You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 25, 2015 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 24 Spørgetid

  Pkt. 24

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 24

  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 25 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 25

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 25

  Pkt. 27 blev taget af dagsordenen.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Lars Berg Olsen havde lovligt forfald. Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende. Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 26 Anmodning om optagelse af sag om at underskudsgarantien til de multikulturelle EID-fest 2015-2017 ophører

  Pkt. 26

  Anmodning om optagelse af sag om at underskudsgarantien til de multikulturelle EID-fest 2015-2017 ophører

  Sagsnr. 268063 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti har anmodet om at få optaget en sag på byrådets dagsorden om at underskudsgarantien til de multikulturelle EID-fest for 2015-2017 ophører.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:
  ”Dansk Folkeparti ønsker følgende sag på byrådsmødet den 25/2 2015
  Indstilling:
  Dansk Folkeparti indstiller at underskudsgarantien til de multikulturelle EID fest for 2015, 2016 og 2017 ophører.
  Sagsfremstillingen:
  Dansk Folkeparti indstiller at underskudsgarantien for EID fest 2015,2016 og 2017 ophører. Baggrunden for dette er skuffende deltagerantal i forhold til det forventede og deraf økonomisk uholdbarhed i regnskabet for EID fest 2014.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 26

  Forslag fra O blev sat til afstemning. For stemte 3 bestående af O. Imod stemte 27 bestående af A, B, C, F, V og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  V stillede ændringsforslag om, at den treårige underskudsgaranti bortfalder, men at der i stedet tages stilling til en eventuel underskudsgaranti år for år. For stemte 12, bestående af O og V. Imod stemte 18, bestående af A, B, C, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen, Tuncay Yilmaz (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 27 Byrådets vision og indsatser 2015-2018 til drøftelse

  mulighedernes_markedsplads_vision_og_indsatser.pdf

  Pkt. 27

  Byrådets vision og indsatser 2015-2018 til drøftelse

  Sagsnr. 255196 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal drøfte byrådets vision for 2015-2018 med henblik på, at visionsteksten og indsatserne drøftes på byrådets forårsseminar 2015. Byrådets vision sætter fokus på Roskilde Kommune som Mulighedernes Markedsplads og udmøntes i 3-5 konkrete indsatser. Der afsættes et beløb på 6 mio. kr. i 2015 og 2016 til at udmønte initiativerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. visionen og indsatserne fremlægges på byrådets forårsseminar, april 2015, og
  2. der afsættes et beløb svarende til 6 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 til at gennemføre visionen og indsatserne.

  Beslutning

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i 2. halvår 2014 haft en visionsproces med LEAD. Byrådets vision om Mulighedernes Markedsplads og tilhørende indsatser er formuleret på baggrund af LEADs notat. Visionen og 3-5 indsatser er vedlagt til drøftelse.
  Det skal efterstræbes, at der for hver indsats opnås en række resultater. Det anbefales, at de respektive fagudvalg opfordres til at tænke de nye indsatser ind i de nye politikker og mål samt i nye ambitiøse resultater i ”resultater i Roskilde”.
  Byrådet skal arbejde med indsatserne i perioden 2015-2018, og der afrapporteres på det årlige forårsseminar.
  Økonomiudvalgets drøftelse skal lede hen til en godkendelse af, at visionen og indsatserne fremlægges på byrådets forårsseminar. Efterfølgende skal vision og indsatser endelig godkendes i Økonomiudvalget og i byrådet.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen.
  Udviklingspuljen er for 2015 allerede anvendt til en række initiativer. Der er fortsat 0,7 mio. kr. tilbage i puljen for 2016, 5,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018. Disse midler forventes anvendt til at gennemføre visionen og indsatserne.
  Der afsættes et beløb svarende til 6 mio. kr. i 2015 og 2016 til at gennemføre visionen og indsatserne. Og pr. 2017 finansieres indsatserne af udviklingspuljen.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 41

  Sagen blev drøftet. Der blev givet input til ny sag om visionen, der forelægges i marts.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 27

  Taget af dagordenen.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 28 Forslag til vedtægt for Borgerrådgiveren i Roskilde Kommune

  forslag_til_vedtaegt_for_roskilde_kommunes_borgerraadgiver.pdf

  Pkt. 28

  Forslag til vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

  Sagsnr. 265897 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Det er i styrelsesvedtægten forudsat, at byrådet fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed. Med denne sag fremlægges forslag til ”Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver”.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tiltrådte den 1. oktober 2014 en indstilling om, at borgerrådgiveren indskrives i styrelsesvedtægten i henhold til kommunestyrelseslovens § 65e, samt at byrådet godkender en vedtægt for borgerrådgiveren.
  Vedtægtsudkastet præciserer borgerrådgiverens opgaver, arbejdsprocesser og tilbagemelding til byrådet. Vedtægten indeholder endvidere en beskrivelse af whistleblowerfunktionen.
  Som det fremgår af vedtægtsudkastet, så har borgerrådgiveren foruden opgaver i forhold til vejledning om bl.a. det kommunale klagesystem en særlig opgave i konkrete klagesager. Borgerrådgiverens rolle i denne henseende handler først og fremmest om at sikre konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne. I forhold til borgerrådgiverens behandling af klager skal dialogen mellem borger og forvaltning være udtømt, før borgerrådgiveren eventuelt iværksætter en nærmere undersøgelse med henblik på at kunne udtale sig om sagen. Dette dialogprincip anvendes generelt af borgerrådgivere i landet.
  Det er væsentligt at være opmærksom på, at borgerrådgiveren af hensyn til at kunne udtale sig i konkrete klagesager, når dialogen mellem parterne er udtømt, må værne om uafhængigheden og derfor ikke kan fungere som bisidder eller partsrepræsentant for borgerne eller bistå forvaltningen i konkrete sager.
  Borgerrådgiveren afrapporterer til byrådet en gang årligt, hvor der afgives en årsberetning, som vil være offentligt tilgængelig og fremlægges som åbent dagsordenspunkt. Første beretning vil dog være en halvårlig beretning, som dækker perioden juni-dec. 2014. Herefter vil beretningerne følge kalenderåret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da borgerrådgiver- og whistleblowerfunktionen udføres inden for det eksisterende budget for borgerrådgiveren.

  Økonomiudvalget, 14-01-2015, pkt. 6

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) stiller forslag om at vedtægtens § 6, stk. 3 ændres således at whistleblowerordningen refererer til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Forvaltningen bemærker, at der senere på året vil blive fremlagt en ændring af styrelsesvedtægten som tidligere meddelt og som skitseret i sagen.

