You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 25, 2017 - 17:00
Sted: byrådssalen
 • Pkt. 247 Spørgetid

  Pkt. 247

  Spørgetid

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Indkomne spørgsmål

  Reglerne for spørgetid

  Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
  Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
  Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
  Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
  Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
  For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 247

  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 248 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 248

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 248

  Jakob Boisen (A) havde lovligt forfald. Anne-Dorte Nygaard var indkaldt som stedfortræder.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 249 Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Bilag_1_-_Oversigt_over_interviews_som_led_i_kortlaegningsarbejdet.pdf

  Pkt. 249

  Orientering om status for arbejdet med en styrket ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 14. juni 2017 at igangsætte et projekt, der sigter mod at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og mindske ledigheden blandt unge. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afdække, hvordan ungeindsatsen kan styrkes. Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, inden sagen behandles i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 14. juni 2017 godkendte byrådet en projektbeskrivelse om en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune. I den forbindelse blev der anmodet om en foreløbig status for arbejdet i oktober 2017.
  Arbejdet følger den godkendte tidsplan og siden juni 2017 har forvaltningen arbejdet på at indsamle viden og erfaringer fra en række af de mange aktører, der i dag er involveret i unge menneskers uddannelse og beskæftigelse i Roskilde kommune. Der er blandt andet gennemført ca. 35 interviews med en række unge i målgruppen, institutionsledere og medarbejdere tæt på de unge samt eksterne samarbejdspartnere i form af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Af bilag fremgår en oversigt over interviews som led i kortlægningsarbejdet.
  På baggrund af det hidtidige arbejde kan der overordnet nu peges på tre temaer, der blandt andet vil indgå i det videre analysearbejde:
  - Klarere ansvar hos folkeskolerne for unges progression og valg af ungdomsuddannelse
  - Tidligere hjælp til frafaldstruede unge
  - Overgange og organisering med den unges behov i centrum
  Frem mod årsskiftet gennemføres nærmere analyser af centrale områder og problemstillinger inden for unges uddannelse og beskæftigelse, herunder vedrørende organiseringen af de kommunale ungeindsatser og overgange mellem blandt andet grundskole og ungdomsuddannelse. Analyserne vil bygge på det gennemførte kortlægningsarbejde og vil trække på eksisterende forskning og rapporter fra vidensinstitutioner samt på erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Den 6. november 2017 afholdes et fagligt seminar for medarbejdere og ledere på området. Seminaret har til formål at udbrede viden om og udveksle erfaringer fra eksisterende indsatser rettet mod unges uddannelse og beskæftigelse.
  Kortlægnings- og analysearbejdet skal gøre det muligt at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i relevante fagudvalg og i byrådet i starten af 2018.
  Parallelt med forvaltningens arbejde forhandles der nationalt om en reform af de forberedende tilbud til unge, der ikke går direkte fra grundskolen eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men tager udgangspunkt i regeringens reformudspil fra maj 2017. Der tages hensyn til resultaterne af de igangværende forhandlinger i forvaltningens videre arbejde.
  I august 2017 har uddannelsesaktører i Roskilde og Lejre Kommuner indgået et uddannelsessamarbejde, der har som mål at skabe bedre veje for de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsessamarbejdet spiller positivt sammen med og tænkes ind i det videre arbejde frem mod en styrket ungeindsats i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 144

  Skole- og Børneudvalget, 03-10-2017, pkt. 129

  Godkendt.
  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 394

  Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 249

  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 250 Byrådets mødeplan 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 250

  Byrådets mødeplan 2018

  Sagsnr. 293096 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal vedtage mødeplanen for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Byrådets mødeplan for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Mødeplan for byrådet skal jf. Styrelseslovens § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten er der lavet et forslag, hvor møder i Byrådet lægges sidste onsdag i måneden med start kl. 17.00 således, at der tages hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt møde fri.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.
  Sag om mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018 forelægges fagudvalgene til vedtagelse i januar 2018. I bilaget hvor der står fagudvalg, skal der således tages forbehold for udvalgenes endelige beslutning.
  Fagudvalgenes januarmøde, fastlægges dog på udvalgenes konstituerende møde i december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 250

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 251 Boligpolitik

  Pkt. 251

  Boligpolitik

  Sagsnr. 298050 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget og i tillægsaftalen for budget 2018 indgår en række beslutninger og ønsker til en boligpolitik i social balance. I denne sag forelægges en procesplan for arbejdet med en sådan boligpolitik.

  Indstilling

  Det indstilles, at procesplanen for arbejdet med en boligpolitik i social balance godkendes, og at der foreløbig afsættes 0,5 mio. kr. af de midler, som er afsat i budget 2018 til boligpolitikken, til konsulentbistand i form af fx køb af specialstatistik m.v. til at understøtte arbejdet med boligpolitikken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget og i tillægsaftalen for budget 2018 indgår en række beslutninger og ønsker til en boligpolitik i social balance. Der er tale om, at tilvejebringelsen og udmøntningen af politikken vil strække igennem hele den kommende byrådsperiode. I første omgang skal der tilvejebringes et grundlag for arbejdet med boligpolitikken i form af en række screeninger af boligområder, akutliste mv. samt evaluering af den fremskudte beskæftigelsesindsats i Rønnebærparken og Æblehaven. Herudover skal der udarbejdes og godkendes et kommissorium for det videre arbejde med en boligpolitik i social balance. Nedenstående procesplan vedrører derfor først og fremmest arbejdet frem til slutningen af februar 2018, hvor der foreslås af holdt en minikonference om boligpolitikken.
  Forslag til procesplan.

  • 10. oktober 2017: Sag i ØU om procesplan for en boligpolitik i social balance.
  • Oktober-januar: Arbejde med screening af akutboligliste, herunder i forhold til hjemløse, screening af de tre mest udsatte boligområder samt screening for, hvor der kan ligge senior/ældreboliger. Der foretages endvidere en evaluering af den fremskudte beskæftigelses – og sundhedsindsats i Rønnebærparken/Æblehaven. Der ses endvidere på andre parametre, som har betydning for et boligområde, og der sammenlignes så vidt muligt med andre boligområder og landsplan.
  • ØU/direktionsseminar 25./26. januar 2018: Foreløbig drøftelse af de foretagne screeninger og evaluering samt drøftelse af perspektiverne for det videre arbejde med en boligpolitik. Drøftelse af udkast til kommissorium for en boligpolitik samt drøftelse af sammensætning af politisk følgegruppe, herunder eksterne repræsentanter (f.eks. boligselskab og politi) og borgere.
  • 7. februar 2018: Sag i ØU om nedsættelse af politisk følgegruppe samt godkendelse af kommissorium for arbejdet med en boligpolitik i social balance.
  • 26./27. februar 2018 Byrådsseminar. De udpegede eksterne repræsentanter i følgegruppen inviteres til at deltage. På seminaret (minikonferencen) drøftes de foretagne screeninger og evaluering og perspektiverne for det videre arbejde med en boligpolitik.

