You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 24, 2014 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 331 Spørgetid

  Pkt. 331

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 331

  Fraværende: Peter Madsen.

 • Pkt. 332 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 332

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 332

  Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder for Annie Larsen.
  Godkendt.
  Fraværende: Peter Madsen.

 • Pkt. 333 Orientering om ambulanceudbud i Region Sjælland

  Pkt. 333

  Orientering om ambulanceudbud i Region Sjælland

  Sagsnr. 260570 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 28. maj 2014, punkt 255, at Roskilde Brandvæsen skal byde på opgaven omkring varetagelse af ambulancetjeneste i relevante dele af Region Sjælland. Der gives en orientering om den videre proces.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har nu udsendt materiale vedr. udbud af ambulancetjeneste i høring, og Roskilde Brandvæsen deltog den 18. august 2014 i teknisk dialog med Regionen med henblik på afgivelse af tilbud om varetagelse af ambulancekørslen i Roskilde Kommune samt Køge, Greve, Solrød og Lejre.
  Antallet af mulige kommende operatører, der har været til teknisk dialog, er ikke offentliggjort.
  Af høringsmaterialet fremgår det, at ambulancetjenesten udbydes i tre delområder svarende til de tidligere amter. Roskilde Brandvæsen har kun mulighed for at byde på det område, hvor Roskilde Kommune er beliggende.
  Det fremgår også af materialet, at tilbudsgivere skal give tilbud på varetagelse af kørsel med akutbil, men at dette ikke forventes at blive en del af driften i alle delområder fra 1. februar 2016. Tilbuddet skal ligeledes indeholde en pris på en såkaldt ’paramediciner-responstid’ og på installering af avanceret udstyr til behandling af hjertestop på ambulancerne.
  Det fremgår på nuværende tidspunkt ikke af materialet, hvilke responstidskrav Regionen vil stille, hverken i forhold til ambulancer eller paramedicinerbemandede beredskaber. Det fremgår heller ikke af materialet, hvilken vægtning kriterierne ’pris’, ’kvalitet’ og ’leveringssikkerhed’ vil have i forhold til tildeling af kontrakterne.
  Det endelige udbudsmateriale forventes i den første uge af oktober. Fristen for afgivelse af et tilbud er flyttet fra den 4. december til 17. november 2014.
  Roskilde Brandvæsen arbejder allerede nu med udarbejdelse af relevant materiale og beregningsgrundlag, så det bliver muligt at afgive et kvalificeret og gennemarbejdet tilbud til den 17. november.
  Der gives en yderligere status for arbejdet i oktober 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunens kassebeholdning i 2014.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 408

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 333

 • Pkt. 334 Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2013

  notat_besvarelse.pdf

  Pkt. 334

  Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2013

  Sagsnr. 258163 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2013.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. revisionsberetningen tages til efterretning,
  2. forslag til kommentering af revisionens anbefalinger godkendes, og
  3. årsregnskabet for 2013 godkendes endeligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes årsregnskab for 2013 blev godkendt på byrådets møde den 28. maj 2014 med oversendelse til revisionen.
  Kommunen modtog den 12. august 2014 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 12. august 2014.
  Revisionsberetningen indeholder ikke forbehold eller revisionsbemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, men for enkelte områder er der givet anbefalinger til ændringer.
  Der er udarbejdet forslag til kommentering af revisionens anbefalinger.
  Revisionen skriver i beretningens overordnede konklusion:
  ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Roskilde Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Roskilde Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.
  Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”
  I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.
  PricewaterhouseCoopers deltager ikke i Økonomiudvalgets møde, da de ikke finder, at der er forhold i Roskilde Kommunes årsregnskab, som kræver deres deltagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 411

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 334

  Godkendt.

 • Pkt. 335 Henvendelse fra OK-Fonden om den selvejende institution Højvanggårds ældreboliger

  Pkt. 335

  Henvendelse fra OK-Fonden om den selvejende institution Højvanggårds ældreboliger

  Sagsnr. 199883 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  OK-Fonden har henvendt sig til Roskilde Kommune med et ønske om at etablere ca. 14 ældreboliger, finansieret som almene boliger. Disse kan alternativt opføres som private boliger. Samtidig søger OK-fonden om tilladelse til nedrivning af de nuværende syv ældreboliger i Den selvejende institution ”OK-Fondens ældreboliger i Højvanggaard” i Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen går i dialog med OK-Fonden om opførelse af nye ældreboliger,
  2. det besluttes om kommunen vil finansiere indskud i Landsbyggefonden, så ældreboligerne kan opføres som almene boliger, finansieret ved et forventet kommunalt grundsalg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  OK-Fonden har kontaktet Roskilde Kommune med henblik på at indgå i dialog om muligheden for at etablere 14 ældreboliger, der finansieres som almene boliger. OK-Fonden ønsker samtidig at nedrive de nuværende 7 ældreboliger ved Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger Højvanggård og finansiere udgifterne hertil.
  De 14 nye ældreboliger kan således opføres først og tilbydes som genhusning til de borgere, der bor i Højvanggård, såfremt disse boliger nedrives. OK-Fonden ønsker, at de nye boliger opføres som almene ældreboliger. Det medfører et kommunalt grundkapitalindskud. Alternativt kan det drøftes med OK-Fonden om de vil opføre boligerne som private ældreboliger.
  OK-Fonden vil gerne i en dialog med kommunen om en placering af de 14 boliger, som de gerne vil opføre på en kommunal ejet grund. Såfremt det besluttes, at forvaltningen kan gå i dialog med OK-Fonden om opførelse af almene boliger, vil der senere komme en sag til politisk behandling om valg af placering af boligerne.
  Højvanggård består af syv ældreboliger med et samlet areal på 440 m2. Boligerne er opført i 1998 i en ældre ombygget stald. På daværende tidspunkt blev fundamentet forkert konstrueret. Det medfører, at bygningens konstruktion er blevet skæv, og at dele af ejendommene synker markant, ligesom den udvendige facade er konstant fugtig med risiko for udvikling af svamp og skimmel. Byggeskadefonden har tidligere afvist at dække de anmeldte byggeskader, og der er ikke er bevilliget midler til at udbedre skaderne. Totalentreprenøren har ikke kunnet inddrages i forløbet vedrørende de anmeldte skader, da firmaet er ophørt ved konkurs i juni 2002.
  Den gældende lokalplan for Højvanggaard i Vindinge giver ikke mulighed for at nedrive boligerne, idet disse er fremhævet i planens formål. Der er tillige en række juridiske og økonomiske forhold, der skal afklares forud for en eventuel nedrivning, idet kommunen har stillet kommunal garanti for det nuværende byggeri. Der vil senere blive en rejst sag om muligheder og konsekvenser ved nedrivning af Højvanggård, som vil forudsætte at der efterfølgende igangsættes en sag i Plan- og Teknikudvalget om at ændre lokalplanen. OK-Fonden oplyser, at bestyrelsen for Højvanggård er enige i henvendelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Såfremt boligerne opføres som almene boliger vil der være et kommunalt grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på ca. 3 mio. kr. Dette forventes at modsvare den pris som OK-fonden skal betale for erhvervelse af en kommunal grund til formålet. Såfremt boligerne opføres som private ældreboliger, er der ikke et kommunalt grundkapitalindskud.

