You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 25, 2017 - 17:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 1 Spørgetid

  Pkt. 1

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 1

 • Pkt. 2 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 2

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 2

  Godkendt.

 • Pkt. 3 Vederlag til byrådsmedlemmer

  Bilag_1._Samme_-stigning_til_formaend_og_menige_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_2._Stigning_fordelt_til_udvalgsmedlemmer.pdf Bilag_3_-_Stigning_fordeles_med_halvdelen_til_formaend_og_menige.pdf Bilag_4._Henrik_Stougaards_spoergsmaal.pdf Forslag_til_ny_styrelsesvedtaegt.3.pdf

  Pkt. 3

  Vederlag til byrådsmedlemmer

  Sagsnr. 207856 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører fordeling af vederlag i henhold til ny vederlagsbekendtgørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt udkast til ændrede regler om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Det fremgår heraf, at det årlige faste vederlag til byrådsmedlemmer stiger fra 103.347 kr. til 107.178 kr. Herudover stiger den årlige pulje til fordeling af vederlag til udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer fra 2.770.000 kr. til 3.641.000 kr., svarende til stigningen i borgmesterens vederlag på ca. 31% pr. 1. januar 2017.
  Såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares stiger vederlag til udvalgsformænd fra 181.777 kr. årligt svarende til 15.148 kr. pr. måned til 238.855 kr. årligt, svarende til 19.905 kr. pr. måned, såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares. Vederlag til udvalgsmedlemmer stiger tilsvarende fra 29.628 kr. årligt, svarende til 2.469 kr. pr. måned til 38.943 kr. årligt, svarende til 3.245 kr. pr. måned pr. udvalg.
  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. december at anbefale en model, hvor den beløbsmæssige stigning fordeles ligeligt mellem udvalgsformænd og menige. Denne model er vedhæftet som bilag 3. I bilag 2 fordeles stigningen til de menige udvalgsmedlemmer og i bilag 1 med samme % -stigning til formænd og menige udvalgsmedlemmer.
  I de vedhæftede bilag er indlagt som grundlæggende forudsætning, at medlemmerne af Roskilde Hallens bestyrelse fastholdes på det nuværende kr.- niveau, og at formænd for Børne- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget fastholdes på samme % -sats som i nuværende styrelsesvedtægt.
  Ændring af vederlag til formænd for stående udvalg kan tidligst træde i kraft efter 2. behandling af styrelsesvedtægten, dvs. den 1. februar 2017, mens ændringer af vederlag for udvalgsmedlemmernes og formænd for § 17,4 udvalg skal træde i kraft 1. januar 2017. Forskydningen mellem ikrafttræden henholdsvist 1. januar og 1. februar er reguleret hen over resten af året.
  Endvidere vedhæftes svar til et byrådsmedlem i bilag 4.
  Ændring af vederlagsbestemmelserne i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Udnyttelse af den maksimale ramme til udvalgsvederlag vil medføre en merudgift på ca. 870.000 kr. årligt. Oven i kommer regulering af det faste vederlag til byrådsmedlemmer på 3.831 kr. årligt, svarende til ca. 115.000 kr. og stigningen i viceborgmesterens vederlag på 26.375 kr. årligt. Den samlede stigning som følge af den nye vederlagsbekendtgørelse bliver således ca. 1.011.376 kr. såfremt hele stigningen til formænd og medlemmer udnyttes fuldt ud, herunder at viceborgmesterens vederlag på 10 % fastholdes.
  Merudgiften vil kunne afholdes inden for rammerne af den samlede politiske og administrative organisation i 2017. Fra 2018 indarbejdes udgifterne i budgettet.

  Økonomiudvalget, 21-12-2016, pkt. 612

  O og Ø anbefaler at de menige medlemmer får hele stigningen som skitseret i bilag 2.
  A, B, F, C og V anbefaler stigningen som skitseret i bilag 3 således at stigningen deles ligeligt mellem formænd og menige medlemmer.

  Byrådet, 21-12-2016, pkt. 351

  For at stigningen fordeles ligeligt til alle menige medlemmer, jf. bilag 2 stemte 6, bestående af Ø og O. Imod stemte 25, bestående af A, B, F, C og V.
  For at stigningen fordeles med halvdelen til formænd og menige medlemmer jf. bilag 3, stemte 25 bestående af A, B, F, C og V. Imod stemte 6, bestående af Ø og O. Herefter blev fordelingen jf. bilag 3 godkendt.
  Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed.
  Fraværende: Torben Jørgensen, Tomas Breddam

  Supplerende sagsfremstilling

  Ændring af styrelsesvedtægt skal godkendes af byrådet 2 gange.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 3

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler at stigningen fordeles ligeligt mellem de menige medlemmer jf. bilag 2.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 3

  Godkendt.
  O og Ø kan ikke godkende, men ønsker at stigningen fordeles ligeligt mellem de menige medlemmer jf. bilag 2

 • Pkt. 4 Udbudplan 2017

  Indkoebs-_og_udbudspolitik.pdf Udbudsplan_2017.pdf

  Pkt. 4

  Udbudsplan 2017

  Sagsnr. 80635 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En stor andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland eller SKI. Kommunens samlede udbudsplan for 2017 vedlægges til udvalgets forhåndsgodkendelse. Endvidere vedlægges den aktuelle Indkøbs- og udbudspolitik til drøftelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udbudsplanen for 2017 godkendes
  2. Kommunen ikke deltager i fællesudbud vedr. opholdssteder til unge
  3. Den aktuelle indkøbs- og udbudspolitik godkendes i nuværende form

