You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 25, 2015 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 55 Spørgetid

  Pkt. 55

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 55

 • Pkt. 56 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 56

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 56

  Pkt. 79 blev sendt tilbage til Plan- og Teknikudvalget.
  Godkendt.

 • Pkt. 57 Nyt medlem af Byrådet

  Pkt. 57

  Nyt medlem af Byrådet

  Sagsnr. 269121 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådsmedlem Carsten Wickmann (C) er afgået ved døden og der skal efter de gældende regler indtræde en stedfortræder i byrådet i hans sted. Byrådet skal udpege nye medlemmer til Carsten Wickmanns poster i udvalg, råd, nævn mv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Byrådet tager til efterretning at Lars Lindskov indtræder i byrådet.
  1. Der udpeges nye medlemmer til:
   Økonomiudvalget.
   Udvalget for, Vækst, Erhverv og Globalisering.
   Folkeskolereformudvalget.
   Fonden Gimle.
   Franz Schubert Selskabet.
   Grundlisteudvalget.
   KL delegeret møde.
   Roskilde Hallerne.
   Valgbestyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Carsten Wickmann (C) er afgået ved døden og der skal efter de gældende regler i den kommunale valglov indtræde en stedfortræder i byrådet i hans sted.
  Lars Lindskov er valgt som 1. stedfortræder på C’s liste og indtræder således efter reglerne i den kommunale valglov i byrådet i Carsten Wickmanns sted.
  Carsten Wickmann var endvidere valgt til følgende poster:
  - Medlem af Økonomiudvalget
  - Medlem af Udvalget for Vækst, Erhverv, og Globalisering
  - Medlem af Folkeskolereformudvalget
  - Fonden Gimle
  - Franz Schubert Selskabet
  - Grundlisteudvalget
  - KL delegeret møde
  - Roskilde Hallerne
  - Valgbestyrelsen
  Det følger af styrelseslovens § 28 at et medlems ledigblevne plads i et udvalg, bestyrelse eller lignende, besættes af den valggruppe, hvori det pågældende medlem er indvalgt. Efterfølgeren udpeges ved en flertalsafgørelse i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 57

  Lars Lindskov (C) blev valgt til alle de ledige poster:
  Medlem af Økonomiudvalget
  Medlem af Udvalget for Vækst, Erhverv, og Globalisering
  Medlem af Folkeskolereformudvalget
  Fonden Gimle
  Franz Schubert Selskabet
  Grundlisteudvalget
  KL delegeret møde
  Roskilde Hallerne
  Valgbestyrelsen

 • Pkt. 58 Anmodning fra Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (DF) om optagelse af sag om udfærdigelse af rapport om indeklimaet på Roskildes Folkeskoler

  Pkt. 58

  Anmodning fra Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (DF) om optagelse af sag om indeklimaet på Roskildes folkeskoler

  Sagsnr. 268947 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om at få optaget en sag på byrådets dagsorden om indeklimaet på Roskildes Folkeskoler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om, at følgende sag optages på byrådets dagsorden:
  ”Der er besluttet at udfærdige en rapport om indeklimaet på Roskildes folkeskoler efter opfordring fra Dansk Folkeparti. Forslaget blev støttet af samtlige partier.
  På landsplan har Dansk Folkeparti fokus på problemstillingen og har udarbejdet et lovforslag som lægger op til en undersøgelse af hvorvidt man skal følge Norge og Sveriges lovgivning om automatisk og mekanisk ventilation på skolerne. Derudover kan det oplyses at Enhedslisten har udarbejdet et væsentligt strammere lovforslag der skal sikre bedre indeklima i folkeskolen. Mere præcist, handler en del af forslaget om at kravene, som i dag eksisterer for nybyggede undervisningslokaler, hvor Co2 – koncentrationen højst må være 1000 ppm, skal gennemføres i alle lokaler inden 2016.
  Flere skoler rundt om i landet har afprøvet et apparat, som hele tiden overvåger det rum hvori den er placeret. Den overvåger bl.a. støj og Co2 og fortæller via en smiley hvorvidt støjgrænser og Co2 overholdes. Dermed bliver klassen og læreren opmærksom på udluftning og støjniveau. Man har mulighed for fjernovervågning, statistik indsamling samt interne konkurrencer om ”grønne tal”.
  Apparatet fjerner naturligvis ikke problemerne, men gør opmærksom på dem så man kan ændre adfærd. At stille krav til automatisk ventilation inden 2016 i alle lokaler vil være det optimale, men for relativt få midler kan vi sikre et forbedret indeklima i alle klasselokaler allerede inden denne måned er omme. Man må formode at skoler der ikke er nyligt renoverede/ byggede har problemer i et eller andet omfang da kravene tilbage fra de blev bygget var væsentligt ringere end i dag og kulturen med frisk luft i løbet af en dag var anderledes end i dag. Derudover forefindes der nu en del elektronisk udstyr i klasserne som bidrager negativt i forhold til indeklima.
  Efterhånden som automatisk ventilation er udført kan apparaterne anvendes i andre kommunale bygninger hvor man ikke har automatisk ventilation.
  Indstilling
  Byrådet bevilliger 1,3 mio. som et kassetræk til investering i apparater der bidrager til bedre indeklima i alle vores undervisningslokaler der ikke i dag har automatisk ventilation (211 klasser), samt en årlig drift udgift på 55.000.”

  Økonomi

  Såfremt forslaget vedtages medfører dette en forværring af kassebeholdningen med 1,3 mio. kr. i 2015. Hertil kommer en driftsudgift på 55.000 kr. årligt.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 94

  Oversendes til byrådet.
  Det blev præciseret at der ønskes, at byrådet bevilliger 1,3 mio. som et kassetræk til investering i apparater der bidrager til bedre indeklima i alle vores undervisningslokaler der ikke i dag har automatisk ventilation (211 klasser), samt en årlig drift udgift på 55.000.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 58

  Forslaget fra Bent Jørgensen og Merete Dea Larsen blev sat til afstemning. For stemte 12, bestående af V og O. Imod stemte 18 bestående af A, B, F og Ø. C undlod at stemme.
  Forslaget blev herefter forkastet.

 • Pkt. 59 Anmodning fra Henrik Stougaard (EL), Birgit Pedersen (SF) og Jeppe Trolle (B) om optagelse af sag på dagsorden om indgåelse af lokalaftale for lærerforeningen

  roskilde_kommunes_administrationsgrundlag_for_reglerne_om_laerernes_arbejdstid.pdf

  Pkt. 59

  Anmodning fra Henrik Stougaard (EL), Birgit Pedersen (SF) og Jeppe Trolle (B) om optagelse af sag på dagsorden om indgåelse af lokalaftale for lærerforeningen

  Sagsnr. 269102 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (EL), Birgit Pedersen (SF) og Jeppe Trolle (B) har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om indgåelse af lokalaftale for lærerforeningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard (EL), Birgit Pedersen (SF) og Jeppe Trolle (B) har anmodet om at få følgende sag optaget på dagsordenen:
  ”Beslutningsforslag til ØU 18.3.2015
  Den ny overenskomst på folkeskolelærer-området er i øjeblikket lagt ud til en urafstemning som afsluttes, og forventes vedtaget, den 16.3.
  Overenskomsten indeholder en fornyet henvisning til den adgang der er til indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.
  (forhandlingsprotokollen bilag 1.1). Henvisningen er tæt på at have karakter af en opfordring.
  På det grundlag mener vi, at tiden må være inde til at Roskilde kommune seriøst undersøger mulighederne for at indgå en sådan lokalaftale, og inviterer lærerforeningen til forhandling herom.
  Derfor ønskes følgende forslag behandlet på ØU-mødet den 18.3.2015:

  ØU beslutter, at:
  På baggrund af den netop indgåede ny overenskomst på folkeskolelærer-området, ønsker Roskilde kommune at søge rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler udnyttet, og derfor inviteres Roskilde Lærerforening til forhandlinger om en sådan lokal aftale.
  _ _ _
  Roskilde, den 10.3.2015
  Birgit Pedersen, Jeppe Trolle og Henrik Stougaard
  ØU-medlemmer for hhv. SF, Radikale og EnhedsListen”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 140

  Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 59

  Forslaget fra Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F) og Jeppe Trolle (B) blev sat til afstemning.
  For stemte 5 bestående af F, B og Ø.
  Imod stemte 26 bestående af A, C, O og V.
  Forslaget blev herefter forkastet.

 • Pkt. 60 Endelig låneoptagelse for 2014

  Pkt. 60

  Endelig låneoptagelse for 2014

  Sagsnr. 265458 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af den endeligt opgjorte låneramme for 2014 samt tillægsbevilling til mindreindtægten som følge af, at lånemulighederne for 2015 til genbelåning af pensionisters lån til betaling af ejendomsskat er 2,9 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Der gives tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i mindreindtægt fra låneoptag vedr. udlån til betaling af ejendomsskat vedr. 2014, som finansieres af kassebeholdningen.
  2. Der optages et variabelt forrentet lån på 6,8 mio. kr. i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den endelige låneoptagelse for 2014 består af overførte lånedispensationer fra 2013, energiinvesteringer jf. lånebekendtgørelsens § 2, pkt. 6 samt genbelåning af pensionisters lån til ejendomsskatter jf. lånebekendtgørelsens § 2, pkt. 16.
  På byrådets møde den 17. december 2014, pkt. 415 blev der opgjort en foreløbig låneramme til finansiering af afholdte udgifter til energiinvesteringer og anlæg på kvalitetsfondsområderne på 11,0 mio. kr. Det blev besluttet at undlade den mulige låneoptagelse og i stedet anvende denne til indfrielse af det afsatte budget på 10 mio. kr. til ekstraordinær gældsafvikling. Den endelige låneramme for 2014 incl. genbelåning af pensionisters lån til ejendomsskatter er nu opgjort til 16,8 mio. kr. Den yderligere lånemulighed består af forøget forbrug til energiinvesteringer på 3,8 mio. kr. og genbelåning af pensionisters lån til ejendomsskatter på 3,1 mio. kr. Specifikation fremgår af vedlagte notat.
  Der er indhentet udtalelse fra Nordea, som er kommunens rådgiver vedr. gældspleje. Nordea anbefaler ud fra det aktuelle marked og kommunens egne retningslinjer om fordeling af langfristet gæld, at kommunen optager et variabelt forrentet lån med 3 måneders rentetermin i DKK.
  Det vejledende tilbud fra KommuneKredit pr. 5. marts 2015 med afdrag over 25 år har en negativrente på 0,23 %.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2,9 mio. kr. i 2015.
  Der er i 2015 budgetteret med en låneoptagelse på 6,0 mio. kr. til genbelåning af pensionisters ejendomsskat, svarende til nettoudgiften i 2014. Nettoudlånet er opgjort til 3,1 mio. kr. Mindreindtægten modsvares derfor af mindreudgift til nettoudlånet i 2014.
  Herudover vil låneoptagelse som følge af mindreforbrug til energiinvestering i 2014 på 18,0 mio. kr. blive søgt overført i forbindelse med sag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Der er i 2015 budgetteret med en låneoptagelse på 35,0 mio. kr. til energiinvesteringer. Låneoptagelsen vil blive opgjort og forelagt for Byrådet i december 2015.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 95

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 60

  Godkendt.