  Herefter regelmæssige møder i den politiske følgegruppe og arbejde med en boligpolitik i social balance, jf. budgetforliget og det udarbejdede kommissorium.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der må påregnes udgifter til ekstern konsulentbistand m.v. bl.a. til specialstatistik med henblik på at belyse beboersammensætningen i de udsatte boligområder. Det foreslås derfor, at der af de 5 mio. kr., der afsat til boligpolitikken i budget 2018, foreløbig reserveres 0,5 mio. kr. til en sådan bistand.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 397

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 251

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 252 Fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab

  Pkt. 252

  Fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 280692 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Implementering af den fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab er ved at være gennemført. Beredskabskommissionen har besluttet, at investeringer i den fælles vagtcentral på 2,4 mio.kr. skal finansieres af puljen til investeringer, som er en del af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning. Jf. fællesskabets vedtægter skal dette godkendes af interessentkommunerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af den fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab, finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Implementering af den fælles vagtcentral i Østsjællands Beredskab er ved at være gennemført. Beredskabskommissionen har besluttet, at investeringer i den fælles vagtcentral på 2,4 mio.kr. skal finansieres af puljen til investeringer, som er en del af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.
  Da det er en tillægsbevilling finansieret af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning skal Beredskabskommissionens beslutning jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunerne.
  Sammenlægningen af de tidligere vagtcentralsløsninger til en fælles vagtcentral hos Hovedstadens Beredskab har bidraget med en årlig besparelse på 1,2 mio.kr., der indgår i budgettet for Østsjællands Beredskab.

  Økonomi

  Tillægsbevillingen på 2,4 mio. kr. finansieres af Østsjællands Beredskabs egen kassebeholdning.
  Der forventes med udgangspunkt i regnskab 2016 og budgettet for 2017 en kassebeholdning i Østsjællands Beredskab ultimo 2017 på 6,1 mio. kr., og tillægsbevillingen indebærer en forværring af selskabets kassebeholdning, således, den forventes at udgøre 3,7 mio. kr. ultimo 2017.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 398

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 252

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 253 Bemyndigelse til at foretage vielser over kommunegrænse

  Pkt. 253

  Bemyndigelse til at foretage vielser over kommunegrænsen

  Sagsnr. 276447 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende tilladelse for giftefogeder fra andre kommuner til at foretage vielse over kommunegrænsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vielsesmyndigheder fra andre kommuner får generel tilladelse til at foretage borgerlige vielser i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Byråd besluttede den 16. december 2015 at give generel tilladelse til, at giftefogder fra andre kommuner kan foretage vielser indenfor Roskilde Kommunes grænser. Tilladelsen betyder, at vielsesmyndigheden i en anden kommune ikke skal anmode om en forhåndsgodkendelse fra Roskilde Kommune. Der var tale om en midlertidig forsøgsordning, som udløb den 1. august 2017, hvorefter ordningen skal evalueres.
  Der har i perioden været fra 1. januar 2016 til 1. august 2017 været 9 vielser i Roskilde Kommune foretaget af en vielsesmyndighed fra en anden kommune. Ordningen har i øvrigt fungeret tilfredsstillende og ikke givet anledning til bemærkninger.
  Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at tilladelsen gøres permanent. Det forudsættes, at den kommune, der ønsker at benytte tilladelsen, selv forestår hele sagsbehandlingen, både prøvelses- og vielsesmyndighedsopgaven, ligesom Roskilde Kommune fortsat gerne vil orienteres om vielserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 399

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 253

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 254 Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 (til høring)

  Forslag_til_tillaeg_9_til_Kommuneplan_2016.pdf

  Pkt. 254

  Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 (til høring)

  Sagsnr. 291623 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har konstateret, at der i en række rammeområder fejlagtigt optræder krav om kommuneplantillæg forud for lokalplanlægning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 - Justering af udvalgte rammer, sendes i offentlig høring fra den 30. oktober til den 27. november 2017, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har konstateret, at der er sket en fejl i et mindre antal rammeområder, hvor der er indskrevet et krav om tillæg til kommuneplanen før udarbejdelse af en eventuel lokalplan.
  Fejlen er opstået i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, hvor staten satte som betingelse, at det skal fremgå af rammer i det åbne land, at lokalplanlægning forudsætter et kommuneplantillæg.
  Imidlertid har en teknisk fejl betydet, at kravet også indgår i en række rammeområder, som ligger i byzone og/eller er udlagt til veldefinerede byformål, hvor der som udgangspunkt ikke er behov for at udarbejde et kommuneplantillæg. Der er tale om i alt 16 rammeområder.
  Der er tale om en mindre tilretning af redaktionel karakter, men idet der er igangsat lokalplanproces i to af de berørte rammeområder, skønnes det imidlertid for hensigtsmæssigt, at ændringen sker gennem et egentligt tillæg til kommuneplanen, så der ikke opstår tvivl om lokalplanlægningens juridiske holdbarhed.
  Grundet planændringens tekniske karakter anbefaler forvaltningen, at den offentlige høring reduceres til fire uger. Dette sker i henhold til ny planlov og byrådets beslutning den 30. august 2017, punkt 199, om kriterier for fastsættelse af høringsperioder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 25-10-2017, pkt. 432

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 254

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 255 Godkendelse af projekt 'Byg til vækst'

  Byg_til_Vaekst_-_Organisering_Kompatibilitetstilstand.pdf Byg_til_Vaekst_-_Mulig_samarbejdsmodel_paa_Sjaelland.pdf

  Pkt. 255

  Godkendelse af projekt 'Byg til Vækst'

  Sagsnr. 291048 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at indgå i et netværkssamarbejde med Køge og Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedets parter med udgangspunkt i byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsmodellen ’Byg til Vækst’ godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet på Sjælland er i vækst, og byggebranchen har i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft. Et styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan bidrage til at skabe adgang til denne arbejdskraft lokalt.
  I Roskilde, Køge og Holbæk Kommuner er der et ønske om at skabe vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling via uddannelse og byggeri. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle parter.
  Nedenfor beskrives forslag til samarbejdsmodel for et samarbejde ml. Roskilde, Køge, Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt de lokale arbejdsmarkedsparter. Samarbejdsmodellen er inspireret af netværkssamarbejdet ’Byg til Vækst’ på Fyn, hvor relevante parter har indgået et samarbejde, som understøtter et velfungerende regionalt arbejdsmarked og herigennem en bedre forudsætning for varig vækst i de enkelte kommuner.