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet.
  Regeringen og KL har sideløbende besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne bl.a. indgår en række fælles forpligtende indkøbsaftaler. De forpligtende indkøbsaftaler er indregnet i de effektiviseringsgevinster, der er aftalt i økonomiaftaIen.
  SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler. Hertil kommer udbud som alene omfatter kommunens egen anvendelse af varekøb- og tjenesteydelser.
  Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler m.v. Såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud. Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg.
  Udbudsplanen for 2017 omfattende alle udbud vedlægges som bilag til godkendelse.
  Endvidere vedlægges den aktuelle Indkøbs- & udbudspolitik til drøftelse iht. ØU´s beslutning (4/5-2016 pkt. 260). De seneste ændringer af indkøbspolitikken er indarbejdet, herunder formuleringerne om skatteunddragelse. Disse ændringer er markeret med rødt.
  Fællesudbud Sjælland (FUS) har med Holbæk Kommune som tovholder udarbejdet et udbudsmateriale vedr. udbud af opholdssteder til unge fra 15 til 23 år. Målgruppen er unge, som har behov for ophold på grund af fx omsorgssvigt eller vanskeligheder med at begå sig i sociale sammenhænge, eller unge med ADHD eller autisme mv. Roskilde Kommune har ikke indgået i udarbejdelse af udbudsmaterialet.
  Borgerens behov er fortsat afgørende. Det betyder, at kommunen kan vælge en leverandør udenfor rammeaftalen, hvis borgerens behov tilsiger dette.
  Alle kan byde på opgaven - både private opholdssteder, selvejende institutioner og offentlige døgninstitutioner.
  De kommuner, der tilslutter sig udbuddet bliver forpligtet til at benytte aftalerne, medmindre borgerens behov medfører, at der skal vælges et andet opholdssted.
  Fristen for at deltage i udbuddet er fastsat til 18/1-2017. Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke deltager i dette udbud. Roskilde Kommune arbejder med afsæt i den sammenhængende børnepolitik med at have og udvikle lokale tilbud til unge i målgruppen. Roskilde Kommunes egne tilbud vil dermed heller ikke byde på opgaverne, da det også vil kunne få betydning for fleksibiliteten og rummeligheden i tilbuddet i forhold til kommunens egne borgere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 17

  Ad 1. "at": godkendt.
  Ad 2. "at": Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om at børne- og social- og sundhedsfaglige vikarydelser ikke indgår i fællesudbud. For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask og Bent Jørgensen (V). Merete Dea Larsen (O) og Jeppe Trolle (B) undlod at stemme.
  Herefter blev forvaltningens indstilling godkendt.
  Ad 3. "at" godkendt.
  Økonomiudvalget var enigt om at Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sager om brug af vikarydelser på serviceområderne.
  Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 4

  F stillede forslag om at indkøbs-afdelingen arbejder for, at POGI (partnerskab for grønne indkøb) arbejder med krav til udbud, der mindsker udledning af microplast. Byrådet var enigt i forslaget.
  Ad 1. "at": godkendt.
  Ad 2. "at" Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt. Ø og C kan ikke godkende.
  Ad 3. "at" godkendt.

 • Pkt. 5 Forslag til nyt stadion

  Skitseprojekt_til_nyt_stadion.pdf Vurdering_af_planforhold_og_sportsfaciliteter_i_nyt_stadion_i_Raadmandshaven.pdf Alternative_placeringer_af_nyt_stadion_og_salg_af_nuvaerende_stadiongrund.pdf

  Pkt. 5

  Forslag til nyt stadion

  Sagsnr. 277143 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har på mødet den 14. december besluttet, at et nyt stadion skal i udbud, og at sagen opdeles i en åben og lukket sag til januar. En åben sag hvor skitseprojekt for et nyt stadion i Rådmandshaven og alternative placeringer præsenteres, samt en lukket sag, hvor finansieringsforslag, herunder eventuelt salg af eksisterende stadiongrund til finansiering af nyt stadion, belyses.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Udvalget beslutter, om et nyt stadion skal placeres i Rådmandshaven eller der skal arbejdes videre med en alternativ placering,
  2. såfremt et nyt stadion placeres i Rådmandshaven, så arbejdes der frem mod et udbud til endelig politisk godkendelse,
  3. såfremt der vælges en anden placering, så skal der igangsættes en nærmere undersøgelse af udvalgte placeringer, samt en prissættelse af stadiongrund i Rådmandshaven med henblik på salg til finansiering af nyt stadion,
  4. såfremt der ikke ønskes at gå videre med et nyt stadion uanset placering, så iværksættes foranstaltninger, så eksisterende stadion opfylder DBUs krav til afholdelse af 1. divisionskampe.