 • Pkt. 61 Rammeoverførsel 2014 til 2015

  total_rammeoverfoersler_2014-15.pdf dispensationer_ifm._overfoersler_fra_2014_til_2015.pdf

  Pkt. 61

  Rammeoverførsel 2014 til 2015

  Sagsnr. 267269 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I sagen er nettooverførsel fra 2014 til 2015 på driften opgjort til 169,2 mio.kr., som indstilles overført fra 2014 til 2015 og derudover overføres -4,7 mio.kr. til 2016 vedr. institutionsområder overtaget fra amtet. Der tilgår kassebeholdningen i alt 9,3 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den samlede rammeoverførsel fra 2014 til 2015 på løn og driftsrammen på netto 78,5 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2015,
  2. den samlede rammeoverførsel fra 2014 til 2015 for Projekter på 83,3 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 25,2 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2015,
  3. særlig rammeoverførsel fra 2014 til 2015 på 6,5 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2015,
  4. rammeoverførsler fra 2014 til indregning i takster i 2016 for takstfinansierede institutioner på -4,7 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2016, og
  5. der overføres 0,8 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende tilskud til Jyllingehallerne der godkendes ved tillægsbevilling i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

  Ramme til løn og driftsudgifter

  Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.
  Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 0,9mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen.
  Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 96,6 mio.kr.
  Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 18,2 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 78,5 mio.kr.
  En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 9,3 mio. kr.

  Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 25,2 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre ikke forbrugte trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer fuldt ud.

  Projekter – fuld overførsel

  Den samlede overførsel til projekter udgør 58,1 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv.

  Særlig overførsel vedr. rammebelagte institutioner og Materielgården

  For de rammebelagte institutioner, som vi har aftaler om med Regionen, gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2016. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2015 – i alt 1,5 mio. kr., mens der overføres -4,7 mio. kr. til indregning i taksterne i 2016.
  Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2014 er på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. tilføres egenkapitalen, restbeløbet på 0,1 mio. kr. tilgår kassen. Egenkapitalen har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2015.

  Særlige forhold

  Jyllingehallerne
  Baggrunden for det opståede overskud er branden i Jyllingehallerne, og en efterfølgende tilbagebetaling af en del af deres tilskud, fordi der ikke kunne leveres det antal haltimer som forudsat i driftsaftalen.
  Jyllingehallerne har tilbagebetalt knap 1,2 mio. kr. i 2014, og der har så været afholdt erstatningstimeudgifter på ca. 0,4 mio. kr., hvilket er baggrunden for det samlede overskud på 819.187 kr.
  Der er ingen overførsel for tilskuddet til Jyllingehallen, men det foreslås, at der overføres 819.187 kr. til budget 2015, til medfinansiering af udgifter i forbindelse med genopbygningen af Jyllingehallerne.

  Den samlede overførsel

  Den samlede overførsel til 2015 udgør 169,2 mio. kr.,

  Økonomi

  Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 169,2 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2015 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2015, hvis overførslerne fra 2015 til 2016 bliver mere end 10 mio. kr. mindre, jfr. den afsatte bufferpulje til forbrug af overførsler i 2015.
  Der tilgår kassebeholdningen i alt 9,3 mio. kr.
  I forhold til overførslerne fra 2013 til 2014 udviser overførslerne fra 2014 til 2015 et fald på 9,2 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 96

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 61

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet), Claus Larsen (grundet inhabilitet)

 • Pkt. 62 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2014 til 2015

  bilag_-_projekt_specifikation.pdf

  Pkt. 62

  Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2014 til 2015

  Sagsnr. 268772 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I marts måned overføres restrådighedsbeløb vedrørende anlæg og ejendomssalg/køb, i form af en tillægsbevilling jfr. kommunens økonomistyringsregler. I denne sag indgår også overførsel af den tilhørende lånefinansiering, samt overførsel af beløb vedrørende indskud i landsbyggefonden. Netto søges der om overførsel/tillægsbevilling på 198,6 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 184,5 mio. kr. overføres fra 2014 til 2015. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2015.
  2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 18,2 mio. kr. overføres fra 2014 til 2015. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2015.
  3. lånefinansiering og indskud i Landsbyggefonden på netto 4,1 mio. kr. overføres fra 2014 til 2015. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2014, og hvor arbejdet forsætter i 2015.
  Den samlede overførsel på netto 198,6 mio. kr. består af 202,7 mio. kr. vedrørende overførsel på anlæg, og 4,1 mio. kr. vedrørende lånefinansiering og indskud i Landsbyggefonden.
  Lån vedrører energispareindsats, og indskud i Landsbyggefonden vedrører Tømmergården Jyllinge og Præstemarkshusene Roskilde.

  *Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2015 på netto 198,6 mio. kr.
  Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2014.
  Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2013 til 2014 netto 106,7 mio. kr. Stigningen i overførslerne kan bl.a. forklares med 43,2 mio. kr. vedr. klima- og stormflodssikring, 14,6 mio.kr. vedr. energispareindsats, 12,6 mio.kr. vedr. renovering af klostermarksskolen og 12,6 mio.kr. vedr. Stændertorvet.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 97

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 62

  Godkendt.

 • Pkt. 63 Borgerrådgiverens beretning 2014

  borgerraadgiverens_beretning_2014.pdf

  Pkt. 63

  Borgerrådgiverens beretning 2014

  Sagsnr. 268208 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til byrådet. Den første beretning for 2014 dækker en periode på 7 måneder og beskriver opstaten af borgerrådgiver- og whistleblowerfunktionerne samt statistik og observationer.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at beretningen tagets til efterretning og forelægges byrådet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd traf den 26. februar 2014 beslutning om at ansatte en borgerrådgiver. Baggrunden for beslutningen var notat af 18. december 2013 ”Borgerrådgiver og whistleblowerfunktion i Roskilde Kommune”. Det fremgår af dette notat, at der skal afrapporteres årligt til byrådet.
  Den første beretning for 2014 dækker perioden den 1. juni til 31. december 2014 (7 måneder). Denne kortere beretningsperiode er for at give byrådet en status på funktionens opstart. Fremover vil beretningsperioden være etårig og følge kalenderåret. Dette er godkendt af Økonomiudvalget i oktober 2014.
  Beretningen har til formål at give en orientering om borgerrådgiverens aktiviteter i funktionens første 7 måneder. Denne beretningsperiode har været præget af opbygning af funktionerne. Da dette er den første beretning, indeholder den en del beskrivelse af opstarten, rammerne for funktionerne samt registreringsform og terminologien, der anvendes til beskrivelse af borgerhenvendelser og måden borgerrådgiveren arbejder med henvendelserne på. Derudover indeholder beretningen statistik over periodens henvendelser samt beskrivelse af nogle observationer og fokusområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 77

  Anbefalet.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 63

  Godkendt.

 • Pkt. 64 Udpegning af medlemmer fra Økonomiudvalget til Musicons advisory board

  Pkt. 64

  Udpegning af medlemmer fra Økonomiudvalget til Musicons Advisory Board

  Sagsnr. 255211 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges 3 medlemmer fra Økonomiudvalget til Musicons Advisory Board.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges 3 medlemmer fra Økonomiudvalget til Musicons Advisory Board.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. februar 2015 at nedlægge Musiconudvalget som §17, stk. 4 udvalg og erstatte det med en ny samarbejdsstruktur – herunder etablering af et Advisory Board.
  Musicons sekretariatsleder mødes to gange om året med et advisory board bestående af fem medlemmer med internationale erfaringer, som hver især har specifikke kompetenceområder, der kan styrke den proces, som Musicon er midt i. Endvidere deltager Roskilde Kommunes Kommunaldirektør og Roskilde Kommunes direktør for by, kultur og miljø i møderne.
  Økonomiudvalget udpeger tre medlemmer til at sidde i Musicons Advisory Board.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 81

  Følgende blev anbefalet: Bent Jørgensen (V), Henrik Stougaard (Ø) og Joy Mogensen (A).

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 64

  Godkendt.

 • Pkt. 65 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

  Pkt. 65

  Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

  Sagsnr. 72870 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Miljøministeren har anmodet om at Roskilde Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for den nye Nationalpark Skjoldungernes Land.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at der indstilles en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for den nye nationalpark Skjoldungernes Land.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Miljøministeren har anmodet Roskilde Kommune om at indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.
  Udover formanden vil bestyrelsen få følgende sammensætning: Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening samt Naturstyrelsen.
  Bestyrelsens opgave bliver at udarbejde en plan for etablering og udvikling af nationalparken. Planen danner herefter grundlag for bestyrelsens arbejde.
  Jf. ligestillingsloven beder Naturstyrelsen Roskilde Kommune om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt have lokal tilknytning.
  Naturstyrelsen skal have modtaget kommunens indstilling senest 9. april 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 25-03-2015, pkt. 144

  Økonomiudvalget var enig om at indstille Joy Mogensen og Poul Andersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 65

  Godkendt.

 • Pkt. 66 Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti - afdeling Bjergbakken

  Pkt. 66

  Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti - afdeling Bjergbakken

  Sagsnr. 265363 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Ansøgning fra afdeling Bjergbakken i Boligselskabet Sjælland om godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti til frikøb af hjemfaldsklausul.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. låneoptagelse på 12,787 mio. kr. godkendes, og
  2. der godkendes 100% kommunal garanti for lånet

  Beslutningskompetence

  Pkt. 1. Økonomiudvalget
  Pkt. 2. Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 17. december 2014 en aftale om frikøb af hjemfaldsklausuler mellem en række kommuner i Københavns-området. Aftalen indebærer, at kommunerne forpligter sig til at godkende afdelingernes optagelse af realkreditlån og stille nødvendig kommunal garanti ved tilvejebringelse af de kontante frikøbsbeløb.
  Boligselskabet Sjælland har på vegne af afdeling Bjergbakken fremsendt ansøgning om låneoptagelse og kommunal garanti til frikøb af hjemfaldsklausul til Københavns Kommune. Der søges om godkendelse af låneoptagelse på 12,787 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 620.736 kr.
  Huslejen i afdelingen udgør pr. 1. januar 2015 kr. 700 pr. m² pr. år. Huslejen er fastlagt til at stige med kr. 10 pr. m² pr. år i år 1 og yderligere med kr. 10 pr. m² pr. år i år 2 efter lånoptagelsen, svarende til en samlet stigning på ca. 2,86 %.
  Der stilles krav om 100% kommunal garanti for lånet.
  Låneoptagelsen er godkendt den 15. januar 2015 på boligselskabets repræsentantskabsmøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 82

  Ad. 1 "at: godkendt.
  Ad 2. "at" anbefalet.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 66

  Godkendt.