  Formål med samarbejdet

  Samarbejdet har fire hovedformål, der omfatter erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet:
  - At sikre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kvalificeret arbejdskraft igennem vejledning og opkvalificering af nuværende og kommende medarbejdere
  - At formidle et positivt fokus på erhvervsuddannelserne blandt unge og dermed øge antallet af unge, der søger ind på - og gennemfører en erhvervsuddannelse
  - At øge antallet af lærepladser i byggebranchen
  - At skabe ordinære jobåbninger på private og offentlige byggepladser og derigennem få flere ledige i ordinært job

  Metode

  Hensigten er at strukturere et tre-benet netværk mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og byggeriet. Udgangspunktet for netværket er byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.
  Ved at samarbejde i et struktureret netværk, får de tre parter en unik viden om hinandens behov, og ikke mindst muligheden for at imødekomme og hjælpe hinanden med.
  For bygherrer og entreprenører gælder det behovet for at få kvalificeret arbejdskraft, både her og nu, men også i et langsigtet perspektiv at være konkurrencedygtige.
  For kommunerne gælder det, at jobcentrene kan levere arbejdskraft i form af vikariater i jobrotation, løntilskud eller ordinære ansættelser og eventuelt opkvalificere via uddannelsesinstitutionerne.
  De erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner kan gå i dialog med entreprenørerne om oprettelse af lærepladser og opkvalificering af arbejdskraften.
  På den måde sikres det, at entreprenørerne ikke mangler muligheder for kvalificeret arbejdskraft, byggeprojekter færdiggøres til tiden, jobcentrene hjælper ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og de unge i erhvervsuddannelse har øgede chancer for at få en læreplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-10-2017, pkt. 139

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 402

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 255

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 256 Råstofindvinding ved Hedebo

  Teknisk_hoeringssvar_til_ansoegning_om_raastofindvinding_Hedebo_25._august_2017.pdf Tegning_med_areal_for_ansoegning_om_gravetilladelse._22._maj_2017.pdf Ansoegning_om_gravetilladelse_Hedebo._ss._juni_2017.pdf VVM_anmeldelse_Hedebo._22._juni_2017.pdf

  Pkt. 256

  Råstofindvinding ved Hedebo

  Sagsnr. 294670 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om råstofindvinding vest for Hedebos grusgrav med adgang fra Roskildevej 68, Tune. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til regionen om råstofansøgning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har fremsendt VVM-screening og ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 12b, 40 og 2r Vindinge By, Vindinge samt del af 63b Tune By, Tune, som dels ligger i Greve og dels i Roskilde Kommune. Råstofindvindingen skal ske på arealet vest for Hedebos grusgrav nordøst for Tunevej ved Løkkevej 10 og Herredsfogedvej 7.
  Regionens høringsfrist er d. 1. september 2017, hvorfor forvaltningen har fremsendt høringssvar med forbehold for Byrådets godkendelse. Høringssvaret peger bl.a. på følgende forhold.
  Arealerne ejes af Nymølle Stenindustrier og I/S Hedeland og udgør ca. 6 ha. Det forventes, at indvindingen tager 10 år og vil foregå i perioden fra 2018-2027. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 100.000 m3. Der graves kun til kote 35, som ligger 2 meter over grundvandsspejlet. Da der ikke søges om indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet, vurderes dette uproblematisk ifht. grundvandsressourcen.
  Tilkørslen til råstofgraven vil ske via del af matrikel 63b beliggende Roskildevej 68 i Greve kommune. Der etableres jordvolde for støjafskærmning langs Løkkevej og på en del af det sydlige areal ud mod Tunevej/Herredsfogedvej. Jordvolde/udgravninger må ikke placeres nærmere end 3 meter fra skel til offentlig vej.
  Der placeres mandskabspavillon i den østlige del af graveområdet. Dette kræver, at kommunen indledningsvist udarbejder en landzonetilladelse.
  Arealet ligger i I/S Hedelands interesseområde. Reetableringen foretages med henblik på, at arealet på sigt kan indgå som en del af Hedeland. Reetableringen er beskrevet som en dyb grav, med en stejl skrænt mod nord til digesvaler, og en terrænbearbejdning, som giver en naturlig sammenhæng med den allerede reetablerede grusgrav mod øst. Denne reetablering ligger i fin tråd med den øvrige oplevelse af Hedelands landskab på dette sted. Etablering af stier, som binder arealet sammen med Hedelands øvrige stinet skal aftales nærmere med I/S Hedeland, når der reetableres. Samlet set vurderes dette som hensigtsmæssigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 154

  Anbefales.
  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 403

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 256

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 257 Efterbehandling Vindinge grusgrav

  Teknisk_hoeringssvar_til_ansoegning_om_aendring_af_efterbehandlingsplan_for_Vindinge_Grusgrav_Oernemosevej_26_Vindinge._7._september_2017.pdf Tegning_S02A_Hedeland_naturpark._Efterbehandlingsplan_HCS_grusgrav_matr._nr._22a.pdf Supplerende_bemaerkninger_hoeringssvar_Oernemosevej_26.pdf

  Pkt. 257

  Efterbehandling Vindinge grusgrav

  Sagsnr.295869 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om ændring af efterbehandlingsplan for Vindinge Grusgrav ved Ørnemosevej 26. Grusindvindingen afsluttes, og I/S Hedeland ønsker, at intern parkering og vej bevares.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til regionen om ændring af efterbehandlingsplan godkendes, jf. bilag 1, 2 og 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  HCS A/S Transport & spedition ejer Vindinge Grusgrav og skal senest den 1. maj 2018 have afsluttet råstofgravningen. I/S Hedeland ønsker om muligt at købe ejendommen efter endt gravning, men der er andre mulige købere.
  Regionens høringsfrist er den 15. september 2017, hvorfor forvaltningen har fremsendt høringssvar med forbehold for Byrådets godkendelse. Høringssvaret peger bl.a. på følgende relevante forhold.
  I den gældende slutretableringsplan skal HCS, når råstofgravningen er afsluttet, fjerne alle interne veje og arealer, opbygget af tilkørte mursten, tegl og brokker.
  Den ansøgte ændring af slutretableringsplanen skyldes, at I/S Hedeland ønsker at bevare de midlertidige veje, og midlertidige arealer med henblik på, at bilister får en større indgang til Hedeland tættere på Roskilde.
  Der er adgang til arealet fra Vindingevej over matr. nr. 15a. Overkørsel mod Vindingevej kan, hvis vejbredden reduceres, gøres permanent som fremtidig ny adgang til Hedeland. Hvis ikke vejanlægget over matr. nr. 15a opretholdes som adgang til Hedeland, fastholdes aftale om Vindingevejs tilbageførelse til oprindeligt.
  Det ansøgte indeholder et permanent plateau på 6000 m2 placeret nordligt i graven og afspærret med bom, som åbnes for arrangementer, fx. løb, ca. 1-5 gange om året. Der søges også om permanent parkeringsarealet på 4000 m2, på nordøstlige side af graven med plads til 60 biler. Behovet er dog normalt kun 3-10 p-pladser.
  Arealet ligger i sårbart område indenfor grundvandsdannende opland og indvindingsopland for flere kildepladser og vandværker.
  Forvaltningen kan tilslutte sig det ansøgte under forudsætning af, at det dokumenteres ved analyser, at de midlertidig tilkørte betonbrokker er uforurenede, og at der er bomme ved plateau og del af parkeringsareal, så potentiel forurening fra motorkøretøjer minimeres af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-10-2017 pkt. 155

