Dansk Industri) og Claus Christiansen (Visit Roskilde).
  Venstre begærede sagen i byrådet

  Økonomiudvalget, 13-06-2017, pkt. 266

  Økonomiudvalget var enigt i at erklære Joy Mogensen (A) inhabil ved behandlingen af punktet.
  Ø stillede forslag om at både Erhvervsservice og Turismeservice hjemtages til Roskilde Kommune, med virkning fra det snarest mulige tidspunkt, som er hensigtsmæssigt under hensyn til involverede parter. For stemte Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F) og Merete Dea Larsen (O). Imod stemte Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V), Karim Arfaoui (A) og Lars Lindskov (C). Jeppe Trolle (B) undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
  V stillede forslag om at alene erhvervsservicedelen hjemtages. For stemte Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V), Henrik Stougaard (Ø), imod stemte Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C) og Birgit Pedersen (F). Forslaget blev forkastet.
  A stillede forslag om at kommunen laver et kontrolbud på erhvervsservice. For stemte Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V), Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Lars Lindskov (C). Forslaget blev anbefalet.
  Fraværende: Joy Mogensen (grundet inhabilitet)

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 160

  Byrådet var enig i at erklære Joy Mogensen (A) inhabil ved behandling af punktet.
  Ø stillede forslag om at både Erhvervsservice og Turismeservice hjemtages til Roskilde Kommune, med virkning fra det snarest mulige tidspunkt, som er hensigtsmæssigt under hensyn til involverede parter. For stemte 15, bestående af Ø, O og V. Imod stemte 14 bestående af A, B og C. Forslaget blev godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann, Birgit Pedersen og Joy Mogensen (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 161 Anmodning om optagelse af sag om udbud af erhvervs- og turismeopgaver

  Erhvervsfremme_under_lup_i_Roskilde.pdf Notat_vedr._turistindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf Notat_-_Udbud_af_erhvervs-_og_turismeservicen_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 161

  Anmodning om optagelse af sag om udbud af erhvervs- og turismeopgaver

  Sagsnr. 292986 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bent Jørgensen (V) har anmodet om at få optaget sag om udbud af erhvervs- og turismeopgaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bent Jørgensen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Inden UVEG behandler sagen den 9. Juni om udbud af erhvervs- og turismeopgaver ønskes en drøftelse og vurdering af om de afsatte midler står mål med den indsats og ambitionsniveau byrådet ønsker. I rapporten "erhvervsfremme under lup i Roskilde" peges der bl.a. på at der i Roskilde er afsat forholdsvis færre midler i forhold til de kommuner, der sammenlignes med. Rapporten peger også på en række områder, som vi kan styrke, hvilket Økonomiudvalget bør forholde sig til inden et nyt udbud iværksættes.
  Til punktet bedes der vedlægges oversigt over det samlede budget inkl puljer, der er afsat til erhvervsfremme samt rapporten:"Erhvervsfremme under lup i Roskilde".

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan oplyse, at der i årene 2015-2017 har været budgetteret følgende udgifter til erhvervsfremme og turisme.

  2015 2016 2017
  Partnerskabsaftale med erhvervsforum 3.209.411 3.219.400 3.243.000
  UVEG – budgetaftale 2015-2018 3.000.000 2.500.000 2.500.000
  UVEG – budgetaftale 2017 – Event og erhvervspulje 2.500.000

  Økonomiudvalget, 17-05-2017, pkt. 187

  Økonomiudvalget var enigt om at erklære Joy Mogensen inhabil ved behandling af punktet.
  Sagen blev udsat til den 7. juni.
  Fraværende: Joy Mogensen (grundet inhabilitet)

  Økonomiudvalget, 07-06-2017, pkt. 219

  Økonomiudvalget var enigt om at erklære Joy Mogensen inhabil ved behandling af punktet.
  Et flertal i Økonomiudvalget var enig om at sende forslag om at forhøje grundpuljen med 1. mio. kr. til erhvervs- og turismeindsatsen videre til budgetdrøftelserne.
  Lars Lindskov (C) forslog at: som supplement til de nuværende rammevilkår for erhvervsservice og turisme, som lige nu behandles i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i forbindelse med igangværende proces for omvendt udbud af opgaven, inviteres byderne til at kunne præsentere tillægspakker. Disse skal indbefatte en professionel begrundelse fra byder om årsag til behov for forøgelse af budget samt begrundelse for fordelingen heraf. Endelig skal tilbudsgiver sandsynliggøre de forventede resultater af de pågældende tillægspakker samt kvantificerede tillægsbudgetter. Dette eller disse tillæg til rammevilkårene skal således både have til formål at vejlede Roskilde Kommune og at fungere som element i forhandlingerne om budget 2018 og overslagsårene.
  Henrik Stougaard (Ø) ønsker at opgaven med erhvervs- og turismeindsatsen hjemtages.
  Merete Dea Larsen (O) begærede sagen i byrådet, idet hun ønsker at der afsættes 1. mio. kr. inden udbud foretages.
  Fraværende: Joy Mogensen (grundet inhabilitet).

  Byrådet, 14-06-2017, pkt. 161

  Byrådet var enigt i at erklære Joy Mogensen inhabil ved behandling af punktet.
  O stillede forslag om, at der afsættes 1. mio. kr. mere til opgaven. For stemte 3, bestående af O. Imod stemte 23 bestående af A, B, C og V. Ø undlod at stemme. Forslaget blev herefter forkastet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen, Bente Dieckmann, Birgit Pedersen, Joy Mogensen (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 162 Salg af småarealer(Lukket)

 • Pkt. 163 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 164 Salg af ejendom mv.(Lukket)

 • Pkt. 165 Udbud af pengeinstitutaftale og kapitalforvaltning(Lukket)

 • Pkt. 166 Status på Ny Østergade projekt og forlængelse af optionsaftale(Lukket)

 • Pkt. 167 Restauration i Byens hus(Lukket)

 • Pkt. 168 Stauts på Ny Østergade projekt og forlængelse af optionsaftale(Lukket)