  Økonomiudvalget, 02-09-2014, pkt. 397

  Udsat.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Supplerende sagsfremstilling

  OK-Fonden har meddelt, at de klart foretrækker, at ældreboligerne opføres som almene boliger. De har ikke aktuelle planer om at skulle skaffe ekstern finansiering til opførelse af boligerne, som vil være nødvendigt, hvis der skal være tale om private boliger. OK-Fonden oplyser tillige, at der vil blive tale om en noget højere husleje, såfremt boligerne opføres som private boliger.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 412

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 335

  Godkendt.

 • Pkt. 336 Garantitilsagn til Ros Efterskole

  swot_aug_2014.pdf ros_efterskoles_strategi_og_projektplan_for_august_2014-2017.pdf ros_efterskole_milepaelsplan.pdf

  Pkt. 336

  Garantitilsagn mv. til Ros Efterskole

  Sagsnr. 259986 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den selvejende institution Ros Efterskole søger om et kommunalt garantitilsagn på 15 mio. kr. til sikkerhed for låntagning til finansiering af skolens eventuelle erhvervelse af fast ejendom og den efterfølgende indretning til efterskoleformål. Endvidere beder skolen om kommunal bistand til projektudviklingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der ydes Ros Efterskole et principielt tilsagn om en garanti på indtil 15 mio. kr. til sikkerhed for skolens låntagning til finansiering af ejendomskøb i Roskilde Kommune og den efterfølgende indretning til efterskoleformål på de nedenfor anførte vilkår, og
  2. tilsagnet alene er gældende frem til udgangen af 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Ros Efterskoles ønske om at erhverve sig en ejendom til fremtidig efterskoledrift modtog skolen tilbage i 2012 et kommunalt tilsagn om en garanti på indtil 15 mio. kr. til sikkerhed for skolens låntagning til anlægsudgifter til etablering og opstart af en efterskole i Roskilde Kommune. Da Haraldsborg blev tom, fik skolen primo 2013 tilsagn om at kunne overtage denne ejendom på en række vilkår. Samtidig hermed blev den meddelte garanti tilbagekaldt. Som det erindres, kunne efterskolen ikke opfylde vilkårene for en overtagelse af Haraldsborg, og denne ejendom er nu udbudt til salg.
  Efterskolen fortsætter imidlertid sin søgen efter en egnet ejendom, og man spørger nu, om der igen kan opnås tilsagn om en garanti på indtil 15 mio. kr. til sikkerhed for låntagning til finansiering af ejendomskøbet og indretningen til efterskole (anlægsudgifter).
  Skolen oplyser, at garantien alene bliver aktuel, hvis skolen erhverver en ejendom, og den ikke samtidig kan fremskaffe tilstrækkeligt med fondsmidler til finansiering af anlægsudgifterne. Garantien ønskes i givet fald stillet overfor et realkreditinstitut/bank som sikkerhed for skolens evne til at betale renter og afdrag på lånet, ydet af realkreditinstituttet/banken. Misligholdes lånet, vil kommunen som kautionist blive anmodet om - indenfor garantiens økonomiske ramme - at indfri lånet. Kommunen får til gengæld indtrædelsesret i långivers pantesikkerhed. Forvaltningen anbefaler, at garantien i givet fald nedskrives i takt med, at det under garantien optagne lån afdrages, at garantiperioden begrænses til 25 år, og at der ikke ydes garanti for afdragsfrie lån.
  Skolen beder samtidig om kommunal hjælp til projektudviklingen, herunder særligt til den økonomiske del heraf og til fundraising.
  Kommunen vil lovligt kunne yde anlægsstøtte til efterskolen, idet det dog er en forudsætning, at der er en kommunal interesse i skolen, herunder at skolen bruges af kommunens borgere. En rent økonomisk eller en mere ubestemt interesse i skolens placering i kommunen er ikke tilstrækkelig. Det forudsættes også, at kommunal støtte supplerer de midler, som skolen selv skaffer, og at driften er sikret uden kommunal garanti.

  Økonomi

  Sagen har budgetmæssige konsekvenser, hvis garantien på et tidspunkt bliver aktiv. Hertil kommer, at Roskilde Kommune skal deponere et beløb svarende til garantien på en særskilt konto i et pengeinstitut. Beløbet vil således fragå kommunens likvide kassebeholdning.

  Økonomiudvalget, 20-08-2014, pkt. 344

  Udsat til september.
  Fraværende: Carsten Wickmann, Lars-Christian Brask (grundet inhabilitet).

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 413

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F) kan ikke tiltræde indstillingen,
  Bent Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (O), Jeppe Trolle (B) og Carsten Wickmann (C) kan tiltræde dog således at tilsagnet i 2. "at" er gældende til udgangen af 2015.
  Herefter faldt forslaget ved stemmelighed.
  Bent Jørgensen (V) begærede herefter sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars-Christian Brask (grundet inhabilitet).

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 336

  V stillede forslag om at tilsagnet i 2. "at" er gældende til udgangen af 2015. For stemte 13, bestående af V, O, C og B. Imod stemte 17, bestående af A, B og Ø. Forslaget bortfaldt herefter.
  A, F og Ø stillede forslag om ikke at give et garantitilsagn til RO’s Efterskole. For stemte 17 bestående af A, B og Ø. Imod stemte 13 bestående af V, O, C og B. Forslaget blev herefter godkendt.
  Fraværende Lars-Christian Brask (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 337 Stiftelse af landsby- og bydelspris

  Pkt. 337

  Stiftelse af landsby- og bydelspris

  Sagsnr. 258723 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på Lokalrådenes Dag i 2013 foreslås det, at Roskilde Kommune indstifter en årlig landsbypris.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes kr. 150.000 til en årlig landsby- og bydelspris (hovedpris kr. 100.000 og lille pris kr. 50.000) fra og med 2014 finansieret af kassebeholdningen
  2. de forslåede kriterier for tildeling af prisen godkendes
  3. der nedsættes en priskomite bestående af borgmesteren samt formændene for Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Lokalrådenes Dag den 24. september 2013 fremkom en række forslag til udvikling af samarbejdet mellem lokalrådene og kommunen – bl.a. forslag om en pulje til at understøtte lokalrådenes aktiviteter.
  Forvaltningen foreslår, at der i stedet for en pulje indstiftes en årlig landsby- og bydelspris med en hovedpris på kr. 100.000 samt en mindre pris på kr. 50.000.
  Prisen kan søges både af mindre bysamfund og bydele.
  Formålet med prisen er påskønnelse af gode Zebraideer – dvs. ideer, der bygger på lokale kræfter og fører til tværgående initiativer med fokus på fællesskaber og lokal bæredygtighed.
  I Zebratanken ligger, at der via nye fællesskaber og samarbejde på tværs kan skabes nye spændende løsninger, således at lokalsamfundet bliver stærkere og mere bæredygtigt.
  Forslag til kriterierne for tildeling:
  - Prisen tildeles efter ansøgning mindre bysamfund eller bydele, der via prisen får mulighed for at gennemføre en idé, der understøtter områdets fællesskab og bæredygtighed i bred forstand. Ansøgningen skal illustrere dette.
  - Pengene søges til realisering af ideen (evt. suppleret af midler fra fonde eller private).
  Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en priskomite bestående af borgmesteren samt formændene for Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,150 mio. kr. i 2014 og fremover ved indarbejdelse i budget 2015.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 414

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 337

  Godkendt med den tilføjelse at priskommiteen udvides med repræsentanter fra V, O og Ø der skal favne medlemmer af Zebraby-følgegruppen, Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget.
  Følgende blev udpeget af partierne:
  Susanne Lysholm Jensen af Ø.
  Karsten Lorentzen af O.
  Marianne Kiærulff af V.