 • Pkt. 67 Godkendelse af låneoptagelse og garanti i afdeling Kastanielunden

  Pkt. 67

  Godkendelse af låneoptagelse og garanti i afdeling Kastanielunden

  Sagsnr. 267385 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Afdelingen Kastanielunden har vedtaget at udskifte køkkener. Boligselskabet anmoder om godkendelse af låneoptagelse på 1.635.045 kr., der medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 10,83 kr. pr. m2, samt godkendelse af 100% kommunegaranti for lånet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. låneoptagelse på 1.635.045 kr. i afdeling Kastanielunden godkendes, og at
  2. 100% kommunal garanti for låneoptagelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning for afdeling Kastanielunden, beliggende Kastanielunden 2-32, 4130 Viby, om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af køkkener hos interesserede beboere, samt i de øvrige boliger i forbindelse med fraflytning i de kommende 10 år.
  Lånegodkendelsen er godkendt på beboermøde den 20. november 2014.
  Den samlede anskaffelsessum udgør 1.635.045 kr., som finansieres ved et 20-årigt realkreditlån. Realkreditlånet har en forventet årlig ydelse på 127.697 kr.
  Huslejen udgør pr. 1. januar 2015 kr. 925 pr. m2 pr. år og vil stige med gennemsnitlig 10,83% til kr. 1.025 pr. m2 pr. år. Huslejestigningen vil være ca. 665 kr. pr. måned, afhængig af det foretagne valg.
  Det nye lån vil have prioritet efter eksisterende lån.
  Kreditforeningen stiller krav om kommunegaranti for 100% af lånet, idet den samlede belåning af ejendommen overstiger 60% af ejendommens belåningsværdi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 67

  Godkendt.

 • Pkt. 68 Støtte til Made by Kids fra puljen til større arrangementer

  made_by_kids.pdf

  Pkt. 68

  Støtte til Made by Kids fra puljen til større arrangementer

  Sagsnr. 268751 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at Festivalcampen for børn, Made by Kids i 2015, støttes med 300.000 kr. fra Økonomiudvalgets pulje til større arrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 300.000 kr. i støtte til Made By Kids 2015 fra Økonomiudvalgets pulje til større arrangementer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Made by Kids er en sommercamp for børn, som i de to seneste år er blevet udviklet og afholdt på Musicon med godt 200 børn som deltagere i 2013 og 384 børn i 2014. Det er Orange Innovation under Roskilde Festival Fonden, der har udviklet konceptet og også opnået støtte fra bl.a. Lundbeckfonden og Novozymes.
  Roskilde Festival Fonden koncentrerer fremover sine kræfter om kerneopgaven, men er indstillet på at hjælpe Made by Kids på vej i egen organisation og har givet tilsagn om at donere udstyret (200.000 kr.) og lønudgiften i en startperiode (150.000 kr.) til projektledelse.
  Der er dannet en ny forening til videreførelse af Made by Kids, foreningen hedder Foreningen Roskilde Stories. Der er dialog med flere parter om yderligere støtte, herunder Lundbeckfonden og Novozymes. Foreningen vurderer at tilsagn om kommunal medfinansiering er afgørende for de eksterne bidrag, og der ansøges om 300.000 kr. i 2015. Parallelt går foreningen til andre fonde for at sikre det flerårige perspektiv i en sommercamp for børn placeret i Roskilde.
  I det vedhæftede notat kan læses om planerne for arrangementet i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet midlerne foreslås bevilget fra den allerede etablerede pulje til større arrangementer.
  Det indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling vil den samlede kommunale udgift være 276.000 kr.
  Økonomiudvalget besluttede den 4. marts 2015 at yde tilskud til Stjerneløbet (kommunal udgift på 184.000 kr.) Hvis indstillingen følges i denne sag, vil der restere 240.000 kr. i Økonomiudvalgets pulje til resten af året.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 102

  Anbefales, idet beløbet gives som en tillægsbevilling ved træk på kassen og sendes derfor i byrådet til endelig beslutning.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 68

  Godkendt.

 • Pkt. 69 Stormene i januar 2015

  beretning_-_stormene_dagmar_og_egon.pdf ressourceoversigt_-_bilag_oeu.pdf

  Pkt. 69

  Stormene i januar 2015

  Sagsnr. 267106 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges bevilliget et engangsbeløb til Roskilde Brandvæsen til at dække omkostningerne ved stormene i januar 2015, og der stilles forslag om indkøb af udstyr til sikring mod stigende vandstande til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Brandvæsen bevilliges et engangsbeløb ved en tillægsbevilling på 1.444.000 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med stormene i januar 2015
  2. Det drøftes, om der skal gives en tillægsbevilling på 499.000 kr. til køb af udstyr til sikring mod stigende vandstande

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Omkostningerne i forbindelse med stormene Dagmar og Egon i januar 2015 er nu endeligt opgjort.
  Udgifterne er overordnet set fordelt som følger:
  Lønudgifter på ca. 175.000 kr.
  Indkøb af materialer, som grus, halm og forplejning og efterfølgende bortskaffelse ca. 360.000 kr.
  Opmåling og afsætning af pejlemærker i terrænet ca. 105.000 kr.
  Der blev under stormene etableret sikring mod stigende vandstand i Jyllinge Nordmark, på Frederiksborgvej og på Havnen i Roskilde. Samlet beløber udgifterne sig til 646.461 kr. Det vurderes, at der er brugt over 10.000 mandetimer på indsatsen.
  Herudover kommer udgifter til leje af de barrierer (watertubes), som blev lagt ud i Jyllinge Nordmark på 605.605 kr.
  Roskilde Brandvæsen har efter stormen fået tilbudt at købe de anvendte barrierer. Et køb vil betyde, at man i fremtidige situationer selv har udstyr til at sikre mod stigende vandstand i hele kommunen. Prisen for udstyret er 1.297.160 kr., men Brandvæsenet har modtaget et tilbud på 499.000 kr. i forlængelse af, at de har været lejet.
  Roskilde Brandvæsen vurderer, at dette tilbud er både en teknisk og fagligt set god løsning og et fordelagtigt tilbud. Det skal dog også bemærkes, at brugen af denne form for barrierer ikke indgår som en del af den fremtidige løsning for sikring mod stigende vandstand, men som først forventes færdigetableret tidligst 2017/ primo 2018.
  Hvis det vælges at købe barriererne, kan det på grund af udskillelsen af brandvæsenet i selvstændigt selskab, overvejes at lade Materielgården være ejere. Dette kræver dog en aftale om, at det fremtidige beredskab vil være interesseret i at anvende disse barrierer.
  Beredskabskommissionen fik forelagt en beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon på deres møde d. 19. januar 2015.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 1.444.000 kr. i 2015 ved dækning af omkostninger samt yderligere 499.000 kr., hvis det besluttes at købe barriererne.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 103

  Anbefales. Der anvendes 499.000 kr. til køb af udstyr til sikring mod stigende vandstand.

  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 69

  Godkendt.

 • Pkt. 70 Fagbevægelsen skal inddrages i Beskæftigelsesplan

  20150113_bsu_ref._pkt._11.pdf 20150203_bsu_ref._pkt._26.pdf

  Pkt. 70

  Fagbevægelsen skal inddrages i Beskæftigelsesplan

  Sagsnr. 260808 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Susanne Lysholm Jensen, Ø, har ønsket sag optaget på dagsordenen om, at fagbevægelsen inviteres til at deltage i dialogmøde den 14. april 2015.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Susanne Lysholm Jensen har ønsket følgende og optaget på dagsordenen.
  Baggrund:
  På BSU-mødet 13.1.2015, behandledes en sag, punkt 11, om arbejdet med beskæftigelsesplan 2016 for Roskilde Kommune. Sagen blev behandlet igen 3.2.2015, pkt. 26. Udvalgets flertal afviste her et forslag fra udvalgsmedlem Susanne Lysholm Jensen om at fagbevægelsen skulle inviteres til det egentlige dialogmøde ”med udvalgte borgere og aktører” 14.4.2015, der skal danne baggrund for det videre arbejde med beskæftigelsesplanen.
  (Referaterne vedlagt som bilag).
  Enhedslistens byrådsgruppe fremsætter på denne baggrund følgende forslag:
  ”BSU beslutter, at fagbevægelsen - LO og FTF – inviteres til at deltage med op til fire repræsentanter/deltagere i det dialogmøde med udvalgte borgere og aktører, som Roskilde kommune inviterer til den 14.4.2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-03-2015, pkt. 34

  Godkendt.
  V og O kan ikke godkende indstillingen og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø). Henrik Stougaard (Ø) deltog i stedet for.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 104

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler flertallets beslutning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 70

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. for stemte 18, bestående af A, B, F og Ø. Imod stemte 13 bestående af V, O og C.
  Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev herefter vedtaget.

 • Pkt. 71 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen 2015 og frigivelse af rådighedsbeløb

  roskilde_firma_og_familie_idraet_ansoegning.pdf roskilde_haandbold_ansoegning.pdf vindinge_if_multibane_ansoegning.pdf vindinge_if_overdaekning_af_terrasse_ansoegning.pdf vindinge_if_renovering_af_omklaedningsfaciliteter_ansoegning.pdf vindinge_if_udendoers_belysning_ansoegning.pdf vindinge_if_reparation_af_gulv_i_motionsrum_ansoegning.pdf svogerslev_tennis_og_boldklub_ansoegning.pdf kfums_boldklub_roskilde_ansoegning.pdf jyllinge_sejlklub_ansoegning.pdf roskilde_aeldre_motion_ansoegning.pdf roskilde_roklub_ansoegning.pdf jyllinge_fc_ansoegning.pdf hellas_atletik_ansoegning.pdf jyllinge_tennisklub_ansoegning.pdf notat_vedr._idraetsfacilitetspuljen_2015.pdf rius_kommentarer_til_prioritering_af_midler_i_idraetsfacilitetspuljen_2015.pdf oekonomiskema.pdf

  Pkt. 71

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen 2015 og frigivelse af rådighedsbeløb

  Sagsnr. 266528 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2015 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at, der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling finansieret af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter således:

  1. 49.800 kr. til Roskilde Firma og Familie Idræt til etablering af mini kunstgræsbane inkl. belysning,
  2. 285.000 kr. til Roskilde Håndbold til etablering af 2 strandhåndboldbaner,
  3. 311.250 kr. til Vindinge Idrætsforening til etablering af multibane,
  4. 15.562 kr. til Vindinge Idrætsforening til overdækning af terrasse,
  5. 363.125 til Vindinge Idrætsforening til renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter,
  6. 41.500 kr. til Vindinge Idrætsforening til etablering af udendørs belysning og reparation af el,
  7. 31.125 kr. til Vindinge Idrætsforening til reparation af gulv i motionscentret,
  8. 202.313 kr. til KFUMs Boldklub Roskilde til etablering af tribune og udskiftningsbokse,
  9. 66.400 kr. til Jyllinge Sejlklub til udskiftning af klubhusets låsesystem,
  10. 450.000 kr. til Roskilde Ældre Motion til etablering af ventilation i spinninglokale,
  11. 850.000 kr. til Jyllinge Tennisklub til etablering af 2 paddletennisbaner,
  12. 450.000 kr. til IK Hellas til etablering af nyt belysningsanlæg på atletikstadion,
  13. 368.800 kr. til Jyllinge FC til etablering af multibane og udendørsfitnessredskaber.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2015 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. i Idrætsfacilitetspuljen, og der er endnu ikke disponeret af disse.
  Forvaltningen har modtaget 15 ansøgninger på samlet over 7,1 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idrætsunion (RIU), der ikke er enig i ovenstående indstillinger. RIU’s kommentarer er vedhæftet.
  Forvaltningen indstiller, at hele puljens beløb prioriteres nu. Dette har flere fordele. Midlerne kommer hurtigst muligt ud at arbejde, og projekterne kan nå at blive realiseret i 2015, foreningerne skal ikke vente til efteråret på midler til projekter, som de brænder for at komme i gang med nu, og det vil bidrage til produktivitet på forvaltningsniveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet de foreslåede projekter kan dækkes af Idrætsfacilitetspuljen 2015.
  Det sædvanlige samt et mere detaljeret økonomiskema notat kan ses i bilag til sagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 47

  Anbefales.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingen, idet V og O finder, at uddeling skal ske over to årlige ansøgningsrunder.
  Udvalget anbefaler desuden, at ansøgningen fra Svogerslev Tennis- og Fodboldklub på 3 mio. kr. sendes frem til prioritering i forbindelse med Strategisk Anlægsplan til budget 2016.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 105

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler flertallets beslutning fra Kultur- og idrætsudvalget.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 71

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt.