  Anbefales.
  Fraværende: Thomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 404

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 257

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 258 Godkendelse af Udviklingsplan for Hedeland

  Baggrundsnotat_til_moedesag_Godkendelse_af_Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_uden_bilag.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_uden_bilag_til_skaermlaesning.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_Bilag_1_Oplevelseskoncepter.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_Bilag_2_Overslag.pdf

  Pkt. 258

  Godkendelse af Udviklingsplan for Hedeland

  Sagsnr. 274744 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner har i perioden 2015-17 samarbejdet med I/S Hedeland om en ny udviklingsplan for Hedeland. Udviklingsplanen har været fremlagt Hedelands bestyrelse i september 2017 og denne er godkendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udviklingsplan for Hedeland 2017-2013 godkendes
  2. realisering af udviklingsplanen påbegyndes inden for rammerne af det fælleskommunale selskab I/S Hedeland
  3. der igangsættes en tværkommunal indsats mellem Greve, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner for at skaffe medfinansiering af udviklingsplanens store åbningstræk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde 8. juni 2016, punkt 318, Vision for Hedeland og herunder, at visionen skulle danne grundlag for det videre arbejde. På baggrund af parallelopdrag er der udarbejdet en udviklingsplan for de tre ejerkommuner.
  Udviklingsplanen udgør en visionær og ambitiøs ramme til glæde for nuværende og fremtidige besøgende. Der sættes samtidigt retning for udviklingen af faciliteter og oplevelser i Hedeland, som kan understøtte kommunale kerneydelser i form af rum for læring, bevægelse og foreningsliv.
  Planen peger på behovet for at tilføre midler til Hedeland, og at sekretariatet udvides med kompetencer, der kan understøtte arbejdet med Udviklingsplanen. Med denne sag tages der ikke stilling til fremadrettet organisering og finansiering af indsatser.
  Det anbefales, at der arbejdes for en realisering af åbningstræk, som markerer igangsætningen af udviklingsplanen. På den lange bane kan der arbejdes for etableringen af stiforløbet Horndrageren, Besøgs- og læringscenter og videreudvikling af naturlegepladsen. I forhold til finansiering af disse tiltag kan muligheder for fundraising undersøges.
  På den korte bane kan der arbejdes med at udbrede kendskabet til Hedeland gennem allerede eksisterende større brugergrupper. Ved at forbedre allerede eksisterende faciliteter, etablere mindre nye anlæg som fx shelters, MTB-spor, store hundeskove og gøre oplevelsen af Hedeland lettere tilgængelig fx ved hjælp af skiltning, informationstavler, loops og grejbank vil brugerne få en forbedret oplevelse og dele denne fx på sociale platforme. Herudover skal arbejdet med en brandplatform give Hedeland en klar identitet udadtil, så også foreninger og kommercielle aktører kan brande Hedeland.
  De tre kommuner understøtter arbejdet med udviklingen af Hedeland i første omgang i forhold til udarbejdelsen af handleplaner for den videre udvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I/S Hedeland modtager et årligt tilskud fra de tre ejerkommuner. Med godkendelse af udviklingsplanen er der ikke afsat yderligere midler til udvikling af Hedeland.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 208

  Ad 1.: Udviklingsplanen for Hedeland 2017-2030 anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.
  Ad 3.: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 406

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 258

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 259 Nedlæggelse af del af Kamstrupsti som færdselsareal

  Kortbilag_Kamstrupsti.pdf

  Pkt. 259

  Nedlæggelse af del af Kamstrupsti som færdselsareal

  Sagsnr. 295114 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med anlæg af Kamstrupstien, skal en del af den eksisterende sti nedlægges og udgå som færdselsareal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at stien nedlægges og udgår som færdselsareal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af Kamstrupstien er flyttet til ny placering på Dyrskuepladsen mellem Poppelgårdsvej og Kamstrupvej.
  Den nordlige del er udlagt som privat fællesvej, og er adgangsgivende til ejendommene Kamstrupsti nr. 8 til 20 og opretholdes som privat fællesvej.
  Den del af stien, der er udlagt som offentlig, skal derfor nedlægges i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser i lovens § 15 og kap.11.
  Kommunalbestyrelsen skal tage bestemmelse om, at vej/stiarealet skal nedlægges, og at det skal udgå som færdselsareal. Det omhandlede areal fremgår af vedhæftede kortbilag. Den øvrige del af stien omlægges administrativt i overensstemmelse med delegation fra Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 209

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 407

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 259

  Godkendt.
  Fraværende. Jakob Boisen.

 • Pkt. 260 Udlæg af nyt stiareal - forlagt Kamstrupsti

  Kortbilag_-_Kamstrupsti_ny_liniefoering.pdf

  Pkt. 260

  Udlæg af nyt stiareal - forlagt Kamstrupsti

  Sagsnr. 295114 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Kamstrupsti er i den nordlige ende blevet flyttet mod vest på Dyrskuepladsen. Syd for Dyrskuepladsen flyttes stien, således at hele strækningen kommer til at ligge på kommunal ejendom. Stien forudsættes optaget som offentlig sti i hele udstrækningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. stien udskilles af matriklen
  2. stien optages som offentlig sti.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jf. Lokalplan 538 flyttes den nordlige del af Kamstrupsti til en placering mod vest på Dyrskuepladsen. Syd for Dyrskuepladsen har den gamle Kamstrupsti været delvist beliggende på private arealer, og dette er nu ændret, således at stien i hele sin udstrækning ligger på kommunal jord. Dette arbejde er nu udført, og stien er klar til ibrugtagning.
  Byrådet skal beslutte i overensstemmelse med § 15 i vejloven hvilke stier, der skal optages som offentlige. Den flyttede sti – Kamstrupsti - har en betydning for den almene sti-trafik, hvorfor stien bør optages som offentlig sti. Efter § 60 skal offentligt vej/sti-areal udskilles af matriklen og tildeles vejlitra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da drift omkostningerne fra den gamle Kamstrupsti videreføres på den nye sti.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 210

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 408

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 260

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 261 Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. praksisnær læring i hjemmeplejen

  Pkt. 261

  Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. praksisnær læring i hjemmeplejen

