You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 21, 2016 - 17:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 305 Spørgetid

  Spoergsmaal_fra_Jan_Bjergskov_Larsen.pdf

  Pkt. 305

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Der er indkommet spørgsmål fra Jan Bjergskov Larsen vedrørende Skoleområdet.
  Brevet i sin fulde ordlyd er vedhæftet dagsordenen.

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 305

  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 306 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 306

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 306

  Torben Jørgensen (A) havde lovligt forfald. Anne Dorte Nygaard var indkaldt som stedfortræder. Tomas Breddam (A) havde lovligt forfald. Kristoffer Okholm-Naut var indkaldt som stedfortræder.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden med ny sagsfremstilling som pkt. 351 som erstatning for pkt. 318, som foreslås taget af dagsordenen. Ø, O og B kan ikke tiltræde, at pkt. 351 optages til behandling på byrådsmødet, Begrundelsen er at dagordenspunktet og materialet er modtaget med alt for kort varsel, jfr. styrelseslov og forretningsorden.
  Dagsordenspunkt og de tilhørende nye bilag er således modtaget mindre end et døgn før Økonomiudvalgsmødet tidligere i dag, og kun lige godt et døgn før byrådsmødet, og begge dele er klart mindre end det foreskrevne.
  Der protesteres på den baggrund mod at sagen behandles på dette møde. Det gøres endvidere gældende at behandlingen af sagen skal udsættes, idet der ikke er tale om en sag, hvor formålet med en beslutning forspildes, eller hvor kommunens interesser væsentligt tilsidesættes, hvis der ikke træffes beslutning her og nu.
  For at optage pkt. 351 på dagsordenen stemte 24, bestående af A, F, C og V. imod stemte 7 bestående af Ø, O og B. Sagen kunne herefter optages på dagsordenen.
  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 307 Anmodning om optagelse af sag - Tidsbestilling i Borgerservice-betjeningen

  Pkt. 307

  Anmodning om optagelse af sag - tidsbestilling i Borgerservice-betjeningen

  Sagsnr. 287065 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om at få optaget pkt. 179 fra Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden den 7. december 2016 om ”Tidsbestilling i Borgerservice betjeningen.”

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard, Enhedslisten ønsker at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ”Vi fra EL-byrådsgruppe skal gøre opmærksom på sag 179 på KIU's dagsorden.
  Dette er en sag der handler om at ændre betingelserne omkring brug af borgerservice.
  Forslaget går i hovedtræk på, at der fremover ikke serviceres uden forudgående tidsbestilling.
  Dette er for os at se en stor og principiel ændring. Tænk f.eks. på borgerreaktionerne da man indførte tilsvarende system for skadestuerne.
  Derfor er det naturligvis ikke ukontroversielt, og vi finder at sagen - i lighed med flere tidligere sager der har omhandlet det principielle mht. det rent indholdsmæssige for borgerservice - burde være sat på ØU's dagsorden først, eller i det mindste parallelt.
  Som landet ligger, hvor sagen alene er sat på KIU’s dagsorden, til endelig afgørelse, skal jeg derfor på vegne af EL byrådsgruppe, med henvisning til gældende regler (kommunale styrelseslovs § 11), begære KIU-sag 179 forelagt førstkommende byråds-møde til afgørelse, altså som beslutningssag.”

  Pkt. 179 fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december 2016 er indsat nedenfor:

  Resume

  Der indføres obligatorisk brug af tidsbestilling i Borgerservice på rådhuset samt mulighed for tidsbestilling i lokalbibliotekerne i dele af den bemandede åbningstid pr. 1. april 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at muligheden for tidsbestilling udvides, at der indføres obligatorisk brug af tidsbestilling i betjeningen af borgerne i Borgerservice på rådhuset, samt at der gives mulighed for tidsbestilling på lokalbibliotekerne i dele af den bemandede åbningstid pr. 1. april 2017

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved den nye organisering af borgerservice pr. 1. januar 2015 var forventningen dels forbedringer i servicen ved at udnytte de gode åbningstider og bibliotekernes tilstedeværelse lokalt, dels en effektivisering. En af forudsætningerne var, at der i kraft af udbredelsen af de digitale løsninger ville ske et fald i antallet af henvendelser til Borgerservice. Det har vist sig ikke at være tilfældet. Det har givet problemer med både ventetider og dermed mindre god service for borgerne samtidig med en mindre effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgangene i afdelingen. Samtidig er der blevet taget positivt imod muligheden for tidsbestilling ved sager om pas og kørekort.
  Derfor foreslås det, at muligheden for tidsbestilling udvides til alle sagstyper, samt at der indføres obligatorisk tidsbestilling på rådhuset. Desuden udvides med mulighed for tidsbestilling på lokalbibliotekerne i dele af den bemandede åbningstid. Det giver borgerne sikkerhed for at komme til på bestemt tidspunkt og møde den rette kompetence. Det giver samtidig mulighed for at tilpasse bemandingen til behovet og dermed sikre effektiv arbejdstilrettelæggelse.
  På hovedbiblioteket og i Jyllinge kan man to dage om ugen komme uden tidsbestilling, i Viby en dag om ugen. Løsningen tilgodeser, at hastende borgerhenvendelser altid kan behandles.
  Implementeringen på rådhuset indføres i flere faser. Frem til medio januar 2017 er tidsbestilling et tilbud sammen med den frie adgang. Erfaringerne herfra anvendes til tilpasning af løsningen. Derefter forstærkes indsatsen for at bringe borgerne over på tidsbestillingsløsningen, samtidig med at der opretholdes et beredskab til henvendelser uden tidsbestilling. Pr. 1. april 2017 bliver tidsbestilling obligatorisk. Ved receptionen etableres der straksafklaring af simple opgaver og hjælp til tidsbestilling. Uopsættelige henvendelser håndteres alle dage på hovedbiblioteket. Borgerne kan bestille tid via hjemmesiden, ved henvendelse på et af bibliotekerne eller i receptionen på rådhuset. Informationscentret kan booke telefoniske henvendelser.
  På lokalbiblioteket i Jyllinge indføres der en ny mulighed for tidsbestilling til henvendelser vedr. pas på mandage, torsdage og fredage. Tirsdage og onsdage betjenes borgerne som i dag uden tidsbestilling. I Viby indføres tilsvarende en ny mulighed for tidsbestilling tirsdage, onsdage og fredage. Mandag betjenes borgerne som i dag uden tidsbestilling. På hovedbiblioteket betjenes borgere uden tidsbestilling torsdage og lørdage.
  Der gennemføres relevante, intensive informationskampagner i alle faser.
  Servicemålet er en max ventetid på 14 dage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 179

  Godkendt med den ændring, at servicemålet sættes til max 7 arbejdsdage for ventetid på tidsbestilling.
  Kultur- og Idrætsudvalget lægger vægt på, at borgerne gives den bedst mulige service og præciserer, at borgere, der ikke har bestilt tid, ikke afvises, men ved henvendelse ydes den fornødne hjælp til afklaring og til evt. tidsbestilling.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 307

  Ø stillede følgende ændringsforslag: I stedet for det indstillede besluttes: At der IKKE indføres obligatorisk tidsbestilling i borgerservice og at opgive det aktuelle ”effektiviseringsmål” vedrørende borgerservice. For stemte 3 bestående af Ø. Imod stemte 28 bestående af A, B, F, C, O og V. For Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning stemte 28, bestående af A, B, F, C, O og V. imod stemte 3 bestående af Ø. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning blev herefter godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 308 Anmodning optagelse af sag om mulighed for akutbolig på Kurhus del af Sct. Hans

  Pkt. 308

  Anmodning optagelse af sag om mulighed for akutbolig på Kurhus del af Sct. Hans

  Sagsnr. 287992 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Gitte Simoni (O) har anmodet om at få optaget sag om mulighed for akutbolig på Kurhus del af Sct. Hans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Gitte Simoni, Dansk Folkeparti ønsker at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ”Dansk Folkeparti ønsker, som et led i at hjælpe borgere på kommunens akutventeliste, at leje en del af Kurhuset på Sankt Hans. Kurhuset skal bruges til at huse borgere med akut behov for en akutbolig.
  Vi oplever at kommunens akutventeliste ikke kan hjælpe borgere med et akut behov for en akutbolig. Derfor ser vi en mulighed i at leje en del af Kurhuset, hvor disse borgere i en begrænset periode kan bo, indtil kommunens akutventeliste har mulighed for at henvise til en varig bolig.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 308

  Gitte Simonis forslag blev sat til afstemning. For stemte 3 bestående af O. Imod stemte 28 bestående af A, B, F, Ø, C og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 309 Forslag om ændret organisering af ejendomsområdet

  Forslag_til_aendret_organisering_af_ejendomsomraadet_med_bemaerkninger.pdf Sammenfatning_-_Forslag_til_aendret_organisering_af_ejendomsomraadet.pdf

  Pkt. 309

  Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet

  Sagsnr. 276223 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med henblik på at borgere og institutioner vil møde ensartet vedligeholdelsesstand og serviceniveau på tværs af kommunens ejendomme og at kommunen kan få ”mere for pengene” gennem optimering af opgaven vedrørende ejendomsdrift.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til ændret organisering af ejendomsområdet godkendes, og at der arbejdes videre med den detaljerede forberedelse med inddragelse af ledere og teknisk servicepersonale samt nedsættelse af en implementeringsgruppe med deltagelse af 3 HMU-medarbejderrepræsentanter.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På møde den 2. marts 2016 godkendte Økonomiudvalget, at forvaltningen arbejder med oplæg til politisk forelæggelse om principper for ejendomsadministration og forslag til konkrete modeller for Facility Management i Roskilde Kommune.
  Med udgangspunkt i et omfattende analysearbejde af den nuværende praksis i Roskilde Kommune konkluderes det, at det er en god ide at samle indsats og ressourcer for på den måde at opnå en samlet optimering og styring af, hvordan kommunes samlede ejendomsmasse og – økonomi anvendes bedst muligt. Der er tale om en ejendomsmasse på 500.000 m2 til en betydelig værdi på 7 mia.kr. og med en stor årlig udgift på over 300 mio.kr. om året.
  Analysen konkluderer, at der generelt mangler overblik over ejendomsområdet, og at det ved at samle indsats og ressourcer og se mere på tværs, vil det være muligt at
  - tilpasse hurtigere ved ændrede behov for lokaler,
  - opnå bedre udnyttelse af ejendommene, f.eks. ved at flere brugergrupper har adgang til ejendommene,
  - opnå mere ensartet kvalitet og serviceniveau og på sigt bedre og mere ensartet vedligeholdelsesstandard til gavn for borgere og brugere
  - få ”mere for pengene” gennem optimering og øget professionalisering/faglighed vedrørende den daglige ejendomsdrift, så det bliver en kerneopgave at sikre, at kommunens ejendomme fungerer som gode rammer for de enkelte ”ejendomsbrugeres” (institutioners) løsning af de kommunale serviceopgaver
  I forbindelse med arbejdet med forslaget har der på workshop og dialogmøder med ledelse og teknisk servicepersonale (serviceledere og servicemedarbejdere) fra institutionerne været eksempler på ”mere for pengene” og enkelte skal medtages her.
  - Teknisk servicepersonale på skoler og plejecentre udfører vedligeholdelsesarbejder, mens klubber og daginstitutioner, som ligger tæt på bruger ledelsesressourcer på at få håndværkere til selv mindre ting, hvilket er omkostningsfuldt i forhold til at lade teknisk servicepersonale løse opgaven
  - På nogle skoler er indkøbt både græsslåningsmaskiner og snerydningsmaskiner, som ikke udnyttes nok. De kunne også køre på naboinstitutioner, eller det kan vælges at konkurrenceudsætte opgaven for større områder.
  Den nuværende opgave- og ansvarsfordeling, hvor de enkelte institutioner ses som ”ejendomsejere”, giver meget stor fleksibilitet for den enkelte institution, da den enkelte institution i meget høj grad alene beslutter og prioriterer vedr. anvendelse/udnyttelse af ejendommen og vedr. indvendig vedligeholdelse og pleje af udearealer. Omvendt betyder det, at ansvaret er delt på så mange aktører, at det resulterer i manglende overblik og mange ”lokaler praksisser”, som fører til forskelligartet service- og kvalitetsniveau på tværs af kommunens ejendomme.
  På dialogmøderne har der fra institutionernes side været positive tilkendegivelser overfor behovet og muligheder for at få større overblik og ”mere for pengene”, men samtidig har der også været stor opmærksomhed og bekymring for at miste den nuværende fleksibilitet.
  Ved udarbejdelsen af det endelige forslag til en ændret organisering er der derfor lagt stor vægt på, at det skal være muligt at opnå øget kvalitet og optimering/effektivitet ved at samle indsats og ressourcer samtidig med, at forslaget understøtter decentrale institutioners behov for fleksibilitet og høj grad af tilstedeværelse af teknisk servicepersonale. Der er tale om en mellemmodel mellem den nuværende helt decentrale organisering og en helt central organisering.
  Der er to hovedelementer i modelforslaget:
  - Der oprettes en central ejendomsenhed med samlet og overordnet fokus på kommunens ejendomme
  - Organisering af løsning af daglige opgaver vedr. ejendomsdrift og serviceopgaver ændres ved, at
  o teknisk servicepersonale tilknyttes ejendomsenheden, og det daglige arbejde organiseres i geografiske distrikter på tværs af institutionstyper, så alle kommunens institutioner har adgang til teknisk service, hvilket ikke er tilfældet i dag
  o på store/komplekse ejendomme, som skoler og plejecentre, der i dag har eget teknisk servicepersonale, vil der fortsat være daglig tilstedeværelse af en fast teknisk serviceperson
  o økonomien samles, men med et råderum i de enkelte distrikter
  Forslaget har efterfølgende været i høring i MED-organisationen og høringsmateriale og svar fremgår af http://intra/hoering-om-aendring-af-struktur-ejendomsomraadet. Der er generelt tilslutning til behovet for en central ejendomsenhed, mens den ændrede organisering af teknisk servicepersonale møder tilslutning fra nogle og modstand fra andre.
  Det skal understreges, at forslaget på nuværende tidspunkt udgør rammen for den endelige organisering, og at der forude ligger en meget grundig forberedelsesfase med inddragelse af ledere og teknisk servicepersonale, hvor der vil være fokus på de bekymringspunkter, som der er givet udtryk for i høringen.
  I høringssvaret fra medarbejdersiden i HMU lægges stor vægt på inddragelse af medarbejdere i det fortsatte arbejde. I forbindelse med behandlingen i HMU lægger et samlet HMU vægt på, at arbejdet fortsættes med inddragelse af en tværgående implementeringsgruppe med deltagelse af 3 HMU medarbejderrepræsentanter. Endvidere lægger et samlet HMU vægt på, at der senere i processen sker den behørige MED-inddragelse i organisationen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Budgetter til bl.a. indvendig vedligeholdelse vil ved opstart blive flyttet til den centrale ejendomsenhed.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 562

  Godkendt. Det bemærkes, at ITC fortsat i en fremtidig model skal opretholde sin centrale funktion med social kontakt til og aktivering af sårbare borgere i beskyttet beskæftigelse. Der vil blive orienteret om det samlede forslag på Økonomiudvalgets januarseminar.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Lars Lindskov tager forbehold.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 309

  V stillede forslag om, at der i arbejdet tillige fremlægges forslag om hvordan opgaven kan konkurrenceudsættes. For stemte 13, bestående af V, O og C. Imod stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Økonomiudvalgets flertalsbeslutning blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, C, O og V. Imod stemte 3 bestående af Ø. Indstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter godkendt.
  Ø kan ikke tiltræde indstillingen, idet det foreliggende forslag udgør en meget voldsom centralisering af ejendomsdriften. En centralisering der udelukkende har fokus på økonomien i ejendomsdriften isoleret set. I tilsvarende alt for høj grad glemmer forslaget de service- og velfærds- funktioner og sammenhænge de enkelte ejendomme skal indgå i. Gennemførelse af forslaget vil svække den decentrale medindflydelse på egne forhold, vil svække fagudvalgenes kompetence over ”egne” ejendommes funktion, og sidst men ikke mindst vil forslagets gennemførelse på sigt give udfordringer for funktionaliteten af de berørte kommunale service- og velfærds-enheder. Dermed betyder forslagets gennemførelse i sidste ende enten forringelser eller merudgifter på disse kommunale områder.