 • Pkt. 72 Etablering af plejecenter

  notat_om_placering_af_plejecentre_2015.pdf 15_03_02_hoeringssvar_vedr_sundheds-_og_omsorgsudv_moede_marts_2015.pdf

  Pkt. 72

  Etablering af plejecenter

  Sagsnr. 265123 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2015 er der afsat i alt 71 mio. kr. i årene 2015-2018 til at opføre et nyt plejecenter i Roskilde Kommune, der kan tages i brug i 2018. Der skal træffes beslutning om placering af plejecenteret, proces for brugerinddragelse og om der i forbindelse med projektering af plejecenteret skal indtænkes mulighed for et sundhedscenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. plejecenteret placeres i Hyrdehøj,
  2. der planlægges med en bred brugerinvolvering i planlægningsfasen, hvor både Ældrerådet, brugere og beboere i nærområdet samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner indgår,
  3. Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for byggeriet,
  4. der i projekteringen sikres en fleksibel og fremtidssikret bygning, som eventuelt senere kan anvendes til andre boligformål,
  5. det besluttes, om der i forbindelse med projektering af plejecenteret skal indgå mulighed for etablering af et sundhedscenter, hvor der er plads til samarbejde med private aktører, hvilket vil medføre, at der skal afsættes økonomi hertil i den strategiske anlægsplan, og
  6. der afsættes økonomi i den strategiske anlægningsplan, som kan indgå i budgetforhandlingerne, til at etablere boliger til ældre udviklingshæmmede i tilknytning til plejecenteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Befolkningsprognosen viser, at der de kommende år vil være en kontinuerlig stigning i antallet af ældre over 80 år. Sundhedstilstanden blandt de +80 årige forventes i årene fremover at blive bedre, hvilket indgår som forudsætning i de beregninger, der er foretaget i forhold til fremtidens behov for plejeboliger. Befolkningsprognosen viser, at der i 2018 vil bo ca. 650 flere borgere over 80 år i Roskilde Kommune end der gør i 2014. Prognosen viser også, at denne stigning forventes at fortsætte, så der i 2022 vil bo ca. 830 flere borgere over 80 år end i 2018.
  Stigningen i antallet af borgere over 80 år fra 2014 til 2018, og dermed det forventede behov for plejeboliger vil være størst omkring Roskilde By, hvor 60 pct. af de kommende ældre vil komme fra, mens 27 pct. vil komme fra den nordlige del og 13 pct. fra den sydlige del af kommunen.
  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at det kommende plejecenter skal have i alt 100 boliger, hvoraf de 20 skal være rehabiliteringspladser. Byrådet besluttede den 18. juni 2014, at der skal arbejdes videre med et særligt botilbud til ældre udviklingshæmmede i forbindelse med etablering af det nye plejecenter, dog uden at der er afsat økonomi til dette. Af bilag fremgår de mulige placeringer af plejecenteret, som er vurderet af forvaltningen. Forvaltningen indstiller, at plejecenteret etableres i flere etager på grunden ved Hyrdehøj.
  Forvaltningen indstiller, at der tidligt i planlægningen etableres en involverende proces, hvor fx Ældrerådet, kommende brugere, beboere i nærområdet, forsknings- og uddannelsesinstitutioner indgår, med henblik på at skabe rammerne for et nyskabende, moderne og professionelt plejecenter. Forvaltningen indstiller tillige, at der i projekteringen sikres indretning og boliger, som er fleksible, så det også i et langsigtet perspektiv kan opfylde behov og efterspørgsel.
  Det vil være muligt i forbindelse med projektering af det kommende plejecenter at indtænke plads og muligheder for et sundhedscenter, hvor private aktører som praktiserende læger, fysioterapi, patientforeninger kan leje sig ind i tilknytning til plejecenteret sammen med de kommunale aktører.
  Forvaltningen vil efterfølgende fremsætte en sag med forslag til tids- og handleplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er afsat i alt 71 mio. kr. til anlæg af de 100 boliger i plejecenteret. Heraf er de 1 mio. kr. afsat i 2015.
  Der er ikke afsat økonomi til boliger til ældre udviklingshæmmede. Der er heller ikke afsat økonomi til et eventuelt sundhedscenter, hvor private aktører kan indgå. Der er tidligere lavet en økonomisk beregning, der viser, at det vil koste ca. 25 mio. kr. i anlæg at opføre et sundhedscenter. Etablering af sundhedscenter og boliger til ældre udviklingshæmmede skal indarbejdes i den strategiske anlægsplan.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 27

  Anbefales.
  Venstre ønsker, at plejecenteret skal placeres ved grunden bag Rådhuset og Eriksvej.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 106

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Merete Dea Larsen (O) støtter flertallet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 72

  Godkendt.
  V kan ikke godkende og ønsker en placering bag Rådhuset og Eriksvej.

 • Pkt. 73 Kommunal investering i vindmøller

  notat_-_kommunal_investering_i_vindmoeller.pdf

  Pkt. 73

  Kommunal investering i vindmøller

  Sagsnr. 265310 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede i december at reservere andele i vindmøller på Prøvestenen med henblik på senere køb. Der skal oprettes selvstændigt selskab enten af kommunen eller af Roskilde Forsyning, inden andelene kan erhverves.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Roskilde Kommune anmoder Roskilde Forsyning om at oprette et selskab til at købe vindmølleandele og de tilhørende oprindelsesgarantier,
  2. de afsatte midler i budget 2015, 2,55 mio. kr., overføres til selskabet, når det er dannet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 17. december 2014, punkt 421, at reservere andele i vindmøller på Prøvestenen i København, og forvaltningen har på denne baggrund reserveret andele til senere køb. Ved reservationen har kommunen forudsat, at de tilhørende oprindelsesgarantier medfølger for at sikre, at klimagevinsten tilfalder kommunen.
  Elforsyningsloven fastlægger, at et sådant køb skal foregå via et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.
  Forvaltningen har modtaget tilsagn om erhvervelse af oprindelsescertifikater, og på den baggrund kan købet gennemføres.
  I kommunens budget er der afsat 2,55 mio. kr. til købet, og enten kan disse midler overføres til selskabet til brug for købet eller selskabet kan optage lån med tilhørende kommunegaranti.
  Sagen er nøjere beskrevet i bilag til sagen.
  Forvaltningen anbefaler, at Roskilde Forsyning anmodes om at gennemføre selskabsdannelsen, herunder at bestyrelsen godkender etablering af selskab, og at de afsatte midler i kommunens budget overføres til dette selskab, når det er dannet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der er tale om udmøntning af midler afsat i budget 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2015 pkt. 32

  Anbefales.
  O og V kan ikke tiltræde indstillingen.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 107

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler flertallets beslutning fra Klima- og Miljøudvalget.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 73

  Godkendt.
  V, O og C kan ikke godkende.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 74 Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Pkt. 74

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Milen kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 til realisering af næste kunstværk i Milen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til næste kunstværk i Milen, Lost World af Morten Stræde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2015 afsat 1 mio. kr. til realisering af næste kunstværk i Milen, Lost World, af billedhugger Morten Stræde.
  Udgifterne til opførsel af værket er anslået til ca. 5,7 mio. kr., og budgetbevillingen skal derfor suppleres med eksterne midler. Forvaltningen er i gang med en fundraising-proces i samarbejde med Milens Kunstkomite på de næste 5 værker, herunder Lost World. For at en realisering af værket skal kunne lykkes i år, skal pengene være i hus senest i marts 2015. Derefter vil værket formentlig kunne etableres i efteråret 2015.
  Sideløbende med fundraising-processen arbejder forvaltningen sammen med Kunstkomiteen på udarbejdelsen af et mindre værk, som kan realiseres i år, såfremt det ikke lykkes at finansiere Lost World i tide til en realisering i 2015. Morten Stræde vil også her være kunstneren bag værket sammen med SLA Landskabsarkitekter.
  Kommunens andel vil efter planen udgøre max 300.000 kr. til det mindre værk, som er det beløb, der er afsat til kunststrategien for Milen i 2016. Hvis finansieringen af Lost World ikke lykkes i 2015, bliver værket udskudt et år. Restbeløbet fra det mindre værk (700.000 kr.) overføres så til 2016, hvorfor Roskilde Kommune i givet fald stadig vil have 1 mio. kr. i egenfinansiering til værket foruden fondsmidler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -300 -300 -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Såfremt der opnås ekstern medfinansiering, fremlægges sag med indtægts- og udgiftsbevilling på et senere møde.
  Lost World ventes påbegyndt efteråret 2015, hvis finansieringen er på plads. Alternativt vil det lille projekt blive realiseret i løbet af maj 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 48

  Anbefales.
  O og V kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker at afvente afklaring af ekstern medfinansiering.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 108

  Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø) anbefaler flertallets beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 74

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. For stemte 18, bestående af A, B, C, og Ø. Imod stemte 11 bestående af V og O.
  Indstillingen blev herefter godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Peter Madsen

 • Pkt. 75 Folkeskolereformudvalgets anbefalinger for sammenhængende overgange og vellykket brobygning

  anbefalinger_til_hovedstrategi_for_sammenhaenge_og_brobygning.pdf bilag_illustration_af_strategi_og_velllykket_brobygning.pdf

  Pkt. 75

  Folkeskolereformudvalgets anbefalinger for sammenhængende overgange og vellykket brobygning

  Sagsnr. 248798 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Folkeskolereformudvalget har udarbejdet anbefalinger til hovedstrategi for at skabe sammenhængende overgange og vellykket brobygning mellem dagtilbud og skole, skole og SFO/ klub samt øvrige fritidstilbud og mellem udskolingen og ungdomsuddannelserne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at hovedstrategi for at skabe sammenhængende overgange og vellykket brobygning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-17 at nedsætte et Folkeskolereformudvalg som et midlertidigt §17, stk. 4 udvalg med borgmesteren som formand. Folkeskolereformudvalget har deltagelse af en repræsentant fra hvert af byrådets partier og repræsentation af eksterne parter. Skole- og Børneudvalget deltager på hvert andet møde.
  Folkeskolereformudvalget har den 26. februar 2015 godkendt, at anbefaling til hovedstrategi for at skabe sammenhængende overgange og vellykket brobygning sendes videre til godkendelse i byrådet.
  Hovedstrategien er, at der arbejdes med længerevarende sammenhængende forløb i overgangene mellem dagtilbud og skole, skole og SFO/klub samt øvrige fritidstilbud, og mellem udskoling og ungdomsuddannelser. Vi har konkrete samarbejder i forbindelse med de enkelte overgange og er nytænkende i udvikling af fælles faglige metoder. Alle børn og unge skal have den rette støtte i forbindelse med overgange, og børn og forældre bliver inddraget i overgangene.
  Anbefalingen til hovedstrategi med tilhørende illustration fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 109

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 75

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Peter Madsen.