  Sagsfremstilling

  Den 2. marts 2016, punkt 35 og den 30. marts 2016, punkt 155, godkendte Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, at forvaltningen og FC Roskilde skulle arbejde videre med et forslag til et nyt stadion for at imødekomme krav fra DBU, samt ønsket om forbedrede klub- og omklædningsfaciliteter og med en økonomisk model, hvor forbedringerne af de stadionfaciliteter, der ejes af Roskilde Kommune, skulle finansieres ved et frasalg af byggeret til kommercielle aktiviteter i området. Endelig besluttede Økonomiudvalget på mødet den 14. december 2016, punkt 604, lukket sag, at et nyt stadion skal i udbud og sagen skulle deles op i en åben og lukket sag til førstkommende møde i januar. Forvaltningen blev samtidig bedt om at undersøge alternative placeringer, samt et muligt salg af eksisterende stadiongrund til finansiering af nyt stadion.
  En investor har for FC Roskilde udarbejdet et skitseprojekt i dialog med forvaltningen og en finansieringsplan for et nyt stadion. Projektet fastholder stadion beliggende i Rådmandshaven i fortsat sammenhæng med Roskilde Kongrescenter og Kildegården. De forbedrede faciliteter og kommercielle funktioner, som skal til for at sikre finansieringen betyder, at banen er foreslået vendt 90 grader. Langs Rådmandshaven og mod Kildegården udføres nyt byggeri på 4 etager.
  Det nye stadion er et stort byggeri, som vil dominere området, men forvaltningen vurderer, at det fremlagte skitseprojekt har et fornuftigt hovedgreb og harmonerer med Roskilde Kommunes udvikling af området som et sports- og fritidsområde. Skitseforslaget indeholder nye og ekstra omklædningsfaciliteter og topmoderne stadionfaciliteter. Projektet lever op til DBUs krav, dog skal der etableres yderligere 2000 tilskuerpladser for at opnå superliga godkendelse. Dette fremtidige scenarie har projektet taget højde for, men er ikke finansieret.
  Investors finansieringsplan for et nyt stadion indeholder opførelse af ungdomsboliger og sportscollege, samt erhverv i sammenhæng med et nyt stadion. Byggeretter udgør samlet 12.530 m2. Roskilde Kommune sikres fuldt ejerskab, råderet og adgang til stadion og idrætsfaciliteter, uanset hvordan de fremtidige ejerforhold vil være for de kommercielle dele af byggeriet. Roskilde Kommune kan herefter udleje/udlåne stadion til FC Roskilde samt øvrige fodboldklubber i Roskilde.
  Placeringen af et nyt stadion i Rådmandshaven understøtter visionen for Kildegården som et kraftcenter for Kultur, fritid og idræt og vil være med til at binde byen sammen fra bymidten og ned til Roskilde Kongrescenter og vil samtidig bibeholde synergien mellem den lokale fodboldklub RB 1906 og FC Roskilde og de omkringliggende træningsbaner. Derudover vil projektet indfri efterspørgslen på billige ungdomsboliger og et sportscollege i bymidten og skabe sundheds- og træningsfaciliteter for sportsudøvere. Ideen om et sportel i bymidten, en billig hotelfunktion, vil være attraktiv for turister og for Roskilde Kongrescenter i forbindelse med større events.
  Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge alternative placeringer af et nyt stadion. Forvaltningen peger på to mulige placeringer, henholdsvis Målfeltet ved dyrskuepladsen og Trekroner ved ringvejen og plejecenteret. Placering ved Målfeltet vil dog kunne give store udfordringer for afholdelse af festivalen og være på bekostning af eksisterende planer for idrætsanlægget. Trekroner er stationsnært og tilstrækkeligt stort område. Det er dog i dag udlagt til kontorformål, og der vil være udgifter forbundet med omfattende jordarbejder pga. stor niveauforskel samt etablering af ekstra p-pladser. De to alternative placeringer er nærmere beskrevet i bilag ”Alternative placeringer af nyt stadion og salg af nuværende stadiongrund”.
  De økonomiske modeller for det forelagte skitseprojekt samt forventet pris på nyt stadion og finansiering af alternativ placering ved salg af eksisterende stadion er beskrevet i en lukket sag af hensyn til kommende forhandlinger med mulige investorer. Den foreløbige vurdering viser dog, at det vil kræve en medfinansiering, udover provenuet ved salg af eksisterende stadiongrund, hvis der skal bygges et nyt stadion i superligastandard ved enten Målfeltet eller Trekroner.
  Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at et nyt stadion placeres i Rådmandshaven, så arbejdes der frem mod et udbud til endelig politisk godkendelse. Vælger udvalget en anden placering, så igangsættes der en nærmere undersøgelse af udvalgte placeringer, samt en prissættelse af stadiongrund i Rådmandshaven med henblik på salg til finansiering af nyt stadion.
  Hvis der ikke er politisk ønske om et nyt stadion, så vil det kræve en ombygning af eksisterende baneanlæg, hvis det skal opfylde DBUs krav om varme i banen, så der kan spilles 1. divisionskampe i ydersæsonen. Der har endvidere vist sig problemer med belysningen, som skal undersøges nærmere. Forvaltningen foreslår i så fald, at der iværksættes de nødvendige foranstaltninger til senere politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I forbindelse med en senere godkendelse af projektet uanset placering, vil der blive fremlagt et samlet projekt, som redegør for projektets finansiering. Såfremt det eksisterende stadion skal ombygges med varme i den nuværende bane, så vurderes det at koste ca. 5 mio. kr. ekskl. renovering af lysanlæg. Dette vil i så fald blive fremlagt i en senere bevillingssag.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 4

  Joy Mogensens (A) habilitet blev drøftet. Joy Mogensen blev erklæret habil ved behandlingen af sagen med henvisning til, at de oplysninger, der blev givet på sidste møde i samme sag ikke længere er aktuelle og, at der ikke foreligger nogen økonomisk interesse længere.
  Lars Lindskovs (C) habilitet blev drøftet. Et enigt økonomiudvalg erklærede Lars Lindskov inhabil ved behandlingen af sagen. C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder jf. styrelsesvedtægten.
  Ad 1: Et flertal i Økonomiudvalget er enigt om at træffe en principbeslutning om, at der arbejdes videre med, at et eventuelt nyt stadion placeres i Rådmandshaven.
  Ad 2: der arbejdes ikke videre planmæssigt eller sendes projekt i udbud, førend der er gennemført en forhøring for borgere og brugere, hvor vedlagte skitseprojekt lægges frem til kommentarer og forslag til ændringer. Forhøringen løber frem til ultimo februar. Et nyt stadion sendes i åbent udbud. Ved en kommende politisk forelæggelse af sagen skal forelægges bæredygtige driftsmodeller for brug af stadion. Ved etablering af varme i banen skal søges en så miljømæssig bæredygtig løsning som muligt.
  Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet).

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 5

  Lars Lindskov (C) blev erklæret inhabil i sagens behandling. Jesper Kejlhof var af C indkaldt som stedfortræder. Der blev stillet spørgsmål til Joy Mogensens habilitet. Byrådet erklærede Joy Mogensen habil ved behandlingen af sagen. Der blev stillet spørgsmål til Lars-Christian Brasks habilitet. Byrådet erklærede Lars-Christian Brask habil ved behandlingen af sagen.
  Ad 1. "At" Økonomiudvalgets flertalsbeslutning blev sat til afstemning. For stemte 26, bestående af A, B, F, C, Ø og V. Imod stemte Lars-Christian Brask (V). O og Annie Larsen (V) undlod at stemme.
  Ad 2. "at" Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 26 bestående af A, B, F, C, Ø og V.
  O, Lars-Christian Brask (V) og Annie Larsen (V) undlod at stemme og fremsætter følgende mindretalsudtalelse der medsendes høringsprocessen jf. planloven: Dansk Folkeparti ved Gitte Simoni, Karsten Lorentzen og Merete Dea Larsen samt Lars-Christian Brask (Venstre) og Annie Larsen (Venstre) har valgt ikke at stemme for at sende udbuddet vedr. Stadion i høring. Det er vigtigt for os at understrege, at det ikke er fordi vi er imod en høring, men tværtimod ønsker en udvidet høring, der også inkluderer spørgsmålet om hvorvidt et stadion er et behov, samt hvorvidt lokaliteten i Rådmandshaven er den rigtige eller andre lokaliteter burde undersøges nærmere.
  Vi er dermed ikke nødvendigvis imod et stadion, men har et stort ønske om at få flest mulige høringssvar så vi er bedst muligt klædt på til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag.
  Ø fremsatte følgende mindretalsudtalelse, der medsendes høringsprocessen, jf. planloven: "Enhedslisten støtter at der arbejdes hurtigt videre med projekt-muligheder for forbedring af Roskildes nuværende fodboldstadion. Forbedringer som vil kunne sikre, at såfremt en Roskilde-fodboldklub kommer i superligaen, da kan vores lokale stadion blive opkvalificeret til superliga-kampe; og forbedringer som samtidig indgår i en fuldt miljø- og klimamæssigt bæredygtig løsning.
  Det konkrete foreliggende projekt, der nu sendes i høring, er vi imidlertid direkte modstandere af. Det er der to overordnede grunde til:
  1) Enhedslisten finder at sammenblandingen af boligbyggeri og stadion giver et projekt der på nogle måder er overdimensioneret, samt ikke mindst en række kompromis-løsninger for begge dele, boliger og stadion, som gør at begge dele simpelthen bliver for ringe.
  Med hensyn til boligerne er forringelserne åbenlyse fra dag ét. De bliver helt fra start dårlige.
  Byggeriet vil forudsætte en række dispensationer for at tillade forhold som ellers tæller med som kondemnable.
  Med hensyn til stadions funktioner er det især på det lidt længere sigt, at forringelserne vil blive tydelige. Men det vil ske når udviklingen melder sig med behov for om- eller tilbygninger. Til den tid vil man være fastlåst i uhensigtsmæssig grad på grund af de juridiske bindinger som de forskellige boligtyper udløser. Dette bliver yderligere kompliceret, hvis man samtidig har indblandet en privat grundejer i spillet.
  2) Vi kan ikke tiltræde den beskrevne økonomiske model for finansiering af stadionombygningen: At Roskilde Kommune overdrager kommunal jord til en investor med henblik på at denne får tilladelse til at opføre kommercielle aktiviteter (boligerne), mod at investoren financierer opbygning af nye stadionfaciliteter. - EL mener derimod, at hele det fremtidige stadion skal være et rent kommunalt stadion, både mht. fremtidig anlægsfinansiering og fremtidig drift.
  Roskilde er ikke ligefrem en økonomisk nødlidende kommune og må kunne prioritere de nødvendige penge til formålet, indenfor anlægsrammerne.
  Afslutningsvis vil vi anbefale, at alle interesserede deltager aktivt i debatten om det fremlagte forslag, og vi vil opfordre til at man i hørings-perioden indsender sine eventuelle forslag eller indsigelser.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 6 Foreningsliv ind i folkeskolen

  Pkt. 6

  Foreningsliv ind i folkeskolen

  Sagsnr. 282726 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget 2017 indgår beslutning om at etablere indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”, der understøtter en fortsættelse af initiativer under breddeidrætskommuneprojektet. I denne sag stilles forslag til udmøntningen af indsatsen med etablering af en aktivitetspulje til støtte for foreningerne samt en fortsættelse af den centrale koordinatorfunktion, der understøtter indsatserne på skolerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes 300.000 kr. til en aktivitetspulje til bevægelses- og foreningsforløb, som administreres af forvaltningen,
  2. foreninger i Åben Skole kan søge om støtte fra puljen til planlagte bevægelses- og foreningsforløb mellem skole og forening, og
  3. der afsættes 500.000 kr. til en central koordinator af indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev flere initiativer under breddeidrætskommuneprojektet permanentgjort, herunder 'Foreningslivet ind i folkeskolen'. Evalueringen af projektet viser, at det fortsat er nødvendigt for skolerne med en central koordinering, og nu tilbydes indsatsen hermed til alle Roskilde Kommunens folkeskoler. Der er afsat i alt 0,8 mio. kr. årligt til en fortsat koordinering af bevægelses- og foreningsforløb. Forvaltningen foreslår, at bevillingen fordeles med 300.000 kr. til aktivitetsstøtte til foreningerne, og 500.000 kr. til lønmidler til fortsættelse af en central koordinator.
  Samarbejdet mellem foreningerne og folkeskolerne om bevægelses- og foreningsforløb understøtter folkeskolereformens krav om åben skolesamarbejder med idræts- og foreningslivet. De konkrete indsatser understøtter målene om mere bevægelse i skoledagen og en mere varieret og anderledes skoledag. Derudover understøttes skolens arbejde med medborgerskab og målet om at styrke den lokale sammenhængskraft, og at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet. Samarbejdet bidrager også til at kvalificere idrætsundervisningen. Gevinsten hos eleverne er øget trivsel, større engagement, øget foreningsdeltagelse og derigennem større tilknytning til det lokale foreningsliv. Gevinsten hos foreningerne er synliggørelse, flere medlemmer og profilering af deres sportsgren.
  Forvaltningen foreslår følgende udmøntning af indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”:
  - En aktivitetspulje til bevægelses- og foreningsforløb på 300.000 kr., som skal gøre det administrativt nemt for skolerne og foreningslivet at samarbejde. Puljen administreres af forvaltningen.
  - Puljen kan søges af alle Åben Skole foreninger til planlagte bevægelses- og foreningsforløb mellem skole og forening.
  - En central koordinator med overordnet ansvar for fremdriften og koordineringen mellem skoler, foreninger og andre aktører på området
  - Der arbejdes hvert år med at rekruttere nye skoler, ud fra et geografisk sigt, hvor en særlig indsats gennemføres i forhold til at forankre de koordinerede foreningsforløb lokalt

  Tilbud til foreningerne

  - Udvælgelse af ’Åben Skole foreninger’
  - Åben Skole foreninger tilbydes et særligt forløb med fokus på bl.a. læringsmål og aldersrelateret træning
  - Støtte til etablering af forløb på Åben Skole portalen.
  Alle folkeskoler tilbydes via Åben Skole portalen koordinerede bevægelses- og foreningsforløb, der kan anvendes i alle fag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om udmøntning af midler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget; 0,8 mio. kr. årligt fremover til ”Foreningslivet ind i folkeskolen”.

  Skole- og Børneudvalget, 10-01-2017, pkt. 4

  Ad 1-3: Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, da de mener, at det er en skæv fordeling mellem aktivitetspulje og central koordinator.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 5

  Indstillingens punkt 1-3: Godkendt med den tilføjelse, at der gives en årlig status til udvalget.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, da O mener, at det er en skæv fordeling mellem aktivitetspulje og central koordinator. Karsten Lorentzen begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 23

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 6

  Ø stillede følgende ændringsforslag: Beløbene i indstillingens punkter 1 og 3 byttes om, således at beslutningen vedr. punkt 1 bliver: "Der afsættes 500.000 kr. til en aktivitetspulje ...."; og beslutningen vedr. punkt 3 bliver: "Der afsættes 300.000 kr. til en central koordinator...". For stemte 6 bestående af O og Ø. Imod stemte 25 bestående af A, B, F, C og V. Herefter blev forslaget forkastet.
  Udvalgenes indstilling blev sat til afstemning. For stemte 25, bestående af A, B, F, C og V. O og Ø undlod at stemme. Herefter blev indstillingen godkendt.

 • Pkt. 7 Ny Østergade-arealet - opsamling på indledende høring

  Hoeringsnotat_opsamling_paa_indledende_hoering_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf Forslag_til_pejlemaerker_for_videre_planproces_med_udvikling_af_Ny_Oestergade-arealet_for_Ny_Oestergade-arealet.pdf

  Pkt. 7

  Ny Østergade-arealet - opsamling på indledende høring

  Sagsnr. 287558 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er gennemført en indledende offentlig høring om planlægning af Ny Østergade-arealet. Forvaltningen forelægger opsamling på høringen samt anbefalinger til den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. byrådet tiltræder forvaltningens anbefalinger til væsentlige pejlemærker for det videre plan- og udviklingsarbejde på baggrund af vinderforslag, indkomne bemærkninger og forvaltningens vurdering af nøgleemner i projektet, og
  2. på baggrund af de beskrevne pejlemærker udarbejder forvaltningen forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2016, som overordnet ramme for udvikling af Ny Østergade-arealet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 28. september 2016, punkt 226, besluttet at gennemføre en indledende offentlig høring om udvikling af Ny Østergade-arealet. Høringen tog udgangspunkt i EFFEKTs vinderforslag, som byrådet tiltrådte på samme møde.
  Den indledende høring sluttede den 4. november 2016, og der er indkommet i alt 18 høringssvar heraf to med tilknyttet underskriftsindsamling. Se høringssvarene her. Under høringen blev der afholdt borgermøde med omkring 110 deltagere.
  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med opsamling på de indkomne bemærkninger. Der er gennemgående mange positive ord til Ny Østergade projektet, men også kritik som især retter sig mod de viste bygningshøjder og bygningsvolumener samt den øgede trafikbelastning og de foreslåede trafikale løsninger. Endvidere bliver der udtrykt bekymring for gener for naboområder under realiseringsfasen samt bekymring for projektets økonomiske bæredygtighed.
  Parallelt med høringen har forvaltningen igangsat en nærmere granskning af vinderprojektet, for at undersøge hvor der er behov for konkretisering og justering for at muliggøre realisering af projektet. Her er fokus særligt på den trafikale funktionalitet og byrummenes kvaliteter som vigtige parametre i udvikling af en unik ny bydel. Forvaltningen foreslår, med afsæt i byrådets visioner i konkurrenceprogrammet for Ny Østergade-arealet, en række pejlemærker for det videre plan- og udviklingsarbejde. Disse pejlemærker vil tillige danne baggrund for de videre forhandlinger med grundejere og projektudvikler om udvikling af området.
  Ny Østergade projektet kræver, at der udarbejdes både en lokalplan og et kommuneplantillæg, som beskriver de overordnede planforhold. Hvis Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 2, vil Plan- og Teknikudvalget den 12. januar 2017 tage stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 655 på baggrund af et 11-punktsprogram.
  Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet har tidligere frigivet midler til udarbejdelse af plangrundlaget.

  Økonomiudvalget, 11-01-2017, pkt. 6

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 20

  Godkendt.
  Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) ønsker, at der ikke angives en max højde på byggeriet i notaterne. Resten af Økonomiudvalget kan ikke stemme for.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale af to helt grundlæggende årsager: Dels lægges der fortsat op til alt for store bygningsvoluminer, og dels er der fortsat skitseret byggeri i alt for store højder. Med dette markeret, vil vi dog udtrykke anerkendelse for at det nu foreliggende projekt i øvrigt er baseret på nogle arkitektoniske hovedgreb, som vi finder positive. Først og fremmest den brede og åbne tunnel-undergang. Projektet er også beskrevet med en miljø- og klimamæssig bæredygtighed, som der i givet fald skal holdes fast i. De positive elementer kan på ingen måde kompensere for førnævnte skadevirkninger.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 7

  Godkendt.
  V og C kan ikke tiltræde passus i pejlemærkerne, der vedrører højden på byggeriet.
  Ø kan ikke tiltræde beslutningen. Årsagerne hertil kan opsummeres i tre punkter:
  For det første lægges der fortsat op til alt for store bygningsvoluminer.
  For det andet skitserer projektet fortsat byggeri i alt for store højder.
  For det tredje finder vi, at kommunen burde imødekomme det under høringen fremkomne forslag om at nedsætte en borger-følgegruppe, der kan fungere som løbende hørings-partner under den videre proces.
  Med dette markeret, vil EL dog samtidig udtrykke anerkendelse for at det nu foreliggende projekt i øvrigt er baseret på nogle arkitektoniske hovedgreb, som vi finder positive. Først og fremmest den brede og åbne tunnel-undergang. Projektet er også beskrevet med en miljø- og klimamæssig bæredygtighed, som det er vigtigt at holde fast i.

 • Pkt. 8 Godkendelse af skema A. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Noegletal_til_skema_A_for_det_kommende_plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 8

  Godkendelse af skema A. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema A.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A godkendes:
   a. med en samlet anskaffelsessum på 209,678 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 104 plejeboliger
   b. med et kommunalt grundkapitalindskud på 20,968 mio. kr.
   c. med en anskaffelsessum på 79 mio.kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealer, og før fradrag af servicearealtilskud på 4,16 mio. kr.
  2. der godkendes bevilling til etablering af byggekredit på 209,678 mio. kr. til finansiering af boligdelen
  3. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb til boligdel på 13,9 mio. kr.
  4. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb til serviceareal på 3,6 mio. kr.
  5. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til indtægter fra salg af grund på 12,0 mio. kr.
  6. der godkendes en samlet årlig boligudgift på 1.207 kr. pr. m2 ex. forbrug
  7. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2018-2020

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger.
  Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

  Økonomi

  Der er i 2015 frigivet et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Ved frigivelse af de beskrevne beløb i pkt. 3 og 4 på henholdsvis 13,9 mio. kr. og 3,6 mio. kr. udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr.
  Sagen medfører herefter en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 36,736 mio. kr., og i 2020 på 8,587 mio. kr. samt en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 14,907 mio. kr. og i 2019 på 31,030 mio. kr. Forskydningen i økonomien skyldes, at byggefasen på 17 måneder først påbegyndes primo 2018.
  Beløbene vedr. 2018 – 2020 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2018 – 2020. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2015-2020 fremgår af bilag til sagen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 7

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 24

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Børnehaveklasser i skoleåret 2017/18

  Bilag_boernehaveklasser_201718.pdf

  Pkt. 9

  Børnehaveklasser i skoleåret 2017/18

  Sagsnr. 201452 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2017/18. Med udgangspunkt i skolernes styrelsesvedtægt er der fremsat to modeller. Med model 1 oprettes der 40 børnehaveklasser, herunder tre børnehaveklasser på Absalons Skole. Med model 2 oprettes der 39 børnehaveklasser, herunder to børnehaveklasser på Absalons Skole. Med model 2 får Absalons Skole to børnehaveklasser med en klassekvotient på 25,5. Med model 1 får Absalons Skole tre børnehaveklasser og en bedre mulighed for at kunne optage nye børn, der måtte tilflytte distriktet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes 40 børnehaveklasser i skoleåret 2017/18, efter model 1, hvor der oprettes 3 børnehaveklasser på Absalons Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge folkeskoleloven skal byrådet beslutte, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i det kommende skoleår. Der må maksimalt være 28 elever pr. klasse.
  Ifølge styrelsesvedtægten i Roskilde Kommune kan elever optages på en anden skole end deres distriktsskole, hvis der er plads i de klasser, der er oprettet på skolen. Skolelederen skal afvise ansøgning om indskrivning af en elev fra et andet skoledistrikt eller en anden kommune, hvis der gennemsnitligt er 24 eller flere elever i klasserne på det pågældende klassetrin. Forvaltningen kan i særlige tilfælde fravige dette krav.
  Forvaltningen har med afsæt i skolernes styrelsesvedtægt udarbejdet to modeller for oprettelse af børnehaveklasser i 2017/18, som fremgår af bilag. I model 1 oprettes 40 klasser og i model 2 oprettes 39 klasser. I begge modeller har alle 60 søskendebørn, der søger en anden skole end distriktsskolen, fået deres ønske opfyldt.
  I model 1 oprettes tre børnehaveklasser på Absalons Skole med en klassekvotient på 19,3. Sct. Jørgens Skole får dermed 5 færre elever end ved model 2. 792 elever får deres 1. prioritet opfyldt (heraf 107 på andre folkeskoler end distriktsskolen). Der gives afslag på i alt 12 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
  I model 2 oprettes to børnehaveklasser på Absalons Skole med en klassekvotient på 25,5. 785 elever får deres 1. prioritet opfyldt (heraf 100 på andre folkeskoler end distriktsskolen). Der gives afslag på i alt 19 elevers ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen.
  Til det kommende skoleår 2017/18 er der tilmeldt i alt 804 elever til børnehaveklasse i Roskilde Kommunes folkeskoler. Til skoleåret 2016/17 var der på samme tidspunkt tilmeldt 969 elever. Til skoleåret 2016/17 havde 94 elever på dette tidspunkt søgt om optagelse i privatskole. Til det kommende skoleår er der aktuelt 14 flere elever, i alt 108, der har søgt om optagelse i børnehaveklasse i en privatskole.
  Ved beslutning om at oprette børnehaveklasser efter model 1 vil der i skoleåret 2017/18 være 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,1. I skoleåret 2016/17 blev der oprettet 45 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,5.
  Faldet i antallet af klasser i forhold til skoleåret 2016/17 skyldes primært et lavere børnetal og desuden, at der opleves en stigning i andelen af elever, der søger optagelse på privatskole til skoleåret 2017/18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2017.
  Med valg af model 1 vil der være en merudgift i forhold til model 2 på årligt 140.000 kr., der kan finansieres indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 10-01-2017, pkt. 2

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 25

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 9

  Godkendt.

 • Pkt. 10 Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud

  Strategi_for_fremme_af_laerings-_og_trivselsmiljoe_i_dagtilbud_med_opdateret_raekkefoelgeplan_december_2016.pdf

  Pkt. 10

  Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud

  Sagsnr. 287054 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har siden 2013 arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten og børnenes trivsels- og læringsmuligheder i kommunens dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet en strategi for, hvordan der arbejdes med at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter trivsel og læring. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2017 til fremme af trivselsmiljø anvendes til de konkrete dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de 2 mio. kr. der årligt fra 2017-2019 er afsat med budget 2017, i 2017 anvendes til at forbedre de fysiske rammer for at understøtte udvikling af lærings- og trivselsmiljø efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Svanen, Børnehave Dyssegården, Præstemarkens Børnehave, Vindinge Børnehus, Børnehuset Hørgården, Børnehuset Skovmosen, Børnehuset Hobbitten, og
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2017 til fremme af de fysiske lærings- og trivselsmiljøer i de dagtilbud, der ifølge strategien på området har størst behov.

  Beslutningskompetence

  Ad 1 Skole- og Børneudvalget
  Ad 2 Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2013 iværksatte Roskilde Kommune en ambitiøs udviklingsindsats, der skal medvirke til at imødekomme de aktuelle forventninger og krav til det pædagogiske arbejde i dagtilbud, og forbedre den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget som de kan. Som en del af indsatsen har alle medarbejdere i dagtilbud fået kompetenceudvikling i forhold til viden om børns læring og læreprocesser, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøs påvirkning af børns trivsel, udvikling og læring.
  I forhold til de fysiske forbedringer der er behov for i de enkelte dagtilbud for at fremme lærings- og trivselsmiljøet, har forvaltningen udarbejdet en strategi, som fremgår af bilag. Denne strategi dannede også baggrund for byrådets beslutning om anvendelse af de 2 mio. kr., der var afsat i 2016. Der er fokus i strategien på, hvordan dagtilbud indrettes med forskellige lege og læringszoner, således at der både er områder for den stille leg og læring og områder for leg, der har et neutralt og højt lydniveau og bevægelsesmønster. Det er i dag ikke alle dagtilbud, der er indrettet optimalt med forskellige lege og læringszoner, og det er forbedringer af disse, der indgår i strategien.
  Der er udarbejdet en rækkefølgeplan for behovet for fysiske forbedringer på de enkelte dagtilbud med udgangspunkt i de anbefalinger, der er nævnt ovenfor. Rækkefølgeplanen, som indgår i strategien, er udarbejdet på baggrund af de årlige tilsynsbesøg, som foretages i dagtilbuddene. Rækkefølgen vil således løbende blive revideret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2,000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 10-01-2017, pkt. 6

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 26

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 10

  Gitte Simoni anmodede om at tage stilling til sin habilitet. Byrådet var enig i at Gitte Simoni kunne deltage ved behandling af punktet.
  Godkendt.

 • Pkt. 11 Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_632_til_hoering.pdf

  Pkt. 11

  Forslag til lokalplan 632 for Det Høje C på Musicon (til høring)

  Sagsnr. 269649 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kommunen har indgået projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret om realisering af byggeri på Musicon. Området er omfattet af lokalplan 540, men etablering af byggeri i området forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 632 for Det Høje C godkendes til offentlig høring i perioden fra 30. januar til 26. marts 2017, og
  2. der afholdes borgermøde den 1. marts 2017 kl. 19-21 i kantinen på Rådhuset.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 6. maj 2015, punkt 87, 11-punktsprogram for Det Høje C, som grundlag for udbud af byggegrund og udarbejdelse af lokalplan.
  Med baggrund i projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret, godkendt af byrådet i lukket sag den 28. september 2016, punkt 245, har forvaltningen i samarbejde med udvikler udarbejdet forslag til lokalplan 632 for Det Høje C.
  Lokalplanens primære formål er at sikre et boligområde med blandede boligtyper og boligstørrelser. Med publikumsorienterede funktioner i stueetager mod Rabalderstræde, skal bebyggelsen bidrage til at skabe et levende og varieret bymiljø på Musicon. Bebyggelsen skal danne kant mod Rabalderstræde og Pulsen og skabe en landskabelig overgang til Rabalderparken. Et diagonalt landskabsstrøg skal sikre en offentlig forbindelse imellem Rabalderstræde og Rabalderparken og indrettes sådan, at det inviterer til møder mellem forbipasserende og områdets beboere. Bebyggelsens facader skal have et eksperimenterende og karakterfuldt udtryk, der bygger videre på områdets identitet som et nyskabende byområde.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Lokalplanen forventes fremlagt til endelig godkendelse i maj 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Indholdet i lokalplanforslaget skal danne grundlag for salg af kommunal jord. Projektudviklingsaftalen sikrer ca. 50 procent almene og 50 procent private boliger. Særskilt sag om skema A og samlet økonomi vil blive forelagt Økonomiudvalget på et senere tidspunkt. Udgifter til byggemodning af området afholdes af udvikler.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 4

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 27

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 11

  Godkendt.

 • Pkt. 12 Sti i Gl. Viby mellem Nymarken og Kastanielunden

  Oversigt_over_stiforloeb.pdf

  Pkt. 12

  Sti i Gl. Viby mellem Nymarken og Kastanielunden

  Sagsnr. 267430 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til, om der skal udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv, der tilhører Boligselskabet Sjælland, og at ejendommene på Nymarken tildeles vejret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv, jf. bilag 1,
  2. der tildeles ejendomme på Nymarken vejret til den udlagte sti,
  3. der optages stiudlæg på stifortegnelsen,
  4. stien kræves anlagt,
  5. at grundejerne i Nymarken og Roskilde Kommune finansierer hver halvdelen af udgifterne til anlæg af stien.

  Beslutningskompetence

  Ad 1-4. Byrådet
  Ad 5. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2015, punkt 368, at der skulle udlægges en privat fællessti over matrikel nr. 2s Viby By, Syv. Stiforbindelsen fra Nymarken over Kastanielunden er forudsat i tidligere Ramsø Kommunes lokalplan nr. 73 fra 2006 for boligbyggeri på Nymarken, men ikke i lokalplan nr. 22 fra 1989 for boligområdet i Gl. Viby – Bodsbjergvej.
  En sti gennem Kastanielunden kan sikres ved, at Roskilde Kommune med hjemmel i privatvejsloven § 26, stk. 2, nr. 2 foretager et udlæg af stien og tildeler ejendomme i Nymarken vejret til stien. Et sådant udlæg er ikke en egentlig ekspropriation, men har karakter af et ekspropriativt indgreb. På den baggrund har forvaltningen afholdt møder med parterne for at få klarlagt, hvor stien kan etableres, og samtidig indebærer det mindst mulige indgreb i forhold til Boligselskabet Sjælland.
  Det er på baggrund af møderne forvaltningens vurdering, at parterne vil kunne acceptere et stiudlæg, som vist i det vedhæftede bilag. Udlægget vil være i overensstemmelse med de foreliggende planmæssige dispositioner, idet stien indgår i det øvrige stisystem i området. Da arealerne kræves stillet til rådighed for anlægget af stien, skal der betales erstatning til Boligselskabet Sjælland som ejer af arealerne, ifølge privatvejsloven § 40.
  Boligselskabet Sjælland har tilkendegivet, at de ikke ønsker vejret til stien. Derfor kan Roskilde Kommune påtage sig halvdelen af anlægsudgifterne for at sikre den almene færdsel, mens Nymarken påtager sig den anden halvdel af udgifterne. Nymarkens grundejere afholder en generalforsamling inden udvalgsmødet for endeligt at beslutte, om de vil påtage sig vejretten og halvdelen af udgifterne. Forvaltningen vil orientere herom på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifterne til anlæg af stien på maksimalt 33.000 kr. og erstatning til Boligselskabet Sjælland kan afholdes inden for den almindelige vejdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 10

  Ad indstillingens punkt 1 - 4: Anbefales.
  Ad indstillingens punkt 5: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 28

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 12

  Godkendt.

 • Pkt. 13 Justeret partsdeling i Inderfjorden Vest

  Bilag_1_-_Hoeringsbrev_sendt_til_grundejere_som_beroeres_af_aendring_i_partsdeling.pdf Bilag_2_-_Udkast_til_vedtaegter_med_opdateret_bidragsdeling.pdf Bilag_3_-_tilbagemelding_fra_grundejere_omfattet_af_hoering_om_mindre_aendring.pdf

  Pkt. 13

  Mindre ændring af partsdeling i Inderfjorden Vest

  Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Strandgades kystbeskyttelseslag har udarbejdet forslag til mindre ændring af partsdelingen på baggrund af vurdering af, hvor stor gavn en konkret ejendom har af kystbeskyttelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægten for Strandgade Kystbeskyttelseslag med den ændrede partsdeling, jf. bilag 2, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. januar 2016, punkt 19, vedtægter for Strandgades Kystbeskyttelseslag, som blandt andet fastsætter bidragsdeling mellem de som opnår gavn af sikringen.
  På baggrund af efterfølgende klage over partsfordelingen har kystbeskyttelseslagets bestyrelse udarbejdet forslag til ny partsfordeling på baggrund af revurdering af gavnen for den enkelte ejendom.
  Forvaltningen har i perioden 11.-13. januar haft forslaget i høring hos de tre ejendomme som ændringen vedrører, jf. bilag 1, og alle tre grundejere har skriftligt tilkendegivet, at de er enige i ændringen.
  Det samlede antal parter, som fordeles mellem alle digelagets medlemmer, vil fortsat være uændret, og ændringen vil derfor ikke få betydning for andre end de tre nævnte ejendomme.
  Det enkelte bidrags størrelse fastsættes, jf. kystbeskyttelseslovens § 9a, stk. 1 af kommunen. Forvaltningen har indarbejdet ændringen i vedtægterne for Strandgade Kystbeskyttelseslag, jf. bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 25-01-2017 pkt. 26

  Anbefales.

  Fraværende Tomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B)

  Økonomiudvalget, 25-01-2017, pkt. 43

  Anbefales.

  Fraværende: Jeppe Trolle og Lars Lindskov

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 13

  Godkendt.

 • Pkt. 14 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017

  Uddybning_af_trafiksikkerhedsprojekterne_2017.pdf

  Pkt. 14

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017

  Sagsnr. 270793 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne for 2017 med fokus på uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, skoleveje og utryghed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb
  2. midlerne prioriteres til de nævnte projekter

  Beslutningskompetence

  Ad 1. Byrådet
  Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsmidler. Der prioriteres projekter med fokus på uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, skoleveje og utryghed.
  Forvaltningen anbefaler, at følgende projekter realiseres:
  - Østrupvej/Store Valbyvej (ombygning)
  - Kong Valdemarsvej/Klosterengen (Ændret afmærkning mv.)
  - Stamvejen/Lindenborgvej (forprojekt)
  - Havdrupvej (bump ved byzone)
  - Fart-kampagner (national fart-kampagne og lokal kampagne med Psst-skilte)
  I vedlagte bilag er de enkelte projekter uddybet, inklusiv yderligere projekter, der eventuelt kan realiseres, hvis ovenstående projekter bliver billigere end planlagt.
  Projekterne forventes startet i foråret 2017 og afsluttes senest i foråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 16

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2:Godkendt.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 29

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 14

  Godkendt.

 • Pkt. 15 Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhed ved skoler 2017

  Notat_om_trafiksikkerhedsprojekterne.pdf

  Pkt. 15

  Frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af trafiksikkerhed ved skoler 2017

  Sagsnr. 287285 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og prioritering af midlerne afsat til skolevejsprojekter for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb
  2. midlerne prioriteres, så 1 mio. kr. afsættes til de nedenfor nævnte projekter og 1 mio. kr. udmønter forvaltningen, når skolerunden 2017 er gennemført.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Byrådet
  Ad 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har løbende dialog med flere skoler i Roskilde Kommune omkring den trafikale situation og anbefaler følgende projekter prioriteres for 1 mio. kr.:
  - Skt. Josefs Skole (hævet flade på Frederiksborgvej)
  - Sct. Jørgens Skole – Klub Kildegaarden (sikre krydsninger)
  - Transportundersøgelse på alle skoler i Roskilde
  - Inddragelsesprojekt og trafikforsøg på 1 skole (elever som trafikeksperter)
  - Cykelscore på 1 skole (kampagne der motiverer elever til at cykle hele året)
  For at sikre, at alle skoler bliver hørt, har forvaltningen skrevet til alle skoler med tilbud om et møde i 1. kvartal af 2017. På den baggrund vil forvaltningen prioritere den resterende 1 mio. kr. I vedlagte bilag er alle projekterne uddybet, og der er en samlet oversigt over de projekter, som vil indgå i prioriteringen af den resterende 1 mio. kr. Projekterne forventes startet i foråret 2017 og forventes afsluttet senest i foråret 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 16

  Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad. indstillingens punkt 2:Godkendt.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 30

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 15

  Godkendt.

 • Pkt. 16 Anlægsregnskab Rabalderstræde etape 2, anden del

  Pkt. 16

  Anlægsregnskab Rabalderstræde etape 2, anden del

  Sagsnr. 209082 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Rabalderstræde på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i årene 2014, 2015 og 2016 givet en samlet anlægsbevilling på udgiftssiden på 13.492.00 kr. og en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 336.931 kr.
  Merforbruget skyldes bl.a., at der har været mange uforudsete forhold i relation til ukendte ledninger i vejen, og at der er etableret bedre ledelinjesystem for synshandicappede end først planlagt.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 336.931 kr.
  Der er i 2016 afsat rådighedsbeløb til udgifter på 53.700 kr. og til indtægter på 500.000 kr. I 2016 er der modtaget indtægter svarende til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. Derudover er der i 2016 afholdt udgifter for 390.757 kr., hvilket giver et merforbrug på 337.058 kr. samt en negativ kasseeffekt på 337.058 kr. i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 17

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 31

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 16

  Godkendt.

 • Pkt. 17 Anlægsregnskab Skovkrydset, Musicon

  Pkt. 17

  Anlægsregnskab Skovkrydset, Musicon

  Sagsnr. 287687 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skovkrydset på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den er 28. januar 2015, punkt 19, givet anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. og den 25. maj 2016, punkt 152, givet en tillægsbevilling på 500.000 kr.
  Som følge af busplan 2012 og linie 2A’s betjening af Musicon er der nu etableret et superstoppested i krydset Pulsen / Rabalderstræde. Superstoppestedet er et led i visionen om udvikling af den kollektive trafik i samarbejde med Movia.
  Byrummet, der danner ramme om busstoppestedet er udviklet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, idet deres areal indgår og har fået et udpræget grønt udtryk – næsten skovagtigt. Skovudtrykket er en værdifuld kontrast til Musicons øvrige meget bymæssige områder.
  Der er etableret hastighedsdæmpede vejarealer, belægninger, beplantning, motionsredskaber og belysning.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 798 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på kr. 247.391 kr. og afholdt et forbrug på 246.592 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 798 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 18

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-01-2017, pkt. 32

  Anbefales.

  Byrådet, 25-01-2017, pkt. 17

  Godkendt.

 • Pkt. 18 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 19 Arkæologisk undersøgelse af erhvervsareal øst for Bauhaus(Lukket)

 • Pkt. 20 Arealerhvervelse til gangsti mellem Vestergade og Kildemosen i Viby(Lukket)

 • Pkt. 21 Investering via selskab i vindmølleandele(Lukket)