  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 310 Forslag om bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Notat_om_sikkerhedsstillelse_i_forbindelse_med_bygge-_og_anlaegsopgaver.pdf

  Pkt. 310

  Forslag om bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Sagsnr. 249393 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Venstre foreslår, at Roskilde Kommune indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved ”Stormødet for lokale håndværkere” på Rådhuset den 11. oktober 2016 blev der fremført følgende fire parameter som såvel Dansk Byggeri som Håndværksrådet, fremførte som en stor ulempe og meget besværligt for erhvervslivet, og som var en del af forklaringen på at Roskilde Kommune var røget ned på Dansk Byggeri liste over Erhvervs- og Byggevenlige kommuner. Det drejede sig om:
  - Dækningsafgiften
  - Kædeansvar med økonomisk hæftelse
  - Rekruttering – mangel på teknisk uddannede
  - Bagatelgrænse ved arbejdsgaranti (Roskilde Kommune stiller i udgangspunktet arbejdsgaranti ved alle projekter).
  I forhold til sidstnævnte blev der efterlyst en bagatelgrænse, for hvornår der skal stilles arbejdsgaranti.
  Venstre foreslår derfor at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering indstiller til Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 56

  Udvalget anbefaler forslaget fra Venstre med den bemærkning, at modellen med den nye bagatelgrænse på 500.000 kr. evalueres efter et år.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 535

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 16. november 2016 blev der stillet spørgsmål om, hvor mange opgaver om året der ca. ville være, hvor der ikke vil være garantistillelse, såfremt der indføres en bagatelgrænse på 500.000 kr. Det skønnes, at der vil være 40-50 tilfælde årligt, hvor der ikke vil være garantistillelse, hvis der indføres en bagatelgrænse på 500.000 kr.
  Der blev endvidere stillet spørgsmål om sociale klausuler ville være gældende, hvis der indføres en bagatelgrænse. Kommunens krav til sociale klausuler omfatter alle aftaler og berøres ikke af indførelse af en bagatelgrænse. Såfremt en aftalepart overtræder en social klausul, og det medfører, at kommunen vil gøre misligholdelse gældende og afbryder samarbejdet med leverandøren, vil der i de tilfælde, hvor der ikke er en garantistillelse ikke være en garantisum, som vil kunne anvendes til at dække kommunens evt. merudgifter ved det afbrudte samarbejde. Dette vil dog givetvis være sjældent forekommende, da kommunen ikke har mulighed for at stille krav om lærlinge- og praktikpladser ved så små opgaver.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 563

  Et flertal i Økonomiudvalgets bestående af Joy Mogensen, Karim Arfaoui, Jeppe Trolle, Henrik Stougaard g Birgit Pedersen ønsker at fastsætte en bagatelgrænse på 300.000 kr. i en forsøgsperiode frem til august 2017.
  Et mindretal bestående af Lars Lindskov, Merete Dea Larsen, Lars-Christian Brask og Bent Jørgensen ønsker at fastsætte en bagatelgrænse på 500.000 kr. i en forsøgsperiode frem til august 2017.
  V og C og O kan ikke godkende flertallets forslag og begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 310

  V, C og O stillede forslag om at bagatelgrænsen sættes til 500.000 i en forsøgsperiode frem til august 2017. For stemte 13, bestående af V, C og O. Imod stemte 18, bestående af A, B, F og Ø.
  Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. O undlod at stemme.
  Fraværende. Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 311 Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for byudvikling i Ny Østergade

  Pkt. 311

  Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for byudvikling i Ny Østergade

  Sagsnr. 206107 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Indgåelse af aftale om køberet til Banedanmarks areal er blevet forsinket, hvilket medfører, at der skal ske en forlængelse af projektudviklers optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade Projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forlængelse på 6 måneder af optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade projektet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune underskrev den 4. marts 2016 aftale med Claus B. Hansen om option på udvikling af Ny Østergade arealet, samt udbygningsaftale for området. Aftalerne er betinget af, at Roskilde Kommune senest den 1. december 2016 opnår køberet til Banedanmarks areal ved stationen og videreoverdrager denne til projektudvikler.
  Der er endnu ikke indgået en aftale om køberet til arealet. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om igangværende forhandlinger mellem Roskilde Kommune og Banedanmark, herunder at der har været væsentlige forsinkelser i forbindelse med godkendelsen fra Folketingets Finansudvalg på grund på af folketingsvalget sidste år. Senest er Banedanmark fremkommet med nye økonomiske beregninger vedr. finansiering af deres erstatningsanlæg i Høje Tåstrup og ekstra skiftespor ved Roskilde Station, som nu indgår i forhandlingerne.
  Forvaltningen forventer, at en endelig aftale med Banedanmark om overtagelse af arealet vil være på plads primo 2017, hvorefter aftalen forelægges til godkendelse i byrådet.
  Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at optionsaftale og udbygningsaftale med projektudvikler forlænges med 6 måneder for at tage hensyn til forsinkelserne i forbindelse med kommunens forhandlinger med Banedanmark og godkendelse i Finansudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 559

  Godkendt, idet det præciseres, at der udarbejdes en ny aftale med samme indhold som den hidtidige aftale.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 311

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 312 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2015

  Oekonominotat.pdf

  Pkt. 312

  De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2015

  Sagsnr. 78112 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber 2015 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via www.almennyttigstyringsdialog.dk. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået.
  Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 464.508 kr., som er overført til arbejdskapitalen som er positiv med 3.935.835 kr. Egenkapitalen ultimo 2015 udviser 16.976.937 kr., hvilket er en forbedring på 2.064.305 kr. fra 2014.
  Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.
  Boligorganisationen er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune og der er dermed ikke pligt til at afholde styringsdialogmøde. Der er ikke vurderet behov for afholdelse af frivilligt styringsdialogmøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 558

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 312

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 313 Tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond

  Pkt. 313

  Tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)

  Sagsnr. 95220 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) til udløb i henholdsvis 2020 og 2025 for museumsøen og vandrehjemmet, og sagen omfatter forslag om tidligere indfrielse i 2016, da det giver den størst mulige rabat.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen sender anmodning til AFF om at søge bestyrelsens godkendelse af tidligere indfrielse i 2016 af lån vedr. museumsøen og vandrehjemmet til en samlet pris af 49,8 mio.kr.
  2. der gives en tillægsbevilling til indfrielse af lån hos AFF vedr. museumsøen og vandrehjemmet på i alt 49,8 mio.kr. i 2016 finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1
  Byrådet for så vidt angår indstillingspunkt 2. Forelægges på byrådets møde den 21. december, hvor resultatet af behandlingen i bestyrelsen for AFF er kendt.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har lån hos feriefonden til udløb i 2020 på 44,6 mio.kr. vedr. museumsøen samt yderligere lån, som udløber i 2025 vedr. museumsøen på 8 mio.kr. og for Roskilde Vandrehjem på 4,25 mio.kr. Forvaltningen har på møde med AFF’s direktør drøftet, om der er andre muligheder end forfald i 2020 og i 2025, herunder afdrag over længere periode eller egentlig eftergivelse. På baggund af mødet kan oplyses, at Roskilde Kommune ikke har mulighed for at forlænge eller få noget eftergivet, men at der er mulighed for at opnå rabat ved at indfri tidligere. Det er almindelig praksis, at der for hvert år, der indfries før tid, gives 3 pct. rabat. (tilbagediskontering med 3 pct. pr. år) i lån som for museumsøen.
  Samme mulighed er ikke til stede for lånet vedr. vandrehjemmet, men det er direktørens vurdering, at der kan være mulighed for, at Kommunen kan opnå en rabat i form af en indfrielse til en lavere kurs, pga. sparede procesomkostninger hos AFF ved indfrielse før tid. At praksis med tilbagediskonteringen ikke er mulig for vandrehjemmet, skyldes, at denne mulighed ikke tidligere er udnyttet, da AFF tilbage i perioden 2006-2009 foreslog indfrielse efter denne praksis til vandrehjem generelt.
  I forbindelse med den første drøftelse med direktøren for AFF indgik en overvejelse om, at der kunne være en mulighed for, at Roskilde Kommune kunne indfri i henholdsvis 2016 og 2017 og alligevel opnå fuld tilbagediskontering til 2016. Det er nu direktørens vurdering, at der ved en deling over to år er en risiko for, at det vil betyde, at der mistes et års tilbagediskonterering for den del, der først betales i 2017. Det er derfor forvaltningens anbefaling at indfri fuldt ud i 2016 for at være sikre på at opnå den størst mulige rabat.
  Endelig vilkår om tidligere indfrielse for Roskilde Kommune forelægges for bestyrelsen i AFF på møde den 8. december.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen med 49.837.856 kr. i 2016. Hvis lånene ikke indfries før tid, vil de blive tilbagebetalt til den nominelle værdi på i alt 56,85 mio.kr. fordelt med 44,6 mio.kr. i 2020 og 12,25 mio.kr. i 2025. Der opnås således en rabat på 7,0 mio.kr., hvis bestyrelsen for AFF tilslutter sig vilkårene.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 515

  Ad 1. "at" Godkendt.
  Ad 2. "at" Anbefales.

  Supplerende sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedets Feriefond har på bestyrelsesmøde den 8. december godkendt Roskilde Kommunes anmodning om indfrielse før tid, dvs. lånene indfries med 49,8 mio.kr. i 2016.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 313

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 314 Låneoptagelse for 2016

  Pkt. 314

  Låneoptagelse for 2016

  Sagsnr. 284860 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer og køb af boliger til flygtninge. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK på 36,0 mio. kr. med afdrag over 25 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 35.963.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2016 er opgjort til 36,0 mio. kr., Det er 37,4 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2016. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel.
  Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2016, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låneramme for 2016, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2017.

  Korrigeret budget 2016 Forventet forbrug 2016 Låneoptagelse december 2016
  Energiinvesteringer
  Overført fra 2015 til 2016
  I alt
  25.000.000
  594.000
  25.594.000
  12.594.000 12.594.000
  Køb af flygtningeboliger
  Overført fra 2015 til 2016
  37.664.000 15.749.000 15.749.000
  Energirenovering af vejbelysning
  Overført fra 2015 til 2016
  I alt
  10.000.000
  107.000
  10.107.000
  7.620.000 7.620.000
  73.365.000 35.963.000 35.963.000

  Der er indhentet udtalelse fra Nordea, som er kommunens rådgiver vedr. gældspleje.
  Nordea anbefaler ud fra det aktuelle marked og kommunes egne retningslinjer om fordeling af langfristet gæld, at kommunen i KommuneKredit optager et variabelt forrentet lån med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,13 %. Det er anbefalingen fra Nordea, ud fra den nuværende fordeling af Roskilde Kommunes låneportefølge, at der ikke p.t. foretages afdækning med swapaftale med fast rente. Fast rente på en swapaftale er oplyst til 1,13 %. pr. 21.11.16.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der er i det korrigerede budget forudsat, at kommunen optager lån til energiinvesteringer og køb af boliger til flygtninge for 73,4 mio. kr. Det vurderes, at den faktiske låneramme baseret på forbruget pr. 31. oktober 2015 vil udgøre 36,0 mio. kr.
  Afvigelsen til det korrigerede budget vedr. låneoptagelse har sammenhæng med tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne, der er forudsat lånefinansieret.
  Både mindreforbrug på anlægsprojekterne og den tilsvarende mindreindtægt på låneoptagelse forventes at indgå i overførselssagen, der forlægges til politisk behandling i marts 2017.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 572

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 314

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 315 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2017

  Pkt. 315

  Godkendelse af takster for vand og spildevand 2017

  Sagsnr. 196939 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for Fors A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2017. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte prislofter er overholdt.
  Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges for byrådet til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for Fors A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til kr. 30,40 ex. moms pr. m3 for 2017, og taksten for vand fastsættes til kr. 16,75 ex. moms pr. m3 for 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Fors A/S har på deres møde den 17. november 2016 besluttet at indstille følgende takster for 2017 til godkendelse:

  Spildevand:

  En takst i 2017 på kr. 30,40 ex. moms pr. m3. Dette er en forhøjelse på 2% i forhold til 2016.
  Udkast til afgørelse af prisloft er udsendt fra Forsyningssekretariatet. Udkast til prisloftet udgør en samlet indtægtsramme på kr. 135,9 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Fors A/S opgør indtægtsrammen til kr. 128,2 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Prisloftet overholdes dermed.

  På spildevand er der lovmæssigt indført en trappemodel, som giver konkurrenceudsatte virksomheder med et vist forbrug en procentvis prisreduktion, som indfases over de næste 2 år.

  Vand:

  En takst i 2017 på kr. 16,75 ex. moms pr. m3 (10,50 kr. plus statsafgift 5,86 kr. og drikkevandsbidrag 0,39 kr.) og afgift 300 kr./måler. Dette er uændret i forhold til 2016.
  Udkast til afgørelse af prisloft er udsendt fra Forsyningssekretariatet. Udkast til prisloftet udgør en samlet indtægtsramme på kr. 66,4 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Fors A/S opgør indtægtsrammen til kr. 40,0 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Prisloftet overholdes dermed.

  Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte prislofter er overholdt. Prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

  Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

  Fjernvarme:

  Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet. Taksten er i 2017 på kr. 480,00 ex. moms pr. MWh. Dette er uændret i forhold til 2016. Taksten oplyses alene til orientering for byrådet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand i parcelhus:

  Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt
  (kr. inkl. moms og afgift.)
  2016 2017 Stigning i kr.
  Vand (120 m3) 2.888 2.888 -
  Spildevand (120 m3) 4.470 4.560 90
  Udgift vand og spildevand 7.358 7.448 90
  Varme (18,1 MWh) 13.410 13.410 -
  Samlet udgift 20.768 20.858 90

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 573

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 315

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 316 Grundejerforeningen Skousbo

  Grundejerforeningsvedtaegter.pdf

  Pkt. 316

  Grundejerforeningen Skousbo

  Sagsnr. 285053 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der foreligger udkast til grundejerforeningsvedtægter for Grundejerforeningen Skousbo til godkendelse. Vedtægterne skal være på plads, før grundsalg påbegyndes i området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreliggende vedtægter for Grundejerforeningen Skousbo godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der foreligger udkast til vedtægter for Grundejerforeningen Skousbo, hvorefter det samlede rammelokalplanområde omfattes af én og samme grundejerforening. Modellen er tidligere anvendt i Trekroner Øst med overvejende succes. Modellen anses for den mest operationelle, idet rammelokalplanområdet indeholder mange fælles anlæg.
  Alle grundejere i området har pligt til medlemskab af foreningen, og bidrag betales i forhold til boligenheder.
  Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af torve, opholdspladser, boligveje, interne og rekreative stier, fælles friarealer/anlæg og fælles private anlæg til regnvand, inklusive Syvmosekilens engområder.
  Grundejerforeningen kan oprette underafdelinger med selvstændig økonomi, f.eks. opgaver som regnvandslaug, fælles græsnings- og dyrkningslaug, delebilordning o.lign.
  Endvidere er foreningen forpligtet til efter krav fra byrådet at overtage ejerskab til fælles arealer og fælles anlæg. Arealerne overdrages for kr. 0.
  Vedtægterne tinglyses.
  I øvrigt tinglyses samtidig tilslutningspligt til det private, fælles regnvandsanlæg, der skal administreres af grundejerforeningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 574

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 316

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 317 Bevilling til ekspropriationserstatning

  Pkt. 317

  Bevilling til ekspropriationserstatning

  Sagsnr. 199335 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. udbetaling af erstatning for kommunens ekspropriation af del af RP ApS’s ejendom.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 946.400 kr. i 2016 til betaling af erstatning for ekspropriation af del af matr. nr. 9c og 9aq Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Rønøs Allé 30 finansieret af kassebeholdningen.
  2. der gives udgiftsbevilling til betaling af renter med 33.200 kr. finansieret af kassebeholdningen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune traf den 29. februar 2012 beslutning om ekspropriation af del af matr. nr. 9c og 9aq Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Rønøs Allé 30 tilhørende RP ApS ved Keld Bjerregaard.
  Erstatningens størrelse blev ved Overtaksationskommissionens afgørelse af 13. juni 2016 fastsat til 941.400 kr., hvortil kommer sagkyndig bistand samt renter på i alt 38.200 kr. Der har efterfølgende verseret retssag om kommunens adgang til at modregne krav om betaling for manglende forpagtningsafgift fra planteskolen i den periode, kommunen har været ejer af ejendommen. Retten i Roskilde har ved dom af 23. november 2016 besluttet, at Roskilde Kommune er berettiget til at foretage modregning for krav på forpagtningsafgift for perioden fra den 2. marts 2012 til den 30. juni 2013, med tillæg af procesrente. Den samlede modregning incl. renter udgør 250.900 kr.
  Roskilde Kommune skal herefter netto betale 728.700 kr. i ekspropriationserstatning til RP ApS. Det fremgår af byrådets sag den 29. februar 2012, at forvaltningen vil forelægge sag om bevilling, når taksationssagen er gennemført.
  Overtaksationskommissionens afgørelse kan indbringes for domstolene, hvilket kan medføre en ændring i erstatningens størrelse.

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  Senest vedtaget rådighedsbeløb:
  2016 2017 2018 2019
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -946
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -946
  Renter

  Finansiering:

  -33
  Forværring af kassebeholdningen 979

  Der gives bevilling til bruttobeløbet på 979.600 kr., idet modregning af den skyldige forpagtningsafgift er indtægtsført i regnskabet for 2013 og henstår som et tilgodehavende i kommunes balance.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 576

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 317

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 318 Vederlag til byrådsmedlemmer

  Nuvaerende_vederlag_2016.pdf Vederlag_2017_med_samme_stigning_til_formaend_og_medlemmer.pdf Vederlag_2017_med_hele_stigning_til_medlemmer.pdf Beregning_af_vederlag_pr._1._januar_2017.pdf Forslag_til_ny_styrelsesvedtaegt.1.pdf Revideret_Styrelsesvedtaegt.pdf

  Pkt. 318

  Vederlag til byrådsmedlemmer

  Sagsnr. 207856 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Sagen vedrører fordeling af vederlag mellem udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt udkast til ændrede regler om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Det fremgår heraf, at det årlige faste vederlag til byrådsmedlemmer stiger fra 103.347 kr. til 107.178 kr.
  Vederlag til udvalgsformænd stiger med 31% fra 181.767 kr. årligt svarende til 15.147 kr. pr. måned til 238.870 kr. årligt, svarende til 19.905 kr. pr. måned, såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares. Vederlag til udvalgsmedlemmer stiger tilsvarende med 31% fra 2.469 kr. pr. måned til 3.245 kr. pr. måned pr. udvalg. Stigningen skyldes, at vederlagspuljen reguleres i forhold til borgmesterens vederlag, som stiger med 31% pr. 1. januar 2017.
  Alternativt kan byrådet beslutte, at stigningen til udvalgsformændene lægges over på udvalgsmedlemmernes vederlag. Dette vil således medføre en stigning fra nuværende 29.628 kr. årligt, svarende til 2.469 kr. pr. måned pr. udvalg til 48.062 kr. årligt, svarende til 4.005 kr. pr. måned pr. udvalg. Derved bevares formandsvederlag på 181.767 kr. årligt.
  Der henvises til bilag med oversigt over de forskellige modeller.
  Ændring af vederlagsbestemmelserne i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Udnyttelse af den maksimale ramme til udvalgsvederlag vil medføre en merudgift på 430.000 kr. årligt. Denne merudgift vil kunne afholdes inden for rammerne af den samlede politiske og administrative organisation i 2017. Fra 2018 indarbejdes udgifterne i budgettet.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 577

  Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler at dele den beløbsmæssige stigning lige mellem udvalgsformænd og menige medlemmer.
  Der vedlægges bilag med beregningen til byrådsmødet.
  Henrik Stougaard (Ø) og Merete Dea Larsen (O) anbefaler, at hele stigningen skal gå til de menige medlemmer.

  Supplerende sagsfremstilling.

  På baggrund af økonomiudvalgets anbefaling er forslag til styrelsesvedtægt tilrettet og sagen vedlagt nyt bilag, hvor stigningen fordeles ligeligt mellem udvalgsformænd og medlemmer.
  Det bemærkes, at stigningen for udvalgsformænd først kan træde i kraft fra den 1. februar 2017, efter forventet 2. behandling af styrelsesvedtægten på byrådsmødet i januar 2017. KL har således udmeldt efter behandlingen i ØU den 14. december 2016, at det ikke er muligt at ændre med tilbagevirkende kraft.
  Dette medfører, at udvalgsformændene aflønnes efter den gældende styrelsesvedtægt i januar 2017, og at fordelingen i bilaget nu afspejler, at stigningen for udvalgsformændene fordeles på 11 måneder og ikke 12, således at den årlige ramme ikke overstiger 330 % af borgmesterens vederlag.
  Ændringen af vederlag til menige udvalgsmedlemmer skal i henhold til vederlagsbekendtgørelsen træde i kraft ved regnskabsårets begyndelse, dvs. den 1. januar 2017, og kræver ikke to byrådsbehandlinger.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 318

  Taget af dagsordenen og erstattet af pkt. 351 på dagsordenen.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 319 Rønnebærparken og Æblehaven - nybyggeri og renovering

  Pkt. 319

  Rønnebærparken og Æblehaven – nybyggeri og renovering

  Sagsnr. 261890 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har som led i helhedsplan for området indsendt ansøgning om opførelse af i alt 68 nye almene familieboliger i nye afdelinger i Rønnebærparken og Æblehaven og ansøgning om tilsagn til renovering af eksisterende afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 31 nye familieboliger til ny afdeling i Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 73,565 mio. kr. og 37 nye familieboliger i ny afdeling i Æblehaven med en anskaffelsessum på 88,512 mio. kr. godkendes,
  2. kommunen påtager sig at yde grundkapitallån på 7,356 mio. kr. henholdsvis 8,851 mio. kr. og 100 % garanti på realkreditbelåningen. Garantien er foreløbig anslået til henholdsvis 64,737 mio. kr. og 77,891 mio. kr.
  3. foreløbig leje på 1.146 kr. for ny afdeling i Rønnebærparken og 1.146 kr. for ny afdeling i Æblehaven pr. kvadratmeter excl. forbrugsafgifter godkendes
  4. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
  5. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskabet og det endelige garantikrav forelægges for byrådet.
  6. boligafdelingerne kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 227,975 mio. kr. og 131,956 mio. kr., idet kommunen for så vidt angår disse lån påtager sig garanti på henholdsvis 227,975 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) og 131,956 mio. kr.
  7. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 0,300 mio. kr. til Rønnebærparken og 0,400 mio. kr. til Æblehaven som kapitaltilførsel
  8. det anbefales til Landsbyggefondens godkendelse, at Æblehaven og Rønnebærparken fritages for indbetaling til egen dispositionsfond ved udløbne lån

  (Indstilling 1-3 vedrører nybyggeri og 4-8 renovering)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 16. marts 2016 ansøgning fra Boligselskabet Sjælland om godkendelse af helhedsplaner for afdeling Æblehaven og Rønnebærparken. Sagen blev stoppet inden videre behandling i Byrådet, da der var opstået begrundet tvivl om lovligheden af afstemningsproceduren ved afdelingsmødet den 6. december 2015, hvor helhedsplanerne blev besluttet. Efterfølgende modtog Beboerklagenævnet og kommunens tilsyn med de almene boliger endvidere klager over afdelingsmøder i Æblehaven den 12. maj og 21. september 2016. Disse klager er nu færdigbehandlet og henlagt.
  Den fremsendte helhedsplan for afdeling Rønnebærparken er godkendt på afdelingsmøde den 5. oktober 2016 med stemmerne 150 for og 14 imod, mens afdeling Æblehaven har godkendt sin helhedsplan den 2. november 2016 med stemmerne 104 for, 23 imod og 4 blanke.
  Boligselskabet Sjælland har på denne baggrund fremsendt ny skema A-ansøgning fra afdeling Rønnebærparken til opførelse af 31 nye familieboliger med et samlet areal på 3.091 m2. Den tidligere ansøgning var på 22 familieboliger.
  I afdeling Æblehaven ønskes nu opført 37 nye familieboliger med et samlet areal på 3.719 m2. Den tidligere ansøgning var også her på 22 boliger.
  Boligerne skal etableres som tagboliger oven på eksisterende boliger. Den samlede anskaffelsessum for boligerne i afdeling Rønnebærparken udgør 73,565 mio. kr. og 88,512 mio. kr. for boligerne i afdeling Æblehaven, hvilket medfører kommunale grundkapitallån på henholdsvis 7,356 mio. kr. og 8,851 mio. kr. Til sammenligning var den samlede anskaffelsessum ved den første ansøgning på 48,102 mio. kr. for afdeling Rønnebærparken og 52,596 mio. kr. i afdeling Æblehaven, hvilket medførte to kommunale grundkapitallån på henholdsvis 4,810 mio. kr. og 5,260 mio. kr. Det fremsendte forslag er således 6,137 mio. kr. dyrere i grundkapitallån for kommunen.
  Lejen er i skema A opgjort til 1.146 kr. for Rønnebærparken og 1.146 kr. pr. kvadratmeter for Æblehaven, excl. forbrugsudgifter. Den planlagte bebyggelse kan opføres indenfor den gældende lokalplan, når der er gennemført en naboorientering.
  Kommunen skal påtage sig en kommunal garanti for den del af realkreditlånene, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien opgøres individuelt med udgangspunkt i byggeriets markedsværdi. Det er oplyst, at denne garanti vil udgøre 100% af lånet. Det endelige beløb kan oplyses ved skema B, men er foreløbig anslået til 64,737 mio. kr. i Rønnebærparken og 77,891 mio. kr. i Æblehaven.

  Renoveringssagen.

  Boligselskabet Sjælland har endvidere fremsendt skema A vedrørende renoveringsarbejder mv. i afdeling Æblehaven for 159,594 mio. kr. og 201,337 mio. kr. i afdeling Rønnebærparken. Om- og tilbygning vedrører ombygning med tilgængelighed, ombygning med sammenlægning og udbygning af små boliger med karnapper ved køkkenet. Tilgængelighed via elevator udføres, alle facader efterisoleres og facadepartier udskiftes. Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden, der indeholder en finansieringsskitse. Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån af den anførte størrelse til renoveringen.
  Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2015, at der blevet arbejdet videre med forslag for tagboliger i Rønnebærparken og Æblehaven, men udvalget stillede som betingelse, at der nedlægges så få billige boliger som muligt, idet renoveringsplanen medførte, at 238 små lejligheder blev nedlagt. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. marts 2016 var det forudsat, at renoveringen ville medføre, at 86 små lejligheder nedlægges, mens det nuværende forslag medfører, at der nedlægges 75 mindre lejligheder. Da der samtidig bygges 68 nye tagboliger, nedlægges der samlet set 7 boliger i afdelingerne.
  Boligselskabet oplyser, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdeling Æblehaven fra det nuværende gennemsnitsniveau på 993 kr. pr. m2 årligt til ca. 1.031 kr. pr. m2 årligt, og i Rønnebærparken stiger lejen fra 965 kr. til 1.010 kr. pr. m2 i gennemsnit (pr. 1.1.2016). Afdeling Rønnebærparken har godkendt helhedsplan og lejestigninger på afdelingsmøde den 5. oktober 2016, og afdeling Æblehaven på afdelingsmøde den 2. november 2016.
  Til renoveringssagen skal boligafdelingerne samlet optage støttebærende lån for 227,975 mio. kr., hvor kommunen påtager sig kommunal garanti (med 50% regaranti fra Landsbyggefonden). Endvidere optages ustøttede lån på 131,956 mio. kr. til de pågældende arbejder, hvor kommunen tilsvarende skal yde garanti, men uden regaranti fra Landsbyggefonden.
  Støttesagen forudsætter, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på 1,500 mio. kr. til afdeling Rønnebærparken og 2,000 mio. kr. til afdeling Æblehaven til dækning af ustøttede arbejder. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,700 mio. kr.
  Det forudsættes endvidere, at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingerne fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond, når de støttede lån udløber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Grundkapitalindskud på 16,207 mio. kr., og kommunal kapitaltilførsel på 700.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Sagen medfører endvidere, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser for de realkreditlån, der optages i forbindelse med sagerne.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 578

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale idet der med dette projekt forsvinder et så stort antal små billige lejligheder, som tilfældet er. Derfor kan Ø, på trods af projektets øvrige mange positive elementer, ikke tiltræde indstillingen.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 319

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende, idet der med dette projekt forsvinder et så stort antal små billige lejligheder, som tilfældet er. Derfor kan Ø, på trods af projektets øvrige mange positive elementer, ikke tiltræde indstillingen.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 320 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Bydelsforeningen Musicon