 • Pkt. 338 Udpegelse af socialt sagkyndig til huslejenævn og beboerklagenævn

  Pkt. 338

  Udpegelse af suppleant for den socialt sagkyndige i huslejenævn og beboerklagenævn

  Sagsnr. 262612 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres om, at der er truffet formandsbeslutning om udpegning af en ny socialt sagkyndig for det fælleskommunale huslejenævn og beboerklagenævnet for Roskilde og Lejre kommune.
  Samtidig indstilles det, at byrådet udpeger en ny suppleant for den socialt sagkyndige til det fælleskommunale huslejenævn og beboerklagenævn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Gitte Rønman udpeges som suppleant for den socialt sagkyndige for det fælleskommunale huslejenævn og beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på byrådsmøde den 4. december 2013, pkt. 90, efter indstilling fra Roskilde Kommune og Lejre Kommune, udpeget Christina Søby og Marianne Kruse som henholdsvis socialt sagkyndig og suppleant for denne i det fælleskommunale huslejenævn og i beboerklagenævn for Roskilde Kommune og Lejre Kommune.
  Ifølge lejelovgivningen skal den socialt sagkyndige deltage i nævnsmøder vedrørende sager om en lejers manglende overholdelse af god skik og orden, som kan medføre, at et lejeforhold gøres betinget, eller at lejeren meddeles en advarsel om, at lejemålet kan opsiges eller ophæves, hvis lejeren ikke ændrer adfærd.
  Både den socialt sagkyndige og suppleanten blevet forhindret i at deltage i møderne.
  Da der i begge nævn er berammet en del sager af denne karakter, og da disse sager altid er af hastende karakter, idet situationen ofte er meget anspændt og belastende for borgerne, når sagen indbringes for nævnet, har det været nødvendigt med en formandsbeslutning på udpegelsen af en Lena Madsen som ny socialt sagkyndig, således at sagerne hurtigst muligt kunne behandles.
  Lejre Kommune har den 9. september 2014 truffet formandsbeslutning om udpegelsen af Lena Madsen som socialt sagkyndig i huslejenævnet og beboerklagenævnet.
  Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger Gitte Rønman som suppleant for Lena Madsen i det fælleskommunale huslejenævn og beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 415

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 338

  Godkendt.

 • Pkt. 339 Åbne postlister

  Pkt. 339

  Evaluering af åbne postlister

  Sagsnr. 239667 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af forsøg med offentliggørelse af kommunens interne postliste.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunens forsøg med åbne postlister drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 2. oktober 2013, at kommunens interne postliste dagligt skal offentliggøres på kommunens hjemmeside som et forsøg. Den 5. marts 2014 besluttede Økonomiudvalget at forsøget skulle fortsætte til august 2014, hvor det evalueres. Postlisten indeholder oversigt over post og skrivelser fra andre offentlige myndigheder, herunder staten, regioner, kommuner, KL mv. Postlisten indeholder ikke konkrete sager.
  Forvaltningen har indsamlet følgende oplysninger om antal besøg på postlisten:

  Marts April Maj Juni Juli August
  Besøg 8 8 3 2 0 8

  På 6 måneder har der således været 29 besøg med i alt 47 sidehenvisninger. Et besøg er en tidsperiode, hvor en bruger befinder sig på websitet via en bestemt browser. Besøget slutter, når browseren eller browservinduet lukkes ned eller brugeren har været inaktiv i mere end 30 minutter.
  Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et meget lavt besøgstal, og det bør overvejes at ophøre med offentliggørelsen.
  Det bemærkes, at KL’s forsøg med åbne postlister afsluttes i 2018, hvorefter resultaterne kan indgå i kommunens overvejelser om åbne postlister.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 417

  Et flertal i Økonomiudvalget ønsker ikke at fortsætte med postlisterne.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde flertallets indstilling og begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 339

  Godkendt.

  Ø kan ikke tiltræde Økonomiudvalgets indstilling idet, man ønsker fuld mulig åbenhed i postlisterne.

 • Pkt. 340 Byrådets mødeplan 2015

  udkast_politisk_moedelplan_2015_pr._19._september.pdf

  Pkt. 340

  Byrådets mødeplan 2015

  Sagsnr. 259413 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal vedtage mødeplanen for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådets mødeplan for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Alle stående udvalg og byrådet skal inden årets start planlægge deres møder i 2015.
  Forvaltningens forslag til mødeplan for 2015 er nu godkendt i fagudvalgene.
  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2014 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 340

  Godkendt.

 • Pkt. 341 Forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby (endelig vedtagelse)

  lokalplan_613_for_kamstrup_landsby.pdf behandling_af_indsigelser_og_bemaerkninger.pdf

  Pkt. 341

  Forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242322 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. april 2014, punkt 76, vedtog udvalget forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 3. april til 20. juni 2014, og forvaltningen har modtaget 3 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget vedtages endeligt med de foreslåede ændringer og rettelser, som fremgår af vedlagte notat.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Miljøudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til lokalplan 613 for Kamstrup landsby på mødet den 3. april 2014, punkt 76. Efterfølgende har forslaget været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. april til 5. juni med forlængelse til 20. juni 2014. Der har været afholdt borgermøde den 2. juni 2014.
  Lokalplanen skal sikre, at karakteristisk og værdifuld bebyggelse og beplantning bevares. Lokalplanen skal også sikre, at ombygning og vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i overensstemmelse med den lokale byggeskik. Der fastlægges endvidere udlæg til en ny cykel- og gangsti.
  Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger handler om den planlagte sti, som skal forbinde Vor Frue med Dåstrup, og som skal gå gennem den nordlige del af byen. Der er ønske om, at den nye sti trækkes længere ind i byen og får forbindelse til busstoppestedet ved Kamstrupvej. Herudover er der bekymring for om bevaringsbestemmelserne vil få negativ indvirkning på landbrugserhvervet samt utilfredshed/uenighed vedrørende dele af bevaringsbestemmelserne i øvrigt, herunder bestemmelserne om carporte, stakitter og træer. Derudover ønskes bestemmelsen om udstykning taget ud af lokalplanen.
  Der er foretaget indholdsmæssige ændringer til lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene: Bestemmelsen om, at stakitter skal males hvide ændres, så de kan males med andre farver. Der tillades højere levende hegn på ejendomme, der berøres af de planlagte stier af hensyn til privatlivets fred. Lokalplanen kan ikke åbne mulighed for udstykning på grund af lufthavnens støjkonsekvensområde, men bestemmelsen om, at der ikke må ske udstykning, tages ud, så lokalplanen ikke hindrer udstykning, hvis støjkonsekvensområdet ændres. Herudover har forvaltningen forslag til ændringer af lokalplanen: Anvendelsesbestemmelsen for Gildesgaard ændres, så ejendommen ud over jordbrug kan anvendes til erhverv, idet det er nødvendigt at præcisere i lokalplanen. På de øvrige jordbrugsejendomme kan der ligeledes etableres erhverv i tiloversblevne bygninger, men dette reguleres ikke i en lokalplan.
  Forslag til ændring af lokalplantekst og -kortbilag fremgår af vedlagte notat med kommentarer til de modtagne bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 186

  V stillede ændringsforslag om, at "bevaringsværdige træer" skal udgå af lokalplanen. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Dermed faldt forslaget, og forvaltningens indstilling blev godkendt.
  V begærede sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 418

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 341

  Godkendt.
  V kan ikke godkende og ønsker at pkt. 9.2 i lokalplanen udgår.