  Byrådet, 28-01-2015, pkt. 3

  Sagen er taget af dagsordenen.
  Fraværende: Gitte Simoni.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 43

  Et flertal i Økonomiudvalget var enig om at whistleblowerordningen skal referere til Økonomiudvalget. Sagerne fra whistlebloweren behandles som lukkede sager. Denne ordning evalueres efter et år.
  Carsten Wickmann tage forbehold.
  Fraværende: Merete Dea Larsen

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 28

  Godkendt, idet § 6, stk. 3 ændres til: ”Borgerrådgiveren refererer til Økonomiudvalget ved udøvelse af whistleblowerfunktionen. Udvalgets behandling af disse sager sker under hensyn til bestemmelserne om tavshedspligt.” og § 32 tilføjes: ”Byrådet evaluerer vedtægten i første kvartal af 2016, blandt andet med fokus på bestemmelsen i § 6, stk. 3.”
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 29 Forslag til ny organisering af Musiconudvalget

  Pkt. 29

  Forslag til ny organisering af Musicon udvalget

  Sagsnr. 255211 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På Musiconudvalgsmødet den 9. december 2014 besluttede Musiconudvalget at nedlægge udvalget i sin eksisterende form som §17, stk. 4-udvalg. Hermed følger oplæg til ny samarbejdsstruktur.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Musiconudvalget nedlægges som §17, stk. 4 udvalg, og
  2. der vælges mellem nedenstående to modeller for det fortsatte udvalgsarbejde med udviklingen af Musicon

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden erhvervelsen af det tidligere Uniconareal i den sydlige del af byen arbejdet målrettet med at etablere en kreativ bydel. Det resulterede i, at byrådet den 24. januar 2007 besluttede at etablere et §17, stk. 4 udvalg vedr. udvikling af Uniconarealet.
  På Musiconudvalgsmøderne den 12. maj 2014 og 22. september 2014 blev det drøftet, at Musiconudvalget i sin eksisterende form nedlægges og erstattes af et udvalg, der understøtter den udvikling, som bydelen befinder sig i nu, hvor der er øget fokus på markedsføring og salg af jord.
  På Musiconudvalgsmødet den 9. december 2014 blev det besluttet at indstille til Roskilde Kommunes Byråd at nedlægge Musiconudvalget som §17, stk.4 udvalg.
  Nedenstående er en præsentation af de to forskellige modeller om fremtidig udvalgsstruktur for arbejdet med udvikling af Musicon:

  Model 1

  Aktørmøder: Musiconsekretariatet fortsætter det tætte og gode samarbejde med aktørerne og naboerne – det være sig kultur- og erhvervsaktører, foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner og beboere – om at udvikle et nyt, innovativt og urbant fællesskab i en bydel med sin helt egen identitet. Musiconsekretariatet fungerer både som initiativtager, men især også som samarbejds- og sparringspartner for aktørerne i forbindelse med skabelsen af midlertidige aktiviteter på Musicon.
  I samarbejde med aktørerne arbejder Musiconsekretariatet målrettet med at sikre byrådets vision fra 2007 om udvikling af Musicon fortsat styrkes og udvikles; dvs. visionen om at skabe en kreativ bydel, der tillader eksperimenter; en bydel med høj puls og liv det meste af døgnet, en bydel med innovativt byggeri i en høj kvalitet; en bydel, der bygger på oplevelsesøkonomi ; og en bydel med spor af den betonvarefabrik, der engang har været på området.
  Udover den daglige kontakt og dialog mellem Musiconsekretariatet og aktører/interessenter, afholdes der 4-5 gange om året et stort aktørmøder, hvor ideer, initiativer og projekter præsenteres, drøftes, udveksles og udvikles. Den valgte byudviklingsstrategi på Musicon bygger netop på, at aktørengagement fortsat fører til nye samarbejder og stærke projekter. Men det er samtidigt afgørende, at indsatsen for de midlertidige aktiviteter bliver koblet med det overordnede mål, nemlig at skabe en varig bydel med gode projekter, der bidrager til visionen om den kreative og innovative bydel.
  Rabalder Fest: Musicons årlige aktørdrevne kulturfestival i august, som fra 2015 satser mere målrettet på at præsentere de mange kulturaktiviteter, som i det daglige præger Musicon som f.eks. dans & teater, musik, film & litteratur, kunst, maker space, adventure sport og børnekultur. Hele Musicon inddeles i forskellige zoner, hvor hver zone har sit kulturelle tema/stemning. Aktører fra hvert tema bliver bedt om at kuratere de enkelte kunst-/kultur-/ eller oplevelseszoner.
  Musicon Seminar: Der holdes et årligt åbent Musicon seminar med både en lokal, national og international profil, og hvor der både vil være inspirationsoplæg, workshops og debatter om udvikling af Musicon og nye tanker inden for byudvikling. Seminaret finder sted hvert år i august.
  Musicons advisory board: To gange om året mødes Musicons sekretariatsleder med et advisory board bestående af fem medlemmer med internationale erfaringer, som hver især har specifikke kompetenceområder, der kan styrke den proces, som Musicon er midt i. Endvidere deltager Roskilde Kommunes Kommunaldirektør og Roskilde Kommunes direktør for by, kultur og miljø i møderne.
  Økonomiudvalget: Musicons Sekretariatsleder orienterer Økonomiudvalget to gange årligt – I juni og i december. På status gennemgås målopfyldelse på relevante KPIer som økonomi, salg, planlægning og aktiviteter på Musicon.
  Model 2:
  Model 2 indeholder alle aktiviteter som nævnt under model 1, men derudover er der:
  Musicons rådgivende udvalg: Udvalget samles to gange om året og er nedsat med henblik på at understøtte den udvikling, som Musicon befinder sig i nu, hvor der er øget focus på markedsføring og salg af jord. Udvalget skal desuden sikre, at byrådets vision om udvikling af Musicon fortsat styrkes og udvikles samt være med til at koordinere projekter og initiativer, der styrker Musicons profil både som eventsted for midlertidige aktiviteter og som sted for byggeri, der tiltrækker lokal, national og international opmærksomhed.
  Organisation
  Udvalget består af:
  - Tre udpegede politikere fra Roskilde Byråd
  - Tre eksterne repræsentanter udpeget af Roskilde Kommune
  - Fire aktører fra Musicon (en kulturaktør, en erhvervsaktør, en repræsentant fra ungdomsboligerne samt en repræsentant fra familieboliger)
  - En repræsentant fra Musicons naboer
  Borgmesteren er formand for udvalget
  Endvidere deltager Roskilde Kommunes Kommunaldirektør og Roskilde Kommunes direktør for by, kultur og miljø i møderne samt Musicons sekretariatsleder i møderne.
  Der er ikke afsat en selvstændig økonomisk ramme for udvalgets arbejde.
  Udvalget sekretariatsbetjenes af Musiconsekretariatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 45

  Ad. 1. Anbefales. Indstillingen indskrives som et punkt i sag nr. 45 til den endelige behandling i byrådet.
  Ad. 2. Model 1 anbefales med den justering, at der udpeges tre medlemmer fra Økonomiudvalget, som indgår i Musicons Advisory Board. Økonomiudvalget udpeger medlemmer på møde i marts.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 29

  Godkendt, idet ordningen evalueres i forbindelse med konstitueringen for den kommende byrådsperiode.
  Fraværende: Lars Berg Olsen