  Pkt. 320

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Bydelsforeningen Musicon

  Sagsnr. 282246 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte på sit møde den 31. august 2016, sag 194, vedtægterne for Bydelsforeningen Musicon. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf byrådet udpeger to medlemmer som repræsentant for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon. Repræsentanterne for de kulturelle institutioner og aktørerne indstiller Morten Nielsen fra Ragnarock og Bo Ejstrup fra Hal 12 som bestyrelsesmedlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger

  1. Morten Nielsen, Ragnarock – Danmarks Rockmuseum
  2. Bo Ejstrup, Hal 12

  som medlemmer af bestyrelsen for Bydelsforeningen Musicon, som repræsentant for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte vedtægterne for Bydelsforeningen Musicon på sit møde 31. august 2016, og efterfølgende er der gennemført en stiftende generalforsamling.
  Bestyrelsen for Bydelsforeningen sammensættes af dels 4 medlemmer valgt af og blandt kvarterforeningerne (ejere), 2 medlemmer der repræsenterer kulturinstitutionerne og aktørerne på Musicon samt en repræsentant fra Roskilde Kommune. Repræsentanten fra Roskilde Kommune vil være lederen af Musicon sekretariatet, og når sekretariatet ikke længere eksisterer, vil byrådet skulle udpege et nyt bestyrelsesmedlem.
  På den stiftende generalforsamling valgte ejerne 4 medlemmer og disse fire medlemmer repræsenterer Roskilde Tekniske Skole, KSE Ejendomme, ungdomsboligbebyggelsen Norden, og Galakken ApS.
  Efterfølgende er der afholdt aktørmøde med repræsentanterne for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon, som har valgt at pege på:
  Morten Nielsen, Ragnarock – Danmarks Rockmuseum
  Bo Ejstrup, Hal 12
  som medlemmer af bestyrelsen for Bydelsforeningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 560

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 320

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 321 Kristianslund - Renovering og helhedsplan

  Pkt. 321

  Kristianslund - Helhedsplan – skema A

  Sagsnr. 287012 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Afdeling Kristianslund i Boligselskabet Sjælland har vedtaget en helhedsplan for renovering af afdelingen, som indstilles til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden, idet kommunen for så vidt angår de støttebærende lån påtager sig den opgjorte garanti (med regaranti fra Landsbyggefonden)
  2. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskabet og endelige garantikrav forelægges for byrådet.
  3. afdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 164,420 mio. kr. og 45,941 mio. kr., hvortil der kan forventes at skulle ydes en kommunal garanti svarende til lånets størrelse
  4. kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har for afdeling Kristianslund udarbejdet en ”helhedsplan” og har i den forbindelse fremsendt ansøgninger og skema A vedrørende to renoveringssager mv. (én med støtte fra Landsbyggefonden og én uden). Der foreligger tillige en ansøgning om kapitaltilførsel (rente- og afdragsfrit lån, ydet af kommunen). Afdelingen indeholder 242 familieboliger og 18 ungdomsboliger, alle opført i 1993. Renoveringen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27.10.2016.
  Renoveringen skal fremtidssikre afdelingen og omfatter facader, tag, installationer, ude arealer, ventilation og udbedring af skimmelsvamp i badeværelser. For de påtænkte renoveringsarbejder har Landsbyggefonden udarbejdet en finansieringsskitse. Den støttede del af ombygningen har en samlet anskaffelsessum på 164,420 mio. kr. med fuld kommunal garanti og 50 % regaranti fra Landbyggefonden. Den ustøttede del af ombygningen har en samlet anskaffelsessum på 47,214 mio. kr. med en samlet belåning på 45,941 mio. kr. med forventet fuld kommunal garanti.
  Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen fra det nuværende gennemsnitsniveau pr. 1.1.2017 på 1.028 kr. pr. m2 årligt til 1.083 kr. pr. m2 årligt. Der ydes kapitaltilførsel på samlet 1,500 mio. kr., og heraf yder kommunen et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Sagen medfører endvidere, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser på 164,420 mio. kr., som følger af optagelsen af de støttebærende lån, og heraf er der regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden. For det ustøttede lån til renoveringsarbejder forventes en garanti på hele lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 45,941 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 561

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 321

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 322 Revidering af byrådets forretningsorden

  Gaeldende_forretningsorden_for_Byraadet.pdf Udkast_til_ny_forretningsorden_for_Byraadet.pdf Bilag_til_forretningsorden_om_taletidsregler.pdf

  Pkt. 322

  Revidering af byrådets forretningsorden

  Sagsnr. 277191 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Indførelse af taletidsregler på baggrund af 3 måneders forsøg ved seneste byrådsmøder, samt 2. behandling af sproglig opdatering af byrådets forretningsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. taletidsregler for byrådsmøder godkendes, og
  2. forslag til sproglig opdatering af byrådets forretningsorden godkendes (2. behandling)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2016 at afprøve forsøg med nye taletidsregler, således at der gives 3 minutters taletid til indlæg i talerækken, og 30 sekunders taletid til kortere bemærkninger uden for talerækken.
  På baggrund af forsøget foreslår forvaltningen at ordningen indføres permanent, og indskrives i bilag til forretningsordenen.
  Byrådet godkendte den 17. februar 2016 forslag til sproglig opdatering af forretningsordenen. Ændringer af byrådets forretningsorden skal godkendes af byrådet i to omgange, og forelægges derfor til 2. behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 459

  Ad 1. "at": Økonomiudvalget var enigt i at indføre regler om korte bemærkninger på 30 sekunder. Et flertal i Økonomiudvalget var endvidere enigt i at indføre begrænsning på taletiden på 3 minutter. Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Lars Lindskov (C) ønsker ikke indførsel af begrænsning i taletiden på tre minutters taletid.
  Ad 2. "at" anbefales.

  Byrådet, 26-10-2016, pkt. 256

  Taget af dagsordenen. Genoptages i Økonomiudvalget.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan, Poul Lindor Nielsen.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 523

  Der indføres korte bemærkninger på 30 sek. Mødelederen kan lukke talerliste for ordinær taletid, korte bemærkninger og hele debatten, under et punkt.
  Det præciseres at der er taletidsbegrænsning "op til" 3 minutter.
  Ved budgetbehandling indføres ordførerrunde uden begrænsning af taletiden.
  Medlemsforslag: en repræsentant får mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.
  Fagudvalgssager: udvalgsformand har mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.
  Ovenstående forelægges på næste Økonomiudvalgsmøde.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har udarbejdet nyt bilag til forretningsordenen, jf. Økonomiudvalgets beslutning.

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 534

  Anbefales, idet det præciseres at taletiden ved de særlige situationer er op til 5 min.
  Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) bemærker, at de ved behandlingen d. 5. oktober var imod indførsel af korte bemærkninger.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Forvaltningen har tilføjet præciseringen om, at taletiden ved de særlige situationer er op til 5 min.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 289

  Godkendt.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Som bilag til forretningsordenen skal taletidsregler for byrådsmøder godkendes på to byrådsmøder.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 322

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 323 Projekt om unge og demokrati

  Unge_og_demokrati.pdf

  Pkt. 323

  Projekt om unge og demokrati

  Sagsnr. 285098 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår at igangsætte et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder til, hvordan de unges demokratiske deltagelse kan øges.
  Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget i forhold til indstillingens punkt 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag om igangsættelse af projekt vedrørende unge og demokrati godkendes
  2. byrådet udpeger to medlemmer til at følge projektet særlig tæt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog en ungepolitik den 2. september 2015, punkt 221. Ungepolitikken indeholder blandt andet et politisk mål om at eksperimentere med forskellige metoder til at inddrage de unge i demokratiet.
  De unges deltagelse i demokratiet ligger lavt sammenlignet med øvrige aldersgrupper, både hvad angår deltagelse i valgene og i andre dele af det demokratiske liv. Imidlertid er det er vigtigt, at også de unge deltager i demokratiet og er med til at forme de beslutninger og det samfund, de vokser op i.
  Derfor ønsker forvaltningen at se på nye metoder til, hvordan de unges engagement i demokratiet og i kommunens udvikling kan øges. Demokrati tænkes her i bred forstand, og der er et særligt fokus på at lade de unge udvikle nye metoder til, hvordan demokratiet kan blive bedre til at involvere de unge.
  Projektet har dels til formål at øge de unges deltagelse i kommunalvalget 2017 og dels at udvikle og afprøve nye metoder til at øge den demokratiske deltagelse med udgangspunkt i de unges engagement og præferencer. Projektets indsatser for at øge valgdeltagelsen koordineres med de øvrige indsatser op til valget, som iværksættes af Byrådssekretariatet. På samme måde skal projektets indsatser ses i sammenhæng med de indsatser, der sker på skoleområdet i forhold til demokratisk dannelse.
  For at sikre en god kontakt mellem projektet og byrådet foreslås det, at byrådet udpeger to medlemmer til at udgøre en politisk følgegruppe for projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet projektet forventes finansieret gennem samarbejdsaftalen mellem Roskilde kommune og Roskilde Festival.

  Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 165

  Ad 1-2: Anbefales.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 171

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 581

  Anbefales.
  Økonomiudvalget indstiller Mads Ravndrup Thomsen og Daniel Prehn.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 323

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 324 Fast Track til job for asylansøgere

  Pkt. 324

  Fast Track til job for asylansøgere

  Sagsnr. 287319 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået mulighed for at indgå samarbejde med Solrød og Greve Kommuner samt Røde Kors i Center Avnstrup om Fast Track til job for asylansøgere. Projektet er en fremskudt integrationsindsats for asylansøgere der, hvis de får asyl, tilflytter en af samarbejdskommunerne. Projektudgifterne fordeles på samarbejdskommunerne.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender det tværkommunale projekt Fast Track til job, herunder godkender udgifterne til projektet og den forholdsmæssige fordeling af disse.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden august 2016 har Roskilde, Solrød og Greve Kommuner samt Røde Kors i Center Avnstrup drøftet muligheden om at udvikle et ’Fast Track til job’. Projektet er inspireret af erfaringer fra Vejle Kommune og Center Jellinge. Grundidéen i projektet er, at igangsætte integrationsindsatsen allerede mens asylansøgerne sidder i asylcentrene. Dermed sikres, at asylansøgerne, når de kommer ud i kommunerne, er bedre rustet til at komme ind på arbejdsmarkedet, end de ellers ville være.
  Projektet forudsætter, at de tre kommuner fortrinsvis modtager asylansøgere fra Center Avnstrup. Udlændingestyrelsen har været inddraget i dialogen og har meldt skriftligt tilbage, at de vil imødekomme de tre samarbejdskommuners ønske om at modtage asylansøgere fortrinsvis fra Avnstrup. Det fremgår i øvrigt af topartsaftalen mellem regeringen og KL fra marts 2016, at geografisk nærhed mellem asylcenter og kommune skal være et selvstændigt kriterium for placering af asylansøgere, da det kan styrke samarbejdet mellem det enkelte asylcenter og kommunen ved overgangen.
  Fast Track til job er udviklet som et program med undervisningsindhold 2 gange om ugen i 6 uger under hovedtemaet er ’Arbejdsmarked og Samfund’. For kommunerne er der ikke tale om nogen ekstraordinær indsats. Der er derimod tale om en fremskudt indsats, idet undervisningsprogrammet rummer information og forberedelse som flygtningene hidtil først har fået, når de var tilflyttet til kommunerne. Asylansøgere, der skriver under på at ville flytte til Solrød, Greve eller Roskilde, hvis de får opholdstilladelse, indsættes i Fast Track klassen. Udover undervisning forberedes de på praktik med bl.a. kortlægning af kompetencer og virksomhedsbesøg. De modtager sideløbende hermed almindelig danskundervisning fra Røde Kors. Formålet med projektet er, at kommunerne allerede i asylfasen kan igangsætte en indsats målrettet på beskæftigelse og succesfuld integration i lokalsamfundet for asylansøgere der, hvis de får flygtningestatus, tilflytter de respektive kommuner. Et væsentligt mål er, at flest mulige af kursisterne påbegynder i virksomhedspraktik allerede inden de tilflytter opholdskommunen. Yderligere et mål er at forebygge en del af den forvirring og frustration, der kan optræde hos nye flygtninge, når de tilflytter kommunen. Dette kan ske gennem forberedelse af asylansøgerne på de vilkår og krav, de vil blive mødt med som flygtninge og ved at give dem øget kendskab til egne muligheder for at medvirke positivt i integrationsprocessen.
  Personaleressourcer til projektet vil blive fordelt mellem samarbejdskommunerne, beregnet ud fra det antal flygtninge, hver kommune skal modtage fra projektet. Tilsvarende fordeles projektets driftsudgifter forholdsmæssigt, disse anslås til ca. 60.000 kr. og dækker overvejende kørsel og tolkebistand og i minimalt omfang undervisningsmaterialer og forplejning.
  Med en fremskudt indsats i asylfasen undgår kommunerne ikke risikoen for at bruge ressourcer på asylansøgere, der ikke efterfølgende får opholdstilladelse. I det seneste år har anerkendelsesprocenten været ca. 80 %, så det vil forventeligt kunne dreje sig om op til ca. 20 % af deltagerne i Fast Track til job projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Udgifterne vil kunne afholdes inden for budgetrammen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2016, pkt. 156

  Godkendt.
  Gitte Simoni kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 582

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 324

  Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 28 bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3 bestående af O. Indstillingen fra Beskæftigelses- og Socialudvalget blev herefter godkendt.
  Fraværende. Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 325 Nedbringelse af akutventelisten til boliger

  Fordelingen_af_borgere_paa_akutventelisten.pdf

  Pkt. 325

  Nedbringelse af akutventelisten til boliger

  Sagsnr. 273323 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har til dette møde ønsket en sag, der beskriver løsninger på at nedbringe akutventelisten for borgere, der ikke er flygtninge (BSU 1. november 2016 pkt. 139). I 2017-2019 bygges flere billige boliger, og der er mulighed for at overveje andre muligheder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Status for akutventelisten den 28. november 2016 viser 414 borgere på akutventelisten til boliger, heraf 201 flygtninge med behov for permanente boliger. Flygtninge udgør 49 % af ansøgerne på akutventelisten, se også bilag.
  Roskilde Kommune har en aftale med Boligselskabet Sjælland om, at kommunen har anvisningsret til 50 % af de ledige boliger til mindre end 6.000 kr. om måneden mod normalt 25 % af de ledige boliger. Denne aftale løber frem til 1. februar 2018.
  Desuden er en række billige boliger, der egner sig til studerende, kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, på vej i 2017- 2019.
  Roskilde Kommune har søgt og fået tilsagn om statstilskud til grundkapital på 16,6 mio. kr. af puljen til ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, svarende til byggeri af 233 boliger. Boligerne er ikke forbeholdt flygtninge og er egnede til borgere med lav indkomst, fx studerende, flygtninge og kontanthjælpsmodtagere. Her får kommunen fuld anvisningsret. Boligerne forventes opført i 2017-2019.
  Nedenfor skitseres igangværende projekter og muligheder for at øge mængden af billige boliger i kommunen.
  - 60 nye 0-energiboliger, Tunet, hvoraf der er 20 små familieboliger og fire større familieboliger. Forventet indflytning: ultimo 2017/primo 2018
  - KAB-projektet Folden/Hegnet i Trekroner om etablering af 60 nye familieboliger, hvoraf mindst 1/3 af boligerne forventes at være under 55 m². Forventet indflytning: ultimo 2018
  - 70 nye familieboliger på Toppen i Trekroner, hvoraf 12 boliger vil være mindre end 55m². Forventet indflytning: primo 2019
  - I forbindelse med Slagterigrunden er der desuden mulighed for at etablere ca. 15-20 små billige boliger.