 • Pkt. 342 Anvendelse af ejendommen Kamstrupvej 1

  referat_af_borgermoede_vor_frue_18.08.2014.pdf

  Pkt. 342

  Anvendelse af ejendommen Kamstrupvej 1

  Sagsnr. 246187 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at ejendommen Kamstrupvej 1, det tidligere Vor Frue Genoptræningscenter, som står ubenyttet, indrettes og anvendes til klubværelser til unge og til flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der iværksættes en høring blandt naboerne til Kamstrupvej 1, med henblik på, at der i ejendommen etableres ca. 24 klubværelser til udlejning til unge og flygtninge på kommunens akutventeliste.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejendommen på Kamstrupvej 1 i Vor Frue har, indtil den blev ledig i juni 2013, været brugt som Vor Frue Genoptræningscenter. Bygningen har siden stået ubenyttet, bortset fra en kort periode, hvor den blev brugt til indkvartering af de borgere, hvis boliger var ramt af stormfloden.
  I notat til byrådets forårsseminar i 2014 ”Strategi for almene og kommunale lejeboliger” foreslås det, at der etableres 24 klubværelser på Vor Frue Genoptræningscenter, særligt målrettet flygtninge og unge. Begrundelsen for dette er, at antallet af borgere på akutventelisten, dvs. borgere, som er boligløse og som ikke har mulighed for selv at skaffe en løsning på problemet, er steget med 55 pct. fra første kvartal 2013 til første kvartal 2014, således at der i marts 2014 stod 279 borgere på venteliste. Tallet forventes at stige yderligere. Dette skyldes særligt den øgede flygtningekvote. Derudover forventes det, at kontanthjælpsreformen vil medføre et stigende antal borgere på akutventelisten, særligt unge ledige som ikke kan betale mere end ca. 3.000 kr. i husleje om måneden.
  Ejendommen Kamstrupvej 1 er ikke omfattet af en lokalplan, men er i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen fastlagt til offentlige og private fællesanlæg. Forvaltningen vurderer, at en anvendelse til klubværelser kan gå ind under den fastlagte kommuneplanramme, men anbefaler, at der iværksættes en høring af naboerne, inden anvendelsen ændres, idet klubværelser til unge eller flygtninge kan medføre mere uro i området end den nuværende anvendelse. Forvaltningen mener ikke, at anvendelsesændringen er lokalplanpligtig.
  Der kan etableres 24 klubværelser á ca. 12 m2 med adgang til fælles toilet, bad, køkken og fællesrum. Det vurderes, at huslejen kan fastsættes til et sted mellem 2.000 og 2.500 kr. inkl. forbrug. Det anbefales, at højest halvdelen af værelserne anvendes til flygtninge, mens den øvrige halvdel anvendes til unge, som står på kommunens akutventeliste – for således at få en så blandet beboersammensætning som muligt.
  Det vurderes, at det vil koste 750.000 kr. at sætte ejendommen i stand til brug som klubværelser.
  Det skal bemærkes, at Vor Frue Genoptræningscenter har været nævnt i forbindelse med etablering af botilbud til ældre udviklingshæmmede. Der er dog i det seneste budgetforlig blevet afsat 5 mio. kr. til bygning af almene boliger til disse borgere, og det anbefales således, at disse boliger etableres som almennyttigt nybyggeri. Sag om tilbud til ældre udviklingshæmmede blev behandlet på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. juni 2014, pkt. 81.
  Det har desuden været nævnt, om ejendommen Kamstrupvej 1 burde anvendes til aflastningspladser for ældre. I april 2013 blev det besluttet at overføre opgaverne på Vor Frue Genoptræningscenter til Plejecenter Trekroner pga. Vor Frue Genoptræningscenters manglende volumen og utidssvarende bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet omkostningerne til etablering af klubværelser på Vor Frue Genoptræningscenter – 750.000 kr. – kan dækkes af bygningsvedligeholdelsesmidlerne.

  Økonomiudvalget, 04-06-2014, pkt. 283

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 11-06-2014, pkt. 303

  Til høringen skal det fagligt belyses hvordan, der sikres et godt samspil mellem de forskellige grupper af beboere.
  Der arrangeres tillige et borgermøde.
  Fordelingen af boliger skal afspejle det konkrete behov i forhold til akutventeliste og flygtningesituation.
  Høringssvarene skal indgå i det videre arbejde i Beskæftigelses- og Socialudvalget omkring en plan for placering af flygtninge i hele kommunen.
  Merete Dea Larsen (O), Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende, og ønsker, at der udarbejdes en samlet plan for placering af flygtninge i Roskilde kommune før der tages stilling til delplaceringer.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forslaget blev sendt i høring, og der blev afholdt borgermøde den 18. august 2014. Der er ikke indkommet skriftlige høringssvar, men der er udarbejdet referat af borgermødet.
  Kamstrupvej 3 (den tidligere portnerbolig til genoptræningscenteret, hvor der kan bo 3 personer) ville være oplagt også at anvende til klubværelser. På baggrund af de bekymringer, der kom til udtryk på borgermødet, over antallet af klubværelser, foreslås det dog, at Kamstrupvej i stedet sættes til salg. Der vil blive forelagt særskilt sag herom. Det foreslås desuden på baggrund af borgermødet, at klubværelserne gøres midlertidige i årene 2015 og 2016.
  På borgermødet blev det understreget, at det er vigtigt, at kommunen sikrer opsyn med ejendommen og med de unge beboere. På den baggrund foreslås det, at der afsættes midler til at støtte op om beboerne i ejendommen. Der vil være en almindelig viceværtfunktion på ejendommen, finansieret over huslejen.
  En væsentlig bekymring, som kom til udtryk på borgermødet, var at der ikke er mange aktiviteter i Vor Frue – heller ikke til beboere i de foreslåede klubværelser. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til udmøntning af Vor Frue Lokalråd og de lokale foreninger i 2014 og 2015, som bl.a. kan gå til aktiviteter, som også de unge beboere i klubværelserne vil kunne få glæde af.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Der i ejendommen Kamstrupvej 1 etableres 24 klubværelser til udlejning til unge og flygtninge på kommunens akutventeliste som en midlertidig ordning i årene 2015 og 2016,
  2. At der afsættes 400.000 kr. i budget 2015 og 2016 til at støtte op om beboerne i ejendommen, samt til en pulje til udmøntning af lokalrådet og det lokale foreningsliv i Vor Frue.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, men vil betyde en forværring af kassebeholdningen på 400.000 kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 419

  Godkendt. Der etableres et nyt borgermøde om status for brugen om ca. et halvt år.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V), Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, og henviser til bemærkningerne under Økonomiudvalgets behandling den 11. juni.
  O og V begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 342

  Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 19, bestående af A, B, F, Ø og C. Imod stemte 12, bestående af O og V.
  Herefter blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 • Pkt. 343 Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Inderfjorden

  bilag_1_-_sagsfremstilling_og_anbefalinger.pdf bilag_2_-_kortbilag_delomraader.pdf bilag_3_-_procesbeskrivelse_kystsikring_roskilde_kommune.pdf bilag_4_-_ramboells_notat_oplaeg_til_regional_stormflodsspaerring_i_roskilde_fjord.pdf bilag_5_-_indkomne_hoeringssvar.pdf bilag_6_-_eksempler_paa_oekonomi_for_den_enkelte_lodsejer.pdf

  Pkt. 343

  Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Inderfjorden

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Skitseprojekter til stormflodssikring af Inderfjorden og Jyllinge Nordmark har været i offentlig høring. På denne baggrund igangsættes videre tiltag med henblik på at kunne etablere lokal kystbeskyttelse for Inderfjorden Vest/Midt, Inderfjorden Øst, Jyllinge Nordmark og sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. arbejdet med design, detailprojektering og supplerende tekniske undersøgelser igangsættes i overensstemmelse med forvaltningens anbefalinger, som beskrevet i sagsfremstillingen i bilag 1,
  2. der arbejdes efter procesplan, som inkluderer borgerinddragelse, for etablering af kystbeskyttelse i hhv. Inderfjorden Vest/Midt, Inderfjorden Øst, Jyllinge Nordmark og en regional sluseløsning, som fremgår af bilag 3 og
  3. forvaltningen faciliterer processen mod etablering af kystsikring, i samspil med berørte grundejere, indtil projekterne kan overdrages til dige/kystbeskyt-telseslag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skitseprojekter for stormflodssikring har været offentliggjort frem til 1. august 2014. Der er modtaget 16 bemærkninger, jf. bilag 5. I bilag 1 fremgår et resumé af indholdet i de enkelte høringssvar, samt forvaltningens anbefalinger til den videre proces.
  Beboerne og grundejerforeningerne har lagt et stort arbejde og engagement i udarbejdelse og koordinering af bemærkninger til skitseprojekterne. Der kvitteres i mange af svarene for dialogen i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslagene – og for at kommunen har gennemført processen til lovet tid.
  Blandt de indkomne bemærkninger er der enighed om, at der ønskes etableret en snarlig kystbeskyttelse. Det overvejende synspunkt er, at der bør etableres sikring svarende til en fase 2 i høringsmaterialet, da der er bekymring for, om fase 1 er tilstrækkelig, og der er skepsis i forhold til anvendelse af watertubes i Jyllinge Nordmark og i Inderfjorden. Parallelt med dette, ønskes det, at der fortsat arbejdes for en regional løsning på sigt. Der udtrykkes generelt ønske om, at dialogen og inddragelsen fortsætter i den videre proces.
  For at sikre en hurtig fremdrift mod etablering af stormflodssikring anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med fire delprojekter; Inderfjorden Vest/Midt, Inderfjorden Øst, Jyllinge Nordmark og sluse ved Kronprins Frederiks Bro. Strækningerne er skitseret i bilag 2, mens oplæg til regional løsning er vedlagt i bilag 4.
  De supplerende tekniske og økonomiske undersøgelser skal danne grundlag for en politisk behandling af valg af kystsikringsløsning. Processen for de tre lokale løsninger samt den regionale sluseløsning fremgår af bilag 3, som også indeholder milepæle for borgerinddragelse og kommende politisk behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. De tekniske og økonomiske undersøgelser finansieres over den afsatte anlægsbevilling til klima- og stormflodssikring, som er frigivet i juni (byrådet den 18. juni 2014, punkt 266).
  Såfremt indstillingen godkendes vil der fra den frigivne anlægsbevilling til stormflodssikring, anvendes i størrelsesordenen 3 mio. kr. til diverse tekniske undersøgelser, skitseprojekter og vurderinger samt juridisk vurdering.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-09-2014 pkt. 109

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 420

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 343

  Godkendt.

 • Pkt. 344 Deltagelse til Mayors Adapt

  bilag_1_-_hensigtserklaering.pdf bilag_2_-_invitation_til_ceremoni_i_bruxelles_den_16._oktober_2014.pdf

  Pkt. 344

  Deltagelse til Mayors Adapt

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Mayors Adapt (MA) er et klimatilpasningsinitiativ, som er initieret af klimakommissær Connie Hedegaard og udviklet som søsterprojekt til Borgmesterpagten. Der anmodes om en politisk stillingtagen til kommunens deltagelse i projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilslutter sig ”Mayors Adapt” ved underskrivelse af hensigtserklæringen, jf. bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af EU's strategi for tilpasning til klimaændringer har EU lanceret klimatil-pasningsinitiativet ’Mayors Adapt’ (MA). Climate Alliance (som driver Borgmesterpagt-kontoret i EU) har kontaktet Roskilde Kommune og anmode om en politisk hensigts-erklæring for projektet. MA er initieret af klimakommissær Connie Hedegaard og udviklet, som et søsterprojekt til Borgmesterpagten. MA blev officielt lanceret marts 2014.
  Ved deltagelse i MA får Roskilde mulighed for at synliggøre sin indsats i forhold til klimatilpasning, få praktisk hjælp fra en dertil oprettet helpdesk samt netværke og videndele med øvrige europæiske kommuner om klimatilpasning.
  Roskilde Kommune er allerede borgmesterpagtkommune – et EU-initiativ, der forpligter os til at have fokus på klimaforbedringer og CO2-reduktioner. På baggrund af dette klimafokus har Roskilde Kommune vedtaget en selvstændig klimatilpasningsstrategi. Klimatilpasning er således allerede på dagsorden i kommunen og en evt. tilslutning til MA vil give indsatsen øget synlighed.
  Med en tilslutning forpligter Roskilde Kommune sig til at bidrage til at nå de overord-nede mål i EU’s Klimatilpasningsstrategi og til at skabe et mere klimamodstandsdygtigt Europa. Konkret skal Roskilde Kommune enten udarbejde en klimatilpasningsstrategi for kommunen eller indarbejde klimatilpasning i relevante dokumenter senest 2 år efter selve tilslutningen. Desuden skal der hvert andet år afrapporteres om klimatilpas-ningsaktiviteter.
  Borgmesteren er inviteret til at deltage i i den officielle ceremoni i Bruxelles den 16. oktober 2014, jf. bilag 2.
  Forvaltningen vurderer, at kommunen opfylder de beskrevne krav og også vil gøre det på sigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Klima- og Miljøudvalget, 09-09-2014 pkt. 111

  Godkendt.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 421

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 344

  Godkendt.