 • Pkt. 76 Godkendelse af kvalitetsrapport 2013-2014

  kvalitetsrapport_2013_-_2014.pdf

  Pkt. 76

  Godkendelse af kvalitetsrapport 2013-2014 på skoleområdet

  Sagsnr. 264183 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsrapporten for 2013-2014 viser resultater på skoleområdet i forhold til afgangsprøver fra sommeren 2014, samt resultater fra læsetest og matematiktest på flere årgange. Kvalitetsrapporten er udarbejdet efter de krav, der er opstillet i bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet, herunder at alle data indhentes fra Undervisningsministeriets databaser, hvor der også sammenlignes med resultater på landsplan. Kvalitetsrapporten skal godkendes af byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsrapporten 2013-2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet for 2013-2014 skal godkendes. Kravene til kvalitetsrapporten er revideret med ny bekendtgørelse som er trådt i kraft efter folkeskolereformen. Byrådet godkendte den 26. november 2014 rammerne for kvalitetsrapportens indhold.
  Kvalitetsrapporten, som fremgår af bilag, beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål og de områder, hvor det med den nye bekendtgørelse er fastsat, at der skal ske resultatmåling. Kvalitetsrapporten danner grundlag for at vurdere skolernes samlede resultater og det faglige niveau i de kommunale folkeskoler. Kvalitetsrapporten belyser desuden overgangene til ungdomsuddannelse samt oplysninger om elevernes trivsel. Udover de obligatoriske oplysninger i kvalitetsrapporten besluttede byrådet, at kommunens egne læseresultater fra test på 1., 3., 6. og 8. klassetrin også skal indgå i rapporten.
  Gennemsnittet af det samlede resultat af afgangsprøver 2014 i de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) viser, at Roskilde Kommune med et gennemsnit på 7,3 ligger blandt de bedste 9-11 kommuner i landet. Til sammenligning er gennemsnittet på landsplan 6,7. Det bemærkes dog, at der er spredning i resultaterne imellem de enkelte skoler.
  Forvaltningen vurderer, at resultaterne generelt viser, at Roskilde Kommune har et godt udgangspunkt for om ti år at ligge blandt top 10 i Danmark. Resultaterne viser også, at de indsatser, der allerede er sat i gang med hensyn til at styrke eleverne læsefærdigheder, øge lærernes linjefagskompetencer og styrke de specialpædagogiske kompetencer på skolerne er vigtige i forhold til at nå en ambition om at være blandt de bedste kommuner i landet på skoleområdet.
  På alle områder ligger Roskilde Kommune pænt i forhold til landsgennemsnittet. I forhold til de faglige resultater ligger Roskilde Kommune, sammenlignet med nationalt niveau, over gennemsnittet.
  Kvalitetsrapporten viser gennemsnitstal, og der er stadig områder, hvor resultaterne skal forbedres, og der etableres konkrete indsatser til at understøtte dette. I forhold til de nationale mål om, at alle børn skal blive så dygtige som de kan, er der fokus på at hæve niveauet for alle, herunder de elever der klarer sig dårligst.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2015, pkt. 42

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 113

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 76

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen

 • Pkt. 77 Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning

  udkast_til_kvalitetsstandarder_2015.pdf udkast_til_indstik_for_kvalitetsstandarder_2015.pdf

  Pkt. 77

  Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning

  Sagsnr. 249473 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af ny lovgivning besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. januar 2015 at revidere de nuværende kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal Roskilde Kommune revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, byrådet har fastlagt. På den måde synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.
  Byrådet godkendte de seneste kvalitetsstandarder den 29. oktober 2014 og blev samtidig orienteret om, at der var fremsat lovforslag, som kunne betyde, at der i begyndelsen af 2015 skulle foretages en revision af kvalitetsstandarderne. Folketinget tiltrådte lovforslaget den 19. december 2014, og lovændringen havde virkning fra den 1. januar 2015. Lovændringen understøtter den rehabiliterende hjælp, som Roskilde Kommune allerede tilbyder borgerne. Endvidere er midlertidig hjemmehjælp, samt muligheden for betaling herfor, fjernet som begreb fra serviceloven.
  Forvaltningen har holdt møder med Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på deres bemærkninger. Ældrerådet og Handicaprådet er ligeledes hørt om det endelige udkast til kvalitetsstandarder for 2015.
  Kvalitetsstandarderne er revideret således, at der er foretaget konsekvensændringer i forhold til ovennævnte lovændringer. Det betyder, at midlertidig hjemmehjælp samt betaling er fjernet. De indledende afsnit om rehabilitering er både revideret og udbygget som følge af lovændringerne. Endvidere er de indledende lange afsnit om ”generel information” og ”samarbejde” reduceret i omfang og på opfordring fra Ældrerådet og Handicaprådet placeret bagerst i kvalitetsstandarderne. Dette er gjort for, at borgerne hurtigere kan få overblik over de relevante afsnit om ydelserne. Endelig er der foretaget en række sproglige justeringer.
  På opfordring fra Ældrerådet og Handicaprådet vil der i 2015 blive udarbejdet mindre pjecer, der vedrører de enkelte ydelser. Hermed undgår borgere og pårørende at modtage en stor publikation, hvor kun en mindre del er relevant. Der vil fortsat også være en kortfattet samlet pjece, der kort redegør for ydelserne. Denne fremgår af bilag sammen med det samlede forslag til kvalitetsstandarder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 24

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 114

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 77

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 78 Puljemidler til bedre sundhed i udvalgte boligområder

  Pkt. 78

  Puljemidler til bedre sundhed i udvalgte boligområder

  Sagsnr. 259603 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje fået i alt 699.000 kr. i perioden 2015 – 2017 kr. til et partnerskabsprojekt om nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 699.000 kr. i perioden 2015 – 2017 fordelt med 233.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har – på baggrund af en ansøgning - fået penge til at indgå i et partnerskabsprojekt sammen med Københavns Kommune og Køge Kommune. Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje.
  Det overordnede formål med projektet er at bidrage til at øge den mentale og fysiske sundhed blandt borgere i udvalgte boligområder i de tre kommuner. Partnerskabet har fokus på at inddrage de borgere, der bor i områderne for at kunne udvikle indsatser, der appellerer til borgerne. Projektet indebærer nyskabende tilgange til sundhedsfremme og forebyggelse ved at kombinere en række forskellige elementer, herunder at reducere ulighed i sundhed gennem en systematisk målrettet indsats i socialt udsatte boligområder i de tre kommuner.
  Roskilde Kommune deltager i projektet med et lokalt partnerskab med Boligselskabet Sjælland, og der vil være tale om indsatser, der knyttes tæt til zebrabydelen Æblehaven/Rønnebærparken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Puljen er bevilget i perioden 2015 – 2017. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 699.000 kr. i perioden 2015 – 2017 fordelt med 233.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 29

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 78

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen

 • Pkt. 79 Udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Havn

  bilag_1_-_udbudshaefte.pdf bilag_2_-_planer_i_dag_samt_mulig_midlertidig_placering_af_sagafjords_containere.pdf bilag_3_-_interessenter.pdf bilag_4_-_byggefelt.pdf roskilde_viking_vinterbadere.pdf

  Pkt. 79

  Udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Roskilde Havn

  Sagsnr. 195679 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Igangsætning af udbud af et byggefelt på Museumsøen i Roskilde Havn til en havneknejpe/restaurant.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l. og godkendes som grundlag for udbud af areal til leje for opførsel af en café/restaurant på Museumsøen, og at Sagafjords to containere placeres midlertidig i forlængelse af vandrehjemmet, eller
  2. vedhæftede udbudshæfte opdateres med krav om kystsikring af bygningen samt opdatering af datoer o.l., og der stilles krav om, at en kommende havneknejpe/restaurant kan indeholde plads til Sagafjords opmagasinering.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune ejer et ubebygget byggefelt på Museumsøen i Roskilde Havn. Der kan jf. gældende lokalplan 278 bygges op til 300 m2 på arealet. Området bliver i dag anvendt til Sagafjords to lager-containere og vinterbadernes omklædningsrum og klubhus i vinterbadesæsonen samt få parkeringspladser.
  Vedlagte udbudshæfte blev fremlagt og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2008, punkt 143, og Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2008, punkt 251. Der blev dog aldrig gennemført et udbud.
  Kommunen har modtaget en henvendelse fra en udvikler, der er interesseret i at opføre og drive en havneknejpe/restaurant, svarende til det tidligere fremlagte udbudshæfte.
  Etablering af en havneknejpe/restaurant forudsætter, at Sagafjord flytter deres containere, eller at deres lager kan indgå i en kommende bygning. Vinterbaderne vil fortsat kunne blive i området i vinterperioden, men det forventes, at de på sigt flytter til den anviste plads i lokalplan 586, se bilag 2.
  Forvaltningen har været i dialog med aktørerne på Roskilde Havn for at få deres holdning til en café/restaurant, se bilag 3. Der har været overvejende interesse for en café/restaurant, som supplerer de eksisterende faciliteter. Sagafjord ønsker dog ikke umiddelbart at flytte deres containere fra området, og vinterbaderne ønsker heller ikke at flytte længere væk.
  Forvaltningen indstiller, at udbudshæftet opdateres med nye krav om kystsikring, og at det godkendes sammen med bilag 4 som grundlag for udbud og udformning af et udbudsbrev, hvor der udbydes på både pris og projekt. Forvaltningen indstiller, at der findes en midlertidig løsning på placering af Sagafjords containere, f.eks. i forlængelse af vandrehjemmet, se bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. I forbindelse med udbud må der forventes udgifter til ejendomsmægler, advokat, landinspektør, annoncering og markedsføring for i alt ca. 300.000 kr. Der vil blive søgt bevilling til disse udgifter i en anden sag. Den fremtidige lejeindtægt kan først fastsættes, når vi kender alle vilkår for lejeaftalen.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 84

  Anbefalet.
  Økonomiudvalget er enig om at sende sagen til endelig beslutning i byrådet.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 79

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 80 Forslag til kommuneplantillæg 13 for Rughaven og Sankt Hans Gade, Roskilde (igangsætning)

  kortbilag.pdf

  Pkt. 80

  Forslag til kommuneplantillæg 13 for Rughaven og Sankt Hans Gade, Roskilde (igangsætning)

  Sagsnr. 261842 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kommuneplantillæg 13 skal sikre, at ejendommene Sankt Hans Gade 13-19 i Roskilde fremadrettet kan udnyttes til byhuslignende bebyggelse som i dag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 13 igangsættes.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af Rughaven 24 vil gerne bygge et enfamiliehus på sin grund. Det kræver en ændring af den gældende byplanvedtægt, fordi grunden er udlagt til parkeringspladser til en ny etageboligbebyggelse på naboejendommene Sankt Hans Gade 13-19.
  Uden mulighed for at anlægge parkeringspladser på Rughaven 24 er det vanskeligt at leve op til kommuneplanens p-norm, hvis der skal bygges nye etageboliger på Sankt Hans Gade 13-19. P-normen skal derfor sættes ned, hvis muligheden for etageboliger på Sankt Hans Gade 13-19 skal bevares. Forvaltningen vurderer, at 1 p-plads per bolig er tilstrækkelig. Det er en forbedring i forhold de nuværende forhold.
  Den 11. september 2014 godkendte Plan- og Teknikudvalget, punkt 189, at forvaltningen tog initiativ til en indledende dialog med naboerne om at give lov til et enfamiliehus på Rughaven 24.
  Ejerne af Sankt Hans Gade 13-15 ønsker at beholde muligheden for at bygge etageboliger på deres grund. Forvaltningen foreslår derfor en ændring af kommuneplanen, som giver mulighed for, at der kan bygges et enfamiliehus på Rughaven 24, samtidig med at muligheden for at bygge nye byhuse bevares på Sankt Hans Gade 13-19. Det forudsætter et tillæg 13 til kommuneplanen med følgende indhold:
  - Sankt Hans Gade 13-19 flyttes fra et rammeområde til enfamiliehuse med bebyggelsesprocent på 30 til et rammeområde med etageboliger med bebyggelsesprocent på 50
  - Parkeringsnormen sættes ned fra 1½ p-plads til 1 p-plads per bolig på ejendommene
  Sankt Hans Gade 13-15 og 17-19 er forholdsvist tæt bebygget med en bebyggelsesprocent på henholdsvis ca. 90 og 50. Den eksisterende bebyggelse har karakter af byhuse i 1½-2 etager, som ligger skulder ved skulder langs gaden. Der er ingen parkeringspladser på ejendommene, så parkering sker i de omkringliggende gader. Det gælder en række ejendomme i området.
  Kommuneplantillægget hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse på ejendommene bevares.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 86

  Godkendt.
  Sagen sendes i byrådet til endelig beslutning.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 80

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 81 Forslag til lokalplan 620 for lokalcenter ved Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 (til høring)

  udbygningsaftale.pdf bilag_til_udbygningsaftale.pdf kommuneplantillaeg.pdf lokalplan_620_kompendie.pdf

  Pkt. 81

  Forslag til lokalplan 620 for lokalcenter ved Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 (til høring)

  Sagsnr. 256735 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  En butikskæde ønsker at bygge en dagligvarebutik i et nyt lokalcenter på hjørnet Køgevej/Roskildevænget. Det udelukker kommuneplanen i dag. Derfor skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, som udlægger området til lokalcenter og muliggør etablering af en ny dagligvarebutik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til lokalplan 620 for lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 godkendes til offentlig høring fra den 3. april til 29. maj 2015, og
  2. der afholdes borgermøde den 11. maj 2015.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation, på grund af sagens almene interesse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 3. september 2014, punkt 305, og Plan- og Teknikudvalget den 4. december 2014, punkt 238, besluttet, at igangsætte udarbejdelse af henholdsvis lokalplan 620 og kommuneplantillæg 6 for Lokalcenter Roskildevænget.
  Roskilde Kommune ønsker at imødekomme en privat bygherres ønske om at omdanne eksisterende fiskerbutik, tandlæge og nedlagt børneinstitution til et nyt lokalcenter med en dagligvarebutik. Dette forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og et nyt lokalplanforslag for området.
  Lokalplanen skal sikre, at
  - Området fastlægges til centerformål i form af et lokalcenter
  - Der fastlægges bestemmelser for omfang og overordnet placering af ny bebyggelse
  - Der fastlægges bestemmelser for adgangs- og parkeringsforhold i området.
  Etablering af en ny dagligvarebutik vil skabe mere trafik. For at sikre en fornuftig trafik-afvikling og forhindre opstuvning af trafikken, skal der anlægges en venstresvingsbane på Roskildevænget, som bygherre er villig til at finansiere. Der er udarbejdet et udkast til udbygningsaftale i henhold til planloven (se bilag).
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at afholde borgermøde i offentlighedsperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Området udvikles af bygherre, som også finansierer svingbane, jf. udbygningsaftale. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Rådgiveren betales af bygherre.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 40

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 118

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 81

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 82 Spildevandstillæg nr. 8 - Ågerup Renseanlæg - Endelig vedtagelse

  bilag_1_til_tillaeg_nr._8.pdf bilag_2_til_tillaeg_nr._8.pdf bilag_3_til_tillaeg_nr._8.pdf

  Pkt. 82

  Spildevandstillæg nr. 8 - Ågerup Renseanlæg - Endelig vedtagelse

  Sagsnr. 226455 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Forsyning vil nedlægge Ågerup Renseanlæg for at spare driftsudgifter. Spildevandet skal i stedet til Renseanlæg Bjergmarken. Endvidere ønskes ca. 20 ejendomme langs Store Valbyvej tilsluttet det offentlige kloaknet. Forvaltningen er enig i forslaget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det reviderede forslag godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget godkendte udkast til Spildevandstillæg nr. 8 på udvalgets møde den 4. november 2014, punkt 131. Tillægget vedrører nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg, ny ledning fra Ågerup til Roskilde, separering af 50 ejendomme i Ågerup og tilslutning af ca. 20 ejendomme langs St. Valby til spildevandsledningen. Tillægget indeholder desuden en screening af virkningen på miljøet. Tillæg nr. 8 er vedhæftet som Bilag 1.
  Separatkloakeringen i Ågerup fuldføres ved separering af ca. 50 ejendomme. Grundejerne kan vælge at etablere nedsivning på egen grund. Det er frivilligt og betyder tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand (ca. 23.000 kr.).
  På strækningen St. Valby til Roskilde foreslås 22 ejendomme kloakeret og tilsluttet den afskærende ledning til Bjergmarken. Arbejdet koordineres med den fremtidige etablering af cykelsti fra St. Valby til Roskilde.
  Tillæg nr. 8 er juridisk grundlag for, at Roskilde Kommune kan etablere nye spildevandsledninger/anlæg, og kan ekspropriere sig ret til bl.a. servitutpålæggelse. Hvis etableringen ikke kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Derved kan Roskilde Forsyning forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår, og erstatningen er dermed skattefri. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i tillæg, om en ejendom skal kloakeres. Der er tilslutningspligt for spildevand, når der er ført stik til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår tilslutning skal være gennemført. Ejendomme med tilladelse til et eksisterende spildevandsanlæg kræves først tilsluttet 10 år efter tilladelsesdatoen.
  Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, og der har været afholdt offentligt informationsmøde på den 15. december 2014. Der er i høringsperioden indkommet 17 indsigelser (Bilag 2), som er indarbejdet i forslag til ændret udkast. Forvaltningen har foretaget en miljøscreening og vurderer, at tillægget ikke skal miljøvurderes.
  Bilag 3 beskriver mere detaljeret de økonomiske forhold for grundejerne mht. afdragsordninger og udsættelse af tilslutningstidspunkt.
  Projektet forventes startet: 2015
  Projektet forventet afsluttet: 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Tiltagene er inkluderet i Roskilde Forsyning A/S budget, og har derfor ingen betydning for spildevandstaksterne. Grundejerne får udgifter til tilslutningsafgift og nye ledninger på egen grund på ca. 50.000 kr. ved kloakering og op til 30.000 ved separering.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2015 pkt. 29

  Anbefales.
  Fraværende: Peter Madsen (V)

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 116

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 82

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 83 Spildevandstillæg nr. 9 - Lille Valby - Endelig vedtagelse

  bilag_1_til_tillaeg_nr._9.pdf bilag_2_til_tillaeg_nr._9.pdf bilag_3_til_tillaeg_nr._9.pdf

  Pkt. 83

  Spildevandstillæg nr. 9 - Lille Valby - Endelig vedtagelse

  Sagsnr. 262056 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen ønsker et område i Ll. Valby kloakeret for at forbedre badevandskvaliteten i Roskilde Fjord.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det reviderede forslag godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Klima- og Miljøudvalget godkendte udkast til Spildevandstillæg nr. 9 på udvalgets møde den 4. november 2014, punkt 132. Tillægget vedrører kloakering af ca. 39 ejendomme i det åbne land i Lille Valby for husspildevand. Tag- og overfladevand håndteres på egen grund. Området er i dag ikke kloakeret og er ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Tillægget indeholder desuden en screening af virkningen på miljøet. Tillæg nr. 9 er vedhæftet som bilag 1.
  Der har i gentagne badesæsoner været konstateret overskridelser af badevandskriterierne. Det vurderes, at kilden til disse overskridelser bl.a. skyldes udledning af dårligt renset spildevand fra de i tillægget omfattede ejendomme.
  Tillæg nr. 9 er juridisk grundlag for, at Roskilde Kommune kan etablere nye spildevandsledninger/anlæg, og i den forbindelse kan ekspropriere sig ret til servitutpålæggelse m.v. Hvis etableringen ikke kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Derved kan Roskilde Forsyning forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår, og erstatningen er dermed skattefri. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen eller i tillæg, om en ejendom skal kloakeres. Der er tilslutningspligt for spildevand, når der er ført stik til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår tilslutning skal være gennemført. Ejendomme med tilladelse til et eksisterende spildevandsanlæg kræves først tilsluttet 10 år efter tilladelsesdatoen.
  Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger, og der har været afholdt offentligt informationsmøde den 15. december 2014. Der er i høringsperioden indkommet 8 indsigelser, som er refereret i Bilag 2 sammen med forvaltningens kommentarer og forslag til ændring af udkastet. Forvaltningen har foretaget en miljøscreening og vurderer, at tillægget ikke skal miljøvurderes efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har ligeledes været i offentlig høring.
  Bilag 3 beskriver mere detaljeret de økonomiske forhold for grundejerne mht. afdragsordninger og udskydelse af tilslutningstidspunkt.
  Projektet forventes startet: 2015
  Projektet forventet afsluttet: 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Tiltagene er indeholdt i Roskilde Forsyning A/S budget, og har derfor ingen betydning for spildevandstaksterne. Grundejerne vil få en udgift til tilslutningsafgift og kloakering på egen grund på 46.000 - 56.000 kr.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2015 pkt. 30

  Anbefales.
  Fraværende: Peter Madsen (V)

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 117

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 83

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 84 Arealerhvervelse til rekreativ sti mellem Vindinge Øst og Hedeland Naturpark

  Pkt. 84

  Arealerhvervelse til rekreativ sti mellem Vindinge Øst og Hedeland Naturpark

  Sagsnr. 263063 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som led i Grøn Blå Strategi har forvaltningen arbejdet på at etablere en attraktiv gangsti mellem boligkvarterene i Vindinge Øst og Hedeland Naturpark. Etablering af stien forudsætter, at kommunen køber jord af 1 lodsejer. Lodsejeren har indgået en frivillig aftale om at sælge jorden, forudsat at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje til en stiforbindelse mellem boligområderne i Vindinge Øst og Hedeland Naturpark, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale,
  2. arealerhvervelsen samt afgrødeerstatning på i alt 133.622 kr. godkendes - der vil ske en mindre justering af beløbet efter, der er foretaget opmåling i marken,
  3. stien optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af Grøn Blå Strategi satte Roskilde Kommune fokus på at styrke de rekreative muligheder ved at skabe let adgang til naturområder fra de mindre byer. Forvaltningen har derfor arbejdet for at skabe en rekreativ stiforbindelse mellem Vindinge Øst og Hedeland Naturpark. Stien vil være meget attraktiv for hele det store boligområde mellem Stærkendevej og Tunevej samt boligområdet sydvest for Tunevej.
  Etablering af stien kræver, at kommunen køber jord af 1 lodsejer. Der er indgået skriftlig aftale med lodsejeren om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår. En endelig aftale forudsætter derfor, at byrådet beslutter, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal til stien, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.
  Erhvervelsen omfatter areal til en ca. 610 m lang sti samt et ”afsnøret” areal, i alt ca. 4980 kvm. Erstatningen er fastsat til 17 kr./kvm plus 8 kr./kvm for vedvarende driftsmæssige og øvrige ulemper. Beløbet svarer til de erstatninger, der er givet i forbindelse med indgåelse af frivillige aftaler til Hedebostien (rekreativ sti fra Roskilde Fjord til Køge Bugt, som er under anlæg). Det samlede beløb for erstatning, herunder afgrødeerstatning for arbejdsareal er i alt 133.622 kr.
  Hvis byrådet beslutter at tiltræde indstillingen, forventes det, at stien kan være etableret senest juni 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifterne finansieres med anlægsbevilling fra Grøn Blå Strategi.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 44

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 120

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 84

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 85 Naturstyrelsens høring af forslag til Natura 2000-planer for 2016 - 2021

  natura_2000-plan_for_roskilde_fjord.pdf natura_2000-plan_for_ramsoe_mose.pdf natura_2000-plan_for_gl._havdrup_mose.pdf hoeringsbrev.pdf

  Pkt. 85

  Naturstyrelsens høring af forslag til Natura 2000-planer for 2016 - 2021

  Sagsnr. 266675 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Naturstyrelsen har sendt forslag til Natura 2000-planer i høring. Planerne opstiller mål for naturtilstanden og forpligter kommunerne til at arbejde for realisering af målene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler Naturstyrelsen, at kommunen ikke har bemærkninger til Natura 2000-planerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Naturstyrelsen har sendt forslag til Natura 2000-planer i høring med frist for høringssvar den10. april 2015. Naturstyrelsen forventer efter afsluttet høring at udsende endelige Natura 2000-planer i slutningen af 2015.
  I Danmark findes 252 Natura 2000-områder. Områderne er udpeget for at beskytte og forbedre forholdene for en række dyre- og plantearter samt en række naturtyper. Områderne er udpeget i henhold til EU-habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktiverne er blandt andet implementeret i dansk lovgivning i Miljømålsloven og Naturbeskyttelsesloven.
  Natura 2000-planerne opstiller mål for arter og naturtyper. Kommunen er forpligtet til at arbejde for at realisere målene og må ikke planlægge projekter eller give dispensationer og tilladelser, som er i strid med målene for områderne. Kommunen skal i samarbejde med involverede nabokommuner udarbejde naturhandleplaner, der på et overordnet niveau redegør for de naturplejetiltag, kommunerne iværksætter. Naturhandleplanerne skal være færdige 1 år efter Natura 2000-planernes vedtagelse.
  Naturplejetiltag skal gennemføres ved frivillige aftaler med lodsejerne og indebærer ikke, at der skal foretages ekspropriative indgreb og peger ikke på konkrete ejendomme, hvor der skal gennemføres en indsats. Tiltagene kan typisk være kratrydning eller etablering af græsningsdrift i beskyttede naturtyper, men kan også omfatte ekstensivering af nuværende omdriftsarealer for at øge arealet af bestemte naturtyper eller for at kæde isolerede naturområder sammen.
  I Roskilde Kommune findes tre Natura 2000-områder: Område 136 Roskilde Fjord, område 150 Gammel Havdrup Mose og område 151 Ramsø Mose. De tre Natura områder omfatter arealer i flere kommuner. Målene i Natura 2000-planerne er meget fagspecifikke og er f.eks., at tilstanden af levesteder for sortterner i Ramsø Mose skal forbedres, at tilstanden af overdrev og levesteder for ynglefugle og trækfugle i Roskilde Fjord skal forbedres, samt at tilstanden af levesteder for rørhøg og sortterne i Gammel Havdrup Mose skal forbedres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Finansiering af naturplejen skal ske ved, at berørte lodsejere kan opnå tilskud gennem landdistriktsmidlerne, som er en del af landbrugsstøtteordningerne. Det er endvidere forudsat, at kommunerne yder en faciliterende indsats ved at kontakte berørte lodsejere og tilskynde dem til at indgå aftaler om naturpleje. Denne indsats vil foregå som en del af den naturplejeindsats, som Roskilde Kommune allerede foretager.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 45

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 121

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 85

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 86 Etablering af et lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  etablering_af_et_lokalt_raad_paa_beskaeftigelsesomraadet.pdf

  Pkt. 86

  Etablering af et lokalt råd på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 259412 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Med beskæftigelsesreformen 2015 udgår kravet om, at hver kommune skal nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Forvaltningen foreslår, at der oprettes et lokalt råd på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune. Forslaget er uddybet i et bilag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der nedsættes et lokalt råd på beskæftigelsesområdet som en forsøgsordning med evaluering i efteråret 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesreformen indebærer, at de lokale beskæftigelsesråd nedlægges. Der nedsættes alene et antal (6-8) nye regionale arbejdsmarkedsråd i hvert sit arbejdskraftopland i Danmark. Forvaltningen vurderer, at der kan være fordele i, at der fortsat eksisterer et lokalt forum, hvor det lokale erhvervsliv og de lokale faglige organisationer kan mødes. Her kan de i fællesskab give råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle det lokale arbejdsmarked, så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og så man på det lokale arbejdsmarked samtidig bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).
  Et lokalt råd på beskæftigelsesområdet kan relatere sig til Roskilde Kommune via Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det foreslås, at rådet oprettes med

  • 3 repræsentanter fra erhvervslivet, fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering,
  • 3 repræsentanter fra de faglige organisationer.
  • Formand og 1 medlem fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.
  • Formand og 1 medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt. Formand for rådet er formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Rådet udarbejder i 2015 et kommissorium for rådets arbejde. Kommissoriet forelægges byrådet til godkendelse. Rådet vil kunne disponere over en pulje til initiativer på beskæftigelsesområdet i overensstemmelse med kommissoriet. Puljen forventes at være på ca. 500.000 kr. årligt. Puljen, der udvalgsmæssigt vil ligge under Beskæftigelses- og Socialudvalget til udmøntning i det lokale råd, kan bevilges, når kommissoriet for rådets arbejde er godkendt i byrådet.
  Rådet forventes, at mødes 2-3 gange årligt. Rådet er rådgivende overfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Udvalget for Vækst erhverv og Globalisering.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-12-2014, pkt. 171

  Anbefales.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 05-12-2014, pkt. 60

  Sagen udsættes til næste møde i udvalget den 27. februar 2015. Hermed får erhvervsrepræsentanterne mulighed for at drøfte sagen i deres respektive organisationer.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld - Dahl

  Økonomiudvalget, 10-12-2014, pkt. 564

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende Karim Arfaoui og Lars-Christian Brask.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 27-02-2015, pkt. 12

  Dansk Industri har meddelt, at de ikke ønsker at lade sig repræsentere i rådet, Dansk Erhverv har ikke meldt tilbage, mens Håndværksrådet er positiv. Udvalget godkender indstillingen under forudsætning af, at det lykkes at finde to virksomheder udover Håndværksrådets repræsentant, som kan repræsentere arbejdsgiversiden i udvalget.

  Økonomiudvalget, 04-03-2015, pkt. 87

  Anbefalet.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 86

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 87 Frigivelse af rådighedsbeløb - Cyklisthandlingsplanen 2015

  cyklisthandlingsplan_2015.pdf

  Pkt. 87

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Cyklisthandlingsplanen 2015

  Sagsnr. 264994 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb til Cyklisthandlingsplanen 2015 og prioritering af midlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til cyklisthandleplanen og
  2. midlerne prioriteres til cykelstier på Tingvej og Køgevej samt 2 minus 1 vej på Store Valbyvej og evt. Gundsølillevej og forberedelse af Campusstien

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Byrådet
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 3 mio. kr. i budget 2015 til cyklistplanen. Følgende projekter foreslås realiseret for de afsatte midler:
  - Cykelsti på Køgevej – sammenhæng med Musiconstien
  - Cykelstier på Tingvej – sammenhæng med Hedebostien
  - Forberedelse af Campusstien
  - Afstribning af 2 minus 1 vej på Store Valbyvej og evt. Gundsølillevej
  I det omfang at midlerne kan strækkes, vil der kunne gennemføres enkelte cyklistkampagner.
  Projekterne forventes udført igennem 2015 og færdiggjort primo november 2015. Undtaget er cykelsti på Køgevej, hvor projektering udføres i 2015 og anlæg vil blive færdiggjort medio 2016. Se detaljeret beskrivelse af projekterne i bilaget.
  Budgetforligspartierne ønsker at fremme cykelstierne langs Store Valbyvej og Gundsølillevej. Det er ikke muligt at etablere cykelstierne for de afsatte midler. Som alternativ til cykelstier på de to strækninger etableres 2 minus 1 vej, som vil forbedre cykelforholdene i området. Muligheder for stier på strækningerne præsenteres som budgetblokke i forbindelse med budget 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet beløbet er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 49

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Godkendt.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 122

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 87

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

 • Pkt. 88 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Omgangen etape 1

  Pkt. 88

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Omgangen, 1. etape

  Sagsnr. 267752 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den planlagte sti mellem Solopgangen øst og den nordlige rundkørsel på Trekroner Parkvej skal anlægges, så beboerne på Jernaldermarken får direkte adgang fra boligområdet mod både øst, dvs. Marbjerg, og vest, dvs. Trekroner vest og Himmelev via Marken og broen Kavalergangen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Omgangen, 1. etape.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Stien Omgangen forløber langs hele nordsiden af Boligområde B 28, Jernaldergården, hvorfra der er tre forbindelser til stien. På en del af strækningen er der placeret en rende til lokal afledning af regnvand langs med stien. Der er allerede ved byggemodningen etableret overgange i form af spang (små broer) fra B over renden 28 til Omgangen.
  Stien vil give bilfri adgang mod øst til både B 28 og til bebyggelserne langs Himmelev Bæk, dvs. B 27 og B 25. Mod vest vil 1. etape betyde bilfri adgang vestpå fra B 28 til den nordlige rundkørsel på Trekroner Parkvej. Når 2. etape anlægges, vil der blive bilfri adgang til Trekroner øst og Slæggerupvej.
  Stien anlægges som en trafiksti med belægning og belysning samt vintervedligeholdelse.
  Som en del af stien etableres en hegnsplantning. Den vil give tiltrængt læ til bebyggelsen på Jernaldergården og til den nye sti, og den vil på længere sigt give en fysisk adskillelse mod det kommende begravelsesområde nord herfor.
  Anlægsarbejdet forventes udført mellem april og november 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.900

  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 50

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 123

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 88

  Godkendt.
  Fraværende Birgit Pedersen.

 • Pkt. 89 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Grøn struktur etape 2

  Pkt. 89

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Grøn struktur, etape 2

  Sagsnr. 267817 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Det grønne område nord for Skademosegård og langs Skrænten skal anlægges som beskrevet i kortbilag 5, nr. 11, som aktivitetsbælte med græs og spredt beplantning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Grøn struktur, etape 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Grøn struktur, etape 1, har specielt omfattet tilplantning af de brede, øst-vestgående skovbælter i takt med boligudbygningen. Etape 2 omfatter aktivitetsområderne vest for Skademosegård og langs Skrænten.
  Arealerne, der indtil nu hovedsageligt har været under landbrugsmæssig drift, skal tilsås og tilplantes, så de kommer til at fremstå som naturområder ”overdrev” på samme måde som beskrevet for de tilgrænsende fælles friarealer i de tilgrænsende boligbebyggelser, pt. på Toppen.
  Umiddelbart vest for Skademosegård er det planlagt at indpasse bl.a. en mindre boldbane til brug for områdets børn. På de skrånende arealer mod Skrænten er det planlagt at etablere faciliteter, f.eks. vandudtag, til de dyrkningshaver, beboerne i området her kan etablere.
  Anlægsarbejdet forventes udført dels i april-maj og igen i september-november 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 51

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 124

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 89

  Godkendt.
  Fraværende Birgit Pedersen.

 • Pkt. 90 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Skrænten etape 5

  Pkt. 90

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Skrænten, etape 5

  Sagsnr. 267781 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den sidste sydlige del af Skrænten skal færdiggøres med belægninger, belysning og midterrabat, så vejen kan åbnes i sin helhed for færdsel til boligområderne langs Himmelev Bæk.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Skrænten, etape 5,
  2. der afsættes 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 og frem til afledt drift finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den nordlige del af Skrænten er færdiggjort til brug for bebyggelserne på B 27, dvs. Marken og Ageren.
  Den sydlige del af vejen frem til område B 25, Bækken og Ådalen, fungerer til ca. udgangen af april 2015 som byggepladsvej for grovbyggemodningen af B 25, Ådalen. Når dette arbejde er afsluttet, skal Skrænten færdiggøres således, at kørsel til byggepladserne på de 31 grunde på Bækken, der næsten alle er solgt, herefter kan foregå sydfra. Det betyder en øget trafiksikkerhed ved at adskille byggepladskørslen fra den almindelige trafik til B 27.
  Anlægsarbejdet på den sidste del af Skrænten forventes udført maj - oktober 2015.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen, da der ikke er afsat midler af til afledt drift i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -7.000
  Afledt drift:
  Afledt drift, udgifter
  -300 -500 -500

  Forværring af kassebeholdningen: 0 -300 -500 -500

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 52

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 125

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 90

  Godkendt.
  Fraværende Birgit Pedersen.

 • Pkt. 91 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Medgangen

  Pkt. 91

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner øst, Medgangen

  Sagsnr. 267740 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Den planlagte sti Medgangen mellem stien Solopgangen og den nye bro over Himmelev Bæk skal anlægges, så der skabes forbindelse fra specielt Skademosegårdområdet og det nye boligområde B 25 til den nordlige del af Trekroner vest.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Medgangen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Stien Medgangen anlægges som en grussti, der forløber gennem skovbæltet mellem boligområderne B 27 og B 25. Stien er et efterspurgt og bilfrit alternativ til vejene i området ved adgang til institutionerne på Skademosegård. Der er kun én krydsning af vejen Skrænten og den bliver sikret med en hævet flade, når Skrænten færdiggøres medio 2015. Stien vil desuden blive den direkte adgang til den nye bro over Himmelev Bæk for de nye beboere på Bækken i boligområde B 25.
  Anlægsarbejdet forventes udført mellem april og september 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000

  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 53

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 126

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 91

  Godkendt.
  Fraværende Birgit Pedersen.

 • Pkt. 92 Frigivelse af rådighedsbeløb - pulje til renovering af kulturfaciliteter

  Pkt. 92

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til renovering af kulturfaciliteter

  Sagsnr. 267117 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 til ny pulje for renovering af kulturfaciliteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af pulje til renovering af kulturfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2015 afsat 1 mio. kr. til etablering af ny pulje til renovering af kulturfaciliteter.
  Kultur- og Idrætsudvalget får på mødet i marts forelagt en sag med forslag til retningslinjer for den nye pulje. Hidtil har der kun været en pulje til renovering af idrætsfaciliteter. Retningslinjerne for denne danner udgangspunkt for den nye pulje på kultur- og fritidsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 49

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 128

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 92

  Godkendt.
  Fraværende Birgit Pedersen.

 • Pkt. 93 Anlægsbevilling - Musicon, Byggemodning 2015

  oekonomiskema.pdf

  Pkt. 93

  Anlægsbevilling - Musicon
  Byggemodning 2015

  Sagsnr. 217791 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Roskilde Festival Højskoles realisering i 2016-2017 samt mulighed for grundsalg til Mohocon i 2015, er der behov for ekstrabevilling til byggemodning på Musicon på 12,1 mio. kr. i 2015. Derudover søges 1,2 mio. kr. frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2015 vedrørende udgifter til ’Klare rammer for investeringer’ på Musicon. Beløbet fragår af kassebeholdningen.
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. i 2015 vedrørende udgifter til ’Rockmagneten og det omgivende kvarter’. Beløbet fragår kassebeholdningen.
  3. der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ’Rockmagneten og det omgivende kvarter’.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Festival Højskole er på vej til at blive en realitet i Hal 10 og med lærer- og elevboliger på Basgangen. Herudover er der udsigt til at Mohocon køber en grund i Basgangen og opfører ’Company House’ med udlejning til organisationer og erhvervslejemål.
  Den foreløbige tidsplan for byggeriet af højskolen lægger op til indvielse ved udgangen af 2017, og at første hold højskoleelever er i gang i januar 2018. Hvis det skal nås, er der behov for, at en række byggemodningsopgaver i Rockmagneten fremrykkes til 2015. Det drejer sig om anlæg af forsyningsledninger og ”råvej” på Basgangen og Bagtæppet, håndtering af og oprensning af forurenet jord på Højskolens grund, nedrivning af bygninger mellem Hal 10 og Hal 7, og endelig reetablering af forsyningsstik til eksisterende Musicon-bygninger og regnvandsløsninger som erstatning for de gamle, der ryddes under byggemodningen.
  Samlet set er der behov for yderligere 12,1 mio. kr. i 2015.
  Budgettet til løsning af disse opgaver er på nuværende tidspunkt indarbejdet i overslagsårene, og der vil derfor være tale om en fremrykning, der medfører, at der samtidig vil være en tilsvarende besparelse fordelt på årene 2016-2018
  Et alternativ til en forøgelse af byggemodningsomkostningerne i 2015, vil være en udskydelse af byggestart af Roskilde Festival i Højskolen fra 3. kvartal 2016 til 2017 og en udskydelse af Højskolens åbning fra januar 2018 til august 2018 eller januar 2019.

  Økonomi

  Se vedhæftede bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 05-03-2015, pkt. 61

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 127

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 93

  Godkendt.
  Fraværende. Birgit Pedersen.

 • Pkt. 94 Anlægsbevilling til ventilation på Gadstrup Skole

  Pkt. 94

  Anlægsbevilling til ventilation på Gadstrup Skole

  Sagsnr. 266241 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Gadstrup Skole har fået udarbejdet en indeklimarapport, der viser for høje CO2 målinger. Renoveringen af ventilationen vurderes til at koste 8 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. vedrørende udgifter til renovering af ventilation på Gadstrup Skole. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Gadstrup Skole har fået udarbejdet en indeklimarapport, der viser for høje CO2 målinger. For at sikre et bedre indeklima skal der ske en større renovering end det er muligt at håndtere indenfor vedligeholdelsesbudgettet.
  Gadstrup Skole består af fem blokke, og en gammel bygning fra 1964. Blok A blev PCB-renoveret i sommeren 2014, og i den forbindelse blev der etableret mekanisk ventilation i den blok. Indeklimarapporten viser et stort behov for mekanisk ventilation af de øvrige fire blokke. Et overslag fra et ingeniørfirma er på 8 mio. kr. for etablering af mekanisk ventilation i de fire blokke. Indeklimaet vil være sikret på Gadstrup Skole ved denne investering, på nær bygningen fra 1964.
  Den gamle bygning fra 1964 er i meget ringe stand, og skal vurderes særskilt. Bygningen huser børnehaveklasser, en specialklasse, psykolog og et af to skolekøkkener, og bygningen anvendes tilsyneladende mindre og mindre. Der bør foretages en vurdering af den samlede kapacitetsanvendelse af skolen, før der træffes beslutninger om renoveringer af bygningen fra 1964.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 8 mio. kr. i 2015, da beløbet ikke er afsat i budgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -8.000

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2015, pkt. 44

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Andersen (A)

  Økonomiudvalget, 18-03-2015, pkt. 129

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Byrådet, 25-03-2015, pkt. 94

  Godkendt.
  Fraværende Birgit Pedersen.

 • Pkt. 95 Orientering om beslutning om Sportsevent(Lukket)

 • Pkt. 96 Bidrag til udvikling af Vikingeskibsmuseet(Lukket)

 • Pkt. 97 Virksomhedsoverdragelse(Lukket)

 • Pkt. 98 Forureningsundersøgelse af grund med henblik på klargøring til salg(Lukket)

 • Pkt. 99 Køb af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 100 Køb af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 101 Salg af ejendom(Lukket)