  Muligheden for at udvide kapaciteten ved at udleje den del af Kurhus, der i første omgang ikke skal anvendes til flygtninge, til andre borgere på akutventelisten, blev sat til afstemning på sidste møde og ikke vedtaget (BSU 1. november 2016, pkt. 139). Ligesom en anden fordeling af de ledige boliger til anvisning mellem flygtninge og andre borgere tidligere har været politisk behandlet (BY 12. oktober 2016, pkt. 251).
  I Roskilde Kommune er der ikke overkapacitet i forhold til midlertidig indkvartering af flygtninge, og Roskilde Kommune kan derfor ikke ligesom Aalborg Kommune anvende denne mulighed for at skaffe boliger til borgere på akutventelisten (BSU 1. november 2016 punkt 136).
  Kommunen kan leje eller købe ejendomme til udlejning til borgere. Såvel køb som leje af ejendomme må dog forventes at medføre merudgifter til anskaffelse eller deponering, administration, istandsættelse, depositum mv., samt risiko for tab ved afhændelse af overflødig kapacitet.
  Kommunen råder også over et mindre antal husvildeboliger: 16 etværelses- og 2 treværelseslejligheder, til midlertidig indkvartering af borgere efter servicelovens § 80. Det drejer sig om borgere, der akut har mistet deres bolig og står helt uden mulighed for at få tag over hovedet. Det vil typisk være borgere, hvis bolig er ødelagt af brand, orkan eller forurening, eller som er udsat af deres bolig på grund af huslejerestance eller ulovlig beboelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2016, pkt. 160

  Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen, Poul Lindor, Tuncay Yilmaz, Jakob Bojsen anbefaler overfor byrådet, at
  de midlertidigt tomme lokaler på Sct. Pederstræde 7 anvendes til midlertidig boligplacering af borgere på kommunens akutliste, som ikke er flygtninge.
  Der erhverves en ejendom inden for en økonomisk ramme på 3 mio. kr. til permanente boliger til borgere på akutlisten, som ikke er flygtninge.
  Sagen videresendes til byrådet med henblik på bevilling.
  Gitte Simoni og Susanne Lysholm Jensen tog forbehold.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

  Supplerende økonomifremstilling til Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling

  Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2017 vedrørende udgifter til permanente boliger til borgere på akutlisten, som ikke er flygtninge. Købet finansieres af kassebeholdningen i 2017

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -3.000

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 583

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen og Henrik Stougaard tager forbehold.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 325

  Forslaget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget om at give en bevilling på 3 mio. kr. til erhvervelse af en ejendom blev sat til afstemning: For stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3 bestående af O.
  Den samlede indstilling fra Beskæftigelses- og Socialudvalget om at Sct. Pederstræde 7 anvendes til midlertidig boligplacering af borgere på kommunens akutliste som ikke er flygtninge samt, at der gives en bevilling på 3 mio. kr. til erhvervelse af en ejendom til permanente boliger til borgere på akutventelisten, som ikke er flygtninge, blev herefter godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 326 Kriterier for at gå i idrætstalentklasse på Himmelev Skole

  Bilag_1_Elite-_og_Talentraadsmoede_26.10.2016_Pkt._Godkendelse_af_kriterier_for_optagelse_i_talentklasser_paa_Himmelev_Skole.pdf Bilag_2_Elite-_og_Talentraadsmoede_26.10.2016_bilag_til_pkt.pdf Bilag_3_Kriterier_for_optagelse_i_talentklasser_paa_Himmelev_Skole.pdf Bilag_4_-_Kriterier_for_at_gaa_i_idraetstalentklassen_paa_Himmelev_Skole.pdf

  Pkt. 326

  Kriterier for at gå i idrætstalentklasse på Himmelev Skole

  Sagsnr. 97162 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kriterier for idrætstalentklassen samt proces for udvikling af kriterier og udpegning til klassen forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. kriterierne for optag og for at gå i idrætstalentklassen godkendes,
  2. processen for fremtidig ændring af kriterier for optag godkendes, og
  3. processen for indstilling til og optag i idrætstalentklassen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet har den 26. oktober 2016 godkendt nye kriterier for optag i idrætstalentklassen på Himmelev Skole (se bilag 1-3). Skole- og Børneudvalget har den 1. november 2016, punkt 144, ønsket sagen til behandling.
  Forvaltningen fremlægger i forlængelse heraf enslydende sag til Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Dels forelægges de af Elite- og Talentrådet besluttede kriterier til endelig godkendelse. Dels forelægges et forslag til principper for processen, når kriterier skal ændres, og i øvrigt for, hvordan det konkrete optag til idrætstalentklassen sker (se bilag 4).
  Forelæggelsen i begge udvalg skyldes, at det er forvaltningens opfattelse, at det sports- og idrætspolitiske perspektiv varetages af Kultur- og Idrætsudvalget efter rådgivning fra Elite- og Talentrådet, mens det skolepolitiske perspektiv varetages af Skole- og Børneudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at det fremgår af styrelsesvedtægtens § 8, at ”Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens § 18 og 31 a.”. Hvis de to udvalg træffer forskellige beslutninger på indstillingspunkterne (som er ens for de to udvalg) foreslår forvaltningen, at sagen jf. styrelsesvedtægtens §8 går videre til endelig afgørelse i Økonomiudvalget.
  For så vidt angår kriterier for at blive optaget og kriterier for at gå i klassen henviser forvaltningen til de kriterier, som Elite- og Talentrådet har godkendt (se bilag).
  For så vidt angår processen, hvis der fremover ønskes ændringer af kriterier for optag i og forbliven i talentklassen, foreslås følgende:
  - Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige kriterier for optag
  - Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige retningslinjer for at gå i klassen.
  - Elite- og Talentrådets forslag forelægges til godkendelse i både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget.
  - Skolelederen træffer efter indstilling fra eliteidrætskonsulenten og skolens ressourcelærer afgørelse om optag i idrætstalentklassen, og hvis en elev skal flytte klasse.
  Ved denne proces tilgodeses såvel Elite- og Talentrådets faglighed, Kultur- og Idrætsudvalgets ansvar for den overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten og Skole- og Børneudvalgets ansvar for udmøntning af folkeskoleloven. Skolelederens rolle præciseres ligeledes.
  For så vidt angår processen som benyttes hvert år i forbindelse med optagelse i talentklassen forelægges fremgangsmåden jf. punkt 4 i notatet til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Midler til eliteidrætsprojektet og Team Danmark Aftalen indgår i driftsbudgettet.

  Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 160

  Ad 1 Godkendt, dog således, at de kriterier, der fremgår af bilag 3 får en tilføjelse i sætningen, der er markeret med kursiv, så den fulde sætning bliver: Særligt for drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub.
  Ad 2: Processen som fremgår af punkt 3 i bilag 4 godkendes
  Ad 3: Processen som fremgår af punkt 4 i bilag 4 godkendes
  Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 170

  Der blev indledningsvis oplyst om, at sagen er begæret i byrådet fra Skole- og Børneudvalgets behandling af samme sag.
  Ad 1: Godkendt, dog således, at de kriterier, der fremgår af bilag 3 får en tilføjelse i sætningen, der er markeret med kursiv, så den fulde sætning bliver: "Særligt for drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub."
  Ad 2: Processen som fremgår af punkt 3 i bilag 4 godkendes.
  Ad 3: Processen som fremgår af punkt 4 i bilag 4 godkendes.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 584

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 326

  Ø og B stillede følgende ændringsforslag: 1) At kompetencen vedrørende indhold af og optag i undervisningstilbud i Roskildes folkeskoler, fortsat fastholdes i Skole og Børneudvalget, jfr. kommunens styrelsesvedtægt, uden nogen form for uddelegering til hverken Kultur og Idrætsudvalget eller ”Elite og Talentrådet”. 2) At afvise det element i den foreslåede model for fodboldtalentklassen, at der kan ske bortvisning undervejs i forløbet." For stemte 4 bestående af Ø og B. Imod stemte 27, bestående af A, F, C, O og V.
  Indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget blev sat til afstemning. For stemte 27 bestående af A, F, C, O og V. Imod stemte 4 bestående af Ø og B. Indstillingen blev herefter godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 327 Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

  Ansoegning_SMUK_Kvindeloeb.pdf Ansoegning_idraetsfest_2017.pdf

  Pkt. 327

  Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

  Sagsnr. 286732 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Orienteringsklubben Roskilde søger om støtte på 27.500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af SMUK Kvindeløbet 2017, og Roskilde Idræts Union søger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 27.500 kr. til Orienteringsklubben Roskilde til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af SMUK Kvindeløbet 2017
  2. der bevilges et tilskud på 110.000 kr. til Roskilde Idræts Union til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017
  3. der bevilges 25.000 kr. til indkøb af gaver til vores medaljemodtagere ifm. idrætsfesten

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er der afsat 253.000 kr. til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
  Orienteringsklubben Roskilde søger om støtte på 27.500 kr. til at dække afspærring, toiletter og mobilscene.
  Roskilde Idræts Union søger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017. Roskilde Idræts Union har i ansøgningen beskrevet ændringer i afviklingen af selve festen i forhold til tidligere år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 151.500 kr., og der vil være 101.500 kr. tilbage i Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 178

  Ad. 1: Godkendt.
  Ad. 2: Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, men oversender ansøgningen til Økonomiudvalget med forslag om at bevilge 50.000 kr. til Idrætsfesten 2017.
  Ad. 3: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 585

  Anbefales.
  Jeppe Trolle tager forbehold.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 327

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 328 Renovering af faglokaler på skolerne

  Strategi_for_skolerenovering_opdateret_november_2016.pdf

  Pkt. 328

  Renovering af faglokaler på skolerne

  Sagsnr. 270119 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Med budgetforliget for 2017 er det besluttet, at den strategiske investering i renovering af faglokaler fortsætter i 2017 med et kassetræk på 16 mio. kr. Byrådet godkendte strategi for skolerenovering den 27. maj 2015. I den indgår renovering af faglokaler i 2017, og der skal nu afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling. De 16 mio. kr. i 2017 anvendes til at færdiggøre renovering af faglokaler i skolerenoveringsstrategien, således at alle nedslidte og udtjente faglokaler nu er moderniseret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 16 mio. kr. i 2017 til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med renovering og vedligeholdelse af faglokaler gik i gang i 2015. Status for faglokalerenoveringen er, at der for midlerne i 2015 og 2016 er renoveret i alt ni skolekøkkener og igangsat renovering af seks fysiklokaler og fem biologilokaler. I 2017 anvendes de 16 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af faglokaler således til at færdiggøre renovering af de sidste biologilokaler samt idrætsfaciliteter i overensstemmelse med rækkefølgen i strategien. Der er ændret på den oprindelige prioritering og opnået stordriftsfordele ved at udbyde de konkrete faglokaler i et fælles udbud. På Lindebjergskolen og Østervangsskolen har det været en fordel at renovere håndværk og design faglokale i samme proces. Skolerenoveringsstrategien fremgår af bilag.
  Byggeriet forventes afsluttet i 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 16 mio. kr. i 2017.
  Økonomiske konsekvenser i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -16.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -16.000

  Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 155

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 586

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 328

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 329 Kommunalisering af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg

  Pkt. 329

  Kommunalisering af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg

  Sagsnr. 281498 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at Børnehuset Sankt Jørgensbjerg bliver en kommunal institution, som godkendt af Økonomiudvalget den 21. september 2016, ønsker bestyrelsen for den selvejende institution at overdrage ejendommene til Roskilde Kommune, så kommunen kan drive dem videre som kommunale dagtilbud. Ifølge vedtægterne for institutionen skal formålet med anvendelsen af institutionens formue ved institutionens nedlæggelse godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsoverenskomsten med Børnehuset Sankt Jørgensbjerg opsiges pr. 1. januar 2017,
  2. Roskilde Kommune overtager ejendommene Sct. Hansgade 40 og Smedegade 21, Roskilde, for 0 kr. pr. 1. januar 2017,
  3. forvaltningen bemyndiges til at underskrive gavedokument som gavemodtager på de anførte vilkår, og
  4. byrådet godkender formålet med at anvende institutionens formue til videre dagtilbudsdrift ifølge vedtægterne for institutionen, § 13.

  Beslutningskompetence

  Ad 1. 2. og 3. Økonomiudvalget
  Ad 4. Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 21. september 2016, at den selvejende institution Børnehuset Sankt Jørgensbjerg bliver kommunal. Af sagen fremgik det, at bestyrelsen for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg i den forbindelse ønsker at overdrage ejendommene og alle aktiver til Roskilde Kommune. Driftsoverenskomsten med Børnehuset Sankt Jørgensbjerg opsiges på denne baggrund pr. 1. januar 2017.
  Opløsning af den selvejende institution skal godkendes af Civilstyrelsen. Civilstyrelsen har den 15. november 2016 godkendt opløsning af den selvejende institution og overdragelsen af dens formue og aktiver, herunder ejendommene Sct. Hansgade 40 og Smedegade 21, Roskilde, til Roskilde Kommune.
  Ejendommene overdrages den 1. januar 2017 til Roskilde Kommune som en gave for 0 kr. Kommunen overtager ejendommene med de eksisterende rettigheder, byrder og forpligtelser. På begge ejendomme er servitutter, som bestemmer, at grundene kun må benyttes til børnehave og vuggestue samt en servitut om, at Københavns Kommune har ret til at købe ejendommene tilbage i år 2050 og senere for den oprindelige salgssum uden erstatning for bygninger eller andet. Tilbagekøbsretten betyder, at Københavns Kommune har ret til at købe ejendommene tilbage for en samlet sum af 125.260 kr. Der vil i de fleste tilfælde være mulighed for at købe sig fri af tilbagekøbsretten eller købe en udskydelse af tilbagekøbstidspunktet.
  Ifølge § 13 i vedtægterne for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg skal institutionens formue ved institutionens nedlæggelse anvendes til et andet socialformål for børn og unge. Formålet skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af byrådet. Bestyrelsen for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg anser formålet som opfyldt, idet kommunen overtager ejendommene for at drive dem videre som kommunale dagtilbud.
  Børnehuset Sankt Jørgensbjerg etableres med virkning fra den 1. januar 2017 som to kommunale børnehuse, som besluttet af Økonomiudvalget den 6. september 2016 pkt. 20.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  De årlige driftsudgifter til institutionen vil være uændrede.
  Roskilde Kommune tilføres ejendomme med en samlet værdi vurderet til 9.850.000 kr. i 2014. Det bemærkes, at ejendommenes markedsværdi ikke kendes. Der er ikke gæld i ejendommene. Bygningernes samlede tilstand er ved det seneste bygningssyn i 2015, vurderet til middel.
  Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommene til eksempelvis tinglysning af skøde. Disse afholdes indenfor udvalgets ramme.
  Såfremt der senere besluttes et frikøb af Københavns Kommunes tilbagekøbsret eller et eventuelt køb af udskydelse af tilbagekøbstidspunktet, vil der være engangsudgifter forbundet hermed. En foreløbig beregning ud fra ejendomsvurderingen i 2014 viser, at frikøbssummen for de to ejendomme vil være ca. 3,6 mio. kr. Forvaltningen vil senere fremlægge en særskilt sag om frikøb.

  Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 162

  Ad 1-4: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 587

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 329

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 330 Udmøntning af pulje til kortere skoledag

  Pkt. 330

  Udmøntning af pulje til kortere skoledag

  Sagsnr. 287092 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Med budgetaftalen 2017 er det besluttet at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til at finansiere en kortere skoledag. Der stilles forslag til procedure for udmøntning af puljen, herunder at ordningen gælder for 0-3. klasse. Derudover foreslås delegering af kompetencen til afgørelser om kortere skoledage til forvaltningen for at sikre faglige begrundede afgørelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til udmøntning af pulje til kortere skoledage godkendes, og
  2. kompetencen til afgørelsen delegeres til forvaltningen efter ansøgning fra skolelederen og med skolebestyrelsernes godkendelse

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 på Skole- og Børneudvalgets område indgår der mulighed for kortere skoledage: ”Budgetparterne er enige om, at der skal gives mulighed for at afkorte skoledagen for eleverne og konvertere max 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne (som loven giver mulighed for). Byrådet delegerer kompetencen til at veksle understøttende timer til tovoksenordning til skolens ledelse og bestyrelserne. Til dette afsættes en pulje på 2,5 mio. kr., som efter ansøgning kan søges af skolerne, og udmøntes af SBU”.
  Ifølge folkeskolelovens § 16 b er det muligt at nedsætte tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.
  Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen ved vurdering af, at en eller flere problemstillinger kan afhjælpes ved flere voksne i klassen. Fra og med 4. klasse skal der være helt særlige tilfælde for at nedskalere tiden til understøttende undervisning, og der skal stilles skærpede krav for to voksne i klassen.
  Det er et vigtigt element i loven, at der foretages en konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og ikke generelt for en årgang eller skole. Godkendelse kan kun gives i op til 1 skoleår ad gangen, således at det løbende sikres, at det er den rigtige løsning for den enkelte klasse. Godkendelser kan gives af byrådet, fagudvalg, forvaltningen eller den enkelte skole.
  I budgetforliget peges på at delegere kompetencen til skolens ledelse og bestyrelse. Forvaltningen anbefaler, at kompetencen delegeres til forvaltningen på baggrund af ansøgning fra skolelederen og med skolebestyrelsernes godkendelse. Dette for at sikre, at afgørelserne træffes på baggrund af ensartede, faglige begrundelser.
  Såfremt skoledagen afkortes, er skolerne forpligtet til at stille et SFO-tilbud til rådighed i de timer nedsættelsen vedrører. Den afsatte pulje på 2,5 mio. kr. til formålet skal anvendes til at finansiere en udvidet åbningstid i SFO.
  Forvaltningen foreslår følgende udmøntning af puljen:
  - målgruppen er 0. til 3. klasse
  - skolelederen ansøger med skolebestyrelsernes godkendelse
  - ansøgninger er begrundet i forhold til konkret klasse og med faglige begrundelser for, hvordan ekstra personale i klassen kan understøtte eleverne faglige udvikling og sikre en undervisningsdifferentiering
  - ansøgningerne sendes til forvaltningen indenfor fastsat ansøgningsfrist
  - Skole- og Børneudvalget orienteres om den konkrete udmøntning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen, hvor der er afsat en pulje på 2,5 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 158

  Ad 1 Godkendt, således at det er skolebestyrelsens kompetence, når kortere skoledag kan afholdes indenfor eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr. skal det godkendes af Skole og Børneudvalget efter ansøgning fra skolebestyrelsen.
  I forhold til målgruppen præciseres, at Skole- og Børneudvalgets anbefaling til udmøntning af puljen til kortere skoledage vedrører alle klassetrin fra 0.-9. klasse.
  Ad 2 Et enigt udvalg anbefaler, at kompetence til afgørelsen er skolebestyrelsens, når det kan afholdes indenfor skolens eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr. skal det godkendes af Skole og Børneudvalget.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 588

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 330

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 331 Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020

  Ny_egnsteateraftale_for_Opera_Hedeland_2018-2020.pdf Anmodning_om_dispensation_-_ansoegning_om_dispensation_fra_teaterlovens_krav_om_minimum_2_aarlige_produktioner.pdf Oversigt_over_kommunernes_tilskud_for_aftaleperioden_2018-2020_for_Opera_Hedeland.pdf Opera_Hedelands_strategiplan_for_perioden_2018-2020_inkl_.pdf Teatrets_plan_for_kunstneriske_aktiviteter_-_Aktivitetsbeskrivelse_OH_2018-20_doc.pdf Budget_Opera_Hedeland_2017_La_Boheme.pdf Opera_Hedelands_organisering.pdf

  Pkt. 331

  Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020

  Sagsnr. 260905 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber 31. december 2017, og der skal på denne baggrund indgås en ny egnsteateraftale mellem Opera Hedeland og tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup for perioden 2018-2020. Forslag til ny egnsteateraftale fremlægges derfor til godkendelse i de tre tilskudsyderkommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Opera Hedelands formål er at opsætte operalitteraturens store værker på et internationalt niveau for et bredt publikum. Der produceres årligt én forestilling med tre opførelser på amfiscenen i Hedeland. Opførelsen af forestillingerne sker i stor skala med fuldt symfoniorkester, kor, solister, landskabsscenografiske opbygninger og lyssætning af både scene og landskab. Siden 2001 har Opera Hedeland med sit høje kunstneriske niveau fået konsolideret sig som et egnsteater, der tilbyder spektakulære operaoplevelser på internationalt niveau.
  Med den nye egnsteateraftale ønsker Opera Hedeland at videreføre teatrets operakoncept samt at arbejde videre på en målrettet markedsføring af teatret som den største udendørs operabegivenhed i Danmark for et lokalt, nationalt og internationalt publikum. Derudover ønsker Opera Hedeland at indgå samarbejde med tilskudsyderkommunerne om forestillinger til kommunerne folkeskoleelever. Opera Hedeland ansøger i denne forbindelse tilskudsyderkommunerne om forhøjet tilskud i hele aftaleperioden til finansiering af skoleforestillinger, jf. sag ”Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020 til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december”
  I lighed med tidligere aftaleperioder ansøger Opera Hedeland Statens Kunstfond om dispensation fra kravet om minimum to årlige opførelser. Ansøgning om dispensation er vedlagt bilag 2. Den nye egnsteateraftale for Opera Hedeland er treårig for at ramme skæringsåret 2021, hvorefter samtlige egnsteateraftaler på landsplan skal følge samme 4-årige aftaleperiode i henhold til Folketingets tillægsaftale på teaterområdet i 2014. Forslag til ny egnsteateraftale 2018-2020 er vedlagt i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Budgettet er uændret i den nye aftaleperiode, og fremskrevet fra 2017 til 2018 med 3,41 %, som også anvendes mellem 2018-2019 og 2019-2020.
  Roskilde Kommunes tilskud i 2017-2020 (Teatre er ikke omfattet af positivlistemoms):

  2017 2018 2019 2020
  Bruttoudgift for Roskilde Kommune 428.072 442.669 457.764 473.374
  Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud. 155.390 160.689 166.168 171.835
  Forventet nettoudgift for kommunen 272.682 281.980 291.596 301.539

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 172

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 589

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 331

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 332 Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020

  Opera_Hedeland_ansoegning_om_forhoejet_tilskud_i_den_kommende_aftaleperiode_2018-2020.pdf Oversigt_over_foroeget_tilskud_til_Opera_Hedeland_for_aftaleperioden_2018-2020.pdf

  Pkt. 332

  Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020

  Sagsnr. 260905 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Bestyrelsen for Opera Hedeland har fremsendt en ansøgning til teatrets 3 tilskudsyderkommuner; Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner om forøget bevilling til Opera Hedeland i den nye aftaleperiode fra 2018 til og med 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen fra Opera Hedeland om forhøjet bevilling afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 ansøger bestyrelsen for Opera Hedeland tilskudsyderkommunerne om en øget bevilling på i alt 500.000 kr. årligt før statsrefusion. Ved en statsrefusion på 40 % vil det netto betyde en merudgift på 100.000 kr. årligt pr. kommune i aftaleperioden. Ansøgning om øget bevilling begrundes i øgede udgifter til orkester, øgede udgifter til kunstnerisk team og en årlig forestilling for de tre kommuners skoler i Opera Hedeland.
  Opera Hedeland har et samarbejde med Collegium Musicum, som betyder, at teatret skal kontrahere individuelt med de enkelte musikere efter tariffen. Dette indebærer en ekstra omkostning for teatret på mellem 250.000 og 350.000 kr. alt efter orkesterstørrelse. Operaer som f.eks. Mozart og Bellini har mindre orkestre, mens de populære Verdi- og Puccini-operaer har op til 20 musikere. Skal teatret fremover kunne opføre de store populære titler af Verdi og Puccini, vil det betyde ekstra omkostninger til teatret.
  Opera Hedeland ønsker at fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet for at kunne opretholde et højt kunstnerisk niveau og dermed også kunne fastholde og øge billetsal-get. Teatrets honorering af kunstnere ligger under markedspris mellem 200.000 kr. og 250.000 kr., f.eks. oppebærer en instruktør på Det Kongelige Teater eller Den Jyske Opera ofte et honorar på mellem 300.000 og 400.000 kr. Det er usikkert, om teatret kan blive ved med at tiltrække og fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet med det nuværende tilskudsniveau.
  Opera Hedeland gennemførte i 2016 forestillingen Skammerens Datter for skolerne i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner. Forestillingen blev gennemført med en særbevilling på 40.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune samt medfinansiering fra teatret. Med en forøget bevilling fra de 3 tilskudsyderkommer, vil teatret årligt kunne forpligte sig til at afvikle en forestilling for de tre kommuners skoler. Skoleforestillingen skal ses som en del af strategien med at arbejde med den åbne skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016 og 2017. Opera Hedelands ansøgte tilskudsforhøjelse på 500.000 kr. deles ligeligt på kommunerne. Roskilde Kommunes forøget tilskud i 2018-2020 (Teatre er ikke omfattet af positivlistemoms):

  2018 2019 2020
  Bruttoudgift Roskilde Kommune 166.667 172.350 178.227
  Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud. 60.500 62.563 64.697
  Netto forventet merudgift Roskilde kommune 106.167 109.787 113.530

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 175

  Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, idet udvalget ikke er indstillet på at give forhøjet bevilling.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 590

  Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 332

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 333 Udpegning til Elite- og Talentrådet

  Pkt. 333

  Udpegning til Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ifølge vedtægterne for Roskilde Elite- og Talentråd skal byrådet udpege en repræsentant til rådet, valgt fra Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningen indstiller i sagen, at der udpeges en repræsentant.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant til Elite- og Talentrådet for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget for resten af byrådsperioden 2014 – 2017, dvs. for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 176

  Udvalget udpegede Poul Lindor Nielsen.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 591

  Et flertal i Økonomiudvalget indstiller Poul Lindor Nielsen til udpegning.
  Henrik Stougaard og Jeppe Trolle ønsker, at Elite- og Talentrådet nedlægges og, at der ikke udpeges et nyt medlem til rådet.
  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 333

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 334 Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat-opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Kommuneplan_2016.pdf Hoeringsnotat-haandtering_af_statslige_bemaerkninger.pdf Hoeringsnotat_-_opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring.pdf Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring_-_tilrettet_foer_endelig_godkendelse.pdf Notat_aendringer_foer_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 334

  Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269654 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Høring af forslag til Kommuneplan 2016 og strategi for Roskildes Grønne Ring er afsluttet. Planforslagene forelægges til endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Kommuneplan 2016 vedtages endeligt med indarbejdede tilretninger jfr. høringsnotater, og
  2. Strategi for Roskildes Grønne Ring vedtages endeligt med enkelte justeringer jfr. høringsnotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 31. august 2016, punkt 197, besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2016 samt forslag til Strategi for Roskildes Grønne Ring i offentlig høring. Høringen sluttede den 4. november 2016, herunder også supplerende høring om arealudlæg til butik i Vindinge.
  Kommuneplan 2016
  Der er indkommet i alt 32 høringssvar fra borgere, investorer, foreninger, myndigheder og forsyningsvirksomheder.
  Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen en række ændringer før endelig vedtagelse jfr. høringsnotat. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Kommuneplan 2016, der kan ses på www.kommuneplan2016.roskilde.dk.
  Forvaltningen har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om en række forhold, som skulle bringes i orden for at undgå en statslig indsigelse. Her skal særligt nævnes to punkter. Dels stiller staten krav om, at der ikke udlægges nye arealer til byformål uden for fingerplanens byfinger med mindre andre udtages eller udskydes. For at sikre denne balance foreslår forvaltningen, at kommunalt ejet areal nordøst for Svogerslev tages helt ud af planlægningen. Dels har staten krævet, at kommuneplanen skal indeholde udlæg af arealer til udvikling af store husdyrbrug. For at undgå indsigelse og forsinkelse af vedtagelse af Kommuneplan 2016, har forvaltningen indgået en aftale med staten. Aftalen indebærer, at kommunen snarest foretager en mere dybtgående kortlægning af muligheder for lokalisering at store husdyrbrug i forhold til andre arealinteresser, og at kommunen gennemfører en planproces, som potentielt kan munde ud i et kommuneplantillæg.
  Strategi for Roskildes Grønne Ring
  Der er indkommet syv høringssvar, som er overvejende positive, men med bemærkninger til justeringer i strategien og ønske til indskrænkninger af ringen. Forvaltningen har på baggrund af høringen, jfr. høringsnotat, tilrettet strategien, herunder bl.a. tilføjet planlagt stier til stikort, udskiftet få ikoner, samt overført det ovenfor nævnte areal nordøst for Svogerslev til at være en del af Svogerslevkilen. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Strategi for Roskildes Grønne Ring, som er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 565

  Genoptages på næste møde.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 579

  Økonomiudvalget er enigt om, at den grønne ring øst for Trekroner indgår med samme detaljeringsgrad som i nuværende kommuneplanperiode.
  Økonomiudvalget er enigt om, at der udarbejdes kommuneplantillæg for Vindinge Nord, der muliggør boliger uden planlægning for detailhandel.
  Jeppe Trolle, Birgit Pedersen og Henrik Stougaard ønsker, at der i den kommende kommuneplanperiode udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør vindmøller. Resten af Økonomiudvalget er imod forslaget.
  Jeppe Trolle ønsker, at omfartsvejen rundt om Trekroner udtages af kommuneplanen. Henrik Stougaard tager forbehold for forslaget. Resten af Økonomiudvalget er imod forslaget.
  Sagen genoptages på exo økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har jfr. beslutning om ændring af den grønne ring øst for Trekroner tilrettet såvel kommuneplan som Strategi for Roskildes Grønne Ring i henhold til vedlagt notat. Ændringerne kan ses i den digitale kommuneplan – link – og i revideret Strategi for Roskildes Grønne Ring, der er vedlagt som nyt bilag.