 • Pkt. 30 Puljemidler til nedsættelse af unges alkoholforbrug

  Pkt. 30

  Puljemidler til nedsættelse af unges alkoholforbrug

  Sagsnr. 263427 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 10. juni 2014 handleplan for forebyggende indsatser på alkoholområdet, hvor en indsats handlede om at blive del af et partnerskabsprojekt om unge og alkohol i samarbejde med blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Alkohol og Samfund. Der er nu etableret et samarbejde, som har fået bevilget midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er at afprøve nye samskabende metoder til at nedbringe de unges alkoholforbrug.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 54.000 kr. for 2014 og for 108.000 kr. i både 2015 og 2016, og at der gives en udgiftsbevilling på samme beløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er ved at implementere anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol. En tidlig alkoholdebut øger risikoen for et stort forbrug og afhængighed af alkohol senere i livet. Det kan forebygges ved at udsætte alkoholdebuten, nedsætte forbruget og generelt arbejde for at skabe en sundere alkoholkultur blandt de unge.
  Roskilde Kommune indgår i partnerskabsprojektet SUA (Samskabelse Unge og Alkohol) sammen med seks andre kommuner (København, Frederiksberg, Århus, Lemvig, Hjørring og Rudersdal) samt Kræftens Bekæmpelse, Alkohol & Samfund, Trygfonden og KL. Partnerskabet ledes af Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Alkoholkampagne og har fået støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på i alt 3.920.000 kr.
  Partnerskabsprojektet skal medvirke til at udvikle nye initiativer, der har betydning for at udskyde de unges alkoholdebut og alkoholforbrug. Derfor er der et fælles fokus på at afprøve lokale aktiviteter ud fra Frivilligrådets principper og samskabelse. Det betyder blandt andet, at indsatser og aktiviteter udvikles/skabes i samarbejde med de unge selv og med de aktører, der er omkring de unge. Samskabelse betyder også, at det skal være nyskabende aktiviteter, der har som mål at skabe ny velfærd.
  De lokale aktiviteter i Roskilde Kommune har fokus på at inddrage de unge gennem hele forløbet med henblik på at udvikle initiativer, der vil have betydning for at kunne nedbringe de unges alkoholindtag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  På baggrund af ansøgning har Partnerskabet Samskabelse, Unge og Alkohol (SUA) fået bevilget i alt 3.920.000 kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Roskilde Kommunes andel af bevillingen er i alt 270.000 kr. fordelt med 54.000 kr. i 2014 og 108.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 16

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 46

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 31 Forslag til kommuneplantillæg 12 for boliger ved Himmelevvej / Svanevej i Himmelev (til høring)

  forslag_til_kommuneplantillaeg_12.pdf

  Pkt. 31

  Forslag til kommuneplantillæg 12 for
  boliger ved Himmelevvej / Svanevej i Himmelev (til høring)

  Sagsnr. 243428 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af hjørnegrunden Himmelevvej og Svanevej i Himmelev ønsker at rydde arealet for at give plads til 12 nye boliger. Dette indebærer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 12 godkendes og sendes i høring sammen med forslag til lokalplan 614 i perioden 13. februar til 10. april 2015.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. november 2014, punkt 218, hvor det blev besluttet at udarbejde forslag til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej. Forvaltningen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at byggeriet også kræver et tillæg til kommuneplanen.
  Lokalplanområdet omfatter kun én matrikel, som indgår i rammeområde 2. B.6, der udlægger området til boligformål, åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
  Den private bygherre ønsker at opføre 12 boliger med vandrette lejlighedsskel fordelt på 6 boliger i stueplan og 6 boliger på 1 sal. Dermed er byggeriet pr. definition et etagebyggeri med vandrette lejlighedsskel. Byggeriet kræver derfor, at der i kommuneplanrammen foretages en mindre ændring, således at der for ejendommen (og kun denne ejendom) gives mulighed for etagebyggeri 2 etager og bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 som ved tæt/lav byggeri. Med ændringen vil der ikke kunne bygges flere m2 på ejendommen end før ændringen. Resten af rammeområdet forbliver uændret.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 12, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til om forslag til lokalplan 614 skal i offentlig høring i perioden 13. februar til 10. april 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 47

  Anbefales. Der var enighed om at sende sagen til endelig behandling i byrådet.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 31

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 32 Forslag til lokalplan 614 for boliger på Himmelevvej og Svanevej (til høring)

  forslag_til_lokalplan_614_for_boliger_paa_himmelevvej_og_svanevej.pdf

  Pkt. 32

  Forslag til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej (til høring)

  Sagsnr. 243428 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af hjørnegrunden Himmelevvej og Svanevej i Himmelev ønsker at rydde arealet for at opføre 12 nye boliger. Der skal udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 614 for nye boliger ved Himmelevvej og Svanevej godkendes til offentlig høring fra den 13. februar til 10. april 2015, og
  2. der afholdes borgermøde torsdags den 12. marts 2015 kl. 19.00.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen har senest været behandlet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. november 2014, punkt 218, hvor det blev besluttet at udarbejde forslag til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej og Svanevej.
  For at imødekomme en henvendelse fra ejeren af grunden er der nu udarbejdet forslag til lokalplan for området. Bygherre foreslår, at området disponeres, således at boligerne, hver på ca. 100 m2, placeres som en sammenhængende bebyggelse på grundens nordlige del og ud til Svanevej. Derved opnås et sammenhængende fælles opholdsareal mod syd og vest. Bebyggelsen vil være i 2 etager og tænkes opført med pudsede eller murede flader, der matcher den øvrige bebyggelse i området. Området, hvor de nye boligerne ønskes opført, har tidligere huset en lille lampeproducent (samling af enkeltdele). I dag står størstedelen af bygningerne/lokalerne på ejendommen tomme, og det er forvaltningens vurdering, at de nye boliger vil være i god tråd med de eksisterende omgivelser.
  Forvaltningen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at byggeriet også kræver et tillæg til kommuneplanen, der giver mulighed for etagebyggeri i 2 etager. Derfor er der også udarbejdet kommuneplantillæg 12, der offentliggøres sammen med lokalplanen.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 4. februar 2015 har godkendt forslag til tillæg 12 til kommuneplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 23

  Anbefales, idet sagens endelige behandling skal ske i byrådet.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 72

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 32

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 33 Bevilling fra STAR til fremme af socialøkonomi i Roskilde