  Sagsnr. 295412 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til praksisnært kompetenceløft i regioner og kommuner blevet tildelt 530.940 kr. til praksisnær læring i hjemmeplejen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 530.940 kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet slog i juli en pulje op vedr. praksisnær kompetenceløft på demensområdet i regioner og kommuner. Roskilde Kommune har den 8. september 2017 modtaget tilsagn om 530.940 kr. til udmøntning i projektperioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019.
  Kompetenceløftet har i Roskilde Kommune til formål at højne den faglige kvalitet af hjemmeplejens indsatser til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende samt øge livskvaliteten hos personer med demens og deres pårørende. I projektet er der fokus på at skabe et bredt, tværfagligt og praksisnært kompetenceløft hos medarbejderne i hjemmeplejen, styrke specialistviden hos demensnøglepersoner, styrke den faglige ledelse i hjemmeplejen samt skabe et læringsmiljø, hvor eksisterende viden kan blive omsat til praksis i de daglige arbejdsgange.
  Der er fra ministeriet side krav om egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 246.394 kr.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 530.940 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet. Egenfinansieringen er finansieret indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 153

  Anbefales.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 409

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 261

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 262 Indtægts- og udgiftsbevilling til indsats mod højresvingsulykker på Rørsangervej/Klosterengen

  Skitse_af_gennemfoert_fortov_og_cykelsti_paa_Roersangervej.pdf

  Pkt. 262

  Indtægts- og udgiftsbevilling til indsats mod højresvingsulykker på Rørsangervej/ Klosterengen

  Sagsnr. 296050 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Vejdirektoratet har på baggrund af en ansøgning fra Roskilde Kommune bevilliget 130.000 kr. til indsats mod højresvingsulykker i krydset Rørsangervej/ Klosterengen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. i 2017 til indsats mod højresvingsulykker med cyklister i krydset Rørsangervej/ Klosterengen, samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet har den 13. september 2017 bevilget 100 % finansiering til anlæg af et gennemført fortov og cykelsti på tværs af Rørsangervej ved Klosterengen. Således vil Rørsangervej fremover være en overkørsel, hvor bilister er tvunget ned i hastighed ved svingbevægelser ind på og ud fra Rørsangervej, jf. bilaget. Dette tiltag kan erfaringsmæssigt nedsætte risikoen for ulykker, hvor cyklister og knallerter bliver påkørt.
  Der er i de seneste fem år registreret i alt 4 ulykker på stedet. 3 ulykker hvor en bil har påkørt en cyklist samt én ulykke, hvor en bil har påkørt en knallert.
  Det er et krav for at få udbetalt støtten fra Vejdirektoratet, at tiltaget etableres i 2017 og at der indsendes regnskab inden årets udgang.
  Projektet forventes startet: oktober 2017
  Projektet forventet afsluttet: november 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune får finansieret 130.000 kr. af Vejdirektoratets pulje, hvilket vil dække 100 % af udgiften til tiltaget.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 214

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 410

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 262

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 263 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2017

  Pkt. 263

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2017

  Sagsnr. 282630 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse, af det i budget 2017, afsatte rådighedsbeløb til ”Kulturstrøg 2017” på 1 mio. kr. Beløbet skal bruges til belysning af Kulturstrøget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøg i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Belysningen skal spille en afgørende rolle i at lede de besøgende igennem Kulturstrøget, og der er derfor indgået samarbejde med en lysdesigner. Lys kan trække folk til byen med events og oplevelser i nuet – hvor Kulturstrøget allerede er aktivt med “Lysfesten”. Det handler ikke kun om mere lys, men om bedre lys. Denne følelse bliver til en generel egenskab ved området - også i dagslys.
  Forvaltningen anbefaler et fleksibelt lysanlæg bestående af kabelfri LED spots, som kulturinstitutionerne selv kan håndtere. Det fleksible og mobile lysanlæg giver et gennemgående personligt udtryk, der gør de forskellige arrangementer unikke i måden brugeren vælger spotsnes placering, farver, spredning samt intensitet på. Kulturinstitutionerne har deltaget i processen med udvikling af belysningsforslaget. Spotsne kan styres med en app, der giver mulighed for at sætte forskellig farver og lysintensitet. Dertil giver linser mulighed for forskellige lysfordelinger, hvis man ønsker at belyse eksempelvis en facade, søjle, scene el. lign. Lyset kan også styres centralt trådløst med en lyscomputer med fadere for farve og intensitet eller forudindstillede temaer, der gemmes i hukommelsen. Udover det fleksible lysanlæg, vil udvalgte gavle, porte eller træer få en mere permanent lyssætning.
  Belysning af kulturstrøget er en del af det interregionale belysningssamarbejde Lighting Metropolis, der samler Region Hovedstaden, Region Skåne, virksomheder og videns-institutioner om at udvikle, teste og demonstrere de bedste løsninger inden for smart belysning.
  Projektet forventes startet: Oktober 2017
  Projektet forventet afsluttet: September 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 215

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 411

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 263

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 264 Anlægsregnskab - Busfremkommelighed +Way

  Pkt. 264

  Anlægsregnskab - Busfremkommelighed +Way

  Sagsnr. 293796 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Busfremkommelighed +Way.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 24. april 2013, punkt 104, givet en nettoanlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til busfremkommelighed +Way på linje 202A. Der er tale om en samlet udgiftsbevilling på 4.616.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.306.000 mio. kr. (puljemidler fra Trafikstyrelsen).
  Udgiftsbudgettet på 4.616.000 kr. er overholdt og regnskabet ender med et mindreforbrug på 411.370 kr. mens der på indtægtssiden er en samlet mindreindtægt på 203.686 kr.
  Mindreforbrug og –indtægt skyldes et gunstigt entrepriseudbud.

  Økonomi

  Sagen medfører netto en forbedring af kassebeholdningen på 207.684 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 216

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 412

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 264

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 265 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, trafikløsning

  Pkt. 265

  Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, trafikløsning

  Sagsnr. 282955 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge Bymidte, trafikløsning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. marts 2014, punkt 192, givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. samt den 29. januar 2015, punkt 13, givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til trafikløsninger i Jyllinge.
  Anlægsbevillingen er blevet brugt til at udarbejde Trafikplan for Jyllinge, etablering af foranstaltninger i Bygaden og ombygning af krydset Bygaden – Møllevej - Nordmarksvej samt delfinansiering af ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej – Lindegårdsvej – Baunegårdsvej.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 4.300.364 kr., hvilket giver et merforbrug på 364 kr.

  Økonomi

  Der er et samlet regnskabsforbrug på 4.300.364 kr. på projektet. Projekt Jyllinge Bymidte, trafikløsning forsætter de kommende år, og der har mellem dette og det efterfølgende projekt været en overførsel af et forbrug på 25.215 kr. Derfor medfører sagen en positiv kasseeffekt på 25.215 kr. i 2017, svarende til det overførte forbrug, da der ikke er afsat et rådighedsbeløb i 2017, og forbruget på 25.215 kr. er fragået kassebeholdningen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 217

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 413

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 265

  Godkendt.
  Fraværende Jakob Boisen.