 • Pkt. 345 Godkendelse af styringsaftale (del af sociale rammeaftale 2015)

  rammeaftale_2015_styringsaftale_2015.pdf

  Pkt. 345

  Godkendelse af styringsaftale (del af sociale rammeaftale 2015)

  Sagsnr. 249346 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Rammeaftalen koordinerer indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Aftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale og indgås mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland. Udviklingsaftalen blev godkendt i juni. KKR anbefaler, at kommunerne godkender styringsaftalen.
  Roskilde Kommune har taget forbehold for godkendelsen af aftalen i forhold til KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ pct.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde vedtages, herunder at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller på det specialiserede social- og undervisningsområde. Roskilde Kommune har som den eneste kommune i KKR Sjælland taget forbehold ift. anbefalingen fra KKR om en takstreduktion på 1½ procent.
  Som noget nyt i aftalen stilles der forslag om en procedure for, hvordan man håndterer særligt udpegede højt specialiserede tilbud, hvis de bliver lukningstruede. I Roskilde Kommune er hjerneskadedelen på BOMI udpeget som højt specialiseret tilbud.

  Sagen behandles også i Skole- og Børneudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Forvaltningen arbejder allerede med at implementere en produktivitetsforøgelse på 0,5 pct. på alle forvaltningsområder i kommunen i 2015.
  Såfremt principperne for den endelige takstfastsættelse på det specialiserede socialområde overstiger 0,5 pct., vil det betyde, at udgifterne på området reduceres yderligere.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2014, pkt. 105

  Udsat.

  Skole- og Børneudvalget, 19-08-2014, pkt. 114

  Udvalget kan ikke tiltræde den del af styringsaftalen, der betyder at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 09-09-2014, pkt. 125

  Anbefales.
  Udvalget anbefaler dog ikke at tiltræde den del af styringsaftalen, der betyder, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procent.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 423

  Udvalgenes indstillinger anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 345

  Godkendt.

 • Pkt. 346 Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  roskilde_kommune_kvalitetsstandard_for_social_stofmisbrugsbehandling_september_2014.pdf

  Pkt. 346

  Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

  Sagsnr. 262645 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal mindst hvert andet år godkende en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugs­behandlingen, har kommunerne hvert andet år skulle udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.
  Kvalitetsstandarden skal bl.a. indeholde oplysninger om de overordnede målsætninger, værdier og normer for indsatsen, sikring af borgerinddragelse, udvikling af personalets faglige kvalifikationer og kompetencer og den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, så det er tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder.
  Som noget nyt skal kvalitetsstandarden fra september 2014 også omfatte en beskrivel­se af, hvordan kommunen følger op på borgerens behandlingsplan senest 1 måned efter afsluttet behandling og igen 6 måneder efter afsluttet behandling. Standarden skal også indeholde måltal for andelen af borgere, der bliver stoffri eller opnår en reduktion i deres stofforbrug efter afsluttet behandling og måltal for andelen af gengangere i stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder efter afsluttet behandling.
  Disse ting er beskrevet i vedlagte forslag til kvalitetsstandard for den sociale stof­misbrugsbehandling i CAS.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 09-09-2014, pkt. 126

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 424

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 346

  Godkendt.

 • Pkt. 347 Beskæftigelsesplan 2015

  beskaeftigelsesplan_2015_-_hoeringssvar_brhs.pdf beskaeftigelsesplan_2015_beslutningsudkast.pdf

  Pkt. 347

  Beskæftigelsesplan 2015

  Sagsnr. 254209 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Roskilde har været i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland og fremlægges nu til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.
  2. Beslutningskompetencen for den endelige vedtagelse af måltal for samarbejdsgraden med kommunens virksomheder, senest i januar 2015, delegeres til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Roskilde er udarbejdet på baggrund af Beskæftigelsesministerens mål for 2015 og har været i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland.
  Høringssvar fra Det lokale Beskæftigelsesråd
  Rådet fandt, at Beskæftigelsesplan 2015 er en dækkende beskrivelse af udfordringer og indsatser på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune i år 2015.
  Rådet ønsker, at der i beskæftigelsesplanen tilføjes en indsats i UngeGuiden, der sigter på at de unge, der skal vælge en uddannelse, vælger den rigtige uddannelse første gang.
  I høringsversionen af planen, som BSU fik forelagt i juni 2014, er et af de foreslåede mål at minimere antallet af gengangere i UngeGuiden, dvs. fx unge, der dropper ud af den valgte uddannelse. Derudover er nu tilføjet følgende på s. 8 under ”Uddannelse til alle” 2. dot: ”og øge chancen for at den unge vælger den rigtige uddannelse første gang”
  Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen
  Beskæftigelsesregionen vurderer, at Roskilde Kommune har fokus på de væsentligste lokale beskæftigelsespolitiske fokusområder, og at kommunen beskriver relevante strategier og indsatser herfor. Høringssvaret er vedlagt sagen som bilag og giver ikke anledning til ændringer i høringsversionen.
  Lovgivningen fastlægger, at Beskæftigelsesplanen skal godkendes senest i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet, men giver mulighed for at sikre det bedst mulige datagrundlag for målfastsættelsen ved, at måltallene senest skal fastsættes i januar måned i planåret. Derfor er måltallet for samarbejdet med kommunens virksomheder anført som ”x”.
  Forvaltningen foreslår, at forslag til det endelige måltal sendes i høring i LBR i december 2014/ januar 2015, og at byrådet delegerer kompetencen til den efterfølgende vedtagelse af de endelige måltal i januar 2014 til BSU.
  Planen skal senest offentliggøres – med måltal - den 31. januar 2015.

  Økonomi

  Det forudsættes i udarbejdede beskæftigelsesplan, at den kan realiseres inden for de beskæftigelsesfremmende midler, der er afsat i budget 2015, ligesom der ved den udarbejdede konjukturvurdering, der ligger til grund for budget 2015. er medtaget skøn over de effekter på kontanthjælp, A-dagpenge m.v., som beskæftigelsesplanen antages at give anledning til.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 09-09-2014, pkt. 127

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 425

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 347

  Godkendt.

 • Pkt. 348 Ombygning af Portnerboligen på Pilehøj

  Pkt. 348

  Ombygning af Portnerboligen på Pilehøj

  Sagsnr. 262173 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af faldende efterspørgsel besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget at lukke voksenaflastningen på Margrethehøj som selvstændigt tilbud og i stedet tilbyde aflastning i tilknytning til andre eksisterende tilbud.
  Et af de nye primære steder for aflastning skal være i tilknytning til Pilehøj, og derfor skal der ultimo 2014 etableres 2 aflastningspladser for 1,2 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. udgifter til ombygning af Portnerboligen på Pilehøj. Beløbet finansieres af driftsmidler til Øvrige Overførselsindkomster: Sociale Formål.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 3. juni 2014 på baggrund af faldende efterspørgsel at lukke voksenaflastningen på Margrethehøj som selvstændigt tilbud og i stedet tilbyde aflastning i tilknytning til andre eksisterende tilbud.
  Et af de nye primære steder for aflastning skal være Portnerboligen i tilknytning til Pilehøj, og i denne forbindelse skal der ultimo 2014 etableres 2 aflastningspladser.
  Ombygningen vil etablere to værelser med fælles stue og tekøkken.
  Brugen af Portnerboligen vil gøre det muligt at udnytte stordriftsfordelen af tilknytningen til Pilehøj, hvor der f.eks. vil kunne trækkes personale og vikarer ind ifm. sygdom og skabes et større fagligt miljø for indsatsen.
  Det skønnes herudover, at målgruppen for aflastningstilbud i Portnerboligen vil profitere af det faglige miljø, der findes på Pilehøj, som støtter borgere med autisme og/eller tilknytningsforstyrrelser.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral.
  Ombygningen forslås finansieret ved en budgetomplacering fra Øvrige Overførselsindkomster: Sociale Formål, hvor der pt. forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.
  Der er ingen afledt drift ifm. ombygningen, da driften af aflastningspladserne allerede er finansieret af myndighedsområdet.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.200
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Budgetomplacering 1.200
  Effekt på kassebeholdningen 0

  Ombygningen forventes påbegyndt ultimo september og afsluttet ultimo december 2014.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 09-09-2014, pkt. 128

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 426

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 348

  Godkendt.

 • Pkt. 349 Modeller for udbud inden for genoptræningsområdet

  modeller_for_udbud_af_dele_af_genoptraeningsomraadet.pdf

  Pkt. 349

  Modeller for udbud inden for genoptræningsområdet

  Sagsnr. 262484 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet. I den forbindelse drøftede udvalget muligheden for at udbyde hele eller dele af det ortopædkirurgiske område inden for genoptræning. Udvalget skal drøfte de forskellige modeller, der kan udarbejdes et udbud efter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  En konkurrenceudsættelse indenfor det ortopædkirurgiske område, hvor kommunen afgiver et kontrolbud, vil skabe et klart sammenligneligt billede af henholdsvis pris, kvalitet og produktivitet mellem kommunal og privat leverandør.
  Kommunen yder genoptræning efter sygehusbehandling efter sundhedslovens § 140 samt vedligeholdende træning til at afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse efter servicelovens § 86. Det forventes, at der i 2014 vil være mere end 3.000 træningsforløb.
  Knapt halvdelen af det samlede antal genoptræningsforløb ligger inden for det ortopædkirurgiske område. Det er forløb for borgere, der er blevet opereret i knæ, albue, hofter, ankler, eller har fået amputationer, nyt knæ eller hofte. Det er også i mindre grad borgere, som ikke er blevet opereret, men har brug for genoptræning af fx ryggen.
  Udgangspunktet for denne genoptræning er altid en genoptræningsplan fra sygehuset, som angiver behovet for genoptræning. Herefter er det Roskilde Kommune, der sætter genoptræningen i gang. Det er også kommunen, der fastsætter det konkrete forløb med genoptræning på baggrund af de besluttede kvalitetsstandarder og pakker om træningsforløbets indhold og omfang.
  Forvaltningen har i bilag redegjort for tre mulige modeller for et udbud.
  - Udbud af hele det ortopædkirurgiske område
  - Udbud af en større del af det ortopædkirurgiske område
  - Udbud af en mindre del af det ortopædkirurgiske område som pilotprojekt
  Desuden redegøres der for fordele og ulemper i forhold til antallet af leverandører, der indgås aftale med.
  Ved beslutning om at udbyde en del eller hel det ortopædkirurgiske område vil Sundheds- og Omsorgsudvalget på et kommende møde få udbudsmaterialet til godkendelse forud for igangsættelse af selve udbuddet. Forvaltningen vurderer, at der vil gå cirka 6 måneder fra beslutning om udbud til iværksættelse. Dette er baseret på erfaringer fra Roskilde Kommune og andre kommuner, der har gennemført lignende udbud inden for træningsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 102

  Venstre stillede forslag om, at sagen udsættes og at forvaltningen udarbejder sag om muligheder for at anvende fritvalgsmodellen på området. For stemte 2, bestående af Venstre. Imod stemte 5, bestående af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Dermed bortfaldt forslaget.
  Venstre stillede ændringsforslag om, at der indføres fritvalgsmodel på det ortopædkirurgiske område. For stemte 2, bestående af Venstre. Imod stemte Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Dermed bortfaldt ændringsforslaget.
  Herefter begærede Venstre sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 427

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 349

  Et flertal bestående af A, B, F, Ø og O besluttede forslag om at udbyde en mindre del af det ortopædkirurgiske område, som et pilotprojekt.
  V stillede forslag om, at der indføres fritvalgsmodel på det ortopædkirurgiske område
  Ø kan ikke godkende da de ikke mener, at det skal sendes i udbud
  C kan ikke tiltræde nogen af forslagene.

 • Pkt. 350 Kommunalisering af Tornhøj Børnehave

  Pkt. 350

  Kommunalisering af Tornhøj Børnehave

  Sagsnr. 258461 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at Tornhøj Børnehave bliver kommunal, ønsker bestyrelsen for børnehaven at overdrage ejendommen til Roskilde Kommune, så kommunen kan drive den videre som kommunal daginstitution. Ifølge vedtægterne for institutionen skal formålet med børnehavens formue ved institutionens nedlæggelse godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune overtager ejendommen Baunegårdsvej 70, Jyllinge for 0 kr. pr. 1. november 2014,
  2. forvaltningen bemyndiges til at underskrive gavedokument som gavemodtager på de anførte vilkår og
  3. byrådet godkender formålet med at anvende børnehavens formue til videre daginstitutionsdrift ifølge vedtægterne for institutionen, § 17.

  Beslutningskompetence

  Ad 1. og 2 Økonomiudvalget
  Ad 3. Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 11. juni 2014, at den selvejende institution Tornhøj Børnehave bliver kommunal. Af sagen fremgik det, at bestyrelsen for Tornhøj Børnehave i den forbindelse ønsker at overdrage ejendommen og alle aktiver til Roskilde Kommune.
  Driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune opsiges pr. 1. november 2014. Forvaltningen har på vegne af bestyrelsen ansøgt Civilstyrelsen om at godkende opløsning af den selvejende institution og overdragelsen af dens formue, herunder ejendommen Baunegårdsvej 70, Jyllinge, til Roskilde Kommune.
  Ejendommen overdrages den 1. november 2014 til Roskilde Kommune som en gave for 0 kr. Kommunen overtager ejendommen med de eksisterende rettigheder, byrder og forpligtelser. Ejendommen overdrages ubehæftet, og har en ejendomsværdi på 3.400.000 kr. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med overtagelsen og handlen.
  Ifølge § 17 i vedtægterne for Tornhøj Børnehave skal institutionens formue ved institutionens nedlæggelse anvendes til et andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge i Jyllinge. Formålet skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af Byrådet. Bestyrelsen for Tornhøj Børnehave anser formålet som opfyldt, idet kommunen overtager ejendommen for at drive den videre som kommunal daginstitution.
  Tornhøj Børnehave vil således være en kommunal børnehave, normeret til 44 pladser med virkning fra 1. november 2014. Forældrene i børnehaven har ved den netop afsluttede afstemning valgt madordning og Tornhøj vil fra den 1. januar 2015 få leveret mad fra Børnehuset Skovly.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Roskilde Kommune tilføres en ejendom med en værdi vurderet til 3.400.000 kr. i 2012. Der vil være engangsudgifter forbundet med overtagelsen af ejendommen til eksempelvis tinglysning af skøde. Disse udgifter vil blive afholdt af kommunen indenfor dagtilbudsområdet.

  Skole- og Børneudvalget, 09-09-2014, pkt. 125

  Ad 1-2: Anbefales.
  Ad 3: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 429

  1.-2. "at" godkendt.
  3. "at" anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 350

  Godkendt.

 • Pkt. 351 Anlægsregnskab for Skademosegård, istandsættelse af stuehus

  Pkt. 351

  Anlægsregnskab for Skademosegård, istandsættelse af stuehus

  Sagsnr. 261639 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for istandsættelse af stuehus på Skademosegård.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. april 2012 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., samt en tillægsbevilling på 1.500.000 kr., den 28. november 2012, i alt 2.500.000 kr., til istandsættelse af stuehus på Skademosegård.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 2.500.000

  Økonomi

  Projektet udviser et forbrug svarende til samlede anlægsbevilling.
  Der er i 2014 afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.707.000 og afholdt et forbrug på kr. 1.706.698 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 302.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 430

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 351

  Godkendt.

 • Pkt. 352 Anlægsregnskab - belægningsvedligeholdelse 2012

  Pkt. 352

  Anlægsregnskab - belægningsvedligeholdelse 2012

  Sagsnr. 261077 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse i Roskilde Kommune 2012.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. februar 2012, punkt 46, en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse i Roskilde Kommune. Den samlede bevilling var på 11.018.000 kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 10.996.491 kr. Der er således en mindreudgift på 21.509 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Der blev færdiggjort belægningsarbejder på følgende veje og stier:
  Overordnede veje:
  - Del af Østrupvej
  - Krydset Holbækvej/Ringstedvej/Søndre Ringvej
  - Del af Ramsømaglevej
  - Baunehøjvej
  - Haraldsborgvej samt del af Kongebakken
  - Allershøjvejen
  - Svenstrupvejen
  - Grønnegade
  - Del af Møllevejen i Hastrup
  - Smedegade
  - Hjortevænget
  - Fabriksvænget
  -
  Boligveje:
  - Hastrup Bygade
  - Hyrdehøj
  - Hyrdehøj Bygade
  - Guldblommevej
  - Firbladvej
  - Kirkebakken samt en del af Dyssegårdsvej
  -
  Stier:
  - Lindebjergstien
  - Sti langs med Duebrødrevej
  - Del af stier langs med Sankt Clara Vej
  - Del af stier langs med Søndre Ringvej

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Mindreforbruget på kr. 21.509 er tilgået kassen tidligere år, og i 2014 er kassen påvirket med kr. 0.

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 193

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 431

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 352

  Godkendt.

 • Pkt. 353 Frigivelse af rådighedsbeløb til cyklisthandlingsplan 2014

  prioritering_af_cykelprojekter_i_bymidten.pdf

  Pkt. 353

  Frigivelse af rådighedsbeløb til cyklisthandlingsplan 2014

  Sagsnr. 259984 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler gennemførelse og prioritering af cyklisthandlingsplanen for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. midlerne prioriteres som det fremgår af cyklisthandlingsplanen, med den ændring, at projekt for cykling mod ensretningen på Schmeltz Plads udgår og erstattes af cykelforbedringer i Skomagergade og Læderstræde.
  2. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til cykelisthandleplanen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget for punkt 1
  Byrådet for punkt 2

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår forbedringer for cyklister i Skomagergade og Læderstræde. Bedre øst-vest gående forbindelser i bymidten er centralt for at få flere til at cykle. I stedet for at etablere cykling mod ensretningen på Schmeltz Plads, foreslås mindsket spærretid for cyklister i Skomagergade. Cykling tillades kun udenfor butikkernes almindelige åbningstider i de tidsrum, hvor der typisk er få fodgængere. Tiltaget suppleres med en kampagne, der skal oplyse om regler og opfordre til hensynsfuld kørsel på fodgængernes præmisser i både Skomagergade og Algade. Projektet gennemføres i dialog med detailhandlen og Politiet. Derudover etableres røde løbere mod ensretningen i Læderstræde. I alt bruges ca. 0,5 mio. kr. på projekterne.
  Resten af projekter udføres, som planlagt (i alt ca. 1,0 mio. kr):
  - Sct. Ols Gade (cykellomme, hævet flade, p-restriktioner mv.)
  - Stjernestier (cykelsymboler mv. på Københavnsvej og Holbækvej)
  - Cykelsløjfer (Skiltning el. promovering af anbefalede ruter til fritidscykling)
  Se bilag 1 for uddybende om projekterne. Projekterne udføres i 2014 og 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 11-09-2014, pkt. 194

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 2: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 432

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 353

  Godkendt.

 • Pkt. 354 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2014

  fc_roskilde_-_tv_taarn.pdf.pdf roskilde_boldklub_af_1906_-_omklaedningsrum.pdf roskilde_boldklub_af_1906_-_toiletbygning.pdf svogerslev_tennisklub_-_klubhus_med_badefaciliteter.pdf.pdf soenderlundskvarterets_idraetsforening_-_etablering_af_rum_til_redskaber.pdf.pdf roskilde_vikinge_vinterbadere_-_tillaegsbevilling.pdf.pdf roar_atletik_-_nye_hoejdesprigsanlaeg.pdf.pdf roskilde_roklub_-_renovering_af_centralvarme_anlaeg.pdf.pdf viby_if_-_fitnesscenter.pdf.pdf svogerslev_boldklub_-_pavillion_til_opbevaring.pdf.pdf bilag_til_sagsfremstillingen_oekonomiskema_m.v.pdf raem_-_renovering_af_vestlokalet.pdf.pdf rius_kommentarer_til_indstillingen.pdf

  Pkt. 354

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2014

  Sagsnr. 250979 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i efteråret 2014 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at,

  1. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Roskilde Boldklub af 1906 til renovering af toiletbygning,
  2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 110.000 kr. til Sønderlundskvarterets idrætsforening til etablering af redskabsrum i Kildegårdshallen,
  3. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 83.000 kr. til Roskilde Vikinge Vinterbadere til etablering af elforsyning,
  4. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 84.660 kr. til Roskilde Roklub til renovering af centralvarme i klubhuset,
  5. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 45.650 kr. til Svogerslev Boldklub til en etablering af en pavillon til opbevaring,
  6. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 198.690 kr. til FC Roskilde til etablering af et TV-tårn,
  7. det samlede rådighedsbeløb på 772.000 kr. til ovenstående projekter, finansieres af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2014 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. i Idrætsfacilitetspuljen. Derudover er der en rammeoverførsel på 1.539.000 kr. fra 2013 (jf. byrådsbeslutning 25. sept. 2013, punkt 230). Det giver et samlet rådighedsbeløb på 5.039.000 kr. til renovering af idrætsanlæg i 2014 og derudover er der uforbrugte midler fra en tidligere bevilling på 56.000 kr.
  I foråret blev der bevilget 4.323.000 kr. til forskellige projekter, og der resterer som følge deraf 772.000 kr. i Idrætsfacilitetspuljen 2014.
  Forvaltningen har modtaget 11 ansøgninger på samlet over 10 mio. kr. inkl. moms (se skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idrætsunion (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger. RIU’s kommentarer er vedhæftet i et bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet de foreslåede projekter kan dækkes af Idrætsfacilitetspuljen 2014.
  Økonomiskemaet kan ses i bilag til sagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 123

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 17-09-2014, pkt. 433

  Anbefales.

  Byrådet, 24-09-2014, pkt. 354

  Godkendt.

  Fraværende Carsten Wickmann (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 355 Salg af grunde(Lukket)

 • Pkt. 356 Køb af faste ejendomme(Lukket)