  Pkt. 33

  Bevilling fra STAR til fremme af socialøkonomi i Roskilde

  Sagsnr. 251463 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har uddelt puljemidler til forsøg med styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner i 2015. Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om puljestøtte på i alt 0,5 mio. kr. til anvendelse i projektperioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. svarende til uddelte puljemidler fra STAR til indsats for og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. I alt 42,6 mio. kr. har været aftalt til udmøntning i årene 2012-2015. Regeringen ønsker at støtte udvikling af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar, bl.a. i forhold til inklusion og det rummelige arbejdsmarked. Et af indsatsområderne fra regeringens udspil er at hjælpe særligt motiverede og interesserede kommuner til at styrke deres indsats for og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
  Roskilde Kommune er blandt de 17 kommuner, der har fået midler til dette styrkede samarbejde. Roskilde Kommunes ansøgning har i særlig grad fokuseret på indsatser indenfor:
  - Én-indgang for socialøkonomiske virksomheder
  - Øget fokus på socialøkonomi i indkøb og udbud
  - Fokus på ejerskab til den socialøkonomiske strategi og arbejdet med dens implementering i alle kommunes direktørområder
  - Social innovation, herunder hvorledes nye løsninger af eksisterende opgaver kan indgå i opgaveløsning på det enkelte direktørområde
  - Øget inddragelse af det lokale erhvervsliv og civilsamfund i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder
  Puljestøtten kan med disse indsatser understøtte Socialøkonomisk Strategi – vision, målsætning og konkretisering, der blev behandlet den 13. januar 2015 i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da både udgifts- og indtægtsbevillinger opskrives parallelt. Det er et krav fra STAR, at projektet medfinansieres med 25 procent af det ansøgte beløb, svarende til 125.000 kr., der finansieres inden for det eksisterende lønbudget på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-02-2015, pkt. 24

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 49

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 33

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 34 Forslag til lokalplan 619 for dagligvarebutik ved Ro´s Have (til høring)

  forslag_til_udbygningsaftale.pdf mv_screening.pdf

  Pkt. 34

  Forslag til lokalplan 619 for dagligvarebutik ved Ro´s Have (til høring)

  Sagsnr. 256455 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En bygherre ønsker at etablere en ny dagligvarebutik ved Ro´s Have, øst for Ro´s Torv. Projektet kræver en ny lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 619 med tilhørende udbygningsaftale godkendes til offentlig høring i perioden fra den 6. marts 2015 til den 1. maj 2015
  2. der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 13. april 2015.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bygherre ønsker at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m2 ved Ro´s Have 2, se kortbilag. Byrådet vedtog den 28. maj 2014, punkt 241, at igangsætte lokalplanlægningen for projektet.
  Arealet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.CR.19 og udlagt til centerområde med mulighed for boliger, butikker, liberale erhverv, hotel, restaurant og lignende offentlig og privat service samt offentlige formål. Området er også omfattet af område C3 i lokalplan 423 for Indre Københavnsvej. Gældende lokalplan muliggør ikke en dagligvarebutik på den ønskede lokalitet. For at kunne realisere projektet er det derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan.
  Lokalplanen skal blandt andet sikre, at dagligvarebutikken indpasses i lokalområdet under hensyn til terræn og eksisterende boliger. Lokalplanen skal desuden fastlægge bestemmelser for beplantning og bebyggelsens ydre fremtræden, så der bliver skabt en sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser.
  Da butikken placeres ved et trafikbelastet sted, har forvaltningen lavet en undersøgelse af projektets betydning for trafikken. Undersøgelsen viser, at projektet kan få en betydning for trafikafviklingen i krydset mellem Elisagårdsvej og Københavnsvej. For at undgå en negativ påvirkning af trafikafviklingen vil bygherre betale for en svingbane til projektområdet med tilhørende cykelsti og fortov. Projektet er beskrevet i bilag. Forvaltningen vurderer, at det beskrevne projekt kan reducere den negative trafikpåvirkning i tilstrækkelig grad. Derfor fremlægges der sammen med lokalplanen et forslag til en udbygningsaftale.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Forvaltningen vurderer, at der er behov for at afholde borgermøde i høringsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Det er en ekstern rådgiver, der har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-02-2015, pkt. 24

  Anbefalet.
  Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 50

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 34

  Godkendt.
  Ø kan ikke godkende og fremsætter følgende mindretalsudtalelse i henhold til planloven:
  "Enhedslisten støtter ikke forslaget om ændring af den gældende lokalplan, så det bliver muligt at etablere en ny dagligvarebutik ved Ros Have.
  Forslaget til ny lokalplan er en hovsaløsning alene for at tilgodese private interesser. I stedet for at gennemføre denne lokalplan bør vi se på sammenhængen til den overordnede kommuneplan og den fremtidige udvikling.
  Vi er bekymrede for, at placeringen af denne dagligvarebutik vil være med til at svække Roskilde Bymidte.
  Vi er bekymrede for, at denne placering af en større dagligvarebutik vil gøre det vanskeligere at fastholde eller oprette dagligvarebutikker i de mere perifere områder af Roskilde Kommune, så disse områder kan fastholdes som attraktive og aktive områder.
  Ændringer i lokalplanen burde under alle omstændigheder ses i sammenhæng med, hvad der kommer til at ske, hvis projektet Røde Port gennemføres.
  Det er uhensigtsmæssigt, at der trækkes endnu mere trafik til området. De planlagte ændringer er ikke nok til at undgå trafikkaos både på Københavnsvej og på Elisagårdsvej, som også skal rumme trafik til og fra P pladsen på Ro´s Torv og til Specialcentret, SCR. Trafikmængden og det medfølgende trafikkaos på sigt bliver endnu værre, hvis man i forlængelse af denne ændrede lokalplan også gennemfører planerne for et P hus på Sorte Brødre Plads og/eller planerne for Røde Port projektet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 35 Høringssvar til Region Sjællands debatoplæg om råstofplan 2016-2027

  udkast_til_hoeringssvar_til_region_sjaellands_debatoplaeg_om_raastofplan_2016-2027.pdf kortbilag_-_grave-_og_interesseomraader_i_gaeldende_raastofplan.pdf

  Pkt. 35

  Høringssvar til Region Sjællands debatoplæg om Råstofplan 2016-2027

  Sagsnr. 255713 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har sendt debatoplæg om Råstofplan 2016-2027 i høring. Forvaltningen forelægger udkast til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har igangsat arbejdet med revision af Råstofplan 2012. I den forbindelse har regionen udarbejdet et debatoplæg, hvori indgår en redegørelse for råstofindvindingen i regionen samt en opfordring til at fremsende idéer og bemærkninger til udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027. Bemærkninger til debatoplægget skal fremsendes inden den 23. marts 2015. Se bilag eller følg link til digitalt debatoplæg.
  I debatoplægget bliver Roskilde nævnt specifikt som et område, der vurderes til at være underforsynet med graveområder i den kommende planperiode. Ikke mindst set i det lys vurderer forvaltningen, at der er behov for, at Roskilde Kommune fremsender et høringssvar, som kritisk forholder sig til debatoplægget. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, se bilag. Hovedsynspunktet er at der ikke er behov for udlæg af nye grave- og interesseområder. Herudover fokuseres på følgende emner:
  - Overdreven reservation i planperioden
  - Aflastning af regionens råstofgrave
  - Nye kriterier for udnyttelse af råstoffer
  - Klart ja til rækkefølgeplanlægning
  - Større hensyn til lokale interesser
  - Efterfølgende arealanvendelse er et kommunalt anliggende
  - Retningslinjer om udgravning under grundvandsspejl
  - Positivt med tæt dialog
  - Enig i behov for revision
  I høringssvaret indgår endvidere de parametre, som kommunen mener, skal indgå i regionens miljøvurdering af råstofplanen.
  Den samlede proces for revision af regionens råstofplan forventes at vare cirka to år. Efter høring af debatoplægget udarbejder regionen et egentlig forslag til råstofplan, som forventes sendt i høring i februar – marts 2016. Endelig vedtagelse af råstofplanen forventes at ske i december 2016.
  Til orientering er vedlagt kortbilag med oversigt over udlagte grave- og interesseområder i gældende råstofplan. Se bilag.
  Som del af sagen henvises til selvstændig sag om høringssvar til Region Hovedstadens debatoplæg om råstofplan 2016-2017. Se selvstændig sag vedrørende dette på denne dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og har ikke betydning for kommunens økonomi på sigt.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-02-2015 pkt. 17