 • Pkt. 266 Anlægsregnskab - Byggemodning besparelse

  Pkt. 266

  Nedjustering af Anlægsbevilling vedr. Trekroner B27

  Sagsnr. 296459 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Som følge af udbud på Trekroner B27 nedjusteres anlægsbevillingen med 1,238 mio. kr. Besparelsen i forbindelse med udbuddet anvendes til at udmønte den i Budget 2016 vedtaget besparelse på 2 mio. kr. vedr. byggemodning generelt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsbevillingen for Trekroner B27 etape 2 nedskrives med 1,238 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som følge af et udbud, kan den samlede anlægsbevilling for Trekroner B27 nedskrives med 1.237.635 kr. Det foreslås, at besparelsen på 1.237.635 kr. anvendes som led i udmøntningen af den i Budget 2016 vedtaget besparelse på 2 mio. kr. vedr. byggemodning generelt.
  Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2016 en samlet besparelse på byggemodningsomkostninger på 2,0 mio. kr. Besparelsen blev overført til 2017, da besparelserne skulle findes i projekter, der ikke var endeligt afsluttede i 2016.
  Forvaltningen forslår, at besparelsen på 2 mio. kr. udover nedskrivning af anlægsbevilling vedr. Trekroner B27 på 1.237.635 kr. findes ved overførsel af overskud fra følgende sager: Skrænten, etape 4, og Skrænten, etape 5, hvor der er opnået en samlet netto besparelse på kr. 687.711 kr., samt Trekroner B21, etape 4, hvor der er opnået en samlet besparelse på 74.654 kr.
  Projektet vedr. Trekroner B27 regnskabsaflægges dog først endeligt i 2018 efter 1. års gennemgang.
  Den samlet besparelse på 2 mio. kr. vedtaget i Budget 2016 er ved denne sag, samt anlægsregnskab for henholdsvis Trekroner B21, Skrænten etape 4 samt Skrænten etape 5 fuldt udmøntet.

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (besparelse) -2.168
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -930
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, (nedjustering af udgifter) 1.238
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 218

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 414

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 266

  Godkendt.
  Fraværende Jakob Boisen.

 • Pkt. 267 Anlægsregnskab - Skrænten, etape 4

  Pkt. 267

  Anlægsregnskab - Skrænten, etape 4

  Sagsnr. 295814 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skrænten, etape 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. maj 2013, punkt 133, givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af 4. etape af stamvejen Skrænten.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.172.099 kr., hvilket giver et merforbrug på 1.172.099 kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med Skrænten, Etape 5, der har et mindreforbrug på 1.858.881 kr.
  Etape 4 og 5 er udført samtidig af samme entreprenør under en samlet entreprise.

  Økonomi

  Merforbruget er overført, således at der i 2017 er et negativt rådighedsbeløb på
  -1.171.170 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et merforbrug på
  -1.171.170 kr. i 2017. I forhold til det samlede merforbrug på 1.172.099 kr. betyder det, at 929 kr. er fragået kassebeholdningen i 2016.
  Sagen skal ses i sammenhæng med Skrænten, etape 5, der medfører et mindreforbrug på 1.858.881 kr. Netto medfører de to projekter et mindreforbrug på 687.711 kr.
  Det samlet mindreforbrug for begge etaper på 687.711 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 219

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 415

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 267

  Godkendt.
  Fraværende Jakob Boisen.

 • Pkt. 268 Anlægsregnskab - Skrænten, etape 5

  Pkt. 268

  Anlægsregnskab - Skrænten, etape 5

  Sagsnr. 295816 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skrænten, etape 5.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 90, givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til etablering af 5. etape af stamvejen Skrænten.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.141.119 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.858.881kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Skrænten, Etape 4, der har et merforbrug på 1.171.170 kr.
  Etape 4 og 5 er udført samtidig af samme entreprenør under en samlet entreprise.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.858.881 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1.858.881 kr.
  Sagen skal ses i sammenhæng med Skrænten, etape 4, der medfører et merforbrug på 1.171.170 kr. Netto medfører de to projekter et mindreforbrug på 687.711 kr.
  Det samlet mindreforbrug for begge etaper på 687.711 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 220

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 416

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 268

  Godkendt.
  Fraværende Jakob Boisen.

 • Pkt. 269 Anlægsregnskab - Trekroner B21, etape 4

  Pkt. 269

  Anlægsregnskab - Trekroner B21, etape 4

  Sagsnr. 293941 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B21, etape 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 17. juni 2015, punkt 193, givet en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. til etablering af 4. etape af vejen Toppen, samt stien Tankegangen fra Kirkegangen til Toppen.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.075.345 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 74.654 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 74.654 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 74.654 kr.
  Mindreforbruget på 74.654 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 221

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 417

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 269

  Godkendt.
  Fraværende Jakob Boisen.

 • Pkt. 270 Anlægsbevilling - Lindenborgvej udvidelse af vejadgang

  Pkt. 270

  Anlægsbevilling - Lindenborgvej udvidelse af vejadgang

  Sagsnr. 298078 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. til etablering af vejadgang fra Lindenborgvej til erhvervsvirksomhederne, der i dag har adgang fra Lynghøjen i Svogerslev. Adgangen sker ved udvidelse af eksisterende bussluse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. i 2017 til etablering af vejadgang fra Lindenborgvej i Svogerslev. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har arbejdet med en udvidelse af busslusen ved Lindenborgvej til en kombineret højresvingsbane og buslomme. Med udvidelsen vil de erhvervsvirksomheder, der i dag benytter Lynghøjen som adgangsvej, fremover kunne anvende Lindenborgvej.
  Der er givet tilsagn til projektet fra både politiet og Movia. Forvaltningen forventer ligeledes, at der i nær fremtid kan indgås aftale med grundejeren om en servitutændring, så vejudvidelsen kan udføres på grunden. Projektet forventes derfor at kunne etableres i efteråret 2017 med etablering af grovvej. Slidlag kan blive udskudt til slutningen af foråret 2018.
  Projektet forventes startet: november 2017
  Projektet forventet afsluttet: juni 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 270.000 kr. i 2017.
  I budget 2018, som behandles i byrådet den 11. oktober, forventes afsat 5,0 mio. kr. (2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019) til Trafik i Svogerslev. Der foreslås, at der ved ansøgning om frigivelse af midlerne i 2018 tages højde for, at der allerede er bevilget 270.000 kr. i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -270
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -270
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -270

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 227

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 418

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 270

  Godkendt.
  Fraværende Jakob Boisen.

 • Pkt. 271 Ligestillingsredegørelse 2017

  Roskilde_Kommunes_ligestillingsredegoerelse_2017.pdf Totalrapport_ligestillingsredegoerelse_2017.pdf

  Pkt. 271

  Ligestillingsredegørelse 2017

  Sagsnr. 297854 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Hvert andet år (ulige år) skal kommunen indberette ligestillingsredegørelsen, som omhandler ligestilling på personaleområdet, ligestilling i råd, udvalg og nævn samt ligestilling i kerneydelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hermed forelægges Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet inden den 1. november 2017.
  Redegørelsen er tredelt, således at indberetningen omfatter ligestilling på personaleområdet, ligestilling i råd, udvalg og nævn samt ligestilling i kerneydelser.
  Ift. ligestilling på personaleområdet ses, at værdien af en balanceret kønsfordeling ikke undervurderes. En del afdelinger i kommunen er præget af kvinde- eller mandefag og flere påpeger et ønske om at rekruttere flere af det modsatte køn, men ikke på bekostning af, at det er den bedst egnede, som får tilbudt jobbet. Vigtigst er, at borgerne er tilfredse med de ydelser, de skal have leveret.
  I redegørelsen ses endvidere, at de politisk udpegede medlemmer i råd, nævn og udvalg hovedsagligt er mænd med undtagelse af Børne- og Ungeudvalget og Ældrerådet.
  I Roskilde Kommune opleves en stadig øget opmærksomhed på ligestilling i kerneydelser. I redegørelsen ses, at flere afdelinger påpeger, at det i arbejdet med kerneydelserne også er vigtigt at arbejde med fokus på køn. Aktiviteter skal både være tilstrækkeligt brede, men også kunne tilpasses en borgergruppes behov.
  Eksempler på arbejdet med ligestilling kan ses i bilaget Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2017.
  Forud for besvarelsen af redegørelsen har forvaltningen udarbejdet et spørgeskema, som er sendt ud i organisationen i direktør-, chef- og ledernetværket. Dette spørgeskema danner grundlag for svarene i ligestillingsredegørelsen. En totalrapport for spørgeskemaet er udarbejdet og vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 382

  Anbefales.
  Et flertal i Økonomiudvalget ønsker en sag der forklarer hvorfor afdelingerne nævner at der ikke er arbejdet med ligestilling i rekrutteringen. Det undersøges hvad andre kommuner gør for at fremme ligestillingen, samt hvilke samarbejdsparter, der kan peges på i forhold til ligestilling f.eks. uddannelsesinstitutioner.
  Merete Dea Larsen (O) ønsker alene at få svar på spørgsmålene omkring hvorfor afdelingerne ikke arbejder med ligestilling.
  Birgit Pedersen (F) anbefaler redegørelsen.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og bemærker "teknisk har vi generelt ikke noget at udsætte, men redegørelsen udviser, indholdsmæssigt, at vi i Roskilde Kommune generelt gør for lidt og at engagementet på området er for slapt. Vores manglende godkendelse er dermed et signal om, at vi som politikere skal tage initiativer."

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 271

  Et flertal godkender Økonomiudvalgets flertalsindstilling.
  F anbefaler redegørelsen.
  O ønsker alene at få svar på spørgsmålene omkring hvorfor afdelingerne ikke arbejder med ligestilling.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 272 Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_654_for_boliger_ved_Retten_i_Roskilde_til_hoering.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_3_til_hoering.pdf

  Pkt. 272

  Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (til høring)

  Sagsnr. 285421 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 654 og tillæg 3 til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre etageboligbyggeri på arealet ved siden af Retten i Roskilde.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde og kommuneplantillæg 3 godkendes til offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2017, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 97, igangsættelse af udarbejdelse af tillæg 3 til Kommuneplan 2016, samt at der udarbejdes et forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde. På baggrund af 11-punktsprogrammet har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  Kommuneplantillægget skal sikre mulighed for bebyggelse i op til 6 etager, en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 80 m2 etageareal, samt at udendørs opholdsarealer udgør mindst 45 % af bygningens etageareal.
  Lokalplanforslagets formål er at sikre, at området kan bebygges med en karrébebyggelse i op til 6 etager og med en bebyggelsesprocent på 70. Formålet med planen er desuden, at der sikres gode forhold for gående og cyklister. Derfor skal der anlægges cykelparkering svarende til 4 pladser pr. bolig for boliger over 50 m2 og 2 pladser pr. bolig for boliger under 50 m2. Der skal sikres plads til i alt 116 p-pladser på egen grund, og der skal parallelt med lokalplanen tinglyses en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne i området.
  Lokalplanens formål er desuden at sikre, at bebyggelsen tilpasses omgivende bygningers skala, og at bygningens facade ud mod omgivelserne fremstår med en detaljering i murværket for at skabe en smuk bebyggelse. Da området er støjbelastet af trafik fra vej og jernbane, vil de primære opholdsarealer være i det indre gårdrum samt på tagterrassen, der skal skærmes med glasværn. Altaner ud mod vej og jernbanen vil være belastet af støj og medregnes ikke som en del af opholdsarealerne.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagenes indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 205

  Ad 1: Anbefales. Der er tale om en konkret vurdering i den foreliggende sag og ikke en almindelig praksis med hensyn til bebyggelsesprocent.
  Ad 2: Udvalget anbefaler, at der skal afholdes borgermøde.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og ønsker følgende mindretalsudtalelse udsendt:
  "Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og den medfølgende lokalplan med følgende to begrundelser:
  1: Vi finder dels, at en bebyggelsesprocent på 70 er alt for høj, og at et byggeri i 6 etager vil virke alt for voldsomt i området.
  2: Området er i dag sammen med Roskilde Ring, et af de sidste grønne områder lige syd for banen, og det ønsker Enhedslisten at opretholde.”

  Økonomiudvalget, 10-10-2017, pkt. 405

  Anbefales. Der sendes en invitation til lokale hjemløseorganisationer om borgermødet.
  Henrik Stougaard (Ø) følger Jonas Bejer Paludans mindretalsudtalelse fra Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet)

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 272

  Godkendt.
  O tager forbehold.
  Ø følger Ø's mindretalsudtalelse fra Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende. Jakob Boisen. Lars Lindskov (C) grundet inhabilitet.

 • Pkt. 273 Anmodning om optagelse af sag om kommunens integrationsindsatser

  Pkt. 273

  Anmodning om optagelse af sag om kommunens integrationsindsatser

  Sagsnr. 298630 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag på Byrådets dagsorden om kommunens integrationsindsatser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) ønsker følgende sag på dagsordenen:
  ”Dansk Folkeparti finder det aktuelt at det nye byråd kan danne sig et overblik over samtlige tiltag kommunen har igangsat som integrationsindsatser. Der har efterhånden længe fra Christiansborgs og flere eksperters side været en bred enighed om at den hidtidige integrationsindsats har fejlet. Det er her i kommunerne vi har et ansvar for at sikre at skattekronerne anvendes fornuftigt og for at indsatserne virker efter hensigten.
  Vi ønsker på den baggrund, at forvaltningen udarbejder en rapport over samtlige indsatser på tværs af fagområder der kort beskriver de enkelte initiativer, deres formål, deres opstart, økonomi m.m. og vurdering af hvorvidt indsatsen står mål med effekten.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 273

  Ø stillede følgende ændringsforslag, “Med det formål at give det nye Byråd den bedste start, udarbejder Fagudvalgene 1) et overblik over, hvilke fokusområder, der generelt har været arbejdet med i byrådsperioden og 2) hvilke konkrete indsatser, der er i gang og forventes fortsat i den nye byrådsperiode. Det markeres, hvor der er tale om en tværgående indsats. Fagudvalgene vurderer selv detaljeringsgraden, så man undgår unødvendigt bureaukrati”. For stemte 3, bestående af Ø. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V. B og F undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
  V stillede forslag om at Beskæftigelses- og Socialudvalget får til opgave at skabe overblik over integrationsindsatser i kommunen, der kan danne baggrund for det kommende Byråds arbejde med integrationspolitikken. For stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. Imod stemte 4, bestående af F og Ø. Forslaget blev herefter godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 274 Anmodning om optagelse af sag om fordeling af skoleressourcer i Roskilde.

  Pkt. 274

  Anmodning om optagelse af sag om fordeling af skoleressourcer i Roskilde.

  Sagsnr. 298635 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Susanne Lysholm Jensen (Ø), Jonas Paludan (Ø) og Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om at få optaget en sag på Byrådets dagsorden om fordeling af skoleressourcer i Roskilde

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Susanne Lysholm Jensen (Ø), Jonas Paludan (Ø) og Henrik Stougaard (Ø) ønsker følgende på dagsordnen:
  ” Baggrund for forslaget
  Skole og Børneudvalget har i denne byrådsperiode påbegyndt et arbejde med en ny model for ressourcefordeling, men udvalget besluttede i enighed at færdiggørelsen udsættes til starten af den kommende byrådsperiode.
  Øvelsen med en sådan ny model handler om ny fordeling af ressourcerne. Formålet er at den nuværende skæve og noget tilfældighedsprægede fordeling mellem kommunens 20 folkeskoler bliver gjort enklere, langt mere gennemskuelig, samt ikke mindst at sikre en langt mere ensartet undervisningskvalitet og inklusionsindsats. Altså at få gjort op med den nuværende models skævheder i forhold til de mindre skoler, i forhold til geografi samt i forhold til særligt socialt udfordrede skoler.
  Med det vedtagne budget for 2018, altså med de nuværende samlede ressourcer til folkeskolen, kan en sådan ny fordelingsmodel for Roskildes folkeskoler kun gennemføres ved at tage ressourcer fra de skoler der er mest begunstiget af den nuværende model og give til de skoler, der i dag får relativt mindst. - Sådan en øvelse vil med 100 % sikkerhed ikke gå stille af, og der er således brug for et solidt politisk rygstød for at sikre dens gennemførelse.
  Derfor foreslås, at byrådet vedtager følgende...
  Forslag til byrådsbeslutning:

  1. Byrådet giver SBU til opgave, naturligvis med forvaltningens bistand, at forelægge et forslag til en ny ressource-fordelingsmodel for Roskildes folkeskoler. Formålet er at opnå en enklere, dynamisk og fuldt gennemskuelig fordelingsmodel, der sikrer den realistisk muligt mest ligelige undervisningskvalitet og inklusionsindsats for alle elever i kommunens folkeskoler, uanset skolestørrelse, geografi eller skolens grad af sociale udfordringer.
  1. Processen for forslagets behandling ønskes tilrettelagt så et foreløbigt forslag kan sendes i høring blandt skolerne mv., indenfor første kvartal af 2018. Et konkret endeligt beslutningsforslag ønskes forelagt for byrådet tidsnok til, at den ny fordelingsmodel kan træde i kraft fra og med 2019.
  1. Gennemførelsen af en sådan ny fordelingsmodel vil medføre at den nuværende økonomiske skævdeling mellem skolerne principielt afskaffes. Dermed fjernes den økonomisk/tekniske hindring der blev angivet som begrundelse for sammenbrud af lokalaftale-forhandlingerne med lærerforeningen i begyndelsen af 2017. Derfor beslutter byrådet endvidere, at der, senest samtidig med at forslaget om ny fordelingsmodel sendes i høring, på grundlag af de nye fordelingsprincipper tilbydes lærerforeningen forhandling om indgåelse af en lokalaftale.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 274

  Øs' forslag blev sat til afstemning. For stemte 3, bestående af Ø. Imod stemte 28 bestående af A, B, F, C, o og V. Forslaget blev herefter forkastet.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 275 Takster for dagtilbud

  Supplement_til_takstkatalog_budget_2018-21.pdf

  Pkt. 275

  Takster for dagtilbud

  Sagsnr. 293852 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med 2. behandling af budget 2018-2021 blev taksterne vedtaget. På grund af en fejl var taksten for vuggestue og børnehave ikke blevet ændret i det forelagte takstkatalog, hvorfor disse forlægges på ny.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. en takst på 3.159 kr. for vuggestue og dagpleje godkendes,
  2. en takst på 1.652 kr. for børnehave godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  For taksterne for 0-6 års området er det tidligere besluttet, at taksten for vuggestue og børnehave skal udgøre 25 pct., som er den maksimale andel. Taksten for dagpleje svarer til taksten for vuggestue.
  I forbindelse med aftale om budget 2018-2021 er grundlaget for beregning af taksterne justeret svarende til de politiske beslutninger. Der er således beregnet ny takst, som indgår i de endelige vedtagne balancer, men ved en fejl blev taksten ikke justeret i det takstkatalog, som blev forelagt ved 2. behandlingen af budgettet. Derfor forelægges taksten for 0-6 års området til fornyet godkendelse.
  Af takstkataloget fremgår en takst på 3.098 kr. for vuggestue og dagpleje, den skal være 3.159 kr.
  Af takstkataloget fremgår en takst på 1.648 kr. for børnehave, den skal være 1.652 kr.
  Taksterne er endnu ikke udmeldt. Fristen for udmelding af taksterne for 2018 er den 1. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører budget 2018. Det er den takst, der nu lægges op til vedtagelse, som indgår i de økonomiske balancer for 2018. Hvis taksten ikke justeres i denne sag, vil det være taksten fra budgetvedtagelsen, der er gældende, og det vil medføre et indtægtstab på 1,3 mio.kr. i 2018 i forhold til det vedtagne budget for 2018.

  Økonomiudvalget, 25-10-2017, pkt. 433

  Anbefales.

  Byrådet, 25-10-2017, pkt. 275

  Godkendt.
  Fraværende: Jakob Boisen.

 • Pkt. 276 Nedrivning af bygninger i Hal 1-området på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 277 Projektudviklingsaftale om grunde i Hal 1-området(Lukket)

 • Pkt. 278 Østsjællands Beredskab(Lukket)