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 608

  Økonomiudvalget er enigt om, at der udarbejdes et kommuneplantillæg vedrørende digital infrastruktur, hvis det er nødvendigt set i forhold til kommunens digitaliseringsstrategi.
  Ø, B og F stillede forslag om at Paragraf 19,6 udgår af kommuneplanen, således at der gives tilladelse til vindmøller med en totalhøjde over 25 meter. For stemte Birgit Pedersen, Jeppe Trolle og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Karim Arfaoui, Lars Lindskov, Lars-Christian Brask, Bent Jørgensen og Merete Dea Larsen.
  B og Ø stillede forslag om at omfartsvejen rundt om trekroner udtages af kommuneplanen. Henrik Stougaard og Jeppe Trolle stemte for. A, C, O og V stemte imod. Forslaget blev herefter forkastet.
  Økonomiudvalget anbefalede herefter kommuneplanen

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 334

  Ø, B og F stillede følgende ændringsforslag til kommuneplanen: Paragraf 19,6 udgår af kommuneplanen, således at der gives tilladelse til vindmøller med en totalhøjde over 25 meter. For stemte 5, bestående af F, Ø og B. Imod stemte 26 bestående af A, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  B stillede forslag om at omfartsvejen rundt om Trekroner udtages af kommuneplanen. For stemte 4, bestående af B og Ø. Imod stemte 27 bestående af A, F, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Økonomiudvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, C, O og V. Ø undlod at stemme. Herefter blev kommuneplanen med Økonomiudvalgets anbefalinger fra d. 14. og d. 21. december 2016 godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 335 Forslag til lokalplan 622 for Roskilde Bymidte, facader og skilte (til høring)

  Lokalplan_622_Roskilde_bymidte_facader_og_skilte.pdf

  Pkt. 335

  Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte (til høring)

  Sagsnr. 275350 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Foranlediget af en konkret sag om vinduesudskiftning på en ejendom på Hestetorvet besluttede udvalget at få udarbejdet forslag til lokalplan 622, som er en revision af den gældende lokalplan 221, facader i bymidten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte godkendes til offentlig høring fra 6. januar til 16. marts 2017, og
  2. der afholdes udvidet borger/debatmøde med inviterede interessenter fra bymidten i Byens Hus den 19. januar 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en konkret sag om vinduesudskiftning på en ejendom på Hestetorvet behandlede Plan- og Teknikudvalget den 3. april 2014, punkt 87, en sag om ophævelse af bestemmelse vedrørende trævinduer i lokalplan 221 for facader i bymidten. Efterfølgende vedtog Plan- og Teknikudvalget på mødet den 21. august 2014, punkt 153, et 11-punktsprogram for forslag til lokalplan 622. Her besluttede udvalget ud over at ændre en enkelt bestemmelse at revidere den gældende lokalplan 221 fra 1994, som på visse punkter er utidssvarende.
  Forslag til lokalplan 622 fokuserer på øget vejledning om bevaring set i forhold til udskiftning af bygningselementer samt vejledning om materialer, farver, skilte mv., som der er konstateret et behov for i byggesagsbehandlingen. Derudover moderniseres og præciseres bestemmelserne, så det bliver mere forståeligt, hvad der præcist gælder. Herudover medtages emner, som ikke hidtil har været omfattet af den gældende lokalplan 221, bl.a. altaner og byrumsinventar.
  Som optakt til lokalplanarbejdet har forvaltningen afholdt en række foredrag, workshops, byvandringer og debatter om bygningskulturarven i Roskilde. Videre har der været afholdt et inspirationsmøde, hvor grundejerforeninger, Roskilde Handel, museet, m.fl. var inviteret. Lokalplanens indhold er inspireret af debatten på disse arrangementer. Forvaltningen foreslår, at Plan- og Teknikudvalget afholder et udvidet borger/debatmøde for bymidtens interessenter, som på den måde kan drøfte det endelige indhold i lokalplanforslaget.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplan 622 ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 244

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 592

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 335

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 336 Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_637_for_boliger_paa_Skousbo_endelig_vedtagelse.pdf Behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_637_for_boliger_paa_Skousbo.pdf

  Pkt. 336

  Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 271473 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Skousbo-arealet ved Viby er et af Roskilde Kommunes nye store byudviklingsområder. Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo, der omfatter første etape, har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 637 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 31. august 2016, punkt 198, at sende forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo i offentlig høring. Skousbo-arealet er et af Roskilde Kommunes nye store byudviklingsområder, og lokalplanen sætter rammerne for en udvikling af første etape af helhedsplanen for Skousbo. Planen er udarbejdet som en rammelokalplan for i alt ca. 220 boliger og giver mulighed for realisering af de første ca. 75 - 100 boliger.
  Den offentlige høring løb fra 9. september til 4. november 2016. Der blev afholdt borgermøde i perioden. Høringen medførte 6 høringssvar. Se høringssvar her. De væsentlige emner fra høringen handler om parkeringsnormen for lokalplanområdet, samt den overordnede trafikstruktur i Viby, med alternative forslag i forhold til løsninger i Mobilitetsplan for Roskilde Syd.

  Forvaltningen vurderer, at den fastsatte parkeringsnorm er tilstrækkelig til at dække områdets behov. Lokalplanen kan fungere med de løsningsforslag til den overordnede trafikstruktur i Viby, som indsigere stiller forslag om. Ingen af løsningerne skønnes dog optimale i forhold til lokalplanen.
  Bemærkninger fra FORS om håndtering af overfladevand har medført en præcisering i lokalplanen. FORS vil blive involveret i realiseringen med mulighed for yderligere at påvirke det endelige projekt. DSB har bemærkninger om de trafikale faciliteter ved Viby Station. Faciliteterne ved stationen, der ligger udenfor lokalplanområdet, behandles i Mobilitetsplan for Roskilde Syd. Bemærkninger fra Museumskoncernen ROMU om arkæologiske interesser er indarbejdet i planen.
  Herudover har forvaltningen fjernet oplysninger om teledækning fra redegørelsen og foretaget en præcisering af lokalplanens bestemmelser om udstykning, veje, renovation, belysning og grundejerforening samt oplysninger om varmeforsyning. Se vedlagte høringsnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området og yderligere 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2019 til byggemodning. Efterfølgende år skal påregnes udgifter til den fortsatte byggemodning i området.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 247

  Anbefales.
  Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende lokalplanen, idet man ønsker, at p-normen i bebyggelserne øges til 1,5, som er den gængse norm i kommuneplanen.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 594

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V), Merete Dea Larsen (O) og Lars Lindskov (C) kan ikke godkende lokalplanen, idet man ønsker, at p-normen i bebyggelserne øges til 1,5, som er den gængse norm i kommuneplanen. Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale dette.
  Jeppe Trolle, Birgit Pedersen og Henrik Stougaard ønsker at der fastsættes en cykelnorm på 4. Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale dette.
  Herefter anbefaler et samlet Økonomiudvalg forvaltningens indstilling.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 336

  V, C og O stillede forslag om at p-normen i bebyggelserne øges til 1,5, som er den gængse norm i kommuneplanen. For stemte 13, bestående af C,V og O. Imod stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  B stillede forslag om, at der sættes en cykelnorm på 4. For stemte 5 Bestående af F, B Ø. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Herefter godkendte et samlet byråd lokalplanen.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 337 Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (endelig vedtagelse)

  Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_635.pdf Lokalplan_635_for_boliger_paa_Vindingevej_4-6.pdf Kommuneplantillaeg_22.pdf

  Pkt. 337

  Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 93201 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at opføre en bebyggelse i op til 3 etager med ca. 25 nye boliger ved Vindingevej 4 og 6. Planerne har været i offentlig høring, og kommunen modtog 15 høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 15. juni 2016, punkt 170, at sende forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og forslag til kommuneplantillæg 22 i offentlig høring fra den 24. juni til den 26. august 2016. På grund af en teknisk fejl med offentliggørelsen af kommuneplantillægget blev høringsperioden forlænget til den 9. september 2016. Der blev afholdt borgermøde den 10. august 2016, hvor ca. 40-50 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 14 skriftlige høringssvar og én underskriftindsamling med 31 underskrivere i høringsperioden. Se høringssvar her.
  Naboer og borgere kan ikke tilslutte sig projektet, som lokalplan 635 giver mulighed for. Det er deres opfattelse, at projektets omfang, udformning og antal boliger ikke harmonere med omgivelserne.
  Bemærkninger og indsigelser har ikke givet anledning til ændring af bebyggelsesprocenten, antal etager eller antal boliger, men lokalplanen er tilrette for at imødekomme nogen af bemærkningerne. F.eks. fælleshuset er fjernet, der er tilføjet flere p-pladser til cykler, skabt større afstand med beplantning til nabo mod Vindingevej 8, placeret fortov langs med Plantagen. Der er ligeledes foretaget justeringer af skitser/ kortbilag, tilføjet tekstmæssige præciseringer og to nye kortbilag samt redaktionelle rettelser.
  Notat om behandling af modtagne bemærkninger, forvaltningens vurdering og forslag til ændringer er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Området er privat ejet, og projektudviklere forestår udarbejdelsen af lokalplan i samarbejde med Roskilde Kommune.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 246

  Indledningsvis blev oplyst, at der er en fejl på side 35, og at fejlen rettes ifm. referatet og videresendelse til Økonomiudvalgets behandling.
  Et flertal i udvalget kan ikke godkende forslaget til lokalplan. Man støtter, at der er opføres boliger ved Vindingevej 4-6, men kan ikke støtte lokalplanen og kommuneplantillægget. Det er der tre grunde til:
  Flertallet finder 1: at bebyggelsesprocenten er alt for høj, idet den øges fra 60 % til 80%, 2: er bekymret for forøgelsen af højden i projektet til 3 etager og 3: Betænkelighed ved udformning af parkeringskælderen.
  Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A) kan ikke følge flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 595

  Jeppe Trolle stillede forslag om at der sættes en cykelnorm på 4. Henrik Stougaard tager forbehold for forslaget. resten af Økonomiudvalget kan ikke anbefale forslaget.
  Flertalsindstillingen fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning. For stemte Bent Jørgensen, Lars-Christian Brask, Merete Dea Larsen og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Karim Arfaoui, Jeppe Trolle, Birgit Pedersen og Lars Lindskov.
  Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler herefter forvaltningens indstilling til byrådet.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 337

  B stillede forslag om, at der sættes en cykelnorm på 4. For stemte 5 Bestående af F, B Ø. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning: For stemte 16, bestående af A, B, F og C. Imod stemte 15, bestående af Ø, O og V. Lokalplanen blev herefter godkendt.

  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 338 Optagelse af sti, Tofteengen i Ågerup, inden for lokalplan 523 og 577 som offentlig

  Aftale_indgaaet_med_Grundejerforeningen_Tofteengen_om_fordeling_af_den_fremtidige_drift_og_vedligeholdelse_af_stier_inden_for_lokalplanomraaderne_lokalplan_523_.pdf

  Pkt. 338

  Optagelse af sti, Tofteengen i Ågerup, inden for lokalplan 523 og 577 som offentlig

  Sagsnr. 73883 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Optagelse af 500 meter sti inden for lokalplan 523 og 577 – Tofteengen i Ågerup som offentlig sti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at stien optages som offentlig.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesveje/private fællesstier, der skal optages som offentlige. I lokalplan 523 anføres i redegørelsesdelen, at stierne inden for området skal optages som offentlige. I lokalplan 577, der dækker området nord for Tofteengen, udlægges stierne inden for lokalplanens område.
  Som udgangspunkt fastlægges en vej/stis status ved en konkret beslutning efter vejlovens bestemmelser. På den baggrund har forvaltningen gennemført forhandlinger med den oprettede grundejerforening om fordeling af den fremtidige drift og vedligeholdelse vedrørende, hvilke stier der bør være offentlige og hvilke der bør være private fællesstier.
  Der er opnået enighed om, at den gennemgående sti fra den offentlige vej Ågerupvej til den offentlige sti Kildemosestien optages som offentlig, men at de øvrige stier inden for områderne bibeholdes som private fællesstier under grundejerforeningens ansvar.
  Det vil sige, at Roskilde Kommune overtager drift og vedligeholdelse af denne sti inklusiv drift af vejbelysning og vintervedligeholdelse. På de øvrige stier, som er interne stier i bebyggelsen uden egentlig offentligt formål, afholder grundejerforeningen disse udgifter i overensstemmelse med privatvejslovens bestemmelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Opgaven løses indenfor det eksisterende driftsbudget.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 254

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 596

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 338

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 339 Etablering af selskab til investering i vedvarende energianlæg

  Stiftelsesdokumenter_Roskilde_Groen_Energi_AS.pdf Ejerstrategi_-_Roskilde_Groen_Energi_AS.pdf

  Pkt. 339

  Etablering af selskab til investering i vedvarende energianlæg

  Sagsnr. 286222 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedr. etablering af kommunalt aktieselskab til investering i vedvarende energianlæg, samt godkendelse af ejerstrategi og udpegning af bestyrelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. etablering af Roskilde Grøn Energi A/S godkendes
  2. ejerstrategi for Roskilde Grøn Energi A/S godkendes
  3. som bestyrelsesmedlemmer udpeges vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen, direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard og juridisk chefkonsulent Henning Strange
  4. der straks ved etablering af selskabet overføres 0,5 mio. kr. til selskabets selskabskapital.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget besluttede den 1. november 2016 at gå videre med etableringen af et kommunalt aktieselskab til investering i nye vedvarende energianlæg for de midler, der er afsat i budget 2016 og 2017. Selskabet skal være ejet 100 % af Roskilde Kommune.
  Selskabets vedtægter udformes således, at alle væsentlige beslutninger forelægges Klima- og Miljøudvalget, og selskabet får dermed en ren administrativ karakter. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at bestyrelsen udgøres af 3 kommunale embedsmænd. Der indgås endvidere en administrationsaftale med Fors A/S i forhold til driften af selskabet. Udkast til stiftelsesdokumenter og vedtægter er vedlagt som bilag.
  Behovet for oprettelsen af et nyt kommunalt selskab er opstået, fordi det selskab, som kommunen oprettede i 2015 under Roskilde Forsyning til køb af vindmølleandele i Prøvestenen, nu indgår i Fors A/S samlede selskabsstruktur med navnet Fors Grøn Energi A/S. Hvis Fors Grøn Energi A/S skal trækkes ud af holdingselskabet Fors A/S og lægges tilbage til kommunen, vil dette efter Energistyrelsens opfattelse medføre modregning i kommunens bloktilskud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er både i budget 2016 og 2017 afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg. Der overføres i første omgang minimumsbeløbet 0,5 mio. kr. til selskabets selskabskapital. Der forelægges sag i januar 2017 om overførsel af de øvrige midler til investering i vindmølleandele. Omkostninger til udformning af vedtægter mv. afholdes indenfor driftsbudgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 163

  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte A, B, V og Ø. Imod stemte O.
  Hermed anbefales forvaltningens indstilling.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 596

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen kan ikke anbefale.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 339

  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, Ø, C og V. Imod stemte 3, bestående af O.
  Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam.