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 51

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 35

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 36 Høringssvar til Region Hovedstadens debatoplæg om råstofplan 2016-2027

  revideret_udkast_-_hoeringssvar_til_region_hovedstadens_debatoplaeg_til_raastofplan_2017-2028.pdf

  Pkt. 36

  Høringssvar til Region Hovedstadens debatoplæg om råstofplan 2016-2027

  Sagsnr. 255713 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Region Hovedstaden har sendt debatoplæg om Råstofplan 2016-2027 i høring. Forvaltningen forelægger udkast til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden har igangsat arbejdet med revision af Råstofplan 2012. Dette sker parallelt med, at Region Sjælland reviderer deres råstofplan. Se selvstændig sag vedrørende dette på denne dagsorden.
  Region Hovedstaden har udarbejdet et debatoplæg, hvori indgår en redegørelse for råstofindvindingen i hovedstadsregionen samt en opfordring til at fremsende idéer og bemærkninger til udarbejdelse af Råstofplan 2016-2027. Bemærkninger til debatoplægget skal fremsendes inden den 19. februar 2015. Se bilag eller følg link til digitalt debatoplæg.
  Idet Roskilde leverer store mængder råstoffer til anlæg i hovedstadsområdet, har Roskilde interesse i at påvirke Region Hovedstadens råstofplan.
  Derfor anbefaler forvaltningen, at Roskilde Kommune fremsender et høringssvar til Region Hovedstaden. Her bør fokus være på opfordring til udlæg af nye graveområder, der kan understøtte hovedstadsområdet eget forsyningsbehov, samt at udtrykke opbakning til undersøgelse af genbrugsmaterialer til erstatning for sand, sten og grus.
  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, se bilag. Forvaltningen fremsender udkast til høringssvar inden for høringsperioden, hvor høringssvaret er betinget af efterfølgende politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og har ikke betydning for kommunens økonomi på sigt.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-02-2015 pkt. 18

  Udvalget besluttede, at høringssvaret skal skærpes. Revideret udkast udarbejdes til Økonomiudvalgets behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et skærpet høringssvar. Nyt revideret udkast er lagt på sagen i stedet for tidligere udkast til høringssvar.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 52

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 36

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 37 Udtalelse til ansøgning om råstofindvinding Øde Hastrup Grusgrav

  bilag_1._revideret_udkast_af_9._januar_2015_til_hoeringssvar.pdf bilag_2._revideret_udkast_af_9._januar_2015_til_tilladelse_efter_vandforsyningslovens_ss26.pdf bilag_3._planer_for_efterbehandling_og_placering_af_stoejvolde.pdf

  Pkt. 37

  Udtalelse til ansøgning om råstofindvinding Øde Hastrup Grusgrav

  Sagsnr. 197725 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland anmoder om udtalelse til en udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, hvoraf fremgår, at graveplan og efterbehandling skal tilgodese fremtidig byudvikling og transportkorridor.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til udtalelse til regionen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Sten og Grus ApS har ansøgt om at indvinde grus på den vestlige del af matr. nr. 7æ Vindinge By. Regionen skal efter råstofloven høre kommunen om ansøgningen og især om efterbehandlingsplanen.
  Arealet er udlagt som graveområde i regionens Råstofplan 2012, og må derfor forventes udnyttet. På arealet, som vil indgå i Øde Hastrup Grusgrav, søges om at indvinde 300.000 m3 årligt, heraf halvdelen under grundvand. En væsentlig del af arealet efterlades som en sø.
  Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar med vægt på, at efterbehandlingsplanen skal tilgodese:
  - mulighederne for en fremtidig byudvikling
  - transportkorridoren.
  En del af arealet ligger inden for Fingerplanens ydre storbyområde, som Roskilde Kommune har mulighed for at byudvikle uden forudgående statslig godkendelse. Så selv om arealet i den nuværende kommuneplan indgår i den grønne ring omkring Roskilde og er udlagt til landbrug, gartneri, råstofgravning, natur og bynært landskab, er det vigtigt, at indvinding og efterbehandling ikke forhindrer et ønske om på sigt at udlægge arealet til byformål, f.eks. erhverv eller boliger.
  Høringssvaret, se bilag 1, anbefaler derfor at arbejde for en efterbehandling, der sikrer et terræn med en relativt plan flade og uden et større vandspejl. Dette fordrer skærpede krav til efterbehandlingen, og/eller at der ikke graves under grundvandsspejl.
  Ansøger har på et møde den 15. december 2014 med forvaltningen og Region Sjælland tilkendegivet snarest at ville fremsende et nyt forslag til efterbehandlingsplan, som respekterer reservationerne til senere byformål og transportkorridor. Dette forventes at foreligge til den politiske behandling af sagen.
  Da der graves under grundvand, skal Roskilde Kommune samtidig give en tilladelse efter vandforsyningslovens §26. Et udkast til denne tilladelse på samme vilkår som for den øvrige del af matr. nr. 7æ, se bilag 2, er sendt i høring hos ansøger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 13-01-2015 pkt. 5

  Udsættes.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

  Supplerende oplysninger

  Forvaltningen har efter en positiv dialog med ansøger modtaget supplerende oplysninger, herunder en revideret efterbehandlingsplan af 8. januar 2015. Denne plan imødekommer kommunens ønsker om muligheder for fremtidig byudvikling og hensyn til transportkorridoren.
  Forvaltningen har på baggrund af de supplerende oplysninger revideret udkastet til høringssvar, se bilag 1, samt udkast til tilladelse efter vandforsyningslovens § 26, se bilag 2, som foreslås vedlagt høringssvaret til regionen. Endvidere vedlægges til udvalgets orientering de seneste planer for efterbehandling og placering af støjvolde, se bilag 3.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-02-2015 pkt. 21

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 53

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 37

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 38 Anlægsregnskab - renovering af skolekøkken

  Pkt. 38

  Anlægsregnskab - renovering af skolekøkken

  Sagsnr. 266226 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over renovering af skolekøkken på Hedegårdenes skole, som blev gennemført i 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. januar 2014 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til renovering af skolekøkken på Hedegårdenes Skole.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.001.783 kr. Der er således en merudgift på 1.783 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er i 2014 en merudgift på 1.783 kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb. Merforbruget er fragået kassen i 2014.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 03-02-2015, pkt. 28

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 54

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 38

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 39 Anlægsregnskab - Kildegården, hærværksskade

  Pkt. 39

  Anlægsregnskab - Kildegården, hærværksskade

  Sagsnr. 238644 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for sagen om hærværksskade på Kildegården.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 14. december 2011 en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Kildegården, hærværksskade, og ved samme byrådsmøde blev givet en tillægsbevilling på -5.000.000 kr. (forventet forsikringsindtægt). Den 25. januar 2012 gav Byrådet en tillægsbevilling på 821.000 kr., så den samlede anlægsbevilling var 5.821.000 kr., med 821.000 kr. i nettoudgifter.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 3.986.042 kr. og indtægter på -1.898.197 kr. Der er således en samlet nettoudgift på 2.087.845 kr.
  Der er derfor en nettomerudgift på 1.266.845 kr. i forhold til de givne bevillinger.
  Projektet blev afsluttet i 2013, men en langstrakt proces vedr. forsikringspengene gør, at regnskabet først fremlægges nu.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Merforbrug på hele projektet på 1.266.845 kr. er afholdt i 2013.
  Baggrunden for nettomerudgiften er, at det under sagens forløb blev klart, at kommunen ikke var forsikret i forhold til genhusningsudgifter. Forsikringen ville kun dække, hvis der var tale om genhusning i forhold til beboelse eller administration, og det var kun en beskeden del af genhusningen som omfattede administration.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 34

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 55

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 39

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen

 • Pkt. 40 Frigivelse af rådighedsbeløb - Danmarks Rockmuseum

  Pkt. 40

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Danmarks Rockmuseum

  Sagsnr. 47101 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Danmarks Rockmuseum er under opførelse. Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen for 2015 på 11 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Danmarks Rockmuseum.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af Danmarks Rockmuseum på Musicon pågår. Det forventes, at det samlede byggeri og udstillingen er klar til ibrugtagning ultimo 2015. Byggeriet og etablering af udstillingen har et samlet budget på 120 mio. kr. Heraf finansierer Roskilde Kommune samlet 50 mio. kr., og de øvrige midler er tilvejebragt gennem eksterne fonde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 22

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 56

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 40

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 41 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Kildegårdsarealet

  Pkt. 41

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Kildegårdsarealet

  Sagsnr. 266481 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb af den pulje der var afsat i budgettet til senere udmøntning vedrørende udvikling af Kildegårdsarealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 17 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til udvikling af Kildegårdsområdet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 17 mio. kr. i budget 2015 til udvikling af Kildegårdsarealet. Der vil være tale om en række ombygninger og renoveringer med henblik på at udvikle det samlede område, hvori der i 2016 også påbegyndes etablering af gymnastik- og bordtenniscenter.
  Planlægningen for arealet er netop igangsat, og det forventes at der fremlægges forslag til en helhedsplan for Kildegårdsområdet i juni 2015. På samme tidspunkt foreligger en indretningsplan for bygningerne på Helligkorsvej 3 og 7, som vil ligge til grund for den kommende renovering af bygningerne.
  Der er brug for frigivelse af midler til borgermøder, brugerinddragelse og forskellige skitserings- og rådgiveropgaver, og derfor fremlægges frigivelsessagen nu.
  Senere på året vil der blive forelagt sag for Kultur- og Idrætsudvalget om den nærmere anvendelse af midlerne til anlæg.
  Anlægsarbejder vil blive igangsat sidst på året, strække sig til ind i 2016 og bliver endeligt fastlagt i forbindelse med helhedsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -17.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -17.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 23

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 57

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 41

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 42 Frigivelse af rådighedsbeløb – Etablering af ny svømmehal

  Pkt. 42

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Etablering af ny svømmehal

  Sagsnr. 267086 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 10 mio. kr. til etablering af ny svømmehal. Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet frigives.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af ny svømmehal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i strategisk anlægsplan afsat 123 mio. kr. i perioden 2015-2018 til etablering af ny svømmehal, fordelt med 10 mio. kr. i 2015 og 113 mio. kr. i 2016-18. Der skal bruges penge til projektering og den videre fremdrift.
  Svømmehallen forventes færdig ultimo 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -59.000 -45.000 -9.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 24

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 58

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 42

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 43 Frigivelse af rådighedsbeløb - Boldbaner ved Spraglehøj

  Pkt. 43

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Boldbaner ved Spraglehøj

  Sagsnr. 252223 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med etablering af yderligere 2 boldbaner i tilknytning til Spraglehøj Idrætsanlæg, søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat i budget 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til boldbaner ved Spraglehøj Idrætsanlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udvikling af området omkring Jyllingehallerne er det besluttet at flytte alle boldbanerne til Spraglehøj Idrætsanlæg. I dag er FC Jyllinges træning fordelt på de 2 lokationer. Udover at flytningen giver plads til andre aktiviteter omkring Jyllingehallerne, bliver boldklubbens aktiviteter samlet omkring det nye klubhus, dette gavner klubbens sociale liv og giver bedre mulighed for udnyttelse af faciliteterne, både ved stævner og den daglige træning. Jordarbejdet er påbegyndt i 2014 i den tidligere bevilling.
  Projektet forventes genoptaget: marts 2015.
  Projektet forventet afsluttet: november 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 25

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 59

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 43

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 44 Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af spejderhytte i Gadstrup/Snoldelev

  Pkt. 44

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af spejderhytte i Gadstrup/Snoldelev

  Sagsnr. 267086 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 1 mio. kr. til renovering af spejderhytten i Gadstrup/Snoldelev.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til renovering af spejderhytten i Gadstrup/Snoldelev.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 1 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer for spejderhytten i Gadstrup/Snoldelev.
  Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt i medio 2015 og afsluttet ultimo 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt

  2015

  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 26

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 60

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 44

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 45 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musikpavillion i Roskilde – faciliteter i Latinerhaven

  Pkt. 45

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musikpavillon i Roskilde – faciliteter i Latinerhaven

  Sagsnr. 255543 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. til udbygning af faciliteterne i Latinerhaven bag Roskilde Gymnasium med muligheden for at afspille musik fra mobiltelefon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af musikpavillon i Latinerhaven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med budget 2015 afsat 100.000 kr. til udbygning af faciliteterne i Latinerhaven med muligheden for at afspille musik fra mobiltelefon via bluetooth.
  Beslutningen er en udløber af diskussionen om muligheden for at etablere en egentlig musikpavillon rettet mod unge, som byrådspolitikerne Daniel Prehn og Karsten Lorentzen ønskede undersøgt i foråret 2014 efter inspiration fra en lignende pavillon i Vejle. Forvaltningen undersøgte holdningen blandt unge igennem Ungeudvalget, som anbefalede en udbygning af faciliteterne i Latinerhaven bag Roskilde Gymnasium.
  Faciliteterne skal udbygges med højttalere, en bluetooth-modtager og en mixerforstærker, enten indbygget i de eksisterende siddemøbler eller i en ny træboks. Der er el-boks i Latinerhaven, hvor der dog skal etableres nyt strømudtag for at forsyne anlægget, og kablerne skal graves ned.
  Der skal udarbejdes en restriktiv lydbegrænsning i samarbejde med Roskilde Gymnasium, omkringboende naboer og unge, så musikken afgrænses i lydniveau og tidsrum.
  Anlægsprojektet ventes påbegyndt i april og afsluttet i august 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -100
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 27

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 61

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 45

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 46 Frigivelse af rådighedsbeløb – Plads til idrætten

  Pkt. 46

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Plads til idrætten

  Sagsnr. 267086 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 2,5 mio. kr. til ”Plads til Idrætten - Diverse anlæg”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ”Plads til idrætten – Diverse anlæg”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 2,5 mio. kr. til ”Plads til Idrætten – Diverse anlæg”. Det nye idrætsanlæg (Målfeltet) øst for Dyrskuepladsen blev indviet i 2014, og skal følges op med flere boldbaner, så anlægget bliver det nye boldspilanlæg i området. BMX- og tennisaktiviteter fastholdes på Darup Idrætscenter, mens boldbanerne gradvis udfases forud for udgravning af råstoffer.
  Byggeriet forventes påbegyndt i august 2015 og forventes afsluttet ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500 -500 0 -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 28

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 62

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 46

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 47 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg pulje

  Pkt. 47

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg pulje

  Sagsnr. 267086 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ”Kom ud og leg!”

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2010 blev projektet Roskilde leger – ”Kom ud og leg!” (Aktiviteter i det åbne byrum) vedtaget som en platform og en organisering, der har til formål at fremme disse aktiviteter og rammer for at bidrage til, at hele Roskilde Kommune bliver et sjovere og sundere sted at bo og arbejde.
  Afsættet for ”Kom ud og Leg!” er, at borgerne i stigende grad udfolder sig til musik, socialt, kropsligt og kunstnerisk i byen.
  I 2015 er der afsat 300.000 kr. til ”Kom ud og Leg!”, dels som en pulje der kan søges af borgerne, og dels som faciliteter der etableres af kommunens team omkring ”Kom ud og Leg!”.
  Der er i hvert af årene 2015-2018 afsat 300.000 kr.
  Anlægsprojekter forventes igangsat i april 2015 og afsluttes inden årets udgang.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 29

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 63

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 47

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 48 Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af Gundsølillehallen

  Pkt. 48

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af Gundsølillehallen

  Sagsnr. 267086 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 6 mio. kr. til renovering af Gundsølillehallens tag og gulv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til renovering af Gundsølillehallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 6 mio. kr. til renoveringsarbejde i Gundsølillehallen, herunder til renovering af tag, gulv og murværk.
  Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt medio maj og afsluttes medio august 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 30

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 64

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 48

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen

 • Pkt. 49 Frigivelse af rådighedsbeløb - Stærke rammer for liv og fællesskaber

  Pkt. 49

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Stærke rammer for liv og fællesskaber

  Sagsnr. 267086 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 2,8 mio. kr. til ”Stærke rammer for liv og fællesskaber (Viby Sjælland Idrætscenter)”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ”Stærke rammer for liv og fællesskaber”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I takt med øget brug af Viby Sjælland Idrætscenter er der behov for løbende at renovere de eksisterende faciliteter. I 2014 har man renoveret hallens tag, og byrådet har i budget 2015 godkendt, at der afsættes 2,8 mio. kr. i 2015 til gulvrenovering i Hal A.
  Der er i budget 2015-2018 afsat 6,6 mio. kr. til ”Stærke rammer for liv og fællesskaber”, fordelt med 2,8 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2018.
  Anlægsarbejdet forventes påbegyndt 1. maj 2015 og afsluttet i september 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.800 0 0 -3.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 31

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 65

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 49

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen

 • Pkt. 50 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2015

  Pkt. 50

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2015

  Sagsnr. 84744 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der er i hvert af budgetterne 2015 og 2016 afsat 25 mio. kr. til energirenovering. Forvaltningen søger om frigivelse af 25 mio. kr. afsat i budget 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale ejendomme.
  2. 1 mio. kr. til pulje for belysning administreres iht. nedenstående principper.

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Byrådet
  Indstillingens punkt 2: Klima- og Miljøudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i perioden 2009-2014 bevilget 94 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme. I 2015 og 2016 er yderligere afsat 25 mio. kr. årligt.
  Investeringerne finansieres ved belåning, der afdrages og forrentes ved, at bevillingerne til energiforbrug reduceres med et beløb svarende til den beregnede energibesparelse. I årene 2009 til 2013 har Økonomi og Ejendomme stået for udvælgelse og gennemførelse af de enkelte energispareprojekter. I 2014 blev indgået aftale med et såkaldt ESCO-firma omkring energirenovering af kommunale ejendomme. ESCO-firmaets første opgave var energirenovering af Jylllingehallerne, som de havde givet konkret tilbud på. De skulle endvidere foretage energiscreening af 100.000 m2 kommunale ejendomme med henblik på at udarbejde en plan for energirenovering. Resultatet af screeningen viste dog, at besparelsespotentialet i de kommunale ejendomme var så lille, at der ikke var basis for at gennemføre energirenovering efter ESCO- princippet. På grund af branden i Jyllingehallerne kan kun en mindre del af de planlagte energiprojekter gennemføres. Der er således ikke grundlag for at videreføre af ESCO-aftalen, og energirenoveringen fortsættes derfor efter samme model som de tidligere år, hvor Ejendomme iværksætter energirenoveringen i forlængelse af de udførte energimærker.
  I budgetforlig for 2015 blev det besluttet, at 1 mio. kr. af de afsatte midler til energirenovering skal gå til en pulje, som institutionerne kan søge til udskiftning af belysning. For at få andel i puljen skal institutionerne indsende en ansøgning med beskrivelse af projektet til Ejendomme. Ejendomme vil derefter vurdere og gennemføre udskiftningen.
  Der er, som 2014, igen afsat 1 mio. kr. til udskiftning af energitunge hårde hvidevarer.
  Denne pulje kan ligeledes søges af institutionerne ved indsendelse af ansøgning til Indkøb, som puljer og udbyder leverancerne.
  Bevillingen for 2015 ønskes anvendt på til følgende energisparetiltag:
  - Energirenovering af skoler og haller.
  - Energirenovering af kommunale bygninger i forbindelse med drift og vedligeholdelse og ved renoveringsopgaver.
  - Belysningsprojekter - ansøgninger fra institutioner. (1 mio. kr.)
  - Udskiftning af hårde hvidevarer - ansøgninger fra institutionerne. (1 mio. kr.)
  Projekterne forventes startet: Primo 2015
  Projekterne forventes afsluttet: Ultimo 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2015

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -25.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -25.000
  Ændring i kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 03-02-2015 pkt. 23

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 66

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 50

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 51 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Genklang

  Pkt. 51

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Genklang

  Sagsnr. 252184 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget 175.000 kr. fra Kunststyrelsen til projektet ”Genklang” under Roskilde Musiske Skole, og pengene skal gå til en SommerCamp for Region Sjællands talentelever.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 175.000 kr. i 2015 og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet Genklang under Roskilde Musiske Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  SommerCamp er for Region Sjællands talentelever, der ønsker at videreudvikle deres talent indenfor såvel klassisk og rytmisk musik.
  Med det overordnede mantra ”Fokus på den kreative proces”, sættes talenteleverne sammen i grupper, og udfordres bl.a. på komposition, at skrive en sang/nummer, samt at arrangere og forme andres numre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 175.000 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 32

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 67

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 51

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen

 • Pkt. 52 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteraturen kommer! - rullende udstillingsformater for digital litteratur

  Pkt. 52

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteraturen kommer! – rullende udstillingsformater for digital litteratur

  Sagsnr. 248738 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Bibliotekerne har fået tilsagn fra Kulturstyrelsen om et samlet beløb på 760.000 kr. til projektet ”Litteraturen kommer! – rullende udstillingsformater for digital litteratur”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives indtægtsbevilling på 760.000 kr. i 2015 og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet ”Litteraturen kommer! – rullende udstillingsformater for digital litteratur” under Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturstyrelsen har bedt Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af centralbibliotek) om at gennemføre et projekt, der skal danne grundlag for en landsdækkende rullende service med digital litteratur.
  Et samlet output, kaldet Drejebogen, skal gøre det muligt at sætte servicen i gang.
  Drejebogen vil beskrive modeller for økonomi, organisation, logistik, samt en prototype på den digitale litteraturløsning der skal rulle, inklusiv vejledninger og andet supplerende materiale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 760.000 kr.
  Kommunens øvrige bidrag i projektet er på 25.000 kr., som findes under Centralbiblioteksmidlerne.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 33

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 68

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 52

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen

 • Pkt. 53 Tilskud til affaldsprojekter fra Miljøstyrelsen

  orientering_om_tilskud.pdf

  Pkt. 53

  Indtægts- og udgiftsbevilling - Tilskud til affaldsprojekter

  Sagsnr. 266827 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til tre projekter på affaldsområdet. Der forelægges sag om indtægts- og udgiftsbevilling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1,52 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til projekter på affaldsområdet, jf. nedenfor.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Da kommunerne har en afgørende rolle for opfyldelse af ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022, har Miljøstyrelsen valgt at støtte nyskabende undersøgelser, pilotprojekter og informationskampagner, der kan vurderes at medvirke til øget genanvendelse og mindre forbrænding.
  Forvaltningen har søgt og fået tilskud til følgende tre projekter, som er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag:
  Øget indsamling af genanvendelige materialer fra kollegier
  Hovedformålet med dette projekt er at undersøge, hvordan studerende kan påvirkes til at sortere deres affald bedre, hvis indsamlingsmetode og information/kommunikation tilpasses deres behov.
  Udvikling af læringsmiljø for affaldssortering i Æblehaven/Rønnebærparken
  Hovedformålet med dette projekt er i samspil med beboere og boligselskab at udnytte eksisterende ressourcer på nye og innovative måder. Hensigten er at opnå mere genanvendelse og mindre forbrænding med fokus på områdets særlige forudsætninger.
  Projektet gennemføres desuden i sammenhæng med Zebraby - Æblehaven/Rønne-bærparken med henblik på at sikre samskabelse for optimal udnyttelse af de kommunale ressourcer, som også allerede er i området.
  Bæredygtig behandling af organisk dagrenovation på Sjælland - en teknologianalyse
  Hovedformålet med dette projekt er at opsamle og formidle løsninger for håndtering af den organiske dagrenovation med henblik på at sikre et stærkt grundlag for kommunernes strategivalg. Fokus på det organiske affald skyldes, at dette affald er en væsentlig forudsætning for opfyldelse af ressourcestrategien mål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling. Roskilde Kommunes egenfinansiering på i alt 271.939 kr. sker fra det brugerfinansierede område, hvor udgiften kan afholdes indenfor det vedtagne budget. Ud over bevillingen på 1,52 mio. kr. og kommunens egenfinansiering er der i alt 328.942 kr. i udgifter og indtægter, som afholdes af andre kommuner og boligselskabet.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-02-2015 pkt. 22

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 11-02-2015, pkt. 69

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 53

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.

 • Pkt. 54 Anvendelse af midler reserveret af vedligeholdelsespuljen

  oversigt_over_anlaegsforslag.pdf

  Pkt. 54

  Anvendelse af midler reserveret af vedligeholdelsespuljen

  Sagsnr. 236621 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Med vedtagelse af budgettet for 2015 er der reserveret 5 mio. kr. af den centrale vedligeholdelseskonto til anlæg på skolerne. Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. december 2014 at bede skolerne om at komme med forslag til anvendelse af midlerne indenfor tre områder. Udvalget skal på baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne træffe beslutning om anvendelse af det samlede beløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter konkret anvendelse af midler på baggrund af skolernes tilbagemeldinger.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. december 2014, at skolerne skulle have mulighed for at komme med forslag til anlæg til henholdsvis understøttende undervisning, bevægelse i skolerne og lektiecafeer. På baggrund af skolernes tilbagemeldinger, som fremgår af bilag, skal udvalget beslutte anvendelse af de 5 mio. kr., der er reserveret af den centrale vedligeholdelseskonto.
  Skolernes forslag handler især om anlæg i forhold til understøttende undervisning og bevægelse i skolerne. Det er fx forslag om udendørs faciliteter som udekøkkener, diverse bevægelsesområder, baner til sportsdiscipliner med videre. En skole foreslår, at midlerne anvendes til materiale og IT udstyr til lektiecafeen. Der er også kommet forslag fra nogle skoler om, at midlerne anvendes til faglokaler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Sagen handler om de 5 mio. kr., der i budget 2015 er reserveret af vedligeholdelseskontoen til, at Skole- og Børneudvalget kan udmønte dem til ombygning af skolerne, så de fysiske rammer kan understøtte folkeskolereformens målsætninger.

  Skole- og Børneudvalget, 03-02-2015, pkt. 25

  Udvalget ønsker, at midlerne anvendes til renovering og vedligeholdelse af udearealer, der understøtter leg og bevægelse i skolerne, fordelt i forhold til skolernes elevtal som i ressourcemodellen. Har enkelte skoler ikke behov for renovering og vedligeholdelse af udearealer, skal midlerne anvendes til vedligeholdelse, der understøtter læring.
  Merete Dea Larsen (O) og Mads Thomsen (V) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

  Byrådet, 25-02-2015, pkt. 54

  V og O stillede et ændringsforslag om at de afsatte midler reserveres til skolekøkkener og skoletoiletter: for stemte 12, bestående af V og O. Imod stemte 19, bestående af A, B, C, F og Ø. Forslaget blev herefter forkastet.
  Skole- og Børneudvalgets indstilling blev sat til afstemning: for stemte 19 bestående af A, B, C, F og Ø. Ingen stemte imod. V og O undlod at stemme. Indstillingen blev herefter vedtaget.
  Fraværende: Lars Berg Olsen.