 • Pkt. 340 Øde Hastrup Grusgrav - forlængelse af frist og plan for efterbehandling

  Forslag_til_hoeringssvar.pdf Region_Sjaellands_udkast_til_forlaengelse_af_tilladelse.pdf Kortbilag.pdf

  Pkt. 340

  Øde Hastrup Grusgrav - forlængelse af frist og plan for efterbehandling

  Sagsnr. 278224 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Sten og Grus ansøger om forlænget frist for at efterbehandle et allerede udgravet areal. Arealet indgår som intern transportvej til den vestlige del af grusgraven, hvor virksomheden for nylig har fået tilladelse til at indvinde grus indtil 1. juli 2027.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til Region Sjælland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den hidtidige tilladelse for matr. nr. 47b ønskes forlænget fra 1. juli 2016 til 1. juli 2027, hvor tilladelsen for det vestlige areal udløber. Matr. nr. 47b er allerede udgravet, så forlængelsen omfatter alene fristen for efterbehandling. Samtidig godkendes plan for efterbehandlingen.
  Region Sjælland har den 1. juli 2016 meddelt Roskilde Sten og Grus tilladelse til at udvide grusgraven i Øde Hastrup med et areal mod vest. Roskilde Kommunes udtalelse til denne udvidelse blev behandlet i byrådet den 11. maj 2016, punkt 145. Med udvidelsen har virksomheden behov for at transportere råstofferne fra det vestlige areal til den nuværende indkørsel på Øde Hastrupvej. Dette sker over matr. nr. 47b Vestermarken, Roskilde Jorder, hvorfor tidsfristen for efterbehandlingen af dette areal ønskes forlænget til det vestlige areal er færdiggravet.
  Forvaltningens forslag til høringssvar, som fremgår af bilag, er overvejende formelt. Matr. nr. 47b er kun 3,2 ha og udgør således en meget lille del af det samlede graveareal, se kortbilag 2. Endvidere var transport over matr. nr. 47b allerede en forudsætning for udvidelsen mod vest for at fastholde den trafikmæssigt bedste løsning, ligesom planen for efterbehandlingen nu godkendes på samme grundlag som for udvidelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 165

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 597

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 340

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 341 Vedtagelse af affaldsgebyrer for nedgravede affaldsløsninger

  Affaldsgebyrer_nedgravede_beholdere.pdf

  Pkt. 341

  Vedtagelse af affaldsgebyrer for nedgravede affaldsløsninger

  Sagsnr. 282826 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med indførelse af en ny affaldsordning for private husstande fra maj 2017 er der behov for at vedtage nye gebyrer for tømning af nedgravede affaldsløsninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til gebyrer for nedgravede beholdere godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af byrådets vedtagelse af ny gebyrstruktur og nye gebyrer på sit møde den 28. september 2016, pkt. 228, fremlægges med denne sag alene forslag til gebyrer for tømning af nedgravede affaldsløsninger.
  Den nye gebyrstruktur er nødvendiggjort af byrådets vedtagelse den 25. november 2015, pkt. 337, af en ny affaldsordning for private husstande, som skal implementeres fra maj 2017. Den nye gebyrstruktur skal medvirke til at understøtte den nye affaldsordning, således at mere sortering af genanvendeligt affald ikke bliver dyrere.
  Nedgravede affaldsløsninger er typisk for etageboliger et alternativ til en løsning med 4-hjuls containere, som imødekommer hensyn til æstetik og færre viceværttimer.
  De økonomiske forudsætninger for valg af løsning afhænger af flere faktorer, hvor blandt andet antallet af boliger, som skal dele de nedgravede affaldsløsninger, er afgørende.
  Forvaltningen har på baggrund af Klima- og Miljøudvalgets drøftelser på mødet den 4. oktober 2016, pkt. 125, forudsat, at omkostninger til anlæg af nedgravede affaldsløsninger afholdes af den enkelte grundejer eller forening, som ønsker denne løsning.
  Forvaltningen fremlægger på samme møde for Klima- og Miljøudvalget retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på private arealer.
  Forvaltningen vil i starten af 2017 fremlægge en yderligere sag om affaldsgebyrer 2017, som handler om erhvervs deltagelse i den kommunale affaldsordning samt en række mindre forhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
  Der er større usikkerhed end normalt forbundet med gebyrerne, idet ordningen som nævnt lægges om, og borgerne skal træffe nogle nye valg. Der kan derfor vise sig behov for justeringer i gebyrerne i de kommende år.
  Affaldsområdet har opsparede midler, hvor der pr. 31. december 2015 står ca. 21 mio. kr., idet byrådet i budget 2016 vedtog at hæve gebyret, således at der ved udgangen af 2016 forventes at stå ca. 28 mio. kr. opsparet til indkøb af beholdere.
  Budgetårene 2019 og frem afventer beslutning om evt. yderligere sortering.

  Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 167

  Anbefales.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A).

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 598

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 341

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 342 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Pkt. 342

  Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

  Sagsnr. 277780 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er behov for rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år er der i budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
  Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Forundersøgelser, udgifter -500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 257

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 599

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 342

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 343 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2017

  Pkt. 343

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2017

  Sagsnr. 286742 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2017 afsat penge til udvikling og vedligeholdelse af Musicon-området. Derfor søges der om frigivelse af de i budget 2017 afsatte midlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til udvikling og vedligeholdelse af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musiconsekretariatet skal fortsat understøtte ’livet før byen’ ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2017 bl.a. etablering af alternativ el-forsyning, grundet ændringer i overordnet forsyning, og etablering af nødvendig regnvands afledning på arealet bag Hal 12. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: Januar 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændringen af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 258

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 600

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 343

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 344 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Strategi_for_skolerenovering_opdateret_nov._2016.pdf

  Pkt. 344

  Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

  Sagsnr. 270119 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Renoveringerne forløber planmæssigt, og Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag om at fortsætte rækkefølgen i skolerenoveringsstrategien i 2017 og årene frem. Med sagen søges også om frigivelse af rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2017 og årene frem godkendes, og
  2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering og lokaleoptimering.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Skole- og Børneudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Skole- og Børneudvalgets godkendelse af den strategiske anvendelse af midler til skolerenovering 2016-2018 den 1. december 2015 blev det besluttet, at udvalget ultimo 2016 forelægges en sag med opdatering af strategien for skolerenovering og dermed en endelig beslutning i forhold til prioritering i 2017.
  Ifølge strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag, skal der prioriteres 17 mio. kr. årligt af allerede afsatte midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse. Derudover er der med budget 2016 afsat 10 mio. kr. årligt til lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation, i alt 27 mio. kr. årligt.
  I strategien indgår en samlet treårig prioritering i perioden 2016-2018 ved udmøntning af årligt 27 mio. kr. til at renovere ventilation og tag på fire skoler med start på Hedegårdenes Skole, Lynghøjskolen, dernæst Vindinge Skole og til sidst Peder Syv Skolen. Det vurderes til at udgøre i alt 60 mio. kr. De øvrige 21 mio. kr. anvendes i hensigtsmæssig sammenhæng til øvrig udvendig og indvendig renovering og vedligeholdelse samt til udvikling af læringsmiljøer. Strategien indeholder en prioritering af indeklimaproblematikker, skolernes løbende vedligeholdelsesbehov samt udvikling af læringsmiljøer i forhold til kravene med folkeskolereformen.
  I 2016 er status, at der er etableret ventilation og skiftet tag på Hedegårdenes Skole samt Lynghøjskolen. Der er etableret håndværk og design lokaler på Lindebjergskolen og Østervangsskolen. Derudover er der i forbindelse med øvrige renoveringer blandt andet prioriteret renovering af lyd- og lysforhold, der understøtter optimale læringsmiljøer.
  Skole- og Børneudvalget forelægges en status på skolerenoveringen ultimo 2017.
  Byggeriet forventes afsluttet i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 156

  Ad 1 Godkendt.
  Ad 2 Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 601

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 344

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 345 Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende nedbringelse af ventetid til genoptræning

  Pkt. 345

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende nedbringelse af ventetid til genoptræning

  Sagsnr. 283802 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af en ansøgning fra Roskilde Kommune tildelt i alt 1.290.993 kr. i perioden 2016 til 2018 til nedbringelse af ventetid til genoptræning fra satspuljemidler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 507.694 kr. i 2016, 391.650 kr. i 2017 og 391.649 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på baggrund af ansøgning modtaget i alt 1.290.993 kr. i perioden 2016 til 2018 til nedbringelse af ventetid til genoptræning.
  Årsmedianen for hele 2015 var 3 dages ventetid for genoptræning efter sundhedslovens § 140, hvilket er en lav ventetid sammenlignet med andre kommuner.
  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget midlerne med henblik på, at Roskilde Kommune videreudvikler og yderligere understøtter effektive og optimerede træningsforløb. Med midlerne vil der være fokus på, at genoptræningen afsluttes hurtigere når borgerens mål med træningen er indfriet, således der frigøres kapacitet til flere forløb.
  Med midlerne vil der ligeledes blive indkøbt flere velfærdsteknologiske løsninger, som fx sensorbaseret genoptræning, hvilket Roskilde Kommune allerede har opnået positive erfaringer med. Der vil ligeledes blive indkøbt yderligere træningsudstyr, der kan øge kvaliteten i træningen samt optimere arbejdsgange. Et eksempel på dette er nye træningsinstrumenter til genoptræning hos borgere med amputation.
  Andre indsatser, som skal gennemføres med midlerne, er investering i fremmøderegistrering. Borgerne vil således automatisk registrere fremmøde ved brug af sundhedskort. Dette vil spare terapeuterne tid til administration.
  Afslutningsvis skal midlerne også dække en yderligere kapacitetsopbygning i forhold til samarbejde mellem fx træningspersonalet og hjemmeplejen således, at det opnåede funktionsniveau efter genoptræning fastholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 507.694 kr., 391.650 kr. i 2017 og 391.649 kr. i 2018. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbene i de pågældende år.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 110

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 602

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 345

  Godkendt.
  Fraværende Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 346 Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 2 (2014)

  Pkt. 346

  Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 2 (2014)

  Sagsnr. 266717 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Stændertorvet, ombygning etape 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 28. november 2012, punkt 261, bevilliget 10.000.000 kr. til ombygning af Stændertorvet, den 25. marts 2015, punkt 62, givet en tillægsbevilling på -460.000 kr. og den 2. september 2015, punkt 254, givet en tillægsbevilling på 8.000.000 kr. I alt 17.540.000 kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 17.540.095 kr. Der er således en merudgift på 95 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Anlægsmidlerne er brugt på omlægning af torvets vestlige del. Det vil bl.a. sige kørebanen i Palæstræde, Fondens Bro og arealet foran Sankt Laurentii tårnet. Der er endvidere indkøbt inventar og træer.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 95 kr. Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på kr. 428.493 og afholdt et forbrug på kr. 428.106 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 386.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 259

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 603

  Anbefales.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 346

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

 • Pkt. 347 Læreraftale(Lukket)

 • Pkt. 348 Salg af industrigrund på Langebjerg(Lukket)

 • Pkt. 349 Køb af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 350 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 351 Vederlag til byrådsmedlemmer

  Bilag_1._Samme_-stigning_til_formaend_og_menige_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_2._Stigning_fordelt_til_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_3_-_Stigning_fordeles_med_halvdelen_til_formaend_og_menige.pdf Bilag_4._Henrik_Stougaards_spoergsmaal.pdf Forslag_til_ny_styrelsesvedtaegt.3.pdf

  Pkt. 351

  Vederlag til byrådsmedlemmer

  Sagsnr. 207856 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører fordeling af vederlag i henhold til ny vederlagsbekendtgørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt udkast til ændrede regler om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Det fremgår heraf, at det årlige faste vederlag til byrådsmedlemmer stiger fra 103.347 kr. til 107.178 kr. Herudover stiger den årlige pulje til fordeling af vederlag til udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer fra 2.770.000 kr. til 3.641.000 kr., svarende til stigningen i borgmesterens vederlag på ca. 31% pr. 1. januar 2017.
  Såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares stiger vederlag til udvalgsformænd fra 181.777 kr. årligt svarende til 15.148 kr. pr. måned til 238.855 kr. årligt, svarende til 19.905 kr. pr. måned, såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares. Vederlag til udvalgsmedlemmer stiger tilsvarende fra 29.628 kr. årligt, svarende til 2.469 kr. pr. måned til 38.943 kr. årligt, svarende til 3.245 kr. pr. måned pr. udvalg.
  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. december at anbefale en model, hvor den beløbsmæssige stigning fordeles ligeligt mellem udvalgsformænd og menige. Denne model er vedhæftet som bilag 3. I bilag 2 fordeles stigningen til de menige udvalgsmedlemmer og i bilag 1 med samme % -stigning til formænd og menige udvalgsmedlemmer.
  I de vedhæftede bilag er indlagt som grundlæggende forudsætning, at medlemmerne af Roskilde Hallens bestyrelse fastholdes på det nuværende kr.- niveau, og at formænd for Børne- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget fastholdes på samme % -sats som i nuværende styrelsesvedtægt.
  Ændring af vederlag til formænd for stående udvalg kan tidligst træde i kraft efter 2. behandling af styrelsesvedtægten, dvs. den 1. februar 2017, mens ændringer af vederlag for udvalgsmedlemmernes og formænd for § 17,4 udvalg skal træde i kraft 1. januar 2017. Forskydningen mellem ikrafttræden henholdsvist 1. januar og 1. februar er reguleret hen over resten af året.
  Endvidere vedhæftes svar til et byrådsmedlem i bilag 4.
  Ændring af vederlagsbestemmelserne i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Udnyttelse af den maksimale ramme til udvalgsvederlag vil medføre en merudgift på ca. 870.000 kr. årligt. Oven i kommer regulering af det faste vederlag til byrådsmedlemmer på 3.831 kr. årligt, svarende til ca. 115.000 kr. og stigningen i viceborgmesterens vederlag på 26.375 kr. årligt. Den samlede stigning som følge af den nye vederlagsbekendtgørelse bliver således ca. 1.011.376 kr. såfremt hele stigningen til formænd og medlemmer udnyttes fuldt ud, herunder at viceborgmesterens vederlag på 10 % fastholdes.
  Merudgiften vil kunne afholdes inden for rammerne af den samlede politiske og administrative organisation i 2017. Fra 2018 indarbejdes udgifterne i budgettet.

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 612

  O og Ø anbefaler at de menige medlemmer får hele stigningen som skitseret i bilag 2.
  A, B, F, C og V anbefaler stigningen som skitseret i bilag 3 således at stigningen deles ligeligt mellem formænd og menige medlemmer.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 351

  For at stigningen fordeles ligeligt til alle menige medlemmer, jf. bilag 2 stemte 6, bestående af Ø og O. Imod stemte 25, bestående af A, B, F, C og V.
  For at stigningen fordeles med halvdelen til formænd og menige medlemmer jf. bilag 3, stemte 25 bestående af A, B, F, C og V. Imod stemte 6, bestående af Ø og O. Herefter blev fordelingen jf. bilag 3 godkendt.
  Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam